Está en la página 1de 16

..

..

".'

,"i'll Dllsacam,isaao,I' ,tieIns' por .. erma ha'blar s'a,mana'imen't,e' a. travI6', d,e tod, •• ; los compaJnerol 'lUI.' han plelead:o y pe,l-ean ,d;la ar di'a, en ,as v'inas" en lIas, bUlrrilos, .,n la's fab,ricG;s 'y .sindicatais"" e,n 1,(1$ uni've:r's'iciad,e$ y e,s·cu·.las ,cila tado el pJJlf:s'li EIr1 .'1,8 :senltida', "'E:I De,scQ,m:i.sacioll,' 1els, un iin~ t'B!lr',mJI<;ii'(lrip" un ii:ns-trumenta, palra .seIN"irl d,e vehiculo a todos los que, dUlran'te e;stCls '18 anarl ha,m!os e,stacio pro:sc:ri~pto:s sin posib,;lidad de,

e'xpl.,esJalrno!J~ _

II I ,ft· iI'lI \ill d~ -de _. Sft:i- ·c::-·u.ID.·,nta. n

r'er. eeurre que, es enumllQ's sl',-uen II'en,.~ II pW'; ,.,nJl'vl, .gc

een 1~,na'lr'mles Ir,eC~UlrSGrS 'y yo han pues'ta 'us maq.uinar'ias en marcha

P' r'a' taca r a II II! ftlb iii. e r' n g' -p'Dp" u -I a' r P' Ar ,iIf!i, 'SD e' .~Ita~ Y' 'e' Z 5;' n Fle-' P' o' ·r· ... les pe"

U, .-.:_ g.:.:. ". ~ ';;:;111#',_,',' '_ '~.~' .~ '.' ~il y,',.;'" 'I .• '~.~ .. '. ".11 - .',_:. "~ll" -', ',' iii

ro int'erpre;ta'nlchli un s,elnlt'i'mliento p8,rDnistaJ, s,aUitt,a~s el .paso para r,a.prDn,der d'ire,ctDlmente 01 clliima 'Ilu,es,. 'ilnt,el1lta :c"rear,.

Lasl iindi,cias $o,n c:1,ar'DS y 8:1 en,e,Migo sab.I' ma,ineiar lU", arma~s~ l,a eam,grill'lI m,ilita,r' :se' "e;tilro p,rOVGCallnl'ciu r 'r-e'pr;iimiendID~, HUlibo, .m,uertDs, heritlo:s" tantD I'n Pla,za c:I:e M".'Yo l!D,mO elnl V';illa De'Y·Qto .. ' Par'OJ bas,t6 la prime'ra chis\pa lie mlacartismo,lianE,g'd,oJ 01 g'ire plJr allguien, palr,a, qu,. raIP:idamen't, •• :SOI he,chos ~le5 'uel,eR 'atr'ibu,]i'riu,s '10 'Iin"'iltrados y p:rolvacaclIQres"I,~ A partirl clel Olillii" I"al p,renl!a II'n '!1'enelr-a~: s,e preoccu'po e'n pre,sa'nta'JI

~ 1'01 rea I'i dadl a. 'su mlaner,a,~

· ~ Pe,ro lal campana se 'exte,nd;6.· G ,ra,n,de'si ,t:itull.are,·Ii' 'V les prim1eras IpGgi'n~Js' d:e IDS dliruri1os, Idedli1cadas a la p,al,ermica, las., ,alim,e'na:I,as y ,e,ll aIR'reln,• tami~nto ,entre perqnist,CI':& y 'trGtskis,tays. ComunlicG,dla:1 ,lm,GIC,arti:s'iJa's, qlUI' ,enl at!ro 'mqmenta ~Iulbiefran pasa,do de's,ap.,rcibidals., 'fueran rapid'D/mente

rescatado:s y con felicirlad ciertos grupGs salieron ai paso pensondo que Ihab,la lllls,adal 15U hOlra:: el ,M,DvimieJ1tD Federal, le r,esl'ul.citu,da Alianza - Lib.,rtadaro Nae1iolnali's,ta, ~ia CQ:nf.dera,ci6In Nac1Ioln:alist'a: UniV'rl!:r,,'i:tariai, ·un Clultoden,o:minad:D C~an'sleiDI de, 5eguridall d,elll M,ovimiethta Perolnistall 11' .• 1 Tod,Ds ellols' reclurr,ie'ndo a <un l,enguGJie que 'va 'canocia'mol: .1 d~1 trli.ltem,enlte c-=Iflbira ~ontralalcmirant,e ROlia~1 y t'odo!1 I,asl de:ma,s varialn'te's '11,.1

ga-'~rl=la"I-:e' 'lamL .• ' An ech'a' '''an m n,ft .. , . t~ dl-'" iii -I hiLI _.

_~I"I- • .' .. , .' I ,D ~,.,: ••.. r __ ' 'ra (_v' a II1u.cu1rs,'s, . r,a(,IC:lona .:1:: aU'Ig:r g'e'

in'fi'lt1ra,do~5 ,e inlfentalr ilm'pa,n1er,Slel merciial1'te' matoneiS~ I,Pelro q:uien .• " sa,n las i'nf:jiltro,da,s ,c:uanldo olbserv'amos, q ue gorU'asl r s,u1pluesta,s Grto,clo'X,QS d,emuestran quetlienen ':110'1 mi:smo s ,enemigos y precx:upaclones? Un eiem'plo b.Dls'ta: al,guino,s 'estu,diant:e,s, ,def:i'niiendD:le perIDini~sta$" den'ulnc:ia-

.an'- q'ue liN !nte- --- -Anc!li!' A. -n - -- I U -,~ s!iild d J', ,~t ..J ~I' d

IIJV_'~:- ~u I ':~rY~.·'_IQ __ en Ilo·n,lv'er_1 a r : e,s.G oma:naO 'lin £·uma ~- e

revanc"hismIO" y q,ue ese "cle:ia entre'v'er' un Glb:i,etiv,Ci t1rot:s/k'Y'I,t.a'''i: el exdacG'na -;~'ecDlnIQcid:am.n·te ga'r'ilal~~ Ielle una Fa'Clullt,.,d _lev6 - su re.nunrc;i~1 al~1 crngo"'hablando de u,dlscriminaciIQ,n id,oIOgLca" prac:t'icad'g por 10 nue'vas Glu,tor1ido,deli" y D,bserv6 11'la fliccf6n de gFU:PDS extrelmi~s~a:s"1 ~ L. mlismD Ihl~c:,iera;nl los pr,.nc:ipales ,dlar'i es, ti'tulanda editDrialesl COlm,o "Ia

=n~"A'·I·blle· S':;ltu·g-·":.n 1I'lln'I've' re·!t--r!!l!I··a" v p'ULiII!l!IC n' _. F·· _"f d- I

'II . ~II'~ ~: I: '~_ ,_ '~d!!W" u' j ..... ,. ~I 'a' I_:._ " .. D •. l-a .~lIa en orm'a, ge's 'G,ca G, ,la,s

renl'uncias de dlCllcente,s y dec.ano,s~,

La Cl1c,titud de les autorilda,de:s nJDlmlbrrCld,a:5 par .,1 go,b:ierino popululr cansii:stil6 en aflrmarl rque laJ Univ'er:s:idCl,d de,be ser 'pam e~ l(luelblla~,- Y' .br'G-

esta Ilar'ga lucha [q'ue nos· ha n.v,.ClD' In[uey,amen[t~', al gDibi.r~na.. Para Ileva,r D: ,eliant,~, Su,s de'l,i[gniiIG"" en no mbr,e Ide I:ealtacl y DrtDdoxia, IJI.;90n lnclusc G' "'afar campan'B'ros aferril ,nd.g'l,e a untl ,d[:isp,ut'a siin c,~tlnteni,do:

"I' d ~I t'Ii' ,." II til ~

51 0' queL est'almos Icons,t'ruyen',~, 0 es [a, pa Irila p8,ro,nll' 'a 0 IU pa'_-rIG :s,oc'la-

I 'it E '.' , J- #' , S' , '"

I Isla" 'SOl oClur,rllO en : ese ,eo,n ".,'ua raz.

La disc,lus:i[6n, as:,i pilLa n teUld,a" es fallsa. EI enfrenrtamielnto real pasa pOi' v'er 'qlulii~e'-' e,stan dispulsto, a C~Din&tlruir ,I socialismo, nalc;iolnal y

Ii Ii' I· t f" b'I' ~I d f'~' iiI

[qule,:ne:ss!o 'am'en' '. pre! '11,ren c,~"m ' Iia r a~,gunas eesas pair. quer ,en :' e Jlnl·-

tli d b-,!Ii Ah • iii I t d- .' 1- - L -

, IV'g na,:a [cam_'-Ie",' lora Y' :ale,mpre~.a Dr '0_ IO'Xlla pasaor as pa Gllir ,,'5,

de,1 !aln'era~ Pie, 61r1'" nUlastra lilicier Y CG'nd'llctor., Y naelie ign,or.a ,qu,a ac·.,

~ - - I. I·' It.. bill ..J d I'" -" b·1 "dl d d .. -

an'os que '._ VleJ". na,~lanaO 'e que a unlcla,--po~SI"'I[ 11"10"" "e' 'D'v'anz,ar es

I d 1I!' d 1 d- .. ~I· '

reemlP az,a-: 0, est. 111~s't.ma Cial 'U:C:D y ,xp' ota -: lo;r por un socia limo Clue

re:spete nu'e5tlral C'G,r[Dt: eris'~icla:l, part'i,culares., Es ,de£ir", .1 sacialis 'olq;u.

t II I M ., II' I 'I' , d f d t b'" ..t

!COinIS ruya e I pe~. O,,,:,_ClS aun, tal ,e us,tllen e ani'.O a:m-'h:rn paso por

d-ili - '. oil, t Ii! Iii! f I I h

l~stll'n'IIUI'r en'-re qUlanes' e' ilg~en pDr COllicen'tlrar sus ,ue,r:zas ana uc' :,a

interna -cqln i,'nten'[cien"s, "pu rif'iica,d [011',: 5"~ Y' entre, 10,1: que' pel.an p;llra: alcanzar ell obiiiet'·y,o. seiialacla por IP"er6n y 'C;G!'mpDr,o: 'la, i'b'8,ru,cio'n nocional. E'n es'e' cantexto" .,'1 matani[s'mo cOlma 1"!politica'I' 'lsunai exp,re:s,i6'

de,IJesper,adla inltr~Ulm:entada PQ~ s,u'pluestas1 '-' iirigente$.

M- -!, , ,t" - t, 'f" - II' ' .. ,"".. "'t4i' :I, ,-,' " " , '" , - - , Q" L" d-." " s d" '.

I Jen Ilras an _"0, ,a prensa con lin a cQn s,u c,am'panQ'il: r u_e a", ,ma "I , " '

t d- , ., , d I II' - .' t - ", -

GICe'n 'uar to!- a axplr,eSIIQ,n .,' e luc_~a Int'er _U c,onSI~5' :,e en ereer 'una Imagenl

de - ,- D~'S'~ nac~'ftn I: d- II' --na -q " " m ~ dl!'~' ' t-' ~ "'n'Q la" m" an,'o' ~b"MiIPII

" ,co", 1"_=1¥la.I,. e a'I",r"'U'la-, e}o o ,liD Ul' mal'U' 'I"' •• ,~ I '"I'W

a. Iclar,a: de:5,Yi:ar n:uest'ra atencilan cI I' !Ia mas, importa,nte, debiilif.ar,nos y

d bl lit' , • '-bt, d I ~,c " I

e:1 ; Iitar' ,a'i gUlte"no_,_ cOlmpalnera "Cllm!para,!!,,~~ra '1,0 pr,nsa, _a,s,ocuiii

pa-iionas son siim'~ lemeln[te de56rdene,s, y desvi,rt"u ~~In su 'verrlad~,:ro se' 'il'· diG ,de apoyD' y c1onfi'anza 8!n nues'fro gDbierno". F'rent,e a • las, nUl, ',tr'a un,ica Dbligacion es la de dJst'ingu,~r enlt're, lias q·ue 'fuer'on anclI,bal,a,das [po" maltonel,I'~paral distriibuir CGlr-ilo,s enl'r,e bur6c[ratas,,' Y G!S ilm1pu,lsa,dapor ell persO:lnal, del .e"ta·b eel ,ienta to,m~,da, C'D'n .1 obi,e't'ivo de rei.ova '

a u'to'r'id,ades, I(v'ar pagi'nqs " y ,5l~ -_ ~

Resullta clulro' que,· Ide1iibe,radament'e Ie olvid!a,n cle' info,rma'r ~o:lJ~r. I'GS taraa, d. cian'tos die, compaln:r'O'1 d,_,! 10: ,Juv'en'tud PerOni,stu ,d,e S'alnta '8,

L t' t d I II d- I ill' d:~-

q1u'e e:s_an reCOlnl$'_ ruye ,,'D' D'S- eSQ'I,tras, ,e .as I'nun'" ,'Clan'eS(I'

Y coml. para campletar 10 campana, ante I,o:s In,IU8;v,a:s medrjdas, 8eon6\.micp,s" se [e!mIP,en,g'n, ,en 'plN,lle ~'t[arJa,s parcia,I;llada'.~, ac'entualndo ell .,nC).Irec:ilm,ie'nto d. 'ciertos pr'oduct'Ds Y 10,5 s,_ -_'ues'talmente escaso(s aurften't'Ds,

d I !Ill n. ... I - il1d "-11 • '"

• se ,ar'I'OS. rero II e cOlmpaner,o ares -[ ='_'~nt. va a una 'v.' i':l m.ser:IG Y

arnun1:ia ql~le el gobi'erno' dara ,SOl mil Imi:I!lo:nes de p~e'IDI paral 'vi,vien~ das, 10 d.,icen ve:lacloilliente •", vor,.c'e,' la: lucha if i~terna, tt'bns. ml~ti' una imalge _ die, eees y fomeJn-

, I t" of !I II... 'Ii< d t - it,,'

car .. Irus'-~-racllo'n ,s,on as c:laras Ilnll1C'nCli'-nes, ~" 'e es a c!Glmpana" oIPO'SII'1 ali

ra a,rt,icu,lada pel>r 1;.5. enemilD,I, la,xt ',rn'DS y 1101 inf't:ltlra'ciDS en .1 M!'vi· m'l.n'ta Peranis,'a,,, T~d,o. "D_ ,mro,s -y la ,exp~,:ri.nci~a e:n of'ros pais,e,~s, I,DI demu.,trD- q,ue ·,'etr,,--'I de le,st'as inte;n, ~ian.',51 si'e1m'_' ,1. se pasea fla CI,A,,,

Pe'rD' tQdlo's los Peronlista~5" can n uest're General ,al'frente, con'OCiamDJS~ intimamant'e- a n,uest;ra~S, var,dadero.5 ene,rn'ligos., P'D!rque I:D hem'D:Sl cQlmba,~ t'id'D J nos heom,os i,ugada Iia viid,a ,en eS(I l[u!chG~, En est a eta-,,'a, hay un~ 1,01-_ apcian 'y_cs c~alra: ll'B, RAC11'ON 0 DEPIE, ,DENe ,A~

Ii! !

EL DlARIO ''LA OPINI,-" RECUERDA A LOS ARGENTI· OS (1)MO FUE EXPROIAOO El DIA~O "LA PRE,··SA'~

, '

--- _ ... _ -=---,--~---

a-n:'·'

,

H[llrl,os, 'ye de I,os negoc:iad,os rea .. l'izadIQ,s 'po'r algunos lri~,p8c,to'r'es, ern CQf1111ivB neia direc:ta, elGin los diiirec~ 'tores, (en al:gunos Icasas lOI elm ... , p eados los 0Ylslron dis,cutir ,8 los gritoB pDf' la reparlUa de, una coi, .. ' ma) e'l personal, ent,re I[OS q ue h,a~ bta 'colmpaneros de Juvemud Tra~ baladora Pa,ron:is,ta y de Juv'e1ntUJd Pero lsta, da,cidieron cOlntrolar [I a entlad[s ,del, 10cail ~,I juev,a~ alia, mafUlna,,~ olp1f'ox:im[.damefllle a las S.1~SI---' Ilol! icitando del I as au to rlda-

..

des ~a iilntlsrvencion dill organismo

munl~'C i pat .

Eln ~I r:nlerla iiilmpedian 81 paso a los -d i,r,set'orsl, js[fes e: i nspec;t,ofles[ para qua RO p'Udieran des;t:ru~" lei male[ri'-.~ ,.probator'io de' :IUS in,sgQ""' clados,

De esa dependa,nci[l, de'pende Ilr~ oon'trol [san ltarle de .1:81 aves, h eVIC,S[ 'I' peecado que ing[fel,an alia Capilal Y' talmlb'ienl 'de 1[8. calr'ns' tae"nada an 'I,I ma'tad.ro~ Es .v[id_nie [eil: rl CO fi I'onl q U'" :&11' ofrece all'I' pair a ~IOS inescrupu'~osos :qus[ pe,r,mlti'a'n 81 ingresc, del Ime,r,caderf.a;s, enl mll,1 eSlad,o a qrue fes permi,tian evi'fa:r el pag·Q da las taus municiRa,les~

. ~ ,~

,A med'ia man,aln' II eeroa d'e ~I as

'-0-' les c'omp~ne'r-~ dJ-lelb-L'j-AiIi":An C'~'

, __ ",j! _ .. '~ g' ~: .. _u 1 _. Ul ".1_ w:~ . 'I:·.L .' _ ~1111V. '[ . ~:. ".

rr[B' el portOlA debidlo a 'as provoIcac~,one.s[ parmlsnentes de liDS d!;lr.C:M

lores~ [jilffsrs e in:spec:'t:or,as eSltac'iio"

I~ad ·

siendo r6gime para ,.illl

,

par I

o

"

nados en la, pU8lrta. de' la Dm[reccion"

In[tentara.n ~Inglrelar PDf' una pUlelr~ 'ta ,1[[8'eral J' 81110 pode r I·, Be haron nal'ta por de,ajo con sl clare prepOsito de liincendiar e,l 'Iolc:a.~ - Esto fu[. eYlitado po,r Iia aCIC410n de [1108

-co IJ1 p,an'l ros que ,epel i,lroln la n.f~ ta.con mSJng1u,eras d[~ i:ncend[~o~

'Va fUers der sil anton[CS!I, 81 persona.1 jerar.q,luIIICO ........... 1. ~ma[yor~'a de

hJiS eu,allel estab,s;n .armlsaDs to .. , r

men!o a d:is _"SIF',ar hacla II8;S 'Y'8!n;18-' n~os del; e,g,irnciQ c:ont a Ilos cern 8'" Ineros y comps!nle'ras que 8,111' se en ·ll'i<nn-:·r:a· b' 'I' ,n,

U 1 LUW_ }I .. ' r ".0' ,~Jli Ii!!.

IRlllene "iYilegios, allHllilas ... -

sus

18 Dos.

COin u1n 8Irhl'te[ Ilue'go~ vencleron. la puerta :i entraren a,11 ,Deal dlsparando armas· ,de 'f:uelg:o e Iln!iufrlando ali pe'rsona ~ Este "ue o!bligado a desaJojar ta OirllC(;ioln y a. Im)sdida qUil' ,asUan 101 .glolpeaban e ilnsu~i'"" tab!'_: n~ ~Pr8v'i[am,en,te h.bi·lln -1ln'· nda ...

do 8el ha.n del ed!Uicio'~

E,n,tr,. I~OS que lom,aron la. Direc)!!'J .

Ci:Oril ipor' as~dto, las co:m·pan,ero.s pud ie.froll i no iVii Idu,[sd 'ilz.a r 18 IOl[ slgluiemta.s: Rolanda A'I la[n 1; IJo56 Franco San MI:ua~;[ H,ictar Calc, .. n','; Juan ,Car.IOI Alban ;f; Alherle

,orl'ln:i;1 D'ur[and; F1r[f(nchlni; .Chiees~a; d •• CartU; Redol". Chler BCO; __ ~Ind'tala:; 'Ger.llnlll; _,._edin~; ,A 'alll,ll! La mrlyc,ri a de ,e[11108 estAn en I as to'~OS qua Ie ac:olm,p8:nan"

,

• II Directi6il G Ia de S tiirectomJ ~ • inspectlns at . caren

I

EI qua II.v. I. pal.nca .. ROlando I. Era ·,.t. Admin"tratiVo de I. Qlraccl6n , 10 .r ... d~ron por 'fdletr8e .... " .to tonalad lefta. EI de 18 pistole .S 81' IMpactar SJR •• D •• pu6s de firar con- COI1)pallar"· Inda'8ftII1, paria una, nu8Y8 bal. en ,. NC6 LU81;IO entrar n Junta.s If 10Cl1, dJst!tI ndo contra at ~ft81 cleaarm8do~

• •

lei

~

COlllpa ue •

enctldrdban ad illiand. ellocal ,11'1 I 5 .

fa

s. -

.........

En clefansa de SUI calm .. los jarareu Ittn capac .. de cualqu ler COla: .-qui .. 101 va golpeando a un c .. pft8ro InOI.""'1

LII brulalldad slgu •. DirectOr., JIIfH • iI"peetoree todoa unidH Ira. un 1*.1 et lvo. 'com&i~: galpe_r a loa companeres ptlJonlsfu que apor.n 1 cGlabcnR con .1 gobl.me papular danuncrando , seftal.ndo • 101 translllg.. qua fU8r:on Ii .... ". amlAfad.. par I.. gpblemn del regimen Dlglrquleo y prolmperllJlaf ..

7,1

Ju ,' __ ,Carla - Gull'lo .~~.r pre'siden- ,: rge, Dbaiid, el;gado por 1,- ,'a,.

clall an a IOnlos d, ' Juventudtll girDle. ~ Apo'IO-1 '_,Db;'.~n. _~.p, ~ 1.",1 -

d -'IIIUVD

• I ' , ,_

p'- ' II Jsta ,,; ,-Ie' tl" "

intenogaron ,"ur,nte "n, 'III ." 'mlns

del (onsljo· Superior ',e J "". Pennisla,

Juan (a Inu_lo, Ja~ ge 0 " Jd,

Gu~lIerlll AllariJ _ , I ' eI,. me,

'aul o reI an. , · Osorio. lOS tent i

'I ' •• ' d I-a - I I h

':uerDrl a reCl-lperaC,lon _" IS >' '1101 __ 1 ue a,

I· de_ u'ne .. I. "aidore,;' ',' Ipolo' :ia

.. I c ••• 1e popul-Ir, ,I ncuenl, '_Is cli •• ,

.1 .. ienl. del " eI' • al ·

· lide~' del ,.1110, .:1 • ' Pe""'.

I

EI puelo, yell goblerno' d,e Men.dozra, de profunlda v'acacirG,nl

- . -

I '. - 'III -I' , !IIi '1" til, I

r'avo, , , !.C:II'Dnar'IG, expres1an S,UI a _grla 'Sin Imltes pa,r' e, regreso

d.f'j·ni't'ivG'· de S'U, Iu,nic:o Lid,ar" _I Tenil,nte, Gtfne'ral 'P8,r6,n .. Des-

, d 118 - d 11'1 ,ii, 1i6 Ii!lb· I-L - - ,

_' -U'BI e e _ " anDI ',' e' e'X1 JIG y pe:rs,ecuct, n I recl_ 'ImIO'S, al uorGza~

dos al G"ran. Co'n,ciuctor.

Puell,11 II"dll:

Para qUI! el 'MIII_nlsl retQIiAO de~ Gelilefa~ Juan IDomin,gD PEFlCiI1l II ~~. l~iatr~ !S ell una, 'l8ntBde:ra filesla papular, s~'nl illlconvenien!el~ Ique IPllu!dan _pd8l' ,I' a'egtll, dell 'pueblD pSlIllst. I:IfllaJDIS leer mollmente 'lit ,_cl'flilla que D, IIDntl~uluml panemas '. SUI CGIlBlderae~JlI!I I' OI)_nl:I' d;!ntm de ~o lPuible lodes tQS Clnsei05 1£lle eft, ,ella Iii ..

gll',PiI - C -

- !111M. CDqSI~jG8 vanl dirigld'os:' a los cOlflpafienm, Ique w,n I recorrer grlmle~si diS:..

'lind as paml !lXl,nY~e.r lin Illenos Aires en _ate triunhdl H de ju nlD de 19n~

S'!G;URIJDAD GENERA,L,:

........ Evit. ,de*o de 10 p-osible IGS .'l'e'U,IIIiI;eI~

,iiiiiiiiiiii PerSoll. m',a,yores ........... ci,an,QsL__ en lug ares a'~readDI'I' S'lRI ,apratll,iD,lmSi .uel 'peF-

• itan '1Ip'irar Mrmah1!lel!lrle\~

I

_, Traer' un solo doculllitenlO,.. I

........ EliDaI' traer I~em,entos emil_antes ,0 q~el e1l1:a.I:I'O Iplindle'l (clnrluronesul' !

enganclitenl1 em .. ). I

......... N'ilas pequllin, " pemons lIiIU,' maf4t:IS\, 1r;a'er tollado 1*1 luell. Do'a .Iar .. ,'"

~a ce<!;:

at num'bre;

It, IUllr de P1fJOH'enc*I;;

tl _Inl qUi&l1l 'wlnQ; __ _ , [I,

dj :91 19S"1I1 en tlalamienlo I,M' al,lll!na eMermeJlad", IlmDarllad~ I a' Nmn~o

'........... vi aj a, ........ ' Jell, caS:l1 d;e tlaeerl>1 no 1V1"ilIIF' !'randes e~sftlR';ZOS, etc .. CU,B.da '¥1ha,ieft Igrupos familiae. emem {es;pa'tJi.~ .p·osa. hljDSt!1 Rill

DD dispenUSDi _ _ _

~o; Idompoaiieros qUiI' IlsY:n 'tom:llllidu, atg/lna, ,m-editaei6n traerla Ito.1111

(cli'abtlicos , ,cail'J'iaco.j etc.,)~

ACIION V INUTR,ICI~ON:

AlitnBlntael6n' bh!nl c.4rl£:11;, ---- eimqa1ales:;

~ dulce.s;:

- 'lialftIiBes mhulldos (sIJamlnes,~llI1lin,'j Ie,tc(.);

~.' IBUeia dura;, .

-- quesos';

,......;. ,flu las eUHlIiI!as:l, 'm8uaTII., mal1f!l~illlu I, Alronjas)I;1

~ HI.II:cI as sin a1cDbolr;:

- beber' Ii 'I cati catieme\;

,,....,,.. los ilaftllWlliibe_" r~uta.lt elc,., '''DU8d~1S leII bo!sllas de ."llOm en ~a' IIin_or

,hlliene posib11 ..

ROP,A:

- FIIP& ,ellmDlal I' luel.I"

......... , el~'ladl c::6meclg' de 1:"0 bajo.;

......... lOs lompaftenJI qllls venlali ,dill iMertD~' bier 'lo'nsiIO' p,8a pam' La 110C'I' IUR, 8br'lo,;

........ ".oda, PCUilC":, et,t'.

......... Gurlt.;, ,_ as;pilfln as:;

~ ,.,.1 big:i'ln'icu';

.......... afgadi;n 0 t6In., 'litlIMnlcBS,;,

.......... ,denB., life :t.. ,posiibte teller ias ¥IICUln., III dlla~

IRecamellda_,S '. nOli eOnQI,alerDI q,IlIB' 1;05 al_elllios que s,e COlli sill,nl 'II S'~I,n, ,.repar,udos .m -~ tie_., n.IHarioll

Ell 'Genlfal ,Pe~1I tliiJ ,pseUdo I tl,li. ~OII Gmnpai.os dar' el I\t!lor e~~tnpID decmrdura , madlWRtI :pDUllcl,1 n1aftlenll'eRdonH' lderma del arden 'f 1ranquUidad.. lEI 'IDe .. bllo peIOniS'l. debe ,lIIIDslrane orelena." organl.zad:ol prudlonle' y 'Ir a.,quli 0" ,ejerciemlo,

SUI derectlo sobe',lnG en este, G,loflioHI 20 de jlltIliD~ ~

~ IIII!N,UT'AR SOCIAL,

UIIINISTERIO D'E!'L P1UE:llQ

R:

En . UIII!r8 I1llima edic:i!ln publiclmas, una nata a,CI:f'CI, da IiI libe.., ratelan de II',DS uesi'ftos del III Icampliler,a ,Sllv'ia FfUejrdi La carll IqU;1 Ilgue~ Icla~. algunas alirmlciDnlS de ~'a nolail

En Ireprese~ntaciQn dlei Sindieat:ID de Abo'gados, Pe:nJJnllstas de~ La plha.ta y po'r' mandata un~animl die· SlIS, inl:egra1nbas, mil! Id~rijol a Ud,~ c:on Iret,aeiOn 1.1:8 flotl' tltutada hAm,tnli:stiJ'a eX,lc:esiva Bini MISlf de·) PI18',a"!j~, a,p,BJrec~da en al

N" .It dA U EI De' ~ j!'!i; - -- ~ I' ~ -...II - u

, 'If, ,~ _~ . -~ Sl!.i;s,mls(auQ ~

_ AI,li I'e ha,'CI Flf~elrelnleia, exp'reS:B 18 Iiols, 'COlmp8In,enlS Slenadiores C,alr" los, iElizagla'liay ''I AI~bie'rtol Ma,ya,ns],kv,~ 'implJtando~es haber ~;If'1'e'n~~do incl'Ulir

Bin II ley de, InoUilto de e"l a, Prov'inc,ii,a ii, Ilos ,BJ!Je"sino,s Ide~',Sliihi'i,a ,Fiilille.r.. ~~

Nos: .pons!a, ~a ablsalula 'fal,sed~ad de esa laD'surd,a, ~lmpula,clI16n'i y nos c)olnsta, ta:m,biiln ta"conduct,8, cl,ara, y siln dolblecls de ~o\s ICOlm,p,anlllros E~i'~' zag'aray' y Mlafanslky'~, q,uie,nes Is:n Is BltabDrac,io'll 'y d'lmCIUS;iQln de,1 ,jlnldlullto dei.rlon c,I'18,n 8'ln CllliJJrO qu e e~ m,ts:mIO era 'pllra, los plltlri utas of'i!si Dlne:ros dl~d -IF'egilmen exre:.llush/l ml,nt,e'~ y nlo [pan! !Ios Qlrup,09 p'arapol'ilc,~iaJes dell ONU de' Malr de!1 P~a.t;a, auto,res die ~a muerte de l-a i,nlfO'lrtunada SiJv'ia~

E:s p o'r' tado. e~~o qilu,e exiigilmlOS de 111E~ !Descami,slad Q?~ una tola:11 retC~ :tifi.clacilon~11 c'on Plibtii,ca,c,i.{,ln Ide: les,ta c,artaj pUles dresde' nuest:r,o' ~ue,slt:o

de 1ucha no ,a,dlm:iUmos qUI sle lem1pan1e b! tra'le:tolr~a, de 'v,a'l,iO!Nll COlm,"" pa,ne:ros, clomo Enl!~a!g}alray y Misyanrsky .. que~. du:ra,nlte tlod-a, su mli~:il,l,n~cila SICUl ~n e,'jemg~IO' Idle Ile'BlIaa II Lider G,e,nera~ JUs,n DOlmi,n,go Plevolnl y al

ide.ariD jlusUcilalista Ique: desemboc;a en eJ sD-ciI8,l'ismo na,cionat .

,Agrl,delc:i:e'ndo en c.lonls1E!cuenciI8, ~a public,a,ci;on de ila pn!II'ni,e'; me

rel~tlelro mILl'l,atte'~ ---

PERION 01 MUEfI:'TE

'VIVA, LA PA.TR,IA

LA V_

He. f,en11lilli'J Bldo ell IOliit'irrnlno' eal' it!ulio de· ta ~POCli I!1itim dl~nli.glll"aJn~e de muestr,u P',a:trlitl, en ,(IIUle, nue$I'r~, Puebliol 'tUB ,elx'PltlbLtlo,~ !e~g,lfladoll' ~ersellJiido y ene,afl\l1'}EfladrJi~

QU~las et gremijo gri,fm~o hay,a si'dCjI en e,ste ,per~dDI d"e iig:RjJminii~ Il\Ino ld.'e ~OSI mas Icastllg adioiS por el .reg i'men,. q,ue fbi! eOftSllJllnUIJ lido 'Ia deS~imte i,6n de' iimJE p (u1'a,nteSi f'uenile,s d;e traltmJc' qlU! iantes de 19S5 GonsUtuye,r.on !llerd ade rQ;S' i0lmpres as, Rr,~fi'clas, p,elrIDod~s,t)icIS 'I de' IPUlb~li~,idad' qlue, 1~lbefg,a;li'o1111 I, Il1lIliillel de, ~'rab,aj8Jdlm're~., ,A pllrUr de ,el1~!Dllce!J11 II diictadura, .illliita,. 'luegcl d'e ilntEu'~I~nrir l!:ill e'mprB31 A E:A fe',par-tiiiO las d jstjn1b un j,d,ad;9s: Qlti:f-ilcg lQl[JlE! Ila, ecrnsilji!u ran e,rnt.re IllersfJ.naj'llS in so 1- ¥e-n,1es , c arl~nteB de imlo.rall., Asl~ viilrngS Ipasl1r a m,aru;u~; dle, dh~ieJrS,gs IpersolfierDs ve'F,dad~n~s ,llm.I1~~s' gnUic,Rs qlwe _j:a!mis, SiS Ipqaron ; qmJ8 paulartil(fil,amell'ilte· '~U_lIrQIl1 cJle!;mlan~e!lada<s, P'o r eS'~osi 3yentu reres, de] ando len 11m, G,a~1 e If 8U9, 'b~lbaj IldClureS" a, los; que 11[1 slqulera es; pltgalrlOri I~$ tla.DnWlBe< ,aJd~)d!a.dos.

'V' aq IJ r nos I~eferi'mosj a 110 oc,ulrri,tt 0' ICorn una de €iS'as iJlil~ldadl~ Q r'd:lliGas,~, Dem oo:lf',ae ira a -q u ire:n \!flelM es hoy en rm;a,nos, de: 'UllmJ' de i!:i1iJIS Iglfl1l pos que ss flu Inon tur nand" p aria I!l:ifoe r SllJS I'lU!g'fuliiados ,8 Ct1I~;a de~ ,S;BJctrUhJ~Q y las penu riia~ die, INJS, ot.ln9'rtls~

IE:Ste: glru p o,~ ClNl m'Blrlldado PCH" e I ,abogll!do lUlis Ab-e,1 V~sc-ay, es le~ Imi~ mu CI'ua d esdie, 'e'l ailQ 1 e 13 adetu~JI sa~af'h)sl Y' l)elAeUiD iiD~ so cijiaJesi alios t'rabajfJJd0Ire-s 'g,r'4 .. fiiees, die IDmlmu~;~r,a;cma~, ! III Rlwe por !\se ml(Jrtijvo I Q, I rlii@;huru :3.0(11 Din j ud'icila I :Y' UI~ conf1iicllO collee~:irvo 'Que 'IQ~,a:v.ja nolhia !lido [Iewantado~

A ,pes;a;r de: M4ntelfter eos. 5ir~llIra.,cm61l1 'OD" e~ ",stda.dero l);ersornla~1 de De'ITIOClra, ...

c j,3J, 'Vlsc a, fwnda, lun ~enlte' de'rnom I "ado' Ed j:,ciDnes, T~em!po S" ,A. PI8JII,Q, p-oder' ,Belir _ ~iluev'B,nrUJfl'te e~ leU arilD j ~lD em C>OF,lcii,a'" I ~ parfl IniOera.rllt) de ~Q$ abUga!ci[ones, qlUie III ant"I'erJ'I eon S'LlI ve.rdiade,r'o PI fSlona,1 Ides.de' " 9631, con!tn1~:a a 9 ni~\iICOO - ., Ipet~odisl'~as, Qllllll nafl,~ t[jelfilB rn q tie yell' cen aqua I p ersonat V s aea lralo'mas ,e,1 d I arb!Q'i Clii3ro que' ~a de'Uda con ~roo turablalade,res se' ,a~ r'E!c:i:ent;a '~ia qlue no Ie p,agll nli a, -e$~e ot:r~ Ipe~rspn,at

A rite t,odo Bst)O:1 ~I F1ede,rac'i:oln G:rifwc'l BOrl!ll!JreMsli se VI, IP~ec'I:S!lda: a elsoJ a .. fetelf en s"lli~Ciitadas , aSlll1lb.'leo· a;e perJrJlrJs.I i!a s,i1ulci:orn d.e' ~ c,onfJU'ctol "I, 18'x'ists:nte' Ides/de 11'US'" ,1£,0 n,s-~,lia:llid!cl qrule niin·g'lin IgtaflcQ :se ~mst~, fl. I~as man~IDbras, del es;m;e a~'EnltllJ're rOI~ ,A:lg'unlos, de' los que, ~~:labu:nsJban COlnl I~'I ~le dl91rNJ p or esc LsrIee:j d as '1 ,aba_flaOIll an i n·medila.t.ame ni~9 ~as 'isreasl, nOI ats r otres q ((18 se' pfestam aJ jlwIBg;O.,

Hay una ei8~elfMz:Q que :s'in dlllN:I,a 2IlInliilfU1 a los, ~1l",albaJadore" de IDlJf'nocra!JJ:la, a dlElI! a~omar tanf;1 i:rI'mllllndlijcjia y es la 'fie Iq Ute t~fJrtien alB Iq,1JI8 se I'ss, hBg,a ,iU5itiht:i;il de' I rna vez, por toda5;~ ya, q ue en u nJtBJ plfii meta tOflnl d',e taller' gl~'U! re;iilli[l arownl en 1 913 Y' QlU8 d'u~r6 'Cilm1I@O' .d1~'as, f'w'e nlrnl 'd,efr.'Jdictlfl'los j;H)lf Ie I 'ped. p~lbllhJO de, 11a'S1e! e rntlo',I1CeSI aJ d'e\f\ollye:r este ~I, u Iil~da~d atr,a vel :1)1 'glrUlpO V'ise,a,'" ~V eJi U;Ui~ co,ma ~16S 'fer,dar def\()s tr,aba;j ad on:!; grrjlfh:os Ique: vienen Iluchandio dSltie eni~o,nces por UlilUl, 'r1U;ente de '~"abaJI~ penn Dnlirnte :'1 g,81l'Inlt;jz)l.dai j lIInta.elilltml con rnn ie.lI!iI1lbroSi t:bB fa F~,delrac ilOI1 Itlrnifiie,a Bo[naer~nlm~ tn~inJall1 'DelliIU!:u:rpac,i a eJ dille, 4, de ~lurnlii~OI' c~:inm idi:end c, ·tall ve{z c1cu'm iUn!a ~'ect1 a MY, i mpoll1,3Jnlle ql~e e~ Pueblio, lI'IecDfJ(hu,il aie'm p:r,~' ..

A,~ amanClIlI' die e\S~e d i'ia es Puleb10 S8 e:ncolntirQ !O10 n IqUI' S,lj ¥e,rdiadero ,d hirlio hib'la ,siidD Ireco;rI'qulIJaci!o por' 11100 Ig r'~Wc}os 'II s-Ii eFlte,r6~ ,ade,miB,~ dell ofreciilmie n'to h elC ho ,or h:ts m isUiOs EIlil IGen'(n'all Pe:iNJ[fi1 tomo 1~ln h~o d iIFettCH". lin nnu!IEI iillt!ia meHllfe :se! aOOCBTOfI' ,a ~ fiu~e8 de lC\onf.eGch)nar tUlia edic~6n el,tn~~onnnl:!fqi' ,QQ.ftde'j; de,s 'U G:s, dE! 1118 a,l1ls, apar'E!,oe de: Irnuei'~O ia ver'aad1era, mllJrca de~ diiaF1io Ide EVil PerifU~~ CQIn. ell e mble'.u) die Sl(J JWEIlU!ra '! ~a, f'rase de I, G e:ne,nJJ Pell"oln que ~a, dljictad'ullra hs_bfl ar:ral1ll" ,cado 191nl a,1 atf!_o ~ 9Stj,: !~j:E I' Puebllo AJgenl1ino ,-escribeftl ~10s Qr,~ffrQQ-~ 'Uelne dies fH!1 h!D, I!1UfNam:8IntIB (!In SIJJS manos hlBl verda;d,era ,~De:rnoeraeiia~' die nue,Str,1 comlpa~le.ra 'E,i[~~, a qll!J i:en viirrnos escei~b~lr' I'A SlUSi 100,1 UlmfllSl w n,as p,a~a;bras I umiilnosas qlu e p"~tanuWl:c'abanl ,SIU gest!! ., 1'1 ua ~eplroduc;i mnlg! tamti~ielilW hiD;,: It Mill ViBICes :10 .tUJbiie-ra h esho por Pletron Y' por mil i Plueb~lo~., Esas palabrjs~ rniillllcb:o dee, SIUI il mag.n i han de' sew n:ifen1Wtll"alS vivaMos~, 110, d~,isa qjWiB nos c1onlJlprtHflE!li;moo, a. no ar,r~af" ~a,nnfm5; POF eso he,' ~I eru:lliBva,mros, nueVSIMEH1wte j UJllbl' la Ilip, m;a~ca. de:1 d i~uiiD. ,Se~afl loamO una lih¥lIlC'IC i'Cl'1iI pe1relnne dell su btl iim,e siac:r~neiio dle nues,trm, gnlll1l ~nlsp~lrad~o ra y u IU~j distill reJf11 rmlm~'h"" de f'e e'n :SUI liUC:na y (i:n IU.5 e:ni'0naII\Zas~~ llie, ~e,f(nf;lOS S~E!:Ii!I1lp;re fieles:. i be, t~H"" on mis n 1J8'8tra; ban dera y rn~e-stI1iOI ,Ie,m,li! ,JallliUli's 0 Iyida re11llOS, ell eJ,emlpl~o

be tQ~SC 1'1 Lila. IE lira lAOS l~egQ en e,sas - pa lioa bras' ~ i . _

En 'ye;rd,a,d Ique! 110$, '~'abaj',adQrV5, esper.aban ill fUt del: ishjn jibl(Uciiltl f'a:worabl e ,I ,SI.I!Si r'~c'lllmos'I' p9r,o no oClur~hll ;15r ~',a 'q.ue a ~aS" 2' de hi, manana del diie, 5 Siom i~n~im)ados lpor lie fuerzi p'DibtrG~a a, Iho,Glerr albandono de Ila, elmlplmsa~, QUle ~Iea:tsl'il d iisG:i p~inadal!inente' ,J:Nlfa e'v,i'lar U 11 e'flf"elfDl~amlielfil1b' OO.m i!~ ·t\l,e\rzla~s, prmllh:::i!a,119s " produ,cj, hifIcJ'iirJSj (llllJ.e ,a.lilt.;r.n Ic,ontra ulna (h~JCiartada Stljuc i o:rn ~\avofabile~., "Biro 111 III'" IP~OCO ID,eLl r fE= eso:: IOtra vext co,ma elll! '1: 9 13~, ,se deVII:B,lv,e "II ell p:resB ,ali doct.or LIlJ~'s, Abe;! Vi.s,oa:'lrl 'fJavol~aci'e",do olsi~· ,aJi felPuclJiiado gf1UIP.o ,aventumn) qu:e blrn~Q' 'ma,11 Iha

l~u!~Jc:hQ B lICkS tralilajlado.re:s, dm' [l'emcrcracls., - -

Iii

HOI~ IDS '~rDa~\adGfies gr,tlflc.DS del ,diario uDemolracialU hemos reC1lpMa~. leI' lei larla de Eva Peran que Hllba en manoa Ide lidO de las ,grup. liSufp1adorea qUie, desde lei ano 1155, se ,dedic'INin a hie.,' SUS, lelocjal:l~ desm8!I'I,teian,d" I'~s, I!!rnldade.s grittfcas :, ,eslafandlO, D, rlueS, trabaja,dores." can la deslilarada camipl aCelll1Qia

~

de illllls gilb~'erll'lUS, de turft.l..,

E~ Dlr~ AbeJ 'ViSC~J"'1 Imeliiante ulil:a manio!J:ra ISU'. I,a RltaF,C'3 de1: mUario uHI19- 'tlu"eltdase lID IINpietblu'~' de Utnl palriDIIDJ1Ilio lillie mill nea fue Pli,D~, " I,ue Iq'uiera ,fiUzal plua ctmfundir coon :5U '~ia)sa Ipredici ai, _ pueblD pe1Gn:ista,

Par 'Iedo ello. los trdJ,ajaclares' g,.Cas de ~ID~mcmrac~.a,~f ,li11 Fednacion

'Gr~1lca IORlerense"i II a, Flede,.i6n: ArgentIna de! Tl~811;ad'ore5 de 1,ISi ,Ades IGr. th:as " la JUIenlud 'GriUica Pe"lnli$1a" Il!itSl:Il ,1&IUll1ffo:

'11' R'IiCUPEAAR LA, U N'IDAD GAAFICA N~ 3, pma q;uo', $1 ,cGDstitul,a en III 'ferO!l daders, "ueele rde tr,abs:jo Illue era l1iI~es: de, ~ t 91j~

,2,! RECU P,EllAI, PAIA, LA - ASA, PE:RONUSTA el d~arh) Ide flue,stfBI IGlii,paiera EYI~'A.

I~ aFlREC'ER LA, D~RiECCION IDE ,tilDEMOC'RAClA~[p. "all LJtd\er' de' los, 1ir,dHlj dur ••

OENIRAL PERO N " DtraclGra IEspiri'luai ral Ill1llL'Islr;a eG~pafi.ra EVITA ..

;'fger.a Yii:9l:a,', besta de! iWentpras,!

'i Pagua IlM ImU I;ODIS que: d,ebel i i 'PIR'ON' 0 IMUIERJE:!!!~

TRAII,AJADOPl ES GIRAjFI~COI DE rf~DEMDe;FlAClAII fEDERAC,ION GR.f~CA .,CjINAElR,ENSIE FE.DERAC:I'ON A_AGElNIlINA DE 'I,RAIAJADORES DE ',LlS ;A,AlES BIAf1ICAS (FArAG)

dUiVl6NrUD GRAlFIC:A, PERONII,S,YA

EI Secret,-ril Gllilr.1 cia ,Ia e.G. T.

• a

na~ C.dos, F.·.· 'i, Ie. publcamele 'II!

Gal .• Ie"nl-· d- e I-al p'r'o,'n-'-I"I' de IS .-. r '-I·II'I·I-·I-I'·rI1l0

. ' .I'.~,.l i.' ',,_._~, i . - '. 'I_I __ ' II> ',_. I L U_I.

de ,Ieme.las camuni·sl.~s. .. denunci: Ipro,dui. .U.. lI.siva adhesion " ,.pul.r a:1 GoHrnadar, Alh" .' .• ,rlinel Baca, dell,lsIra· 0 qUI alguas veees: II ,ortedoxii no .A 1'- ·,·1-.'1'- •• Im··-o· a' ul-'Io le-··"·en-·sl del p' erD-·n·I"'t!"II1I·

... u 11~~" •• _ .. _. '. .1, I II' _:_ _ ,' .. 1 _ ._1 -_:_,_j, __ r:'

" "

lr' malYOI p'I,·

S"I'R'A II!Am" 8; ". 'r,'e" ·c:"u' .. r-~ p'a, 'Fa' .. -

" __ IVI IPV_ . '". . .. J ,I.. ." ..

dtl,r •. Of

N O>e~ 10 cml$m:ocust~diar, Ia

- €hJlct.nna pe rorssta Iqulle espe-

elallzarse en debectar wnlrom~,s;iones e:JfJtralfi,8S 18 ~ mlovli lmle,nto ~ P',o 1fl'1'1lJe una cosa es preo!ciupl8,rse po r ell Iculmlplliimli'enln Ide tos plr:incip~l()s doc ... 'Iti;ln a "j (JrS' y etra Im.uy d lstinta lejletc i iii tar Il,a cQlnsp,ir,aci6n~1 una esps,c'iie de

caza bllrujasi sln otro fij n que, ilnt,en ... ,

Ii;,c ' . "1' , .... 1· ..... - ", - :::'"1'-" lH d a ilil'" tIi"iJIAlm' 1"'1,0, .. ,

1,\ aIr I Yls'S,prelh; Ilgl,v '.' I~ !!.iI~ 'I ~'U, I ""'~

""n~-

I ,.'~, .•. ' .

- Ilro~

'HI,V seetores que diUlralnlte lastos,1

ulltimos ,anloiS se han Iss:forzado ~lO~'

::: .. ", u .. ~'. .... .~',Iif, - - "':::', i!!!f!I.il I-P.,Q'Ii"lii,B('"

selr miSS pIIPIISIL;SS Ique v,~ _~ Q!I'!""D, .,

S,u ullti rno 'fl~an ,re!f)'rSSJil9ntante,- f IJS

-,~ . ..,.;11-' ..... ' r,-. 'I":::" - 'R~u" I if"'ii!~c' '11,.,.,al,1o::: un'

sin ,--Uulll, varlDS, ,g_, V".~:I~,~ '~"!!I_ I

aboga'a,Q, .ole _ POICOS 8!nrlfJ,[':,edlente,s Bin elll Pelfoni sma q us! ab rio el!l la c,i rIO" eunserfpc lion '1 0" Ide lIs ca.~li II,!, Utnl6, U1n"idad Bas'illca y se ,auIDproc!la,mlo~1 ~liJego de del,.,ndllilr i'nfrlu:ttuO:lame'n~ Ie a Pall ad il nOJ custodiiiio de :nlues,tlf,8 pilll reza d Dctr~ narl a.,

P,.r·a tan a l!tQI f:ii n tu n do Is jf~IClru-,

d d S· ·'d.AI J' - .. '- ., -Il - f. ~ jl, .

ZiI_ ',I, e e '>:__BiJnL .. Bu '" UldClal ista 1111

. ··t,.. ·d I' . '., ...... t..,". ta '.' ,A"-" m "'n·I'e

eorr ria, .~ e lOS ~ fDS",'!1 S,,8S Y UCl,_· U _ ." I~'"

It~~I' i nf~ IltrsJdos,. In n:o'v6 i nCllIIJ so ~1(l9

__ .".Ii,., . j .. ,,", 'I~-"'I:- \:'!:"'"-f~":-II-'-

I ,It-to dos conSplll',ltlvoS line 0 pora.n

drp a lis di'f,aml8C:iicln:M CD'lm,Q' reeurse d'e, Iia d i:spuita iints·rn 8 jl ~a aic,cit~Jln ps ~~

..' I'J;;" .j" .•. .. , '" ,I...· .... '.' '.-;. ,-,," e" 'limo ·1"'7'A dis-

001 uglluc,a,; C1onlf€l!C,CUlInO-: !:~I_I~::,fa,'

1'1'1 bu ~ r, en vislpeJras, de' t,lS e l!e:cc,i1o,"', nes ,delll Parf"d'D Justiclalisllla~ un v,o'" ~,a"'te ''I ue lip,llre.cli a, fi rmado pt'lllr' los, se~cllore,s ,contra,ria,s ,I S lUI predllca'l1 len e,ll qUBl ios mi:sm,os, anunc:i'a'b,an que bl dot:tlriin a Ipe~rOln ",s,Ia habra, 're!!rlmJnadlo y a,hO~1 ,estab,a superlda, pOl' I,ll SDoila~hJ,mo~

E~ t.if\D~ pOl' S:lliIIPU~&tD'1 lie 18Jilo par' ~,e~ culatali Tuvo solo 1:3 'VOIDSI ''I en su de.eeslPer.ac·i6n p,or I,a derro'ta, a,cu:s01 181 IRropl~o, Genelr;a,1 Peroln IPolir no de'f,jnirse en~'lre, lelll Just icf a,1 ismo y ,el' Socdal'i!simio,! IFiina~mentel C:ichle!~I,o' integrc, lias IhIU'I:s'lles die Ez,eqlu h;\~'1 iUa.rt.i ne'z", II'D'Q,r'sndo 10 q]lJJle liln ,an~ .~ ~1:i~s"aml'!U111~' k,II;IISC,-!lIb'iI·' IU·lrtI'a.~ ~,!!lIln"- ,d i o;a,-

al U _.~ _ _" _ll g u~ _". JQ. _~!!f __ . I ~~ . _ _~

.llIiir"C91 :!!ll ,....I. Ii IP'"III 11,ICld' :.' 0'" na:·,A'I·I'Q'·· n'~I-11

-Iu. ,IU U: UII' '~:kWIIllgt,., _ .... 11IL_· __ ~.f."· _'~c-!i

iN 1- ~ - A - - I - .. - . - - .... ~ . -,.;,Ii .... .'. 1'- .

r o~o uO:S IDS iqllJle' all,lrUlea,ln. por a

'Qlr1odiC(Klhl ,801m c'omlD [~;ichel~'ro. Pe'fo

I 'I' d" ",

en 'ge'nera, as, una!n '=_!0,5 C,l'Irc:uns-

't8n.cbIS,~ nrQ c.umpie'n red aC81la,mlil'n ... 10, que! prclclamlan y ie'rmiinan, 'sdir: ... ,

vi,enldo consei I'nl:& 10 lilnJCon:sic~ente~

- ...:I - iil

mentil! a, tas tuerzas 'uel enemlg'Q,.

C~olmo' 10i 'que ocurrlc en Men,do,ia~ a Iral! die las a,c:u8i8Chl!neS fDlrmulla-

d-I,~C "0"--:" r c:-:- arl ne F'~orent'il n"l ssersta ...

~j ~l"'_/ ::_".Ig; ~Y~iiiiiI' · ... ·1 _". I • I~ ,'.-- -."_, ~ 1_

rto g~'-ene'ral de la G~G;!T'., leeat,

,-

,Aunque Ipt8,IfrBntlsmle:nte ~IOIS lnei ...

die!nI8,s ha,nJ sido luplradlos~ m'ijl'nH' 'tras ss' ,1l)IU,ardra 18 renunela e II a, re ... tractaelon die F"oren'tiilnii,. los ssete ... rss Que en pr.ilnc~llliio 10.1 a~poyaro,n pueden ,relpeU r I'n e~1 'ful,u ro Citto, cues,tilonamiieni'D" IEs, Iq'ue I,I actU.ud de~ secreitalri'ol g'lneraJ de I,I ,eG;T'I' no obs1ante, haber aido enearada a In,'i veil IPEU',SO al, flu e ~ net IlJd aib Ilem,enite induG~da, par otros dlirig:antes glr,e~ miailM:t,

!Las heonos comenzarcn 'III 61 de

J"lllll'n~'II'A easado d '~~p',urAc d· ,s····· l'·oall;:1\"EilI,i"~Je··,

lU . ",I ~u~!.- ,- . ',,~ ," V.~I ~', ... ' ~~I '- ... ; 11-~';~~~i.~UI~ .

IUI"1 IP,lien,i!lrhl' de ~,a CG'T' que d8Ci,d~ol

da- 1"' D cc n oeer U"" n~' corn unleade EI

'-~ III g, ~. . _ IU Ur ," .- I ~iU j •• !!!! ~ ~gU . !II __ l~

Im~ S:lnO t~ec·ji,en flUe c;o,no~t dQ e,1 v'ie rneg 8~ euendo F'ioF'elntfni vis/ito ,I los b ~oq uss Icj,e dl putados , ssnado .. Ires die I ",Frenle JlusUc ii,arts:ts,., U In dii a antes II s i:.n elmba,rg"al,~ hablta, antfcipa,.. do SUI ~'r,ac~,alm,osi'i' en un fe~l,t:elo o,figa-nJzadul ~o.r Ila, ,A,salc'iac'ion de De-r- tnd~~t!il!ll'~ I!=n, -I'a r.eunin'iiin ~I secre r·.~. "flU]· ~'.!I~ ~:~~!I! m='l~ _I! -. ,(I -.' _ _~Qi' l ~Ij ~c: -:~ 'Ig'"

tarlo gisne'r'sl de Iia CGT se ImOlnii .. , "elstol diseon'fo'rme eon II,a cenducc,lic'n Qlube'rnI8,mental ''I PUIO enf,as'iis ~ ~n' "U- -e- ,ClHi3i,r,;'C!I ~'a'- m:',: b'" "I-'~s'd"' s' UnAlf· Ira p·r··s·:::· ..

I~ ~,:_" 1~~I'11l1ii U ",I" u~·· j.. rW la:_. 1.-'1

'S 10'.11 de I,a C,.,G~ 1l' t ., "

E'n ha vi:lila iii ~os blllGquI!SI OIl' flpr'8slnta.l"lrleS FiiO,rlSlnlUnlii I:ey'o 118, de· .. , cla,rs,clion y', 'Ddlv'iid,B,nd'ose un poelo de ,IlU tex.to,~ efec;tut, deiQ,:I:eU',Bciio ne,& a ~,a plreJnsa donde dlenllJlncio :l:a p rig-SIHilicii :;, de ii:nf'i .. lt'nld:ol's !C'D,m un~;Bt,as isn ,at GDibJi1erno, cU,O's lriu'l'mlbr,es ~o riB"" veillo~ Pen, ,lol:,lrol ,que formaban par'~ 'te Ide luna n,Olm jrrna" entr'eg8lda p'o" ta, IC~IG~'T" all ,gobernadoJ' leJ dtli1 :212 (h! ma"o '~'llcu'yo 'lfIiolmllbr,ami'enrllC)1 '!"IPod,ria IQ'f,i',g I li"IitrJ r llJ'na 'silillU a!c~ oln Idel descoln ii, tenia y ,d'lscon:li anza~~ en I,as fi' has Irem~aJes"

lo:s nO'I,'iflD'r'IS d,e [los 'func~'DnllrlDIS ClljJ esti,on.adlos, trasc)sn,dii;s!r,Qn IrICI

10 bs iEu'lte; , c,IU:lcu'ildo ciie!lrta petrpillef-

j'iidad y,a. qlu e see Ir.tabla, e.n l~gunDls cases loe a,lltas ilU'tori,dlades .dld :Mo.., vinti'eni'o (por' ejl'mpllla" F'r,anciisco

R·-'·-· -:-"." 10 '-II ·· .. ·1·' .. ' •. ' .J)Io ....... : dc' ,t Ed ..... : ... ,'!' ..... --;-

e~ g II Be ,u.s I ,mll nil Sly 10 .'. --:~" uc·aC,IO'll'll

y e;x :IBC'r.t!!t;lriiOI de,~ 'Triibu'n a,1 de Diis ... c i plilliin8, del P.,rt'io1o) ~ [Et iin,cJu),tendo ,all

""', . Il..'"'''' - d II n b" ...;I - .,

Iml~:s,mo ~dJO~,,1'1h \.;101,- e,rn!a~or,~ Iqul~en

eSla g, caitrg,Q die is sEu:;,re'tar,fa Igene-" ra11 del hI, Gobeirna,chJ,n ..

IPart'I' ,de I,os ,aco,nl,e,cillm'ie'ntoi S'B

r 'tF'8s,lada"rO[1iI I po,S'. F'ilormente'i ,8 118

C- '~p,i·a-·I f'a~aif~11 IE' ,~, ·D·~ ~~-- dj·--

,g.I!li" ,II . '~U~II~~ .. 'mlls,an~"~' ~,In 'Ic:a~

lie,; v iaja,roln CNln iU,r'ge'n!ciiI, !iI B ue-

A' - I

nos t ne's para Ises"Ol'1ar,se con 111;

;autor~dadIEu;; ,nI8oio'nltl!ais de ill CiST

- -- - . ,,_. - . -

y I~ha la, iUmlhjn IQrb,fl'ra. Me,l:all u'rQ'iica~

M~,e,ntr'as tan'to; Fiorenlt:ilnli ,se

pre e',n c': 1"IIPla- k.~ im'_-" p .. iIi"O-I,....,~,d'" e-·n"·-'t-o.m-·-·e-Ii"II'''_

I .. 'U' .~ 'w " ._ • w,~ ~ , ~"II :_.!;,;i!i~ '" ",_I I '~i. .... .. ,lllJl.~

po r sixten dar hI -dii!stanlcii,B .IC1rlada

Ii'":!: b"' -~ I b ~,

oOln e _ !~Ol: I e~rnO~i mad ~ ante, 18 .... ~.JI.

Iquedla, de ap,o~o, ex,tra"'pro1vinci;,sJI (~legarQIi11 8.1dhtesiioln,8s_ ,de I ali CGl de S,an Jluan y ,San Luis:) y Iia Q'ifu-

SjOIA de un comunleadc de las gfe~ m io:s de,l E~slte de tap roviilMi cla, IEste IM,sn,s,Bj e ~ u Iii III zad D pc'r f'iiD l'ientin ii p~B~ Ira filjar SLJ po:sici6n Sin pOlnlsr' Ilia ~llf'm!a,,! - ,esl;aba dll, rli gldo II ~ a 'tlodo's liDS,

IP,sronilstas! n' p1sr!D ahi~irta.r~Q:s, ~ :s·al~l~e· ,j'!lmaniiobra,B de C,_I:r,1 ins,plfac~Dn ,com-unils'ts, qUI intl,flltain ell cop,a ... ,mli Into '9,il nJ'ilen dlo •. CDln,1 il'g naSi \j d:i,'" reci:iv',IS e,)(,tn)njer',11 ,aj'8n;B& a mUles ... t:IiO MOlda de vfd,au• M.s, ,all'Ut, de' un amena,Zllnte IliamiB;dg p1lra, q,ue no :se iin'terru,mlpa ull,li acci6n 'dl' liim,pliie-

h, - n-em-"- roBn·;eI·ldlo,'I' al com"u za que nil'.' 'p_~lu :~_~ ,I~," __ ,~"":"

n i cad,o ,S,I d e~s:taca p Q r lUI till i z,ar U [!I, le'nlguaj,e s)'i,mlill,ar ,al d,e 11011 represantan'le s _ ,de la, I,i R'8\f1D I u cion ,A,r'IQientil""

. - 1'1'

na '.'

y ~I,a coiincidllnc,ii,s nOI ea, cas u.a II , pOlr ,eli efta" C,srllo,s IF:i ors'ntin Ii, seier ... tario glnB1ra:11 delll ,slilndlioa'to de IPie~ tro,t I ms, prl'vatlo:s", tUYQ bus nas, Ife ... la,Qi,ones con Is dic:tadura Imi,lli,tar,

, .

i,

. ea'~a~1 FiQrlfit_inli:~ - SeG,raiar,ia Gi.n"a,al da 1,1 ~,GI,~T~, Driginal un .. cmnfllclo para

D.-ita ilzar Inol~tih;:'amIAt •• qlt lr.e,;UlllciOSI '; a~fJra dabe '

relr,RDla rae, Q re Rllnci air i1 "'

!

,

.,.... . -II ,j - 'I

_~ C·lUleltlonan,uIQI~en 8IQUlI'1 )iI, epoca ill

~ h -

pelr,an,lsm,oqu8 a . era supuestlame'll~

tel int,e~tlta c:hrdendlr" E:n 11989,.1 en II transe LIII~:SO de U rlla rrulJllnli (lIn g rem i at ~

I~ -- ,am,..'I',A, '11'nclfMlnll!I-'I""a-I...'I- iIiIIi .-- U'Q mo· c'

~ llia,11 ~!~ I!!.} I "I~A~ '_.'~;; III;j Ell -Iq ~ g m - s

p!e'foni:stas, !e,tlU!v~lelr',an en contra, dil'

0, _.... '~I Ma' .'- . d-' '. -t·· - t -. .. -'- - ---.!'.,~ _ Inlgan'IB li ',:;8 !a~ ._IU1_11 se q,ueJIQ

de Ila, ,cofl[,duc,c:l6n de, Pelro,n~ 'jiB,ssta

. de'_ c~lrti'tas ~ :ba:s,ta die em nUtas ", I,I IcUlo, II n;-e,cUadios, de 1 QI10 a un cro-

'. t· A -I' -. - - - - .. "'-- u r: II A "'['. - . ..!IlI!

ru s ,a, luel vespslr" no ~> 'JI1,u I,n 0' "

Dond1e tomra, su v1er'da;chara: esta'tur,. ,faS en e'll Mendoz,asD~ II l'amID~ sa m'ivii Irnz8!cj'on de~~ 4, ,de abn I del

- . 1- , _ _ _ ,_ _ .,_

111972. Ell dl ii a, 2; cua~ndo la CGIT r'lla,,,, ~'i'zO ,Uln PIe nario ,para disc util r ,.U parti'cJ p,acil,onl en el~ oonll'l i;c'tG~~ p rDr~ pllJ~fO ent:rlegar un memlori"al 'y ~,sa 'f:ue sd In d ucla il'l ma,yor Ic,aria,c1IeF'i:~ti ... ca, de, !u _ aQ.~:~,Onl gn!ml ial:: f,edactar' len,erlgicos ,m,emIQllrialles en ICI.d,s cOin...,

,.., " . .,

'II IIC~Il!O oj pe,ro tiU~rl co m p ro mneler IUJ n.

8no'v'D' ac:i:iivIA' Indlu!o - a(';~11l6. comlo

r rt - ; - ~ ~!I! -" - - .• .,..

III ...41·'~A - ~!" - - las ·!;.;.uii!l!i.llg'!mls-· ,~'a Iln~

"m,eu~,~~lor ,en __ IU~! !1'!1 __ 6,-u.:' UV .~~I

II m'IP~e'ado:s 'Ist~liles,~ NOI en! rei represenlante de IllS .trabajact Dlr'IS s{ino un Ii ntsr mldlrario pr,eocllJlpado po,rr a.llcanzSHr una I,aiics justa,,,

lA_J ADIHESllQNlES A.L 'IO'an!RNQ PQPUILA,R

M,i,Q,ntn!s C',ar tos Fiia faft't:i:ni ii ntentaiba to rta I~I'C'P. r' f1UI cada VI;Z m,6s de~bill poslicionl y emii:sar,iols, ,leCI~eto's, neglo cljl8iban I~a su~:titud grelml:j a'~ ~n B:luinQ~ ,A,i res, mlDi\dl iiz"IC'ilone.s 8,$;.-' pontalnB~Si -se plradujlerQln en ·favor 'defll Goberruadolf" 'Com,o eli mismo,

- - r. • ~ ~

cOllmlpaln:er'o Allbeno M'srt,h'1If!',z' Baca

1·!':Ii1 .l!'iixnlraJC!!;~'r'~' - - 1\- "- --- • ....:I - '~)IIH

~ ~'<~I ~i3,gd~. ,21, 'es,J~e., 'e1nYlr!BU10: 'I I) ...

mlOs Irec~b,id'o adhesjoneJ~ np :Iolhl' de gr,emio2s I~A'Q ~II la,ct~yiis,t,ls d:e

~,a-, JU'i.'lI'lan-'·I.f!.u,~ - ~a'-n\...:.Jn,ra¢'; -y'~ d'II'IIP-' 'Iu'''a,"",nc ..

~-. " ,- ¥''IQi ~""_r.JI:~ !i:iI!\;ii. Ji!Y'WI! ~~-' '. -~ '_UI'!i;;i!!'~'

riIi,'a~J~O-'n,~illa,C ~-l~--·d··----oiI'l- g" b-=- .. -- , .. --. -

II 1 .. r'w I," IllI:.d ~~,~ In. t;:;;1'111 ., enILeU~'1 .,'., al ,.1 rna ....

dlolires:;. _que! no e~sJJ·ef*b'amiQ"S po'rql,l,e

I

~ - ~, A ..... am ,n~ n ua I~I tf!'IJI!ii t!.ft h .

nlO I maiO II n.!:lU'g' u':~ ,~'I ,~g _~, ~'~nll~ __ ,3-

Ib,l~a dildo tanla ilmportanci,a 81 en-

t-e --dl'!chn"'j iIl~E~"-s U~'I~tli'm-n:~ .... ~'a'm,

,~!Ir.·· n ']11""" . -;~ IU\ _ .. III ]11'- 'I ,U!~ !U Il'~~

..........g IfS',gO---- lin II, CIsa de Globier,., na no hl,mos, 'heche' etra eosa que

- - - -.! b·' - ..... 111. - ~ '. . u

reel_ •. ,1111: au I! :!,.810 nes i'

La, IJuventwd Pelron,i:s,t:a s-um:o au 1,0&i;6n 811' ,masiv\Q apaya, of'recidcl air IGIC) bern ado,' ")rig ielntZlO ~a eX'Plulsio I'll 'h! F'jloreul'tinii y ,adviirUando, alilmlh3~ mlo, "'So,b,re '~Uirirl, m,llrdoblra :pa,ra '110'" Igrar' la ·intervenci,on niB ~,a ,Piroy'illn~,

If'; ~ a-'U A m'A'n'~ .r'IiiA H' ,an r~ z GiDiI!l'!i; f\a"i!!3r'"I.A

JV'~I~" '.s:I~~1 ~!I-IIII'~:1 ~~~~'li.g ']'~I

glenetal 0_'111 19re!R1iiID d.8 cant IIII itas,. oper'aba silmulltiJlnleament'9 e,n, e!11 I:EU:;to" II n'fUca I'll enc,aD,Bz,a..ndo una,

. Qllr.an cantidad! de gremios' ,qule enf.re,nta.r'on Inl decislliC'n dre f~oreH~~;ini,! EI .,garll:pe' de gllracis,I 61in embfargo~ 111'QrC I, los b~o q ues de' djputados! '1'

ee n ad In rDD J"IIIIS!t-: ~I- ,r;. 'a -I' ",~.i-;g ~ F-'~'o' . ·-an" -- !

~ .. - _ . U ... 1I;iI o~.w. . ~ _ . 'Ull:_ _._1 t~I",g, ~_ I·_:_ fly __ I n I, -

110:9 hablla decilaradlo, en 'sus rdle:nun ... clas n;deposJllfij,O 9 . de la conf;i a n,zs de Ja, OG·TJ1 Ipen;) dire'lion a, eeneeer ~)1lJ fi,rme' frSSPllidd,c laJi Go,berf1lador I:n es.ttl&, 'iermii,n:QS:: ~~Las, e\l:presh~, .. ' [nes que ii, tftullo IpetIOlna,IIPu,sdia, va" ... , tii'lt cuall q u i'er oliu dad,ano ~I S'LJI'fll[l'IlJ'e ocaslilolnaJI~eln1;e ,ocupe all,glQln tip-o, Ide ilnvestidura silndr..'D~all., .. 'I no eon-

-

dic~'Dnra y mllJcho m;e~ols pu,edlE:!1 Ilraic~lurlar 'el MovlimJento Paron h5ta,~" ~

po - - - _. -, ..... - .. • -

Luego~ de 1,8 detf;inUorll,8 IP,olt'i,cio'n

do, Iiosl b I'oques ,SS,SiliiOllDi hi M esa Di ... ractilv'18 d,le - ~all 612, IOlrgajn~'l,acll:onets,~ 81lg:ulnDS del curesl imlliemb1f'OI habiia,n s(Jltenh~c' e imp'u,~sadcl II Fj,or.nti·n,j. Enl ',IUS n~8ultad,ol se ch,cidio FBI'" pa,lda~r' III GIO b i,s:rno "co m,one~ IIX"" 'preslon dle~ antwdo de~ !Puebll'o"~" con 111;1' cual lis suen. ,de Fi,Qlrentini que .. dlab,Sl IdJefi iii iit~ilvaim a,nie :5911 ad,a~ ,

La Illeluniloln[J par' olra, fnJrtai oilta a un P'llen IlrillD G .'ne!raJII q ue se, p Olle rgiD' con Imothiol ,d~11 vlia,je a ESpI8!1i18, dl'l presli,ldlentls" Idell Se,naldla,~ !E'd'£J.lr ...

d B ~i' --Ii

.~. ~OiQfll,SU~. Y del ,*'ce'gobe,rnad'or ~I

'Car1lQs Mls,ndoz2lO Sil' dSlu:;ullnta q,ue ,3 au t'iegreso se p'lrad,uc,ire e!11 deslln'iii lliaee eon la fien.unicli,a 10 II,a, re,tmIGt;a"" e ioni pu b~ ~ ca. .de Fi Or8Jlt'i Ini i

De,t:rDls de lode I~ p rocesf)" ell 'besti"M'Qinio f~nld y mal impo,rt;ante ha s,id'D' 18 Ireitl'raC~gn que 1& IQlnljc,a;" ,cusiOd ta de IJI ~oc'tlri nB, perOrlll,:ta sigule: 'Islandlo en II. bale deli ,m~DI~ v'im'iefiltD~ III In la movUi.lac,jon y lin ~ la orgsniz,ach)n que, -el-IPuBtbio Ps'"" ,ro~,i·st,a. en :S;U con,juntol vl,y'a CcOII!1S~ truvi8ndo,OJ

,Jo o

FES 'EJA!_ JUBll-'-'jiilill',j ..... c D:EF~NllIYO

A PA'I:5' 'DEL

TTE. GRAll D", PI;I,O,I.

............ ,

II····

I '.

,

,

Las rnedidas ,adop,ta"iiIlS, pDf el gob~,erno 'P01~UJ_,a,' para li1mped!I,' los aum,~nt"oSI ·de' p,recio, de, los pr9 ... 'duct'Qs· de' ~a canas,ta 'fl!m,i~i,alr 5Hj '0' s~ran efec'Uvos si somas, capaees de eont rOil ar ,SlU estrleto cu mpli,mlie'll'tD ~

Ell mi;SmlQ camp,snerc, Plre'l'ildelnll,e 10 r,lc;uerti,. 81 dec~r Ique sln el: Pue ... 'tda el gcd)'iierno no Ipodrs 'curhlpliir sus objetlvo$~

'l'oldols reaolrdamos IqUB! mucho,s 's,o,b j'erno8 ~i H"eftitamn contlrolar ,ei, alza de ~O'Si PFlBC:ios lan,lando Iligia ... nea, de inspectDras IS ~as c:a,llies pafa '"IU e recerr,8n JOB ICDm'lrc,ilos,~

'"",, .

_' £1' .

,,,_

ro a I Q'O muy impOlrtanl'e': no' ,C1ebe n, exi stir f,a, lass: ,olid a,r',ida.des con ilos

C- D' m '-I~if" ~I' on .,O~ 'V'o""i n ,na il':'llii!:!llm' ~ (:'I,A C

< __ .l .~·ll I ~ ~ .G_ l~~~ " ~~JI W~ fU! I~ I ll·t;I!UI~~

AJunque elles :S8,an a SU \fez es't'ilfa,do,s po,r 110;9 lms,,'o,ristas 0 di,s'trlibu~ ... dares que ,lis's vendl,n el Iprodu1c:t.a a pre'cio:s' m,a,'y'or'8S de! los Ils:taJble ... Icid,O-St 1.0 q~lue ,d,ebelmos, hacer es co:nyelnlcer~o de q,ue: no, i(J,ce'pte II a, merCildelrlra a IB;se :P reele, Sino, ~o e nUen de, e~1 rem ,ed iio as fJac~ I : denunelarle pfura ,que II to cast'igue a e~,.

Tampo ~~ rie.,b.e·~),m·' os deia rnos pre-

_ _ _ __ . vU U. U _ _ ~ l . ill. ~ _ J. J. V. ~ II! ru

sj,ontar per los eomerC'~lnteli 'IiLle no,s! van,de!n antJ't:ando, ~e,n II a I: ilblrela·~ Et. heeho Ide fia,rnos .,a me·rcach!rila no Je, d:a dere,cnD' ,8 velndernos a preclos sup.'fio1Ires a ,I CIS vig,e n'IIl:B~ Despuss d'e t,odo: si ell vende con ~jbfe,ta se,r'i p10rque ~e Iconvie,ne,.

S~ no:sot:,rOI, I'osl tr',abaja,d,ollr,ss'f no defe'llldemos 'Y celaboramos con eli goblh~lrno p opiU~a,r' nlad ie lio Irtara p or nosolros,,, ,U:eno,s aluln I,os enemigos inle'rno's qUI, lloglltarcn ,pu.es,'ltu; en el eq"uli[p'o e'c:D'nOlmli:ccO~

, "

, "

. ,

r . •

....

PRECfO DE VENIA AL :RUILICO·

,Sinl 'I Rllbargo,I' por I[B ,oQ~jlma, POll" el ocul:tamien'lo I£) pDr fa le$CaSIZ Ide ~n,spec:tlore;S, tales co8rnpiafias nunc,a diec,o,n relsultap e.

IEs .1 IPul'blo ,enl ! IU cion,junrl(l cd unh:o" ,e.plaz de g':srn-nUI,IJlr q1ue se ,cump'llan las, m,sdldas: !8stablie:ci,das 'pgir sf ,gobi e ~'na pop uiBJr"

Pa,F[B 188;1.0 'decem(s lenelr en eta-

...

'"

'.

r " ..

FILO~ rqU'~ Ilu~e,go de,l ,25 se ,,)olnan~ democ:r','th;ament\e~ fllJ'n:t,io,,,, nartes po;I'iiC,ii8,les Id,e Is Polic:ia FEu:ielw'al "I' P:roY'inciied, pOlf .no estar de ac!Uerdo ,co·n Ci'lrt,lill!' Imedlda,s to m>a:dasl per 11,8, su pe,r1iD,ri,d,;!ct,

'COiNTA'AFIILOil que eslas, D,f:ilcli:a~es seia.rll 10:8 mhs,m,05 que ,antes,

I de I 25 se ,enc,ontraban al 'hvnte de' 11'01 dli:ferenltsJ's se'Fv'i,cios, da replre-

~ '" .... Il .

Silo,n de II. luJlctadura ..

F'~lO, qUI' G,ravi;elf., seglu,ndlo de! hta,nf'ique 'en, el Minislelf,i:QI de IB,ij',ene,slar Soc:'i.;d hays u~tiljzado ~os d'inero\s, de~ PROD'E para rle_s,pal~dar la cl,mp\lna pn!sildenciai de au jefe'r cOlm1pr',allrse lentre :lImbos ,e~ , Banco die HUlriin,ghs,m ''/'' o'tJ,;!tS menudenc,~as, "inanci,srls", antes

: .... ,~!I 25 5 .. ~· -

u~~ L t!!J

GONTRJ\'FiLO~ Iquel Gra:ifve~" s;ge, f'j!lgUf',ando" pD,s'bi~'rli'Drmeinte I,' '2';5, 'e'n ot·n, ga,binete',.

F ~'l,O I' que sea .ne',celar~o r8~structu,r,ar ~,a J 'U ntl INI;a.c ilo,nail de G ranes, hJ8!go de,t, 25 ~

jCONrTR',AF'~tO, que se nOlmlbre;, IP,'e:sllldente a "rnedlo delar", I dadlol IqUB e'sl&slllemEMlt:o ha figulrado Sin tedos ~OS' gobie,rnos de;sde,

,e i ,55 hasta ~u'tes denl :25~ -

F~lO!, q;ue II ,A,gllrupac:i'("n P'eroniis:ta 'Docen'II,~ emita Idec:llaracio ... nee. s'o,blre' ~~infil'tra,cion,es" e'n I,a IUn~ve'rslidad", de's!pues dlel 26"

.- ONITR,·IilF'LO· '. _. - ,_ --t - .. h' ,. -. -'-b"'- rt'· . 11[- b " .

C<' .'_ . _ :_"1 II_~/~ qlule sus ,calmlponen _e's no . aran 8::'It' 1'_0 3,·QCB.'i

aln,t,elB ;del' ,25!1 si'e'nd'Q tiltultares, desdl'" 19S5",

F I-lO~ que r~lles:tile es un mono po~ilo que OllbedeC'e a, intsre ees ex,tnln,aciionaI1es y q~le ,e!1 az:olcar BS un eie'ml'n'to de prlrnera nec'esidad,.,

.

,....'Q:-,N···T··g'A··.F.iILO· ..•.. ,nU,A II.u.·gno-:-:. d:--!Dr,I' 2·.·~ s~8iiAla !H'clp's'ramJ!d,ill"" 3: II' Ima,~',ne.:n

v ~ ... _. _ f1l __ 1 ., I"_ ~. ~~ l ~-:::I' . .1:if1 JUl, _-u -_ I tI .... ~ I" _.. . - - - - - 9.-

die una es,t'Ir,Bte1gia 'de"ter'm'ilna,d,a [po,r e~ Go:b,ielna ,PopuhBJ1r:',.

I '

:F'b,IO., q'U'e ~Os, j!IUE!!'CeSi Id'iet F'IUllro E,s,plci"ai. rec:l:amen ~ue_,gD de·1 .2 5" SIUS' sue~,doc$ anu ales 5ulplf1e!melnltarii,os ..

CONT;RAfllO~, Que lo:Ulcill.'1ll Bte f' Id:esti,na,dos a. ,0 ~JIfIQ~S, JIllJ.zg;ados: recha~a ndol ~a, tesanti:,. ,bnlpu,es',a por' e'll G'D,bi e rne, pOllr ha,be-r lido 1 ante's dell 25,. q[uienes IJeg,attzalron .O,,1Uf,QS y ase9'i;n,alol9'~

,

I I

, .I'

..
,
.
.. ,
.. I. r
~- - .,.
~
' .
. \ .'
..
'.
"
- . .
.r • • II,'
.. • t·
" .- . r
-;0,. Ii! ~ . -

I .•

I •

i

I I

~'


I"

I
I U T A La organi ael," a ca

J ••
n-ro •
.. Fa alet n leuclo.


• JU

• Ie I,
• )
n
• haa I
yCam d. •
• u In as
• , n Martin y ncii 0 leir6,

• •
z •• •
E: • I .30
r a I
D: Roton law I Ia 1 ra • I
a •
,

r6n 9 y, Ia no

I m· 0 0


ro. n r I

0