Está en la página 1de 6

_ ~ ~t7~ .

)~
. § . T :bBt:nr.~~~
~.. . / fE' P11"
fE ..
:.ta !¡:c
PÚh.•
Analisi electoral 210: ~ ~
Analisi elector al 21D: ,/~ . . . _ ·. ~~
~
c..: _
.. -
~...
{ ~ .'-.
~~ 5-
P , "" ImpreSCln " d"bl nomes Pd cat I.i P . d emon
montt va ent.,ertyre
'!J ;.~
-

-
..

Previa imprescindibl 1 e: ~0'0


revla e: només I
Pdcat ulg
Puigde v; en .e~re ~áÍfo'· f
,;-;~r:aIXo
, ". ~0
no anava de
no anava de partits. partits. \, ..~., w
. ...W ~
f
L'a~os
L'aposta ta de JxCat és _una
de JxCat una aposta
aposta guanya~ora
guanya~ora perque perque va va sab¿:~-n~e.~~~~
sab~7e ·n~_e.~~;~o~ ~o~
que
que reclam
reclamava ava la societat
socIetat catalan
catalanaa despres
despres del del 155:
155: superar l'a-mbitSoels'
superar l'a·mb1tScJels -
partits per superarsuperar el el 155.
155.
- JxCat
JxCat es es reclama
reclama hereva hereva orgullosa de 1'1 d'octubre.
d'octubre. Així, Així, hem
orgullosa r·
f
1'1
. hem sabutsabut
conver
convertit tit el 210, iHgal i il·legíti
21D, il·lgal jf.legítim,.e[l
m, .e[I una segona segona voltavolta del del referendum.
referendum. La La
gent ho ha entes i hem guanyat. guanyat. ;" _.
- Cal
Cal recordar
recordar que JxCat JxCat és herevahereva de la llista lIista unitaria
unitaria que que Puigdemont
¡
Puigdemont va va
: ·¡,'
'.. ,,· dir que podia
dir que podia assumir assum Pdcat es a a comprometre
comprometre a
ir i que el Pdcat a respectar
respectar si si
finalme
finalment nt hagués
hagués critaHitzat.
crital·litzat. Com a llisa llisa transversal,
transversal, és és el més semblant
el més semblant
aa alfo
alfo que podem podem trobartrobar a les manifestacions
manifestacions o o mobilitzacions.
mobilitzacions.
- Finalm
Finalment,ent, com a previa, previa, cal recordar
recordar que que les les expectatives
expectatives de de sortida
sortida de de
Pdcat es
Pdcat es situavensituave 12/14
12/14 escons
escons ii que la proposa
propasa de de Jx
n sobre els que la Jx Cat
Cat ha ha ' I

tingut només
tingut només tres setmanessetmanes per fer-se fer-se un un 1I0cen
lloc en I'imaginari
l'imaginari coHectiu.
col·lectiu.
Malgrat aixo,
Malgrat aixo, primera
primera for~a política independentista
ndentista amb amb 34 34 escons.
política indepe escons. És És
un exit
un exit sensesense precedents
precedents pel poc temps, temps, els els pocs mitjans
pocs mitjans i el · fet i el- fet
d'afron
d'afrontar tar la llista amb una marca marca novanova no no coneguda
coneguda (el (el mhp
mhp va va negar-se
negar-se
en
en rodó
rodó a a que el seu rostre rostre fos la imatge imatge de de la llista perque es tractava
la IIista perque es tractava
d'un projecte
projecte coHectiu
col·lectiu de caractercaracter no no pesonalista.
pesonalista .
- Sobre
Sobre els els resulta
resultats,
ts, alguns
alguns apuntsapunts que ens ens permetran
permetran aprofundiraprofundir en en la la
conversa:
conversa:
o Cau
o Cau el el mite de la majoria majoria silenciosa
silenciosa que que no no votava
votava en en els els comicis
comicis
nacion
nacionals. als. El 82% significasignifica un sostre sostre de de participació
participació difícilment
difícilment
superable. S'ha demostrat
superable. demostrat que el el suport
suport a a I'independentisme
l'independentisme és és
transversal i que no es pot ubicar
transversal ubicar ni ni socialment
socialm ent ni geografiament
ni geografiáment
. I
de fomra
fomra conc'reta.
concreta. I
o Amb
o Amb aquesta
aquesta participació
participació mantenir
mantenir la majoria majoria absoluta
absoluta de de diputats
diputats
indepe ndentis
independentistes i ser la primera
tes primera for~a for~a política
política i'ndependentista
independentista és és
un exit~se
exit ~se precedetnts.
precedetnts. Oisfruteu-Io,
Disfruteu-lo, és és vostre.
vostre.
o No
o caiguem en la temptació
No caiguem temptació de dimensionardimensionar I~ I~ victoria
victoria de de Cs.
Cs. És És
esteril perque
esteril perque no genera genera cap suma suma possible (somuna
possible (som una democracia democracia
parlamentaria, no presidencialista),
parlamentaria, presidencialista), ii el nombree d'escons
el nombr d'escons només només
s'enten
s'enten per la desfeta desfeta eletoral
eletoral del del PP i l'estancament deis
PP i I'estancament deis
socialilistes
socia stes (que, de facto, facto, perden
perden dos dos escons
escons que que són són per les
pet les
rampoines
rampo ines d'Unió).
d'Unió).
o Malgra
o Malgratt •... _e ls invents
els invents d'algu"s
d'alguris geografs
geografs de de mal mal perdre.
perdre. La La
transve
transversaIitatdel
rsalitat del vot i de ,la . la rivaJitat,
rivalitat, no no enten
enten d'arees d'arees
metropolitines ni de ~ones
metropolitines zones rurals(a
rurals (a Vic Vic cree
cree el el vot
vot a a Cs
Cs ii a a Sant
Sant Boi Boi
el vot indepdentista).
et indepdentista).
o L'exit
o L'exit de JxCat es deu al seu número número u, u, mhp,
mhp, sens sens cap cap mena mena de de
dübte pero
dübte pero també cal destacar destacar el el to
to de de campanya.
campanya. Sempre Sempre hem hem
r
..
,. -. "-ti
+-1 ~~oi1l¿.J
7t'vfoQN
iJr1"'l .1Yfb(} ) t14
GD <¡- so .
~ .
~ 1,o,:IJ-{)J1"W"J--c)j
~.
'flE.L.wZrf
~,

/t 'ÚE.L
/t ,WZ,j
~~,~
~~\~ puj¿~G{},.O
fé Puj¿~G{}
~é o 71
71 66
I!::!'
~'- l:.;
..:9 V;1
"9

reconegut la totalltat
reconegut
·.
totalltat del Govern
Govern anterior,
.· h
anterior, emJ~cor
1,%"
,%- d~I"~'';'"
d~I,,~ .',). ~)'::::\
emJ~cor a~~:&~~WHlJnt~:
a~,,~t~?,'}J.Unt~:
~) ¿,
'¿;)',
·¿;;,
d'emprsonats i exiliats
d'emprsonats exiliats i hem convertit rif.~p
convertit el ~Rp~e~ 71£~~ájSigyra~: t«ñ.-
..·-á
..?.figJra~· ~; 1
;;
simbolica que representa
simbolica representa tots els membres membres de.l G.:,o~r,~g.uin a
d~I G.:,o~;,~l.uih
I'exili o apresó,
l'exili a presó, així com els emprsonats emprsonats de~~s~'5~etat
de~is~.5Jetat civi,1 civi.1
catalana.
catalana. ''-.,
',.... '·
o Hem traslladat
traslladat una imatge imatge sana sana de persones
persones amb amb tal~nt,
talent, que que no
polítics professionals,
són polítics professionals, que en un moment moment determinat
determinat han han fet
coses extraordinaries.
coses extraordinaries.
agrair a la CUP
o Cal agrair CUP un to llu_nv IIqny de retrets
retrets que ha estat estat propostiu
propostiu i
que no s'ha centrat
centrat en la críticacrítica al Governd
Governd de Junts Junts pel Sí.
Esquerra ha viscut
o Esquerra aquests comicis
viscut aquests comicis ambamb nerviosisme
nerviosisme des des d'abans
d'abans i
tota la campanya.
tata campanya. Ens veien veien guanyadors
guanyadors d'inicid'inici i I'evolució
l'evolució de les
enquestes els ha fet triar un discurs
enquestes discurs poc amableamable que que els ha fet
obviar, fins i tot, que tenien
obviar, tenien dos consellers
consellers a I'exili.
l'exili.
Malgrat tot, ara cal pensar
o Malgrat pensar en clau clau de futur,
futur, de represa
represa de I'idela l'idela
republica a Catalunya
republica Catalunya i aixo implica implica sumar, sempre que
sumar, sempre que sigui sigui
necessari, tots els escons
necessari, escons de la bancada
bancada independentista.
independentista.
o Que la CUP artmeticament necessaria
CUP no sigui artmeticament necessaria no vol dir que que no
sigui políticament rellevant. Si aconseguir
políticament rellevant. aconseguir una bona bona sintonia
sintonia a
partir d'ara, pin~a sera efectiva
d'ara, la pin~a efectiva comcom ja ho ha estat estat en ocasions
ocasions
anteriors quan
anteriors quan ERCERCvulgui abandonar el camí
vulgui abandonar camí unitari
unitari i coordinat.
coordinat.
prova de foc del nou Govern
o La prava Govern sera sera la triat de la Mesa Mesa del
Parlament. O al revés:
Parlament. revés: si tenim
tenim Mesa
Mesa independentista
independentista podem podem tenir tenir
legislatura solida.
una legislatura solida. Ara hem de treballar treballar per aconseguir-ho.
aconseguir-ho.
o Una últimaúltima reflexió, permeteu: les campanyes
reflexió, si em permeteu: campanyes clássiquesclássiques ja
funcionen. No depenen
no funcionen. depenen del poder poder que tens (PP), (PP), ni de la
quantitat de diners
quantitat diners -juraria
-juraria que fora fara de la /lei llei electoral,
electoral, tal com com
hem observat desplegament de mitjans
observat pel desplegament mitjans (cas de Cs). Cs). Tampoc
Tampoc
suports i manifestos
pels suports manifestos varis (PSC)menys
(PSC)menys o més més medatics.
medatics.
••• La gent
"9 reclama persones
gent reclama persones honestes
honestes parlant
parlant ciar i sens sens
embuts.
embuts.
- Acabo aquesta
Acabo aquesta análisi
análisi amb una reflexió: reflexió: el mhpmhp és clau per garantir garantir la
unitat d'acció
unitat d'acció de la majoria majoria independentista
independentista i la represa represa del cami cami
republica. Aixo vol dir malta
republica. molta ma esquerra esquerra i cometre
cometre pocs pees errors.
errors. En el
meu cas, jo tinc ciar que la millar millor fórmula
fórmula a partir
partir d'ara
d'ara seria.
seria.
Oouu, , 7
00(\71
n717 1
I I
,

/~l.lUlG~-
Cap a la conformació
Cap conformació del
del bloc
bloc polític
polític majoritari
majoritari per_ª~
per_ª~ Declaració
Declaració
~l,IUl<r-
Pu~o ,
d'lndependE!ncia efectiva
d'lndependencia efectiva
PlJ~o.ó,
6
fE
fE

De la'DUl'ho
De la 'DUI1"o efectiva
efectiva a la
la DUI
DUI efectiva
efectiva '::f.
/ &J.:' · 'íf:
~/f *,%; ~t;\
L'actual situació
L'actual situació de paralisi
paralisi i desconcert
desconcert de l'inde~'e~peht¡~'~~~jJfrÚ~{del
l'indepe!Jpentisr)}~éjfrúi\ del No
íntent de fer efectiva
intent efectiva i consolidar
consolidar la Decl.aració
Decl.aració
,"--
d'l~depe~~n'tia"qUe
d'l~depe~~n"t.ia''que
"'\ '¡~
~rova el
iprova
...
.•-- ".. '¡~-- ....
d'Octubre el Parlament
27 d'Octubre Parlament de Catalunya.
Catalunya. El Govern ta Generalitat
Govern de ..ta Generalitat va decidir
decidir
fer-Ia efectiva
no fer-la efectiva i no va cridar
cridar a la mobilització
mobilització i a la defensa·
defensa. de les institucions
institucions
través de la resistencia
a través resistencia pacífica,
pacífica, amb I'argument volía assumir
l'argument que no es volia assumir la
responsabilitat
responsabilitat deis eventuals
eventuals costos
costos ~ssociats aquesta defensa
~ssociats a aquesta defensa de les
institucions.
institucions.

passats uns mesos


Amb tot, passats mesos d'aquell
d'aquell esdeveniment, constatar que la única
esdeveniment, cal constatar única
estrategia per fer efectiva
estrategia efectiva la independencia
independencia continua essent la mateixa,
continua essent mateixa, la que
implementar de forma
no es va implementar forma integral:
integral: la Declaració
Declaració d'lndependencia
d'lndependencia i la
mobilització i defensa
mobilització defensa de les institucions,
institucions, a través resistencia pacífica,
través de la resistencia pacífica, fins
desbordar l'Estat.
a desbordar l'Estat.

entendre el perque
Cal entendre perque no es va intentar
intentar fer efectiva d'esmenar
efectiva la DUI per tal d'esmenar
errors de base.
errors base. El principal
principal problema
problema fou que I'estrategia efectiva
!'estrategia per tal de fer efectiva
estava preparada
la DUI ni estava preparada ni estava
estava assumida I'independentisme
assumida per part de l'independentisme
polític majoritari
polític majoritari (PdCAT
(PdCAT i ERC),
ERC),que es van veure condicionats per part de la
veure condicionats
majoria social,
majoria social, que sí estava
estava preparada
preparada i I'assumia, demostrar 1'10
l'assumia, com es va demostrar 1'10
defensa del referendum.
amb la defensa referendum. Aixo sí, es van veure condicionats a aixecar
veure condicionats aixecar la
suspensió de la DUI i votar-la
suspensió votar-la en seu parlamentaria, Aquest va
parlamentaria, pero a res més. Aquest
Iímit.
ser i és el seu límit.

L'actual posicionament
L'actual posicionament públic
públic d'ERC
d'ERC i PdCAT
PdCAT confirma aquest analisi
confirma aquest analisi en la
mesura que condicionen
mesura condicionen qualsevol
qualsevol pas
pasaa que no tingui
tingui conseqüencies
conseqüencies penals,
penals, o
mateix, es neguen
el que és el mateix, neguen afer
a fer qualsevol
qualsevol pas endavant
endavant significatiu
significatiu ates que
poden tenir
tots ells poden tenir conseqüencies
conseqüencies penals.
penals.

doncs que per tal d'implementar


És dones d'implementar de nou I'estrategia efectiva cal un
!'estrategia de la DUI efectiva
polític majoritari
bloc polític majoritari en el si de I'independentisme
l'independentisme que connecti
connecti ambla
amb la majoria
majoria
social disposada
social disposada a la seva
seva defensa.
defensa. Junts
Junts per Catalunya podria
per Catalunya podria ser
ser l'embrió
I'embrió
d'aquest projecte,
d'aquest projecte, des
des d'un
d'un plantejament
plantejament transversal,
transversal, amb la
amb la CUP
CUP com
com a
a
component necessari
component necessari situat
situat a
a I'extrema
!'extrema esquerra
esquerra

Com articular
Com articular i fer
fer créixer
créixer el
el bloc
bloc polític
polític per
peraa una DUI efectiva?
una DUI efectiva?

01 e:..
'".... .
.-!'!:·~~

o
~.~~

~~
,_...
~;,.,OéL JUZGG..¡
'oHJU¿, ,, ,..,
.~~.
n,._'{'
,.,_,,
.","'
f~ PÜll/!O,r¡.
Pus...,,~
1~
•••• ~u..On
• o,o
~U: uU 7, 1,l Q
x-.J
;J I '

~
~ ~~
~~

En primer
primer lloc
1I0c negant
negant la major,
major, no es pot assolli·
assollr ,la
á ¿?f,;~r'X
{& ~rf&~.,\
(,)
I.l.t
fa in<!~p~f1'depci~) hii es pot
inc,tÍp~rideticiá3 h
r ....¡;"'.1l ~ '\.
t:l c~ " ,
(:. ••••
c{'s'?
el' .",

\\ t'I
('I \\ t~:.:.;.
[',;¡.::_;·' .f- ...·
!- ... •••.•
,-· . '•.
ampliar social de I'independentisme sense 'matlteni~óbert
·manteni~ óbert eFconflicte
ampliar la base social l'independentisme sense
\1 •..
'",._"\ "
...... -____ .././
eFconflicte
amb l'Estat. Només
amb l'Estat. Només així es pot preparar ciudidania. per a la confrontació
preparar la ciutadania. confrontació
".,." - ;... ... . .

democratica definitiva. Ni tan sois es pot negociar


democratica definitiva. negociar sobre
¡~br~ ~_situació'
~_situació. deis presos
deis presos
sense mantenir obert
sense mantenir obert el conflicte
conflicte amb l'Estat.
amb l'Estat.

I1avui per avui mantenir


mantenir obert
obert el conflicte l'Estat passa
conflicte amb l'Estat passa per la restitució
restitució a la
presidencia Generalitat de Caries
presidencia de la Generalitat Puigdemont i el manteniment
Caries Puigdemont manteniment d'aquest
d'aquest
pols tant de temps
temps com faci falta.
falta. No només
només aixo, aquest
aquest pols
pols continuat l'Estat
continuat a l'Estat
és el que permetra
permetra la c1arificació
clarificació dins I'independentisme i I'emergencia
dins de l'independentisme !'emergencia d'un
bloc polític
polític majoritari
majoritari en el seu si que connecti
connecti amb la majoria
majoria social
social existent.
existent.

Per aixo caldria


caldria que els suficients diputats de Junts
suficients diputats Junts per Catalunya exigissin
Catalunya exigissin
respecte
respecte pel dret de decidir
decidir deis catalans que han votat
deis catalans votat perque
perque Caries
Caries
Puigdemont
Puigdemont torni a la Presidencia
Presidencia de la Generalitat.
Generalitat. Com
Com es pot exigir
exigir a l'Estat
l'Estat
espanyol respecte a la decisió
espanyol el respecte decisió deis catalans si els partits
deis catalans partits polítics
polítics catalans
catalans no la
respecten? implica no donar
respecten? Aixo implica donar suport
suport a cap altre
altre candidat
candidat i posar
posar en mans
mans
deis catalans
catalans -amb
-amb el seu vot en noves
voten eleccions- si Caries
noves eleccions- Caries Puigdemont
Puigdemont ha de ser
President
President o no en cas que els partits l'Estat persisteixin
partits i l'Estat persisteixin en la seva
seva intenció
intenció de
no permetre-ho.
permetre-ho.

En aquestes
aquestes noves
noves eleccions
eleccions la candidatura suport a Puigdemont
candidatura de suport Puigdemont hauria
hauria de
ser homogenia
homogenia en l'assumpció
I'assumpció de dita estrategia
estrategia i esdevenir
esdevenir majoritaria
majoritaria en el si
de l'independentisme.
I'independentisme.

En el cas d'una
d'una inhabilitació
inhabilitació exprés
exprés de Puigdemont
Puigdemont la candidatura
candidatura tindria
tindria en les
noves eleccions el seu suport
noves eleccions suport explícit plantejament semblant,
explícit i un plantejament semblant, pero en
aquest s'exigiria
aquest cas s'exigiria I'aixecament
l'aixecament inhabilitació
de la inhabilitació i la restitució
restitució de
Puigdemont presidencia de la Generalitat
Puigdemont a la presidencia través d'unes
Generalitat a través d'unes eleccions lliures
eleccions lliures
d'ostatges polítics i inhabilitacions.
d'ostatges polítics inhabilitacions.

La feblesa deis
La feblesa deis arguments
arguments contraris a mantenir
contraris a mantenir el
el pols
pols a
a l'Estat
l'Estat a
a través de la
través de la
candidatura de Caries
candidatura de Caries Puigdemont
Puigdemont

Es diu que la prioritat


prioritat és I'aixecament 155. Pero
l'aixecament del 155. Pero no es diu que la Generalitat
Generalitat
continuara intervinguda economicament
continuara intervinguda s'han suspes
economicament i que s'han suspes per part
part del TC la
gran majoria de les lleis
gran majoria lIeis socials
socials que es van aprovar
aprovar en el Parlament
Parlament autonomic.
autonomic.
I'aixecament del 155
Per tant, l'aixecament 155 no dóna marge significatiu
dóna cap marge significatiu a la Generalitat
Generalitat en
termes poder polític.
termes de poder polític.
També es diu que no cal que s'assumeixin
També s'assumeixin més
més conseqüe!ncies
conseqüencies penals
penals per una
investidura simbolica.
investidura només ha de ser simbolica
simbolica. Si només simbolica efectivament.
efectivament. Pero
Pero el que
planteja és un pols real a l'Estat,
aquí es planteja l'Estat, per a res simbolic.
simbolic. I1si el pols és real i
definitiu cal assumir
definitiu conseqüencies que siguin
assumir les conseqüencies siguin necessaries
necessaries i confiar
confiar que sera
sera
República la que les resoldra.
la República resoldra. 1
I qui no les vulgui
vulgui assumir
assumir que deixi paso
pas.

Finalment es diu que potser


Finalment potser no es repetira
repetira la majoria
majoria absoluta independentista.
absoluta independentista.
passa per assumir
Aixo passa assumir que els unionistes
unionistes estaran motivats que els
estaran més motivats
independentistes en unes noves
independentistes noves eleccions.
eleccions. Amb
Amb una candidatura
candidatura que mantingui
mantingui
el pois a l'Estat
l'Estat no hi ha cap motiu
motiu per a la desmobilització,
desmobilització, al contrari,
contrari, la
demostració de fermesa
demostració mobilitzadora. I1en qualsevol
fermesa és mobilitzadora. qualsevol cas, el bloc unionista
unionista té
diputats per 70 !'independentista.
57 diputats I'independentista. Una diferencia
diferencia que fa inviable
inviable que un
unionista arribi
unionista arribi a presidir Generalitat.
presidir la Generalitat.

conclusió: La constitució
Com a conclusió: constitució d'un bloc independentista polític majoritari
independentista polític majoritari que
inicir una acumulació
inici'i forces per fer una DUI efectiva
acumulació de forces efectiva és una oportunitat
oportunitat que
la candidatura
candidatura de Caries Puigdemont ha creat
Caries Puigdemont creat i que caldria
caldria aRrotfu;r':Pot
~Rfoffuir>Po~ ~er ser que
~.. f~ ~.Ji: ,."
tinguem cap altra
no tinguem oportunitat en molt de temps.
altra oportunitat temps. ,/~~ · f~ ...,,:.r..<:.!~

t
l.,~~,
l'"
!i!
(,)
't,
r/,...~¡:: '3 \ Cee_;
¡:;

,;.'l·'·.
,".~ (/<•.:'.
(!'< '""_¡,\;t:.
/'~~
".",,-_.;".'.'. ~ :.
/,~ r. / .' ~'

~v,.
~vl • ··. , . , ,- _
.. c;)
e;) ":".:,, $·.. JI
•. ji #.J·' .
,

"
.. ~
\ ..•. ~.
~. . ". ff .,,
" .')....
'').... .__;_..,;
',
'.,...."."('l..•
(\.
, ·, .,.
"