Está en la página 1de 2

A I'atenció de la seva ExceHencia,

la Cancellera Federal de la República Federal d'Alemanya


Dr. Angela Merkel
Willy-Brandt-StraBe 1
0-10557 Berlin

Assumpte: Sol.licitud de trabada confidencial

Barcelona, a 24 d'Octubre de 2.013

Benvolguda Sra. Cancellera Dr. Angela Merkel,

abans de res m'agradaria felicitar-la per I'historic resultat aconseguit per la CDU
a les passades eleccions al Bundestag. Li desitgem un rapid acord en les
negociacions de coalició i ens alegrem especialment del fet que, sota el seu
lideratge, els propers anys seran exitosos per a Alemanya i per a Europa.

M'agradaria molt parlar amb voste, amb sinceritat i en confianya, sobre la


situació actual al nostre país i a Europa. Catalunya és no només un lIoc
important, en quant a les inversions i a la producció per a més de 470
multinacionals alemanyes, sinó també un soci de confian~a per a Alemanya en
el marc del Mercat interior europeu que compartim.

Catalunya seguira sent garant d'estabilitat i creixement al Sud d'Europa. El


nostre Govern esta fent els esfor~os necessaris en materia de disciplina
pressupostaria, mentre aspirem a aconseguir una millor xifra de persones en
situació d'ocupació, que contribuiran sens dubte a una propera sortida de la
crisi economica.

D'altra banda, hem adoptat de forma decidida diverses mesures per a una
major transparencia en el dia a dia de la gestió del Govern, mentre demostrem
el nostre compromís ferm en la lIuita contra la corrupció. Una societat activa i
amb coratge davant deis extremismes populistes és també necessaria per a
I'enfortiment de la vida democratica, i aixo ho és també per a una economia
europea prospera.

El nostre país fou fundat per Carlemany i comparteix valors i historia amb els
pa'isos de parla alemanya. L'esperit d'emprenedoria deis seus ciutadans i
ciutadanes ja dugueren Catalunya a una f10reixent industrialització durant el
segle XIX, Valors com els de I'esfor~, la diligencia, I'estalvi i la responsabilitat
formen part de la fama deis catalans i s'han redescobert amb exit en els darrers
temps. Amb tot aixo, Barcelona i Catalunya s'han convertit en importants pols
d'atracció per al pensament i la innovació.
SEc
Lb~?14 ~
Més d'un milió i mig de persones es van manifestar el proPPf!~~t J1l!.
Setembre a. ~avor de la independencia del nostre país en el $!;~,def ~,"X .~ J~
Europea, mltJanyant una cadena humana de 400 km. a trayes d. '.!I ~ ~
Mediterr~ni. Més del 80o/~de la p~blació de Ca~alunyavol poder ~~éj~ir S~! ~$
seu proPIfutur com a pals a traves d'un referendum. Amb tot aIXO,uJJ~aruel}~~1.' .{S.~>4 .
majoria de la societat catalana mostra el seu desig ferm de més deril~'cta~¡~u,
i"....
-. ' ,
IIibertat. També m'agradaria parlar-Ii deis orígens d'aquest desig i de les
oportunitats que en poden sorgir per a la Unió Europea.

Evidentment li garantirem en tot moment el caracter privat de la trobada.


L'organització i transcurs del meu viatge es realitzaran amb la maxima discreció.
En cap cas es facilitaran detalls de la visita.

Estem a la seva disposició per a satisfer les seves expectatives respecte als
detalls de la trobada.

M'agradaria molt poder-la saludar properament a Serlin o al lIoc de la seva


elecció.

Sen cordialment,

Artur Mas i Gavarró


President del Govern de Catalunya