Está en la página 1de 70

Num. 8595 / 19.07.

2019 33734

Conselleria d’Innovació, Universitats, Conselleria de Innovación, Universidades,


Ciència i Societat Digital Ciencia y Sociedad Digital
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, de la Conselleria RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2019, de la Conselleria
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital,
la qual s’adjudiquen i deneguen beques per a la realitza- por la que se adjudican y deniegan becas para la realiza-
ció d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018- ción de estudios universitarios durante el curso académi-
2019 en les universitats de la Comunitat Valenciana. co 2018-2019 en las universidades de la Comunitat Valen-
[2019/7271] ciana. [2019/7271]

En compliment del que s’estableix en l’article 27 de l’Ordre En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Orden
21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 21/2016, de 10 de junio, de la Conselleria de Educación, Investiga-
Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a ción, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras
la concessió de les beques per a la realització d’estudis universitaris en para la concesión de las becas para la realización de estudios universi-
les universitats de la Comunitat Valenciana (DOGV 7805, 14.06.2016), tarios en las universidades de la Comunitat Valenciana (DOGV 7805,
i en l’apartat vint-i-huit de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de 14.06.2016), y en el apartado vigésimo octavo de la Resolución de 28
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es de diciembre de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación,
convoquen beques per a la realització d’estudis universitaris durant el Cultura y Deporte, por la que se convocan becas para la realización de
curs acadèmic 2018-2019 en les universitats de la Comunitat Valenciana estudios universitarios durante el curso académico 2018-2019 en las
(DOGV 8464, 15.01.2019), a la vista de les propostes efectuades per les universidades de la Comunitat Valenciana (DOGV 8464, 15.01.2019),
comissions de selecció, resolc: a la vista de las propuestas efectuadas por las comisiones de selección,
por delegación del conseller de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, resuelvo:

Primer Primero
Adjudicar la beca per a la realització d’estudis universitaris durant Adjudicar la beca para la realización de estudios universitarios
el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats de la Comunitat Valen- durante el curso académico 2018-2019 en las universidades de la Comu-
ciana, als sol·licitants que compleixen amb els requisits establits en la nitat Valenciana, a los solicitantes que cumplen con los requisitos esta-
Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, blecidos en la Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Conselleria
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan
la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 becas para la realización de estudios universitarios durante el curso aca-
en les universitats de la Comunitat Valenciana i que s’assenyalen en démico 2018-2019 en las universidades de la Comunitat Valenciana y
l’annex I d’aquesta resolució. que se relacionan en el anexo I de esta resolución.

Segon Segundo
Denegar la beca als sol·licitants relacionats en l’annex II d’aquesta Denegar la beca a los solicitantes relacionados en el anexo II de esta
resolució, per no complir amb algun o alguns dels requisits establits en resolución, por no cumplir con alguno o algunos de los requisitos esta-
la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, blecidos en la Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Conselleria
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convo-
realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 en can becas para la realización de estudios universitarios durante el curso
les universitats de la Comunitat Valenciana. académico 2018-2019 en las universidades de la Comunitat Valenciana.

Tercer Tercero
Lliurar a cada universitat pública de la Comunitat Valenciana l’im- Librar a cada universidad pública de la Comunitat Valenciana el
port de les taxes per serveis acadèmics universitaris no satisfets pels importe de las tasas por servicios académicos universitarios no satisfe-
alumnes beneficiaris de la beca, a l’efecte de que procedisquen a la seua chos por los alumnos beneficiarios de la beca, a efectos de que proce-
compensació, d’acord amb el que s’estableix en l’article 28 de l’Or- dan a su compensación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28
dre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, de la Orden 21/2016, de 10 de junio, de la Conselleria de Educación,
Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases
concessió d’aquestes beques, en la quantia següent: reguladoras para la concesión de estas becas, en la cuantía siguiente:

Universitat de València-Estudi General 1.284.150,16 € Universitat de València-Estudi General 1.284.150,16 €


Universitat Politècnica de València 738.677,10 € Universitat Politècnica de València 738.677,10 €
Universitat d’Alacant 804.249,46 € Universidad de Alicante 804.249,46 €
Universitat Jaume I de Castelló 361.893,02 € Universidad Jaume I de Castellón 361.893,02 €
Universitat Miguel Hernández d’Elx 298.526,17 € Universidad Miguel Hernández de Elche 298.526,17 €
Total 3.487.495,91 € Total 3.487.495,91 €

Quart Cuarto
Abonar a les universitats privades de la Comunitat Valenciana que Abonar a las universidades privadas de la Comunitat Valenciana
es relacionan a continuació, l’import de les beques, en concepte de des- que se relacionan a continuación, el importe de las becas, en concep-
peses de matrícula, dels alumnes beneficiaris de les ajudes convocades to de gastos de matrícula, de los alumnos beneficiarios de las ayudas
mitjançant Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Conselleria convocadas mediante Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que
beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadè- se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante
mic 2018-2019, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat segon, punt el curso académico 2018-2019, de acuerdo con lo establecido en el apar-
3, d’aquesta, en la quantia següent: tado segundo, punto 3, de la misma, en la cuantía siguiente:
Num. 8595 / 19.07.2019 33735

Universitat Cardenal Herrera-CEU 2.239,20 € Universidad Cardenal Herrera-CEU 2.239,20 €


Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir 6.525,90 € Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 6.525,90 €
Total 8.765,10 € Total 8.765,10 €

Les universitats privades de la Comunitat Valenciana procediran Las universidades privadas de la Comunitat Valenciana procederán
a transferir a l’alumnat beneficiari de la beca la quantia determinada a transferir al alumnado beneficiario de la beca la cuantía determinada
en l’annex I de la present resolució, d’acord amb el que s’estableix en el anexo I de la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en
en l’article 29.2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria el artículo 29.2 de la Orden 21/2016, de 10 de junio, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establecen
bases reguladores per a la concessió de les beques per a la realització las bases reguladoras para la concesión de las becas para la realización
d’estudis universitaris en les universitats de la Comunitat Valenciana. de estudios universitarios en las universidades de la Comunitat Valen-
ciana.

Cinqué Quinto
Aquestes ajudes s’adjudiquen amb càrrec a l’aplicació pressupostà- Estas ayudas se adjudican con cargo a la aplicación presupuestaria
ria 09.02.03.422.60.4, línia de subvenció S1313000, «Beques alumnat 09.02.03.422.60.4, línea de subvención S1313000, «Becas alumnado
ensenyaments universitaris i estudis superiors», del pressupost de la enseñanzas universitarias y estudios superiores», del presupuesto de la
Generalitat per a 2019, dotada amb un import global de 30.800.000,00 Generalitat para 2019, dotada con un importe global de 30.800.000,00
euros. euros.
L’import de les beques concedides per aquesta resolució ascendeix El importe de las becas concedidas por esta resolución asciende a
a 3.496.261,01 €. 3.496.261,01 €.

Sisé Sexto
La relació de sol·licituds de beca estimades i desestimades es publi- La relación de solicitudes de beca estimadas y desestimadas se
carà en la pàgina web: publicará en la página web:
http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/becas-de-estudios- http://www.ceice.gva.es/web/universidad/becas-de-estudios-
universitarios universitarios

Seté Séptimo
Aquesta resolució produirà efectes des del moment de la seua sig- Esta resolución producirá efectos desde el momento de su firma.
natura.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante
la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital
termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació en el en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publica-
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad
preveu en els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, con lo previsto en los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las adminis-
o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el traciones públicas, o bien interponer directamente recurso contencio-
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua publicació en Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb els articles al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,
10, 14 i 46 la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció de acuerdo con los artículos 10, 14 y 46 la Ley 29/1998, de 13 de julio,
contenciosa administrativa. reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 15 de juliol de 2019.– La consellera d’Innovació, Univer- València, 15 de julio de 2019.– La consellera de Innovación, Uni-
sitats, Ciència i Societat Digital: Carolina Pascual Villalobos. versidades, Ciencia y Sociedad Digital: Carolina Pascual Villalobos.
Num. 8595 / 19.07.2019 33736

ANNEX I / ANEXO I

Relació de beneficiaris / Relación de beneficiarios

Universitat de València-Estudi General


NIF BENEFICIARI/BENEFICIARIO IMPORT/IMPORTE NIF BENEFICIARI/BENEFICIARIO IMPORT/IMPORTE
***5263** ABARCA PIQUER, SUSANA ROSA 790,02 ***2147** ARQUES PALANCA, FRANCISCO JOSE 628,32
***3154** ABARCA RIVAS, CLARA 1.216,20 ***9501** ARROYO BELENGUER, RAQUEL 673,20
***9463** ABELLAN LORENZO, CARLOS 1.067,94 ***1498** ARTENIAN RAFAELIAN, AMUSH 172,75
***9649** ABOY SOLER, IRENE 769,23 ***3113** ASENJO LUCAS, LUNA 1.388,96
***6281** ABRIL NAVARRO, JUAN JOSÉ 1.152,75 ***8602** ASENSI PEÑA, CRISTINA 897,60
***0478** ADAM LÓPEZ, LYDIA 574,02 ***9211** ASUNCIÓN PALOS, ALBERTO 1.237,80
***4066** AGAFITEI , DENIS RAZVAN 984,60 ***2103** ATANASOVA MITKOVA, VANYA 1.377,15
***6266** AGRAMUNT NAVARRO, ANDREA 1.663,14 ***0198** ÁVILA ALZATE, JENNIHE ALEJANDRA 2.356,20
***6553** AGUADO MEDINA, PAULA 795,14 ***0666** ÁVILA 'GALIANA, MARCOS 186,42
***7403** AGUILAR CIFRE, ALBA 1.216,20 ***6550** AVILA MATEU, CARLOTA 897,60
***8524** AGUILAR GABARRI, CRISTINA 157,56 ***1143** AVILA MIRALLES, MARIA 1.216,20
***3066** AGUILAR GARCÍA, JESSICA 984,60 ***7617** AVILÉS GARCÍA, Mª DEL MAR 1.152,75
***6283** AGUILAR MONLEÓN, MARIO 897,60 ***2223** AVIÑÓ RODRÍGUEZ, RAMÓN 1.853,32
***4320** AGUILELLA MOLINER, CRISTINA 942,48 ***9153** AVON RIVERO, MICHELLE KARUSHKA 634,80
***0115** AGÜIR CEBRIÁN, LAURA 1.146,72 ***3975** AZNAR FRASQUET, AMANDA 2.356,20
***6068** AGUIRRE GIRALDO, ANA MARIA 240,42 ***1499** BABAYAN AMIRKHANYAN, ARARAT RUBEN 831,60
***4664** AKFATHA RAFIQ, SARA 730,92 ***8134** BACETE OLMO, ALMUDENA 1.364,82
***3989** ALAEZ NAVARRO, CHRISTIAN 538,56 ***1194** BAIER FIGUEROA, FELIPE DOMINGO 240,42
***5385** ALAGARDA MANSILLA, CAROLINA 831,60 ***1809** BALLESTER SERVER, MARIA 1.309,83
***8093** ALARCÓN ADAM, IRIS 831,60 ***9194** BALLESTER VILLENA, MAR 279,63
***0795** ALBARRACÍN MORALES, IRENE 230,34 ***9604** BALLESTEROS PÉREZ, ANDREA 897,60
***6287** ALBELDA TORMO, AINA 1.340,58 ***1898** BAOUD OULD HADDI, INAS 172,75
***8996** ALBERCA BERNAL, JORGE 897,60 ***2347** BAQUÉ , FLORENCIA GRISEL MICAEL 1.377,15
***8695** ALBERICH AYZA, JAVIER 1.309,83 ***2021** BARAMBIO RAGA, NEREA 831,60
***0205** ALBEROLA EXPÓSITO, NAIARA 897,60 ***0394** BARBA BARRANQUERO, MIREIA 897,60
***0718** ALBERT MATEU, NATALIA 550,38 ***6325** BARBA GÓMEZ, TATIANA 1.178,10
***5492** ALBIÑANA CATALÀ, ELIA 807,84 ***2893** BARBERÁ RUIZ, MARÍA AMPARO 1.067,94
***0541** ALBIÑANA DURÀ, JOANA 1.178,10 ***4270** BAREA FERNÁNDEZ, MIGUEL 1.033,83
***5088** ALBU , ALEXANDRA ILINCA 1.146,72 ***0451** BARÓN MILLÁN, MARÍA 1.554,36
***9939** ALBUIXECH PONCE, MAR 1.140,98 ***8617** BARRACHINA GIMENO, MARIA DEL CARMEN 691,02
***3135** ALCALÁ JIMÉNEZ, ALICIA 897,60 ***9664** BARRACHINA ZARAGOZA, CRISTINA 897,60
***9035** ALCARAZ ALCAIDE, LARA 170,10 ***2803** BARRERA DELGADO, ANDREA 897,60
***9694** ALCARAZ VALLS, ANDREU 448,80 ***8743** BARRIOS MORENO, PABLO JOSÉ 1.237,80
***2749** ALCAZAR ALFONSO, CARLOS RAMÓN 1.528,26 ***3187** BARROSO PINILLA, NATALIA 984,60
***4237** ALCAZAR FORMIGO, ALBA 1.269,60 ***1383** BARTÚ MIRALLES, ADRIÁN 230,34
***5958** ALCÁZAR GIL, ITZIAR 1.496,52 ***4634** BATALLA ALDANA, LIDIA 170,10
***8757** ALDANA CARMONA, DANIEL 1.067,70 ***6521** BATALLER COSTA, PAOLA 1.216,20
***0787** ALEMÁN JUANES, CLAUDIA 1.216,20 ***0491** BAYONA SELVA, MARIA ISABEL 1.152,75
***0696** ALFONSO SEGUI, NATALIA 170,10 ***2254** BAZQUEZ GUILLEN, SANDRA 977,94
***6029** ALIAGA DELCAMP, MIREIA 897,60 ***6530** BEFERULL DÍEZ, ANNA 897,60
***1485** ALIAGA GIL, ALBA 1.152,75 ***6578** BELDA VAÑÓ, MAITE 1.237,80
***0384** ALIAGA SIRVENT, BEGOÑA 1.676,88 ***0868** BELDA VIDAL, FERRAN JOSEP 897,60
***8332** ALIQUES BORONAT, CARLA 944,45 ***0484** BELLVER PALANCA, ZOE 897,60
***9779** ALMENAR GARCÍA, JUAN 810,81 ***9484** BELLVIS ARTÉS, CAROLINA 1.323,96
***0973** ALMENARA BOLUDA, LAURA 1.152,75 ***2572** BELMONTE MARTINEZ, ALEX 166,32
***4404** ALMIRON RIVAS, AMPARO 897,60 ***7073** BELMONTE ORTEGA, ROSA ANA 1.237,80
***6106** ALONSO AVILA, SERGIO 897,60 ***9139** BELOVA , MARIIA 689,22
***5876** ALONSO ESPAÑA , MYRIAM 831,60 ***9952** BELTRÁN BOTELLA, ALICIA 838,44
***1389** ALONSO LLOPIS, TOMÁS 897,60 ***5242** BELTRAN CERVERA, VICENTE 2.356,20
***1570** ALONSO MARTÍNEZ, MARTA 1.058,28 ***5011** BELTRAN GOMEZ, RAUL 897,60
***9763** ALONSO TORRES, VICENTE 1.195,28 ***6631** BENAVENT ALBELDA, PAULA 1.025,18
***1676** ALTAMURA ALTAMURA, MARIAFRANCESCA 2.356,20 ***8316** BENAVENT BENAVENT, MARIA 897,60
***9173** ALVAREZ FERNANDEZ, LAURA 1.499,90 ***5358** BENAVENT MATEU, DANIEL 1.287,84
***5112** ALVAREZ PASTOR, CARLOS 1.105,52 ***6486** BENEYTO MORAN, NURIA 987,36
***4170** ANDRADE CALDERON, NICOLE RAQUEL 98,46 ***8316** BENITO PEREZ, LAURA DEL PILAR 240,42
***2773** ANDRÉS HERRERA, PAULA 1.269,60 ***2627** BENITO ROMERO, IRENE 601,05
***1436** ANDRES MORA, JAVIER 691,02 ***0938** BENNANI DOSSE HJIAJ, SAMIA 897,60
***0106** ANTOLÍN GISBERT, MARÍA 1.269,60 ***1241** BERLANGA GÓMEZ, LUCÍA 2.356,20
***5767** ANTÓN GARCÍA, ROSA 1.378,36 ***9221** BERLANGA SORIANO, DAVID 897,60
***7407** ANTONIAZZI , JULIETA 1.067,70 ***8422** BERNABÉ GIMÉNEZ, DENISSE 170,10
***9712** AÑÓ MONLEÓN, ANDREA 1.155,39 ***4595** BERNARDO SANTOS, BORJA 89,76
***0193** AÑÓ SÁNCHEZ, ANNA 897,60 ***3182** BERNET PASTOR, SERGIO 831,60
***0703** ARACIL FORTE, ULISES 2.356,20 ***4777** BERTO FUSTER, MARTA 695,64
***0301** ARAGÓ SORIANO, PAULA 403,92 ***9893** BILBAO CRESPO, ALBERTO 1.134,69
***0257** ARAGÓN NAVAS, VÍCTOR 897,60 ***7357** BIRAKU , XHULIO 718,08
***5543** ARAIZ CÁCERES, ANDREA 2.356,20 ***7352** BIRAKU BIRAKU, JOANA XHESIKA 1.105,14
***5808** ARAUJO ATAZ, ADRIÁN 1.058,28 ***3300** BLANCA LLORENS, SILVIA 981,54
***5808** ARAUJO ATAZ, SERGIO 1.269,60 ***1273** BLANCO PÉREZ, MARTA 1.015,68
***8072** ARBAOUI DAHMANI, SHAIMAA 831,60 ***5039** BLANCO SAEZ, GUZMÁN 0,00
***9496** AREVALO GARCIA, MARTA MARIA 471,24 ***5265** BLAS MARTÍ, AARÓN 1.446,54
***0694** ARGENTE SOLSONA, MARISOL 415,80 ***1803** BLASCO BLASCO, LUIS 831,60
***3755** ARGILÉS JARILLO, DAVID MIGUEL 1.025,18 ***1384** BLASCO VIDAL, AINOA 230,40
***1787** ARGUDO ALEGRE, EMPAR 708,66 ***8814** BLÁZQUEZ VIDAL, MARTA 755,01
***4654** ARGUDO BAÑÓ, PAULA 897,60 ***6146** BODÍ PÉREZ, JORDI 831,60
***0027** ARIAS SERRANO, MIRIAM 897,60 ***9720** BOLINCHES HERNÁNDEZ, JAVIER 897,60
***6531** ARIZA LAGOS, YENNY ALEXANDRA 0,00 ***9718** BOLUDA PIQUERAS, JORGE JUAN 1.269,60
***5716** ARJONA GONZÁLEZ, ANA ISABEL 897,60 ***7490** BORAGNO , TAMARA 1.067,70
***1705** ARMENGOT ALLEPUZ, MAR 1.478,48 ***6253** BORRAS PECHUAN, MARIA DESAMPARADOS 427,83
***8363** ARNAL SALINAS, CARME 897,60 ***4298** BORREDÁ CERDÁ, MAR 1.157,46
Num. 8595 / 19.07.2019 33737

***2517** BORRERO PÉREZ, ROSA 228,69 ***3588** CHÁFER PÉREZ-FUSTER, ALEJANDRA 1.067,70
***1096** BOSCA SORRIBES, IRENE 897,60 ***3255** CHAOUCH ZEGRAR, KHALIL 814,08
***9905** BOSCH REQUENA, ANNA 1.803,80 ***7186** CHAPARRO GARCIA, GISELA 897,60
***2447** BRAVO NAVARRO, DAVID 1.287,39 ***5260** CHECA LEAL, ADRIAN 1.146,72
***7768** BRAVO PUERTO, LIDIA 1.269,60 ***1480** CHECA RODRÍGUEZ, NOELIA 2.356,20
***8401** BRICHS GREGORI, LAIA 897,60 ***9152** CHEN ZHOU, SUSANA 1.237,80
***0075** BRUCKER FERRANDO, JANINA 695,64 ***5596** CHENNAG MIFSUT, LAILA IRENE 240,42
***0795** BUENO MARTÍNEZ, ANTONIO 519,75 ***3704** CHICAIZA POAQUIZA, EDUARDO 1.216,20
***3004** BUENROSTRO RUIZ, SARA 1.152,75 ***4724** CHICHARRO MILLET, LUCÍA 1.103,16
***7016** BUSTOS MARÍN, PEDRO 1.237,80 ***1215** CHINER SAN FEDERICO, DAVID 708,66
***0553** CABALLERO GIMÉNEZ, PATRICIA 230,34 ***7163** CHORNYY PANAS, YURIY 1.152,75
***5898** CABALLERO RAMIREZ, JORGE 1.264,23 ***0118** CHOVER PÉREZ, REBECA 2.356,20
***0149** CABALLERO SOLANO, RAFAEL 897,60 ***6220** CHULIA CASILLAS, PAOLA 927,52
***0775** CABEZAS MORENO, ANGELA 1.054,68 ***0135** CHULIÁ DASÍ, LIDIA 2.002,77
***3441** CABEZUELO CASTELLO, CANDELA 989,16 ***2079** CHULVI RAGA, VICENTE 1.146,72
***6415** CABRERA VARA, DANAY 984,78 ***4944** CHUST ROS, ADRIÁN 1.216,20
***7245** CACERES OLIVA, PATRICIA ELENA 0,00 ***0848** CIFUENTES SENABRE, MARIA 897,60
***9617** CAEROL LLINARES, ALEXANDRE 1.630,23 ***1713** CIRRE IBORRA, ALVAR 897,60
***8148** CALABUIG MOLINERO, BEATRIZ 1.067,94 ***0107** CÍSCAR NAVARRO, MARÍA ELENA 571,32
***9902** CALABUIG SOLER, ANA 888,18 ***8658** CISCAR SANTOSJUANES, LARA 984,60
***5268** CALATAYUD SANFÉLIX, SALVADOR 1.067,94 ***1421** CITTANTE , FRANCESCO 897,60
***6190** CALDERÓN MIRALLES, LAURA 2.356,20 ***9464** CIUDAD ESPINAR, IVAN 1.216,20
***2524** CALLEJA GÓMEZ, AINHOA 1.067,94 ***9155** CLEMENTE SANCHÍS, CARLA 831,60
***1500** CALVO CARRION, JAVIER 831,60 ***6512** CLÉRIGUES ESPERT, SALVADOR 984,60
***8130** CAMACHO MARTÍNEZ, KATYANA 1.377,15 ***8854** CLIMENT CANALEJAS, ALBA 1.655,22
***0081** CAMARASA FERRIS, ESTHER 1.216,20 ***9196** CLOQUELL ARIAS, JESUS 831,60
***8240** CAMARASA MARTÍ, LAURA 493,68 ***1311** COBO PASCUAL, LUCÍA 984,60
***9978** CAMISON LACUESTA, ESTHER 963,99 ***0566** COLOMA SEGUÍ, PAU 897,60
***5771** CAMPILLO CAÑETE, AMPARO 973,82 ***8164** COMES ASENSI, ALBA 873,18
***5670** CAMPOS FERNÁNDEZ, SERGIO 172,75 ***1348** COMES MONTEAGUDO, CAROLINA 1.237,80
***9029** CAMPOS GUTIERREZ, JACQUELINE SENDY 1.119,02 ***0444** CONCA SÁNCHEZ, LUCÍA 897,60
***5730** CAMPOS ROJAS, JOSEP 897,60 ***0898** CONCA VILA, BORJA ALEJANDRO 1.237,80
***3786** CAMPOS ROSA, MACARENA 984,60 ***1865** CONEJOS GARCIA, NURIA 1.396,56
***1135** CAMPS LÁZARO, VICENTE 1.237,80 ***3035** CONFORME TIRADO, IRENE KARINA 906,00
***1464** CAMPS PUCHOL, JOAN 1.065,66 ***0405** CONTRERAS GARCIA, TAMARA 1.165,32
***5180** CANALES QUILIS, ELENA 1.045,41 ***0648** CONTRERAS REYES, INGRID PAOLA 1.152,75
***6113** CÁNDIDO PASTOR, CLARA 1.301,34 ***3324** COPOVÍ GARCIA, ARIADNA 897,60
***5785** CANET BATALLER, AINA 942,48 ***1773** CORBALAN LOPEZ, NIEVES 1.216,20
***5079** CANO ALVAREZ, ENCARNACION 897,60 ***8517** CORELLA SAEZ, ANDREA 1.237,80
***8880** CANO SÁNCHEZ, MARÍA 1.121,79 ***5543** CORONADO PÉREZ, ANA ISABEL 0,00
***5617** CANOVES HIGON, CAROLINA 897,60 ***1677** CORRAL HERNÁNDEZ, NÚRIA 831,60
***2405** CANOVES HIGON, ISIDRO 1.750,44 ***2341** CORRALES VILANOVA, ÁGUEDA 243,24
***4063** CANTOS GARCIA, CELIA RITA 869,34 ***9623** CORREDOR MEDINA, CARLA 1.446,54
***6231** CAÑAVATE LLOPIS, LETICIA 1.406,67 ***0815** CORTES CLIMENT, MARIA 1.067,94
***8428** CAÑO NIETO, NOELIA 897,60 ***9970** CORTÉS LÓPEZ, DARÍO 127,57
***1962** CAPELLA MATEOS DE ARRIBA, LUCÍA 372,96 ***9969** CORTÉS MOLINA, CARLA 831,60
***9893** CAPILLA MONLLEÓ, SARA 1.062,99 ***8707** CORTES RECHE, SALVADOR 498,96
***8928** CARBONELL DELGADO, ÁLVARO 279,63 ***9304** COSTA RASERO, ADRIÁN 1.379,64
***5296** CARBONELL SAIZ, MARÍA 897,60 ***4679** COSTACHE -, ANDREEA 157,56
***0000** CARBONELL SANZ, RAQUEL 1.241,54 ***5937** COUCHOUD FALCÓ, ALBA MARIA 1.269,60
***2481** CARBONERAS GARCIA, DAVID 897,60 ***8173** CRUZ COELLO, ALBA 831,60
***0563** CARDONA PERICAS, ANDREU 897,60 ***1064** CRUZ RODRIGUEZ, PEDRO 498,96
***0667** CARO PÉREZ, IRIS 1.237,80 ***0975** CUADRA MARTÍNEZ, PAU 989,16
***6118** CARRASCO BERLANGA, AINOA 960,06 ***7656** CUARTERO TOBOSO, ITZIAR 1.028,55
***8078** CARRASCO CASTAÑO, JOSÉ JOAQUÍN 1.152,75 ***9420** CUBEDO CARCELLER, CARLA 897,60
***2480** CARRASCOSA SÁNCHEZ, ALBERTO 486,48 ***4494** CUCARELLA FONS, LLORENÇ 1.510,02
***2480** CARRASCOSA SÁNCHEZ, CELIA 831,60 ***6529** CUCARELLA MONGORT, VALERIA 170,10
***7226** CARRASCOSA TERÁN, JOSÉ LEONARDO 631,35 ***9999** CUENCA DE ARMAS, PATRICIA MARIA 634,80
***7520** CARRATALÁ GIJÓN, LAURA 1.065,66 ***0372** CUENCA GOMEZ, CAROLINA 157,56
***8659** CARRETERO GUIJARRO, TERESA 691,02 ***0326** CUÑAT GÓMEZ, IVAN 618,90
***6323** CARRILLO GARCIA, PAULA 1.269,60 ***4888** DA SILVA , DANIEL 984,60
***5851** CARRIÓN MARTÍNEZ, JAVIER 230,34 ***5224** DANIEL DURÁN, MORAGÓN 1.269,60
***0747** CARRIÓN ROMERO, LAURA 480,84 ***6102** DASI PERALES, XAVIER 1.146,72
***0198** CASAÑA PÉREZ, CARLA 897,60 ***8496** DAVILA , MARIOLLY 807,84
***6240** CASAS MARTINEZ, JONATHAN 354,33 ***2223** DAVILA SANTOS, CHRISTIAN SANTIAGO 691,02
***6011** CASCALES VIÑOLES, ANA 1.152,75 ***4648** DE JUAN PASARISAS, OSCAR 436,59
***3131** CASERO DE LA FUENTE, FRANCISCO JAVIER 1.067,70 ***4741** DE LA DUEÑA GONZÁLEZ, MARÍA 157,56
***1318** CASES GARCÍA, SERGIO 856,98 ***5383** DE LA HABA HERRERA, JOAN 903,81
***5403** CASTANY PEIRÓ, CRISTIAN 516,12 ***2810** DE LA MORENA ENGUIX, SONIA 1.157,46
***1927** CASTELLANOS SANTAMARIA, FRANCISCA 403,92 ***7723** DE LA PAZ MARÍN, VÍCTOR ANGEL 0,00
***6252** CASTELLÓ ROMEU, AINHOA 0,00 ***5077** DE LA RÚA SÁNCHEZ, CLAUDIA 897,60
***6073** CASTILLO CRESPO, DAVID 897,60 ***8646** DE LA TORRE ARNAU, GLORIA 157,56
***1332** CASTILLO FOLCH, MARIA 980,40 ***4039** DE LA TORRE GOMEZ, MIREIA 1.146,72
***2909** CASTILLO MUÑOZ, BELEN 240,42 ***1861** DE LA VEGA RUBIO, JESSICA 942,48
***9138** CASTILLO ROMERO, MÓNICA ISABEL 480,84 ***8399** DE LEÓN LÓPEZ, VANESSA 1.206,12
***4657** CATALA ALFONSO, SERGI 1.152,75 ***7940** DEBERNARDI RECK, MARIA VICTORIA 1.146,72
***8314** CATALÀ REIG, IRENE 1.152,75 ***8623** DEL VALLE RICO, EVA Mª 897,60
***1814** CATALAN FIBLA, ELENA 897,60 ***4839** DELGADO BLASCO, AARON 1.146,72
***3757** CAUDELI PACHECO, ANGELA 984,60 ***6092** DELGADO GANTES, ADRIANA 480,84
***1518** CAVERO MARTÍNEZ, GUADALUPE 831,60 ***3052** DELLA BELLVER, FATIMA 1.205,16
***0775** CEBRIÁN BESSINI, IVÁN 1.152,75 ***8484** DESCALS SANCHEZ, AMPARO 1.082,16
***7437** CEBRIÁN LAGUNA, SANDRA 634,80 ***9266** DESCALZO TARRAGA, LARA 170,10
***1281** CECCACCI OSSA, MARÍA ELISA 2.356,20 ***2619** DEVESA PARRÓN, PAU DAVID 170,10
***0578** CERDÀ FERRANDO, VICENT 1.178,10 ***9432** DIACONU , SABINA MARIA 1.067,94
***8998** CERDÁ LORENTE, NEREA 984,60 ***4424** DÍAZ ARCOS, ALBA 1.152,75
***8212** CERDÁ OLLER, MERCÉ 1.146,72 ***0298** DIAZ BOSCH, PAULA DESAMPARADOS 496,22
***2993** CEREZO BELENGUER, SERGIO 230,34 ***7413** DIAZ CARNEIRO, PATRICIA 2.356,20
***2551** CERTUCHE TAPIERO, KELLY VALENTINA 1.152,75 ***2484** DÍAZ QUINTANA, DANIELA 769,23
***9366** CERVERA APARICIO, SERGIO 240,42 ***3578** DIAZ VALDES, MIREIA 897,60
***5791** CERVERA SANTOS, MARTA 897,60 ***3596** DIEZ TORMO, MACARENA 984,60
***5469** CHACÓN CARRASCOSA, ADRIÁN 843,30 ***1836** DILOY VALLÉS, MARINA PILAR 1.067,94
Num. 8595 / 19.07.2019 33738

***1174** DOMENECH ASENSI, IGNACIO 170,10 ***9584** FUENTES LATORRE, CELIA 897,60
***0494** DOMENECH CHORNET, MARIA 942,48 ***5581** FUERTES LOPEZ, LAURA 170,10
***4687** DOMENECH TORRES, MARIA 240,48 ***2672** FUERTES REDOLAT, IRENE 1.630,23
***7877** DOMÉNECH VALLS, MARTA MARÍA 1.301,34 ***2220** FUERTES REDOLAT, JAVIER 897,60
***9299** DOMINGO BALLESTEROS, KEVIN 1.067,94 ***8237** FURIÓ GRANCHA, CARLA 1.067,94
***1938** DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, JESSICA 1.067,94 ***5473** FURIÓ VICO, CLARA 1.175,19
***9737** DOMÍNGUEZ RUIZ, ALEXANDER 634,80 ***8274** FUSET OSSORIO, MARÍA 897,60
***1215** DOMINGUEZ VAZQUEZ, MARIA 415,80 ***1466** FUSTER RODRIGUEZ, NURIA 1.103,16
***8113** DOMSA , EMANUEL RAZVAN 897,60 ***0687** GADEA CORTÉS, AITANA 984,60
***4386** DUATO CÁRCEL, MªVICENTA 1.015,68 ***6285** GADEA DEL CURA, SARA 1.357,44
***8391** DUET MONTELL, IRENE 419,63 ***0439** GADEA PONT, RAQUEL 1.216,20
***9361** DURÁ ALBALAT, ALEXIA 492,30 ***8455** GADEA TORRES, TANIA 170,10
***9384** DURÁ GARCÍA, ALEJANDRO 845,17 ***2228** GAGO MAÑERO, ALBERTO 716,82
***2150** DZHERELEYKO , KHRYSTYNA 1.863,90 ***2830** GALARZO SOLER, MARIA DEL CONSUELO 831,60
***1330** EDO LÓPEZ, ALBERTO 2.159,85 ***9594** GALLEGO CAZAÑA, AMADEO 1.033,83
***2506** EDO MONTERO, CRISTINA 492,30 ***7214** GALLEGO SÁNCHEZ, CLAUDIA 1.169,68
***7938** EGEA FERRIS, NOELIA 1.237,80 ***8614** GÁMEZ DELAMO, LUCÍA 888,72
***9392** EGEA SAIZ, IVAN 726,39 ***6469** GARCÍA ALONSO, INMACULADA 1.023,33
***9717** EJIOFOR SUNDAY, CINDY 1.269,60 ***0130** GARCIA ANDREU, CHRISTIAN 730,92
***7167** EL KHAMLICHI PABLO, FADEL 897,60 ***3167** GARCIA BAÑO, MARIA JOSE 897,60
***1239** EL MAHROUM EL BALLAJ, ELIAS 1.237,80 ***9680** GARCIA BLANES, MARIA 2.356,20
***6927** ELIAN LOPEZ, JESUS EDUARDO 1.269,60 ***2468** GARCÍA CABA, JAIME 172,75
***3623** EMBUENA PEIRO, NOELIA 897,60 ***5871** GARCIA CARREÑO, TANIA 897,60
***1210** EMINENTE , ALESSANDRA 761,76 ***5323** GARCÍA ESPEJO, JORGE 906,00
***6617** ENGUIX PIERA, ALEJANDRO 1.357,44 ***9811** GARCIA FERRANDO, CLAUDIA ANDREA 831,60
***0481** ENNASRAOUI BELOUARDI, YASER 1.009,80 ***5755** GARCÍA GARIJO, CELIA 1.094,58
***9212** ENRIQUE ORTEGA, ANDREA 1.062,06 ***3699** GARCIA GOMEZ, ALEJANDRO 897,60
***9212** ENRIQUE ORTEGA, VICENTE 1.203,30 ***1530** GARCÍA GUEVARA, DANIEL 897,60
***8225** ESCALERA BAS, CARLA 1.269,60 ***8519** GARCÍA HEREDIA, CLAUDIA 127,57
***6868** ESCOMS ESPERT, CARLES 608,10 ***9816** GARCÍA LLOPIS, ÁNGEL 897,60
***4265** ESCORTELL MARTINEZ, AMPARO 897,60 ***5066** GARCIA LLORIA, IRENE 170,10
***4148** ESCRICHE SAEZ, CARLA 873,18 ***4488** GARCÍA LÓPEZ, JOANA 831,60
***8926** ESCRIHUELA SOLER, CRISTINA 420,73 ***8145** GARCÍA LÓPEZ, LORENA 831,60
***3824** ESCRIVA CIVICO, KEVIN 186,42 ***2238** GARCÍA MELIS, PALOMA 85,08
***2631** ESCRIVÁ MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER 897,60 ***0758** GARCÍA MORAL, RAÜL 897,60
***3813** ESCRIVÀ RAMÍREZ, MARTA 1.309,46 ***6189** GARCÍA NAVARRO, MELANIE 897,60
***5319** ESCUDERO MORENO, MAR 1.269,60 ***1573** GARCÍA OVIEDO, BLANCA 897,60
***6026** ESCUTIA GUERRA, MARIA 1.269,60 ***0970** GARCIA PITARCH, PAULA 1.064,18
***6125** ESPERT BALLESTER, JAVIER 1.224,36 ***2252** GARCÍA PONS, JULIA 897,60
***9390** ESPINOSA CEBRIAN, CLAUDIA 634,80 ***1298** GARCIA PREFASI, DAVID 1.152,75
***3524** ESPINOSA PIZANA, PATRICIA 883,02 ***1207** GARCÍA REQUENA, CARLES 314,16
***4945** ESPLUGUES NEBOT, SERGI 230,34 ***0847** GARCÍA REVERT, VÍCTOR 663,78
***3010** ESQUERDO SOLER, BEATRIU 1.301,34 ***9960** GARCÍA SALVADOR, ALBERTO 492,30
***1340** ESTARÁ MOLINA, CARLA 1.216,20 ***9945** GARCIA SANCHEZ, CARLA 984,60
***7921** ESTEBAN PLATERO, BLANCA 1.152,75 ***9578** GARCIA SANCHEZ, ERNESTO 984,60
***5771** ESTEVE MORENO, PAULA 1.237,80 ***5525** GARCÍA SERRANO, MIRIAM 838,59
***9034** ESTEVE ROCAFULL, ADRIAN 486,48 ***6088** GARCÍA TERRONES, MARÍA 984,60
***9601** ESTRELA PÉREZ, PABLO 1.230,75 ***5016** GARCÍA-POZUELO GARCÍA, CRISTINA 240,42
***4143** ESTRUCH ARLANDIS, NURIA 1.328,15 ***4390** GARDO GAVILA, CRISTINA 1.099,56
***4052** ESTRUGO FERRER, PAULA 989,16 ***4675** GARRIDO ERES, ANDREA 1.067,94
***5014** FABADO SAUCEDO, JUAN IGNACIO 897,60 ***8796** GARRIDO GIL, MARCOS 1.146,72
***1283** FABADO TORTAJADA, PAULA 1.269,60 ***4308** GARRIDO GONZALES, NIBANYA 1.705,20
***6013** FAET GARCÍA-PEÑUELA, ALVARO 0,00 ***0218** GARRIDO JUAN, FRANCISCO JOSE 1.554,36
***5693** FANDOS RAMO, CRISTINA 1.433,64 ***8183** GARRIDO REY, LAURA 1.676,88
***0169** FARIÑA BENÍTEZ, JAZMÍN ANAHÍ 1.077,12 ***7874** GARZÓN POYATOS, ANDREA 1.178,10
***6040** FAYOS BENITO, ALEJANDRO 968,52 ***1052** GASENT GARRIDO, ALEJANDRA 186,42
***3078** FAYOS FAYOS, IRIS 180,31 ***6249** GELIN LOPEZ, NICOLAS 1.077,12
***0962** FAYOS I MOMPARLER, ANGELS 372,84 ***1272** GENOVÉS COLLADO, AMPARO 897,60
***6206** FERNÁNDEZ BERTÍ, JOSEP 1.197,63 ***9023** GEVORGYAN , KAROLINA 897,60
***0478** FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANABEL 1.146,72 ***9810** GIL ALCUTÉN, MIRIAM 1.237,80
***3018** FERNÁNDEZ IGLESIAS, PAULA 984,60 ***7732** GIL BORES, ARANTXA 1.237,80
***9312** FERNÁNDEZ IÑIGUEZ, CARLOS 345,51 ***0124** GIL CABO, EVA 1.237,80
***0345** FERNÁNDEZ MOLINA PRADOS, SERGIO 559,26 ***1605** GIL FORNÉS, JOSEP 897,60
***1218** FERNÁNDEZ VALBUENA, ANDRÉS 1.399,59 ***0433** GIL PARRA, ALEXANDER 1.216,20
***9693** FERRAGUD RIBERA, NAIMA 897,60 ***6223** GIL SMITH, MEGAN 589,05
***2686** FERRANDIZ BAJO, ALBA 1.171,02 ***3386** GILABERT TORRES, ALVARO 170,10
***4276** FERRER GARCIA, JORGE 1.063,56 ***2837** GIL-GALLARDO FERNÁNDEZ, ANDREA 897,60
***7820** FERRER GÓMEZ, RUBÈN 230,34 ***8916** GIMÉNEZ DÍAZ, MARÍA 1.630,23
***1346** FERRER MONTERO, AITANA 897,60 ***2160** GIMÉNEZ GARCÍA, JOSE VICENTE 608,10
***9432** FERRER ONRUBIA, MARTA 448,80 ***5211** GIMÉNEZ GARCIA, PAULA 897,60
***8718** FERRER ROSELLÓ, MARIA 230,34 ***8541** GIMENEZ SÁNCHEZ, CRISTINA 987,36
***0085** FERRERO SEGOVIA, GUILLERMO 170,10 ***6165** GIMÉNEZ VALIENTE, MÓNICA 89,76
***5807** FERRIS GIRBES, FERRAN 1.241,54 ***2557** GIMENO GUTIERREZ, CARLA 888,18
***1840** FETEANU , IULIANA ALEXANDRA 831,60 ***4897** GIMENO RODRÍGUEZ, MARTA 0,00
***1671** FLORES MARTÍNEZ, ALBERTO 947,16 ***9502** GINER COLOMA, VICENT 518,26
***9006** FLORES SALAS, SERGIO 897,60 ***0946** GINER IBÁÑEZ, DELMIR 920,04
***8400** FODOR , NICOLAE FLORIN 1.152,75 ***3657** GINER TORRES, JOSHUA 984,60
***9881** FOGLIA , SILVIA MARIA 984,60 ***4872** GINESTAR MUT, CARLA 1.269,60
***9819** FOLGADO CATALA, JAVIER 360,63 ***2969** GIRÓN SANTOS, LIZETH ARYANI 1.237,80
***8774** FOLGADO FERNANDEZ, CARLOS 460,68 ***6424** GISBERT BELDA, MARINA 1.269,60
***5031** FONT DE MORA PAES, GUILLEM 578,73 ***5973** GOMAR VELLÓ, PABLO 691,02
***8729** FONT VERA, ALEJANDRO 1.269,60 ***6233** GÓMEZ BAYONA, ELENA 1.428,30
***1441** FORCÉN RUFAT, MARÍA DEL ROSARIO 1.181,52 ***7179** GOMEZ CORREAL, NATALIA 170,10
***4200** FORNER MELERO, ÓSCAR 1.216,20 ***9499** GÓMEZ GÁMIZ, ARANTXA 157,56
***6406** FORTES ORELLANA, JUAN DIEGO 1.237,80 ***3363** GÓMEZ GAVILÀ, ANDREA 831,60
***0689** FRANCÉS CASTELLÓ, MIGUEL 897,60 ***9751** GOMEZ LAHUERTA, TANIA 897,60
***1596** FRANCO PÉREZ-ALMAZÁN, PATRICIA 1.269,60 ***8403** GÓMEZ MARTÍNEZ, MARTIN 984,60
***9618** FRANQUEZA MORENO, ALVARO 1.237,80 ***5043** GÓMEZ PARRILLA, ALEJANDRO 1.067,70
***5149** FRECHINA VALIENTE, JUDITH 729,72 ***6158** GOMEZ PEREZ, VERONICA 897,60
***5724** FREITAS DURKS, ILZA VICTORIA 565,33 ***4988** GÓMEZ-ZAHN MARTÍNEZ, PAOLA 448,80
***0603** FRESNEDA CORRECHER, ADRIAN 1.399,59 ***9700** GONZALEZ AGUSTI, SARA 170,10
Num. 8595 / 19.07.2019 33739

***9364** GONZÁLEZ ALEPUZ, MIGUEL 831,60 ***5353** IQBAL , ZAHRA 120,24


***2150** GONZÁLEZ BERENGUER, PAULA 831,60 ***9340** IRIBARREN GONZÁLEZ, ANDONI 256,41
***7898** GONZÁLEZ BIOT, LORENA 897,60 ***6944** ISTRATE , RAMONA ANDREEA 618,90
***0615** GONZALEZ BLASCO, ODIN 1.067,70 ***0173** IVARS SANCHIS, JAVIER 448,80
***7783** GONZÁLEZ CARRIZO, DIANA 1.546,50 ***9992** IZQUIERDO ARANDA, LUIS 2.356,20
***1379** GONZÁLEZ FERRANDIS, FRANCISCO 538,56 ***3099** JACINTO GARCÍA, VICENT 170,10
***0504** GONZALEZ GALLEGO, MIRIAM 0,00 ***5485** JAIME FERNÁNDEZ, Mª CARMEN 838,59
***9929** GONZALEZ GARCIA, NEREA 172,75 ***8411** JAMIS ALVAREZ, ROCIO 460,68
***9334** GONZÁLEZ LACRUZ, MARÍA PILAR 1.099,56 ***9179** JASO RINCON, LAURA DANIELA 462,31
***7864** GONZÁLEZ PORTILLA, MACARENA 2.356,20 ***3956** JEFFROTIN , MATHILDE 2.356,20
***9259** GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ARIADNA 897,60 ***2143** JIMENEZ DE LA CALLE, MARÍA 897,60
***5094** GONZÁLEZ SÁNCHEZ, IGNACIO 1.104,10 ***6942** JIMENEZ GUTIERREZ, CLAUDIA 755,01
***5602** GONZÁLEZ SANCHIS, NEREA 960,06 ***6942** JIMENEZ GUTIERREZ, MARIA 448,80
***5273** GONZALEZ SOLER, ERIK 419,44 ***0231** JIMENEZ JORDA, EVA 1.708,58
***6405** GORDILLO CHILET, MONTSERRAT 1.237,80 ***0097** JIMENEZ MERCHAN, KAREN ARLET 727,65
***5603** GRACIA PAVÓN, ADRIANA 1.152,75 ***8550** JIMENEZ PEREZ, CARLOS 1.054,68
***7799** GRAMALIAUSKYTE , INDRE 170,10 ***2753** JIMENEZ POSE, SHEILA 634,80
***1378** GRANERO LLORIA, ANDREA 897,60 ***7840** JIMÉNEZ ROMERO, DANIEL 230,40
***2645** GRAU FUSTER, MARIA 1.152,75 ***7840** JIMÉNEZ ROMERO, LAURA 115,20
***7973** GRAU LLORCA, ALEJANDRA 984,60 ***7754** JIMÉNEZ SUAZA, JUAN SEBASTIÁN 949,77
***5767** GRAU MARTÍ, TERESA 448,80 ***9273** JIMENEZ ZANON, MARINA 2.356,20
***0238** GRAU MEDIO, JUDITH 576,38 ***9205** JIMENO CERVERON, ESPERANZA 492,30
***8465** GRAU PENADÉS, MARIA 897,60 ***8786** JORDÁN MARTÍNEZ, LAURA 157,56
***6023** GRAU RODA, MARTA 665,28 ***5164** JORNET PLAZA, JORDI 460,68
***8969** GRAU SIRERA, ANA 170,10 ***0722** JORNET RAMIREZ, JAVIER 831,60
***5788** GREGORI BOU, IVAN 460,68 ***9955** JOVELLAR SANCHIS, IVONNE 843,30
***9654** GREUS CABERO, OSCAR 1.357,44 ***0918** JOVER MARTÍNEZ, DAVID 1.269,60
***8124** GRIGORYAN , KRISTINE 492,30 ***1876** JULIÁN ARÉS, ÁLVARO 897,60
***3463** GROSSO NOGUERA, CAROLINA 531,03 ***5482** JULIAN SORIANO, MARTA 1.269,60
***1448** GUAITA SÁEZ, RUBÉN 1.269,60 ***5882** JUNQUERA ARJONA, PALOMA 492,30
***1974** GUAL BEA, SARA 831,60 ***6107** JURADO FERRANDIS, SARA 1.269,60
***5810** GUARCH PALMÍ, PABLO 1.067,94 ***6660** KANWAL , NADIA 1.376,81
***0555** GUERRERO ALBORS, MARÍA JOSÉ 279,63 ***8866** KOSTADINOVA YOTOVA, MARIYA 186,42
***5188** GUERRERO SALOM, TANIA 1.072,56 ***7733** KRASIMIROVA NIKOLOVA, GALYA 480,84
***0360** GUEVARA JARAMILLO, NIDIA VANESSA 989,16 ***0620** KUNISZYK , ALEKSANDRA 831,60
***1438** GUILL GARCIA, PATRICIA 897,60 ***5219** LAMBIES FABUEL, PATRICIA 1.930,76
***8826** GUILLÉN CAÑABATE, TAMARA LUCIA 498,96 ***0133** LARA SÁNCHEZ, YUMARA 1.237,80
***1830** GUILMAIN FERRER, INES 240,42 ***6636** LASLOUNI MIMOUNI, RAYANE 1.333,08
***1436** GULDENTOPS GARCÍA, TATIANA 1.063,56 ***3377** LATORRE AGUILAR, LAURA 230,34
***5796** GUTIÉRREZ BRIONES, ANA 1.067,94 ***5227** LATORRE BARCELÓ, MARTA 1.464,78
***5796** GUTIÉRREZ BRIONES, ANDREA 170,10 ***1193** LÁZARO GABALDÓN, CAROLINA 897,60
***9150** GUTIERREZ CARRILERO, LUIS 703,92 ***7296** LEIVA MARTINEZ, ELENA 897,60
***4529** GUTIÉRREZ GARCIA, SERGIO 831,60 ***8115** LEMUS BONET, PAU 831,60
***8080** GUTIÉRREZ MORENO, JAVIER 688,58 ***9603** LINARES MARTINEZ, MARINA 897,60
***5514** GUTIÉRREZ QUILES, RICARDO JESÚS 1.237,01 ***0034** LLACER BELLA, DESIREE 1.388,96
***3396** GUZHALSKA SERVETNIK, ANTONINA 1.269,60 ***2372** LLANOS BEDON, SHARON LISBETH 1.148,04
***2357** HABA GARCÍA, BORJA 897,60 ***1434** LLAOSA FRUCTUOSO, LORENA 1.099,56
***9468** HAENNI CAPILLA, BEATRIZ 240,42 ***9905** LLEDÓ SANZ, TERESA 1.237,80
***1346** HAKMI , RABIA 897,60 ***3371** LLIBRER BENITO, CARLOS 1.032,24
***4395** HANS MONTILLA, MARÍA 897,60 ***8157** LLINARES LLINARES, EVA 1.396,17
***9183** HARO MORILLAS, PAU 464,18 ***9322** LLINARES ROMERA, ALBA 618,90
***5370** HARUTYUNYAN , GARNIK 1.605,24 ***2589** LLOBELL FAYOS, LAURA 897,60
***5501** HARUTYUNYAN , VARSENIK 1.528,26 ***1286** LLOPIS BISQUERT, CRISTIAN 886,14
***4559** HERAS VERDÚ, MARÍA 897,60 ***2221** LLOPIS GONZÁLEZ, AITANA 186,42
***1450** HERNAN MASCARELL, JUAN CARLOS 897,60 ***9826** LLOPIS MONTES, SAMUEL 963,99
***7041** HERNÁNDEZ ARNAL, PAULA 897,60 ***3233** LLORET BERNÀ, ISABEL 157,56
***2593** HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, JOANA 634,80 ***0605** LLORIA CARRIÓN, JESÚS 1.114,94
***9639** HERNÁNDEZ LÓPEZ, IRENE 1.396,56 ***0764** LLUVIA CUARTERO, JORDI 1.269,60
***1635** HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARCOS 186,42 ***1165** LÓPEZ BLASCO, JORGE 984,60
***0953** HERNANDEZ MOLINA, BELEN 1.333,08 ***5137** LÓPEZ DE MOTA GRACIA, LAURA 249,48
***9903** HERNÁNDEZ RICART, ALBA MARIA 1.129,14 ***6393** LOPEZ FAYOS, ESTHER 1.028,55
***2627** HERNÁNDEZ VILA, ARANTXA 942,48 ***1416** LÓPEZ FRAILE, RUBÉN 1.237,80
***7072** HERRAIZ CASES, MARIA LUISA 807,84 ***1542** LÓPEZ GARCÍA, ALEJANDRO 865,14
***5144** HERRANZ HERNÁNDEZ, NURIA 897,60 ***8480** LOPEZ GARCIA, LORENA 1.237,80
***6294** HERRERA LATORRE, SERGIO 448,80 ***8561** LOPEZ MURILLO, VICENTE 538,56
***6294** HERRERA LATORRE, VICTOR 448,80 ***3375** LÓPEZ NAVARRO, IVÁN 1.171,73
***8981** HERRERA SANZ, CARLA 1.269,60 ***8626** LÓPEZ PARRA, MARTA 2.063,10
***5333** HERRERO PÉREZ, LUCÍA 1.550,66 ***8249** LOPEZ PASTOR, OSCAR 1.094,58
***0384** HERVÁS MONTOYA, ADRIANA MAYRA 157,56 ***5412** LÓPEZ PRIMO, PILAR 602,91
***9002** HIGUERAS PARDO, NATALIA 340,20 ***1324** LÓPEZ RAMOS, JUAN FRANCISCO 787,68
***6633** HILARIO SANZ, MARA BELEN 815,12 ***9123** LÓPEZ ROMERO, ASIER 1.094,58
***9799** HINAREJOS ALBERO, JAVIER 984,60 ***0253** LÓPEZ SAFONT, DAVID 439,38
***1971** HONRUBIA USINA, CLAUDIA 230,34 ***0403** LÓPEZ SALGADO, DAVID 831,60
***2245** HOVORADLO , DIANA 240,42 ***1127** LÓPEZ SORIANO, MARIA DE LAS MERCEDES 1.067,94
***3877** HOYOS BAUTISTA, LINA PAOLA 1.237,80 ***6928** LÓPEZ TORRES, SARA MARI 897,60
***9578** HUIDOBRO GRAU, JOSUÉ 897,60 ***6027** LOPO MAYA, ANGELICA 230,34
***0625** IASCHUK IASCHUK, TOBIAS MIRKO 1.237,80 ***5739** LOSADA MARTÍNEZ, ALLEXANDRA 897,60
***1386** IBÁÑEZ BONILLA, ANDREA 634,80 ***3530** LOUISON CARCELLER, CAMERON 1.676,88
***0187** IBAÑEZ CANO, SARA 792,88 ***2070** LOZANO GUTIÉRREZ, ALEJANDRO 841,44
***0760** IBÁÑEZ GIL, ÁNGELA 897,60 ***5103** LOZANO RUIZ, JOSE JESÚS 1.863,90
***2456** IBAÑEZ PEIRO, JUDIT 1.308,21 ***9371** LUIS GÓMEZ, ANDREA 897,60
***9412** IBORRA LLACER, SILVIA 699,80 ***7100** LUJAN VALOR, ROBERTO 897,60
***6309** IBORRA LLINARES, ALBA 897,60 ***7759** LUQUE DIZ, ETHAN 831,60
***4916** IILLUECA BELENGUER, MARIA DEL MAR 448,80 ***1454** MADEJOVÁ , NICOLE 2.356,20
***6470** ILLANA ESTEVE, ANDREU 634,80 ***6188** MADRAMANY GOMEZ, PAULA 1.152,75
***5528** ILLYES , CECILIA ALEXANDRA 170,10 ***2162** MAICAS GARCIA, JORGE 1.491,78
***4932** INIESTA MARTIN, CELSO 691,02 ***6871** MALDONADO RUIZ, MELANI DENISE 576,38
***1648** INIESTA TURANZO, LYDIA 831,60 ***0296** MANCEBO NAVALÓN, JORGE 1.067,94
***0904** INSA CAMPOS, ÀNGELA 0,00 ***1686** MANSILLA MORELLO, AITOR 1.152,75
***6191** IÑIGO MARTINEZ, BLANCA 989,16 ***5523** MANZANEQUE CÁNDIDO, JOSE RAMÓN 1.264,23
***9022** IONITA IONITA, LORENA 1.357,44 ***0382** MANZANO FERNANDEZ, JAVIER 1.269,60
Num. 8595 / 19.07.2019 33740

***3860** MANZO CÓNDOR, DAYRA 990,85 ***1364** MILLA ROSA, SORAYA 1.237,80
***6430** MAÑEZ NAVARRO, LUIS 822,84 ***8980** MINGUEZ GARCIA, AIDA 1.058,28
***9844** MÁÑEZ ROSALES, SILVIA 1.364,82 ***4942** MIÑANA POBLADOR, SONIA 897,60
***2571** MAQUEDA SANCHEZ, LAURA 575,85 ***7225** MIRANDA FEIJOO, MARIA FRANCISCA 897,60
***7010** MARC , DAIANA 191,95 ***9640** MIRAVETE MORA, JUAN MIGUEL 478,17
***2627** MARCH MIRÓ, LUCÍA 1.146,72 ***0829** MOLINA GALBIS, RAQUEL 127,57
***5235** MARCHANTE MARTÍNEZ, MARCOS 678,72 ***8325** MOLINA GALIANA, JOAN 1.157,46
***5925** MARCHIRANT MARTORELL, MARIA 897,60 ***2514** MOLINER GARCÍA, NOELIA 1.641,72
***0447** MARCO MARTÍNEZ, ISABEL 1.323,96 ***9777** MOLINER MURILLO, MIGUEL 460,68
***0058** MARCOS CEREZO, ALICIA 1.206,12 ***5298** MOLINO SÁNCHEZ, ELISABETH 1.237,80
***0781** MARE , ANA MARÍA 196,95 ***2524** MOLTÓ FRANCO, VICENTE 1.152,75
***1980** MARGAIX CECILIA, CRISTINA 1.237,80 ***4933** MOMPARLER SANTAMARIA, MARCOS 1.237,80
***5225** MARÍ MOLINA, MARIA PILAR 1.146,72 ***5072** MOMPÓ ARNÁEZ, IVÁN 1.894,32
***4555** MARÍ MONZÓ, JOAN 1.237,80 ***7125** MOMPÓ DÍEZ, MARIOLA 984,60
***5396** MARÍ VERCHER, XAVIER 1.058,28 ***8533** MONFORT LANZAS, MARIA 1.863,90
***1150** MARIN SANCHEZ, VICTOR 1.237,80 ***2227** MONFORT LERMA, BORJA 1.237,80
***3496** MARIUTEI , ALEXANDRA 761,76 ***9840** MONGE ORTEGA, ANDREA 1.445,96
***0880** MARQUES ANDRES, CHRISTIAN 1.377,44 ***8063** MONSALVEZ MARTINEZ, EMILIO JOSE 1.237,80
***2424** MARQUINO FERNÁNDEZ, RAQUEL 1.297,71 ***5913** MONSELL CORTS, JUAN JOSE 2.356,20
***5211** MARTI ABELLAN, DANIEL 460,68 ***3553** MONTAGUD ORENGO, PABLO 897,60
***8345** MARTÍ CARRASQUER, ANDREA 1.269,60 ***8966** MONTAGUT VIDAL, ANA 595,35
***5658** MARTÍ HERMIDA, JUDITH 1.022,82 ***2155** MONTANER FERNÁNDEZ, MIQUEL 608,10
***5881** MARTÍ MORANT, JUDIT 650,76 ***8269** MONTAÑANA PONS, ANA ROSALIA 0,00
***0369** MARTIN BOLUMAR, ALEJANDRO 1.058,28 ***1435** MONTERO DIAZ, SARA 1.396,56
***2704** MARTÍN CARAVACA, PAULA 897,60 ***5930** MONTÉS GARCIA, BLANCA 1.152,75
***5727** MARTIN LATORRE, RUBEN 1.269,60 ***6951** MONTES GIMENEZ, IRENE DESAMPARADOS 230,34
***9998** MARTÍN LLOPIS, AINHOA 551,58 ***5665** MONTES SANCHEZ, BLANCA 897,60
***8021** MARTÍN OLMOS, JULIA 1.269,60 ***2404** MONTESA MORENO, CRISTINA 596,34
***2690** MARTÍN PUERTA, MARÍA 1.157,46 ***9771** MONTESINOS LORENTE, SANDRA 856,98
***9278** MARTINAVARRO MATEOS, MARTA 972,96 ***1457** MONTESINOS RUIZ, ANDREA 1.930,76
***4386** MARTÍNEZ ABAD, PAULA 897,60 ***2966** MONTOLIU ORTS, INGRID 691,02
***6130** MARTÍNEZ AMAYA, ANNA 984,60 ***7422** MONZÓ GÁZQUEZ, ALMUDENA 1.269,60
***6130** MARTÍNEZ AMAYA, JAVIER 959,99 ***9821** MORA DIRANZO, SARA 576,38
***5870** MARTÍNEZ ARELLANO, NATALIA 1.216,20 ***0360** MORA GRAU, ROSA 897,60
***5679** MARTINEZ ARGENTE, LUIS 425,67 ***5962** MORA JIMÉNEZ, ELIAN 875,22
***7722** MARTÍNEZ BADAL, SANDRA 1.613,36 ***8572** MORA NAVARRO, ANDREA 831,60
***9255** MARTÍNEZ BOLAÑOS, PAULA 425,67 ***3290** MORAIS DE ARAUJO, MARCELA 903,87
***9421** MARTINEZ CHAMORRO, MARIA DE LA CRUZ 1.000,38 ***6190** MORAL ACEITÓN, NOELIA 1.269,60
***8520** MARTÍNEZ CHANZÁ, AITANA 987,36 ***4214** MORALES GONZALEZ, ESPERANZA 830,28
***5795** MARTÍNEZ DE PISÓN TORMO, ALEXANDRA C. 897,60 ***3256** MORATO GUTIERREZ, XAVIER 897,60
***5312** MARTINEZ DIOS, TERESA 443,07 ***6815** MORENO AZNAR, ÀNGELA 448,80
***0083** MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, OSCAR 0,00 ***5813** MORENO BERNAL, AROA 1.179,90
***5881** MARTÍNEZ FÉRRIZ, TAMARA 0,00 ***9415** MORENO DELGADO, ÓSCAR 897,60
***5830** MARTINEZ GIMENEZ, CARLOS 1.216,20 ***0261** MORENO GONZALEZ, LUIS 1.152,75
***0567** MARTÍNEZ GÓMEZ, ALEXTER 748,44 ***8352** MORENO LLACER, AMAYA 1.152,75
***0358** MARTINEZ GOZALBES, MALENA 855,95 ***3850** MORENO MADRONA, MARIA DOLORES 897,60
***8655** MARTINEZ GRANELL, AARON 170,10 ***2282** MORENO MARTÍNEZ, TANIA 4.005,60
***0672** MARTINEZ GRAU, ANDREA 897,60 ***5550** MORENO MASCARELL, LIDIA 574,02
***8580** MARTÍNEZ IZAGUIRRE, JOSE IVAN 186,42 ***1702** MORENO MOLINA, NOELIA 897,60
***2578** MARTÍNEZ LATORRE, EVA 1.152,75 ***6239** MORENO PONS, JORGE 897,60
***8842** MARTINEZ LEBRON, CARLOS 1.237,80 ***6294** MORENO SANCHEZ, SOFÍA 1.125,60
***8820** MARTÍNEZ LLADOSA, SARA 708,66 ***4880** MORERA ESCORTELL, MIGUEL 415,80
***6419** MARTÍNEZ LLOPIS, SERGIO 691,02 ***0490** MORGADO FORNES, ANA 1.237,80
***9070** MARTÍNEZ LÓPEZ, NURIA 1.148,04 ***0597** MOSCARDÓ FUENTES, IRENE 1.193,63
***9921** MARTÍNEZ LUCAS, PAULA 1.269,60 ***0597** MOSCARDÓ FUENTES, JULIO 897,60
***4396** MARTINEZ MARTINEZ, CHRISTIAN RAFAEL 718,08 ***6209** MOSQUERA OSORNO, PAULA ANDREA 1.237,80
***1602** MARTINEZ MARTINEZ, PAULA 170,10 ***8742** MOTTA SULCA, JAROL 1.146,72
***9386** MARTINEZ MARTINEZ, ROGER 1.269,60 ***9955** MOYANO MONTORO, ANABEL 1.237,80
***5105** MARTÍNEZ MORENO, CLAUDIA 212,62 ***9955** MOYANO MONTORO, MARIA AMPARO 170,10
***7063** MARTINEZ MORENO, SILVIA 1.269,60 ***9362** MUÑOZ ALCÁZAR, SILVIA 1.067,70
***2386** MARTÍNEZ NAVARRO, CARIDAD 1.142,64 ***9561** MUÑOZ NAVAJAS, FERNANDO 1.152,75
***8540** MARTINEZ PARREÑO, ISRAEL 1.178,10 ***4940** MUÑOZ RAMÍREZ, EVA 800,05
***8540** MARTÍNEZ PARREÑO, RUBÉN 897,60 ***9135** MUÑOZ TORMO, IBANA 897,60
***9232** MARTÍNEZ PÉREZ, MARÍA 2.356,20 ***8786** MURADYAN , HEGHINE 831,60
***5635** MARTÍNEZ PÉREZ, RAÚL 1.553,25 ***2092** MURCIA CORTINA, CRISTINA 1.107,33
***7609** MARTINEZ ROS, ROCIO 1.357,44 ***2148** MURCIANO BOYERO, DANIEL 897,24
***8527** MARTÍNEZ RUANO, JONATAN 1.216,20 ***2588** MURGUI ALBA, CARLOS 460,68
***2359** MARTINEZ RUEDA, IRIS 191,95 ***6133** MURGUI VAL, RAQUEL 2.356,20
***5078** MARTÍNEZ RUIZ, RAQUEL 1.237,80 ***0157** MURIA LATORRE, ADELA 1.803,80
***1305** MARTINEZ SAEZ, MARIA LUZ 1.843,65 ***2910** MURILLO MARTINEZ, JOSE ANTONIO 1.178,10
***9891** MARTINEZ SANCHEZ, ALBERTO 230,34 ***9390** MURILLO MARTINEZ, NURIA 1.067,70
***7844** MARTINEZ SÁNCHEZ, ELISABET 480,84 ***0343** MUSTEROVA , GABRIELA 1.132,29
***9757** MARTÍNEZ TORTOSA, ROCÍO 1.237,80 ***0574** MYRIOUNI , CHRISTINA 2.356,20
***5212** MARTÍNEZ URIOS, ELISABETH 1.237,80 ***9981** NACHER CALATAYUD, PAULA 897,60
***6481** MAS FAYOS, MARIA AURORA 897,60 ***7805** NÁCHER GALLARDO, ELENA 608,10
***0857** MAS FRANCÉS, MARIA DELS ANGELS 1.269,60 ***7805** NÁCHER GALLARDO, PAULA 831,60
***8889** MAS MIRALLES, DAVID 472,68 ***0688** NÁCHER NICOLAU, PAULA 1.204,70
***1082** MASEGOSO FORNER, LAURA 968,52 ***3078** NÁCHER SOLIVA, CARME 1.269,60
***3072** MASSARELLI FLORES, ORIANA AUXILIADORA 1.269,60 ***1065** NADAL CAMPILLO, FRANCISCO JOSE 897,60
***7023** MATEO RUIZ, SHEILA 1.067,94 ***8632** NADAL PAVIA, CARLOS 1.269,60
***7480** MATEU BENAVENT, SANDRA 1.237,80 ***9372** NAVARRETE ESPI, SAMUEL 1.269,60
***0277** MATEU MATEU, RAQUEL 482,46 ***8208** NAVARRO BELTRÁ, CARMEN 831,60
***2220** MAYANS PALOMARES, EMPAR 888,18 ***9860** NAVARRO CRÚ, CLARA 1.144,44
***5570** MEDINA CARRIÓN, ALBERT 959,99 ***9860** NAVARRO CRÚ, EVA MARÍA 0,00
***8416** MENA GRIÑÓN, ANDREA ÁNGELA 0,00 ***9512** NAVARRO MUÑOZ, SONIA 359,04
***5764** MENDOZA GARCIA, CRISTINA 1.835,54 ***9115** NAVARRO ORTIZ, ADRIAN MARCOS 779,07
***5423** MERCHÁN MARTÍNEZ, ANDREA 897,60 ***2696** NAVARRO PÉREZ, JAVIER 1.028,55
***8258** MERI ALDANA, DIANA PATRICIA 897,60 ***6625** NAVARRO SAPIÑA, ESTHER 1.067,94
***0985** MICÓ VIDAL, ÁNGELA 1.237,80 ***6162** NAVARRO ZOMEÑO, LEYRE 1.237,80
***5991** MILAN PERALTA, VALLIVANA 1.077,12 ***6785** NAZARYAN KHACHATRYAN, VLADIMIR 810,81
***8919** MILIO ANDRÉS, PAULA 831,60 ***0872** NGAAH BOSIO, RAQUEL 0,00
Num. 8595 / 19.07.2019 33741

***2967** NIGIDO , ILARIA 1.058,45 ***1168** PÉREZ MARTINEZ, ALBA 897,60


***9614** NIKOLOVA MAZNIKOVA, VERA 191,95 ***6405** PÉREZ MARTÍNEZ, GUADALUPE 897,60
***8266** NITULEAC , LUCIA MIHAELA 1.146,72 ***7427** PÉREZ MONZÓ, ANTONIO 0,00
***3602** NOBLE , JOSEPH ZACHARY 1.863,90 ***5269** PÉREZ MONZÓ, NEUS 897,60
***8794** NOTARIO BACAS, YOLANDA 897,60 ***0198** PEREZ NAVARRO, LAURA 1.152,75
***0914** NÚÑEZ LÓPEZ, ANTONIO MIGUEL 1.529,46 ***5845** PÉREZ ORTEGA, TERESA 984,60
***7901** NURRA , GLORIA 2.356,20 ***6114** PÉREZ ORTIZ, TANYA 987,36
***9185** OCAÑA JIMENEZ, ALEJANDRO 1.146,72 ***4881** PÉREZ PÉREZ, ÉRIKA CONSTANZA 193,13
***7431** OGBAMWEN , IVY OSARHUESE 1.146,72 ***8099** PÉREZ QUESADA, AINHOA 1.152,75
***4239** OLASO GOMEZ, EMMA 966,18 ***7665** PÉREZ SILVESTRE, JOAN 886,14
***3041** OLAYA PÉREZ, TAMARA 170,10 ***2110** PÉREZ SORIANO, ANA 170,10
***8733** OLIVARES PEÑA, ESTHER 718,08 ***2265** PEREZ TORTAJADA, CLAUDIA 831,60
***4478** OLIVER ALADREN, MAR 807,84 ***1576** PÉREZ TRENCO, GUILLEM 1.663,98
***8941** OLIVER MARTÍNEZ, ELVIRA 1.237,80 ***2582** PERIGÜELL MARTÍNEZ, MARTA 480,84
***1994** OLMEDA ALBIÑANA, ÁNGELA MARINA 1.269,60 ***6092** PERIS BLASCO, MARIA 1.094,58
***9886** OLMEDA HERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO 1.237,80 ***7889** PERIS GONZALEZ, ANDREA 1.269,48
***8748** OLTRA FAUS, CARMEN 1.181,52 ***9170** PERIS MARTINEZ, SARA 897,60
***8574** OLTRA GARCIA, JOSE VICENTE 886,14 ***5759** PERIS SALCEDO, ANDREA 682,41
***5992** OLTRA MARTINEZ, PAOLA 897,60 ***1774** PERLES SOLIVELLES, SERGI 748,44
***0651** OLUCHA PALLARES, LAURA 914,76 ***8903** PESTANA GAINVITTORIO, ASTRID 180,31
***7238** OMBUENA NOGUERA, SERGIO 476,10 ***8906** PESTANA GIANVITTORIO, MARTINA 240,42
***9617** OREA PÉREZ, VANESSA 902,48 ***7059** PETRICA , DIANA RALUCA 240,42
***0322** ORERO LLUCH, JAVIER 1.058,28 ***6996** PETRICA , TOMITA DAVID 240,42
***5197** OROZCO HERRERO, ALICIA 532,09 ***2247** PETYOVA KRASTEVA, GRETA 1.411,92
***9217** ORTEGA ANDRÉS, SERGIO 984,60 ***9894** PIERA SEGURA, BEATRIZ 1.067,94
***0448** ORTEGA CAMPOS, HÉCTOR 716,82 ***5473** PIERA TORRÓ, AARON 0,00
***8041** ORTEGA MÁRQUEZ, VICTORIA 1.181,52 ***3667** PIERA VIDAL, DAVID 1.067,70
***1620** ORTEGA MARTINEZ, ALICIA 1.269,60 ***3602** PINA BERNABÉ, MARÍA SALUD 1.171,05
***9920** ORTEGA PINEDA, CARMEN 980,40 ***1840** PINO NAVÍO, MARÍA 0,00
***0684** ORTEGA PINILLA, MAR 1.067,70 ***3254** PIÑERO FLORES, ALEJANDRO 1.237,80
***0176** ORTIGOSA MALO, THERESA 1.171,02 ***9843** PIQUER MARCO, AZAHARA 831,60
***6904** ORTIZ ARRANZ, GEMA 415,80 ***0552** PLÁ CABEZAS, RAFAEL 1.446,54
***6216** ORTIZ MEDINA, MARÍA 1.171,02 ***5948** POMO RAMÓN, MAR 897,60
***9762** ORTIZ MIRO, JOAN 1.067,70 ***5807** PONCE CUÑAT, EVA 984,60
***1658** ORTIZ RAMADA, BELÉN 748,44 ***5827** PONCE IBÁÑEZ, LUIS 1.264,23
***5962** ORTIZ RIERA, MARIA 460,68 ***0125** PONS FUENTES, IRENE 758,28
***6458** ORTIZ TORT, DANIEL 1.269,60 ***9554** PONS GUILLEM, PAULA 374,22
***6032** OSAKI ESTRADA, LIZET 1.507,08 ***4367** PORCAR GALLENT, LILIAN 1.510,02
***6011** OSCA CAÑAMÁS, RUTH 460,68 ***5020** PORCAR SERRADOR, RAQUEL 1.269,60
***5234** OSCA DE LA MERCED, SALVADOR 1.083,06 ***0539** PORTA BOLUDA, MARIA 831,60
***4306** OSPINA VILLASANTE, NICOLÁS 157,56 ***5898** PORTALÉS LOZANO, JOSE MARCOS 831,60
***9721** OTERO RIDOLFI, KATHERINE 897,60 ***2059** PROMINSKA , JULITA 1.376,81
***4965** OVANDO LEDEZMA, JOEL KEVIN 1.651,08 ***6074** PUCHADES CANÓS, LEYRE 533,85
***7965** OWENS EKHOE, OSAMWENTOHAN MILAGROS 1.894,32 ***5451** PUCHADES MARCOS, PAULA 230,34
***5120** PAGES SANCHEZ, JORGE ADRIAN 1.651,08 ***3570** QI , QI 1.341,20
***5775** PAJUELO MORENO, CARLOS 628,32 ***1468** QUEROL VICENT, JOAN 706,86
***9042** PALACIOS CARRASCO, BEATRIZ 1.396,56 ***9416** QUESADA BORT, SERGIO 618,90
***9042** PALACIOS CARRASCO, CRISTINA 1.269,60 ***9642** QUESADA IBÁÑEZ, DIEGO 972,96
***1809** PALACIOS PUIGCERVER, ALBA 897,60 ***2032** QUESADA SIMÓ, ADRIÁN 1.269,60
***0617** PALAU AYMERICH, MARIA 1.237,80 ***6490** QUILES CAMACHO, CARLA 1.237,80
***6201** PALMIERI MONCHOLÍ, DANIEL 972,96 ***6385** QUILES FUSTER, MIREIA QUILES FUSTER 831,60
***8806** PALOMAR SANCHIS, LARA 897,60 ***5515** QUILIS MUÑOZ, Mª PURIFICACION 448,80
***7137** PAMBLANCO MANGEL, YANN 831,60 ***0595** QUILIS QUILIS, ÀNGELS 897,60
***4679** PARDO CÁRCEL, DAVID 989,16 ***5848** QUILIS TORMO, LARA 730,92
***2072** PARDO GONZÁLEZ, RUBÉN 691,02 ***1402** QUINTANA DELAUNAY, EVA 634,80
***6085** PARDO GRIÑAN, MIGUEL 448,80 ***1464** QUINTERO VARGAS, DAIRO 888,18
***5717** PARDO LOPEZ, CRISTINA 634,80 ***5496** QUIRALTE GARCIA, CARLOS 748,44
***0087** PARIENTE GRANERO, ANTONIO 984,60 ***6221** RACHDI JEBBOUR, WAFAE 196,95
***2589** PARRAS GALLEGO, LAURA 1.528,26 ***1952** RAIMUNDO CASTELLANO, MAICA 582,12
***7942** PASCUAL BOSCH, VICENT 157,56 ***9334** RAMÓN ESPINOSA DE LOS MONTEROS, LYDIA 875,16
***9230** PASCUAL CANO, PAMELA 897,60 ***2978** RAMON LLIN PLA, ANA 1.676,88
***0215** PASCUAL GÁLVEZ, ÁNGELA 240,42 ***0834** RAMOS TOLEDO, SELENE 2.356,20
***5984** PASCUAL GARCIA, ESTELA 897,60 ***1378** RASERO ASENSI, PALOMA 1.292,10
***1232** PATERNA VALIENTE, MÓNICA 775,98 ***2539** REAL BES, VÍCTOR 533,97
***7865** PATÓN SERRA, HECTOR 240,42 ***2920** RECATALÀ MARTÍNEZ, JAUME 831,60
***6789** PAU CUENCA, SERGI 1.237,80 ***2809** REDO GERMAN, AARON 1.352,19
***6535** PAU ORTEGA, SONIA 807,84 ***6676** REIG CASTELLÓ, ZAIRA 897,60
***0015** PAVÍA FAYOS, JOAN 230,34 ***1852** REIG DONAT, JAVIER 663,78
***3633** PAVLOFF MARRONI, SOFÍA 2.356,20 ***1998** REIG RUBIO, JAVIER 807,84
***0677** PAYÁ NAVARRO, JUAN JOSÉ 1.523,52 ***8290** REINA MARTÍN, PEDRO 598,82
***8784** PEDRÓN LUZÓN, PRISCILA 789,00 ***1946** REINA ROMERO, MARÍA 1.067,94
***7730** PEIRÓ ASENSI, MARTA 897,60 ***9935** RENOVELL FORNAS, SARA 897,60
***3840** PEIRÓ BALAGUER, MERCÉ 1.269,60 ***8807** REQUENA LÓPEZ, SILVIA 448,80
***5231** PELETEIRO ALONSO, CHRISTIAN 1.146,72 ***3992** RESA TÉBAR, DESIRÉE 984,60
***6570** PENALBA DOMENECH, REBECA 897,60 ***0645** REVERT LASECA, JORGE 831,60
***9598** PENALVA MARTINEZ, NEUS 2.356,20 ***5191** REVERT SÁEZ, ANDREA 1.077,12
***1110** PEÑA CERRO, SILVIA 1.269,60 ***6027** RIBAS MACHANCOSES, MARIA 977,94
***5132** PEÑA NIETO, SILVIA 650,76 ***5198** RIBES MANZANO, MARTA 897,60
***1482** PEÑAS MARTINEZ, AITANA 897,60 ***8222** RIBES SERRANO, MARIA 1.357,44
***9522** PERDIGUERO O'LEARY, ALEJANDRO 139,86 ***3061** RICAURTE ANGULO, VALERIA SOFIA 897,60
***2227** PEREA NAVARRO, SILVIA 1.216,20 ***9789** RIERA GARRIDO, JAVIER 372,84
***3482** PEREZ ALFONSO, KAREN ELIANA 2.356,20 ***7780** RIERA SORIANO, ARACELI 240,48
***0238** PEREZ BALLESTER, MARÍA 836,91 ***5367** RÍOS GRAU, IRENE 1.446,54
***9213** PEREZ CASTELLÓ, JULIA XIAN 755,20 ***9059** RISUEÑO HUERTAS, ALBERTO 897,60
***0105** PERÉZ COLOMÉ, MAIRENI 977,94 ***9103** ROCA VILLALBA, ANA 687,40
***9970** PEREZ DE LA PURIFICACION, IRENE 1.142,64 ***7179** ROCHER ANTON, MARINA 852,72
***7102** PÉREZ FENOLLOSA, MARÍA TERESA 897,60 ***5659** ROCHER QUINTAIROS, FERNANDO 1.067,94
***5715** PÉREZ GRAU, ANA IRIS 897,60 ***0065** RÓDENAS ZULETA, LUCÍA DEL PILAR 236,34
***8803** PÉREZ HERNÁNDEZ, ESTER 888,18 ***5477** RODILLA LIÑANA, DAVID 1.269,60
***5249** PEREZ JUAN, ANA 1.155,48 ***2668** RODILLA SORIANO, ANDREA 259,86
***1031** PÉREZ LUNA, ÁLVARO 1.357,44 ***0204** RODRIGO MANZANARES, NADIR 275,73
Num. 8595 / 19.07.2019 33742

***2127** RODRIGO RUBIO, DANIEL 897,60 ***6117** SANCHEZ NAVARRO, JAVIER 1.433,64
***4008** RODRIGUEZ CAJIGAL, MARIA JOSE 984,60 ***6050** SÁNCHEZ RAMÍREZ DE ARELLANO, ADRIÁN 831,60
***5394** RODRIGUEZ CRISTOBAL, CINTIA 1.067,94 ***1455** SÁNCHEZ RAMÍREZ, VIVIAN 604,88
***1279** RODRÍGUEZ CUALLADO, ELENA 1.237,80 ***9909** SÁNCHEZ SANZ, MARIA TERESA 831,60
***2356** RODRÍGUEZ ESTELLÉS, JOSE IGNACIO 865,74 ***1721** SÁNCHEZ SORIANO, MÓNICA 989,16
***9369** RODRÍGUEZ ESTELLÉS, SARA 947,58 ***5725** SANCHEZ SORIANO, VICTOR 984,60
***6521** RODRÍGUEZ LÓPEZ, MªCARMEN 1.237,80 ***2094** SÁNCHEZ-MIGALLÓN QUEVEDO, CARLOS 1.269,60
***3144** RODRIGUEZ LUTZENKIRCHEN, LEA CARMEN 1.357,44 ***2629** SANCHIS BARBER, IRIS 403,92
***8064** RODRÍGUEZ PALLARDÓ, MAR 699,78 ***9881** SANCHIS GÓMEZ, MARINA 448,80
***3077** RODRIGUEZ PORTILLO, TAMARA 1.414,80 ***0607** SANCHIS IRANZO, CRISTINA 236,34
***0146** RODRÍGUEZ VALERO, BORJA 897,60 ***5173** SANCHIS NAVARRO, ANA 1.269,60
***9744** ROGER CIVERA, ANDRES 920,04 ***1003** SANCHIS RODRIGUEZ, ADRIAN 972,96
***6187** ROHOVYK , VIKTORIYA 707,94 ***1485** SANCHIS SANCHO, DANIEL 897,60
***7213** ROIG COVES, MARINA 1.028,55 ***0447** SANCHIS TORRES, GONZALO 1.676,88
***3029** ROIG FORNÉS, SERGI 360,63 ***9703** SANCHO ROSELLO, MARIA 186,42
***9331** ROIG GUILL, ANA 1.335,06 ***8926** SANDIÁS CORBILLÓN, GONZALO EDUARDO 2.356,20
***9553** ROIG PÉREZ, PABLO 1.269,60 ***2785** SANDOVAL GARCÍA, VALERIA 1.459,44
***8535** ROJAS MORAN, DIEGO FERNANDO 972,96 ***1677** SANDOW , SARAH 1.413,72
***2401** ROJAS PERIS, AMPARO 1.336,98 ***4082** SANJAIME BARCENAS, MARTA 2.356,20
***4692** ROMÁN CANALES, SUSANA 172,75 ***3301** SANJUAN GILABERT, JOSE HUGO 486,48
***7728** ROMERA GRAMALLÉS, ALBA 1.157,46 ***5079** SANMARTÍN GOMEZ, ANDREA 0,00
***9568** ROMERO ANTÓN, GUILLERMO 1.146,72 ***1137** SANMARTIN MONTANARE, ANDREINA 196,92
***9476** ROMERO BARBERA, PAULA 831,60 ***0269** SANSALONI BLASCO, BEATRIZ 170,10
***5869** ROMERO FELICES, IRIS RAQUEL 1.146,72 ***8420** SANTAMANS RODRÍGUEZ, MARTA 830,28
***2875** ROMERO GÓMEZ, PATRICIA 585,51 ***6250** SANTAMARIA MARQUÉS, CARLOS 740,52
***9804** ROMERO PALAU, MARIO 984,60 ***5469** SANTODOMINGO MORA, JOSE 1.264,23
***2258** ROMERO VALERO, MIGUEL ANGEL 230,34 ***1404** SANTODOMINGO NÚÑEZ, ALBA 831,60
***8796** RONDAL ROCABADO, MICHELLE KRISTAL 1.170,48 ***8814** SANTOS ORTIZ, ALEJANDRA 2.356,20
***9168** ROSELLO HERNANDEZ, JORGE JAVIER 897,60 ***9515** SANZ GROSSÓN, DIANA 897,60
***9083** ROSELLÓ SIMÓ, ANDREA 897,60 ***0349** SANZ NAVARRO, OLGA 897,60
***9312** ROVIRA CANDELAS, MªJOSÉ 897,60 ***9666** SANZ RUIZ DE VALBUENA, DANIEL 364,86
***2439** ROYO BAYOT, CHRISTIAN 1.269,60 ***6077** SANZ VAN DEN HOEK, NINA 984,60
***0366** ROYO CUÑA, MARIA CARMEN 1.576,88 ***4251** SANZ ZORNOZA, VICENT 1.269,60
***5423** RUA TARAZONA, MARIA 897,60 ***8679** SAPENA GIMÉNEZ, GERMÁN 157,56
***6239** RUANO HERNÁNDEZ, YAIZA 888,72 ***5133** SARRIÓN JIMÉNEZ, CLARA 755,01
***3374** RUBANENKO , KRISTINA 769,23 ***4789** SASTRE BALLESTER, IRIS 897,60
***0932** RUBIA SALES, DANIEL 157,56 ***8742** SATOCA CHECA, CARLOS 831,60
***9525** RUBIO COTANDA, GONZALO 984,60 ***3968** SAURA GEA, BLANCA 831,60
***8806** RUBIO MONFORT, OSCAR EDUARDO 494,34 ***1345** SAVOVA GEORGIEVA, YOANA 1.357,44
***2830** RUBIO MUÑOZ, ANGEL 1.063,56 ***4477** SAYAS CUBELLS, MAVI 618,90
***7480** RUBIO RODRÍGUEZ, ISABEL 1.554,36 ***9412** SEBASTIA GUILLEN, MIRIAM 1.148,04
***0041** RUEDA MARTIN, PALOMA 1.216,20 ***2543** SEBASTIA SANCHIS, CARMEN 1.377,15
***9822** RUEDA SÁNCHEZ, CARMEN 831,60 ***8558** SEGARRA ALÉS, ÁGUEDA 1.237,80
***9254** RUIX CALAFORRA, EVA 748,44 ***1057** SEGARRA PALLARÉS, MARTA 1.630,23
***9254** RUIX CALAFORRA, SARA 1.894,32 ***6284** SEGARRA VILLAR, MARIA 987,36
***0937** RUIZ ANDRES, ANDREA 618,90 ***1669** SEGURA AQUILINO, ALBA 897,60
***5845** RUIZ CERDÁ, JOSE 807,84 ***6423** SEGURA ORTIZ, YAIZA 1.160,88
***2312** RUIZ DE SOLA MORATA, SARA 1.009,22 ***1722** SEIJO VIDAL, ALBINO 748,44
***6764** RUIZ ESPINOSA, GUILLERMO 1.229,88 ***1776** SELLÉS PÉREZ, JAIME 1.835,54
***2003** RUIZ GARCÍA, MARÍA 897,60 ***7383** SENA GALERA, EDUARDO 1.292,46
***5188** RUIZ HOYOS, CYNTHIA 59,08 ***8393** SENBATTI CHAO, NISRINE 897,60
***2259** RUIZ MARTÍ, PALOMA 897,60 ***5995** SENTAMANS SAEZ, GEMMA 575,85
***7679** RUIZ MINGUET, LAURA 972,40 ***6207** SEPÚLVEDA LUQUE, SARA 878,76
***5643** RUIZ ROMERO, DAVID 639,99 ***9762** SEPULVEDA PIERA, IVAN 1.264,23
***3834** RUIZ TARCONS, NAYARA 372,84 ***8264** SERENA TORMO, ADRIANA 1.067,94
***1802** RUIZ VEGA, JORGE 897,60 ***3748** SERQUERA MUÑOZ, OSCAR 1.237,80
***6379** RUÍZ YÁÑEZ, DAVID CHAN 897,60 ***8461** SERRADOR VILANOVA, INMACULADA 1.269,60
***9452** RUSSO BOTERO, MAYRA ALEJANDRA 2.356,20 ***0162** SERRANO ROIG, JOAN 0,00
***4648** RYTCK , IULIIA 1.152,75 ***0162** SERRANO ROIG, MARÍA 964,92
***2613** SABATER CHILET, JOSEP 170,10 ***1954** SEVILLA DEL BARRIO, DIANA 448,80
***8905** SABO , MALVINA SABRINA 984,60 ***1145** SEVILLA RIVILLA, MARCOS 336,60
***4419** SÁENZ DE CASTRO, ÁLVARO MANUEL 897,60 ***3600** SIERRA PÉREZ-ALMAZÁN, HUGO 1.094,58
***0162** SÁEZ FERNÁNDEZ, NATALIA 359,04 ***9884** SIFRES FONS, SANDRA 1.499,90
***6063** SAEZ GOMEZ, AMPARO 253,92 ***5794** SIGNES LLORENS, CRISTINA 492,30
***5747** SAEZ MARIN, MARTA 0,00 ***2922** SIGNES RIBES, SONIA 1.433,04
***7647** SAEZ ORTI, IGNACIO 639,99 ***3005** SILVA CORONEL, KARLA DANIELA 482,46
***2616** SAEZ PAYA, ANDREA 1.269,60 ***7621** SILVESTRE PIÁ, JULIA 897,60
***5482** SAINZ BALAGUER, CARLOTA 897,60 ***8188** SIMION , ALEXANDRA 1.237,80
***8883** SAIZ GIMENO, MARÍA 532,09 ***9924** SIMÓ BRIZ, MARIA 974,10
***8174** SAIZ LAHIGUERA, GUILLERMO 480,84 ***8489** SIMON ANGEL, LAURA 787,68
***8886** SALA HIGÓN, MARIA 815,12 ***1892** SIMON UBEDA, ROSA ANA 917,77
***2864** SALA RICO, PABLO 897,60 ***8598** SIRBU , ALEXANDRA SINZIIANA 240,48
***9331** SALAZAR LÓPEZ, ALBA MARIA 897,60 ***0229** SOLA MORENO, MARIA 1.152,75
***5374** SALDAÑA COLL, PAULA 1.067,70 ***4080** SOLAR SACACA, YESSENIA 186,42
***9665** SALES PÉREZ, LARA 634,80 ***7060** SOLER FLORES, PAULA 360,63
***5097** SALINAS GÓMEZ, PABLO 984,60 ***0961** SOLER LOPEZ, NURIA 897,60
***9021** SAMBONI LONDOÑO, JUAN CARLOS 963,99 ***7954** SOLER MELERO, LUCÍA 1.067,94
***6315** SAMPEDRO SAPENA, ITZIAR 170,10 ***8063** SOLER MUÑOZ, MARIA 903,14
***3128** SAMPER AVILÉS, CLARA 1.269,60 ***8161** SOLER SOLER, LAURA 1.152,75
***5189** SAMPER RODRÍGUEZ, LAURA 448,80 ***0635** SOLÓRZAN GARCÍA, ANDREA SOFÍA 897,24
***0622** SAN MIGUEL GARCÍA, MARIA 170,10 ***1795** SOLSONA BONET, AITANA 1.264,23
***5996** SAN MIGUEL GUTIERREZ, PAULA 831,60 ***1460** SORIANO BAEZA, ISABEL 1.185,87
***0686** SÁNCHEZ BASCUÑANA, ESTEFANÍA 0,00 ***1278** SORIANO JIMÉNEZ, AROHA Mª 1.062,99
***0369** SANCHEZ CAPILLA, CELIA 831,60 ***4934** SORIANO MORENO, MICHEL 1.146,72
***8499** SÁNCHEZ CHILET, SERGI 1.058,28 ***0204** SORIANO PERALES, ALBA LUCÍA 1.152,75
***0548** SANCHEZ COLOMER, JOSE VICENTE 1.264,23 ***9714** SOROLLA MOR, PAULA 448,80
***7668** SANCHEZ GISBERT, NURIA 1.164,60 ***1579** SORRIBES CORTINA, CAROLINA 381,34
***2623** SANCHEZ GUARDIOLA, MIGUEL ANGEL 831,60 ***7400** SOSA GOMEZ, JOSE LUIS 706,86
***8374** SÁNCHEZ GUERRERO, MIRANDA 1.216,20 ***1982** SOTOMAYOR FUENTES, DIANA ISABEL 1.237,80
***9492** SANCHEZ MARQUEZ, ALEJANDRO 1.067,94 ***9530** STEFANOVA DOKUZLIYSKA, LORA 1.835,54
***8573** SANCHEZ MORENO, FRANCISCO 230,34 ***8934** STEFANOVA HRISTOVA, DARINA 1.269,60
Num. 8595 / 19.07.2019 33743

***1579** STRAT , ANDRA GABRIELA 798,42 ***8986** VARGAS SANCHO, RAFAEL 2.356,20
***8825** SUAREZ DIAZ, LARA 480,84 ***9788** VARJAS MARTINEZ, CRISTINA 1.269,60
***9878** SUÁREZ PALACIOS, JEAN PAUL 691,02 ***6436** VÁZQUEZ MARTÍNEZ, MARTA 170,10
***2607** SUAY HERRAEZ, CARMEN 831,60 ***8049** VÁZQUEZ REAL, VEGA 157,56
***6171** SUGA DUMITRU, GABRIELA ANAMARÍA 1.067,94 ***1649** VELÁZQUEZ DE CASTRO YUSTE, AINOA 196,95
***0826** TADGHI , SANA 519,72 ***2605** VELEZ RAMIREZ, DANIELA ISAMAR 1.863,90
***1962** TALAVERA DEFEZ, ALEJANDRO MANUEL 897,60 ***7306** VELIZ DESIDERIO, PATRICK SIDNEY 1.237,80
***5332** TAMAYO TORRES, ELISA 1.146,72 ***1655** VENDRELL SALES, MARIA 360,63
***9442** TARREGA JUAN, JORDI 170,10 ***8805** VENTURA COBOS, JORDI 1.178,10
***3085** TÀRREGA MONDÉJAR, LIDIA 1.396,17 ***2099** VERA BALDRÉS, JONATAN 1.269,60
***0554** TARREGA VACAS, JOSEFINA 1.352,19 ***9543** VERA SOTO, JONATHAN 972,96
***1506** TAVIRA CUEVAS, JUDITH 1.110,23 ***5758** VERCHER ESTRUCH, MARIA 1.237,80
***0177** TEE CASTILLO, MARRY ANGHEL 644,49 ***5588** VERDEJO DONAT, JÚLIA 1.216,20
***5466** TENORIO MARTÍNEZ, ANDREA 1.449,92 ***6254** VERDET VÁZQUEZ, SARA 1.215,36
***6885** TEROL TORMO, ANDREA 1.067,70 ***1479** VERDUCH ORERO, VICTOR 1.269,60
***8324** TERUEL MARCO, MARTA 1.775,43 ***8844** VERGEL DOS SANTOS, ANTONI JOSEP 1.146,72
***2304** TODOROV KARAGYOZOV, ASEN 230,34 ***3096** VICENS LOUZAO, ENRIQUE 897,60
***8348** TOLOSA CUESTA, ALBA 1.216,20 ***8735** VICENT ABELLÁN, FRANCISCO 997,92
***9042** TOMAS BALSEBRE, ESTEFANIA 665,28 ***7727** VICENTE RUIZ, ANTONI JOSEP 1.269,60
***4646** TOMAS GARCIA, HANNA 865,14 ***1214** VICENTIZ MONRABAL, ASIER 984,60
***8693** TOMAS LOZOYA, PAULA 1.067,70 ***1214** VICENTIZ MONRABAL, IÑAKI 1.216,20
***0239** TOMÀS SANJUDAS, LORENA 947,58 ***8814** VIDAL DOMÍNGUEZ, AITANA 897,60
***0248** TORMO BARBETA, ANA 831,60 ***8814** VIDAL DOMÍNGUEZ, SERGI 1.170,48
***5985** TORMO SENDRA, MIREIA 897,60 ***5668** VIDAL IBÁÑEZ, RAÚL 1.237,80
***5857** TORNERO HERNANDEZ, VICENTE 1.146,72 ***0751** VIDAL JUAN, OSCAR 1.264,23
***8031** TORRADO GINER, INES 1.414,80 ***6609** VIDAL JULIA, ARANTXA 897,60
***8031** TORRADO GINER, MARIA 1.269,60 ***7500** VIDAL MARCOS, LAURA 448,80
***8427** TORREJÓN GARCIA, SAID SILVANO 1.436,42 ***0846** VIDAL VILAPLANA, ALBERTO 541,53
***2665** TORRENS ALVES, VALENTINA 1.237,80 ***3078** VILA PÀRRAGA, ÀNGELA 831,60
***6144** TORRES FOS, CRISTOBAL 186,42 ***8088** VILAPLANA ABAD, ANA 1.595,12
***2655** TORRES GARCIA, RAQUEL 989,16 ***1983** VILAR LLIDÓ, SILVIA 1.835,54
***2770** TORRES LARA, TANIA 897,60 ***1499** VILAR ROLLAN, MARIA 771,93
***1412** TORRES MARR, ANGEL 778,34 ***1228** VILLALBA GÓMEZ, LIDIA 1.142,64
***6344** TORRES MARTINEZ, PAULA 1.364,82 ***5609** VILLALBA PÉREZ, ÁNGELA 1.237,80
***5015** TORRES RUBIO, ANDREU 831,60 ***5801** VILLALBA RINCÓN, IRENE 897,60
***8098** TORRES SUÑER, MIREIA 538,56 ***6185** VILLALBA TORRES, BELÉN 1.399,59
***6321** TORRES VADILLO, MARIA 498,96 ***9894** VILLALUENGA CAMBRES, EDURNE IRENE 691,02
***2681** TORRIJOS DE DIOS, ARANTXA 984,60 ***0629** VILLANUEVA INAREJOS, MARÍA 83,16
***1121** TORT MORETÓ, OMAR 886,14 ***7657** VILLANUEVA LÓPEZ, SARA 1.269,60
***9776** TORTOSA CERDÁ, CARMINA 170,10 ***8206** VILLANUEVA SUAY, ANDREA 1.197,63
***5723** TORTOSA GARCÍA, ESTHER 403,92 ***2451** VILLAR BLASCO, ANA 1.237,80
***2663** TRAVER NAVARRETE, ROCÍO 987,36 ***8635** VILLARROYA BUJ, IRENE 1.077,12
***9129** TRIFONOV TRIFONOV, GEORGI 1.148,04 ***8220** VILLASEÑOR FERNÁNDEZ, LUIS 488,97
***1690** TRILLES BARBERÁ, MIREIA 480,84 ***1372** VIÑADO AMOR, PABLO 2.356,20
***0401** TRINIDAD ZANÓN, CARLA 1.269,60 ***0214** VIÑUELAS TEBAR, JUAN JOSE 1.237,80
***7020** TRO BAÑULS, MARIA DEL CARMEN 989,16 ***5985** VIOLERO ALBIÑANA, HUGO 886,14
***8786** TRONCHONI AGUADO, LAURA 1.237,80 ***7295** VIVO MARTINEZ, MARIA DE LA ASUNCIÓN 0,00
***4854** TRUJILLO IBARRA, KATHERINE YOMAIRA 127,58 ***8025** WANG , XIAO YI 723,27
***6025** TSVETANOV SHISHKOV, GEORGI 503,99 ***4473** WOODALL CALATAYUD, SERGIO 897,60
***9353** UBEDA ALMERICH, LETICIA 480,84 ***5335** YEBRA GUTIERREZ, ELSA 852,72
***0365** UTRILLA TROYANO, FRANCISCO 1.028,55 ***0058** YEBRA RAMÓN, MARINA 897,60
***5285** UTRILLAS GONZÁLEZ, ALICIA INMACULADA 1.199,25 ***6111** YUSTE GARCÍA, JOSÉ 1.148,04
***4824** UZUM UZUM, ROBERTO ANDREEAS 230,34 ***1567** ZAHARIA , GEORGIANA 360,63
***8841** VADELL LLANES, DIEGO TOMÁS 1.077,12 ***7193** ZAMORA CASILDA, ALBA 897,60
***9092** VALDEMORO MARIN, MIGUEL ANGEL 439,38 ***2573** ZAMORA ESCALANTE, NEREA 1.181,52
***5668** VALDEOLMILLOS ANCHEL, AMELIA 1.894,32 ***0536** ZAMORANO SEGUÍ, HELENA 984,60
***2831** VALDIVIA VILLANUEVA, ERIC 987,36 ***4793** ZAMPIERI BOTELLA, ALESSANDRA 897,60
***5439** VALENTINOVA TSONKOVA, RADINA 1.146,72 ***0280** ZANÓN LERMA, VICENTE 897,60
***8557** VALERO BALAGUER, ÓSCAR 2.063,10 ***1291** ZAPATA DE MIGUEL, ALBERTO 230,34
***5978** VALERO SANTOS, ALEJANDRO 1.357,44 ***6727** ZARAGOZÁ ZAYAS, MARIA VIRGINIA 1.269,60
***0223** VALLÉS FAULÍ, ALEJANDRO JAVIER 628,32 ***6727** ZARAGOZA ZAYAS, MARTA 448,80
***6242** VALLES VERCHER, PATRICIA 186,42 ***7144** ZAVOIANU , DIANA MARIA 1.179,89
***2559** VALLS MARTINEZ, ALBA 157,56 ***0005** ZORNOZA PEREZ, ALEJANDRO 852,72
***6619** VAÑÓ DOMINGUEZ, BELEN 1.630,23

TOTAL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1.284.150,16

Universitat Politècnica de València


***5492** ACERO PALACIOS, PADMY DANIELA 1.593,50 ***1993** ALEGRE GALLÉN, JOSÉ 374,30
***5965** ACOSTA SABATER, MARTA 30,41 ***0064** ALEIX GARCIA, JAVIER 115,17
***6687** ADAM LIBEROS, ANA MARIA 172,76 ***5857** ALEJANDRE , MARIA AGUSTINA 2.356,20
***9924** ADAM PASTOR, SERGIO 1.347,03 ***9076** ALEJANDRO HERVAS, VICTOR 741,93
***9648** AGRAZ BENITO, PALOMA 800,78 ***1290** ALEJO FERRIOL, VÍCTOR 1.216,20
***8701** AGREDA ROCA, DAVID 1.358,56 ***8447** ALEJOS ROMERO, SHEYLA 722,12
***0754** AGUILAR JUELA, JEFFERSON ADRIAN 403,10 ***2406** ALFONSO SERRANO, CLARA 639,89
***3082** AGUIRRE PARRÓN, JOAN DANIEL 972,96 ***2406** ALFONSO SERRANO, TERESA MARÍA 1.148,04
***9621** AIBAR ARMERO, JAVIER 1.124,99 ***6029** ALIAGA DELCAMP, FRANCESC XAVIER 1.654,31
***1301** AIBAR MOSCOSO, ÁNGEL IVÁN 471,24 ***9944** ALIQUES BORONAT, SANDRA 558,28
***9092** ALABAU NAVARRO, RAFAEL 608,10 ***8175** ALMENAR SILLA, ANA FRANCISCA 1.569,55
***6157** ALAPONT CARRASCO, AINOA 984,60 ***2402** ALPUSIG GUANOCHANGA, JOSSELYN C. 529,14
***2109** ALBERCA CONESA, ELENA 972,96 ***4485** ÁLVAREZ SÁNCHEZ, BORO 1.216,20
***5824** ALBEROLA ALBENTOSA, ELIES 170,10 ***4336** AMARILLO VAÑÓ, SANDRA 1.216,20
***5997** ALBERT SANCHEZ, JOAN 1.489,85 ***2369** AMAT ALCÁZAR, ALBERT 1.216,20
***6408** ALBERTOS PUCHADES, FEDERICO JOSÉ 851,34 ***8634** AMOROS FERRIZ, LAURA 112,20
***0257** ALCAIDE NAVARRO, OSCAR 1.216,20 ***8379** AMORÓS PICÓ, JOSÉ LUIS 0,00
***0311** ALCALÁ JIMÉNEZ, ANA MARÍA 1.025,37 ***4424** AMORÓS SENDRA, ANDRÉS 525,46
Num. 8595 / 19.07.2019 33744

***9958** ANCHEL URDA, DAVID 1.203,30 ***5173** CALATAYUD ALBELDA, MARTA 1.728,48
***4353** ANDRADE VILLAFUERTE, JAZMÍN CAROLINA 1.355,33 ***1408** CALDERÓN CANO, CARLOS 1.216,20
***9563** ANDRÉS GRAU, ALEXANDRE 1.413,72 ***0497** CALDERÓN ORELLANA, CHRISTIAN 1.454,38
***0512** ANDRÉS MORENO, JOSÉ 1.231,40 ***7526** CALLEJAS FUENTES, VÍCTOR 1.224,66
***7202** ANDRÉS SÁEZ, VÍCTOR 1.843,19 ***8313** CALVO RODRÍGUEZ, AFRICA 0,00
***7842** ANDREU VILLENA, PAOLA 1.216,20 ***8240** CAMARASA MARTÍ, VICENT 287,93
***1417** ANGULO RIVAS, ROBERTO CARLOS 1.013,40 ***8914** CAMARENA BONONAD, PAULA 230,34
***1019** ANTEPAZO ÁLVAREZ, NATALIA 243,24 ***0824** CAMARENA PÉREZ, MARÍA 1.216,20
***6947** AÑO GILABERT, NOEMI 1.033,77 ***5333** CAMPAYO GUÍA, MIREIA 1.218,73
***6362** AÑÓN FERRER, ALEJANDRO 345,51 ***9869** CANALDA ORTIZ, MIREIA 1.216,20
***9122** AÑON SEVILLA, VICTOR 243,24 ***9147** CANGA QUIÑONEZ, REINER GEOVANNY 2.591,82
***6942** ARBONA CASTELLS, ALEXIS 1.216,20 ***4072** CÁNOVAS MORATAL, MARTA 112,20
***1295** ARBONA CRESPO, NURIA 1.216,20 ***1213** CANTÓ GAGO, FRANCESC JOSEP 984,60
***9740** ARDID OLIVERT, DAVID 1.058,28 ***9107** CAÑAS VALVERDE, XOSUE 1.651,08
***2492** ARIAS GIL, LUCÍA 1.216,20 ***7869** CAÑIZARES HERNÁNDEZ, IVAN 460,68
***0130** ARMERO JIMÉNEZ, DAVID 1.003,37 ***8078** CARLES GALLEGO, ÁLVARO ENRIQUE 1.282,68
***4118** ARNAL SALINAS, MILAGROS 2.356,20 ***6354** CARMONA BRESO, SARA 1.461,15
***6531** AROCAS TIMOR, MARIA AMPARO 1.401,16 ***2056** CARPINTERO SOARES, ALFONSO RENATO 1.216,20
***9638** ARROYO FRUCTUOSO, ALBA 1.003,37 ***2652** CARRABS GONCALVES, LEONEL ALFONSO 881,75
***1984** ASENSI PÉREZ, PAULA 172,76 ***0815** CARRASCOSA REQUENA, IGNACIO 575,85
***0623** ASINS SATORRES, OSCAR 630,12 ***6238** CARRILLO CALVO, ADRIÁN 1.423,97
***2288** ATIENZA SELVA, GONZALO 608,10 ***9788** CARRILLO MIRALLES, INMACULADA 1.127,96
***7377** ATIENZA VALERO, PABLO 1.216,20 ***6232** CASADO GARCÍA-CONSUEGRA, ZULEMA 1.246,61
***9753** AVELLAN CARRION, CRISTINA 516,89 ***0832** CASADO JIMENEZ, DAVID 691,02
***9753** AVELLAN CARRION, LAURA 608,10 ***5347** CASARRUBIO MEGÍAS, ANA 1.215,36
***1373** AVOGARO , VITTORIA 418,46 ***3321** CASARRUBIOS BUSTOS, ANGELA 170,10
***6741** AYLLÓN GASCÓN, MARTA 1.596,72 ***9733** CASAS LÓPEZ, LAURA 897,60
***0090** AZNAR PORTOLÉS, CLARA MARÍA 2.356,20 ***0210** CASERO ESTEVE, CELIA 1.555,26
***8765** BAEZA BONMATÍ, HÉCTOR 460,68 ***6371** CASTELL PUERTAS, VICENT 831,07
***2348** BAGGETTO CHAMERO, JOSÉ PABLO 1.216,20 ***0812** CASTELLÓ GÀLVEZ, ADRIÀ 1.612,85
***5945** BAGHDADLI ESTRUCH, ADAM 0,00 ***9831** CASTRO ÁLVAREZ, NATALIA 977,94
***9706** BÁGUENA CLEMENTE, MARÍA 984,60 ***2117** CATALA CERVERA, RAFAEL 473,58
***1235** BAHÍLO IÑÍGUEZ, PALOMA 1.003,37 ***0583** CERRA SAN MARTÍN, DANIEL 1.216,20
***2711** BAIXAULI CANO, FRANCISCO MARTIN 172,76 ***2848** CERVERA PIQUER, JESÚS VICENTE 172,76
***2818** BALLESTA HONRUBIA, MELCHOR 614,24 ***5275** CERVERA ROCA, MANUEL 0,00
***5159** BALLESTER NICOLÁS, MIGUEL 1.900,70 ***7820** CERVERO ROMERO, EVA 0,00
***1463** BÁLSAMO CAMPOS, SANTO 1.178,10 ***0255** CHÁFER FERRANDO, BENJAMÍN ADÁN 2.356,20
***5517** BANDE ESCUDER, ALBA 1.445,16 ***5640** CHAVELI MAHIQUES, MARIO 972,96
***1628** BAÑOS ARROYO, SERGIO 1.488,00 ***0648** CHÁVEZ DELGADO, RICKY SANTIAGO 1.080,72
***3031** BAÑULS SANCHIS, ANNA 1.277,01 ***5207** CHEN , XIN SEN 1.216,20
***0601** BARBA MARTINEZ, RAUL 897,60 ***2484** CHILET VERA, ÁLVARO 1.216,20
***7091** BARBER SANCHO-TELLO, JUAN MARÍA 1.216,20 ***1415** CHILLERÓN HERRERA, ZARA 1.447,93
***9163** BARRERA TAPIA, MARÍA TATIANA 492,30 ***3137** CHOLBI PASCUAL, JAVIER 977,57
***3350** BARRERO MATEO, JOSE ANTONIO 788,69 ***8866** CHORABIK , JULIA LUCJA 2.356,20
***1877** BARRIENTOS TELLO, CARMEN 1.216,20 ***6298** CHORDÁ RODRÍGUEZ, MAR 506,70
***7842** BARRIGA CUARTERO, JUAN JOSÉ 2.356,20 ***7851** CHUAN MERCHANTE, PABLO 1.185,80
***4334** BARROSO BAREA, RAQUEL 139,82 ***2342** CHULIA ANDREU, ALEXANDRE 798,37
***0325** BAUSET BAUTISTA, ROSA 86,38 ***6413** CIFFONI RODRIGUEZ, SOFIA ISABELLA 897,60
***1723** BAYARRI VÁZQUEZ, CARLOS 1.216,20 ***5526** CISCAR AGUSTI, CARLES 1.702,68
***4952** BAZTÁN ALBERTOS, RAFAEL 881,75 ***1055** CLAUSI , PAULO 1.216,20
***9550** BEDOYA VALESTT, SHALENYS 1.884,96 ***5945** CLAVER MARÍ, LUCAS 1.216,20
***4373** BEJARANO SÁNCHEZ, CARLOS 668,91 ***2401** COBO LENIS, JAVIER 492,30
***1303** BELAIRE CERVANTES, MIGUEL 1.216,20 ***5783** COLECHÁ SARRIÓ, AINHOA 172,76
***0717** BELDA ORTOLÁ, BEGOÑA 1.711,89 ***9350** COLOMER RUBIO, PAU 1.216,20
***7791** BELDAD RODRÍGUEZ, SARA 1.216,20 ***0518** COLOMER SANZ, HONORI 230,34
***3187** BELENGUER RUBIO, PAULA 1.418,90 ***3978** CONCA ESTEVAN, ARANTXA 912,15
***5418** BELLOD CAMARASA, ESTELA 243,24 ***6516** CONEJERO MONTALVA, MARIA ISABEL 575,85
***0094** BELLVER PEDRAZA, CELIA 753,54 ***4953** CONSUEGRA DEL COSO, LAURA 1.246,61
***5421** BELTRAN MOMPARLER, ANA 1.216,20 ***7766** CONTRERAS MORA, ANA 492,30
***0213** BELTRAN PINTO, ALBERTO 1.216,20 ***0339** CORMÁN IRANZO, MARINA 1.067,70
***5415** BELTRÁN SALVADOR, JORDI 1.086,68 ***3617** CORONADO SÁNCHEZ, ANAIS 897,60
***7517** BELTRÁN SALVADOR, ROBERT 403,10 ***2232** CORTÉS MORENO, SILVIA 800,88
***7969** BENAGES CERVERA, MARTA 897,60 ***3998** CORTÉS REILLO, LUIS 972,96
***9862** BENLLOCH MARÍN, PAU 770,26 ***2806** CORTIJO GONZÁLEZ, CLAUDIA 1.216,20
***8564** BERENGUER CÁRCELES, PEDRO PABLO 243,24 ***6545** CORZO SIMÓN, OSCAR 467,69
***3618** BERMÚDEZ MUÑOZ, CRISTIAN CAMILO 172,76 ***5806** COSTA ALBERO, BELÉN 455,38
***0521** BERNABEU FERRANDO, JUDITH 170,10 ***1573** CRUZ CHACON, ALEJANDRO RAFAEL 2.356,20
***0433** BERNAOLA PADILLA, AITANA 1.216,20 ***9544** CRUZ LLEDO, PABLO 901,20
***9810** BERNAT FUENTES, EVA 1.216,20 ***6738** CUCALÓN MARTÍNEZ, CARLOS 623,30
***1178** BERTRÁN COLLADO, MARTA 1.257,66 ***1768** CURE CERRO, YASER ELÍAS 403,10
***2765** BIGAGLI NAVARRO, DARÍO 345,51 ***4938** DANIELI , GASPARE 1.216,20
***4815** BIRNAGE RIVAS, EMELY AUDRY 1.406,47 ***6408** DE HOYOS TORTOSA, JULIA 1.230,75
***5510** BLANCO ALAMBIAGA, JAUME 2.356,20 ***4319** DE LA CRUZ FERNÁNDEZ, DANIEL 608,10
***0550** BLANQUER CERDÁ, MACARENA 492,30 ***5614** DE MIGUEL BEYGER, IDA MARIA 691,02
***1904** BLANQUEZ SAEZ, OSCAR 1.216,20 ***8841** DE MIGUEL LÓPEZ, AITANA 1.535,91
***0083** BLASCO BLASCO, ALBERTO 1.291,30 ***5517** DEL POZZO ESCALERA, ALEJANDRO 1.216,20
***1806** BLOM DAHL RAMOS, JOSE 421,87 ***7197** DELGADO MOYA, ÁLVARO 942,56
***5833** BOIX CHOVA, MARÍA DEL PILAR 1.080,72 ***2019** DESIMONE , AGUSTIN MANUEL 1.216,20
***2544** BONONAD DOMÉNECH, JÚLIA 1.223,80 ***1326** DEVIS CARRETERO, JOSEP 1.337,82
***5140** BOSCA BATALLER, GERMAN 1.520,25 ***2950** DÍAZ , EDUARDO ANTONIO 1.216,20
***0836** BOTELLA PASCUAL, PAU 608,10 ***1468** DÍAZ AGUIAR, RODRIGO IGNACIO 1.550,66
***0194** BOUDOUNI , OMAR SÉLIM 1.601,80 ***5041** DÍAZ NOHALES, ALEJANDRO 1.216,20
***9663** BRICENO AMAYA, LINA MARÍA 2.356,20 ***9672** DÍEZ DÍEZ, MARÍA 425,67
***5876** BRINES CLEMENTE, JOSE 1.058,28 ***6030** DIEZ ROS, SERGI 984,60
***6193** BRIZ HENARES, RAFAEL 831,54 ***1174** DOMENECH ASENSI, FRANCISCO 984,60
***9557** BUCINEV , PAVEL 259,13 ***0678** DOMÉNECH GUTIÉRREZ, MIGUEL ÁNGEL 1.058,28
***2606** BUENACHE GALÁN, SANDRA 212,63 ***7277** DOMINGUEZ POLO, DAVID DE JESUS 1.310,84
***1420** BUENO LÓPEZ, DAVID 172,76 ***3094** DOMÍNGUEZ SANTOS, SILVERIO ANTONIO 1.216,20
***9151** CABALLER CHACON, CARLOS 1.104,72 ***9678** DONDERIS BERROZPE, CARLOS 1.054,51
***9030** CABRERA CREMADES, MARÍA 1.216,20 ***8417** DRAGUS , PAUL VALENTIN 1.216,20
***1426** CALABUIG RODRIGUEZ, VÍCTOR 1.361,09 ***6039** DREIF BENNANY, ACHRAF 978,95
Num. 8595 / 19.07.2019 33745

***3137** DREIF MADIANI, ALI 795,14 ***5066** GÓMEZ SÁNCHEZ, ALBA MARÍA 984,60
***8813** EGEA JUAN, BORJA 1.058,28 ***3093** GÓMEZ SANCHIS, CLARA 287,93
***2681** EHATE BELOPE, LUIS ALBERTO 1.024,10 ***3951** GÓMEZ SIERRA, IVÁN 1.080,72
***3275** ESCALES TUR, JOAN 1.216,20 ***0463** GÓMEZ-ALDARAVI SOTOS, RICARDO 608,10
***0079** ESCRIHUELA AIRÓS, ARNAU 972,96 ***4743** GONZALEZ ANDRES, DAVID 984,60
***3889** ESCRIVA GARCIA, ALEXANDRE 897,60 ***7783** GONZÁLEZ CARRIZO, PABLO 1.216,20
***4664** ESCRIVÁ GARCÍA, JONÁS BAPTISTE 1.580,14 ***4436** GONZÁLEZ CASTRO, ANA GABRIELA 754,86
***0707** ESCRIVÁ JIMÉNEZ, ADRIÁN 230,34 ***2117** GONZÁLEZ CUENCA, ÁNGELA 984,60
***1596** ESCUDERO GONZÁLEZ, ANTONIO 608,10 ***8454** GONZÁLEZ MARTÍN, RODRIGO ANDRÉS 1.225,41
***6508** ESPASA GONZÁLEZ, MARC 1.216,20 ***0197** GONZÁLEZ MEZA, ASTRID SABRINA 984,60
***9169** ESPERT ESTEVE, JUAN VICENTE 243,24 ***9481** GÓRRIZ BOSCH, ALBA 1.216,20
***2132** ESPINEL PARRA, MICHAEL ERNESTO 1.003,37 ***9409** GOZALVO CERVERA, FRANCISCO JAVIER 460,68
***0390** ESPINÓS CARO, CONCEPCIÓN 147,69 ***0464** GRACIÁ SOTO, LUIS 1.064,18
***0231** ESTEBAN SÁNCHEZ, IRENE LIXING 976,14 ***1318** GRAU ANGUERA, ALBERT 1.216,20
***2432** ESTELLES ABIL, ANA 575,85 ***9805** GREGORI VICTORIA, ALBA 345,51
***1211** ESTELLÉS MARTÍNEZ, CARLA 1.094,58 ***1137** GREUS HERRERO, JORGE 608,10
***5871** ESTEVE CHULIÁ, JOAN RAMÓN 644,73 ***0657** GRIÑÁN RAMOS, JORGE 115,17
***2492** ESTEVE MORATAL, ALBERTO 1.145,72 ***0352** GRUESO CORTINA, CARMEN MARIA 1.216,20
***5070** ESTEVE SALAS, ADRIAN 575,85 ***8148** GUARDIOLA BROTONS, LUNA BLANCA 984,60
***3011** FÉLIX ROSELLÓ, BORJA 1.596,72 ***8598** GUIA SEGARRA, MANUEL 729,72
***4635** FERNANDEZ CHAIN, DANIEL 942,56 ***5430** GUILL SANTIAGO, ANDREA 883,06
***4635** FERNANDEZ CHAIN, DAVID 1.611,47 ***5429** GUIXOT GARCERAN, DAVID 1.164,60
***5865** FERNANDEZ CONEJERO, CLAUDIA 518,27 ***1621** GURREA BENAVIDES, PABLO 1.216,20
***2151** FERNÁNDEZ COSTA, FRANCESC 575,85 ***8769** GUTIÉRREZ MURILLO, SARA 1.216,20
***2054** FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, GONZALO JULIÁN 608,10 ***7873** GUTIERREZ PASTOR, LORENA 1.155,39
***1030** FERNÁNDEZ INFANTES, SARA 1.216,20 ***5438** GUZMÁN PARRA, MARTA 1.357,44
***5527** FERNÁNDEZ PERUCHO, IAN 987,36 ***5997** HABA TORRES, CRISTINA 1.206,83
***3536** FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ELISABETH 0,00 ***5790** HARMAZ , YOUNES 170,10
***5352** FERRANDO ALMIÑANA, ENRIC 121,62 ***0210** HERNANDEZ COLOMER, MARÍA PILAR 1.221,27
***6065** FERRANDO ARMADA, SALVADOR 230,34 ***5363** HERNÁNDEZ LORENZO, FERNANDO 460,68
***5609** FERRANDO PLA, RAUL 1.124,99 ***1593** HERNANDEZ SAN PEDRO, ALBERTO 1.526,24
***5505** FERRANDO PLÀ, VICENT 1.459,44 ***5118** HERRAIZ CASTILLEJO, RUBÉN 172,76
***0205** FERRANDO TAVIRA, CARLA 139,82 ***6142** HERRÁIZ PIQUER, CARLA 703,92
***5250** FERRER GARCES, MANUEL 608,10 ***5144** HERRANZ HERNÁNDEZ, DANIEL 1.216,20
***7553** FERRER GIMENO, XAVIER 1.297,75 ***8147** HERRERA GARCÍA, NEREA 633,44
***5682** FERRER ROS, MARC 1.398,63 ***7866** HERVÁS ARENAS, LYDIA 493,62
***4827** FERRER VILLANUEVA, CARLA 243,24 ***9745** HORCAJUELO SANCHIS, RAQUEL 984,60
***0571** FERRERO CERDÁ, JAVIER 934,26 ***1655** IBÁÑEZ ARLANDIS, LAURA 1.216,20
***4307** FERRI BOIX, MAR 984,60 ***1916** IBÁÑEZ GUDIÑO, DANIEL VICENTE 716,81
***6604** FERRIS PLA, SARA 0,00 ***6059** IBÁÑEZ NAVALÓN, JAVIER 561,00
***5494** FERRON GALLARDO, MIRIAM 321,64 ***0935** IBÁÑEZ RAAD, ERIC ALEXANDRE 2.356,20
***1038** FILLOL SISCAR, RUBEN 529,14 ***8860** IBÁÑEZ RIZO, JOAQUÍN 608,10
***9065** FLORES VELASQUEZ, JEFREY JOSUHA 847,68 ***8048** IBARRA ALVES, AINARA 922,29
***3257** FORÉS GARCÍA, ADRIÁN 1.590,27 ***4488** IGUAL GERO, CRISTINA 2.356,20
***5744** FORGACS , MICHELLE SHERON OBRA 837,48 ***2161** ILLÁN LÓPEZ, LUIS 230,34
***8651** FORNER BAÑULS, CARLOS 575,85 ***5851** IRANZO PEDRÓN, ÁLVARO 1.792,05
***0870** FORT OCHANDO, SANDRA 121,62 ***2385** IRANZO TORRES, MÓNICA 112,20
***9275** FORTEA MARZO, ROSA MARINA 1.216,20 ***7416** IRIGOYEN PONCE, CAMILA 2.356,20
***5346** FUERTES LOPEZ, XAVIER 460,68 ***8656** IVARS SAMPEDRO, PABLO 691,02
***3137** FURIÓ AGUSTÍ, JUAN ALEJANDRO 608,10 ***0439** IZQUIERDO REAL, SERGIO 1.460,83
***7717** FURMAN DZYADZYA, ROSTYSLAV 807,84 ***5547** JIMÉNEZ MORCILLO, ALEJANDRO 1.139,27
***4099** GALARZA ZAMBRANO, JORGE JAVIER 287,93 ***8351** JIMÉNEZ MUÑOZ, ANÍBAL 575,85
***5796** GALIANA BORDERA, ADRIAN 230,34 ***8920** JOHNSTONE GARCÍA, TOMAS ANTONIO 1.216,20
***0810** GALIANA BUNES, ISABEL 170,10 ***8038** JORNET MARTÍNEZ, MARC 1.216,20
***3396** GALINDO PÉREZ, ANDRÉS 691,02 ***8224** JÓZIAK , OSKAR 575,85
***0489** GALLEGO SORIANO, MARIA DEL MAR 1.185,80 ***6438** JUAN FAYOS, AXEL 1.103,16
***9213** GÁLVEZ OLLER, MARÍA 0,00 ***9474** JUAN PÉREZ, JAIME 2.356,20
***9648** GANDÍA SOLERA, IRENE 172,76 ***4439** KAUR , JANGVEER 172,76
***2528** GARAVITO VASQUEZ, FERNANDO 1.246,61 ***3106** KHALI KHALI, OSAMA 610,64
***9491** GARCIA ALONSO, BORJA 473,58 ***3548** KODZHABEKIR , ISMAIL ARIF 0,00
***9063** GARCÍA CAMPOS, MARINA 492,30 ***3482** KORRIR BEN ABBOU, MOHAMED 608,10
***0024** GARCÍA CLIMENT, GUILLERMO 1.216,20 ***8968** KUPER DORMIDONTOV, MIGUEL ÁNGEL 1.216,20
***7884** GARCÍA ESTEBAN, GEMA 295,38 ***5865** LACUESTA SANTODOMINGO, RAFAEL 1.058,28
***5508** GARCIA FERRI, DANIEL 1.216,20 ***8880** LAHIGUERA ALMANSA, ALBERTO ESTEBAN 0,00
***1165** GARCÍA GRAU, ISMAEL 872,76 ***4544** LAHMAR BOUMROUANE, AYOUB 633,44
***9196** GARCÍA LÓPEZ, PABLO 984,60 ***7616** LARA ERAZO, BRANDON ANDRÉS 608,10
***8869** GARCÍA MONSERRAT, VICENT 2.356,20 ***2206** LAVERMICOCCA PITINO, NICOLANGELO 881,75
***6434** GARCÍA MORANT, JAVIER 1.216,20 ***2060** LENA ALMOR, IVÁN 1.216,20
***1211** GARCÍA NAVARRO, MARTA 2.356,20 ***1386** LINARES GARCÍA, RAQUEL 460,68
***5222** GARCÍA NAVARRO, VÍCTOR 1.003,37 ***1434** LINARES VILLALBA, DANIEL 1.216,20
***2889** GARCÍA PARRADO, ALBERTO 243,24 ***9925** LLÁCER ARANA, CARLOTA 1.148,04
***3564** GARCÍA PÉREZ, ADOLFO ENRIQUE 345,51 ***0203** LLÁCER IBORRA, PAULA 762,96
***1564** GARCIA REVERT, LAURA 1.216,20 ***9044** LLAMAS LORENTE, PAULA NOEMI 984,60
***1564** GARCÍA REVERT, MARCOS 942,56 ***8126** LLEDO ARASTEY, CLARA 984,60
***0564** GARCÍA SOLAZ, JUAN ANTONIO 121,62 ***8081** LLEDÓ SAN MAURO, JOAQUÍN 608,10
***5459** GARCIA VALERO, ADRIAN 1.003,37 ***1806** LLOP LEGANÉS, SARA 1.033,77
***0184** GARCÍA-FAYOS AZCUTIA, BLANCA 987,36 ***7462** LLOPIS BAUTISTA, FRANCISCO JAVIER 2.356,20
***2026** GEA ALMUDEVER, JOSE MANUEL 628,32 ***8260** LLOPIS OLTRA, NEUS 345,51
***8938** GENÍS ESCRIVÁ, ADRIÁN 1.313,16 ***5860** LLOPIS PELLICER, JULIÁ 201,55
***1311** GIL ABELEDO, JORGE 345,51 ***1754** LLOPIS SALAS, DARIO 170,10
***3463** GIL CERVERA, MARC 1.216,20 ***5281** LLORCA MARCHANTE, PABLO 1.216,20
***9719** GIL GARCIA, ÁLVARO 984,60 ***9338** LLORENS SÁNCHEZ, MARÍA 984,60
***4766** GIL OLTRA, BÁRBARA 1.576,00 ***9624** LÓPEZ CHE, JOSÉ MANUEL 2.356,20
***6136** GIMENEZ , YONATHAN ESEQUIEL 761,02 ***3069** LÓPEZ CORTÉS, FRANCISCO 1.216,20
***7762** GIMENO CORDELLAT, PAU MARIA 541,53 ***1720** LÓPEZ DOLZ, LUCIO 1.178,10
***7324** GINER DIAZ, ALEJANDRO 1.216,20 ***2995** LOPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES 1.350,00
***5253** GISBERT REIG, CRISTINA 172,76 ***9740** LÓPEZ FUSTER, ALEXANDRE 243,24
***6299** GOMAR PLA, JAVIER 1.357,44 ***5372** LÓPEZ GALIANA, ALEJANDRO 1.216,20
***3176** GOMEZ MARTORELL, MARIA 508,71 ***1541** LÓPEZ GARCÍA, GUILLERMO 1.216,20
***7503** GÓMEZ MECHÓ, CARLOS 738,45 ***8334** LÓPEZ GASSÓ, DIANA 1.216,20
***8446** GÓMEZ MONTESINOS, LUZ 1.178,10 ***2774** LOPEZ GONZALEZ, EMILIO 886,14
Num. 8595 / 19.07.2019 33746

***1547** LOPEZ PEREZ, MARIA 1.442,12 ***5717** MONTORO CURADO, ARIADNA 230,34
***8910** LÓPEZ PÉREZ, PABLO 0,00 ***9788** MONTORO ESTELLES, NIEVES 2.356,20
***1624** LÓPEZ PINO, CARLOS 1.347,03 ***9567** MORA FERRANDO, PABLO 1.321,70
***1585** LÓPEZ SÁIZ, LORENA 1.216,20 ***7018** MORALES PLANAS, AITANA MARÍA 806,19
***2961** LÓPEZ SIRVENT, ADELARDO PASCUAL 1.216,20 ***8336** MORÁN PÉREZ, MIGUEL 575,85
***1476** LÓPEZ TERUEL, JORGE 1.216,20 ***6308** MORANT GALDAMES, MIREIA 403,10
***5866** LÓPEZ VALERO, DAVID 287,93 ***6554** MORENO AZNAR, MERCÈ 608,10
***9641** LORCA TALLA, VICTOR 1.246,61 ***1689** MORENO FERNANDEZ, ALBERTO 1.011,20
***1665** LOZANO ALCARRIA, PABLO 1.216,20 ***6525** MORENO GÓMEZ , MARÍA JOSEFA 910,76
***9404** LOZANO ETERO, DANIEL 1.216,20 ***5362** MORENO HERNÁNDEZ, RAYNEL 1.426,04
***0783** LOZANO PEIRÓ, ANDREA 1.216,20 ***5309** MORENO JORGE, PAULA 1.008,90
***8063** LUCIANO RODRIGUEZ, JAISON 1.080,72 ***7345** MORENO ZARAGOZA, LONGINOS 172,76
***6797** MACIÁ AIX, VICTORIA 1.656,38 ***9921** MORILLO ROSELLÓ, LOLA MARIA 1.518,41
***8049** MADRID CORRECHER, VICENTE 345,51 ***5670** MOSCARDÓ DURÁ, JUAN 486,48
***7770** MADRID POSTIGO, NAOMI 147,69 ***1201** MOYA GALA, ALEJANDRO 748,61
***0161** MAESTRE NAVARRO, JULIO 1.216,20 ***9522** MOYÀ MORAGÓN, CARLOS 897,60
***9731** MAESTRO GONZÁLEZ, PEDRO 403,10 ***5872** MOYA TORRES, FRANCISCO 471,24
***5497** MAGRANER CUÑAT, SILVIA 608,10 ***1165** MUÑOZ DEL CAMPO, ESTER 1.216,20
***5592** MAGRASO SANTA, CARLOS 1.216,20 ***2956** MUÑOZ DUQUE, JULIANA STEFANÍA 912,15
***9378** MAIZONADA VIDAL, ALVARO 1.700,84 ***1370** MUÑOZ FERRER, TONI 608,10
***5020** MANTECA CANTOS, OLGA VICTORIA 230,34 ***8711** MUÑOZ GONZALVEZ, CRISTINA 748,61
***7617** MARCH BALLESTER, VICENTE 121,62 ***6474** MUÑOZ RUBIO, IVÁN 669,75
***9596** MARCO ALCAYDE, PABLO 179,52 ***1993** MURCIA HERNÁNDEZ, ANDRÉS DAVID 679,97
***2196** MARCO RAMOS, DAVID 1.216,20 ***7220** MURCIA SERRANO, ANDREA 1.226,34
***4453** MARQUINA ALVIS, VANESSA NICOLE 403,10 ***0228** MURILLO MUSTIELES, IRENE 1.225,41
***1245** MARQUINA TAJUELO, ADRIÁN 1.216,20 ***6293** NÁCHER CARRASCO, SAMUEL 1.103,16
***1470** MARRAHÍ GONZÁLEZ, PAU 1.094,58 ***0516** NARVÁEZ ASENSIO, JOSÉ CAMILO 172,76
***5725** MARTÍ CARRASCOSA, MARÍA 1.216,20 ***9784** NAVALÓN PODIO, CARLOS 0,00
***1003** MARTI RAMOS, LAURA 431,89 ***8366** NAVARRO ALONSO, ANDREA 984,60
***1003** MARTÍ RAMOS, NURIA 259,13 ***6112** NAVARRO CEBRIÁN, FRANC 1.398,63
***7762** MARTÍN BARREALES, ALEJANDRO 1.345,32 ***2283** NAVARRO MARTÍNEZ, ALEJANDRO 1.216,20
***0446** MARTÍN MARÍN, SOFÍA 1.058,28 ***6208** NAVARRO MEGIA, JORGE 243,24
***2856** MARTÍN MORANT, JORGE 1.216,20 ***5773** NAVARRO MOLINES, HECTOR SALVADOR 1.467,28
***8739** MARTÍN SÁNCHEZ, ÁLVARO 1.216,20 ***2932** NESPEREIRA , MARTIN 881,75
***7646** MARTÍNEZ AGUILAR, DANIEL 1.340,58 ***8020** NICA , CIPRIAN ANDREI 1.054,68
***7349** MARTÍNEZ ARAGÓN, MARTA CARLOTA 984,60 ***7059** NOGUERA MARGAIX, PATRICIA 2.356,20
***0465** MARTINEZ FERRER, MARIA 633,44 ***2598** NOVA LOPEZ, ARANTXA 984,60
***0396** MARTÍNEZ GARCÍA-CARPINTERO, DANIEL 703,92 ***0125** NOVELLA SARRIÓN, CARLA 230,34
***5191** MARTÍNEZ JIMÉNEZ, NÉSTOR 345,51 ***1594** NOVELLA TORRES, NURIA 0,00
***5887** MARTÍNEZ JIMÉNEZ, PABLO 172,76 ***3735** NUNES SARDI, SILVIA ELENA 897,60
***1406** MARTÍNEZ LÓPEZ, LORENA 984,60 ***4239** OLASO GÓMEZ, ENRIC 575,85
***3532** MARTÍNEZ MARCH, IRENE 984,60 ***2585** OLTRA FERRÍS, CARLA 1.216,20
***7075** MARTÍNEZ MAREGA, MARÍA ALEJANDRA 1.216,20 ***0043** OLTRA SERRA, ALEJANDRO 345,51
***8752** MARTÍNEZ MARÍN, HUGO 1.216,20 ***5730** ORENGO BAYDAL, CARLES 403,10
***8178** MARTÍNEZ MARTÍNEZ, IRENE 984,60 ***0710** ORTEGA CORTINA, NURIA 1.103,16
***9386** MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JORDI 1.548,81 ***1969** ORTEGA FERNANDEZ, IRENE 1.216,20
***3551** MARTÍNEZ MASIÁ, MIREIA 1.216,20 ***0226** ORTÍZ ÁLVAREZ, NOELIA 1.216,20
***0116** MARTÍNEZ MONTAÑANA, PAULA 1.000,38 ***1447** ORTIZ CUBELLS, BELÉN 460,68
***2331** MARTÍNEZ PALANCA, CÈLIA 797,32 ***6058** ORTIZ PERIS, HÉCTOR 345,51
***6049** MARTÍNEZ PALMERO, NEREA 984,60 ***3427** OSPINA PERDOMO, JUAN SEBASTIÁN 691,02
***3360** MARTÍNEZ VENDRELL, JOSEP ANDREU 1.216,20 ***7963** OWENS EKHOE, AISOSA ESPERANZA 1.216,20
***1403** MARTOS LÓPEZ, ALEJANDRO 1.398,63 ***2545** PABLO PASTOR, RAUL 1.216,20
***8803** MARZAL PASTOR, SERGI 830,28 ***7613** PALACIOS LATORRE, PABLO 1.216,20
***3622** MASCARELL MARTÍ, IGNACIO 1.216,20 ***7531** PALACIOS SERVER, PAU 1.216,20
***8907** MASIÁ MATAIX, EDUARDO 1.216,20 ***1449** PALAO ROMERO, ALEJANDRO 0,00
***5317** MATEO LÁZARO, JAVIER 230,34 ***7589** PALES RIOS, TERESA DE JESUS 1.216,20
***0981** MAZURKEVYCH , VLADYSLAV 1.216,20 ***1559** PALLAS ANORO, JULIA 1.216,20
***5570** MEDINA CARRIÓN, MIRANDA 608,10 ***5786** PALLO LOPEZ, KEVIN ALEXANDER 1.231,86
***4262** MENDEZ VIDAL, VICENT 1.216,20 ***0830** PARDO PUIG, RUBÉN 777,63
***2250** MENDOZA MUÑOZ, GREGORI 1.216,20 ***9965** PARDO SEGURA, JAVIER 1.216,20
***0896** MENDOZA MUÑOZ, PAU 304,05 ***7241** PAREDES LAFUENTE, RODRIGO 172,76
***7869** MERCADER CARRERA, OSCAR 518,27 ***7057** PASCUAL FERNÁNDEZ, IGNACIO JOSÉ 2.356,20
***3656** MERI DAVIU, NATALIA 984,60 ***9495** PASCUAL PERELLO, RAFAEL 575,85
***6259** MERMA MENDOZA, MILAGROS TATIANA 1.148,04 ***7058** PASCUAL RUBIO, PABLO 1.216,20
***0864** MICO VIDAL, ARANTXA 1.305,12 ***8462** PASCUAL SANCHO, SERGIO 230,34
***5371** MILÁN RUIZ, PATRICIA 112,20 ***5661** PASCUAL VIDAL, MARTA 1.724,79
***8043** MILLAN ISASI, CHRISTIAN 460,68 ***0971** PASTOR LOZANO, JUAN JOSÉ 230,34
***8836** MINAYA VILLARREAL, MANUEL FERNANDO 1.216,20 ***3790** PATIÑO SANCHEZ, DAVID 597,64
***0695** MÍNGUEZ BERNABÉU, KIKO 1.216,20 ***4506** PATZI GOMEZ, SIBONEY 1.216,20
***8451** MIÑANO ALFARO, PABLO RAFAEL 121,62 ***3366** PAU LÓPEZ, GEMA 516,89
***8844** MIRA PENALVA, INES 638,51 ***9723** PEDROSA SÁEZ, ALEJANDRO 243,24
***3121** MIRA PÉREZ, GISELA 691,02 ***8047** PEIRÓ ALMENAR, RAÚL 851,34
***9953** MIRA SOLER, PAU 888,18 ***1513** PEIRÓ BAÑULS, SARA 851,34
***9712** MIRABET SOSPEDRA, ELOY 0,00 ***7501** PENADÉS JUAN, MÓNICA 1.216,20
***2716** MIRALLES BALLESTER, MARC 1.595,35 ***0874** PENADÉS SÁNCHEZ, MARINA 1.042,98
***1421** MIRAVALLS CALPE, EVA 1.216,20 ***7903** PENADÉS TALENS, SERGI 1.216,20
***8363** MIRAVALLS FERNÁNDEZ, ALEJANDRO 1.216,20 ***7082** PENADÉS ZAMUDIO, DAVID 1.064,18
***8500** MOCHOLÍ NAVARRO, SARA 851,34 ***2680** PEREIRA MILLÁN, MARCOS 1.267,34
***8422** MODANO DE LEONARDIS, VALENTINA 1.216,20 ***2903** PEREZ DOMENECH, MARIA 230,34
***9776** MOLERO BENEITO, NEUS 1.147,79 ***0636** PÉREZ JIMÉNEZ, FRANCISCO GREGORIO 86,38
***9791** MOLINA BOIX, SANDRA 1.246,61 ***4655** PEREZ LLORET, MANUEL 1.216,20
***2918** MOLINA GARCÍA, JOSÉ FRANCISCO 403,10 ***1168** PÉREZ MARTÍNEZ, SARA 1.356,71
***1713** MOLINA NACHER, ESTER 314,16 ***6135** PÉREZ MOSCOSO, EDUARDO 1.230,94
***9097** MOLINS SOTO, JOSÉ MARÍA 243,24 ***3173** PÉREZ MUÑOZ, FRANCESC 0,00
***8632** MONLLOR REIG, JAUME 1.064,18 ***9688** PÉREZ NÚÑEZ, ÀNGELS 984,60
***5913** MONSELL CORTS, IGNACIO 897,60 ***8466** PÉREZ PENADÉS, JOSÉ 1.216,20
***6385** MONTAÑO SAAVEDRA, CAROLINA 1.310,84 ***7575** PÉREZ PLANELLS, FRANCISCO DE BORJA 1.649,34
***9993** MONTAVA JORDA, ALBA 801,42 ***6197** PÉREZ RISCO, CARLOS JAVIER 1.216,20
***6217** MONTEAGUDO PARDO, JOSE MANUEL 575,85 ***9373** PEREZ SANCHEZ, PABLO 1.488,00
***4019** MONTERO MENDOZA, MANUEL ALFONSO 1.216,20 ***1757** PÉREZ SOLBES, PAULA 197,63
***4655** MONTESINOS MICÓ, LETICIA 0,00 ***0783** PERIGÜELL LAPORTA, CRISTINA 806,19
Num. 8595 / 19.07.2019 33747

***3078** PERIS FURIÓ, MARC 287,93 ***5412** SÁNCHEZ NAVARRO, IRENE 1.297,75
***6052** PERPIÑAN ROCA, ÁLVARO 1.216,20 ***8019** SANCHIS BARRÓN, MARÍA FÁTIMA 984,60
***7649** PETKOV , PETKO PAVLOV 1.195,64 ***7884** SANCHIS GARCÍA, ESMERALDA 1.246,61
***8747** PILOCO ÁLVAREZ, JOSELYN XIMENA 1.103,16 ***4876** SANCHIS GOBERT, ANDREA 897,60
***6560** PLÁ GIL, JOSÉ RAMÓN 1.213,20 ***3327** SANCHIS MARTÍNEZ, JUAN LUIS 1.216,20
***7654** PLANES MARTINEZ, ANA 1.157,82 ***1462** SANCHO ALIAGA, JORGE 1.212,38
***8395** POLO GARCÍA, ELENA 897,60 ***1266** SANCHO GARRIDO, CARMEN 538,56
***9177** POVEDA RODRIGO, JAVIER JESÚS 1.236,47 ***0511** SANTAMARÍA JORDÁ, JAUME 1.216,20
***8859** PRIETO GALTÉS, LAURA 1.446,54 ***1824** SANTOLARIA LEIVA, GUILLERMO 1.216,20
***5996** PUCHADES BAVIERA, CAROLINA 403,10 ***3236** SANZ GALLENT, HÉCTOR 1.218,73
***5173** PUERTA ZURIAGA, JORGE 1.409,69 ***2549** SANZ GALLENT, JOAN 1.058,45
***4060** PULGAR SORIANO, DANIEL 1.104,69 ***4855** SANZ SANZ, PAU 1.433,64
***9388** PULGARIN OSPINA, CRISTIAN CAMILO 832,46 ***1130** SARANGO GONZAGA, KATHERINE MICHELLE 806,19
***0931** PUNTER LEANDRO, ALFONSO MIGUEL 345,51 ***7226** SCARANO REQUENA, JORGE 697,47
***5009** PYLYPENKO , VLADYSLAV 1.297,28 ***3736** SCHERLE CARBONERES, FABIAN 1.216,20
***1411** QUILEZ ESTRELA, DANIEL 230,34 ***8209** SCHROERS GARCÍA, LINDA 1.216,20
***2031** QUILIS ROMERO, CARLOS 2.356,20 ***9269** SEGARRA SALAS, PATRICIA 172,76
***9386** QUINTANA BEA, DIEGO 1.216,20 ***1836** SEGUI ALFONSO, JUAN JOSE 1.124,99
***5064** QUINTERO PINEDA, JEFFERSON 1.216,20 ***0513** SEGUÍ IBÁÑEZ, JAVIER 1.216,20
***0240** RABADÁN RIÑÓN, DANIEL RAMÓN 723,96 ***4301** SEGURA PASTOR, JAVIER ALFONSO 1.238,54
***6295** RAMÍREZ ESCRIVÀ, MARINA 897,60 ***1982** SEISDEDOS GARCÍA, SAMUEL 790,53
***6295** RAMÍREZ ESCRIVÀ, SARA 1.216,20 ***3087** SELLÉS LLINARES, SERGI 172,76
***5267** RAMOS ZAPATA, FRANCISCO JAVIER 1.216,20 ***0714** SENENT ALFONSO, DAVID 1.216,20
***1660** RAUBER GENDRE, PABLO ANDRES 1.216,20 ***5729** SENENT RODRIGUEZ, LUCAS 1.216,20
***9226** REAL HERNÁNDEZ, ZULEMA YASMINA 897,60 ***2160** SERRA ALBERT, NATALIA 1.216,20
***2682** REDONDO TOMÁS, ANDREA 984,60 ***5998** SERRA PERIS, DOMÉNEC 1.843,19
***1257** REINA GARCÍA, EVA 575,85 ***7757** SERRANO SORIANO, ESTEFANIA 984,60
***1919** RENAU GIMENO, DIEGO 374,30 ***2958** SHIN KANG, SANDRA 984,60
***9262** RENOVELL LUJAN, PATRICIA 1.058,28 ***8787** SHUVALOV , EGOR 633,44
***4881** RENOVELL SALA, MARÍA 1.033,77 ***4469** SIGNES DOMÉNECH, MARTA 984,60
***1802** REQUENA PLENS, JOSE MANUEL 2.356,20 ***3501** SILES MERINO, PAU 897,60
***5721** RESCALVO GARCÍA, ADRIÁN 1.216,20 ***8526** SILLA TEJERO, ALEJANDRO 1.357,44
***9787** RESTA CASTELLO, DAVID 1.451,15 ***5749** SIMÓ PERIS, EVA 1.083,06
***5394** RIBERA GARCÍA, ELVIRA 243,24 ***1434** SIMÓN MARTÍNEZ, NORA 984,60
***8822** RIBERA LLUCH, CLARA 1.216,20 ***5219** SIXTO NAVARRO, DAVID 1.033,77
***5463** RIBERA VICENT, MIGUEL 1.216,20 ***0149** SOGUES FORNER, DAVID 1.216,20
***9529** RIBES NOGUERA, PAULA 984,60 ***5618** SOLA MORAGUES, PAULA 984,60
***4436** RICO CARBONELL, ANDRÉS 230,34 ***1272** SOLAZ GALÁN, MARÍA 1.216,20
***6053** RIERA PERIS, ISRAEL 1.216,20 ***9494** SOLER PERIS, DAVID 230,34
***5386** RÍOS PELLICER, DAVID 1.216,20 ***8469** SORIANO FRANCÉS, ANA PATRICIA 800,88
***0288** ROBLEDO CASAS, MIQUEL 1.460,83 ***5764** SORIANO LLUCH, JAVIER 1.216,20
***5324** ROBLES LOZANO, GUILLERMO 2.356,20 ***7604** SOTO FERNÁNDEZ, RAÚL 1.216,20
***1701** ROCA CABEDO, MERCÉ 615,38 ***9642** SOW , MAMADOU ALIOU 1.037,78
***7786** ROCA FOLGADO, CARLA 964,92 ***3896** SPANGEVICIUTE , MARIJA 984,60
***6822** ROCAMORA NADAL, LOURDES 819,09 ***3900** SUÁREZ HERNÁNDEZ, JULIANA ANDREA 243,24
***6060** ROCH COLOMER, MARIA 518,27 ***9553** SUÁREZ MARTÍNEZ, SERGIO 172,76
***1508** ROCHERA MONTOYA, MIRIAM 984,60 ***3836** SUBIELA DURÁ, FERNANDO 172,76
***5367** ROCHINA REQUENA, MARIA JOSÉ 984,60 ***5826** TABERNER SANCHIS, RUTH 984,60
***7804** RODENAS DOMINGO, JULIO 1.017,65 ***7255** TAPIADOR SIMARRO, ANA 1.934,86
***5735** RODRIGUEZ FERREIRO, KEVIN NICOLAS 1.246,61 ***1395** TARAZÓN TARAZÓN, AITOR 1.148,04
***3122** RODRIGUEZ RUDAMETKIN, ROGELIO ADRIAN 345,51 ***3741** TARAZONA TEJADA, MARTA 1.246,61
***0896** RODRÍGUEZ SERRANO, MARÍA 720,05 ***5065** TARÍN IRANZO, EVA 1.216,20
***8599** ROMERO CASTILLO, SARA 1.216,20 ***6051** TARIN VIDAL, RAFAEL 172,76
***1318** ROMERO LOMBRAÑA, LETICIA 121,62 ***0735** TEJEDOR GARCÍA, ANA ATHENEA 691,02
***0084** ROMERO MOLINA, ÁNGEL 1.216,20 ***9805** TEJERO CATALAN, IGNACIO 984,60
***8471** ROMERO REY, SERGI 691,02 ***1994** TENA ALCÁCER, LLUIS 608,10
***6139** ROMEU ANDREU, ERIC 1.216,20 ***5815** TENDERO GIL, ALEJANDRO 1.080,72
***1235** RONDÓN GIL, CAMILO 549,78 ***4599** TENT PÉREZ, JOSEP 1.216,20
***7353** ROS GRACIA, JESÚS 1.148,04 ***8645** TODOROV DELCHEV, DIMITAR 1.033,77
***9022** ROSER GARCÉS, GEMMA 186,42 ***2629** TOLSADA MADRID, ALFONSO 691,02
***8059** ROYO GRESES, NATALIA 691,02 ***8801** TOMÁS MIRA, JAVIER 1.324,92
***0381** RUBIO HUERTAS, RAÚL 0,00 ***8432** TOMÁS PÉREZ, PAULA 1.651,08
***5407** RUBIO VIDAL, BLANCA 1.216,20 ***6745** TORMO BOLINCHES, ALMUDENA 984,60
***5218** RUEDA CUERDA, MIGUEL 2.356,20 ***0626** TORMO RICO, LUIS 1.216,20
***9726** RUIZ GALDÓN, CARLOS 1.216,20 ***9839** TOROSYAN SHIPAKTSYAN, LIANA 53,21
***8459** RUIZ GONZÁLEZ, JORGE 745,61 ***8517** TORRALBA RAGA, ALEJANDRO JOSÉ 287,93
***4723** RUIZ PILATO, TATIANA ISABEL 608,10 ***6082** TORREMOCHA SIMEÓN, ALEX 1.216,20
***1466** RUIZ SERRANO, ANA 172,76 ***0387** TORRES LAHOZ, LORENA 1.216,20
***3007** RUPTUREANU , ANDREEA ELENA 403,10 ***8945** TORRIJOS HIGUERAS, ALBA 984,60
***8231** SAEZ ARNAU, OLGA 230,34 ***0108** TORRO CASTELLANOS, SEBASTIAN 1.142,49
***1422** SÁEZ MIGUEL, PEDRO 608,10 ***0869** TORTOSA SANZ, YOLANDA 1.072,56
***8537** SAFONT SAFONT, MIGUEL 403,10 ***7817** TRONCHO GRAU, JONATHAN 806,19
***4661** SAILEMA SAILEMA, ALEX ABRAHAM 287,93 ***3795** TROYA RAMÍREZ, MARÍA DEL CARMEN 984,60
***8176** SAINZ ARANDIA, MARÍA 392,70 ***6240** TRULL HERNANDIS, CRISTINA 1.216,20
***7157** SAIZ GARCIA, BORJA 230,34 ***6072** TUDELA PEREZ, ANGELA 1.216,20
***9436** SAIZ RUBIO, MARIO 1.216,20 ***9916** URANGA RUIZ DE LA TORRE, XABIER 1.216,20
***2398** SALAMANCA MARI, JUAN VICENTE 1.154,01 ***1557** URRUTIA SIMÓ, PAULA 1.216,20
***9499** SALAS SIERRA, CARLOS 2.356,20 ***0267** VALERO ALFARA, ERIC 1.216,20
***5869** SALDAÑA SANCHIS, NICOLAS 1.404,38 ***9117** VALERO CABALEIRO, TANIA 172,76
***1951** SALEK , MANAL 575,85 ***9149** VALLÉS SÁEZ, ANDRÉS 1.216,20
***0345** SALES MECHÓ, BLANCA 1.216,20 ***9980** VALLS MOMPO, BORJA 492,30
***6426** SALVADOR MARTINEZ, JOSE ANDRES 0,00 ***5611** VANACLOCHA MOLLÁ, NEREA 1.116,54
***6290** SAMARÍN GARCÍA, JUAN VICENTE 2.356,20 ***8328** VAÑÓ RIBELLES, ANDREA 1.297,75
***8358** SAN MIGUEL FERNÁNDEZ, CARLA 460,68 ***8447** VARGAS DE LA TORRE, ANDREA 68,41
***0369** SÁNCHEZ CAPILLA, JAVIER 1.323,08 ***8394** VÁZQUEZ ESCRIVÁ, BEATRIZ 1.549,55
***7848** SÁNCHEZ CASANOVA, ALEJANDRO 172,76 ***1871** VÁZQUEZ GASCUEÑA, PABLO 1.216,20
***8708** SÁNCHEZ FONTELLES, LAURA MERITXELL 806,19 ***7233** VÁZQUEZ LLOPIS, IVÁN 1.216,20
***6862** SÁNCHEZ GARRIDO, MERITXELL 897,60 ***0865** VERDEGUER GOMEZ, JORGE 831,07
***1056** SANCHEZ GOMEZ, CARLA 1.216,20 ***3550** VERDEGUER LAJARA, ALBERTO 1.884,96
***3765** SANCHEZ LAVARIAS, ADRIAN 575,85 ***9227** VIDAL CARBÓ, JOAN 1.103,79
***9589** SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARCOS 668,91 ***0753** VIDAL MORENO, JUAN MIGUEL 748,61
Num. 8595 / 19.07.2019 33748

***5434** VIDAL RODILLA, JAVIER 1.216,20 ***8154** VILLAPLANA SAEZ, GEMA 1.318,47
***8463** VILA CALABUIG, SANDRA 1.216,20 ***1025** VILLAR SOLER, JUAN ADRIÁN 575,85
***5126** VILA CAMBRALLA, ANDREA 179,52 ***4257** VILLAR VALLS, HUGO 1.216,20
***8913** VILA VIANA, ANA 1.216,20 ***9808** VITORIA FERNÁNDEZ, DIANA 897,60
***8690** VILCHES ALCALÁ, JUAN CARLOS 984,60 ***4203** VIVES MAS, VICENT 1.216,20
***4666** VILKOV , ALEXEY 1.221,27 ***7794** WANG GAO, QI 1.216,20
***9835** VILLA LAGO, SANDRA 147,69 ***0925** YANGUAS RODRÍGUEZ, CARMEN 1.584,51
***8015** VILLAESCUSA MUSTOE, MIGUEL 984,60 ***0079** ZAPATA RINCÓN, JENNIFER TATIANA 230,34
***5977** VILLALBA NICOLAU, JOSEP 1.216,20 ***9811** ZHANG , JIA YIANG 984,60
***5075** VILLALBA ORTIZ, AIDA 1.216,20 ***5948** ZHOU , PEI PEI 1.216,20
***7557** VILLANUEVA OREA, ALICIA 230,34
***7897** VILLANUEVA VICENTE, PAULA 1.058,28

TOTAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 738.677,10

Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante


***3667** ABADIA GALINDO, PAULA 1.152,75 ***1823** BALLESTER MIRA, PAULA 230,34
***6635** ABADIA SOLAR, IKER 897,60 ***2919** BAÑON PEDRERA, DAVID 1.216,20
***7604** ABELLAN MARTIN, SERGIO JOSE 230,34 ***2011** BARAZA GILABERT, VICTORIA EUGENIA 1.021,98
***4227** ABELLAN RAMIREZ, FIDEL 170,10 ***8608** BARBERA COBO, MARCOS 1.216,20
***8239** ABID CANTADOR, ISMAEL 230,34 ***1806** BARBERA MARTINEZ, SANDRA 339,06
***8061** ABRIL PESO, ANA MARIA 230,34 ***6837** BARRENECHE IVORRA, IRENE 1.148,04
***5375** AGILA MONTIEL, SONIA GABRIELA 573,36 ***0700** BATALLER PEREGRINA, PAULA 85,05
***5924** AGUADO MARTINEZ, JAVIER 897,60 ***0414** BELDA CALABUIG, ARANTXA 170,10
***6694** AGUES CAZORLA, MIGUEL 93,21 ***8166** BELLO RICO, JORGE 1.216,20
***9028** AGUILERA IRLES, YAIZA 157,56 ***8846** BELMAR MARTINEZ, NOELIA 1.063,56
***8981** AGUILERA MASEGOSA, GLORIA 1.183,95 ***2583** BELMONTE GARCIA, JAVIER 608,10
***8196** AGUILERA SIMON, PABLO 566,15 ***5507** BEN SAID AFLOUAT, BASMA 230,34
***5806** AGUT NAVARRO, JOAN 519,72 ***3090** BERBEL SANCHEZ, ANDREA 480,84
***4416** ALACIO AMORES, VICTOR 987,36 ***2143** BERENGUER ABADIA, PAULA 1.237,80
***3147** ALBERT CARPENA, YAIZA 170,10 ***8894** BERNABEU CALATAYUD, ALEJANDRO 691,02
***4317** ALBERT DE HARO, PAULA 0,00 ***4622** BERNABEU ROCAMORA, LUISA MARIA 878,76
***8476** ALBUJER MARIN, OSCAR 1.094,58 ***7234** BERRONES BERRONES, KENNY ALEXANDER 1.299,12
***4608** ALCOLEA FLORES, NAIARA 618,90 ***8887** BERTOMEU MOTA, MONICA 1.968,03
***6737** ALDANA GONZALEZ, ALBA 212,63 ***9845** BLANES COMPANY, ANNA 897,60
***0707** ALDARAVI COLL, CARLOS 972,96 ***8681** BLANES MARTINEZ, ZAIDA 814,08
***7527** ALDAZ MERCHAN, JOSELYN 897,60 ***8891** BLASCO LILLES, PABLO 1.171,02
***9230** ALFARO COLCHERO, ANA 831,60 ***8876** BLAZQUEZ PALACIOS, LORENA 157,56
***1729** ALGARA CARRASCO, CELIA 1.736,94 ***4614** BO BALLESTER, MARIA JOSE 807,84
***0318** ALIAGA MARTINEZ, LOURDES 977,94 ***8244** BOLAÑO GUIRAO, VICTOR MANUEL 78,78
***1727** ALONSO AMOROS, MONICA 897,60 ***1960** BOLAÑO RODRIGUEZ, LAURA 1.152,75
***8203** ALONSO ARROYO, ISABEL 897,60 ***8011** BONIFACIO MOLTO, LOURDES 897,60
***7949** ALONSO LOPEZ, THELMA 1.237,80 ***4310** BONILLA CORREDOR, MARIO ANDRES 0,00
***2010** ALVAREZ DONAIRE, EVA AZAHARA 1.417,32 ***4841** BONO GOODMAN, PATRICIA 807,84
***8542** ALVAREZ MADRONA, JULIA ELENA 1.103,16 ***8237** BORDONADO COSTA, ESTHER 1.216,20
***0184** ALVAREZ MARTINEZ, PAOLA 186,42 ***4732** BORONAT AUSINA, ROSANNA 1.146,72
***1380** AMALFITANO , EMANUEL 1.651,08 ***4942** BORRELL PALOMINO, CRISTINA 0,00
***5091** AMARILLO GONZALEZ, VICTOR 906,00 ***0141** BORT GRIÑO, MARIA 1.651,08
***8702** AMOROS ARTILLO, THAIS 170,10 ***9905** BOTE SALA, CINTIA 230,34
***1135** AMOROS HERNANDEZ, ENCARNITA 415,80 ***6538** BOTELLA ALIAGA, JUAN CARLOS 984,60
***4134** AMOROS MORALES, VICTORIA 942,48 ***2197** BOTELLA MIGUEL, ALEJANDRA 1.269,60
***2482** AMOROS MUÑOZ, NATALIA 230,34 ***8420** BOTELLA PEREZ, ANA 906,00
***3400** AMRANI AMRANI, RAHMA 1.242,60 ***0833** BRAHMI , SARA 240,90
***0315** ANAYA VAÑO, ANGELA 906,00 ***3387** BRANDI , AGUSTIN 844,71
***3080** ANDRADE VERA, KARINA 888,18 ***4062** BRESO ANDRES, JUAN ALEJANDRO 989,02
***3589** ANDRES MORATAL, PAU 897,60 ***9369** BRI PEREZ, ANTONIO 460,68
***8083** ANDUJAR CLEMENTE, NEREA 897,60 ***7141** BROCANI PASINO, STEPHANIE ARACELI 230,34
***7507** ANIORTE BAÑOS, MARINA 822,84 ***4682** BROTONS AMOROS, LUIS ALAN 897,60
***4907** ANTON CLIMENT, ARIADNA 718,08 ***9206** BROTONS RUANO, IRIS 444,09
***8850** ANTON TORRES, DAVID 415,80 ***5265** BUENDIA PEREZ, MONICA 888,18
***1907** APARICIO AMOROS, JESUS 85,05 ***0862** BUSTAMANTE CHAFUEL, MERCEDES ELENA 2.356,20
***8703** ARAEZ PEREZ, AITOR 170,10 ***0111** CABALLERO FALCO, MARIA DOLORES 170,10
***2489** ARAGON , CAMILA 1.146,72 ***8701** CABALLERO GARCIA MORENO, NATALIA 718,08
***7884** ARAUJO SANCHO, EDUARDO 831,60 ***9971** CABALLERO TORMO, ANDREA 897,60
***2979** ARENAS MARTINEZ, HECTOR 718,08 ***1519** CABEZAS ALAMILLOS, ANTONIO ANGEL 831,60
***4417** AREVALO CAÑESTRO, SAMUEL 1.446,54 ***9110** CABEZON PINADERO, ELISABETH 1.103,16
***9749** AREVALO CEDRON, SERGIO 460,68 ***7134** CABRAL LOBATO, CRISTINA 897,60
***7474** AREVALO GARCIA, LUCIA 1.237,80 ***5601** CAIRES BUJIA, DIEGO ARTURO 1.216,20
***8837** ARISTEGUI FUENTES, SARA 529,14 ***2480** CALDERON PIÑOL, CRUZ GABRIEL 851,34
***0307** ARNAU MACIAN, ALICIA 230,34 ***1330** CALOZUMA VIDAL, JOSELIN MISHEL 484,26
***8325** AROCAS CANDELA, AITANA 914,76 ***0617** CAMBRA MONTAGUD, RAUL 157,56
***7592** ARRAIZ GONZALEZ, MARIA IVAYA 157,56 ***1804** CAMESELLE IGLESIAS, ALBA MAR 897,60
***2864** ARRIBAS FERNANDEZ, VALERIA 906,00 ***7710** CAMPELLO IBORRA, ALBERTO 332,64
***2463** ARTERO ANDREU, CHRISTIAN 691,02 ***3777** CAMPIÑA SOLA, JAVIER 953,10
***6301** ASIN TEVAR, TANIA 439,38 ***2311** CAMPO MARTIN, LAURA 748,44
***9518** ATSMA , PASCALE 230,34 ***7612** CANALES ALBALADEJO, MARIA DE LA SOLEDAD 831,60
***9786** AVELINA GOMES, GIOVANA 573,36 ***6794** CANALES BONET, ANA 415,80
***3124** AZNAR MARTINEZ, MARINA 1.652,82 ***4484** CANALES PEREÑA, ERNESTO 1.299,12
***9959** AZNAR SANCHEZ, ALBA 460,68 ***9821** CANALS GARCIA, LAURA 708,66
***7346** BAEZA NUÑEZ, IGNACIO 977,94 ***2595** CANCILLO MORA, MARIA 230,34
***2710** BAILEN PASTOR, RUTH 1.067,70 ***7878** CANO BAENA, ALEJANDRO DAVID 1.067,70
***6503** BAIXAULI GARCERAN, NAIRA 897,60 ***8194** CANO MARIN, DANIEL 460,68
***1396** BALAGUER MARRADES, CARLES 448,80 ***4343** CANO PARRES, CLAUDIA 1.237,80
***0719** BALAGUER SEGUI, ANDREA 345,51 ***0572** CANO SALAS, ESTEFANIA 170,10
***3767** BALDO LLINARES, JAIME 340,20 ***9611** CANTO MORA, MARIA 1.152,75
***6131** BALL RUIZ, MARIAM 1.237,80 ***7080** CAÑAS GOMEZ, TATIANA 822,84
***8394** BALLESTER CLIMENT, ALEIX 1.148,04 ***6857** CARBONELL SEVILA, PAULA 897,60
Num. 8595 / 19.07.2019 33749

***9231** CARDOZO , BRISA CELESTE 186,42 ***9776** ESPADA ALCARAZ, FRANCISCO 460,68
***4232** CARMONA FERRANDEZ, MARIA 1.148,04 ***5396** EVGENIEVA PANAYOTOVA, MARTINA 1.357,44
***1753** CARMONA RAMIREZ, FRANCISCO 230,34 ***9305** FALCO CAMPS, SARA 415,80
***3096** CARO BAEZA, ELENA 460,68 ***2116** FERNANDEZ ALFONSO, ELENA 1.237,80
***3848** CARPENA NUÑEZ, ANDREA 157,56 ***2523** FERNANDEZ BOTELLA, IRENE 897,60
***6885** CARRATALA LAZARO, EDUARDO 1.269,60 ***8486** FERNANDEZ CANDELA, SAMUEL 1.357,44
***7184** CARRATALA LLORCA, EMMA ISABEL 1.032,24 ***9705** FERNANDEZ CANTOS, MARIA 1.112,58
***3900** CARREÑO GONZALEZ, ALEJANDRO 170,10 ***9092** FERNANDEZ CANTOS, PAULA 448,80
***2552** CARRILLO SANCHEZ, SERGIO 1.237,80 ***1528** FERNANDEZ ESPIÑEIRA, NOELIA 230,34
***8752** CASCALES GARCIA, SHEILA 170,10 ***4377** FERNANDEZ FERNANDEZ, NOELIA 1.157,46
***8683** CASCANT LLORCA, ALVARO 987,36 ***2146** FERNANDEZ GARCIA, MARTA 1.152,75
***8472** CASTELL HIDALGO, RAQUEL 977,94 ***7400** FERNANDEZ GARCIA, SANTIAGO 359,04
***4178** CASTILLO LOPEZ, ISABEL 170,10 ***0538** FERNANDEZ GARCIA, SERGIO 897,60
***8747** CASTILLO MORENO, IRENE 230,34 ***5872** FERNANDEZ MARCOS, PAULA 912,56
***7366** CASTILLO SANCHEZ, ALVARO 1.237,80 ***8946** FERNANDEZ MARIN, LUCIA 729,72
***6219** CASTRO SANCHEZ, JULIA 347,95 ***7032** FERNANDEZ NOVOA, CORAL 691,02
***8374** CATALA ALCARAZ, LIRIOS 174,81 ***5064** FERNANDEZ PASCUAL, MARTA 170,10
***9623** CATALA MIGUEL, JORGE 1.109,52 ***9246** FERRANDEZ BELEN, RAUL PASCUAL 886,14
***4791** CATURLA BOTELLA, ALBA ELENA 1.407,84 ***8259** FERRANDEZ MONERA, CARLA 1.067,70
***9747** CEPEDA BERMUDEZ, JULIETA ALDANA 590,76 ***7102** FERRANDIZ TORREGROSA, PAULA 968,52
***7558** CERDA BONMATI, NOELIA 1.269,60 ***3255** FERRANDO MARGARITTI, MIRYAM 831,60
***8411** CERDAN CESPEDES, ANTONIO OMAR 1.420,74 ***0702** FERRANDO MICO, CARLOS 1.433,64
***1800** CERDAN SOLER, ARACELI 574,02 ***8887** FERRER CATALINA, MIGUEL 186,42
***5639** CHOFRE SELLENS, JOSEP 1.171,02 ***9794** FERRER GARCIA, SANDRA 729,72
***7317** CHUMAK , MARIYA 1.067,70 ***4691** FERRER GONZALEZ, DAVID 1.484,64
***2555** CLEMENTE VOLLMER, LEONOR 897,60 ***3165** FLOR CUENCA, IRENE 977,94
***9226** CLIMENT GOMEZ, AURORA 448,80 ***7173** FLORES GARCIA, ADRIAN 691,02
***0213** CLIMENT GOMEZ, LUCIA 448,80 ***8441** FONTELLES CONGOST, SALOME 831,60
***7096** CLIMENT MARTIN, PATRICIA VICTORIA 1.146,72 ***9307** FRANCES ALVAREZ, GERARD RAMON 1.094,58
***6848** CLIMENT OLIVARES, BEATRIZ 1.067,70 ***0914** FRASES AVELLANEDA, MARIA 1.080,72
***9542** COLLADO HERREROS, MARIA ELENA 1.237,80 ***3112** FUENTES PELEGRIN, SANDRA 460,68
***7901** COMPANY BALLESTEROS, GERMAN 1.237,80 ***5251** GALAN CABRERIZO, ELENA 897,60
***2113** CONESA BERNAL, DANIEL 170,10 ***7920** GALAN CUENCA, ALEJANDRO 1.094,58
***4235** CORBALAN ROCAMORA, OSCAR 1.190,40 ***4849** GALAN REQUENA, PAULA 1.152,75
***8547** CORDERO FERNANDEZ, ANDREA 569,76 ***0365** GALBIS MORATA, MARIA CRISTINA 974,10
***4096** CORDOBA TORREGROSA, MARINA 1.067,70 ***2269** GALINDO GARCIA, CLARA 559,26
***2897** CORREDOR CASTAÑEDA, DIANA JUDITH 0,00 ***7283** GALLART BARRACHINA, LAURA 878,76
***1376** CORTES FERNANDEZ, JORGE 1.067,70 ***9792** GALLEGO GIMENEZ, MANUEL EUTIMIO 1.146,72
***7141** CORTES PEREZ, AIREN 359,04 ***8838** GARCIA AYALA, NICOLE ALEJANDRA 614,19
***9488** CORTES VELAZQUEZ, IRENE 914,76 ***3167** GARCIA BAÑO, FERNANDO 912,15
***8113** COSTA GUTIERREZ, SERGIO 851,34 ***7165** GARCIA BEVIA, MINERVA 1.067,70
***4245** COVES ROMAN, SANDRA 814,08 ***1979** GARCIA BLASCO, CLAUDIA 1.067,70
***2333** CRESPO MOTA, MARIA 897,60 ***1726** GARCIA CASTELLANOS, LAURA 230,34
***5394** CRISTIANI BEGEREZ, NICOLAS 990,96 ***8324** GARCIA COY, NICOLAS 807,84
***1053** CRUZ MORGADO, MELANIE MARIAM 108,72 ***2361** GARCIA DIAZ, PAULA 1.148,04
***8147** CUENCA LARAS, EMMA 1.247,22 ***5321** GARCIA ECHEVERRIA, NEREA 888,18
***9738** CUENCA PASTOR, SARA 897,60 ***7318** GARCIA FERNANDEZ, ANDRES 460,68
***2972** CUENCA ROMERO, ELISABET 708,66 ***9054** GARCIA GARCIA, HECTOR 1.216,20
***7742** CUESTA MARTINEZ, JOSUE 291,06 ***8202** GARCIA GARCIA, JUDITH 831,60
***5054** CUESTA PEREZ, RAQUEL 1.178,10 ***8966** GARCIA GARCIA, NATALIA 852,72
***0207** CUQUERELLA GARRIGOS, ANDREA 1.237,80 ***8239** GARCIA GIL, GLORIA MARIA 906,00
***3061** CUTILLAS GARCIA, RUBEN 1.148,04 ***0470** GARCIA GONDA, ESTELA 897,60
***1896** DANELUTTO , IGNACIO 1.081,68 ***7159** GARCIA HEREDIA, NOELIA 170,10
***5935** DAROS FERNANDEZ, ABRIL 608,10 ***2916** GARCIA INIESTA, MARIA DE LOS ANGELES 448,80
***0953** DAVILA HERRERA, PAUL 1.072,56 ***5370** GARCIA JUAN, VIRTUDES 1.332,27
***3585** DE GEA CANO, CRISTIAN JESUS 638,52 ***8906** GARCIA LLACER, ROMEU 1.237,80
***8128** DE GEA RODRIGUEZ, VICTOR 1.446,54 ***7603** GARCIA LUCAS, JOAQUIN 498,96
***6860** DE JUAN MOREJON, MARINA 897,60 ***0109** GARCIA MAHIQUES, JUNCAL 1.148,04
***4193** DE LA RASILLA RAMIREZ, ALICIA 987,36 ***9729** GARCIA MAYMO, LIDIA MARIA 897,60
***7767** DECOUTY PEREZ, BRUNO MIGUEL 186,42 ***3013** GARCIA MOLINA, SERGIO 240,42
***8814** DEL AMO QUERO, IRENE 1.390,26 ***2894** GARCIA MONZO, ALEJANDRO 547,29
***4481** DEL VALLE QUESADA, MARINA 906,00 ***2181** GARCIA MURCIA, SARA 1.327,56
***4486** DELICADO CABRERIZO, MARIA 897,60 ***3077** GARCIA NAVARRO, ANDREA 1.058,28
***1987** DELTELL MARCOS, ARIADNA 448,80 ***8125** GARCIA NAVARRO, MARIA DE LOS ANGELES 1.337,82
***6807** DELTELL RODRIGUEZ, LUIS 2.356,20 ***8780** GARCIA NAVARRO, RAQUEL 230,34
***9826** DEVIS AVILA, AITANA 1.651,08 ***4674** GARCIA ÑIGUEZ, SANDRA 460,68
***7821** DIANA DELGADO, MARIA 359,04 ***1509** GARCIA ORTEGA, JOSEP 897,24
***5265** DIAZ BAREÑO, MARIA FERNANDA 1.237,80 ***5118** GARCIA PALOMO, ANDREA 157,56
***8797** DIAZ BUTRON, TOMAS 972,96 ***4845** GARCIA PERELLO, JAVIER 1.122,00
***7996** DIAZ LLORENS, VICTOR 1.216,20 ***8093** GARCIA PEREZ, ANDREA 460,68
***7456** DIAZ MATUTE, JOSE FRANCISCO 157,56 ***9823** GARCIA PEREZ, MIRIAM 170,10
***6512** DIAZ SANCHEZ, JEAN CARLOS 787,68 ***0090** GARCIA RIPOLL, ANTONIO 230,34
***8164** DIAZ-REGAÑON SALVADOR, MARTA 403,92 ***7869** GARCIA RUIZ, MARTA 838,59
***6436** DIEZ CALPENA, GLORIA MARIA 259,86 ***4660** GARCIA SALCEDO, AITANA 888,18
***7616** DIEZ LINDE, RUBEN 345,51 ***9308** GARCIA TORRES, DANIEL 608,10
***3104** DIEZ SORIA, MARIA 897,60 ***7754** GARCIA VILLAR DEL SAZ, ALBA 157,56
***3750** DOBRE , ANDREEA CORINA 886,14 ***7280** GARRIDO BASTANTE, CARLOS 460,68
***1660** DOMENE PUCHE, FRANCISCO JOSE 897,60 ***6464** GARRIDO BURGADA, ALEJANDRO 230,34
***1948** DOMENECH ESPINAR, ISABEL 196,92 ***0706** GARRIGOS FERNANDEZ, YANIRA 618,90
***8600** DURA CLEMENT, HECTOR 972,96 ***3045** GASCH GALVAÑ, FRANCISCO 170,10
***3958** ECHEVERRY SANTACRUZ, MANUEL A. 1.842,72 ***3022** GEA LORENZO, EVA ANGELINA 1.133,08
***6723** ECHEZARRETA PEREZ, JOSEBA 995,43 ***0604** GEA PONS, JUAN LORENZO 1.148,04
***9074** EL HAOUARI , OUMAIMA 460,68 ***6627** GEADA ORTS, VICENTE 1.067,70
***7284** EL KOULALI , FATIMA 0,00 ***2824** GIL ALVAREZ, RAUL 1.107,67
***8114** ELIAS PEREZ, MARCOS 425,67 ***8790** GIL CASTAÑO, MARIA LUISA 1.785,60
***2765** ERADES PEREZ, ADELA 170,10 ***2491** GIL GIL, EMMA 608,10
***8784** ESCLAPEZ BONMATI, SILVIA 1.148,04 ***5889** GIL MARTINEZ, RAQUEL 1.058,28
***9487** ESCLAPEZ POMARES, ANA ISABEL 170,10 ***1993** GIMENEZ ALDEGUER, PEDRO 460,68
***7232** ESCOLANO PRIETO, NEREA 460,68 ***8463** GIMENEZ BABIANO, ALEJANDRO 1.216,20
***1410** ESCRIBANO CASCALES, RAUL 525,76 ***6878** GIMENEZ CORTES, SANDRA 1.269,60
***3516** ESCRIVA VICENS, CARMELA 987,36 ***3011** GIMENEZ DURA, IVAN 628,32
Num. 8595 / 19.07.2019 33750

***3214** GIMENEZ GARCIA, CARMEN MARIA 1.247,22 ***1868** KURNOSOV STRIZHAKOV, VLADISLAV 1.203,30
***3047** GIMENEZ GARCIA, VERONICA 1.058,28 ***2047** LADRON DE GUEVARA GARCIA, JOSE MANUEL 972,96
***9871** GINER BENITO, GUILLEM 989,16 ***1964** LALWANI , VISHAL 230,34
***0535** GINER BODI, LAURA 838,59 ***7334** LAORDEN MARTINEZ, YAIZA 814,08
***7787** GINER SIRVENT, JUAN JOSE 897,60 ***7427** LARA GARCIA, IRENE 1.067,31
***3136** GIRDLESTONE ESPUCH, ALAN JOSE 1.058,28 ***2929** LARROSA FUENTES, VERONICA 1.152,75
***1900** GIRNEATA , RAMONA VIOLETA 608,10 ***2660** LASRI BAKKALI, SOHAILA 448,80
***9736** GIRONA CABALLERO, REBECA 831,60 ***6161** LAZARO FERNANDEZ, JAVIER 1.122,00
***0928** GISBERT SANCHIS, JORGE 460,68 ***8529** LEMAAIZI GOMEZ, RAHMA 987,36
***0470** GISBERT SANCHIS, RAFAEL 1.081,68 ***3857** LEMMAGHTI , LAYLA 170,10
***8495** GOMARIZ SOGORB, JORGE 851,34 ***8926** LEON VAZQUEZ, PAULA 1.148,04
***2606** GOMEZ BARRES, ILIANE 1.042,98 ***7436** LILLO ANTON, KEVIN MANUEL 93,21
***0417** GOMEZ GARCIA, PEDRO JOSE 186,42 ***8209** LLEDO GARRIDO, IVAN 345,51
***2467** GOMEZ GIL, MARIA 1.269,60 ***0527** LLIN BLANCO, SOFIA 170,10
***8996** GOMEZ LOPEZ, SOFIA AYLEN 1.067,70 ***9056** LLINARES ABAD, ESTER 1.067,70
***0891** GOMEZ MARTINEZ, SAMUEL 583,44 ***9658** LLINARES BELDA, ARACELI 897,60
***9770** GOMEZ PASTOR, RAFAEL 1.237,80 ***7713** LLINARES MARTINEZ, PABLO 143,97
***7271** GOMEZ PEREZ, JUAN JOSE 897,60 ***9902** LLINARES MOLINA, SILVIA 486,48
***6770** GOMEZ RODRIGUEZ, IRENE 157,56 ***0659** LLINARES ROMERO, CANDELA 1.077,12
***8245** GOMEZ VALERO, FRANCISCO JOSE 1.166,88 ***0712** LLOPIS AUÑON, ANGELA 170,10
***8315** GOMEZ VIVES, ALMUDENA 345,51 ***7557** LLOPIS VICEDO, MARTA 668,22
***7419** GOMIS PEREZ, VERONICA 897,60 ***2509** LLOPIS VICEDO, RAQUEL 1.269,60
***5507** GONZALEZ ABDOUN, PASCUAL BRAHIN 748,44 ***4391** LLORCA GOMIS, PABLO 1.094,58
***3610** GONZALEZ DIAZ, BELEN 230,34 ***8179** LLORENS ZAMORA, JUDITH 1.367,94
***6384** GONZALEZ GARMENDIA, CRISTINA 1.015,68 ***1982** LLORET IVORRA, MARIA 448,80
***4610** GONZALEZ GONZALEZ, JOSE IGNACIO 1.067,70 ***4403** LLORET LILLO, SERGI 332,64
***0422** GONZALEZ INSA, NIEVES 934,26 ***3434** LLORET MARCET, ALEJANDRA 0,00
***3187** GONZALEZ LANDETE, NOOR 831,60 ***7984** LLUCH ANTON, ANDRES HIBERNON 1.329,53
***8259** GONZALEZ MOLINA, SANDRA 580,26 ***2595** LOAIZA ORTEGA, ANDRES MAURICIO 284,88
***3631** GONZALEZ NIEVES, ALMA GRACIA 1.148,04 ***5527** LOPEZ AMORES, DIANA GLORIA 170,10
***2869** GONZALEZ SANCHEZ, ALEJANDRO 1.433,64 ***5136** LOPEZ AMOROS, RUBEN 230,34
***1002** GONZALEZ ZAPATA, MARIA ANTONIA 897,60 ***8137** LOPEZ CORTES, DANAE 448,80
***8767** GONZALVEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 1.237,80 ***2780** LOPEZ DAVO, LAURA 240,42
***7056** GRACIA GARCIAFILIA, MARINA 897,60 ***9937** LOPEZ DRAGON, ALEJANDRO 534,39
***8868** GRANJA SAMPOL, CARLOS 157,56 ***8800** LOPEZ GAMEZ, ANDREA 1.148,04
***8540** GRAU BAEZA, DAVID 987,36 ***4032** LOPEZ GAN, LUCIA 460,68
***8242** GRAU MATEO, ALMA 85,05 ***7419** LOPEZ GARCIA, CARLOS 170,10
***9053** GUARDIOLA MARTINEZ, JOSE ANTONIO 460,68 ***0256** LOPEZ GARCIA, NURIA 989,16
***9694** GUEROLA MONSERRAT, CARMEN 573,36 ***0010** LOPEZ IBORRA, SONIA 1.142,64
***0793** GUERRERO LLIN, MARIA 1.920,12 ***9514** LOPEZ LOPEZ, ANA MARIA 1.417,32
***9504** GUERRERO PASCUAL, VALENTINA 1.216,20 ***3957** LOPEZ MARIN, CRISTINA 914,76
***2994** GUEVARA JIMENEZ, MELANIA 897,60 ***5883** LOPEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 851,34
***4663** GUEVARA SANCHEZ, LAURA 914,76 ***8352** LOPEZ MURCIA, ANDREA 1.152,75
***4634** GUILLAMON PEREZ, BLANCA 230,34 ***2870** LOPEZ NAVARRO, MARIA DEL MAR 974,10
***9318** GUILLEN SERRANO, ISABEL 1.183,95 ***3634** LOPEZ OSUNA, ZAIRA JUDITH 1.146,72
***7677** GUISOT GALVAÑ, AARON 980,40 ***3326** LOPEZ PASCUAL, AARON 634,80
***5242** GUREVICI , ALEXANDRU 533,85 ***7861** LOPEZ PEREZ, CAROLINA 1.216,20
***2032** GUTIERREZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 170,10 ***8543** LOPEZ PEREZ, SAMUEL 372,84
***9752** GUTIERREZ RUIZ, PABLO 170,10 ***4598** LOPEZ TARRUELLA DEL REY, VICTORIA 1.216,20
***3161** GUZMAN BERENGUER, JOSE ANGEL 1.171,02 ***3011** LOPEZ TELLEZ, ANA MARIA 762,96
***8177** GYLYTE , MARIJA 1.067,70 ***3011** LOPEZ TELLEZ, CRISTIAN 897,60
***7845** HAFED , SALMA 230,34 ***1648** LOPEZ VALERO, IVAN 230,34
***9036** HAMRAOUI , REMDANE 1.216,20 ***8241** LORCA BERNABE, ALEJANDRO 618,90
***6229** HENALES RUBIO, GEMMA 864,42 ***7254** LORENTE ANTELO-BRAVO, JIMENA 1.237,80
***4583** HERNANDEZ BERNABE, ALBA MARIA 1.122,00 ***3361** LORENTE RAMON, MARINA 1.203,30
***8166** HERNANDEZ HERNANDEZ, JENIFER 1.152,75 ***2328** LORENZO BERNABE, BEATRIZ 1.122,00
***2573** HERNANDEZ LLAVADOR, DAVID 662,46 ***7553** LOYOLA GINER, PATRICIA 897,60
***2109** HERNANDEZ NAVARRO, CRISTINA 576,37 ***8307** LOZANO AGUILAR, ISABEL 878,76
***7212** HERNANDEZ PASTOR, JACOBO 906,00 ***1936** LUCAS FAURA, MONICA 1.063,56
***7496** HERNANDEZ VERDU, PABLO 1.113,90 ***9591** LUCAS TEIXIDOR, CELIA 897,60
***4214** HERRERA BEDOYA, TATIANA 263,70 ***4136** LUCENA MUÑOZ, JOSE JAVIER 668,22
***8215** HERRERA TOLLA, JOSE GABRIEL 1.216,20 ***8164** LUNA PASTOR, CLAUDIA 1.152,75
***9759** HERRERA VERDU, IVAN 1.237,80 ***9605** LUNA SAMPER, ALICIA 230,34
***4218** HINOJO NAVARRO, DANIEL 656,52 ***9312** MACIA AMOROS, ALEJANDRO 115,17
***5707** HORNOS ORTIZ, CRISTINA 897,60 ***4730** MACIA ARGUIMBAU, ANDREA 460,68
***3482** HORRILLO CONTRERAS, VERONICA 897,60 ***2553** MACIA DIEZ, CARLA 1.337,82
***8872** HORTAL TEROL, LETICIA 157,56 ***9508** MACIA MARTINEZ, ANDREA 1.067,70
***7240** HRISTOVA , TSANISLAVA STANISLAVOVOS 1.067,94 ***2886** MACIA SIGNES, ANGEL 170,10
***9738** HUERTAS BLANES, CARLA 1.347,65 ***7710** MADRID SANCHEZ, JOSE MANUEL 157,56
***5745** HURTADO SAEZ, PAOLA 448,80 ***9275** MAESTRE LOSA, RAFAEL 987,36
***9483** IBAÑEZ CANTOS, JOAQUIN MARIA 1.433,64 ***4859** MAFLA RIOS, LILIBETH 656,52
***0756** IGLER MARI, KILIAN ANJA 1.164,60 ***3193** MAKSAN , MAJA 984,60
***8821** IRENI DE VIDAL, ALMUDENA 1.676,88 ***2205** MALPICA SANCHEZ, CLAUDIA ISABEL 897,60
***8273** IRLES BELDA, OSCAR 340,20 ***8760** MANTILLA ARIAS, KAROL SUSANA 309,45
***5476** IZZO , LORETTA 2.356,20 ***4470** MANZANO GARRIDO, MOISES 2.395,47
***1344** JORDA SANCHEZ, MARIA 897,60 ***8617** MANZANO SOLER, VERONICA 1.157,46
***0732** JOVER CARBONELL, JUDIT 1.237,80 ***8638** MAÑOGIL NEBOT, ANGELA 1.152,75
***8078** JUAN CATALAN, CARMEN 170,10 ***3127** MARCO BERTOMEU, SARA 875,64
***1741** JUAN FUSTER, ENRIQUE MIGUEL 1.068,78 ***1755** MARHUENDA MAS, MARINA 838,59
***1693** JUAN PASTOR, ANDREA 529,14 ***2420** MARI ESCOLANO, GEMA 1.067,70
***7863** JUAN POVEDA, ROCIO 1.067,70 ***9807** MARIN BLANCO, PAULA 656,52
***9697** JUAN SANCHEZ, OSCAR 807,84 ***9341** MARIN MORILLAS, ALICIA 85,05
***8105** JUAREZ CARRERES, ANDREA 1.067,70 ***9867** MARKO , BERNADETT 460,68
***8569** JUAREZ PEREZ, LORENA 1.542,36 ***1158** MARQUEZ CLIMENT, JAIME 488,97
***9399** JUAREZ RIPOLL, ESTEFANIA 1.067,70 ***9743** MARTI GUARDIOLA, MONICA 1.148,04
***3172** JUAREZ ROCAMORA, ELENA 865,14 ***2705** MARTIN GARCIA, ADRIAN 814,08
***2168** KARDAD , ABDESSAMAD 448,80 ***3068** MARTIN PRIETO, MARTA 942,48
***1217** KERPYTE , ERNESTA 1.166,88 ***7536** MARTIN SAN ANDRES, MIRYAM 987,36
***3591** KHRITANKOVA , POLINA 928,35 ***1226** MARTIN VELAZQUEZ, ISABEL 980,40
***0648** KHVALENSKAYA , TATIANA 345,51 ***3106** MARTINEZ ALBILLAR, ALEJANDRO 977,94
***4712** KREISCHER , STEPHAN ERIC LAURENS 897,60 ***8110** MARTINEZ AVELLAN, ROCIO 1.160,52
Num. 8595 / 19.07.2019 33751

***3239** MARTINEZ BELMONTE, GEMA 807,84 ***2793** MORENO SAEZ, ALBERTO 1.529,46
***8364** MARTINEZ BERNA, NURIA 1.785,60 ***9485** MOROTE ESCRIBANO, ANDREA 921,36
***2856** MARTINEZ CASTILLO, ALEJANDRO 460,68 ***2438** MOSSAZ , JUSTINE 1.067,70
***7053** MARTINEZ CUTILLAS, SANDRA 897,60 ***7819** MOYA ORTEGA, SANDRA 851,34
***2520** MARTINEZ DOMENE, ROCIO 977,94 ***6196** MOYA VIGO, JENNIFER 789,00
***6833** MARTINEZ HERRERO, ANDREA 1.772,70 ***9578** MOYANO ABAD, JAVIER 509,05
***8108** MARTINEZ JUAN, SONIA 888,72 ***7956** MUELA BERNABEU, JOSE MARIA 230,34
***6333** MARTINEZ LAGUNA, JESUS 230,34 ***8608** MULLOR MARTINEZ, SERGIO 1.058,28
***8151** MARTINEZ LLEDO, MARIA 255,15 ***8907** MUÑOZ AROCA, CARLOTA 628,32
***1550** MARTINEZ LOPEZ, LUIS MIGUEL 1.772,70 ***4879** MUÑOZ CERVANTES, RAFAEL 972,96
***2101** MARTINEZ MARTINEZ, GERMAN 230,34 ***3109** MUÑOZ ESCUDERO, IRENE 1.058,28
***1025** MARTINEZ MARTINEZ, NURIA 1.216,20 ***8965** MUÑOZ IBORRA, ANDREA 665,28
***9734** MARTINEZ MELGAR, FRANCISCO JOSE 1.146,72 ***2116** MUÑOZ LORENTE, MARIA DEL MAR 1.067,70
***2412** MARTINEZ MELLADO, JOSE VICENTE 838,44 ***3458** MUÑOZ MARTIN, VALERIA 1.332,27
***8698** MARTINEZ MOYA, ANGELA 1.067,94 ***2538** MUÑOZ MIRA, ALBA 807,84
***2576** MARTINEZ MURCIA, SANDRA 1.237,80 ***2125** MUÑOZ VILLALBA, MARIA PILAR 230,34
***6728** MARTINEZ NOGUEROLES, MIGUEL 2.356,20 ***9212** MURCIA CARACENA, ESTHER 1.152,75
***0094** MARTINEZ PEREZ, ALEJANDRO 157,56 ***4468** MURCIA MORA, OSCAR MIGUEL 691,02
***8636** MARTINEZ PEREZ, JOSE IGNACIO 425,67 ***9804** MURCIA NAVARRO, MARIA 1.058,28
***1232** MARTINEZ QUIRALTE, URSULA 582,30 ***3200** MURCIA ROS, ALICIA 240,42
***8755** MARTINEZ RIBERA, LUCIA 0,00 ***7121** MURO CADARSO, EMILIO EDUARDO 825,54
***8485** MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL VALLE 678,72 ***8614** NACHER LUIS, ANNA 691,02
***6959** MARTINEZ ROSADO, AIDA 1.237,80 ***7701** NADAL LOPEZ, ADRIAN 1.435,05
***9156** MARTINEZ SANCHEZ, ARTURO JUAN 230,34 ***3292** NASSAR SANCHEZ, NAUFAL 170,10
***8298** MARTINEZ SANCHEZ, LAURA 960,06 ***0912** NAVALON RAMIREZ, MARIA TERESA 1.148,04
***2061** MARTINEZ SEVILA, EDUARDO 1.216,20 ***9612** NAVALON SANJUAN, MELANIE 831,99
***1518** MARTINEZ SISCAR, CARLA 170,10 ***8208** NAVARRO BELTRA, MARINA 831,60
***4950** MARTINEZ SORIANO, LAURA 85,05 ***9414** NAVARRO BORRELL, SAMUEL 170,10
***0594** MARTINEZ SORIANO, MARIA 345,51 ***8603** NAVARRO BUTRON, CRISTINA 831,60
***6277** MARTINEZ TOMAS, JORGE 1.337,82 ***9620** NAVARRO CARREÑO, MARIA 1.251,21
***5646** MASCARELL REIG, JOSEP 897,60 ***2865** NAVARRO GARCIA, ESTHER 1.216,20
***2895** MATALLANA NAVARRO, CARMEN 170,10 ***8008** NAVARRO GINER, MARIA DEL MAR 575,85
***7235** MATEO TOMAS, GUILLERMO 78,78 ***0574** NAVARRO GINER, PAU 230,34
***4367** MATEOS DE LA HIGUERA GIL, ANDREA 1.157,46 ***8809** NAVARRO GOMEZ, VERONICA 425,67
***9999** MAYORGA TABARES, HECTOR WILDER 1.160,52 ***6489** NAVARRO JIMENEZ, PAULA 1.078,86
***3397** MAZON CARTAGENA, PEDRO 656,01 ***1153** NAVARRO LOPEZ-MENCHERO, ALVARO 460,68
***7940** MEDINA GARCIA, ARTURO 595,20 ***9609** NAVARRO MARTINEZ, ANGELA 1.171,02
***1882** MEDINA OCAÑA, NEREA 1.704,33 ***7860** NAVARRO MARTINEZ, MARTA 230,34
***8078** MELGAR CARABALLO, ENRIQUE 972,96 ***5897** NAVARRO MOLINES, ALVARO 897,60
***7198** MENDEZ DE LA IGLESIA, SARAH 269,28 ***5112** NAVARRO NOGUEROLES, JORGE 1.433,64
***1807** MENDEZ GARCIA, DAVID 1.216,20 ***1869** NAVARRO PAMIES, TELMA 708,66
***9766** MENOR MAS, MARIA DEL CARMEN 1.542,36 ***6578** NAVARRO PASTOR, JOSE 1.216,20
***8387** MERCADAL MOLE, ABRIL 1.148,04 ***0285** NAVARRO PAYA, AIDA 831,60
***0762** MERINO MARTINEZ, AINOA 729,72 ***7516** NAVARRO PIQUERAS, NEREA 888,18
***4962** MESAS LLOPIS, SAMUEL 807,84 ***8135** NAVARRO RODRIGUEZ, ALEJANDRA 1.067,70
***4611** MESEGUER LILLO, SONIA 831,60 ***9287** NAVARRO RUIZ, LEANDRO 897,60
***9401** MICO FERRE, SANDRA 230,34 ***2712** NDIAYE NDOYE, MAME N'DJIRA BOUSSO 486,48
***1665** MIGUEL GARCIA, MARINA 1.081,68 ***0885** NICOLAU CASTELLO, MARIA 1.216,20
***8534** MILAN RODRIGUEZ, UNAI 984,60 ***1992** NICOTRA PIJUAN, MAILEN AGUSTINA 1.434,90
***0614** MINGUEZ MOLINA, MIGUEL 1.216,20 ***7773** NIETO ROBLES, SELMA 573,36
***4104** MIRA CREMADES, PABLO 897,60 ***9939** NIETO SALAS, LUIS MIGUEL 230,34
***2161** MIRA GALIANA, AIDA 807,84 ***2232** NIETO TORRES, ANDRES 980,40
***2085** MIRA MUÑOZ, ROSANA 947,16 ***9767** NIEVES LLORENS, MARIA LORETO 170,10
***1900** MIRA ORTIZ, RAFAEL 987,36 ***3522** NOBLE , JAYDEN JAMES 953,10
***2802** MIRALLES ABAD, PABLO 703,92 ***7888** NOGUERAS CALERO, RAQUEL 897,60
***9514** MIRALLES GALIAN, SANDRA 1.067,70 ***8025** ÑECO BUENO, CRISTIAN 170,10
***3980** MIRALLES MATUTE, DANIEL 0,00 ***9661** OCHOA SAIZ, ESTEFANIA 157,56
***1832** MIRALLES SANTAMARIA, CARLA 1.067,70 ***4592** OLIVARES CARMONA, LORENA 897,60
***7834** MIRALLES SEMPERE, BELEN 897,60 ***8013** OLIVEIRA DELGADO, ANDREA 1.148,04
***7348** MIRANDA ARUHIZA, ANDREA CRISTEL 460,68 ***9856** OLTRA CASTELLO, SAUL 691,02
***9500** MIRO ESPI, DAVID 1.094,58 ***2945** ONRUBIA PATERNA, GLORIA 170,10
***4338** MOLINA MARTINEZ, MIRIAM 186,42 ***7824** OÑATE MORENO, JUAN 897,60
***0533** MOLLA MARTI, ERIKA 1.146,72 ***1226** ORDOÑEZ MALLA, MAYRA INES 1.067,70
***6638** MOLLA RICO, ANDREA 230,34 ***3065** OROZCO GOMEZ, PATRICIA 1.067,70
***9506** MOLTO GARCIA, PAULA 1.269,60 ***5745** ORTEGA ALIAGA, MARIA JESUS 538,56
***8240** MOMPEAN CABEZAS, JORGE 1.177,50 ***8361** ORTIZ CAMPOVERDE, ADRIAN GUSTAVO 170,10
***0725** MONCHO MONCHO, BENJAMIN 1.077,12 ***4515** ORTIZ CONTRERAS, JENNIFER DENISSE 170,10
***4799** MONDEJAR GAITAN, ZAIDA 1.157,46 ***4675** ORTIZ MARTINEZ, SERGIO 1.237,80
***4276** MONERRIS GOMIS, ALVARO 897,60 ***8301** ORTIZ NICORA, PAULA 897,60
***4843** MONERRIS GOMIS, JAIME 1.980,93 ***8562** ORTIZ PERAL, ANTONIO DAVID 460,68
***9750** MONLLOR MIRA, MARIA REMEDIOS 990,96 ***1738** ORTIZ REJAS, RUBEN 806,19
***7861** MONREAL GUIJARRO, CARLA 798,42 ***3059** ORTIZ ZAMORA, GEMA 1.407,84
***7450** MONROY LOPEZ, NEREA 789,00 ***4437** ORTS MARTINEZ, ALBA 987,36
***9636** MONSALVE SANCHEZ, DELIANA CAROLINA 230,34 ***6274** ORTUÑO HERNANDEZ, MARIA ISABEL 987,36
***1932** MONTES ANTON, SAMUEL 230,34 ***1941** ORTUÑO MARTINEZ, ALBA 708,66
***3076** MONTES PRIETO, SANDRA 1.237,80 ***7136** ORTUÑO RICO, YAIZA 831,60
***2669** MONTON HURTADO, SERGIO 1.237,80 ***1952** ORTUÑO RUIZ, ALVARO 691,02
***9803** MORA JOVER, ROCIO 1.256,64 ***5026** OSORIO MORALES, LAURA 1.357,44
***6617** MORA PICON, ANDREA 1.063,56 ***8610** PACHECO ARAEZ, JESUS MANUEL 1.237,80
***4118** MORAGUES MESTRE, MAR 691,02 ***1991** PALLARDO ALAGARDA, MARIA JOSE 1.067,70
***3252** MORALES LARROSA, CRISTINA 230,34 ***9008** PALOMARES LAZARO, PABLO 1.148,04
***5933** MORATO ASENSI, SOFIA 710,37 ***7133** PAÑOS GUTIERREZ, CRISTINA 230,34
***2037** MORENO APARICIO, CRISTINA 170,10 ***4371** PAPUCHAROVA , TSENKA GEORGIEVA 569,76
***8181** MORENO BARRERO, JUAN CAMILO 1.299,12 ***3412** PARDO ESTEVAN, DANIEL 1.146,72
***8978** MORENO BLASCO, SANTIAGO 538,56 ***0816** PARDO LLIN, ANDREA 1.021,98
***8614** MORENO GADEA, INGRID JUDIT 359,04 ***4571** PARDO MARTI, REBECCA 897,60
***3696** MORENO ISAC, VICTOR 2.356,20 ***3438** PARIENTE SEMPERE, SARAY 640,17
***4629** MORENO MARTINEZ, AGUSTIN 1.063,56 ***7710** PARRA SAEZ, AINTZANE 170,10
***1899** MORENO MIRALLES, MARIA 691,02 ***2805** PARRES BERNABE, NAOMI 1.146,72
***7770** MORENO MOLLA, PAULA 897,60 ***3099** PASCUAL LORENZO, ROCIO 170,10
***1790** MORENO MORENO, LAURA 574,02 ***9220** PASCUAL MAESTRE, MARTA 893,97
Num. 8595 / 19.07.2019 33752

***0116** PASTOR BELTRA, MIGUEL 1.336,44 ***8814** ROCAMORA CUTILLAS, BORJA 1.068,78
***2037** PASTOR CERDAN, ROCIO 1.058,28 ***4077** ROCAMORA ZAMORA, NEREA 448,80
***6613** PASTOR MORAL, LORENA 798,42 ***8016** RODRIGUEZ BOUDOT, DANIEL 984,60
***2617** PASTOR RAMIREZ, JUDITH 1.157,46 ***2092** RODRIGUEZ DELIERE, CHLOE 186,42
***2651** PAVO SORIA, DANIEL 984,60 ***6074** RODRIGUEZ FELISI, CAROLINA 1.146,72
***1617** PAYA GARCIA, CARLA 977,94 ***3292** RODRIGUEZ GIL, AIDA 897,60
***8644** PAYA MANZANERA, MIRYAM 831,60 ***9927** RODRIGUEZ GONZALEZ, PAULA 1.269,60
***5644** PEACOCK , HANNAH ESTELLE 1.068,78 ***6062** RODRIGUEZ JIMENEZ, MARIA 1.529,46
***1773** PECO GARCIA, CLARA 1.081,68 ***6724** RODRIGUEZ LIROLA, MARIA 665,28
***3982** PEDRAZA SIERRA, LUISA FERNANDA 1.067,70 ***6860** RODRIGUEZ MARCO, RAQUEL 1.202,34
***0935** PEIDRO JULIA, MARIA 989,16 ***4882** RODRIGUEZ MONTOYA, ADRIAN 1.216,20
***8221** PENALVA GALLEGO, TERESA 831,60 ***8588** RODRIGUEZ PASTOR, CLAUDIA MARIA 798,42
***7546** PENALVA LOZANO, MAR 897,60 ***1293** RODRIGUEZ PEREZ, ISABEL 897,60
***9622** PEREZ ABRIL, DANIEL 1.067,70 ***9554** RODRIGUEZ QUEREDA, MARCOS 170,10
***3163** PEREZ ALMARCHA, YANIRA 1.446,54 ***7794** RODRIGUEZ QUEVEDO, ANGEL 460,68
***8901** PEREZ BERNAL, MARINA 987,36 ***7837** RODRIGUEZ SANZ, AITOR 1.216,20
***6552** PEREZ DE NOVA, JOSE LUIS 897,60 ***1191** RODRIGUEZ SEGADO, VICENTE JAVIER 1.237,80
***2693** PEREZ ESTRADA, PABLO 1.148,04 ***7511** RODRIGUEZ-BOBADA LILLO, RAQUEL 230,34
***6446** PEREZ FERRANDO, CARLOS ISRAEL 170,10 ***1630** ROIG MARMANEU, JULIA 1.327,56
***6565** PEREZ GAITAN, PEDRO 897,60 ***3851** ROJAS GIRALDO, LAURA VANESSA 157,56
***3143** PEREZ GALIANA, MINERVA 1.148,04 ***4130** ROMAN CORONEL, MARISA AYELEN 1.181,52
***9760** PEREZ GISBERT, SANTIAGO 1.529,46 ***7718** ROMERO GERONA, CARLA 186,42
***5237** PEREZ HERNANDEZ, MARIA 531,49 ***8319** ROMERO PEREZ, PABLO 807,84
***0456** PEREZ IVORRA, CANDELA 989,16 ***2260** ROMERO ROCAMORA, ISMAEL 345,51
***7372** PEREZ LARIO, SOFIA 1.216,20 ***9551** ROMERO TERUEL, PABLO 897,60
***7710** PEREZ LOSADA, LUZ TALIA 623,61 ***5931** RONDA BENITEZ, XIOMARA 708,66
***7710** PEREZ LOSADA, MAR 328,26 ***3001** ROVIRA DIEGO, VICTOR 1.058,28
***8920** PEREZ MARCO, MARIA 533,85 ***4619** ROVIRA FLORES, CLAUDIA 933,06
***3859** PEREZ MOLINA, SOFIA 897,60 ***0843** ROVIRA LOPEZ, CARLOS MARIA 608,10
***9934** PEREZ MOLLA, AINOA 1.152,75 ***2366** ROZAS COCO, MARIA DEL CARMEN 1.785,60
***8329** PEREZ MORA, JOSE JOAQUIN 1.672,47 ***8471** RUBIO ALBEROLA, ALBERTO 1.324,92
***9049** PEREZ NACARINO, LAIZ ARMINDA 814,08 ***7804** RUBIO ANGULO, ZAIRA 170,10
***9359** PEREZ PAYA, MARIA 629,49 ***2178** RUBIO DIAZ, ROCIO 897,60
***5809** PEREZ PEREZ, VIRGINIA 987,36 ***5489** RUBIO GARCIA, JOSE MARIA 170,10
***6627** PEREZ RICO, ANGELA 1.510,02 ***8272** RUIZ BERNABEU, YANIRA 575,85
***9334** PEREZ RODENAS, ALEJANDRO 1.146,72 ***7143** RUIZ CULIAÑEZ, JUAN MANUEL 230,34
***3495** PEREZ SANCHEZ, IGOR 230,34 ***8571** RUIZ GONZALEZ, CRISTIAN 345,51
***4662** PEREZ SERRANO, TAMARA 1.146,72 ***2378** RUIZ GRACIA, ANGELA 1.067,70
***2784** PEREZ SILVESTRE, ANA 691,02 ***8459** RUIZ LOPEZ, SARA 831,60
***8542** PEREZ SUAREZ, TALIA 888,18 ***3033** RUIZ MAESTRE, ANDREA 349,62
***8326** PERIS LINDE, NAILA 170,10 ***8213** RUIZ MANCHON, LAURA 814,08
***1060** PESADO COELLO, HELENA 1.237,80 ***3479** RUIZ OLTRA, GLORIA 888,18
***5949** PICO DIAZ, SARA 230,34 ***9622** RUIZ PEREZ, NEREA 897,60
***2127** PINARDO BARCO, SILVIA 1.446,54 ***2529** RUZAFA GONZALEZ, LAURA 1.030,74
***1529** PINEÑO CORONEL, SARA 1.083,06 ***0854** RYAN WALLACE, FREDERICK FRANCIS JAMES 170,10
***6488** PLA EGEA, ANDREA 157,56 ***2021** SAAVEDRA CANDELA, TANIA 1.148,04
***8656** PLANELLES ZAMORA, JUAN MANUEL 170,10 ***4869** SABATER ZAMORANO, JOSE MANUEL 403,92
***4732** PLATERO TORRES, ISABEL 230,34 ***9257** SAEZ MARTINEZ, JAVIER 1.107,04
***1729** POMARES PENALVA, ELENA 186,42 ***8353** SAEZ MURIANA, ALBA MARIA 1.216,20
***6242** POMARES SERRANO, IRIS MAR 332,64 ***9094** SAGASTA MARTINEZ, XAVIER 691,02
***5863** PONCE GUIRAO, GABRIEL 551,46 ***7739** SALA ALCARAZ, PAULA 580,26
***1783** PONCE VAZQUEZ, BEATRIZ 814,08 ***2758** SALAZAR GUEVARA, PABLO 1.063,56
***2224** POPA , EMILIA CRISTINA 897,60 ***1742** SALES LIGERO, SOFIA 1.216,20
***2224** POPA , MARIA ALEXANDRA 1.279,08 ***9777** SALINAS MONTER, ANTONIO 831,60
***3640** POQUET RIBES, NINA 157,56 ***1025** SALINAS VALDEZ, LUCIA CONCEPCION 897,60
***8752** POVEDA CATALAN, MARIA GRACIA 1.237,80 ***5030** SAMPERE BIRLANGA, IRENE 1.192,68
***9705** POVEDA MURCIA, CRISTINA 807,84 ***2152** SAMPERE CABRERA, AINHARA MARIA 753,54
***2726** POVEDA PEREA, AITOR 897,60 ***8502** SAMPERE MEDINA, MARIA 230,34
***8885** POVEDA SABUCO, ANDREA 460,68 ***2646** SAN MARTIN GINER, LUCIA 906,00
***5087** PRIETO GONZAGA, GIANELLA ESTHEFANIA 1.148,04 ***9643** SAN MARTIN MARTINEZ, OMAR 230,34
***2044** PRIETO MARTIN-BUITRAGO, ALVARO 1.651,08 ***9045** SANAVIO JULBE, ALICIA 1.146,72
***7972** PRIMITIVO CANO, DANIEL 1.203,30 ***3884** SANCHEZ ALBERT, DESIREE 425,67
***4972** PUCHOL MAS, ALBA MARIA 897,60 ***5373** SANCHEZ BALLESTA, JOAQUIN ALBERTO 85,05
***4083** QUEZADA CUMBICOS, EVELYN CECIBEL 170,10 ***5372** SANCHEZ BALLESTA, MARIA DEL CARMEN 484,26
***8746** QUILES RECUENCO, JULIA ESPERANZA 1.242,51 ***7469** SANCHEZ CANTO, MIRIAM 170,10
***7251** QUILEZ PARDO, MIREYA 1.455,90 ***1718** SANCHEZ CARRASCO, NATALIA 340,20
***8152** QUINTERO CARDONA, FABIO ANDRES 284,88 ***8454** SANCHEZ CHOCLAN, BELEN 1.171,02
***8377** QUIRANTE ARTIAGA, MIGUEL ANGEL 1.139,52 ***5436** SANCHEZ CONEJERO, ALBA 157,56
***2234** QUIROGA MALLEA, SOFIA AGUSTINA 573,36 ***8944** SANCHEZ DEL TORO, CARMEN 1.203,30
***2365** RAMIREZ DE LA CAL, JAVIER 1.324,92 ***8356** SANCHEZ DIAZ, BEATRIZ 977,94
***9481** RAMIREZ HERNANDEZ, INGRID JULIETH 1.067,70 ***3172** SANCHEZ FERRER, ALEJANDRO 230,34
***4527** RAMIREZ HURTADO, LUZ DENNY 1.651,08 ***2415** SANCHEZ GARRIDO, MARINA 170,10
***6901** RAMIREZ PEREZ, ANA LAURA 831,60 ***7452** SANCHEZ GONZALEZ, MIRIAM 831,60
***2720** RAMON ABARCA, OMAR 1.138,62 ***0251** SANCHEZ GUILL, SARA 1.216,20
***8950** RASTRERO RUIZ, PABLO 1.237,80 ***9729** SANCHEZ JARQUE, MARIA 984,60
***9749** REAL SANCHIS, CECILIA 977,94 ***2288** SANCHEZ LLAMAS, MYRIAM 1.269,60
***4314** REIG RONDA, ESTHER 1.237,80 ***5270** SANCHEZ MARTIN, FERNANDA 1.146,72
***8948** REINA FERRANDEZ, RAFAEL 345,51 ***8483** SANCHEZ MESA, ALEXIA 1.067,70
***4858** REINA LLOPIS, IRENE 533,85 ***8458** SANCHEZ MORENO, FRANCISCO JAVIER 1.062,06
***2698** REQUENA FERRE, AINOHA 1.067,70 ***7019** SANCHEZ ORTS, ADRIAN TOMAS 569,40
***4253** REQUENA MARTINEZ, MARIA DE LAS NIEVES 157,56 ***4348** SANCHEZ PAJUELO, GLORIA BARBARA 115,17
***9605** REYES CERDA, LAURA 186,42 ***6811** SANCHEZ RUBIO, ANTONIO 460,68
***0600** RIAZA PASTOR, VICTOR 1.067,70 ***4289** SANCHEZ SANCHEZ, VICTORIA 0,00
***2741** RICO PERPIÑAN, JUAN MANUEL 1.146,72 ***6866** SANCHEZ SIMARRO, MARIO 494,58
***8176** RICO QUILES, ALEJANDRO 1.148,04 ***2623** SANCHEZ SIMON, DAVID 533,85
***8375** RIQUELME MOYA, DAVID 1.337,82 ***8571** SANCHEZ SOLAECHE, RAFAEL 1.216,20
***7169** RIQUELME SOTO, CRISTINA 1.237,80 ***1464** SANCHEZ SOLANO, PILAR 897,60
***1368** RIQUELME VILLA, LIDIA 230,34 ***1791** SANCHIS IZQUIERDO, ROSARIO 1.146,72
***9668** ROAS GARCIA, VALERIA VALENTINA 186,42 ***1485** SANCHIS SANCHO, PAULA 807,84
***3471** ROBLEDILLO ESQUINAS, PEDRO 1.237,80 ***0868** SANCHIS SANTONJA, JULIA 1.171,02
***7545** ROBLES NAVARRO, DIANA 1.157,46 ***0561** SANJUAN SEVA, FATIMA 989,16
Num. 8595 / 19.07.2019 33753

***0417** SANTOCCHI DELGADO, FLAMINIA 897,60 ***7768** TORRES SUAY, CAROLINA 1.152,75
***9821** SANTONJA ROMA, ANGELA 1.347,03 ***8933** TORRILLAS ZAFRA, ANDREA 897,60
***0612** SANZ SANCHO, SARA 718,08 ***0539** TRENZANO FLORES, LUCIA 807,84
***8806** SAUGAR AGULLO, JUAN CARLOS 1.237,80 ***2465** TRIGUEROS LOPEZ, OSCAR 1.216,20
***5580** SAYAS CERVERA, NATALIA 85,05 ***6623** UBEDA RIBERA, PAULA 618,90
***3057** SELLES LLORET, LAURA 718,08 ***8134** URBAN CHICO, ANDREA 1.113,90
***5168** SELLES PEREZ, JOSE FRANCISCO 1.068,78 ***8315** VALDES CHACOPINO, ANDREA 1.146,72
***8593** SEMPERE DURA, JAVIER 608,10 ***9724** VALDES GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES 230,34
***7025** SEMPERE FERRANDO, MIGUEL 186,42 ***9558** VALDES SEMPERE, NEUS 1.269,60
***4699** SEMPERE GARCIA, YOLANDA 575,85 ***8768** VALENCIA GARCIA, BRAIS 1.407,84
***2629** SEPULVEDA SAEZ, RODRIGO HERNAN 1.203,30 ***4201** VALENCIA MORAN, MARIA ISABEL 691,02
***8213** SERNA GUTIERREZ, JOSE FRANCISCO 1.223,67 ***1532** VALENZUELA EXPOSITO, LORENA 448,80
***0380** SERRA BUQUE, OSCAR 93,21 ***1958** VALERA MANZANO, FRANCISCO JAVIER 1.148,04
***8074** SERRANO RUEDAS, SANDRA 448,80 ***7300** VALERO ABELLON, FRANCISCO 1.072,56
***8172** SERRANO SANCHEZ, IRENE MARIA 960,06 ***8573** VALERO BALAGUER, AINARA 1.067,94
***7812** SERRANO SANTA MARIA, SUSANA 585,51 ***7325** VALERO MENA, MANUEL 989,16
***7224** SERVER CAÑADAS, REBECA 897,60 ***2970** VALVERDE MARTINEZ, CESAR 115,17
***2488** SEVA REJON, MARIA DOLORES 1.279,77 ***3039** VALVERDE RUBIO, ANA MARIA 665,28
***2042** SEVA SORIA, ANGEL 977,94 ***2059** VAN DER KOLK ANTON, NATALIA 1.190,40
***4271** SIMON SANCHEZ, NOELIA 897,60 ***9826** VARGAS FERNANDEZ, IRENE 170,10
***2300** SOBRINO MARRADES, CRISTOPHER 1.152,75 ***6399** VARO AGREDAS, ALBERTO 851,34
***9073** SOGORB GILABERT, ANDREA 578,73 ***3617** VAZQUEZ RUIZ, IRENE 170,10
***3573** SOLA BERNABEU, VALERIA 760,47 ***2870** VELASCO MARTINEZ, CARLOS 906,00
***7745** SOLA GARCIA, GINES 230,34 ***5700** VELASQUEZ CAMPOS, ANGELA TATIANA 691,02
***8369** SOLBES LOPEZ, CAROLINA 1.160,52 ***0081** VERA CUEVAS, ALEJANDRO 460,68
***4401** SOLER ANIORTE, ALEJANDRO 186,42 ***3092** VERDU ILLESCAS, ELIECER 1.237,80
***6604** SOLER BERENGUER, SARA 1.148,04 ***8151** VICENTE JORQUERA, MARIA 1.237,80
***0496** SOLER GONZALEZ, ANDREA 170,10 ***1451** VIDAL PLA, JOAN 1.357,44
***0764** SOLER RODRIGUEZ, PAULA 984,60 ***0846** VIDAL VILAPLANA, TERESA 634,80
***5802** SORIA CORTES, MIREIA 989,16 ***9208** VILA MONTANER, JESSICA 170,10
***7358** SORIANO ESCODA, JAVIER 1.190,40 ***3597** VILELLA MARTINEZ, ANDREA 453,00
***3052** SORIANO VILLENA, ALVARO 0,00 ***8186** VILELLA NAVARRO, JESUS MARIA 1.148,04
***3051** SORIANO VILLENA, RAUL 831,60 ***3972** VILELLA ÑIGUEZ, VICTORIA 345,51
***8741** SORO GARCIA, CARMEN 807,84 ***7823** VILLA AGUILERA, ALICIA 897,24
***9521** SORO LOPEZ, ALICIA 1.620,11 ***9447** VILLALVA SUARES, JONATHAN GABRIEL 980,40
***2406** SPASOV CHERPELIEV, DIMITAR 230,34 ***7164** VILLARREAL GALDO, ISABEL 1.035,84
***6308** SUAREZ ESTEIRE, MOISES 1.150,02 ***2199** VILLAVERDE CONSTANTINO, ANA 157,56
***0593** SUCH MASANET, ANGELA 989,16 ***8381** VIVANCO GADÑAY, JENNIFFER LILIANA 230,34
***6659** TABORDA RINCON, CRISTIAN GERMAN 1.171,02 ***8083** VIVANCOS GRAU, ELENA 448,80
***7505** TANCHEV , GEORGI VANGELOV 1.324,92 ***8548** VIVANCOS GRAU, GUILLERMO 249,48
***3265** TARI SANCHEZ, ALBA 897,60 ***1316** VIZCAINO BONETE, CRISTINA 718,08
***7873** TEBAR BERNAL, ALICIA MARIA 1.146,72 ***8811** VIZCAINO PEIRO, CLAUDIA 897,60
***1782** TEBAR GARCERAN, ESTELA 851,34 ***8606** VIZCAINO ROMAN, JAVIER 2.137,56
***6320** TENDERO URIOS, PAULA 1.269,60 ***9990** YAÑEZ CANOVAS, SERGIO 1.190,40
***1857** TERRONES SENTENERO, ANTONIO 1.357,44 ***8188** ZAAZA KHALLOUFI, MOHAMMED AMINE 1.651,08
***0717** TERUEL GIRONA, CARLOTA 814,08 ***9535** ZAFRA GARCIA, ANGEL VICENTE 460,68
***4460** TOLEDO SEPULCRE, BLANCA 1.269,60 ***6285** ZAFRA IBAÑEZ, JOSE DAVID 980,40
***4460** TOLEDO SEPULCRE, IGNACIO 1.216,20 ***6449** ZAMORA RUIZ, KELLY JOHANNA 490,20
***0400** TOMAS CHARCO, GEMA 1.067,70 ***8447** ZAPLANA GOMEZ, GEMA 230,34
***1754** TOMAS SOLA, AYLA 628,32 ***4093** ZAPLANA LOPEZ, PALOMA 987,36
***9595** TORMO CANDALIJA, NURIA 576,37 ***2283** ZARAGOZA ESQUIVA, JUDITH 977,94
***9518** TORRECILLAS MARTINEZ, TAMARA 486,48 ***7872** ZARAGOZA MAYOR, JAIME 851,34
***8457** TORREGROSA ESCOLANO, MARIA 170,10 ***4667** ZARAGOZA ORTIZ, MARIA TRINIDAD 230,34
***7610** TORREGROSA GIMENEZ, PABLO 897,60 ***6508** ZARAGOZA TERUEL, MARINA 170,10
***2721** TORREGROSA LUQUE, SANDRO 1.907,22 ***5743** ZERDANI , SOUMIA 1.203,30
***7787** TORRES GARRE, PEDRO 1.833,51 ***2050** ZHOU , XIYIN 807,84
***2333** TORRES GUARNIZO, DAYANA 691,02 ***1917** ZUÑIGA MARTINEZ, MARTA IRUNE 0,00
***3203** TORRES LUCAS, MARIA ESPERANZA 85,05 ***0572** ZURITA SUAREZ, MARGARITA 170,10
***7475** TORRES ROPERO, MARIA FELICIDAD 989,16

TOTAL UNIVERSITAT D'ALACANT / TOTAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE 804.249,46

Universitat Jaume I de Castelló / Universidad Jaume I de Castellón


NIF BENEFICIARI/BENEFICIARIO IMPORT/IMPORTE NIF BENEFICIARI/BENEFICIARIO IMPORT/IMPORTE
***2053** ABARCA AGUILAR, CHRISTIAN EDER 473,58 ***7744** ARNAU RODRÍGUEZ, LUIS 1.664,00
***3830** AFZAL ZAHIR, RAJA JOHAR 0,00 ***0729** ARROYAS MARIN, LIDÓN 473,58
***1204** AGRAMUNT BLASCO, ISABEL 897,60 ***7288** ARTOLA TORRES, SARA 897,60
***9064** AGUILAR SÁNCHEZ, DIEGO 226,80 ***1259** AUCEJO GARCÍA, ANDREA 1.148,04
***5780** AGUILERA BIOSCA, MAYA 1.269,60 ***2209** AZZI , MIMOUNA 618,90
***9452** ALARCÓN GUZMÁN, ALBERTO 1.269,60 ***2298** BACHERO MONZONIS, MARIA 1.216,20
***1650** ALBERT MAS, NEUS 170,10 ***7502** BADÍA COLÁS, NOELIA 897,60
***0983** ALCAIDE SÁNCHEZ, LAURA 1.067,70 ***4674** BALLESTER GARABAL, INÉS 984,60
***2003** ALCAZAR AHICART, BLANCA 730,92 ***9194** BALLESTER VILLENA, AITANA 897,60
***0745** ALDEA -, DAIANA CRISTINA ALDEA 1.171,02 ***1274** BANSAGI , RAFAELLA 897,60
***3419** ALEXANDRU , ROXANA MIHAELA 852,72 ***0763** BARBERÁN MUNERA, MÓNICA 897,60
***1969** ALFONSO BURGOS, NEREA 897,60 ***2319** BARCELO GISBERT, SERGIO 1.067,70
***0512** ALGARRA CINTO, CHARO 807,84 ***0355** BARGIELA SCHÖNBRUNN, ESTANISLAO 1.216,20
***0777** ALONSO BASTIDA, ANDER 115,17 ***2479** BARREDA FOLCH, CELIA 807,84
***2153** ALTABA TENA, NOELIA 798,42 ***2888** BARRUGUER PERIS, RUBEN 897,60
***7238** ALVAREZ ORELLANA, IRLANDA JACQUELINE 448,80 ***8456** BATALLA FALCÓ, MAR 968,52
***4834** AMUZA , SILVIU DANIEL 764,73 ***7001** BAUTISTA GIL, ADRIÁN 230,34
***6898** AOUIDAT , AMAL 1.651,08 ***9161** BÉCARES ROIG, FELIPE 875,64
***4986** ARAHUETE RIBES, LORENA 1.269,60 ***1984** BELDA MARCO, MAR 429,96
***0488** ARCOS VALLS, RAUL 977,94 ***2656** BELLÉS DEALBERT, ALBA 897,60
***0919** ARMENGOL RENAU, NEUS 718,08 ***2133** BELLÉS MENDOZA, LORENA 425,25
Num. 8595 / 19.07.2019 33754

***7068** BELTRAN GUAL, FRANCISCO 1.107,04 ***2013** ESCRIG GAS, MARTINA 850,37
***7389** BENET GARCÍA, PAU 897,60 ***0752** ESPEJO JURADO, SARA 1.216,20
***1218** BENLLOCH ROMERO, ALEJANDRO 1.152,75 ***2555** ESTEBAN CHAMORRO, NEUS 259,86
***5587** BERNAL CERVERA, MARIA 897,60 ***4948** ESTEPA CARDONA, MICHELLE 628,32
***9676** BIGIRIMANA , BAHATI KOLINI DIEUDONNÉ 2.356,20 ***0494** ESTEVE LLIDÓ, ANDREA 886,14
***9834** BISBAL GARCIA, MAR 42,53 ***1859** ESTEVE MARTINEZ, VICENT 1.216,20
***8822** BIVOLARU , IULIANA ALONDRA 280,49 ***7712** ESTRELLA MANTUANO, GREGORY 1.237,80
***5308** BLASCO BARRACHINA, RUBÉN VICENTE 1.152,75 ***2615** FABRA ARANDA, ANDREA 888,18
***1436** BLASCO GOZÁLVEZ, FRANCISCO 851,34 ***2786** FAUBELL GAVARA, MARIA 448,80
***8524** BODI TORRALBA, MIRANDA 807,84 ***2583** FELIP MIRALLES, JOSEP 897,60
***0190** BOGADO NOTARIO, YISSELA 1.067,70 ***7298** FELIU SULLER, PEDRO 230,34
***9421** BOGGIO LÓPEZ, ENZO NICOLÁS 2.356,20 ***1494** FERNÁNDEZ BOIX, MARTA 170,10
***0428** BOIX CORNELLES, JORDI 1.067,70 ***2193** FERNÁNDEZ GARRIDO, MELANIA 982,66
***2552** BOJONCA , DIANA 538,56 ***2857** FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, SARAY 170,10
***3485** BOSCH SILVESTRE, CARLA MARIA 897,60 ***1356** FERNÁNDEZ RIUS, ANTONIO 940,26
***2262** BOSQUET GALLEGO, JENNIFER 825,20 ***1901** FERNÁNDEZ ROYO, NOELIA 982,66
***4998** BRAVO PALOMINO, MONICA 888,18 ***9538** FERNANDEZ RUIZ, CARLOS 897,60
***2127** BRUN LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES 460,68 ***2994** FERRER GARCIA, DIEGO 1.124,40
***2936** BURGOS GONZALEZ, AZAHARA 1.237,80 ***1144** FERRUSES MUÑOZ, IÑAKI 897,60
***2056** CABALLER TORRES, ANDREA 1.677,78 ***7120** FLOR BERNAL, ANNA 897,60
***9375** CABANES RAMOS, IVÁN 1.067,70 ***8775** FOLGADO PORTALÉS, BÁRBARA 1.152,75
***0250** CALANCEA , ANDREI COSMIN 1.146,72 ***2717** FONT ALCÁNTARA, CARLOS 1.081,70
***8521** CAMARENA REQUENA, TAMARA 831,60 ***9040** FORNES GARRIDO, MARÍA 897,60
***9960** CAMPS IBÁÑEZ, ÁNGEL 628,32 ***9444** FORTANET BAYARRI, CARLOS DANIEL 1.152,75
***8648** CANÓS VILALTA, ALEJANDRO 858,26 ***2101** FRAGUAS VICENTE, ANDREA 831,60
***1559** CAÑADAS HERNÁNDEZ, CANDELA 897,60 ***2101** FRAGUAS VICENTE, CARLA 897,60
***5663** CAÑAVERAS PRATS, CLARA 1.055,14 ***0358** FRANCÉS HERRERO, ÀNGELA 897,60
***8738** CARBONELL SANCHIS, PAULA 448,80 ***2026** FUERTES CAMPANO, CLARA 1.051,56
***0907** CARCEL APARICI, DAVID 897,60 ***9334** FUERTES TOMAS, PAULA 838,44
***1763** CARMONA HERRERA, PAULA 897,60 ***5550** GALINDO VILLENA, SANDRA 170,10
***2043** CARMONA PIQUER, LUCIA 982,66 ***2536** GALLARDO MORALES, MARÍA 982,66
***0144** CARMONA SÁNCHEZ, NOELIA 1.033,07 ***7641** GALLEGO GIL, EVA 1.630,23
***7867** CARNOTA NAVARRO, ANA BELEN 2.356,20 ***0982** GALLEGO LOPEZ, CARLA 689,22
***0608** CARO SEGURA, UNAI 1.048,86 ***5387** GARCÍA ÁLVAREZ, LEIRE 897,60
***2236** CARP , VICENTIU GABRIEL 897,60 ***7220** GARCÍA BELENCOSO, DANIEL 1.237,80
***3081** CARRASCO CARRASCO, MARIO 1.152,75 ***0101** GARCIA CANOS, LLEDO 230,34
***0403** CARRASCO GARCÍA, REBECA 858,26 ***7568** GARCIA CERVERA, PABLO 1.216,20
***9272** CASANOVA SALES, ALEX 897,60 ***5518** GARCIA CORBALÁN, ALBA 984,60
***9259** CATALÁN CASALTA, MARIA 1.237,80 ***9494** GARCÍA FERNÁNDEZ, ANA MARÍA 897,60
***9048** CEBRIÁN NAVARRO, ABEL 1.312,02 ***2321** GARCIA HUESCAR, VANESA 359,04
***3493** CHAREF LAKRAD, HOSSAYNE 494,58 ***7461** GARCÍA JIMÉNEZ, LAURA 448,80
***1864** CHERTA BELTRAN, MARIA 1.067,70 ***2182** GARCÍA LÁZARO, SARA 1.072,56
***2276** CHIVA VILLALBA, LAURA 691,02 ***9402** GARCÍA NEBOT, PABLO 460,68
***0463** CHULILLA MARTIN, JORGE 897,60 ***7486** GARCIA SEBASTIAN, LAURA 1.269,60
***2046** CICHITTI , MAXIMILIANO 1.067,70 ***5813** GARCIA TORRENT, IVAN 1.148,04
***0856** CLIMENT MURILLO, LUCIA 787,68 ***6881** GARRIDO CRESPO, SUSANA 0,00
***5801** CLONDIREANU CLONDIREANU, CATALINA 1.083,06 ***3086** GARZÓN MONTERO, VICTORIA 748,00
***5601** COBO GÓMEZ, MARIA 897,60 ***2804** GIL LOPEZ, ALEJANDRO 943,20
***7840** COBO RIVAS, LAURA 491,33 ***9276** GIMENO BERTOMEU, MÓNICA 1.067,70
***0766** COLLAZOS GORRIZ, CARLOS 825,54 ***1295** GIMENO TENA, ALBERTO 1.269,60
***9617** COMPANY ALBERT, IRENE 1.124,40 ***8923** GÓMEZ CARRERA, LARA 1.203,30
***1387** COMPAÑ VILA, RAFAEL 465,35 ***3772** GOMEZ MORENO, AINHOA 897,60
***2551** CONEJOS MEZQUITA, IÑAKI 897,60 ***2003** GÓMEZ PALLARÉS, MARÍA 982,66
***4098** CONSUELO PEREZ, ROSANA 825,20 ***2066** GÓMEZ ROLDÁN, TANIA 807,84
***5894** CORTES SOLER, MARIA 491,33 ***6567** GONZALEZ ANDRES, SANDRA 852,72
***1172** CREGO LOPEZ, ELISA 909,88 ***1700** GONZALEZ GUERRERO, VALERIA 984,60
***9092** CRIADO MARTINEZ, MIRIAM 851,34 ***0489** GONZALEZ GUIJARRO, ALBERTO 1.216,20
***7240** CROITORU , SORINA IOANA 748,44 ***8331** GONZALEZ ROJAS, ADRIAN 1.446,54
***6207** CRUZ MONFORT, ARTURO 1.067,70 ***1709** GONZÁLEZ SAGANTA, SARA 1.077,12
***5773** CUADRAT QUESADA, XAVI 540,85 ***6496** GRACIA CALLEJA, LAURA 888,72
***9240** CUBERTORER BOZA, AIDA 230,34 ***9441** GRANJA RAMIREZ, ERICK 1.067,70
***9999** CUENCA DE ARMAS, RODRIGO 359,04 ***4721** GRAS BALLESTER, CARLOS 2.356,20
***4862** CUENCA FONT, JULIAN 977,94 ***8092** GRAU CARRETERO, NIEVES 1.237,80
***4387** DALMAU ALACREU, JOAN 1.216,20 ***3126** GUERRERO CORTÉS, ABEL 243,24
***3407** DARIES GARCIA, MARIA JOSE 42,53 ***8566** GUERRERO GARCÍA, MARÍA TERESA 897,60
***5726** DE SOUSA DOMINGUEZ, MARIA 2.356,20 ***7911** GUIA AGUIRRE, ANDREA 448,80
***1825** DE SOUZA FARIAS, GABRIEL 808,04 ***9293** GUILLAMON GANDIA, ADRIAN 85,05
***0720** DEL PINO FERNANDEZ, SAMANTHA 1.146,72 ***1105** GUILLEN ALVES, JUAN FRANCISCO 883,47
***7455** DEL POZO OLLER, ABEL 1.058,28 ***9119** GUILLEN NAVARRO, JOSE ANTONIO 575,85
***1858** DELGADO MARTÍNEZ, NAOMI 623,70 ***8905** GUINOT DOLS, SARA 568,48
***8001** DIAZ SEDEÑO, CARLA 269,28 ***6953** GUY , SHRAYER 2.356,20
***1583** DIAZ SUAREZ, LAURA 1.146,72 ***0482** HANGANU , SAMIR 691,02
***1685** DOMÉNECH ALMELA, CLARA 230,34 ***9975** HERNÁNDEZ URIOS, ANDREA 634,80
***8164** DOMINGUEZ CALATAYUD, DAVID 157,56 ***7180** HERRANZ ABRIL, SARA 1.413,90
***0325** EDO BARREDA, NEREA 615,76 ***9919** HERRERO BOSCH, ALICIA 984,60
***7768** EL BOUZIDI , WISSAM 0,00 ***6960** HURTADO VICENT, MARIA 186,42
***7540** EL GHOUFAIRI EL OUARDI, AMAL 230,34 ***6337** IBAÑEZ CALATAYUD, ELENA 897,60
***3332** EL HABSATI EL HILALI, NABIL 21,26 ***7843** IBÁÑEZ RARO, EVA 21,26
***0727** ENGUIX CULEBRAS, MARCOS 551,58 ***0054** IGLESIAS SANCHEZ, DAVID 628,32
***0225** EPILA GOMEZ, CARMEN 1.124,40 ***9449** IRANZO ALCAZAR, JESSICA 1.383,06
***1582** ESCOBAR CHÁVEZ, JUAN DAVID 1.286,22 ***0574** JIMÉNEZ PEÑUELA, BORJA 1.420,74
Num. 8595 / 19.07.2019 33755

***9518** JORDÁ BLASCO, AINA 448,80 ***1503** NAVARRO GARCIA, CLARA 897,60
***9899** JOVANI SORLI, ANDREA 1.034,73 ***5417** NICULAE , ANDREEA-MARIANA 959,10
***1098** JUAN CARBONELL, BORJA 850,37 ***1327** NIETO MORALES, JORGE 1.216,20
***9842** JUAN MOLINER, ANA BELÉN 508,64 ***7365** NOHALEZ NAVARRETE, IZAN 1.894,32
***3094** JUAN MOLLÁ, PAULA 982,66 ***0588** OLIVER BENET, ANNA 1.346,94
***0503** JULVE MARTÍ, ANDREA 825,20 ***2992** OLUCHA CORELLA, ROSER 989,16
***1678** KAKOVKA , OLGA 897,60 ***9733** OPREA , GABRIEL-CRISTIAN 1.058,28
***3680** LABOKAITE , DIANA 0,00 ***1240** ORELLANA MOREIRA, ERIKA ELIZABETH 914,96
***4931** LAMJARAD , SOUHAILA 1.237,80 ***8243** OROS , MELISA MARIA 1.067,70
***4271** LANDETE BERNAT, NEREA 1.018,11 ***5774** ORTEGA SANABRIA, PATRICIA 1.237,80
***2582** LÁZARO IBÁÑEZ, AIDA 170,10 ***8635** ORTELLS MARTÍ, NURIA 940,13
***0876** LAZAROIU , LUCIANA ELENA 831,60 ***0113** OYANGUREN GARCÍA, AROA 977,94
***1151** LLAMAS RAMÍREZ, BALMA 170,10 ***0930** PAIMA OGBE , EFOSA 230,34
***0336** LLEO ANDRES, CRISTINA 779,58 ***4244** PALACIO BALBASTRE, MÓNICA 691,02
***1272** LLOPIS MARIN, CLARA 598,40 ***6794** PALAZON GRANDE, ALBA 897,60
***6399** LOBOS MARTINO, AGUSTINA 1.157,46 ***0057** PALOMINO CASTILLO, RAQUEL 762,96
***0412** LÓPEZ CRESPO, MINERVA 897,60 ***2681** PASCA , ELISABETA LARISA 1.237,80
***1489** LÓPEZ MARTÍNEZ, LUCÍA 897,60 ***3521** PEIRO SERRALTA, NEUS 1.124,40
***7691** LÓPEZ RAMOS, LAURA 1.152,75 ***0076** PÉREZ BACHERO, SERGIO 230,34
***2915** LÓPEZ VALLEJO, ISRAEL 0,00 ***8281** PÉREZ CRESPO, DESIRÉE 226,80
***7674** LOUAFI AKRAOUCH, HANAN 1.237,80 ***2320** PÉREZ FENOLL, ÚRSULA 186,42
***0425** LOZANO PERPIÑAN, IRENE 831,60 ***6257** PÉREZ FERNÁNDEZ, SANDRA 897,60
***5975** LUDEÑA PERIS, ITZIAR 170,10 ***5262** PEREZ LOPEZ, MARIA JESUS 1.146,72
***0431** LULL GONZÁLEZ, LUCÍA 1.237,80 ***8824** PÉREZ MIRALLES, ÁLVARO 897,60
***2999** MAESO BARTOLL, ANDREA 240,42 ***9688** PEREZ NUÑEZ, NEUS 897,60
***5015** MANSILLA DATO, MARTINA 1.286,22 ***9037** PÉREZ RAMÍREZ, EDUARDO 115,17
***1250** MANZANERA FUSTER, AITOR 948,02 ***2294** PEREZ SELMA, ANDRES 1.081,68
***6758** MARCH DAMIÀ, MIQUEL 897,60 ***2239** PÉREZ VIDAL, VERÓNICA 831,60
***8039** MARCO AZORIN, DESIREE 897,60 ***8026** PETRICA , ALIN EMILIAN 1.178,10
***0200** MARCO CASANOVA, GABRIEL 1.246,61 ***6338** PIQUER ARNAU, MELISA 948,02
***1973** MARCU , ANDRADA MARÍA 372,84 ***8682** PLAZAS MARTÍNEZ, MARIA 897,60
***1195** MARIN BLAY, ALEXIS JOAQUIN 1.651,08 ***6161** PONCE PASCUAL, LAURA 897,60
***8564** MARIN GARCIA, JAVIER 1.067,94 ***9394** PONS FUSTER, PATRICIA 977,94
***1994** MARTÍN GARRIGUEZ, ANDREA 831,60 ***0953** PORTEIRO DE LOÑO, YIFTUSERA 492,30
***0486** MARTÍN RIPOLL, AINHOA 831,60 ***0001** POZO GAVARA, VICTOR 851,34
***0311** MARTÍNEZ ANGELES, MANEL ENRIC 1.324,92 ***2418** PRADES VINAIXA, ALBA 1.269,60
***2376** MARTINEZ AYZA, HENAR 42,53 ***6273** PUCHADES ALFONSO, EVA MARIA 1.081,70
***2463** MARTINEZ BERMUDEZ, ALBA 897,60 ***8876** PUIG AVILA, BLANCA 170,10
***2604** MARTÍNEZ GARCÍA, MAITE 80,34 ***5607** PUIG NADAL, MARIA 897,60
***0462** MARTÍNEZ JORDÁN, ALBA 691,02 ***2661** QUESADA BORT, PEDRO 533,85
***7709** MARTINEZ MARQUES, CELIA 454,34 ***1117** QUILES BERNARDO, MARIA TERESA 897,60
***9160** MARTÍNEZ MARTÍNEZ, IRENE 831,60 ***2356** RABADÁN AYUSTE, LUCÍA 850,37
***2005** MARTÍNEZ MONTIEL, MªÁNGELES 1.320,49 ***7420** RAMIREZ VILLAQUIRAN, JENNIFER DANIELA 511,83
***4703** MARTÍNEZ NAVARRO, ALTEA 897,60 ***7286** RAMOS MALDONADO, TANIA LIZETH 448,80
***5393** MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARINA 1.238,10 ***9265** RAMOS PORTALES, ALEJANDRO 831,60
***2792** MARTÍNEZ SERRANO, BELÉN 1.124,40 ***4955** RESTREPO CORTES, ALEXANDRA 240,42
***9392** MARTINEZ TRILLES, CARLOS 897,60 ***6283** RIBERA MIEDES, ELENA 2.356,20
***1400** MARTOS GALLARDO, MARÍA DE LOS ÁNGELES 977,94 ***8827** RIBES MILLET, LLORENS 0,00
***5436** MATEESCU , IOANA GABRIELA 977,94 ***1700** RIDAURA MINGUET, OSCAR 688,16
***0232** MATEY SANZ, MIGUEL 1.094,58 ***2851** RIVAS VELIZ, EVELYN CAROLINA 798,42
***9839** MAUPOEY IZQUIERDO, JAIME 940,13 ***0288** ROBLEDO CASAS, SILVIA 1.269,60
***2517** MESADO REVIEJO, REBECA 1.269,60 ***5663** ROBLES LOPEZ, CAROLINA 42,53
***7961** MEZQUITA ALVES, IRENE GRACIA 897,60 ***8728** ROCHER LLÁCER, MARTA 1.077,12
***8655** MEZQUITA MARTINEZ, MARIA 1.269,60 ***2835** ROCÍO CORONADO, ARENAS 1.336,44
***2773** MILLÁN CARMONA, ESMERALDA 478,72 ***9842** RODENAS COTILLAS, JULIAN 897,60
***2012** MILLÁN CASAS, MELANIE 0,00 ***5980** RODENAS ROMERO, SERGIO 1.446,54
***0417** MOLINA NÚÑEZ, NEREA 989,16 ***1460** RODRIGO ROMERO, ISABEL ALICIA 2.356,20
***8465** MOLLA PELLICER, ALBA 798,42 ***8153** RODRIGUEZ BELLMUNT, CARLOS 960,06
***2665** MOLTÓ CERDÀ, BÀRBARA 968,52 ***0982** RODRIGUEZ GALVEZ, PAULA 1.269,60
***0995** MONFORT GUIMERA, JOAN 897,60 ***6831** RODRÍGUEZ LLUCH, NOELIA 2.356,20
***0316** MONFORT TENA, FRANCESC 491,33 ***2993** RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA 230,34
***5845** MONMENEU SALAVERT, NEUS 897,60 ***6083** ROIG GARCIA, ARIANA 170,10
***0258** MONTAÑÉS GRIMAO, NOELIA 170,10 ***2079** ROLLÁN CASTELLÓ, PAU 940,13
***5115** MONTEAGUDO SÁNCHEZ, VERÓNICA 226,80 ***0200** ROMÁN , VANESA ALEJANDRA 60,11
***9784** MONTOLIO MORGADO, ALMUDENA 831,60 ***7756** ROMÁN PEÑASCO, IRENE 1.067,70
***0727** MONTULL SERRAT, INGRID 897,60 ***5529** ROS GALLEN, ISABEL 982,66
***2682** MONZONÍS FRANCH, MANUEL 0,00 ***8018** ROSA CASTRO, HECTOR 1.216,20
***4322** MOÑINOS ESTRUGO, MARINA 825,20 ***1754** ROUIN JARJOUR, MUSTAPHA 460,68
***9456** MORÁN EXPÓSITO, IRENE 883,48 ***9492** ROZALEN MACIAN, ANDREA 382,73
***9365** MORATA DOLZ, RUBÉN 230,34 ***0370** RUBERT PALAU, AIDA 897,60
***2811** MORENO CAMPOS, ESTHER 1.171,02 ***9324** RUBIO MONZÓ, PABLO 1.124,40
***7834** MORENO GARCÍA, MARTA 42,53 ***8864** RUIZ DURÀ, MARC 897,60
***1749** MORILLA RODRÍGUEZ, YOLANDA 1.067,70 ***0206** RUIZ MONTERDE, ALEXANDRE 110,19
***8930** MOYA BELTRAN, ALEXIS 170,10 ***9364** RUIZ ROS, JAVIER 89,76
***2496** MOYA CUBILLOS, ENRIQUE 415,80 ***8786** RUIZ SOBERBIO, ALEJANDRO 230,34
***4044** MUÑOZ ARCOS, HÉCTOR 940,13 ***8109** SAEZ VALLE, MARIA 897,60
***7043** MUÑOZ GORRIZ, ELENA 831,60 ***4221** SALES BELTRAN, RAQUEL 897,60
***5317** MUÑOZ JORDÁ, LARA 473,79 ***9679** SALOM SALA, NEUS 892,90
***8273** MUÑOZ LÓPEZ, GEMA AMPARO 777,92 ***0668** SALOMÓ FERNÁNDEZ, RUBÉN 375,59
***5153** MUÑOZ MÉNDEZ, LAURA 444,09 ***0061** SALVADOR MARTINEZ, CARLOS 1.216,20
***1503** NASTASE , ALEXANDRU CATALIN 897,60 ***8666** SALVADOR VILLANUEVA, ALBA 789,00
Num. 8595 / 19.07.2019 33756

***7138** SAN AGUSTÍN MARTIN, JUAN JOSE 897,60 ***8641** TORRES CREMADES, HÉCTOR 1.077,12
***2407** SÁNCHEZ AGUAYO, LAURA 897,60 ***0177** TORRES MUÑOZ, ROCÍO 748,00
***1471** SANCHEZ BERGA, LAURA 170,10 ***0899** TORRES SÁNCHEZ, ANDREA ESTEFANÍA 984,60
***1243** SÁNCHEZ GARCÍA, ESTEFANÍA 989,16 ***5799** TORTOSA GIMENO, CARLOS 1.157,46
***8884** SÁNCHEZ GARCÍA, SANDRA 818,92 ***9853** TORTOSA MARTÍN, NOELIA 858,26
***5894** SANCHEZ JULIO, IÑAKI 0,00 ***9287** TRIFI RUFINO, DELIA 595,20
***2089** SANCHEZ MOLINER, MARIA 608,12 ***6230** ULL TUDELA, LAURA 807,84
***9274** SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ANDREA 940,13 ***9797** URANGA FREITAS, LORENA 867,68
***7507** SANCHEZ VILLAR, AINHOA 831,60 ***6459** URBAN GONZALEZ, BARBARA 2.356,20
***0275** SANCHO MARTÍNEZ, JOSE 1.342,44 ***3597** URSA , ALEXANDRU ROMULUS 230,34
***5731** SANLUCAS ROVIRA, PAULA 984,60 ***1610** VALDÉS ALMELA, LAURA 897,60
***4885** SANZ MARTÍNEZ, JOAQUÍN JOSÉ 2.356,20 ***4900** VALENCIANO SANCHEZ, LAURA 897,60
***3817** SASTRÓN ROMERO, JULIA MARÍA 858,26 ***2055** VALERA APARICI, NAZARET 852,72
***6260** SEBASTIA AMELA, IGNACIO 691,02 ***9669** VALERO ALAMÁ, ALBERTO 982,66
***8563** SEBASTIA LOPEZ, SABRINA 897,60 ***0942** VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, IVÁN 938,70
***2543** SEBASTIA SANCHIS, NURIA 825,20 ***5649** VEGA MONGUI, JUAN CAMILO 460,68
***8089** SEBASTIÁN GUASCH, ÁNGELA 897,60 ***5795** VEIZAGA MALDONADO, GISELA VIVIANA 1.216,20
***5662** SEGARRA DUO, DAVID 897,60 ***7684** VELASCO PRIETO, JOSUA 1.216,20
***5284** SEGURA ALABAU, BORJA 1.135,02 ***8764** VÉLEZ GARCÍA, AINHOA 230,34
***0375** SERRANO CHOVER, TAMARA 748,00 ***0342** VENTURA TORRALBA, JOAN 618,90
***2070** SERRANO VALLÉS, LIDIA 170,10 ***7071** VICENTE ALUJER, NOELIA 516,12
***0302** SIGNES SEGUI, HUGO 658,24 ***2854** VILALTA MARTINEZ, PEPE 940,13
***6015** SISCAR ARTACHO, ERICA 21,26 ***9862** VILLANUEVA GARCÍA, JOAN 897,60
***7702** SOLER MORAGREGA, SILVIA 1.124,40 ***1088** VILLARROYA ADRIÁN, LAURA 987,36
***0288** SOSPEDRA SIMÓ, CARLOS 831,60 ***0258** VISIEDO RUBIO, MARIA 897,60
***0288** SOSPEDRA SIMO, ROSA 984,60 ***1058** VIVES MONFERRER, ANABELEN 590,76
***2335** SUÁREZ SÁNCHEZ, ESTHER 942,56 ***7919** YUSTE PUCHE, MARÍA 0,00
***0390** TAMARIT SEGARRA, VICENTE 1.433,64 ***8871** ZAACRÉS CALERO, CRISTINA 113,40
***5045** TAMBORERO JUAN, AINA 170,10 ***8629** ZARAGOZA HUESO, IRIS 831,60
***9125** TARGA CORTIJO, ÁNGELA 1.772,70 ***3329** ZARCOS CARLES, JUDITH 850,37
***9766** TOMÁS RODRÍGUEZ, PEPE 982,66

TOTAL UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ /


TOTAL UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 361.893,02

Universitat Miguel Hernández d'Elx / Universidad Miguel Hernández de Elche


***2622** ALARCON ORDUZ, MANUEL FELIPE 984,60 ***7695** CARDELL NICOLAS, ADRIANA 1.269,60
***2804** ALAVA SAIZ, ALEXIA 942,56 ***3077** CARMONA SEMPERE, LUCAS 984,60
***8288** ALBERO GRAN, ANA 1.542,36 ***5259** CARRILLO CANICIO, LORENA 886,14
***8175** ALBERT ORTOLA, MARIA 645,57 ***3518** CASTAÑO SAURA, RAUL 984,60
***6592** ALEMAÑ MORELL, AINARA 1.146,72 ***2574** CASTILLO MOYA, VERONICA 480,84
***0346** ALFONSO MARTI, YAIZA 691,02 ***6943** CATALÁ JORDÁ, ADRIANA VICTORIA 259,86
***2935** ALFONSO RUIZ, ROBERTO 1.663,98 ***2940** CEBRIAN ESCOBAR, ELBER LUIS 566,26
***2367** ALMAZAN RIBERA, DAVID 897,60 ***2936** CEBRIAN TERCERO, ANDREA 492,30
***2555** ALVAREZ GOMEZ, LAURA NATALIA 691,02 ***7335** CERDAN GUZMAN, DANIEL 984,60
***7333** ALVAREZ HOSPIDO, ERIC MOISES 448,80 ***0834** CHICA MENDEZ, LAURA CAMILA 1.216,20
***2102** ANDREU NAVARRO, CARMEN DUNIA 345,51 ***9572** CHICA OROZCO, KATHERINE TATIANA 989,16
***7541** ANTILLANO FERNANDEZ, MARIELA 230,34 ***7925** CHICO SANCHEZ, PABLO 2.356,20
***1888** ANTON LOPEZ, CLARA 1.269,60 ***9554** CLIMENT CEREZO, CAROLINA 1.216,20
***2272** AQUINO SALA, ALBA 1.171,02 ***7970** CORONEL JURADO, JORGE SEBASTIAN 115,17
***8760** ASENSI PARREÑO, SERGIO 897,60 ***7142** CREMADES ASENSI, BETSABE 89,76
***9753** AZNAR MARAÑON, ALICIA 448,80 ***5692** DI LIBERTO BLASCO, ALESSANDRO 807,84
***4494** BABICZ , DANIELA 1.357,44 ***1356** DIHI MAMI, SALAMA 480,84
***4636** BAILEN MARTINEZ, LUZ MARIA 618,90 ***8193** DOMENE VAZQUEZ, BORJA 1.094,12
***7035** BAILEN RODRIGUEZ, NOEMI 2.356,20 ***3692** DOMENECH MARTINEZ, SUSANA 1.216,20
***1823** BAÑO VENTURA, MARCELINO 1.216,20 ***0469** DOMINGUEZ TORRANO, IRENE 480,84
***4672** BARCELONA GARCIA, FABIO 1.190,40 ***9508** ELBAR VILLANUEVA, JULIAN 911,75
***2642** BARREA MORRONE, KEVIN 807,84 ***5139** ESCAMEZ PUCHE, ALEJANDRO 460,68
***3694** BELAROUCI ZERAR, CHERIFA 0,00 ***1631** ESCOBAR TORTOSA, INMACULADA 395,56
***0768** BELDA MARTI, AINHOA 1.269,60 ***9324** ESCRIVA ESCRIVA, MARIA 1.142,00
***0881** BELGHANOU TARHOULI, LAMIAE 0,00 ***6710** ESPINOSA ABELLAN, LAURA 157,56
***2826** BELTRAN DIEZ, INES 1.269,60 ***9339** ESPINOSA BAEZA, NOELIA 897,60
***6501** BELTRAN GIMENEZ, HECTOR 1.146,72 ***8146** FERNÁNDEZ ESPINOSA, ALEJANDRO 529,14
***8100** BENEITO GARCIA, CARMEN 618,90 ***5959** FERNANDEZ GUIO, MARIA DE LA PAZ CRISTINA 984,60
***5604** BERNABEU TEROL, LARA ESTHER 1.269,60 ***3563** FERNANDEZ HERREROS, MARIA ANGELES 480,84
***8076** BIANCHI , MAURILIO 448,80 ***7102** FERRANDIZ TORREGROSA, ROBERTO 230,34
***2010** BLASCO ALDEGUER, CARLA 886,14 ***8441** FONTELLES CONGOST, RAMON 1.216,20
***7851** BLASCO RUSO, TERESA 1.259,48 ***0547** FORNER JULIA, ALFONSO 2.356,20
***0268** BOLAÑOS PARDIÑES, NEREIDA 448,80 ***9980** FORTEA GRACIA, ANGELA ISABEL 240,42
***7141** BONET JAEN, HELENA 920,04 ***0012** FRANCES MORANT, MARIA 2.137,43
***8237** BORDONADO COSTA, JOSE ANTONIO 1.216,20 ***3602** FULLEDA LOPEZ, EDUARDO 230,34
***8931** BURBANO ZUÑIGA, JONNATHAN 838,44 ***8635** GARCIA AGULLO, ELENA 856,98
***1377** CALDERON LUNA, JULIO ALEXANDER 1.146,72 ***9438** GARCIA BARRAJON, SERGIO 984,60
***7816** CANDELA MOLLA, ANDREA 1.449,92 ***8563** GARCIA GARCIA, DANIEL 897,60
***9095** CANO FENOLL, RAUL 172,76 ***2678** GARCIA GOMEZ, JOSE 897,60
***8282** CANO RAMIREZ, LAURA DOLORES 706,86 ***0690** GARCIA MARCILLA, ANA MARIA 1.216,20
***6629** CAÑAVERAS RAÑA, JOSE MARIA 2.356,20 ***9781** GARCIA MARHUENDA, PALOMA 1.750,44
***1817** CAPARROS GARCIA, ANTONIO JOSE 1.216,20 ***8293** GARCIA MAS, LAURA DOLORES 230,34
Num. 8595 / 19.07.2019 33757

***2123** GARCIA PASTOR, MARINA 721,26 ***7204** MARTINEZ BLASCO, ANTONIO 622,39
***9487** GARCIA POMARES, LUCIA 1.077,12 ***9870** MARTINEZ FELIX, LAURA 240,42
***7163** GARCIA ROMERO, PAULA 1.067,70 ***2449** MARTINEZ GOMIS, MARGARITA 628,32
***1133** GARCIA SANCHEZ, THAIS 1.269,60 ***8094** MARTINEZ LUCAS, EVA 1.237,80
***9058** GARCIA SOLER, CARLOS MANUEL 1.216,20 ***6574** MARTINEZ MARTIN, JAVIER 972,96
***4541** GARCIA VICENT, ALBERTO 1.476,26 ***1654** MARTINEZ MARTINEZ, CATHERINE 538,56
***0536** GARRIDO ARAGONES, ANA BELEN 93,21 ***2969** MARTINEZ MIRALLES, ROCIO 240,42
***8913** GAZQUEZ RUIZ, SAMUEL 691,02 ***8638** MARTINEZ MOLINA, IRENE 1.510,02
***6040** GENTO SUELA, FRANCISCO 608,10 ***8695** MARTINEZ PASCUAL, DAVID 729,72
***0335** GIL HERNANDEZ, LARA 897,60 ***9262** MARTINEZ PLAZA, JORGE 460,68
***3632** GIMENEZ GARCIA, DANIEL 1.772,70 ***9531** MARTINEZ POMARES, MARIA 1.676,88
***8371** GIRON JUAREZ, LUIS 1.216,20 ***5448** MARTINEZ RODRIGUEZ, JAVIER 1.077,12
***8624** GIRONA BERENGUER, LUCIA DEL CARMEN 1.990,86 ***7312** MARTINEZ RUBIO, CARMEN 755,01
***5227** GODOY DAZA, ALDEMAR STIVEN 240,42 ***3138** MARTINEZ SEREROLS, REBECA 0,00
***7822** GODOY TIRADO, RAUL 691,02 ***7456** MAS GUILABERT, PABLO 1.178,10
***9432** GOMAR CALATAYUD, ROC 1.452,29 ***8114** MAS JUAN, FRANCISCO ANTONIO 1.146,72
***8524** GOMES DE SOUZA, BRUNA DE CASSIA 480,84 ***4261** MAS ORTIZ, ALVARO 677,66
***6043** GOMEZ DIAZ, RUBEN 897,60 ***1680** MATA RUIZ, LUNA 897,60
***5121** GOMEZ PUJANTE, IRENE 1.930,76 ***9280** MATEU OLIVARES, CARMEN 230,34
***8005** GOMEZ RICO, PABLO 886,14 ***1091** MAYOR MARTINEZ, DAVID JOSE 1.124,99
***4893** GONZALEZ ARCAS, CLAUDIA 1.510,02 ***5202** MAYORDOMO MUÑOZ, MARIA AIDA 989,16
***8595** GONZALEZ LLEDO, ESTHER 1.337,82 ***1279** MENDEZ VALIENTE, DAVID 2.356,20
***7506** GONZALEZ MACIA, MARINA TERESA 2.356,20 ***3068** MIÑA BENITO, VICENTE 984,60
***7989** GONZALEZ REY, JAIME MIGUEL 460,68 ***4872** MIRALLES SANTACRUZ, GABRIEL 1.510,02
***8115** GONZALEZ RODENAS, LAURA 886,14 ***2789** MOLINA DIAZ, ADRIAN 1.242,60
***3066** GONZALEZ RODENAS, MANUEL 608,10 ***0370** MOLINA JORDA, NURIA 1.269,66
***6473** GONZALEZ SAMPERE, AARON 1.269,60 ***9525** MONTEMAYOR POSTIGUILLO, PABLO 230,34
***7201** GOSALBEZ BALDO, MAR 1.094,58 ***6799** MONTOYA CHICO, OSCAR 1.171,02
***9336** GRANERO GUIJARRO, SANDRA 240,42 ***4212** MORALES GOLPE, ADELA 1.269,60
***0053** GUARINOS RUIZ, GERARDO 1.058,28 ***8341** MORALES MONTOYA, RAQUEL 89,76
***2703** GUSEYNOVA , DINARA 0,00 ***8994** MORAN VICENTE, ALBERTO 1.269,60
***3917** HENRIETTE NAVARRO, MELANIE ISABELLE 897,60 ***3857** MORANTE OLAYA, PEDRO JOSE 608,10
***3155** HERNANDEZ ARNEDO, ANA 300,53 ***8356** MORATALLA PEREZ, CYNTHIA 1.299,30
***9662** HERNANDEZ PEREZ, ISABEL 640,99 ***4017** MORENO LARA, MARIA ESPERANZA 480,84
***3759** HERNANDEZ RIZO, SONIA 634,80 ***8297** MORENO RUIZ, CARLOS 590,76
***6193** HERNANDEZ SISTERNAS, SOFIA 186,42 ***3323** MORENO TROBO, JORGE 721,26
***7039** HERRANZ MORENO, EDUARDO 1.269,60 ***8454** MOROTE BRAVO, BELEN 180,32
***9496** HERRERO ROVIRA, CELIA 1.609,98 ***8910** MOYA RODRIGUEZ, SAMUEL 771,18
***8095** ILIANOVA MATEEVA, KATERINA 1.171,02 ***4872** MULA MONTOYA, ALICIA 1.079,16
***7252** IORDACHE , CRISTINA 0,00 ***8589** MURCIA BUENO, DANIEL 172,76
***8243** IRLES ESCLAPEZ, PABLO 1.543,86 ***8112** NADAL MOLERO, FRANCISCO 460,68
***8573** IRLES RAMON, LAURA 703,95 ***0516** NARVAEZ ASENSIO, MARTA 460,68
***7271** JARA RICO, NOELIA 923,00 ***3052** NAVARRO CARPIO, PABLO 691,02
***0178** JARA RICO, SANDRA 1.269,60 ***2840** NAVARRO CERVERA, IRENE 446,48
***9228** JIMENEZ ANTON, ANDREA 1.142,64 ***7791** NAVARRO MIRA, JORGE 691,02
***2848** JIMENEZ FALCO, CARLOS 460,68 ***9921** OLIVARES OLIVARES, LAURA ISABEL 1.146,72
***0324** JIMENEZ INDIAS, ARITZ 972,96 ***4929** ORANGES CARBONE, SOFIA AYLEN 540,84
***8612** JIMENEZ MARCOS, AARON 691,02 ***2348** ORTEGA SÁEZ, FRANCISCO 807,84
***0512** JOVER OROZCO, LUIS 1.216,20 ***7682** ORTS TEROL, MARIA TERESA 1.870,65
***8229** JUSTICIA LAPAZ, ALBA 1.676,84 ***8846** PALAO GRAMAJE, MIRIAM 787,68
***2324** KAYAL KHARRAT, SAMER 120,21 ***1954** PARDO XAIXO, ENRIQUE EMILIO 984,60
***7850** LAGUNA BALLESTEROS, MARIA 1.216,20 ***9377** PARRA GUILLAMON, CLAUDIA 774,69
***5887** LARROSA FERNANDEZ, PATRICIA 559,26 ***6738** PASCUAL CASES, MARIA YOLANDA 644,49
***9927** LATORRE PEREZ, JOAN 1.077,12 ***8191** PASTOR NEVADO, PATRICIA 2.356,20
***2513** LAZARO FERRERO, MIGUEL 1.357,44 ***8498** PASTOR SANJAIME, JOSE 1.216,20
***5654** LEAO CRUZ, MARIA HELENA 2.356,20 ***9679** PEDREÑO PEREZ, ESTHER 758,28
***9320** LEDESMA DE TORO, NOEMI 540,95 ***6651** PENADES RIOS, ELBA 448,80
***7358** LEIVA , AGUSTINA AZUL 897,60 ***9528** PENALVA CREMADES, VICENT 984,60
***4243** LEMA REY, ARABIA 761,76 ***2867** PEREZ ANDREU, BEGOÑA 1.058,28
***7522** LIMIÑANA GIMENEZ, FRANCISCO 230,34 ***3078** PEREZ ANDREU, JOAQUIN 888,18
***8255** LLEDO LOPEZ, MARIA 721,26 ***2446** PEREZ BOIX, LORENA 340,20
***6038** LLORCA PEREZ, ALEXANDRE 984,60 ***7733** PEREZ CASTAÑOS, PAULA 1.907,22
***7047** LLORET MALEXIS, ANAIS 180,32 ***8947** PEREZ CHECA, MARIO 230,34
***8632** LOPEZ DAKIR, FERNANDO FAYSAL 984,60 ***9473** PEREZ HERNANDEZ, JUAN JOSE 972,96
***8992** LOPEZ GARCIA, IGNACIO ANTONIO 240,42 ***8524** PEREZ JAVALOYES, ALEJANDRO 984,60
***3890** LOPEZ GUTIERREZ, ANA 1.100,78 ***5809** PEREZ PEREZ, MIQUEL 861,53
***8158** LOPEZ HURTADO, PABLO 897,60 ***4227** PEREZ SESE, DENISSE 984,60
***4565** LOPEZ LOPEZ, SERGIO 1.269,60 ***6719** PEREZ SORIA, JUAN EMILIO 1.148,04
***8408** LOPEZ PEREZ, MIGUEL 1.190,40 ***5688** PERIS LUMBRERAS, EUGENI 897,60
***2229** LOPEZ PINTOR, MARINA 0,00 ***9009** PIMENTEL TORRES, RAQUEL ANGELICA 580,26
***0528** LOPEZ SISTERNES, ELENA 1.269,60 ***4616** PLAZA SANCHEZ, MOISES 1.676,88
***7058** LOZANO OLIVA, ALICIA 157,56 ***3477** PORTUGUES MOGICA, MARTA 932,25
***2820** LUCAS GUTIÉRREZ, ÁNGELA 533,85 ***3011** POVEDA SEBASTIAN, MARIA AINHOA 691,02
***8661** MAESTRE AVILES, PAULA 777,18 ***1818** PUERTA BETETA, MARIA CRISTINA 1.591,74
***8090** MARGALLO ORTIZ, JUANA 573,36 ***8671** PUIG JOVER, CARMEN 1.165,62
***8318** MARIN SAEZ, MAXIMO 230,34 ***2563** PUIGCERVER CHEN, DIANA JENSAN 516,92
***7981** MARINA , ADELA GIANINA 1.446,54 ***7467** QUESADA PEREZ, JESUS 340,20
***9564** MARTIN HERNANDEZ, BEATRIZ 984,60 ***1712** QUILES CEREZO, ISABEL 1.067,70
***2122** MARTIN MURILLO, JAVIER 1.174,38 ***6358** QUILES PRATS, MARIA 1.269,60
***8259** MARTIN NAVARRO, ESTHER 1.668,72 ***9968** RAMOS LOPEZ, JOSE 1.446,54
***6349** MARTINEZ ARACIL, NURIA 2.356,20 ***8474** RAMOS TORRES, REBECA 868,47
Num. 8595 / 19.07.2019 33758

***2771** RASTOLL JAVALOYES, REBECA 691,02 ***8707** SANCHEZ PERAL, CARLOS 1.446,54
***9848** RIBERA CARBONELL, MARCOS 1.248,48 ***2996** SANCHEZ SORROCHE, ELENA 1.000,38
***8609** RICO GIMENEZ, SANDRA 460,68 ***4503** SANCHEZ VALERO, VICTOR 1.269,60
***9264** RIVAS SANCHIS, BELEN 789,00 ***0768** SANCHIS ATANCE, SUSANA 1.930,76
***7724** RIVERA GARCIA, FRANCISCO 1.068,31 ***2130** SANDERS , ROSA ELIZABETH 665,28
***1616** RIVERO LOPEZ, MARCOS 1.247,22 ***2982** SANFELIX GIL, ROBERTO 1.142,64
***3955** RIVERO RUIZ, JESUS 891,11 ***7373** SANTANA MATEO, MIRIAM 0,00
***8164** RIVERO TEROL, FANNY 719,88 ***5791** SARRION PALOP, SARA 389,79
***3428** ROBLES SANCHEZ, ALBERTO 825,03 ***8799** SAUMELL CASTELLO, CLAUDIA 897,60
***6872** RODAS PEREZ, AIXA MARIA 1.234,37 ***4971** SEGURA MACIA, IGNACIO 897,60
***4111** RODES MARTINEZ, MARIA 41,58 ***3532** SEGURA MILLAN, FRANCISCO JAVIER 897,60
***8719** RODRIGUEZ BOIX, ELISA 1.067,70 ***3111** SEMPERE DIEZ, PAU 480,84
***2999** RODRIGUEZ CANOVAS, EVELYN 1.302,71 ***8784** SEMPERE DURA, BELEN LORETO 984,60
***1019** RODRIGUEZ LLORCA, CRISTINA 345,51 ***8112** SERRANO ESPAÑOL, PASCUAL 360,63
***2175** RODRIGUEZ PEREZ, YULY ANDREA 1.269,60 ***1049** SEVILLA BOTELLA, MARÍA JOSÉ 888,18
***1787** RODRIGUEZ SANCHEZ, ALEJANDRO 1.216,20 ***7823** SILVA CULLISHPUMA, DENNIS ALEXANDER 230,34
***8481** RODRIGUEZ SAURA, LUCIA 1.863,90 ***8887** SOBRINO BASTAN, VICTOR JOSE 240,42
***8062** RODRIGUEZ VALENCIA, CRISTINA 984,60 ***0331** SOLER MICO, JOAN 1.171,02
***8263** ROMANYUTENKO MAKSIMOVICH, DMITRY 230,34 ***3246** SUAREZ PEREZ, GRACIA 0,00
***2435** ROMERO LUNA, AURORA 761,76 ***3112** TENZA ARAEZ, CARLOS 1.216,20
***3047** ROS AGULLO, LUIS 2.073,06 ***9648** TOLEDO GARSANDO, DANIEL 240,42
***9652** ROSENOV STEFANOV, TEODOR 538,56 ***7979** TOMAS MOYA, VICTOR 1.312,02
***1956** RUBIDO GONZALEZ, IVAN 179,52 ***5754** TOMAS ROMA, AITANA 1.446,54
***8940** RUBIO ALARCON, CLARA 897,60 ***7139** TORREGROSA ASENSIO, PATRICIA 691,02
***7026** RUESCAS AMOROS, SARA 571,32 ***7527** TORTOSA MARTINEZ, DAVID 1.663,98
***5362** RUIZ PORTUGUES, SARA 779,58 ***1831** VALERO RODRIGUEZ, MARIA ASUNCION 1.148,04
***9295** RUIZ ROMAN, ANDREA 480,84 ***9235** VALVERDE LOPEZ, NATALIA 886,14
***8097** RUIZ VIVES, ALBA 721,26 ***7431** VANDER PERRE , JESSICA AURÉLIE 853,47
***4536** SABATER BOIX, ERNESTO 754,86 ***8017** VARO LAIN, MARIA ROSA 460,68
***7348** SABUCO PAGAN, ROBERTO 897,60 ***8171** VARON GOMIS, CAROLINA 1.511,39
***0932** SAEZ PUJOL, IGNACIO 1.269,60 ***2214** VAZQUEZ MINGUEZ, ALICIA 706,86
***2855** SAEZ SORIANO, ALEJANDRO 170,10 ***3082** VERA CEBRIAN, PASCUAL 1.277,72
***1194** SAEZ VICO, PENELOPE 831,60 ***7190** VERA PUJALTE, NIEVES 240,42
***7859** SALAR PADILLA, SAMUEL 984,60 ***6615** VERGARA SANCHEZ, YERAY 897,60
***7904** SALMERON RUBIO, ANTONIO NICOLAS 1.269,60 ***9472** VIANA GODÍNEZ, CARLOS 1.216,20
***8124** SAMUDIO SAMUDIO, KAREN STEFANI 921,36 ***8982** VITTORI HOLLENSTEIN, AGUSTIN 897,60
***9637** SANCHEZ AGUILAR, MAR 240,42 ***7128** YEBENES MONTESINOS, ESTHER 466,05
***1277** SANCHEZ BETETA, JORGE 1.052,66 ***0029** ZINNI , JULIA MELINA 1.077,12
***4621** SANCHEZ HURTADO, AINHOA 415,80 ***5900** ZOMEÑO OLIVARES, OLGA 1.990,86
***4657** SANCHEZ MANJAVACAS RUIZ, SARA 1.543,86 ***6913** ZOUBIR , ANISSA ZOHRA 897,60
***4534** SANCHEZ NAVIO, SAMUEL 1.907,22

TOTAL UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX /


TOTAL UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 298.526,17

Universitat Cardenal Herrera-CEU / Universidad Cardenal Herrera-CEU


***1489** CORTÉS BARCELÓ, PAULA 1119,6 ***4955** FOS IZQUIERDO, FÁTIMA 1.119,6

TOTAL UNIVERSITAT CARDENAL HERRERA-CEU /


TOTAL UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU 2.239,20

Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir / Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir
***5955** ANDRÉS SERRANO, LORENA 1.269,60 ***5028** PERALES DOVERGNE, HELENA AMELIA 1.258,74
***2682** CHULIÁ LIÑANA, LUZ 1.363,98 ***7595** PERIS MORENO, MARÍA 1.269,6
***9813** MURILLO SALA, CARLA 1.363,98

TOTAL UNIVERSITAT CATÒLICA DE VALÈNCIA SANT VICENT MÀRTIR /


TOTAL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR 6.525,90
Num. 8595 / 19.07.2019 33759

ANNEX II /ANEXO II

Relació de sol·licituds denegades / Relación de solicitudes denegadas

Universitat de València-Estudi General

MOTIU DENEGACIÓ / MOTIU DENEGACIÓ /


NIF SOL·LICITANT / SOLICITANTE MOTIVO DENEGACIÓN NIF SOL·LICITANT / SOLICITANTE MOTIVO DENEGACIÓN
***5291** ABAD CARRIÓN, MARÍA 14,5 0 0 0 ***5596** ALVAREZ GILABERT, CAROLA 27 0 0 0
***9408** ABAD DAVÓ, JORDI 3,2 0 0 0 ***2409** ÁLVAREZ MARTÍNEZ, ANA ESTHER 13 0 0 0
***3753** ABARCA OBREGÓN, STEFANIE PAOLA 5 9,2 0 0 ***4140** ALVAREZ PUENTES, KARLA FERNANDA 5 0 0 0
***2773** ABELLAN ABAD, ELENA 3,2 0 0 0 ***8990** ALVAREZ TARRASO, ESTER 5 0 0 0
***6288** ABELLÁN MATEOS, NEREA 27 0 0 0 ***4569** ALVAU , ROBERTO RICCARDO 27 0 0 0
***5468** ABELLAN RIBERA, JOSE MARIA 4 0 0 0 ***5862** ALVENTOSA SAN MARTIN, ALEX 5 0 0 0
***8548** ABIÉTAR LÓPEZ, RICARDO 3,2 14,5 0 0 ***2942** ALZINA CENDRA, ARNAU 3,2 0 0 0
***6413** ABRIL LÓPEZ, LAURA 3,2 0 0 0 ***8173** AMADOR CARDOS, LIDIA 3,2 0 0 0
***6240** ADRIAN REYES, ORTEGA 27 0 0 0 ***0770** AMADOR TORRES, MIGUEL ÁNGEL 27 0 0 0
***9384** AGREDA ROCA, ANA MARIA 27 0 0 0 ***0540** AMIGO TARREGA, LETICIA 14,5 0 0 0
***4245** AGUAYO GORBA, INMACULADA 27 0 0 0 ***2338** AMORÓS BACHILLER, SARA 5 0 0 0
***5610** AGUDO COMA, PAULA 5 9,1 0 0 ***3043** AMOROS ERRANDO, JORGE 27 0 0 0
***5512** AGÜERA MACIÁN, JORGE 13 0 0 0 ***4696** AMUTIO DUARTE, GUILLERMO 27 0 0 0
***9232** AGUILAR VIÑOLES, REBECA 13 0 0 0 ***6298** ANACLETO REVERT, MIREIA 27 0 0 0
***0115** AGÜIR CEBRIÁN, OLGA 27 0 0 0 ***8627** ANAYA BENLLIURE, ÁLVARO 3,2 0 0 0
***2377** AGUIRRE CAMACHO, JULIA AMPARO 3,2 0 0 0 ***8802** ANCHEL SEBASTIÁN, LAURA 5 0 0 0
***5277** AGUIRRE MORET, REGINA 27 0 0 0 ***5295** ANCHORENA MASSA, BELÉN 5 0 0 0
***6277** AGULLÓ ASENSI, SANDRA 27 0 0 0 ***3594** ANDRADES CARLES, LAURA 3,2 28 0 0
***0120** AGUSTI JIMENEZ, DAVID 4 0 0 0 ***9684** ANDRÉS BETÍ, PAULA 5 0 0 0
***2115** AGUSTÍ NAVARRO, RAQUEL 3,2 0 0 0 ***7574** ANDRÉS PÉREZ, JULIA 13 0 0 0
***4646** AHEDO SIVERA, EVA 27 0 0 0 ***0872** ANDRES SANZ, NEUS 14,5 0 0 0
***2661** ALABARTA ESPÍ, LAURA Mª 27 0 0 0 ***0738** ANDREU FUSTER, JORGE 27 0 0 0
***0564** ALABARTA ESPÍ, SERGIO 27 0 0 0 ***0978** ANDREU GANDIA, MARIA ROSA 5 0 0 0
***2574** ALABAU DASI, SANDRA 27 0 0 0 ***8949** ANDREU IVORRA, RAQUEL 4 0 0 0
***2536** ALABORT OLCINA, SARA 14,5 0 0 0 ***0684** ANDREU JIMENEZ, ANDREA 5 0 0 0
***7431** ALARCÓN ALBARRACÍN, LAURA 27 0 0 0 ***7860** ANDREU MEDINA, MONSERRAT 27 0 0 0
***9418** ALARCÓN GALERA, MARTA 5 0 0 0 ***0638** ANDREU MUÑOZ, ENRIQUE 5 0 0 0
***0209** ALARCÓN MADRID, CANDELA 5 0 0 0 ***0404** ANDREU NEBOT, MARIA 14,5 0 0 0
***0535** ALARCON MARTINEZ, CRISTINA 27 0 0 0 ***5883** ANDÚJAR TRABAZOS, PABLO 3,2 0 0 0
***9426** ALARCÓN NAVARRO, ALICIA 13 0 0 0 ***5457** ANEVA IVANOVA, DENITSA 5 9,2 0 0
***9032** ALBA MARCO, CRISTIAN 5 0 0 0 ***3288** ÁNGEL ZAILACHI, ALBA 5 0 0 0
***0009** ALBALAT SANLEON, CARLOS 27 14,5 0 0 ***8162** ANSUATEGUI CALS, NURIA 5 0 0 0
***9722** ALBENTOSA RUIZ, EZEQUIEL 27 0 0 0 ***2263** ANTEQUERA BELTRAN, FERRAN 6 0 0 0
***6418** ALBERO CASANOVA, MARIA 27 0 0 0 ***0304** ANTONINO QUERALT, NESTOR 4 0 0 0
***2833** ALBEROLA MARTINEZ, NELA 27 0 0 0 ***7168** ANTONYUK LAVROVA, ANASTASIA 5 0 0 0
***1472** ALBERT BISBAL, FRANCISCO JOSÉ 27 0 0 0 ***6084** AÑÖ RODRIGUEZ, EMMA 14,5 0 0 0
***9984** ALBERT VILA, IVAN 5 0 0 0 ***9017** AÑÓN FAYOS, JORGE 5 0 0 0
***5728** ALBIACH BENITO, NURIA MARIA 5 0 0 0 ***5191** APARICI LLISO, SOFÍA REBECA 5 0 0 0
***0209** ALBIACH DIEGO, CHRISTIAN 5 0 0 0 ***0860** APARICI MERINO, LEIRE 14,4 0 0 0
***6384** ALBIACH EPILA, DAMIAN 3,2 0 0 0 ***0999** APARICI MICÓ, CLARA 27 0 0 0
***6519** ALBIÑANA CLIMENT, ELISA 3,2 0 0 0 ***5391** APARICIO CARRIÓN, SILVIA 5 0 0 0
***9022** ALBIR ARJONA, ARIADNA 5 0 0 0 ***5945** APORTA CÁRDENAS, CALI 13 0 0 0
***1210** ALBIR ESCUDERO, HELENA 5 0 0 0 ***6937** ARACIL JIMÉNEZ, SOFÍA 5 0 0 0
***7079** ALCALÁ MARTÍ, MARIA 3,2 0 0 0 ***3521** ARAGONÉS MARTÍN, MARIO 5 0 0 0
***6581** ALCALDE JULVE, ROCÍO 27 0 0 0 ***2448** ARANDA MUÑOZ, CARLOS 13 0 0 0
***3020** ALCAÑIZ MOYA, ANDREA 27 0 0 0 ***3356** ARASTEY CLIMENT, AITOR ORLANDO 27 0 0 0
***9895** ALCARAZ BELDA, SARA 27 0 0 0 ***5503** ARBONA FERRER, MIRIAM 27 0 0 0
***7940** ALCARAZ SERRA, IGNACIO 5 0 0 0 ***2195** ARCE CASTELLO, ELENA 27 0 0 0
***5804** ALCÓN VILLARROYA, SALVADOR 5 0 0 0 ***0255** ARGENTE DE LA OLIVA, BLANCA 27 0 0 0
***8874** ALEGRE CEREZO, BEATRIZ 14,4 0 0 0 ***4692** ARGENTE HERNÁNDEZ, CARLOS 3,2 0 0 0
***9002** ALEGRE LLUECA, PABLO 3,2 0 0 0 ***8978** ARGUDO AUBONE, AZUCENA 14,4 0 0 0
***1248** ALEIXANDRE FAUS, SELENE 27 0 0 0 ***9963** ARGUDO MOLLÁ, ARANTXA 5 0 0 0
***4945** ALEMANY GALAN, LORENA 5 0 0 0 ***9684** ARGUEDAS PÉREZ, PILAR 3,2 0 0 0
***6619** ALEMANY GARCIA, MªJOSÉ 5 0 0 0 ***1030** ARIAS PÉREZ, INÉS 3,2 0 0 0
***6774** ALEMANY GARCÍA, MARTA MARIA 27 0 0 0 ***1537** ARIAS RAMIREZ, SANDRA 14,2 0 0 0
***9775** ALEMANY UROS, SARA 14,5 0 0 0 ***2375** ARLANDI GARCÍA, ALICIA 5 0 0 0
***9791** ALFARO BATALLER, ÀNGELA 5 0 0 0 ***5841** ARMENGOT NICOLA, LAURA 14,5 0 0 0
***4328** ALFARO CHESA, ALEXANDRE 3,2 0 0 0 ***5954** ARMENGOT NICOLA, MARTA 14,5 0 0 0
***8810** ALFARO PLATAS, MELANIA 27 0 0 0 ***9210** ARMERO GARCÍA, ELENA 3,2 0 0 0
***6053** ALFARO SAHUQUILLO, MªCARMEN 4 0 0 0 ***8916** ARMERO NAVARRO, ÁNGELA 27 0 0 0
***0973** ALFONSO NAVARRO, NOELIA 4 0 0 0 ***6463** ARNALDOS PAYÁ, MARTA 27 0 0 0
***1324** ALFONSO NAVARRO, PATRICIA 27 0 0 0 ***6653** ARNANDIS BENAVENT, SANDRA 5 0 0 0
***8423** ALFONSO QUESADA, ISABEL 27 0 0 0 ***0222** ARNAU LLOPIS, JOAQUÍN 3,2 14,5 0 0
***1108** ALI , BILAWAL 27 0 0 0 ***0800** ARNEDO ROSA, MERCEDES 27 0 0 0
***8262** ALMAGRO DEL REY, CLAUDIA 13 0 0 0 ***2141** AROCA PONCE, ANGELA 27 0 0 0
***1298** ALMELA ZAHONERO, DAVID 27 0 0 0 ***6340** AROCA SIMÓN, EVA 13 0 0 0
***9970** ALMENDROS PASTOR, LAURA 13 0 0 0 ***3396** ARRIBAS CABRERA, ANNA 3,2 0 0 0
***9693** ALMONACID TORTAJADA, MÓNICA 14,5 0 0 0 ***8422** ARRIBAS NAVARRETE, JUAN DIEGO 5 0 0 0
***9792** ALONSO CALATAYUD, CARMEN 14,5 0 0 0 ***6427** ARROYO ARRIBAS, CLAUDIA 3,2 0 0 0
***8291** ALONSO DIEZ, ESPERANZA 3,2 14,5 28 0 ***5595** ARROYO BLANCO, LUCAS 13 0 0 0
***0452** ALONSO MORENO, LUCIA 3,2 14,4 0 0 ***0308** ARROYO GONZALEZ, GEMA 13 0 0 0
***2185** ALONSO RODRÍGUEZ, SANDRA 3,2 0 0 0 ***5867** ARTÉS BELMONTE, JESSICA 3,2 0 0 0
***4262** ALONSO SUAY, MALENA 27 0 0 0 ***5786** ARTES CLIMENT, IVAN 27 0 0 0
***1514** ALTAMURA GARCÍA, LIDIA 14,5 0 0 0 ***9768** ARTIGUES CLIMENT, TANIA 27 0 0 0
***8077** ALTED RUIZ, NURIA 5 0 0 0 ***9725** ARZUMANYAN , FLORA 13 0 0 0
***5672** ALVAREZ CASTELLO, MARIA LUISA 5 0 0 0 ***9735** ASENSIO MARTINEZ, ALICIA 27 0 0 0
***0291** ALVAREZ CUBEROS, FRANCISCO JAVIER 3,2 0 0 0 ***0493** ATENCIA SANCHIS, EVA 27 0 0 0
***0006** ALVAREZ ESTOR, DIDAC 5 0 0 0 ***1839** ATIENZA PÉREZ, IVÁN 14,5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33760

***2778** ATLER SCOLES, ABRIL NICOLE 13 0 0 0 ***7817** BELTRAN BELTRAN, MARIA 3,2 0 0 0
***0666** ÀVILA GALIANA, VICENTE 13 0 0 0 ***4710** BELTRAN GONZALEZ, LIDIA 13 0 0 0
***3170** ÁVILA GARCÍA, ESTHER 5 0 0 0 ***1505** BELTRÁN LATORRE, ELENA 14,4 0 0 0
***5428** AVILÉS BAÑEGIL, CHRISTIAN 13 0 0 0 ***1505** BELTRÁN LATORRE, MARÍA 14,4 0 0 0
***0590** AZCARATE RUANO, CELESTINO 5 0 0 0 ***0238** BELTRÁN MARTÍNEZ, JUAN VICENTE 27 0 0 0
***0401** AZNAR GIL, MARÍA AMPARO 5 0 0 0 ***1994** BELTRÁN SAFONT, JOSELA 27 0 0 0
***5215** AZOPARDO ALBIR, ADRIÁN 5 0 0 0 ***0933** BEN HAMOU HAMOUNA, NAJOUA 5 0 0 0
***8627** AZORIN RICO, AURORA 14,5 0 0 0 ***5853** BENACHES SATORRES, JOSEP 14,5 0 0 0
***1188** BABUT , LARISA ANDREEA 27 0 0 0 ***4157** BENACHI VALENCIA, KELLY DAHIANA 27 0 0 0
***5961** BADENAS PLA, JAVIER 27 0 0 0 ***8825** BENAICHA FERNÁNDEZ, AMINA 27 0 0 0
***8638** BADENES HERNANDIS, CARLOS 5 0 0 0 ***0308** BENAVENT ANDRES, AITANA 14,5 0 0 0
***9287** BADENES MARCH, EVA 3,2 0 0 0 ***5893** BENAVENT ESTEVE, FERRAN 4 0 0 0
***5418** BADIA OLMOS, CELIA 27 0 0 0 ***8221** BENAVENT ESTEVE, PAULA 5 0 0 0
***8647** BAENA PEREZ-CEJUELA, DAVID 4 0 0 0 ***0267** BENAVENT MAHIQUES, MARC 27 0 0 0
***0585** BAGUIAN NSUE, KEVIN DANIEL 13 0 0 0 ***6286** BENAVENT PIERA-GIL, JORDI 27 0 0 0
***1262** BAILÉN GOICOECHEA, NURIA 5 9,2 0 0 ***9975** BENET SANVICTORINO, CARMEN 5 0 0 0
***6202** BAIXAULI BRINES, MARIA 27 0 0 0 ***4840** BENEYTO BARRIGA, SERGIO 14,5 0 0 0
***9133** BAIXAULI FERNÁNDEZ, MARIONA BAEATRIU 27 0 0 0 ***8017** BENITO ELVIRA, NÉSTOR 14,5 0 0 0
***4708** BAIXAULI HUERTA, JORDI 14,5 0 0 0 ***0547** BENITO GREGORIO, ANA 5 0 0 0
***9488** BAKALOVA , LINA 9,1 0 0 0 ***2453** BENLLOCH MAÑEZ, MARIA LUZ 13 0 0 0
***9651** BALAGUER LÓPEZ, IGNACIO 14,5 0 0 0 ***0775** BENLLOCH MIRET, ANDREA 5 0 0 0
***1685** BALAGUER TORTAJADA, CONSUELO 5 0 0 0 ***9549** BENLLOCH OLIVAS, ARANTXA 3,2 0 0 0
***7070** BALANZA PERIS, BLANCA 5 0 0 0 ***0959** BERBEL FERNÁNDEZ, ANA MARÍA 3,2 0 0 0
***1594** BALANZÁ VICENTE, MARC 27 0 0 0 ***7274** BERENGUER MARÍN, IRINA 14,5 0 0 0
***9696** BALDÓ FORNER, VÍCTOR 5 0 0 0 ***5451** BERENGUER SILVESTRE, MIREYA 3,2 0 0 0
***8961** BALDRÉS AGUADO, ALEXANDRE 4 0 0 0 ***9962** BERMEJO MOMPÓ, CARLOS 27 0 0 0
***8942** BALLESTER BONILLA, NERIAM N. 13 0 0 0 ***0796** BERNABEU GARCÍA, LIDIA PAULA 5 0 0 0
***8024** BALLESTER DASI, EUNICE 14,5 0 0 0 ***8834** BERNABEU MIRA, ARACELI 13 0 0 0
***5439** BALLESTER ESTEBANELL, CRISTINA 5 0 0 0 ***9562** BERNAT REQUENA, ANDREA 14,5 0 0 0
***6388** BALLESTER MARTINEZ, IVAN 5 0 0 0 ***0111** BERNAT VIDAL, JAVIER 4 0 0 0
***1313** BALLESTER MIQUEL, DANIEL 13 0 0 0 ***6018** BERTÓ BROTONS, RUBÉN 27 0 0 0
***2718** BALLESTER MURAT, ROSA 14,4 0 0 0 ***9102** BERTÓ GARCÍA, SALVADOR 14,5 0 0 0
***9693** BALLESTER SANCHIS, JUAN JOSE 5 0 0 0 ***9898** BIBI , IQRA 27 0 0 0
***4136** BALLESTERO DE LA CRUZ, HELENA 5 0 0 0 ***6202** BISBAL HERNANDIZ, NEREA 5 0 0 0
***1418** BALLESTEROS ESCRIBANO, MARÍA 14,5 28 0 0 ***8759** BISBAL MARÍ, ANA 27 0 0 0
***9835** BALLESTEROS MARTÍNEZ, ESTEFANÍA 27 0 0 0 ***9448** BISBAL MORET, PAULA 3,2 14,5 0 0
***5702** BALLESTEROS PEREZ, CARLA 3,2 0 0 0 ***8064** BISBAL SALA, IRENE 5 0 0 0
***2055** BAÑOS GONZÁLEZ, MIRYAM 27 0 0 0 ***8497** BIXQUERT ALPISTE, MANEL 13 0 0 0
***8971** BAÑULS BRACO, RAQUEL 14,4 0 0 0 ***0187** BLANCH RUIZ, SILVIA 13 0 0 0
***2000** BAÑULS LLORCA, MARTA 4 0 0 0 ***2449** BLANCO BORREGO, JOSE MARÍA 2 0 0 0
***7953** BAÑULS SAIZ, PAULA 14,4 0 0 0 ***1442** BLANCO ROMERO, ISABEL 5 0 0 0
***5845** BARAMBIO BARAMBIO, EVA 5 0 0 0 ***9778** BLANCO VALOR, MIRIAM 4 0 0 0
***5745** BARAT TORRES, RAQUEL 3,2 0 0 0 ***4516** BLANCO VERDEJO, LAURA 5 0 0 0
***4295** BARBER PELLICER, NESTOR 14,5 0 0 0 ***0434** BLANES FERNANDEZ, IRENE 14,5 0 0 0
***9405** BARBERÁ GARCÍA, ALBERTO 14,5 0 0 0 ***3016** BLANK , URSZULA 27 0 0 0
***1718** BARBERA LEÓN, ANDREA 3,2 0 0 0 ***2594** BLANQUER BENEYTO, ANDREA 3,2 0 0 0
***0561** BARBERÁ VIDAL, MARTA 13 0 0 0 ***5683** BLASCO ALGARRA, JOSE JAVIER 14,5 0 0 0
***9045** BARBERAN MARTINEZ, PILAR 3,2 0 0 0 ***2555** BLASCO CARBONELL, LUCÍA 3,2 0 0 0
***5557** BARCELÓ ALCALÁ, ROBERTO 4 0 0 0 ***9813** BLASCO FORNER, AINA 27 0 0 0
***9579** BARCELO GRANADOS, MARÍA DEL CARMEN 14,5 0 0 0 ***0596** BLASCO JORDÁ, ANDREA 27 0 0 0
***4522** BARCHÍN MARTÍNEZ, LOURDES 14,5 0 0 0 ***0624** BLASCO JORDÁN, MARÍA 27 0 0 0
***8279** BARDOUZ GOUGUASSE, OUSSAMA 27 0 0 0 ***9134** BLASCO LÓPEZ, MAE 27 0 0 0
***5194** BAREA MESAS, ENRIQUE 27 0 0 0 ***0435** BLASCO LUJÁN, SARA 27 0 0 0
***0362** BARRAGAN MARTINEZ, ELENA 13 0 0 0 ***5536** BLASCO PALAU, FERRAN 14,5 0 0 0
***0116** BARRERA FERNÁNDEZ, DAFNE 27 0 0 0 ***5819** BLASCO RUBIO, ANDREA 14,5 0 0 0
***7842** BARRIGA CUARTERO, LUIS JAVIER 27 0 0 0 ***5269** BLAT ALAMO, LORENA 13 0 0 0
***9027** BARRIOS ÁLVAREZ, VÍCTOR MANUEL 27 0 0 0 ***8667** BLAT CANET, IVAN 5 0 0 0
***3662** BARRIOS ÍÑIGUEZ, SAIOA 27 0 0 0 ***4042** BLEDA ORTEGA, JUAN CARLOS 14,5 0 0 0
***8493** BARRIOS MARTIN, ANA MARÍA 6 0 0 0 ***6983** BLESA PARDO, IRENE 14,5 0 0 0
***7611** BARROSO RUBIO, MARIA 3,2 0 0 0 ***9953** BO ROIG, LAURA 14,5 0 0 0
***7611** BARROSO RUBIO, PAULA 3,2 0 0 0 ***9954** BO ROIG, RAQUEL 14,5 0 0 0
***2267** BARTOLL GARCÍA, ALBERT AUSIÀS 13 0 0 0 ***9331** BOIANGIU , ALINA GABRIELA 4 5 13 0
***0706** BAS MULLOR, JAVIER 5 0 0 0 ***1169** BOLINCHES SANCHIS, CELIA 27 0 0 0
***8773** BASIERO GARCÍA, PABLO 5 0 0 0 ***3824** BOLUDA CHOVA, JOAN 5 0 0 0
***0482** BATALLER AMADOR, PABLO 14,5 0 0 0 ***7802** BOLUMAR GÓMEZ, SARA 5 0 0 0
***2731** BATALLER PERELLO, LAURA 4 0 0 0 ***7516** BOLUMAR SANTAMARÍA, MARÍA 3,2 14,5 0 0
***0261** BATALLER SORIANO, JUAN DAMIAN 5 0 0 0 ***0385** BONAFONT CASTELLS, MARIA 3,2 14,5 0 0
***9452** BAUSET SECADURAS, SILVIA 27 0 0 0 ***2194** BONO MOLA, LAURA 5 0 0 0
***4796** BAUTISTA MARTÍNEZ, LORENA 3,2 0 0 0 ***9979** BONO SÁNCHEZ, CLAUDIA 27 0 0 0
***5681** BAUTISTA NAVARRO, TERESA 3,2 14,5 0 0 ***0465** BONONAD MANCLUS, AITANA 14,5 0 0 0
***8172** BAVIERA PIQUER, MANUEL 5 0 0 0 ***0436** BORDERA CASANOVA, PABLO 27 0 0 0
***0800** BAYARRI NAVARRO, EMPAR 14,5 0 0 0 ***0906** BORDERIA LOZOYA, LAURA 27 0 0 0
***0800** BAYARRI NAVARRO, LAURA 14,5 0 0 0 ***2000** BORDES MENGUAL, ALBA 27 0 0 0
***7613** BAYO GARCÍA, FERNANDO 14,2 0 0 0 ***4419** BORDES PORTES, CAROLINA 5 0 0 0
***5754** BAYO GISBERT, ÓSCAR 27 0 0 0 ***6883** BORDONADO TORREGROSA, MARTA 4 0 0 0
***2224** BAYOD ROCHER, ROSANA 14,5 0 0 0 ***4796** BORJA COSTA, ALBA 27 0 0 0
***0852** BEDOYA JIMENEZ, ELIZABETH 13 0 0 0 ***5891** BORRAS AHULLO, ANA 5 0 0 0
***8965** BELDA LOZANO, LAURA 14,5 0 0 0 ***9557** BORRÀS MONTAGUD, ANA 27 0 0 0
***9234** BELDA PALOMO, JULIA 9,2 0 0 0 ***6487** BORREDÁ BORRELL, MONTSERRAT 27 0 0 0
***0716** BELDA PASQUES, SARA 27 0 0 0 ***7084** BORT ARIZA, MARTA 3,2 0 0 0
***0599** BELDA TORRES, ALBA 27 0 0 0 ***2514** BOSCH NAVARRO, JUAN JOSE 5 0 0 0
***2323** BELENGUER NAVARRO, TAMARA 27 0 0 0 ***1470** BOSCH ROBLES, PATRICIA 14,5 0 0 0
***8193** BELGACEM LAKOUES, AMINA 27 0 0 0 ***7107** BOSCH ZACARÍAS, JESÚS GABRIEL 27 0 0 0
***8429** BELHALBA MOUHID, DOHA 5 0 0 0 ***1609** BOTELLA LEÓN, GEMMA 27 0 0 0
***0279** BELLES PITARCH, SILVIA 3,2 0 0 0 ***0168** BOU MATEU, PATRICIA 27 0 0 0
***9971** BELLIDO GALAN, ALVARO 27 0 0 0 ***9379** BOU PUERTO, AMELIA 3,2 0 0 0
***1142** BELLIDO LATORRE, JULIO 14,5 0 0 0 ***8149** BRESO PLA, MARIA 27 0 0 0
***5757** BELLVER CARRASCO, MARÍA 4 0 0 0 ***8149** BRESO PLA, VICTOR 27 0 0 0
***3371** BELMAR GUISADO, KEREN 27 0 0 0 ***3962** BRIZ MARTINEZ, PAU 3,2 0 0 0
***5863** BELMONTE ALVAREZ, YASMYN 27 0 0 0 ***3388** BRIZ ZAMORA, JOSEP 13 0 0 0
***1329** BELTRÁN ALCAIDE, JORDI 14,5 0 0 0 ***9621** BROTONS BARBERÀ, BETLEM 27 0 0 0
***9453** BELTRAN ARASTENY, SERGIO 3,2 0 0 0 ***6457** BRUN JUAN, IRENE 14,5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33761

***9286** BUCH MUÑOZ, LUIS MIGUEL 5 0 0 0 ***2808** CARAZO COLÓN, VÍCTOR 27 0 0 0


***9353** BUEDO ANTÓN, ADRIÁN 13 0 0 0 ***5655** CARBONELL ALBA, BORJA 27 0 0 0
***0334** BUENDIA ROMERO, FRANCISCO 5 0 0 0 ***3676** CARBONELL FAUS, ADRIÀ 14,2 0 0 0
***5475** BUENO FERNÁNDEZ, ANA 3,2 0 0 0 ***1037** CARBONELL GÓMEZ, NAYARA MARÍA 5 0 0 0
***1434** BUENO LORENZO, NOELIA 27 0 0 0 ***9526** CARBONELL RODES, BLANCA 14,2 0 0 0
***1215** BUENO MERINO, CARMEN 14,5 0 0 0 ***8975** CÁRCELES LITRÁN, MARÍA DOLORES 13 0 0 0
***1215** BUENO MERINO, MIREIA 14,5 0 0 0 ***0055** CARCELLER CERDÀ, SARA 14,5 0 0 0
***4954** BUIGUES BUIGUES, ANNA 27 0 0 0 ***2301** CARCELLER TOSELLI, ALVARO 14,4 0 0 0
***6463** BUITRAGO GARCÍA, ROBERTO CARLOS 5 0 0 0 ***2301** CARCELLER TOSELLI, MARTINA 14,4 0 0 0
***0024** BUJEDA BONANAD, GONZALO 3,2 0 0 0 ***9742** CARDENETE GÓMEZ, BLAS 27 0 0 0
***0133** BULLÓN MARTÍ, JORDI 3,2 0 0 0 ***4001** CARDONA ROJAS, LARA 27 0 0 0
***0293** BUÑAY LEÓN, MELANY DAYANA 27 0 0 0 ***4916** CARDONA SISCAR, ADRIÁN 14,5 0 0 0
***2771** BURCHES CATALÁ, SANDRA 4 0 0 0 ***5870** CARMONA MARTÍNEZ, ELENA 27 0 0 0
***8782** BURGOS GONZÁLEZ, MARIO FÉLIX 13 0 0 0 ***9034** CARMONA PERALTA, MARIA TERESA 5 0 0 0
***3585** BURGOS SALINAS, MIREIA 14,5 0 0 0 ***1267** CARMONA RUZ, CRISTIAN 27 0 0 0
***9657** BURGUERA BERNALTE, DANIEL 27 0 0 0 ***7545** CARO CAÑAVATE, NOEMÍ 27 0 0 0
***6124** BURGUET PENELLA, JOAN ANTONI 14,5 0 0 0 ***1306** CAROT CASES, MAYTE 5 0 0 0
***6947** BURGUILLO CARBÓ, MARTA 14,5 0 0 0 ***6254** CARRALERO LÓPEZ, TANIA 13 0 0 0
***9869** BURRIEL HERNÁNDEZ, CAROLINA 27 0 0 0 ***2873** CARRASCO DE SOUSA, TAMIRIS 27 0 0 0
***0506** BUSTAMANTE GIMENEZ, ANA ISABEL 3,2 0 0 0 ***0898** CARRASCO HERNÁNDEZ, LAURA 14,4 0 0 0
***9391** BUSTOS GASCÓN, SANDRA 27 0 0 0 ***5618** CARRASCO LAFUENTE, MARIO 5 9,2 0 0
***0799** CABALLERO GALLARDO, JORGE 27 0 0 0 ***9994** CARRASCO LAZARO, MIGUEL 14,5 0 0 0
***3216** CABALLERO PELLITERO, CRISTINA 27 0 0 0 ***0496** CARRASCO ROMERO, RAÚL 27 0 0 0
***9753** CABANES BELTRAN, INES 5 0 0 0 ***9246** CARRASCO RUBIO, ELENA 27 0 0 0
***0912** CABEDO ALCALÀ, RAFAEL 14,5 0 0 0 ***2013** CARRATALÁ DE VALCÁRCEL, PALOMA 27 0 0 0
***5932** CABELLOS GARCIA, MARIA 3,2 14,5 0 0 ***3299** CARRIÓ BOTELLA, MARIA 13 0 0 0
***9195** CABEZA PARDO, LAURA 27 0 0 0 ***4470** CARRIÓ MUT, RUBÉN 14,5 0 0 0
***8322** CABEZAS ORTEGA, INES YVONNE 14,5 0 0 0 ***0576** CARRION CALATAYUD, SARA 14,5 0 0 0
***6365** CABRERA BELTRAN, MERCY VERONICA 5 0 0 0 ***0020** CARRIÓN CUBAS, MAR 27 0 0 0
***1706** CABRERA GONZÁLEZ, PAULA 13 0 0 0 ***2142** CARRION GASTEAZY, GUILLERMO 30 27 0 0
***1831** CABRERA GURILLO, DARIO 14,5 0 0 0 ***1275** CARRION MARTINEZ, CLARA 5 0 0 0
***4560** CABRERA HERNAN, ANGELS 27 0 0 0 ***6490** CARVAJAL ARELLANO, ANGEL FRANCISCO 5 0 0 0
***5025** CÁCERES LOAIZA, NATALIA 5 0 0 0 ***0901** CARVAJAL MEZA, MANUELA 13 0 0 0
***6088** CAJO FERRANDO, LUCÍA 27 0 0 0 ***5109** CASAMAYOR FLORES, LAURA 27 0 0 0
***9128** CALABUIG ABAD, SILVIA MERCEDES 3,2 0 0 0 ***8071** CASANOVA ALABAU, XIMO 5 0 0 0
***0833** CALABUIG APARICIO, LYDIA 3,2 0 0 0 ***3073** CASANOVA FERRIS, JAIME 27 0 0 0
***7502** CALABUIG TORTAJADA, ENRIQUE 13 0 0 0 ***2688** CASANOVA HUERTAS, MARIA ISABEL 3,2 0 0 0
***0515** CALABUIG VAÑÓ, MARIA JOSÉ 27 0 0 0 ***5990** CASANUEVA GONZALEZ, CANDELA 13 0 0 0
***0533** CALATAYUD MATEU, JOSE 27 0 0 0 ***6108** CASAS GACRIA-CONSUEGRA, MARIA 27 0 0 0
***9599** CALATAYUD PAREJA, BERTA 14,5 0 0 0 ***1997** CASELLES BISQUERT, ERIC 27 0 0 0
***0720** CALATAYUD SALCEDO, RAÚL 14,5 0 0 0 ***2208** CASIANO LOPEZ, MARIA DE LA PAZ 14,5 0 0 0
***6633** CALBO GARCIA, IANIRE 27 0 0 0 ***1044** CASINOS MONTORO, ESTER 13 0 0 0
***9640** CALBO PRATS, CARLOS 27 0 0 0 ***9914** CASQUERO BALLESTER, AUGUSTO 5 0 0 0
***0542** CALERO SEGURA, SARA 3,2 0 0 0 ***6540** CASTANY RODRÍGUEZ, ALBA 27 13 0 0
***3988** CALERO VELASCO, SARA 27 0 0 0 ***5489** CASTANY VILA, ELENA 13 0 0 0
***1995** CALLEJO ORENGO, MIGUEL ÁNGEL 13 0 0 0 ***8925** CASTAÑEDA JUSTILLOS, ASHLEY GREGORIA 5 0 0 0
***7084** CALVILLO APARICIO, CRISTINA 4 0 0 0 ***1222** CASTELL PERIZ, ARIAN 14,5 0 0 0
***1103** CALVO ANDREU, TERESA 3,2 0 0 0 ***9023** CASTELLANO SILVESTRE, CAROLINA 5 0 0 0
***5907** CAMAÑES CRESPO, SANTIAGO 5 0 0 0 ***9147** CASTELLANOS MARTÍNEZ, DAVID 3,2 0 0 0
***0443** CAMAÑES GONZALVO, SARA 14,5 0 0 0 ***1276** CASTELLANOS SORIANO, PILAR 13 0 0 0
***1427** CÁMARA LARA, ÀLEX 14,5 0 0 0 ***0976** CASTELLÓ FRANCÉS, DAVID 5 0 0 0
***2844** CAMARASA CAÑAMERO, ISABEL 27 0 0 0 ***0753** CASTELLÓ MOLINA, SARA 4 0 0 0
***3042** CAMARASA FIGUERES, LYDIA 13 0 0 0 ***3216** CASTELLÓ OLIETE, PAU MIQUEL 27 0 0 0
***3059** CAMARENA MOMPÓ, FRANCISCO JAVIER 27 0 0 0 ***3216** CASTELLÓ OLIETE, VICENT LLUIS 27 0 0 0
***9531** CAMARENA PELUFO, IVÁN 27 0 0 0 ***3398** CASTELLÓ PELLICER, JUANA 27 0 0 0
***0370** CAMBRA GALBIS, HECTOR 5 0 0 0 ***6461** CASTELLÓ PERIGÜELL, RAQUEL 5 0 0 0
***3961** CAMPAGNOLI MIGLIAVACCA, LUISINA 27 0 0 0 ***5466** CASTELLS GARCIA, EVA MARIA 5 0 0 0
***0197** CAMPILLO ROMERO, MANUEL 5 0 0 0 ***8792** CASTILLO CABALLERO, BORJA 13 0 0 0
***1194** CAMPO ARRUÉ, HELENA 27 0 0 0 ***9799** CASTILLO GARCÍA, HELENA 27 0 0 0
***8780** CAMPOS BLASCO, MAR 13 0 0 0 ***1107** CASTILLO GIRALTE, CELIA 14,5 0 0 0
***3089** CAMPOS CALATAYUD, MIRIAM 27 0 0 0 ***2441** CASTILLO IBORRA, FRANCISCO 13 0 0 0
***1521** CAMPOS FERNÁNDEZ, NEREA 28 0 0 0 ***9418** CASTRO NUÑEZ, DAVID 3,2 0 0 0
***2580** CAMPOS GARCÍA, RUBÉN 3,2 0 0 0 ***5985** CASTRO PEREZ, ANA MARIA 5 0 0 0
***2730** CAMPOS PÉREZ, OLGA 14,5 0 0 0 ***9530** CATALA BENAVENT, IRIS 14,5 0 0 0
***9551** CAMPS SIÑUELA, CARLES 5 0 0 0 ***8821** CATALÀ CARRILLO, GERMÀ 5 0 0 0
***1877** CAMÚS HENÁNDEZ, JAVIER 14,5 0 0 0 ***9785** CATALÁ CLIMENT, ALBERTO 14,5 0 0 0
***1877** CAMÚS HERNÁNDEZ, VÍCTOR 14,5 0 0 0 ***0170** CATALÁ DOMÍNGUEZ, NATALIA 13 0 0 0
***9043** CANALES ALBARÁÑEZ, NURIA 3,2 0 0 0 ***8610** CATALÁN GRAU, MARTA CRISTINA 5 0 0 0
***2399** CANALES GARCÍA, ALMUDENA 14,5 0 0 0 ***7864** CATALÁN IBAÑEZ, PAULA 27 0 0 0
***3081** CANET CHORNET, MARIA 27 0 0 0 ***0281** CATALÁN ROCHER, DANIEL 5 0 0 0
***0900** CANET MOSCARDO, NEUS 5 0 0 0 ***1181** CAZORLA FERNANDEZ, JAVIER 4 0 0 0
***3787** CANET NADAL, ÒSCAR 27 0 0 0 ***5765** CEBRIÁN BONANAD, LUIS CARLOS 4 0 0 0
***2194** CANO AGUADO, VICTOR 27 0 0 0 ***9218** CEBRIÁN CARO, DESSIRÉ 27 0 0 0
***3083** CANO ANTÓN, MARÍA 14,2 0 0 0 ***5580** CEBRIÁN JIMÉNEZ, ANA 27 0 0 0
***5701** CANO ARAQUE, ALICIA 5 0 0 0 ***0877** CEBRIÁN LECUE, CARLOS 3,2 14,5 0 0
***3726** CANO BELENGUER, SANDRA 27 0 0 0 ***6407** CEBRIÁN YUSTE, BEGOÑA 4 2 0 0
***6031** CANO QUINTO, CARLA MARÍA 27 0 0 0 ***1514** CELDA GALLUD, ENRIQUE 5 0 0 0
***3017** CANO SOLERA, DEBORAH 5 0 0 0 ***3541** CENTENO DAVILA, Mª CANDIDA 5 0 0 0
***1183** CANÓS FERRANDIS, GEMA 27 0 0 0 ***5479** CEPERO SANZ, ELENA 27 0 0 0
***4382** CANTALAPIEDRA CABEZAS, CRISTINA 27 0 0 0 ***5865** CEPILLO CRESPO, ANDREA 27 0 0 0
***2994** CANTALEJO BENITEZ, AIDA 27 0 0 0 ***6754** CERDÀ BACETE, RUBÉN 13 0 0 0
***0591** CANTARELLI , PAOLA 28 0 0 0 ***5403** CERDÁ ESTEBAN, LAURA 27 0 0 0
***8922** CANTAVELLA GARCÍA, MARIA 27 0 0 0 ***8755** CERDÁ PÉREZ, CRISTINA 14,5 0 0 0
***4599** CANTÓ MARTÍNEZ, IRINA 27 0 0 0 ***2543** CEREZO BELENGUER, ALBA 27 0 0 0
***4574** CANUT CISCAR, AINHOA 13 0 0 0 ***2102** CERVERA ARBONA, CARLA 3,2 0 0 0
***0860** CAÑAMERO BALLESTAR, IGNACIO 27 0 0 0 ***8898** CERVERA BENEGAS, ANDREU 5 0 0 0
***5189** CAÑETE GALARZA, CRISTHIAN 5 0 0 0 ***5773** CERVERÓ PALERO, NOELIA 6 0 0 0
***0954** CAÑIGRAL BUENO, VICTOR ALEJANDRO 27 0 0 0 ***6275** CERVERÓ SANFÈLIX, NEUS 3,2 0 0 0
***8566** CAÑIZARES OYOS, DIANA 7 0 0 0 ***3498** CEVALLOS TOLEDO, RITA 6 0 0 0
***1417** CAPDEVILA FERNÁNDEZ, MIGUEL 27 0 0 0 ***9817** CHACÓN GÜEMES, CELIA 14,5 0 0 0
***2845** CAPILLA LLORCA, ADRIAN 5 0 0 0 ***1449** CHAMORRO JIMÉNEZ, EVA 3,2 0 0 0
***5153** CAPILLA POZO, CARLA 5 0 0 0 ***1449** CHAMORRO JIMÉNEZ, MARÍA 3,2 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33762

***8838** CHAOU LATORRE, DAVID 4 0 0 0 ***1459** CRISTÓBAL TEROL, MARÍA 27 0 0 0


***4623** CHAVARINO BOERR, MARIA EUGENIA 27 0 0 0 ***2462** CRUCES GARCIA, CESAR MANUEL 27 0 0 0
***8505** CHAVARRIAS PONCE, PATRICIA 14,5 0 0 0 ***7759** CRUZ MUÑOZ, RAÚL 27 0 0 0
***5030** CHECA PÉREZ, MARINA 3,2 14,5 0 0 ***6248** CUARTERO DASÍ, CLAUDIA 5 0 0 0
***5731** CHÉRCOLES OLIVA, DANIEL 27 0 0 0 ***1427** CUBAS GÓMEZ, CELIA 5 0 0 0
***5005** CHESA FULLANA, ALEJANDRO 3,2 0 0 0 ***9420** CUBEDO CARCELLER, ALEJANDRA 3,2 0 0 0
***1916** CHICIREANU , ANDREEA 5 0 0 0 ***9178** CUBELLS GÁLVEZ, NOELIA 14,5 0 0 0
***0344** CHICOTE ZAFRA, JAVIER 5 0 0 0 ***1546** CUBERO MIMBIELA, JORGE 13 0 0 0
***1023** CHINCHILLA GARZÓN, CLARA 27 0 0 0 ***5365** CUCARELLA JUAN, ALBA 27 0 0 0
***1023** CHINCHILLA GARZÓN, GLORIA 4 0 0 0 ***9547** CUELLAR RECHE, IVAN 27 0 0 0
***7474** CHINCHILLA LLUCH, EVA 3,2 0 0 0 ***8847** CUELLAR RODENAS, TERESA 14,5 0 0 0
***0062** CHINCHILLA LLUCH, SILVIA 3,2 0 0 0 ***3397** CUELLO LLOBELL, FRANCESC 27 0 0 0
***5534** CHIRIVELLA JUAN, ANA 3,2 0 0 0 ***5893** CUENCA PERIS, DÍDAC 14,5 0 0 0
***1243** CHISBERT GIMENO, ALEJANDRO 13 0 0 0 ***6265** CUESTA ERES, LUCÍA 27 0 0 0
***5292** CHISMOL MUÑOZ-CARAVACA, CRISTINA PAULA5 0 0 0 ***8413** CUESTA MAHIQUES, ESTHER 13 0 0 0
***0585** CHISMOL MUÑOZ-CARAVACA, DAVID 5 9,2 0 0 ***8039** CUEVES GALLEGO, LUIS 13 0 0 0
***9209** CHORDA BELDA, SARA 14,5 0 0 0 ***1963** CULEBRAS TÉVAR, ANA 27 0 0 0
***6535** CHORNET ORERO, JUAN RAMÓN 5 0 0 0 ***8152** CUMPLIDO FERRI, FATIMA 3,2 0 0 0
***7201** CHOUTA BELAOULA, ISMAEL 27 0 0 0 ***4263** CUNHA PELEGRIN, JORGE 5 0 0 0
***7201** CHOUTA BELAOULA, YASSMINE 27 0 0 0 ***0085** CUNYÀ ROSALES, XIMO 3,2 14,5 0 0
***9178** CHRISTIANSEN NAVARRO, SANDRA 13 0 0 0 ***7521** CUNYAT FORT, MIREIA 3,2 0 0 0
***2462** CHULIÁ PÉREZ, PAULA 5 0 0 0 ***0341** CUQUERELLA MARCHIRANT, LAIA 3,2 0 0 0
***7705** CIFUENTES ARIAS, SAMUEL 4 0 0 0 ***0647** CUTANDA ALCANTARILLA, BORJA 27 0 0 0
***5834** CIOATA , LIVIA ELIZA 5 0 0 0 ***1105** DALMAU ALVAREZ, JOAN 5 0 0 0
***6040** CIOCIRTAU , ANDREEA CRISTINA 13 0 0 0 ***1369** DALMAU MARTINEZ, XAVIER 3,2 0 0 0
***1408** CIRAOLO ORTEGA, Mª CHANTAL 5 0 0 0 ***0755** DANIELYAN , DAYANA 5 0 0 0
***0288** CIRCUNCISIÓN TÁRREGA, CORINNE 27 0 0 0 ***9702** DAROCAS ROYO, ELENA 3,2 0 0 0
***9985** CIRUJEDA HERRERO, GABRIEL 3,2 0 0 0 ***3059** DASÍ NAVARRO, MARTA 27 0 0 0
***6032** CLARI MARTINEZ, ANGELA 27 0 0 0 ***1715** DAVID OLIVER, JESUS 27 0 0 0
***9404** CLEMENTE BALLESTER, ANDREA PILAR 14,5 0 0 0 ***6167** DAVIU RODRÍGUEZ, MªJOSÉ 13 0 0 0
***9762** CLEMENTE DEL FRESNO, JAVIER 5 0 0 0 ***3071** DAYDAY BAKALI, ASSAAD 27 0 0 0
***0115** CLEMENTE MARI, PAU 14,5 0 0 0 ***1457** DE ANDRÉS DAVID, ÁNGELA 27 0 0 0
***0765** CLERIES MARTÍNEZ, SILVIA 3,2 0 0 0 ***0041** DE ANDRÉS DAVID, RAQUEL 27 0 0 0
***6083** CLERIGUES PONCE, ANA 13 0 0 0 ***6346** DE GRACIA COCERA, VANESSA 27 0 0 0
***4968** CLIMENT CATALA, ATENEA 14,5 0 0 0 ***9511** DE JULIÁN PÉREZ, JOSÉ JAVIER 5 0 0 0
***0953** CLIMENT PLA, ANDREA 27 0 0 0 ***7220** DE LA ASUNCIÓN HERMOSILLA, MARÍA 27 0 0 0
***3267** CLIMENT REQUENA, MARIA 27 0 0 0 ***5973** DE LA CALLE GALAN, JULIO 13 0 0 0
***2427** CLIMENT TORMOS, PABLO 14,5 0 0 0 ***5416** DE LA RESURRECCIÓN PÉREZ, CLAUDIA 14,5 0 0 0
***6705** COELLO GORDON, IVAN 5 0 0 0 ***5416** DE LA RESURRECCIÓN PÉREZ, PAU 14,5 0 0 0
***4866** COLINO CALOMARDE, JOAN 27 0 0 0 ***0115** DE LA TORRE MARTÍNEZ, NOELIA 27 0 0 0
***6169** COLL ARTIAGA, MARIVÍ 27 0 0 0 ***5880** DE LA TORRE ROMERO, PAULA 5 0 0 0
***0265** COLL TORRES, ANDRÉS 3,2 0 0 0 ***8841** DE LA TORRE VILARIÑO, JOSE MANUEL 13 0 0 0
***0265** COLL TORRES, SARA 3,2 0 0 0 ***2207** DE LOS AIRES YUSTE, MARIA 3,2 14,5 0 0
***5178** COLLADO CARBONELL, DULCE 5 0 0 0 ***3025** DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, PAULA CAROLINA 27 0 0 0
***2582** COLLADO IZQUIERDO, LUCIA 3,2 14,5 0 0 ***5281** DE RAMÓN RAMIRO, DAVID 27 0 0 0
***5242** COLLADO MATEOS, VERONICA 4 0 0 0 ***1832** DE SIMÓN CRUZÁ, ALEXANDRE 3,2 14,4 0 0
***5673** COLLADO MURCIA, CRISTINA 14,2 0 0 0 ***4953** DE VALERA ARENAS, ESTELA 3,2 0 0 0
***9669** COLLIGA COSTA, CAROLINA BERNARDINA 13 0 0 0 ***9121** DE VICENTE ROMERO, JUAN JOSE 20 0 0 0
***5937** COLOMAR PONS, PABLO 3,2 0 0 0 ***8695** DEFEZ PLÁ, PAOLA MARIA 13 0 0 0
***5937** COLOMAR PONS, VÍCTOR 5 0 0 0 ***0520** DEL ÁGUILA AVIÑÓ, ELENA 27 0 0 0
***4135** COLOMER BOQUERA, ESTHER 27 0 0 0 ***5085** DEL MOLINO CAMPOS, IRENE 14,5 0 0 0
***3383** COLOMER GILABERT, CARMEN 3,2 0 0 0 ***2556** DEL RÍO GÓMEZ-RICO, PATRICIA 14,5 0 0 0
***0518** COLOMER SANZ, IDOIA 27 0 0 0 ***2161** DEL ROSARIO GONZÁLEZ, GEMA 3,2 0 0 0
***1443** COMENDADOR GONZÁLEZ, JORGE ROMÁN 5 0 0 0 ***1960** DEL SALTO ESTRANY, ANTONIO 13 0 0 0
***1294** COMES CERVERA, CRISTINA 14,5 0 0 0 ***6046** DEL TÍO DE PRADO, MARÍA CARMEN 27 0 0 0
***1251** COMES CERVERA, M.CARMEN 5 0 0 0 ***0829** DEL VAL PARRA, BÁRBARA 13 0 0 0
***0275** COMIN BONILLA, IZASKUN 14,5 0 0 0 ***9986** DELGADO HUGUET, PABLO 3,2 0 0 0
***9896** COMPANY PASTOR, ANDREA 14,5 0 0 0 ***2798** DELGADO QUILES, ANDREA 5 0 0 0
***3594** CONCA BIOSCA, RAFAEL 3,2 0 0 0 ***6477** DELGADO TUDELA, PAULA 27 0 0 0
***7702** CONCHES PONCE, NOELIA 5 0 0 0 ***6195** DELPOZO SORIANO, BÁRBARA 27 0 0 0
***9634** CONEJERO NIETO, ÁNGELA 4 0 0 0 ***5894** DESCALZO PUIG, OSCAR 5 0 0 0
***8770** CONES SAEZ, RAQUEL 27 0 0 0 ***4831** DEVESA FERRER, EUGENIA 14,5 0 0 0
***9377** CONTELL GONZALO, BEGOÑA 3,2 14,5 0 0 ***9942** DEVESA SANCHIS, ALBA 5 0 0 0
***1498** CONTRERAS MOYA, ADRIAN 14,4 0 0 0 ***3020** DIAZ JIMENEZ, DAVID 13 0 0 0
***1718** COQUILLAT MORA, HELENA 3,2 0 0 0 ***8007** DÍAZ LLOPIS, MARÍA 14,4 0 0 0
***4325** CÓRCOLES GONZÁLEZ, CRISTINA 14,5 0 0 0 ***2741** DÍAZ MARTÍN, KIRA 3,2 0 0 0
***2582** CORDERO RUIPEREZ, CARLOS ENRIQUE 3,2 0 0 0 ***5791** DIAZ OLIVERA, MARCOS 5 0 0 0
***3599** CORDOBA SERRA, FRANCISCO JAVIER 5 0 0 0 ***2479** DÍAZ ORTÍ, MARINA 13 0 0 0
***6102** CÓRDOBA VIÑÓ, ALMUDENA 3,2 0 0 0 ***5018** DÍAZ RODRÍGUEZ, MARIA ISABEL 13 0 0 0
***8656** CÓRDOBA VIÑÓ, LUCÍA 3,2 0 0 0 ***6088** DIAZ VILLANUEVA, GONZALO 27 0 0 0
***5928** CORRAL TERCERO, CARLOS 5 0 0 0 ***9904** DÍEZ RÓDENAS, ANA 5 0 0 0
***3096** CORRALIZA VICEDO, CARLOS 3,2 14,5 0 0 ***3752** DINDILIGAN , ALEXANDRA 5 0 0 0
***9280** CORRECHER SALES, DANIEL 14,4 0 0 0 ***5710** DOLZ CARDONA, CARLOS 3,2 0 0 0
***9279** CORRECHER SALES, VÍCTOR 14,4 0 0 0 ***3259** DOLZ FERNÁNDEZ, CAROLINA 27 0 0 0
***2587** CORRECHER VIDAL, CARLA 27 0 0 0 ***4715** DOLZ MUÑOZ, AARON 30 0 0 0
***0005** CORTELL TALAMANTES, MARC 3,2 0 0 0 ***6528** DOLZ TORMO, MARIA 27 0 0 0
***0292** CORTÉS FERNÁNDEZ, SHEILA 5 0 0 0 ***5029** DOMENECH CABRERO, RUBEN 5 0 0 0
***5016** CORTIJO AGUILAR, ARNAU 6 0 0 0 ***5550** DOMENECH GRACIA, NURIA MARIA 13 0 0 0
***1079** CORTINA BARCELÓ, CAROLINA 27 0 0 0 ***5869** DOMENECH MERIN, ANNA 3,2 0 0 0
***8454** CORTINA PERIS, JUAN 6 0 0 0 ***5869** DOMÉNECH MERÍN, RITA 3,2 14,5 0 0
***4626** CORTS ROSA, VÍCTOR 27 0 0 0 ***5879** DOMENECH NAVARRO, GEMA 5 0 0 0
***5916** COSIN VILLANUEVA, MARIA 27 0 0 0 ***8623** DOMINGO ASINS, ROSELLA 14,5 0 0 0
***2791** COSTA GRANERO, AGUSTIN 27 0 0 0 ***1658** DOMINGO BLAU, DIEGO 14,5 0 0 0
***5821** COSTA NAVARRO, ANDREA TERESA 14,5 0 0 0 ***5791** DOMINGO BORRAS, MIRIAM 27 0 0 0
***4856** COSTEA , CRISTINA-VALERIA 5 0 0 0 ***0559** DOMINGO CASTILLO, PABLO 14,4 0 0 0
***4953** COSTIN , MIHAELA EMILIA 13 0 0 0 ***5754** DOMINGO CORTES, MARC 3,2 14,5 0 0
***3036** CÓZAR NAVARRO, BERTA 13 0 0 0 ***1218** DOMINGO GRAMAGE, LAURA 3,2 14,4 0 0
***5775** CREMADES CAMARENA, CARLES 27 0 0 0 ***4726** DOMINGO GUITARTE, SARA 14,5 0 0 0
***8079** CRESPO MESEGUER, LORENA 14,5 0 0 0 ***9344** DOMINGUEZ BARBER, ENRIC 3,2 0 0 0
***8775** CRESPO SERRANO, LIRIOS 13 0 0 0 ***1638** DOMINGUEZ CASADO, IRENE 27 0 0 0
***6629** CRIADO SIMÓ, PAULA 5 0 0 0 ***9938** DOMINGUEZ JUANES, ENRIQUE 5 0 0 0
***3164** CRISTEA GEANINA, BEATRICE 27 0 0 0 ***0811** DOMINGUEZ MORELL, MARCOS 9,1 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33763

***7570** DONAT ROSILLO, CARLOS 27 0 0 0 ***5262** FERRE BELDA, DAVID 13 0 0 0


***0742** DONAT TORTOSA, MIRIAM 5 0 0 0 ***0284** FERRE CONESA, BEATRIZ 27 0 0 0
***4880** DRESSLER GONZÁLEZ, LAURA 6 0 0 0 ***5723** FERRER ALEIX, ALICIA 4 0 0 0
***9542** DUART BALTASAR, JORGE 13 0 0 0 ***4267** FERRER DE LA FUENTE, LAURA 14,5 0 0 0
***9859** DUART CONTRERAS, XAVIER 14,4 0 0 0 ***6518** FERRER ESTEVE, LARA 27 0 0 0
***0348** DUART I MORENO, GUILLEM 3,2 0 0 0 ***3589** FERRER HERNÁNDEZ, PABLO 27 0 0 0
***3283** DUDIKOVA , NINA 6 0 0 0 ***9520** FERRER LARA, CARMEN 13 0 0 0
***2251** DURA GIMENO, PABLO 27 0 0 0 ***4688** FERRER PEREZ, PAULA 3,2 0 0 0
***3400** DURÁN COYA, BEATRIZ 4 13 0 0 ***0259** FERRER RODRIGUEZ, MARTA 27 0 0 0
***9023** DURAN PUGA, JORGE 4 0 0 0 ***8798** FERRER SÁNCHEZ, ALEJANDRO 3,2 0 0 0
***1274** DURBA PASCUAL, ENRIQUE RAMON 13 0 0 0 ***4022** FERRERES BERNABEU, LUCIA 3,2 0 0 0
***5726** ECHAARA ESCAMILLA, DUNIA 27 0 0 0 ***0500** FERRERO TORRÓ, DIEGO 27 0 0 0
***8999** ECHEGOYEN BLASCO, SARA 4 0 0 0 ***3813** FERREROS GONZÁLEZ, BLANCA 14,5 0 0 0
***0909** EGEA BELDA, SANDRA 5 0 0 0 ***6466** FERRI COLL, FRANCISCO 14,5 0 0 0
***6420** EGEA SANCHEZ, JOAN 27 0 0 0 ***8016** FERRI SANCHEZ, ROSA MARIA 14,5 0 0 0
***3247** EGIDO LLOPIS, DANIEL 27 0 0 0 ***3550** FERRI SANCHIS, BORJA 13 0 0 0
***0664** EJARQUE DOMINGO, CARLOS 13 0 0 0 ***6172** FERRIS GUZMÁN, SERGIO 3,2 0 0 0
***7497** EL ALOUANI DAHMOUNI, NADIA 27 0 0 0 ***8095** FERRÍS TORTAJADA, JOSEP 27 0 0 0
***4524** EL ANANI CHRAIBI, OMAIMA 14,4 0 0 0 ***9129** FERRO DOMINGO, ADRIA 27 0 0 0
***1331** EMBAREC MAATA, DORA GALIA 5 0 0 0 ***1916** FIDES JALÓN, ANDREA 13 0 0 0
***0086** EMBUENA GARRIGUES, ESTHER 3,2 0 0 0 ***7653** FILLOL DONAT, MARIA JOSE 27 0 0 0
***1402** EMONE BOHORQUES, MARTA 27 0 0 0 ***2197** FLOR ROMERO, GABRIEL 4 0 0 0
***4028** EN NJIMI ER RABEHY, AOUATIF 13 0 0 0 ***2538** FLORES SÁEZ, YASMINA 5 0 0 0
***2968** ERTEMA , MERJEMA 3,2 0 0 0 ***0316** FOLCH RUIZ, ADRIÁN 13 0 0 0
***5265** ESCARTÍ ESPARZA, SERGI 3,2 0 0 0 ***7768** FOLSON HINESTROSA, PATRICIA 5 0 0 0
***1036** ESCOBAR GASCÓN, DIEGO 3,2 14,5 0 0 ***1754** FONTESTAD PEIRÓ, SARA 27 0 0 0
***1293** ESCRIBÁ RODRÍGUEZ, ANDREA 14,5 0 0 0 ***8191** FORÉS JULVE, ROGER 13 0 0 0
***8439** ESCRIBANO PILES, JOSE MANUEL 27 0 0 0 ***2301** FORONDA CIORRAGA, ALEJANDRO 4 0 0 0
***4196** ESCRICH COSTA, CLARA 3,2 0 0 0 ***6247** FORT CRESPO, MARC 3,2 14,5 0 0
***1549** ESCRICHE MAIQUES, GASPAR 3,2 14,4 0 0 ***9516** FORTUNY GARCIA, JAVIER LORENZO 27 0 0 0
***0838** ESCRIVÁ ARANDA, PEDRO 27 0 0 0 ***0190** FOS PARDO, ÀLEX 3,2 0 0 0
***9359** ESCRIVÁ ASENSIO, ESTHER 5 0 0 0 ***2570** FRANCÉS DÍEZ, NAYARA 27 0 0 0
***3565** ESCRIVÀ GREGORI, VERÒNICA 14,5 0 0 0 ***9592** FRANCÉS GIMENO, ANDREU 27 0 0 0
***3552** ESCRIVÀ MORANT, ANTONI 27 0 0 0 ***3657** FRANCÉS GÓMEZ, ALBERTO 5 0 0 0
***4198** ESCRIVÀ PARETS, EDUARDO 27 0 0 0 ***4952** FRANCÉS MATEU, SARA 4 0 0 0
***5872** ESCUDERO VIANA, SANTIAGO 3,2 0 0 0 ***3974** FRANCÉS MOLL, CARMEN 3,2 0 0 0
***5872** ESCUDERO VIANA, SERGIO 3,2 0 0 0 ***9388** FRANCES VAÑO, NEUS 14,5 0 0 0
***9619** ESCURIET BERMUDEZ, MONTSERRAT 13 0 0 0 ***8770** FRANCH DASÍ, MARC 14,5 0 0 0
***9308** ESCUTIA MARI, LORENZO 27 0 0 0 ***5686** FRANCO RENART, MAR 3,2 0 0 0
***6508** ESPARZA REYES, MARTA 14,5 0 0 0 ***9652** FRANCOVÁ , MARIE 9,1 0 0 0
***2562** ESPI PASTOR, DAVID 27 0 0 0 ***4313** FRASÉS FRUCTUOSO, MIREYA 27 0 0 0
***0980** ESPÍ VIDAL, LAURA 27 0 0 0 ***1853** FRASQUET ARGÜELLO, ANDREA 14,5 0 0 0
***7741** ESQUIVA BLASCO, JOSE ALBERTO 27 0 0 0 ***4786** FRAU MARTINEZ, ANNA 3,2 0 0 0
***2529** ESTEBAN IGUAL, LUIS 3,2 0 0 0 ***9048** FUERTES SALVADOR, MARIA 27 0 0 0
***2062** ESTELLER PELLICER, ANA 14,5 0 0 0 ***8625** FULLANA SAMPABLO, JAUME 14,2 0 0 0
***0689** ESTELLES CAVERO, FRANCISCO DAVID 13 0 0 0 ***8237** FURIÓ GRANCHA, MARÍA DEL SAGRARIO 5 0 0 0
***9887** ESTELLÉS DUART, ANA 9,1 0 0 0 ***4761** FUSTER CÓRDOBA, DANIEL 27 0 0 0
***9332** ESTEPA ÁGUILA, SARA 14,5 0 0 0 ***9887** FUSTER MARTÍ, ESTELA 14,4 0 0 0
***1681** ESTEVE DORADO, ALEX 5 0 0 0 ***0533** FUSTER TORMO, ROSANNA 3,2 0 0 0
***5322** ESTEVE FERNANDEZ, CLARA ISABEL 13 0 0 0 ***2670** GABRIELLI GARCÍA, ALESSANDRO 14,4 0 0 0
***0673** ESTEVE PASTOR, DAYANA 14,2 0 0 0 ***5770** GADEA FERRER, JORGE 14,5 0 0 0
***6299** ESTEVE REVERT, MARIA VICTORIA 27 0 0 0 ***8139** GADEA PEREA, FRANCISCO 5 0 0 0
***0040** ESTORNELL PÉREZ, SERGIO 3,2 0 0 0 ***2514** GALÁN GARCÍA, SERGIO 27 0 0 0
***4557** ESTRELLA RODRÍGUEZ, MARIA JOSÉ 5 0 0 0 ***6781** GALÁN MÍNGUEZ, RAQUEL 13 0 0 0
***5578** ESTRUCH FEMENIA, FRANCESC 5 0 0 0 ***8500** GALANO LÓPEZ, LAURA 27 0 0 0
***0852** EXPÓSITO ÁLVAREZ, CRISTINA 14,5 0 0 0 ***9468** GALARZA GAMIR, BEATRIZ 5 0 0 0
***9525** EXPOSITO CANET, VICTOR 14,5 0 0 0 ***0611** GALARZA PARRA, MARIA 5 0 0 0
***2692** EZQUERRO LALINDE, ELENA 3,2 0 0 0 ***1379** GALARZA TRAVER, PAU 3,2 0 0 0
***7941** EZZAYANI HSSINA, KHAOULA 5 0 0 0 ***0893** GALEA FRANCÉS, CARLA 27 0 0 0
***4120** FABRA PASTOR, VICENT 27 0 0 0 ***3844** GALERA CÍVICO, BRAIAN 27 0 0 0
***9285** FALQUET GISBERT, ANDREA 27 0 0 0 ***5679** GALERA NOVA, JESSICA 13 0 0 0
***6208** FAYOS CRUZ, INES 27 0 0 0 ***3116** GALIANA OLMEDA, MIREIA 27 0 0 0
***7027** FELDRIHAN , IOANA LORENA 13 0 0 0 ***3116** GALIANA OLMEDA, SERGI 27 0 0 0
***1060** FELIX SALOM, ANA 5 0 0 0 ***5127** GALINDO ESTEVE, DIANA 5 0 0 0
***3099** FELTRER MARTÍNEZ, VICENT 3,2 0 0 0 ***2840** GALLART BARRAGÁN, PABLO 5 0 0 0
***4681** FEMENIA COSTA, NURIA 5 0 0 0 ***0004** GALLEGO APARICIO, MIGUEL 5 0 0 0
***4676** FEMENIA MATEU, MARIA DEL CARMEN 13 0 0 0 ***6150** GALLEGO HERRERA, SUSANA 3,2 0 0 0
***4363** FEMENIA SENDRA, JÚLIA 27 0 0 0 ***8088** GALLEGO MARTÍNEZ, ALEX 27 0 0 0
***2841** FENOLLOSA MAESTRO, YOLANDA 27 0 0 0 ***7308** GALSTYAN , DIANA 27 14,4 0 0
***0781** FERNANDEZ ALIAGA, MAR 3,2 0 0 0 ***5030** GÁLVEZ ENGRA, CARLA 13 0 0 0
***4944** FERNANDEZ ALMENDROS, CRISTINA 5 0 0 0 ***9187** GÁLVEZ MORENO, SARA 6 0 0 0
***3204** FERNÁNDEZ CASTELLÓ, JORGE 3,2 14,4 0 0 ***6582** GÁLVEZ SÁNCHEZ, ANDREA 28 0 0 0
***5136** FERNANDEZ HERNANDEZ, ALBERTO 27 0 0 0 ***4744** GALVIS CARMONA, DIEGO FERNANDO 5 0 0 0
***5068** FERNANDEZ LEON, ANDREA 27 0 0 0 ***6476** GANDIA ALBERT, DAVID 27 0 0 0
***1415** FERNÁNDEZ LÓPEZ, AINHOA 5 0 0 0 ***9087** GANDIA BELVIS, MARIA 14,5 0 0 0
***7512** FERNÁNDEZ MENDIETA, PABLO 14,5 0 0 0 ***6721** GANDIA MARTÍNEZ, ANNA 27 0 0 0
***8959** FERNÁNDEZ MENDOZA, MARÍA 14,5 0 0 0 ***6566** GANDIA MOLINA, AINHOA 27 0 0 0
***9474** FERNÁNDEZ PÉREZ, CARMEN 3,2 14,5 0 0 ***0668** GANDÍA VICEDO, PALOMA 3,2 0 0 0
***2271** FERNÁNDEZ PONCE, MARC 14,5 0 0 0 ***6387** GARCÉS GÓMEZ, ESTEFANÍA 27 0 0 0
***9434** FERNANDEZ POVEDA, LORENZO 14,5 0 0 0 ***0358** GARCIA AGUADO, LAURA 5 0 0 0
***9685** FERNANDEZ RIBERA, ROCIO 13 0 0 0 ***5345** GARCÍA ANDRÉS, ADRIÁN 4 0 0 0
***2365** FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, DIANA CAROLINA 6 0 0 0 ***9325** GARCÍA ANDREU, PAULA 27 0 0 0
***1608** FERNANDÉZ SALMERÓN, ALEJANDRO 27 0 0 0 ***1674** GARCÍA ANTEQUERA, JUAN JOSÉ 13 0 0 0
***6977** FERRAN ARAMBURU, MARIA 14,5 0 0 0 ***9845** GARCIA APARICI, MERCE 3,2 0 0 0
***1651** FERRANDIS GARCÍA, ADRIANA 3,2 0 0 0 ***5998** GARCIA APARICIO, CARLOS 13 0 0 0
***3589** FERRANDIS ROMERO, HELENA 3,2 0 0 0 ***1728** GARCIA AUSINA, GONÇAL 27 0 0 0
***1781** FERRANDIS SALES, NOELIA 27 0 0 0 ***8958** GARCÍA BARBERÁ, RAQUEL 13 0 0 0
***9962** FERRANDO FELIS, CARLOS 14,5 0 0 0 ***2592** GARCÍA BARBERÁN, SANDRA 5 0 0 0
***2332** FERRANDO MONTAÑANA, MARTA 14,5 0 0 0 ***0386** GARCÍA BOIX, LUCAS 27 0 0 0
***5655** FERRANDO PRATS, RAFAEL 5 0 0 0 ***9377** GARCIA BUENO, FRANCISCO JULIAN 5 0 0 0
***8605** FERRANDO VERCHER, ANTONI 3,2 14,5 0 0 ***6457** GARCÍA BUENO, LAURA 6 0 0 0
***9612** FERRE ARRABAL, PATRICIA 13 0 0 0 ***4481** GARCIA CABALLERO, NATALIA 27 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33764

***6020** GARCÍA CABALLERO, SARA 14,5 0 0 0 ***6059** GIL OLIVERT, LUIS MIGUEL 5 0 0 0
***5641** GARCIA CANDEL, ANA 13 0 0 0 ***6600** GIL SEMPERE, SONIA 27 0 0 0
***5781** GARCÍA CARBONELL, PAULA 14,4 0 0 0 ***5403** GIL SOCUÉLLAMOS, JESÚS 27 0 0 0
***4580** GARCIA CATALA, MIRIAM 27 0 0 0 ***4449** GIL VERGARA, ISABEL 17 0 0 0
***8119** GARCÍA CHOFRE, SANDRA 13 0 0 0 ***9268** GILBERTE HURTADO, MAR 14,5 0 0 0
***8285** GARCIA COLOMER, SARA 3,2 14,5 0 0 ***3211** GIMÉNEZ ALARCÓN, CARMEN 13 0 0 0
***1692** GARCÍA CONDE, ISABEL 3,2 0 0 0 ***5348** GIMENEZ ANDRES, VICENT 5 0 0 0
***7172** GARCÍA CUBAS, ANA 27 0 0 0 ***3267** GIMENEZ COELLO, MARCOS 5 0 0 0
***3519** GARCIA CUÑAT, IMMACULADA 5 0 0 0 ***1849** GIMÉNEZ MARTÍN, RUBÉN 3,2 14,5 0 0
***7960** GARCÍA DE LA REINA BAEZA BAEZA, NOELIA 27 0 0 0 ***0932** GIMENEZ NOGALES, ELENA 3,2 0 0 0
***7615** GARCÍA GARCÍA, JOAN ANTONI 3,2 0 0 0 ***0045** GIMÉNEZ RAMÍREZ, FABIO 27 0 0 0
***7926** GARCÍA GARCÍA, PABLO 14,5 0 0 0 ***0052** GIMENEZ RIVAS, ANABEL 13 0 0 0
***6128** GARCIA GIMENEZ, JULIA 27 0 0 0 ***4390** GIMÉNEZ SERRANO, ANDREA 14,5 0 0 0
***5420** GARCIA GRANELL, PAULA 27 0 0 0 ***7781** GIMÉNEZ VALIENTE, MIGUEL 5 0 0 0
***2153** GARCÍA GUILLÉN, IRENE 27 0 0 0 ***7605** GIMENO CASTELLANO, IRENE 3,2 0 0 0
***2575** GARCÍA JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ 27 0 0 0 ***1047** GIMENO COLLADO, PAULA 3,2 14,5 0 0
***9041** GARCIA JIMENEZ, NATALIA 27 0 0 0 ***8855** GIMENO DELGADO, JORDI 13 0 0 0
***1614** GARCÍA LATORRE, ARTURO 9,1 0 0 0 ***5989** GIMENO GIMÉNEZ, MARIA 4 0 0 0
***0203** GARCIA LLOPIS, JORDI 14,5 0 0 0 ***8852** GIMENO HERNANDEZ, OSCAR 13 0 0 0
***9642** GARCÍA LOPEZ, JAMAICA 5 0 0 0 ***0216** GIMENO LÓPEZ, CARLA 14,5 0 0 0
***2620** GARCÍA LÓPEZ, LUIS MIGUEL 27 0 0 0 ***6189** GIMENO POZA, MARTA 3,2 14,5 0 0
***1272** GARCIA MAÑEZ, ZAIRA 27 0 0 0 ***1713** GIMENO RUIZ DE SOLA, NATALIA 27 0 0 0
***5061** GARCÍA MARES, DANIEL 5 0 0 0 ***6210** GIMENO SERRANO, JUAN MANUEL 13 0 0 0
***5972** GARCÍA MARQUÉS, NEREA 27 0 0 0 ***9641** GINER CARMONA, DAVID 3,2 0 0 0
***8883** GARCÍA MARTÍNEZ, BEGOÑA 27 0 0 0 ***8533** GINER GODOY, CARLOS 5 0 0 0
***6080** GARCIA MARTINEZ, DIEGO 27 0 0 0 ***1386** GINER POGGI, TANYA 13 0 0 0
***5185** GARCÍA MARTÍNEZ, IRENE 3,2 0 0 0 ***6670** GIRBES ADAM, PAULA 14,5 0 0 0
***6636** GARCIA MARTINEZ, MAR 14,5 0 0 0 ***6326** GIRBES CAMARASA, ALBERTO 5 0 0 0
***0988** GARCÍA MARTÍNEZ, PAULA 27 0 0 0 ***2261** GIRÓN JUÁREZ, IRINA 4 0 0 0
***9234** GARCÍA MARTÍNEZ, SILVIA 5 0 0 0 ***1182** GIRONA GEA, MARÍA 14,5 0 0 0
***2380** GARCÍA MARTORELL, ANDREA 14,5 0 0 0 ***0517** GISBERT MARTINEZ, NURIA 14,5 0 0 0
***7717** GARCIA MORAÑO, BERNAT 5 0 0 0 ***6144** GISBERT PUERTO, ARÁNZAZU 13 0 0 0
***8047** GARCÍA MORENO, MARÍA DOLORES 14,5 0 0 0 ***6533** GODOY ORTIZ, CARLA 13 0 0 0
***1318** GARCÍA NEBOT, INÉS 3,2 0 0 0 ***6174** GOIG ESPAÑA, IRENE 3,2 14,5 0 0
***4430** GARCIA OLIVARES, DOLORES 5 0 0 0 ***7728** GOLLART CERCÓS, LARA 5 0 0 0
***9934** GARCÍA PALANCA, ALBA 3,2 0 0 0 ***0342** GOMAR LLORET, ROSANNA 14,4 0 0 0
***8387** GARCÍA PARRIEGO, SERGIO 28 0 0 0 ***6629** GOMERA LLOPIS, MARIA TERESA 27 0 0 0
***7623** GARCÍA PECHARROMÁN, NURIA 27 0 0 0 ***1070** GOMES NOBREGA FERREIRA, ISABEL MARIA 13 0 0 0
***0271** GARCIA PEREZ, BELEN 27 0 0 0 ***0816** GÓMEZ BAYONA, MARINA 13 0 0 0
***5134** GARCIA PEREZ, MARTA 3,2 14,5 0 0 ***0778** GOMEZ BELTRAN, RUBEN MIGUEL 3,2 0 0 0
***9948** GARCÍA RAMÍREZ, SANDRA 13 0 0 0 ***5994** GOMEZ BENITEZ, ALEX 14,5 0 0 0
***1207** GARCIA REQUENA, MARIA JOSEP 27 0 0 0 ***0668** GOMEZ CALVO, CELIA 5 0 0 0
***7115** GARCIA RIBERA, ANDREA 6 0 0 0 ***7113** GÓMEZ CERDÁN, FRANCISCO 14,5 0 0 0
***3011** GARCÍA RIBERA, CARMEN MARIEL 27 0 0 0 ***9605** GÓMEZ CORRADO, DAIANA BELÉN 27 0 0 0
***0176** GARCIA RICART, VICENT 3,2 0 0 0 ***6335** GÓMEZ GARCÍA, ALEXANDRA 27 0 0 0
***3706** GARCÍA RÍOS, JUDIT 27 0 0 0 ***9126** GOMEZ HABA, ANGELA 13 0 0 0
***3258** GARCÍA ROBLES, NAOMI 14,5 0 0 0 ***2097** GOMEZ HORTELANO, GUILLERMO 14,5 0 0 0
***3576** GARCIA RODRIGUEZ, MARIA 14,5 0 0 0 ***7203** GÓMEZ- HURTADO MÍNGUEZ, SARA 3,2 0 0 0
***9066** GARCIA ROVIRA, VICTOR 13 0 0 0 ***8346** GÓMEZ MAHIQUES, EDUARD 14,5 0 0 0
***9796** GARCÍA ROZALÉN, FUENTES-CLARA 14,2 0 0 0 ***5397** GOMEZ MARTINEZ, ROSALIA 3,2 14,5 0 0
***9462** GARCÍA SÁNCHEZ, ÁLVARO 5 0 0 0 ***9413** GOMEZ MORA, GUILLEM 13 0 0 0
***9125** GARCÍA SANVICENTE, CLARA 3,2 14,5 0 0 ***8923** GÓMEZ QUILES, RAMÓN JOSÉ 27 0 0 0
***9246** GARCÍA SAPIÑA, VÍCTOR 13 0 0 0 ***8554** GOMEZ ROBERT, MARTA 27 0 0 0
***9511** GARCIA SAURI, ALEXANDRE 27 0 0 0 ***6040** GOMEZ RUIZ, ANDREA 5 0 0 0
***1491** GARCÍA SEQUÍ, IRENE 27 0 0 0 ***4395** GOMEZ SABATER, LUCIA 27 0 0 0
***8409** GARCÍA SOLIVELLES, ESTER 14,5 0 0 0 ***8770** GOMEZ SANCHEZ, MIREIA 4 0 0 0
***3323** GARCIA SOLIVELLES, SARA 14,5 0 0 0 ***0802** GOMEZ SCHARFENBERG, ALEJANDRA 27 0 0 0
***7856** GARCÍA TAMARIT, PATRICIA 27 0 0 0 ***2200** GOMEZ TAMARIT, CELIA 3,2 0 0 0
***9200** GARCIA TEBAR, MARIA DEL CARMEN 14,4 0 0 0 ***2200** GOMEZ TAMARIT, DIEGO 3,2 0 0 0
***0515** GARCÍA USEDO, BLAI 13 0 0 0 ***1307** GÓMEZ URIARTE, DAVID 27 0 0 0
***1238** GARCÍA VALERO, ROCÍO 14,5 28 0 0 ***2286** GOMEZ VESGA, KATHERYN 4 0 0 0
***5349** GARCIA-DEVÍS FLORES, ARNAU 13 0 0 0 ***0627** GÓMEZ VILLAR, HELENA 27 0 0 0
***4139** GARCÍA-PETIT ENGUÍDANOS, BLANCA 3,2 0 0 0 ***7402** GÓMEZ-MENDOZA ATIENZA, YÁIZA 27 0 0 0
***1060** GARRIDO GRACIA, RAFA ALEXANDRE 27 0 0 0 ***6683** GOMIS FONS, CARMEN 5 0 0 0
***4420** GARRIDO SAPENA, EVA 13 0 0 0 ***5202** GONZALES PONCE, ALEX 6 0 0 0
***1605** GARRIDO TOMAS, ALEJANDRO 5 0 0 0 ***2147** GONZALEZ , YANEL 6 0 0 0
***1818** GARRIGÓS CONTELLES, PABLO 6 0 0 0 ***1493** GONZALEZ ALOU, RUBEN 14,5 0 0 0
***1818** GARRIGÓS CONTELLES, VÍCTOR 6 0 0 0 ***9699** GONZALEZ AMOROS, LUIS EDUARDO 4 0 0 0
***5225** GARRIGUES BADIA, MIREIA 3,2 0 0 0 ***4635** GONZÁLEZ ARENAS, JUAN 13 0 0 0
***7517** GARRIGUES ROYO, SARA 13 0 0 0 ***0399** GONZÁLEZ ARMIJOS, TAMARA CECIBEL 4 0 0 0
***1032** GARZÓN GARCÍA, ALEJANDRO 4 0 0 0 ***6239** GONZÁLEZ CARRANZA, JOAQUÍN 3,2 0 0 0
***2311** GASCO PEREZ, ROSA MARIA 27 0 0 0 ***7887** GONZALEZ CONCHELL, JAVIER 27 0 0 0
***2090** GAVARRELL BURGUETE, MARÍA ÁNGELES 5 9,1 0 0 ***4189** GONZÁLEZ FENOLL, JUAN MANUEL 14,5 0 0 0
***5925** GAVILA MARTINEZ, SARA 14,5 0 0 0 ***6613** GONZALEZ FERNANDEZ, MAUDELIN 13 0 0 0
***6683** GAY PELUFO, CARLA 5 0 0 0 ***1425** GONZALEZ GIL, LUIS 14,5 0 0 0
***9187** GAYA VALLE, GEMA 13 0 0 0 ***7633** GONZALEZ GIL, VIOLETA 27 14,5 0 0
***2459** GAYÁ VALLE, PAULA 3,2 14,5 0 0 ***8806** GONZALEZ GONZALEZ, AINOA 27 0 0 0
***6862** GEIGER , MAXIMILIEN 3,2 0 0 0 ***1488** GONZÁLEZ HURTADO, MARÍA 27 0 0 0
***9488** GENOVÉS CUBEL, CARLOS 13 0 0 0 ***5361** GONZALEZ LIÑAN, REBECA 5 0 0 0
***5304** GEORGIEVA DANAILOVA, DENITSA 6 0 0 0 ***6018** GONZALEZ MADRID, TAMARA 27 0 0 0
***2323** GERMÁN CAÑIZARES, MARIA PILAR 14,5 0 0 0 ***5233** GONZÁLEZ MOROTE, VÍCTOR 3,2 0 0 0
***6189** GIL ARMENTEROS, ADRIÀ 5 0 0 0 ***6079** GONZÁLEZ NAVARRO, PEDRO 27 0 0 0
***5966** GIL BLANES, SARA 27 0 0 0 ***2173** GONZÁLEZ ORTIZ, SARA 27 0 0 0
***2177** GIL BLÁZQUEZ, BEATRIZ 14,5 0 0 0 ***6114** GONZALEZ PRATS, VICTOR 5 0 0 0
***0065** GIL CAMPAYO, VICENTE 3,2 0 0 0 ***3697** GONZÁLEZ QUINTANA, ALBA 3,2 28 0 0
***1193** GIL FERRER, HECTOR 13 0 0 0 ***4164** GONZÁLEZ RAMÍREZ, TOMÁS JUAN RODRIGO 5 0 0 0
***0017** GIL FUENTES, CLARA 3,2 0 0 0 ***7845** GONZÁLEZ SANCHO, ERIC 3,2 0 0 0
***6562** GIL GUERRERO, MAYRA ALEJANDRA 27 0 0 0 ***1495** GONZÁLEZ SERRANO, ÁNGEL 5 0 0 0
***5375** GIL MARTINEZ, ALEJANDRA 13 0 0 0 ***6879** GONZALEZ SIMON, JAVIER 3,2 14,4 0 0
***6289** GIL MARTINEZ, ANTONIO JOSE 27 0 0 0 ***5274** GONZALEZ SOLER, ALEJANDRO 27 0 0 0
***5780** GIL MARTÍNEZ, INMA 5 0 0 0 ***9586** GONZÁLEZ YEVES, AARÓN 4 0 0 0
***3009** GIL MORCILLO, MARÍA DEL ROCÍO 14,5 28 0 0 ***6214** GONZÁLEZ-FLEITAS ZURANO, GUILLERMO 5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33765

***2827** GONZÁLVEZ RÓDENAS, RAQUEL 4 0 0 0 ***8734** HIGUERAS GORRETO, ANDREA 27 0 0 0


***9100** GORJÓN GARRIDO, JULIO 27 0 0 0 ***8735** HIGUERAS GORRETO, RAQUEL 5 0 0 0
***8134** GOZALBEZ PLA, MARTA 5 0 0 0 ***0606** HONDUVILLA TEBAR, SHEREZADE BEATRIZ 27 0 0 0
***4132** GOZALBO GOZALBO, ELENA 27 0 0 0 ***9161** HONRUBIA RODRIGUEZ, SUSANA ESTEFANIA 13 0 0 0
***7572** GOZÁLVEZ VILLALBA, HELENA 3,2 0 0 0 ***2984** HONTECILLAS MARTINEZ, PILAR 14,5 28 0 0
***9409** GOZALVO CERVERA, FRANCISCO JAVIER 13 0 0 0 ***5382** HORTELANO MARTINEZ, JUAN 3,2 14,5 0 0
***8064** GRACIA ALIAGA, AINOA 27 0 0 0 ***9129** HORTELANO MARTINEZ, SANDRA 5 0 0 0
***5373** GRACIA ARGENTE, DAVID 5 0 0 0 ***3235** HRISTOV FICHEV, VALENTIN 27 0 0 0
***9029** GRANELL BLASCO, MARIA 27 0 0 0 ***7148** HUARACHI SENZANO, ALEXANDER 13 0 0 0
***9029** GRANELL BLASCO, SALVADOR 27 0 0 0 ***1340** HUERTA VISO, PABLO JESÚS 3,2 14,4 0 0
***8967** GRANELL DE LA TORRE, GABRIELLA 27 0 0 0 ***0708** HUERTAS PENADÉS, ANTONIO JOSÉ 9,1 0 0 0
***5079** GRANERO GOMEZ, SANDRA 14,5 0 0 0 ***6928** HUERTAS SÁNCHEZ, ÁNGELA 6 0 0 0
***9002** GRANERO LANGA, DANIEL 5 0 0 0 ***0061** HUGUET CARMONA, JUAN LUIS 13 0 0 0
***5941** GRANERO RODENAS, ALEJANDRO 5 0 0 0 ***9139** HURTADO CABELLO, RAQUEL 27 0 0 0
***0571** GRAU HERRERO, BLANCA 5 0 0 0 ***9161** HURTADO SALVATIERRA, VANESSA 13 0 0 0
***5767** GRAU MARTÍ, RAQUEL 27 0 0 0 ***2445** HWIEDI , RAYAN 27 0 0 0
***7936** GREC , REBECA 13 0 0 0 ***0378** IBÁÑEZ DE PASCUAL, FERNANDO 27 0 0 0
***8601** GREGORI BATALLER, NÉSTOR 5 0 0 0 ***6207** IBÁÑEZ PALOMARES, ERICA 27 0 0 0
***4900** GREGORI GARCIA, ZAIDA 13 0 0 0 ***0712** IBARRA ROJAS, DIXON ALEXANDER 27 0 0 0
***6637** GRISALES PERLAZA, LINA ISABEL 13 0 0 0 ***4782** IBIZA ROMERO, GUILLERMO 27 0 0 0
***8051** GRUESO CUARTERO, VÍCTOR 3,2 0 0 0 ***7977** IGUAL MARTÍNEZ, MARÍA MARTA 13 0 0 0
***6223** GUAITA CRESPO, EMPAR 3,2 14,5 0 0 ***7155** IGUAL SANCHIS, SARA 27 0 0 0
***1770** GUARDIOLA ZARAGOZA, IRENE 27 0 0 0 ***0409** INCI , DEMET 6 0 0 0
***1769** GUARDIOLA ZARAGOZA, PAU 27 0 0 0 ***7391** INFANTE GONZALEZ, ANA 13 0 0 0
***3269** GUERRERO RUIZ, VANESA 27 0 0 0 ***2231** INGA ALARCÓN, VANESSA 27 0 0 0
***5480** GUERRERO SANCHEZ, JOSE MARIA 5 0 0 0 ***9727** IÑIGO OLIVARES, IRENE 13 0 0 0
***3381** GUIJARRO CANO, IRENE 5 0 0 0 ***0105** IÑIGUEZ HERNANDEZ, PAULA 5 0 0 0
***7885** GUIJARRO PEÑARANDA, JAIME 27 0 0 0 ***5354** IQBAL , SALIYA 5 0 0 0
***7885** GUIJARRO PEÑARANDA, JESSICA 27 0 0 0 ***6123** IRANZO PEDRON, CARLOS 27 0 0 0
***4094** GUIJARRO PÉREZ, CARLOS 3,2 14,5 28 0 ***1941** IRANZO ROMEO, PILAR 3,2 14,5 28 0
***0997** GUILLEM VILCHEZ, NOEMI 5 0 0 0 ***6127** ISABAL CUBELLS, CRISTINA 5 0 0 0
***6197** GUILLÉN GUERRERO, MARIA 5 0 0 0 ***3388** ISKRENOV DONEV, DIAN 27 0 0 0
***2459** GUILLOT LÓPEZ, MARINA 3,2 0 0 0 ***3169** IVARS ALMIÑANA, RAUL 5 0 0 0
***9503** GUIRADO GARCIA, JESSICA 27 0 0 0 ***7438** IVARS GUILLAMÓN, LAURA 13 0 0 0
***1250** GUTIÉRREZ MONTERDE, NEREA 27 0 0 0 ***9385** IVAYLOV PETROV, PETAR 13 0 0 0
***7527** GUTIERREZ TUTA, ANGELA MILENA 13 0 0 0 ***7608** IVELINOVA DAMYANOVA, IVETA 5 0 0 0
***8814** GUZMÁN GÓMEZ, MARIA AMPARO 14,5 0 0 0 ***9409** IVORRA ALVAREZ, MARIA 3,2 0 0 0
***8026** HALHOUL , HANAE 27 0 0 0 ***0393** IZQUIERDO ARGENTE, JORGE 3,2 0 0 0
***7607** HALIMOUCHE ESTEVE, MIRIAM 14,2 0 0 0 ***2166** IZQUIERDO FERRÁNDEZ, NOELIA 27 0 0 0
***4539** HANKI , MONIA 27 0 0 0 ***8261** IZQUIERDO MONTERDE, DAVID 5 0 0 0
***0553** HARILLO ZAHONERO, LAURA 14,4 0 0 0 ***8720** IZQUIERDO MONTERDE, PATRICIA 3,2 0 0 0
***9899** HARO FERRER, ALEXANDRE 4 0 0 0 ***9457** IZQUIERDO SANZ, MARÍA JOSÉ 6 0 0 0
***7544** HENDY MNOUAR, NABILA 14,4 0 0 0 ***0955** JAKUPOVIC FITA, JASMINA 14,5 0 0 0
***0637** HEREDERO IBORRA, CESAR 5 0 0 0 ***7403** JANKUC , KRISTINA 27 0 0 0
***0012** HEREDIA DA COSTA, ALBA NAZARA 27 0 0 0 ***5172** JARA IBÁÑEZ, LAURA 14,5 0 0 0
***5946** HERMOSO GREGORI, GEMMA 14,5 0 0 0 ***4963** JARAMILLO CUASSI, GINNET CAROLINA 13 0 0 0
***1761** HERNÁNDEZ ALCARAZ, ELENA 27 0 0 0 ***8510** JAREÑO SEVILLA, IZAMA 5 0 0 0
***5852** HERNÁNDEZ ANDÚJAR, AMARO 6 0 0 0 ***2497** JIMÉNEZ ALOSO, RAQUEL 27 0 0 0
***9952** HERNANDEZ CAMARA, PABLO 3,2 0 0 0 ***6426** JIMÉNEZ AYMERICH, BELÉN 27 0 0 0
***0373** HERNÁNDEZ CONESA, ANTONIO 27 0 0 0 ***8164** JIMENEZ BAIDEZ, CARLA 6 0 0 0
***5097** HERNÁNDEZ DELGADO, NOEMI 27 0 0 0 ***5148** JIMÉNEZ CAMPOS, PABLO 27 0 0 0
***9067** HERNÁNDEZ DÍAZ, ANA 14,5 0 0 0 ***0000** JIMENEZ ESTELLER, BLANCA 27 0 0 0
***9898** HERNANDEZ DIEZ, BEATRIZ 4 0 0 0 ***8015** JIMÉNEZ FERRÁNDIZ, MARIO 14,5 0 0 0
***9096** HERNÁNDEZ FERRER, LIDIA 27 0 0 0 ***5308** JIMÉNEZ FRANCO, SARA 30 0 0 0
***3058** HERNANDEZ GALVAN, IGNACIO 27 14,4 0 0 ***6171** JIMÉNEZ GARCÍA, VÍCTOR 5 0 0 0
***6769** HERNANDEZ GOMEZ, RAQUEL 5 0 0 0 ***6014** JIMENEZ PIRIS, BLAS 4 0 0 0
***9329** HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CARMEN 27 0 0 0 ***0029** JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ALFONSO 28 0 0 0
***1354** HERNÁNDEZ LUCENA, JULIA 4 0 0 0 ***1463** JIMÉNEZ VILLALBA, CARLOS 3,2 28 0 0
***9287** HERNÁNDEZ MACHADO, LYDIA 5 0 0 0 ***1463** JIMÉNEZ VILLALBA, ESTEBAN 3,2 28 0 0
***2260** HERNANDEZ MARTINEZ, JUANDEDIOS 5 0 0 0 ***3293** JIMENO DE PEDRO, PAULA 14,5 28 0 0
***2171** HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARÍA 27 0 0 0 ***8665** JOHNSON JUAN, MARÍA 4 0 0 0
***0211** HERNÁNDEZ MIRALLES, MARIA ANTONIA 14,5 0 0 0 ***4805** JONES RAMOS, LEANNE 27 0 0 0
***4090** HERNANDEZ MONTERO, IVAN 27 0 0 0 ***6417** JORDÁ GIRONÉS, MARIA 14,5 0 0 0
***9552** HERNANDEZ ORTEGA, ADRIAN 27 0 0 0 ***5392** JORDÁN ALFONSO, VICTORIA 27 0 0 0
***5780** HERNANDEZ PEREZ, PABLO 14,5 28 0 0 ***7232** JORDÁN GARCIA, CLAUDIA 27 0 0 0
***2369** HERNANDEZ RIVERA, LUIS ANTONIO 4 0 0 0 ***0354** JORDÁN LLORENTE, JOSE DANIEL 3,2 0 0 0
***1640** HERNANDIZ MUIÑOS, SARA 5 0 0 0 ***1298** JORDÁN UREÑA, SONIA 14,4 0 0 0
***6141** HERRÁEZ IRANZO, LAURA 27 0 0 0 ***5854** JORGE CÍSCAR, JOSEP ANTONI 27 0 0 0
***1100** HERRAIZ PEREZ, ADRIAN 5 0 0 0 ***5571** JORQUERA CASTO, IRENE 27 0 0 0
***5276** HERRAIZ PIQUER, RUBEN 5 0 0 0 ***4838** JORQUES JORQUES, CRISTIAN LUIS 27 0 0 0
***0608** HERRAN TAENGJA, BORJA 13 0 0 0 ***0323** JORQUES MARTINEZ, MIRIAM 14,4 0 0 0
***1396** HERRANDO OLMOS, NOELIA 27 0 0 0 ***9187** JOSÉ PEÑA, NEREA 27 0 0 0
***7419** HERRANZ FERNANDEZ, ATHENEA 27 0 0 0 ***1392** JUAN MAS, MARTA 13 0 0 0
***2108** HERRERA CUENCA, MARÍA 13 0 0 0 ***4118** JUAN OSA, VICENT 14,5 0 0 0
***7826** HERRERA GARCELAN, CLARA 27 0 0 0 ***2968** JUÁREZ BARBER, ELENA 14,5 0 0 0
***5865** HERRERA LATORRE, MARIA 5 0 0 0 ***7134** JUAREZ MARTIN-POZUELO, SILVIA 5 0 0 0
***0837** HERRERA MAÑEZ, PAULA 5 0 0 0 ***2647** JUÁREZ PINTO, CARLA MARÍA 14,5 0 0 0
***0363** HERRERA MARIN, ADRIAN 14,5 0 0 0 ***9933** JUÁREZ SALELLES, MARCOS VICENTE 5 0 0 0
***7154** HERRERO BARBERÁ, MÓNICA 27 0 0 0 ***7159** JUDIT CORTES, ROSELLO 14,5 0 0 0
***1395** HERRERO MARÍN, ALBERTO 3,2 0 0 0 ***4476** JULIÀ BATALLER, LORENA 27 0 0 0
***9493** HERRERO RODRIGUEZ, LAURA 27 0 0 0 ***0356** JULIÀ BLASCO, YAGO 27 0 0 0
***1417** HERRUZO MAS, NURIA 3,2 0 0 0 ***5796** JULIO MARTÍNEZ, CARLA 5 0 0 0
***7866** HERVAS ARENAS, NIEVES 27 0 0 0 ***0218** JULVE ALBEROLA, LAIA 5 0 0 0
***7866** HERVAS ARENAS, OLGA 5 0 0 0 ***7028** JUNEJA , KUSHAGAR 5 0 0 0
***9822** HERVÁS DE DIOS, LARA 27 0 0 0 ***6767** JUSTE MINGUEZ, ANDREA 14,5 0 0 0
***0194** HERVAS GUILLEM, PAULA 27 0 0 0 ***3862** KACI BACHA, NABIL 5 0 0 0
***5983** HERVÁS MEROÑO, PAU 3,2 0 0 0 ***6603** KADZHAYA , GEORGY 13 0 0 0
***9916** HIDALGO CAIZA, DENISSE ELIZABETH 13 0 0 0 ***5514** KAMALETDINOV , EUGENY 13 0 0 0
***1691** HIDALGO FORTEA, ROCIO 3,2 0 0 0 ***3637** KAMUANYA LOBO, THERESE 13 0 0 0
***5274** HIDALGO LÓPEZ, PAULA 5 0 0 0 ***9151** KANIA KANIA, KATARZYNA 27 0 0 0
***7712** HIDALGO PALACIOS, CRISTINA 5 0 0 0 ***4413** KOVALKOVA , KSENIA 27 0 0 0
***9380** HIGON GARRIDO, MARIA 5 0 0 0 ***6341** KULCHYTSKA KUIDICH, OLENA 5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33766

***8772** KUPER DORMIDONTOV, DANIEL 3,2 0 0 0 ***2454** LÓPEZ MUÑOZ, MÓNICA 3,2 0 0 0
***7512** KURE MARTILLO, SANDY VIVIANA 9,1 0 0 0 ***6519** LOPEZ OCERIN, MARTA 14,5 0 0 0
***7638** LACAL CIVERA, MIRIAM 5 0 0 0 ***0995** LÓPEZ PASCO, INMACULADA ANDREA 27 0 0 0
***1145** LAGHMARI MOHAMED, MAISA 27 0 0 0 ***0860** LOPEZ PEREZ, MARIA 14,4 0 0 0
***6216** LANCETA LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER 30 0 0 0 ***7567** LÓPEZ PÉREZ, YÉSICA 13 0 0 0
***9829** LANUZA PÉREZ, LAURA 5 0 0 0 ***1429** LÓPEZ PICAZO, CRISTINA 14,5 0 0 0
***1286** LAPAZ JORQUES, ANNA 27 0 0 0 ***5884** LÓPEZ RIUS, SOFIA 13 0 0 0
***8829** LARA ORTIZ, VERONICA 9,2 0 0 0 ***4824** LOPEZ RODRIGO, NEREA 27 0 0 0
***2221** LARA PINO, LUCÍA 5 0 0 0 ***6268** LOPEZ ROMERO, ALBA 5 0 0 0
***2380** LARA RODRIGUEZ, ALMA MARIA 27 0 0 0 ***5053** LÓPEZ SIMÓN, ESTHER 27 0 0 0
***5223** LARA VALERO, PAU 5 0 0 0 ***1237** LÓPEZ STOECKL, CLAUDIO JORGE 14,5 28 0 0
***7975** LARA VILA, BEATRIZ 5 9,2 0 0 ***5282** LÓPEZ TEJEDOR, ANDREA 5 0 0 0
***1011** LARA VILA, LAURA 3,2 0 0 0 ***9837** LOPEZ TRUJILLO, MARIO 27 0 0 0
***5807** LARADI , AMEL 13 0 0 0 ***9939** LÓPEZ VALIENTE, DANIEL 4 0 0 0
***6783** LAREK , SARAH 27 0 0 0 ***9756** LORENZO CATALÁN, ÁFRICA 27 0 0 0
***5143** LARRA'ZABAL SIERRA, JOSÉ EMILIO 14,5 0 0 0 ***0260** LORENZO GÓMEZ, JENNIFER 4 0 0 0
***9379** LASERNA ESTEBAN, NORA 5 9,2 9,1 0 ***9013** LOSA JÁVEGA, GEMMA 27 0 0 0
***2457** LAZARO BUITRON, FLAVIO SERGIO 27 0 0 0 ***9370** LOSAS MARTINEZ, MARCOS 5 0 0 0
***5004** LAZZARA TARREGA, ANGELICA 14,5 0 0 0 ***9679** LOZA ZAMBRANO, HOSMAR ANDRES 5 0 0 0
***9342** LEBECQ GALLARDO, GABRIELA BEATRIZ 5 0 0 0 ***9531** LOZADA ZURITA, DAYANARA JANINE 5 0 0 0
***3560** LEGUIZAMÓN ARRIETA, GONZALO JULIÁN 13 0 0 0 ***9009** LOZANO CANO, URSULA 27 0 0 0
***3560** LEGUIZAMÓN ARRIETA, SANTIAGO GABRIEL 13 0 0 0 ***2677** LOZANO DAGANZO, ADRIANA 14,5 0 0 0
***9172** LEIVA ALCÓN, PATRICIA 27 0 0 0 ***2677** LOZANO DAGANZO, ALBA 14,5 0 0 0
***9975** LEON BERRUEZO, CLARA 5 0 0 0 ***2061** LOZANO DELGADO, ARANTXA 3,2 0 0 0
***3270** LEÓN GUERRERO, EVA 27 0 0 0 ***8466** LOZANO YUSTE, MARIA NIEVES 27 0 0 0
***7233** LEÓN NAVARRO, ÉRIKA 3,2 0 0 0 ***5097** LUCAS LEON, MARINA 4 0 0 0
***4285** LEONIS LORENTE, ANA 5 0 0 0 ***0392** LUGO TORO, LEYDI JHOANSY 5 0 0 0
***9022** LERMA GIL, ANNA 5 0 0 0 ***5075** LUJAN JUAN, MARIA 3,2 14,5 0 0
***7525** LESTA ALFEIRÁN, DANIEL 4 0 0 0 ***1710** MACHI RENART, SUSANNA 14,5 0 0 0
***7560** LI CHEN, SHIJIA 14,5 0 0 0 ***6498** MACHI ROSELL, AINHOA 3,2 0 0 0
***8789** LIEBANA ARGANDOÑA, MIRIAM 5 0 0 0 ***7315** MACÍA ROVIRA, AITANA 27 0 0 0
***5966** LIN , YU YAN 27 0 0 0 ***6583** MACIÁN VIDAL, ISABEL 14,5 0 0 0
***9348** LIU , JING 6 0 0 0 ***8893** MACÍAS MANOSALVA, SHARON STEPHANY 5 0 0 0
***6323** LIU , QI 27 0 0 0 ***7780** MADRAMANY VENTO, MCARMEN 27 0 0 0
***0359** LLACER ALMUDEVER, ALBA 14,4 0 0 0 ***0240** MADRID VICENTE, NOELIA 13 0 0 0
***6178** LLÀCER BAÑÓN, PABLO 5 0 0 0 ***2598** MAESO GASQUE, SARA 14,5 0 0 0
***5960** LLACER CABRERA, ENRIC 27 0 0 0 ***8068** MAESTRE CALERO, LAURA 5 0 0 0
***1412** LLACER GARCIA, MARIO 5 0 0 0 ***2012** MAESTRO ROLDÁN, SERGIO 14,5 0 0 0
***8305** LLADOSA BAEZA, ELENA 14,2 0 0 0 ***3770** MAGRANER TALENS, ERIC 14,5 0 0 0
***0409** LLIDÓ SORIA, NOELIA 5 0 0 0 ***0354** MAHIQUES CLIMENT, TAMARA 5 0 0 0
***1642** LLINARES CARRO, ANTONI 3,2 0 0 0 ***6085** MAHIQUES GARCIA, LLORENÇ 5 0 0 0
***9322** LLINARES ROMERA, MARIA 27 0 0 0 ***6535** MÁLAGO TERRÉS, SORAYA 5 0 0 0
***3441** LLOBREGAT BERENGUER, IRIS 3,2 0 0 0 ***7568** MALAGÓN PUENTES, LAURA DEL PILAR 27 0 0 0
***0412** LLOP RUBIO, SERGIO 3,2 0 0 0 ***4365** MALDONADO JIMÉNEZ, RAQUEL 14,5 0 0 0
***1197** LLOPIS CLEMENTE, LORENA 14,5 0 0 0 ***5238** MANCEBO LÓPEZ, SANDRA 27 0 0 0
***0525** LLOPIS DOMINGUEZ, ANA SANDRA 27 0 0 0 ***1602** MANCHEÑO PASTRANA, FRANCISCO 27 0 0 0
***2925** LLOPIS MANCHÓN, JOSÉ 13 0 0 0 ***8703** MANGIAGLI , SOFÍA MARÍA 5 0 0 0
***0606** LLOPIS MOLLA, BEATRIZ 13 27 0 0 ***1041** MANOSALVA ANAYA, ILVA MARIAMS 5 0 0 0
***4404** LLORCA BATALLER, JOSEP 27 0 0 0 ***2115** MANSANET FRASQUET, ADELA 14,5 0 0 0
***2096** LLORENS CASTELLO, CLARA 3,2 0 0 0 ***9525** MANTILLA FERNÁNDEZ, NIUNELYS 5 0 0 0
***6225** LLORENS HUGUET, MARC 3,2 0 0 0 ***6018** MANUEL MARTÍNEZ, ENRIQUE 27 0 0 0
***1346** LLORENS JARABA, ÀNGELS 27 0 0 0 ***2362** MANZANARES LAENCINA, JESÚS 27 0 0 0
***0109** LLORENS NACHER, ARANTXA 27 0 0 0 ***5154** MANZANERO ORTIZ, JAIME 3,2 0 0 0
***4951** LLORENS SÁNCHEZ, ANDREA 3,2 0 0 0 ***5402** MANZANO BONILLA, CARMEN 14,5 0 0 0
***9703** LLORENS SILVESTRE, ESTEFANIA 13 0 0 0 ***7844** MÁÑEZ MARTÍN, ESTÍBALIZ 5 0 0 0
***0779** LLORET CALBO, GRACIA AITANA 3,2 0 0 0 ***4525** MAQUEDA MÁRQUEZ, HIGINIO 27 0 0 0
***9743** LLORET FENOLLAR, CAROLA 27 0 0 0 ***9787** MARAVILLA VIDAL, MARIA 13 0 0 0
***9695** LLORET MUÑOZ, RUBÉN 27 0 0 0 ***5623** MARCHIRANT BERENGUER, IVAN 13 0 0 0
***1000** LLORET SORIANO, BELÉN 5 0 0 0 ***0402** MARCHUET GREGORIO, LAURA 27 0 0 0
***6375** LLORIS BARREJON, PAULA 14,4 0 0 0 ***7786** MARCO CARREÑO, TERESA 27 0 0 0
***7838** LLORIS MUÑOZ, MARIOLA 14,5 0 0 0 ***4947** MARCO COPOVI, LUCIA 27 0 0 0
***5871** LLUCH MIRALLES, IGNACIO 13 0 0 0 ***5524** MARCO DE LA NATIVIDAD, LAURA 27 0 0 0
***6162** LLUCH RAMIREZ, RICHARD 27 0 0 0 ***9613** MARCO MARTÍ, CARMELA 27 0 0 0
***0871** LLUCH SEGARRA, CRISTINA 13 0 0 0 ***0447** MARCO MARTÍNEZ, CRISTINA 27 0 0 0
***7844** LLUIS ARRIBAS, PABLO 27 0 0 0 ***5882** MARCO MASET, JOSUE 14,5 0 0 0
***3393** LOJAN GRANDA, LUIS ALFREDO 5 0 0 0 ***2390** MARCOS ABELLAN, JULIO 27 0 0 0
***2622** LOMA-OSSORIO SOLVES, SARA 27 0 0 0 ***7905** MARES SANTO TOMÁS, VÍCTOR 5 0 0 0
***0818** LOMBARDO SOLER, GONZALO 27 0 0 0 ***0369** MARGARIT ESTORNELL, LAURA 27 0 0 0
***0356** LOPEZ BACCONNIER, JUDITH 5 0 0 0 ***6599** MARI ARLANDIS, CARLA 5 0 0 0
***5811** LOPEZ BAYARRI, ADRIAN 5 0 0 0 ***8199** MARÍ DOMENE, SOFÍA 3,2 0 0 0
***9140** LÓPEZ BELDA, ADRIÁN 5 0 0 0 ***2204** MARÍ GARCÍA-ROMERAL, LAURA 14,2 0 0 0
***0497** LÓPEZ BENLLOCH, MARÍA ELENA 27 0 0 0 ***6205** MARÍ NAVARRO, VICENT 5 0 0 0
***8217** LÓPEZ BONO, MARTA 13 0 0 0 ***9952** MARIN ALONSO, ANDREA 27 0 0 0
***0320** LOPEZ BOU, EVA 17 0 0 0 ***0242** MARÍN HENRÍQUEZ, GISELE 27 0 0 0
***5089** LOPEZ CAÑADA, JORGE 14,5 0 0 0 ***7559** MARÍN RUIZ, MARÍA 5 0 0 0
***8222** LÓPEZ CARRIÓN, NURIA MERCEDES 3,2 0 0 0 ***0715** MARÍN VENTURA, LORENA 14,5 0 0 0
***0203** LÓPEZ CIFUENTES, PAULA 3,2 0 0 0 ***0715** MARÍN VENTURA, YOLANDA 14,5 0 0 0
***9609** LÓPEZ COBOS, IRENE 13 0 0 0 ***1277** MARKLAND BONILLA, VIRGINIA 14,5 0 0 0
***0902** LOPEZ DEL OLMO, NURIA 27 0 0 0 ***6072** MARQUÉS GARCÍA, BEATRIZ 3,2 0 0 0
***7187** LOPEZ ESCRIBANO, CELIA 27 0 0 0 ***6072** MARQUÉS GARCÍA, LORENA 3,2 0 0 0
***5683** LÓPEZ FERRER - EGEA, ARACELI 14,5 28 0 0 ***1363** MARQUES GIMENEZ, CARLA 27 0 0 0
***1484** LOPEZ FOLGADO, LUCIA 27 0 0 0 ***8947** MARQUÉS MOROS, FRANCISCO 4 0 0 0
***8589** LÓPEZ FUSTER, PATRICIA 13 0 0 0 ***8435** MARQUES SIFRE, ESTHER 27 0 0 0
***8966** LÓPEZ GALLEGO, CARLA 27 0 0 0 ***7745** MARRAMA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS 27 0 0 0
***5978** LOPEZ GARAÑENA, CECILIA 27 0 0 0 ***1895** MARRAMA MARTÍNEZ, VICENTE 27 0 0 0
***5003** LÓPEZ GARCÍA, ALBA 4 0 0 0 ***7654** MARRÓN SELMA, IVÁN 27 0 0 0
***3450** LOPEZ GARCIA, RAFAEL 3,2 0 0 0 ***6331** MARTA ROCHINA, VERDEJO 13 0 0 0
***0577** LÓPEZ GÓMEZ, PATRICIA 3,2 14,5 0 0 ***5801** MARTÍ ALIAGA, ISABEL 14,5 0 0 0
***0093** LÓPEZ IBÁÑEZ, GLORIA 14,5 0 0 0 ***5801** MARTÍ ALIAGA, MARÍA DE LA ASUNCIÓN 14,5 0 0 0
***3619** LÓPEZ MELÓN, SONIA MARÍA 4 0 0 0 ***0723** MARTÍ APARICI, PAULA 13 0 0 0
***2565** LÓPEZ MOMPÓ, SARA 27 0 0 0 ***5457** MARTÍ ARQUIMBAU, JUAN VICENTE 13 0 0 0
***3078** LOPEZ MONZO, SILVIA MAGDALENA 14,5 0 0 0 ***5596** MARTÍ EGEA, IVAN 5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33767

***8988** MARTI ESPINOSA, ANNA 27 0 0 0 ***4788** MARZAL GARCÍA-ASTILLERO, ALEJANDRO 3,2 0 0 0


***3064** MARTI GARCIA, DIANA 27 0 0 0 ***3570** MAS BENEDICTO, IÑAKI 27 0 0 0
***9632** MARTÍ GARIBO, JORGE 4 0 0 0 ***7930** MAS CABRERA, ANNA 14,5 0 0 0
***6288** MARTI LABRADOR, DAVID 13 0 0 0 ***9672** MAS CASANOVA, MARIA 14,5 0 0 0
***9963** MARTÍ MARTÍNEZ, VICENTE JUAN 3,2 0 0 0 ***4615** MAS ESTEVEZ, CARLOS 27 0 0 0
***5881** MARTÍ MORANT, SALVADOR 5 0 0 0 ***5850** MAS VALERO, MARÍA MELISSA 4 0 0 0
***8470** MARTI NOMDEDEU, CARMEN 27 0 0 0 ***3500** MASCARELL ONANDÍA, LAURA 3,2 0 0 0
***0697** MARTÍ RUBIO, ENRIQUE 3,2 0 0 0 ***7745** MASCARÓS CASAS, NÉSTOR 3,2 0 0 0
***5873** MARTIN CHISVERT, HUGO 13 0 0 0 ***8881** MASIÁ LLANES, NOELIA 5 9,2 0 0
***5838** MARTÍN GÓMEZ, CORA MARÍA 28 0 0 0 ***9174** MASIÀ MARTÍ, EDUARDO 4 6 0 0
***8247** MARTÍN LÓPEZ, ANDREA 27 0 0 0 ***5904** MASMANO MONTERO, IGNACIO 5 0 0 0
***8795** MARTÍN PÉREZ, ISABEL 3,2 0 0 0 ***9998** MASSOTTI ALABADÍ, CARLA 4 0 0 0
***1412** MARTÍN PÉREZ, LAIA 5 0 0 0 ***6285** MATALÍ DOMINGO, EVA 3,2 14,5 0 0
***5897** MARTÍN PÉREZ, SAMUEL 14,4 0 0 0 ***6285** MATALÍ DOMINGO, MERCÉ 3,2 14,5 0 0
***8457** MARTIN PLAZA, BORJA 3,2 14,5 0 0 ***9987** MATARREDONA SANCHO, BLANCA 14,5 0 0 0
***1376** MARTÍN SÁEZ, AMANDA 27 0 0 0 ***1157** MATEI , DANIELA 27 0 0 0
***5252** MARTÍN SANTAMARÍA, ELENA 3,2 0 0 0 ***6115** MATEO SÁNCHEZ, OLIVIA 3,2 0 0 0
***5886** MARTÍN SANTAMARÍA, RAQUEL 5 0 0 0 ***5482** MATEO SÁNCHEZ, PAULA 3,2 0 0 0
***6052** MARTÍN SERRA, CARLA 27 0 0 0 ***0762** MATEU FABREGAT, JAVIER 27 0 0 0
***6383** MARTÍN VIC, MÓNICA 3,2 0 0 0 ***0670** MATEU HERNANDEZ, ANA CRISTINA 27 0 0 0
***9249** MARTÍN VICENT, MARIA 3,2 0 0 0 ***0572** MATEU MIRA, ALVARO 5 0 0 0
***9454** MARTINEZ ABARCA, JOAQUIN DAVID 14,1 0 0 0 ***0256** MATÍAS PRATS, SERGIO VICENTE 27 0 0 0
***6139** MARTÍNEZ AGUILERA, ÁGUEDA 13 0 0 0 ***8629** MATOSES PENALBA, CARLES 5 0 0 0
***8392** MARTÍNEZ ALBERT, JUAN VICENTE 27 0 0 0 ***8157** MATURANA NADAL, LUIS 6 0 0 0
***5019** MARTINEZ ALPUENTE, JOSE RAFAEL 4 0 0 0 ***0397** MATUTANO RAMBLA, ANNA 3,2 0 0 0
***0717** MARTINEZ ARDID, TAMARA 13 0 0 0 ***9260** MAURANDI , ALESSIO 13 0 0 0
***9377** MARTINEZ ARGENTE, CLAUDIO 5 0 0 0 ***4433** MAYANS MONCHO, AGUSTIN 14,4 0 0 0
***5917** MARTINEZ ARRIBAS, ALBERTO 27 0 0 0 ***4828** MAYO BARRIOS, ROCIO 14,5 0 0 0
***9914** MARTÍNEZ ASENSI, PAULA 14,2 0 0 0 ***3758** MAYORAL MARTÍNEZ, JOELLE 13 0 0 0
***0440** MARTÍNEZ BELDA, JAUME 27 0 0 0 ***8293** MAYORGA SANTANDREU, ANDRES 4 0 0 0
***5100** MARTÍNEZ BELMAR, MARÍA 14,4 0 0 0 ***8883** MAYQUEZ COSTA, ESTER 27 0 0 0
***0255** MARTÍNEZ BELMONTE, PABLO 13 0 0 0 ***7249** MAZCUÑÁN MUÑOZ, ALBA 3,2 14,4 0 0
***9255** MARTÍNEZ BOLAÑOS, ALBA 5 0 0 0 ***6070** MEDIANERO TERCERO, ROSANA 27 0 0 0
***2120** MARTÍNEZ BOSCH, ANA ISABEL 3,2 0 0 0 ***1785** MEDINA BELMONTE, VICENTE JOSÉ 5 0 0 0
***9753** MARTINEZ BUENO, CRISTINA 5 0 0 0 ***8739** MEDINA MORENO, JOSE MARIA 27 0 0 0
***0365** MARTÍNEZ CALATAYUD, DIANA 5 0 0 0 ***3725** MEDINA VERDE, MARIANA 27 0 0 0
***0841** MARTÍNEZ CAMEROS, CARMEN ELISA 13 0 0 0 ***0091** MEDRANO GARCIA, DIEGO 3,2 0 0 0
***8738** MARTÍNEZ CEBRIÁN, JESSICA 27 0 0 0 ***6083** MELERO GARRIGÓS, SARA 27 0 0 0
***7805** MARTÍNEZ CÓRDOBA, ERIKA 27 0 0 0 ***5719** MELERO MORAN, SONIA 3,2 0 0 0
***5779** MARTÍNEZ DE DIOS, KARLA 27 0 0 0 ***8896** MELIS VELDUQUE, ANDREU 3,2 0 0 0
***8171** MARTÍNEZ DEL RÍO, MINERVA 14,5 0 0 0 ***7688** MELLADO BAZATAQUÍ, REBECA 27 0 0 0
***8591** MARTÍNEZ DELGADO, ALEJANDRO 5 0 0 0 ***9882** MELLOUK AZAOUMI, MOHAMED AMIN 27 0 0 0
***6311** MARTÍNEZ DONATO, IZARNE 13 0 0 0 ***5426** MEMBA MASSOKO, LUDOVIC FIGUIERE 5 0 0 0
***0692** MARTÍNEZ ESCRIBANO, ANDREA 5 0 0 0 ***3792** MEMBRIVES SEGURA, PAULA 13 0 0 0
***2191** MARTÍNEZ FONTABELLA, NOELIA 13 0 0 0 ***6147** MENA AGUILAR, CHRISTIAN 3,2 0 0 0
***5058** MARTINEZ GARCIA, CARLA 27 0 0 0 ***1431** MÉNDEZ DURÁN, ANDREA 5 0 0 0
***9970** MARTÍNEZ GIL DE MURO, NEUS 27 0 0 0 ***0130** MÉNDEZ PÉREZ, JOSÉ MARÍA 13 0 0 0
***6895** MARTINEZ GIMENO, IGNACIO 13 0 0 0 ***6020** MÉNDEZ TUR, AMANDA 3,2 0 0 0
***2825** MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, AMANDA MARÍA 27 0 0 0 ***5963** MENDOZA AGULLO, ANDREA 3,2 0 0 0
***8012** MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN PABLO 3,2 14,5 0 0 ***8724** MENDOZA INCIO, MARIA ANGELICA 5 0 0 0
***6415** MARTÍNEZ LACUESTA, MIRIAM 13 0 0 0 ***5814** MENGUAL MONZONÍS, ELENA 3,2 0 0 0
***9334** MARTÍNEZ LÓPEZ, EVA MARÍA 27 0 0 0 ***5814** MENGUAL MONZONÍS, SERGI 3,2 0 0 0
***6162** MARTINEZ LOPEZ, JAVIER 5 0 0 0 ***2805** MERCADO BARBERI, ESTEFFANY 27 0 0 0
***1709** MARTINEZ LUCIA, LAURA 13 0 0 0 ***1154** MERCADO HERREROS, MONTSERRAT 3,2 28 0 0
***4233** MARTINEZ MACHI, LARA 27 0 0 0 ***6595** MERCHAN PEREZ, ANGELICA JOHANA 13 0 0 0
***5988** MARTÍNEZ MADRAMANY, GINA 5 0 0 0 ***2481** MERENCIANO MARTINEZ, MARTA 5 0 0 0
***4683** MARTINEZ MARTIN, ALESSANDRA MICHELLE 3,2 0 0 0 ***5901** MERINO CAMPOS, AARON 5 0 0 0
***8706** MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSE IGNACIO 4 0 0 0 ***1249** MERINO CANTOS, ANDREA 27 0 0 0
***5276** MARTINEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN 27 0 0 0 ***2343** MERITA BLASCO, VIOLETA 14,5 0 0 0
***5418** MARTINEZ MARTINEZ, MIREIA 14,5 0 0 0 ***9049** MESTRE DÍAZ, IRIA 27 0 0 0
***1403** MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SERGIO 13 0 0 0 ***0605** MESTRE NAVARRO, ÁNGELA 13 0 0 0
***8263** MARTINEZ MONTEMAYOR, MAR 27 0 0 0 ***2186** MESURADO LÓPEZ, MARÍA 13 0 0 0
***6028** MARTÍNEZ MORENO, BELÉN 27 0 0 0 ***8672** MEZCUA FRASQUET, ANTONIO 5 0 0 0
***4700** MARTÍNEZ NAVARRO, ANDREU 27 0 0 0 ***9462** MEZQUITA COLONQUES, LORENA 3,2 14,5 0 0
***2870** MARTÍNEZ NAVARRO, PABLO 3,2 0 0 0 ***0166** MIALDEA BRANCHAT, FERNANDO 3,2 14,5 0 0
***4562** MARTÍNEZ NOGUERA, GEMMA 27 0 0 0 ***0885** MICÓ ALBUIXECH, LIDIA 4 0 0 0
***8959** MARTINEZ PALACIOS, SANDRA 5 0 0 0 ***5941** MICÓ FERRANDO, LAURA 5 0 0 0
***1704** MARTÍNEZ PASCUAL, EVA 3,2 0 0 0 ***4868** MICÓ GARCÍA, LARA 3,2 0 0 0
***9833** MARTINEZ PAYA, SARA 14,5 0 0 0 ***4598** MICÓ GARCÍA, MARÍA 3,2 0 0 0
***8044** MARTÍNEZ PEREA, LORENA 3,2 0 0 0 ***1486** MICÓ GÓMEZ, ANA ADELAIDA 5 0 0 0
***6651** MARTÍNEZ PÉREZ, ISABEL 14,5 0 0 0 ***0408** MICO LOPEZ, JUDIT 27 0 0 0
***6045** MARTÍNEZ PICÓ, NOELIA 14,5 0 0 0 ***6159** MICO SORIA, VERÓNICA 5 0 0 0
***3654** MARTINEZ PONS, ANGELA 27 0 0 0 ***2407** MIGUEL GARCIA, ESTHER 4 0 0 0
***9024** MARTÍNEZ PUYÓ, BELÉN 9,2 0 0 0 ***2025** MIGUEL PÉREZ, SARA 27 0 0 0
***9024** MARTÍNEZ PUYÓ, MIGUEL 3,2 0 0 0 ***8094** MÍGUEZ LOZANO, ROBERTO 3,2 0 0 0
***9031** MARTINEZ RAMON, ADRIAN 27 0 0 0 ***9012** MILAN ORTEGA, SARA 14,5 0 0 0
***6571** MARTINEZ ROIG, AITANA 27 0 0 0 ***2771** MILENOVA ZEHIREVA, MIRELLA 13 0 0 0
***2376** MARTÍNEZ ROIG, MARIO 27 0 0 0 ***1426** MILIAN IBAÑEZ, LAURA 14,5 0 0 0
***8893** MARTÍNEZ ROIG, MARTA 4 0 0 0 ***6225** MINGARRO MEZQUITA, ROSER 13 0 0 0
***4579** MARTINEZ ROS, LUCAS 3,2 14,5 0 0 ***6446** MINGUET SANCHO, JOSEP 13 0 0 0
***1608** MARTÍNEZ RUIZ, ELENA 27 0 0 0 ***9010** MINGUET SERRA, NOEMÍ 13 0 0 0
***0341** MARTÍNEZ SANCHIS, AMANDA 27 0 0 0 ***2521** MINUESA BORJA, LAURA 14,5 0 0 0
***5956** MARTINEZ SANZ, MARIA LUISA 3,2 0 0 0 ***9794** MIÑANA FERRI, JAUME 27 0 0 0
***0721** MARTÍNEZ TEROL, SERGIO 14,5 0 0 0 ***6107** MIÑANA NAVARRO, MARIA 13 0 0 0
***0531** MARTÍNEZ TORRÓ, TERESA 14,5 0 0 0 ***8871** MIÑANA PERUCHO, MARC 13 0 0 0
***5636** MARTÍNEZ TUGUES, MARÍA 27 0 0 0 ***9620** MIÑANA ROSER, PABLO 27 0 0 0
***5811** MARTORELL MARTORELL, CARLA 5 0 0 0 ***8451** MIÑANO ALFARO, SARA 27 0 0 0
***9840** MARTORELL PRADAS, CARLA 27 0 0 0 ***6278** MIOTA PÉREZ, JARA 13 0 0 0
***8810** MARTOS DUATO, MARTA 13 0 0 0 ***5501** MIQUEL OBARTI, LAURA 3,2 0 0 0
***8913** MARTOS MINGUET, SERGIO SALVADOR 13 0 0 0 ***8370** MIQUEL SORIANO, MIGUEL ÁNGEL 13 0 0 0
***7742** MARUGAN FORTEA, ELENA 27 0 0 0 ***7607** MIR BELERT, ALEJANDRO 27 0 0 0
***7796** MARZAL FERRI, SOFIA 13 0 0 0 ***9163** MIRA ALEPUZ, EVA 13 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33768

***8241** MIRA MARTINEZ, LAURA 27 0 0 0 ***2330** MORENO BONILLO, ISABEL 28 0 0 0


***5734** MIRALLES ESCRIBANO, ENRIQUE 5 0 0 0 ***6553** MORENO CALLEJA, LUIS MIGUEL 27 0 0 0
***6156** MIRALLES LORENZO, SILVIA 27 14,5 0 0 ***9940** MORENO CASILLAS, JOSE LUIS 6 0 0 0
***3310** MIRALLES MARTÍNEZ, MARC 14,4 0 0 0 ***8987** MORENO FERNÁNDEZ, ANTONIO 13 0 0 0
***9562** MIRALLES SAPIÑA, DAMIÀ 5 0 0 0 ***9506** MORENO FOLGADO, DIANA LUZ 5 0 0 0
***5369** MIRALLES VIÑADO, YAIZA LORETO 27 0 0 0 ***4181** MORENO HERNÁN, MARIA 14,4 0 0 0
***5499** MIRANDA ÁLAMO, SARA 3,2 14,5 28 0 ***8845** MORENO LÓPEZ, IVÁN 27 0 0 0
***2765** MIRANDA GAJARDO, DANIELA 13 0 0 0 ***9574** MORENO LÓPEZ, JOSE PEDRO 14,5 0 0 0
***6063** MIRANDA SÁEZ, LAURA 30 0 0 0 ***4267** MORENO OLMO, Mª CARMEN 27 0 0 0
***3717** MIRET MALONDA, LAURA 14,5 0 0 0 ***3370** MORENO RUEDAS, VALERIA 27 0 0 0
***6254** MIRÓ SANCHEZ, MARIA 5 0 0 0 ***7534** MORENO RUS, AIDA 3,2 14,5 0 0
***3591** MOHAMED ALI, ALI SALEM 5 0 0 0 ***4562** MORENO SIGNES, DIEGO 27 0 0 0
***2042** MOLADA MIGUEL, ADRIÁN 4 0 0 0 ***0372** MORERA MACIÁN, MARTA 27 0 0 0
***6448** MOLDOVEANU , CRISTINA VALENTINA 13 0 0 0 ***9361** MORILLA FENOLLOSA, MARIA JOSE 13 0 0 0
***6096** MOLERO BOLTES, NURIA DE LES NEUS 3,2 0 0 0 ***5886** MORILLO SEGUI, DANIEL 3,2 0 0 0
***5535** MOLERO VIEL, FRANCESC 3,2 0 0 0 ***0773** MORRIO VALLS, MARTA 14,5 0 0 0
***1754** MOLÉS ORTEGA, ANABEL 14,5 0 0 0 ***2766** MOSCARDÓ DAVÓ, MARIA 5 0 0 0
***9057** MOLÉS SAFONT, JOAN 27 0 0 0 ***9853** MOTA GONZALEZ, ASUNCIÓN 27 0 0 0
***6041** MOLINA IZQUIERDO, MARÍA 27 0 0 0 ***6670** MOUSSA AGHA , RAMEZ 4 0 0 0
***6389** MOLINA MARCH, PAULA 27 0 0 0 ***4936** MOYA GARRIDO, MONICA 5 0 0 0
***1901** MOLINA MARTÍNEZ, ANGEL 14,5 0 0 0 ***7282** MOYA RUIZ, RAQUEL 28 0 0 0
***8374** MOLINA MARTINEZ, CARMEN 13 0 0 0 ***0648** MOYA SOLA, JUAN 28 0 0 0
***1901** MOLINA MARTÍNEZ, RAÚL 14,5 0 0 0 ***1450** MOYA VALERA, CELESTE 27 0 0 0
***3307** MOLINA OROZCO, CINTYA VANESSA 27 0 0 0 ***5118** MULET LEYDA, CLAUDIA 27 0 0 0
***8379** MOLINA QUESADA, ELENA 14,5 0 0 0 ***0535** MULLOR REAL, CRISTINA 4 0 0 0
***5072** MOLINA SARRIO, ADRIAN 14,5 0 0 0 ***9442** MUNAR OLIVARES, MARTA 27 0 0 0
***2893** MOLINER GIL, AIDA 27 0 0 0 ***5893** MUNDIN TORREGROSA, VÍCTOR 5 0 0 0
***8465** MOLLA PELLICER, BELÉN 27 0 0 0 ***9510** MUÑOZ BRIZ, LORENA 5 0 0 0
***9975** MOLLA SANCHEZ, IRENE 3,2 0 0 0 ***2629** MUÑOZ COT, DIEGO 5 0 0 0
***2524** MOLTÓ FRANCO, MARTA 5 0 0 0 ***1672** MUÑOZ FONFRIA, MIREIA 14,4 0 0 0
***5640** MOLTO MONTESINOS, BEATRIZ 13 0 0 0 ***6113** MUÑOZ GARCÍA, ALBA 3,2 0 0 0
***8463** MOMPÓ GONZÁLEZ, LAURA 27 0 0 0 ***5870** MUÑOZ GARCÍA, CLAUDIA 27 0 0 0
***1260** MOMPÓ ROSELLÓ, ANA 9,2 0 0 0 ***5717** MUÑOZ GIL, CARLOS 27 0 0 0
***6164** MONCHO MENGUAL, Mª TERESA 6 0 0 0 ***7669** MUÑOZ GOMEZ, MARIA AMPARO 27 0 0 0
***4981** MONERA GUILLEM, CLARA 27 0 0 0 ***1908** MUÑOZ HORTELANO, LORENZO 14,2 0 0 0
***1343** MONFORT DOLS, MANEL 5 0 0 0 ***8247** MUÑOZ LÓPEZ, CRISTIAN MANUEL 6 0 0 0
***0539** MONFORT PÉREZ, MARTA 27 0 0 0 ***9479** MUÑOZ MELIA, VICTOR 27 0 0 0
***1683** MONFORTE GOMEZ, BELEN 3,2 14,5 0 0 ***5785** MUÑOZ OYONARTE, ALEJANDRA 28 0 0 0
***6027** MONGORT GARCÍA, SARA 14,2 0 0 0 ***0494** MUÑOZ UBEDA, EMPAR 27 13 0 0
***1287** MONLEON FERNANDEZ, NATALIA 6 0 0 0 ***9888** MURAVJOVA , ANASTASIJA 27 0 0 0
***9534** MONROIG ARAUJO, ANA 5 0 0 0 ***9764** MURGUI GARCIA, GONZALO 9,1 0 0 0
***0264** MONRÓS LLISTAR, SALVADOR 14,5 0 0 0 ***2163** MURILLO SEGARRA, MARÍA 14,4 0 0 0
***5425** MONSELL IGUAL, JUDITH 5 0 0 0 ***7994** MURO MOLLÀ, CARLOS 5 0 0 0
***5682** MONT CHULIO, LUIS 27 0 0 0 ***2093** MUSTO SAFONT, LEONARDO 27 0 0 0
***5656** MONTAGUD CLIMENT, ESTHER 5 0 0 0 ***7803** MYRNYY , VADYM 5 0 0 0
***1556** MONTALEZA LEÓN, MATEO 4 0 0 0 ***6786** NACHER PALMER, NOELIA 27 0 0 0
***4769** MONTALVA GIL, CARLES SALVADOR 3,2 0 0 0 ***1877** NÁCHER PÉREZ, BEATRIZ 27 0 0 0
***8127** MONTALVA TOLEDO, CORINA 5 0 0 0 ***5718** NADAL MARTÍNEZ, GLORIA 13 0 0 0
***3926** MONTANER MORANT, ESTELA 14,5 0 0 0 ***5718** NADAL MARTÍNEZ, VÍCTOR 13 0 0 0
***0238** MONTANER PEREZ, MIGUEL 5 0 0 0 ***0732** NADAL MIRA, ÈRIC 4 0 0 0
***0796** MONTAÑANA ROIG, CARLA 27 0 0 0 ***0184** NAGYOVA , ANIKO 27 0 0 0
***6103** MONTAÑES GONZALEZ, JOSE 27 0 0 0 ***0636** NARBONA REY, ALBA 14,5 0 0 0
***0893** MONTAÑES LLUCH, ORIOL 3,2 14,5 0 0 ***0790** NARBONA SAHUQUILLO, RAQUEL 27 0 0 0
***9734** MONTEAGUDO GARCIA, JOSE LUIS 27 0 0 0 ***3805** NARJIS , YOUNES 28 0 0 0
***2465** MONTES CASTILLA, CARMEN 13 0 0 0 ***5891** NAVARRO ALITE, IVAN 5 0 0 0
***8797** MONTES ESCRIBA, TERESA 3,2 0 0 0 ***2233** NAVARRO CHAO, MANUEL 14,5 28 0 0
***4823** MONTES GARCIA, CAROLINA 27 0 0 0 ***1521** NAVARRO DEVÉS, CRISTINA 14,5 0 0 0
***5168** MONTÉS MARTÍNEZ, ADRIÁN 3,2 0 0 0 ***2022** NAVARRO ESTRELA, INMACULADA 3,2 0 0 0
***5188** MONTÉS MARTÍNEZ, VÍCTOR 3,2 0 0 0 ***1120** NAVARRO GAMIS, ANDREA 3,2 0 0 0
***1022** MONTÉS ORTUÑO, MERCEDES 27 0 0 0 ***1376** NAVARRO GARCIA, ROBER 5 0 0 0
***7990** MONTES TOMAS, MARIA TERESA 27 0 0 0 ***5336** NAVARRO GONZALEZ, NURIA 27 0 0 0
***9321** MONTESA ANDREU, CRISTINA 27 0 0 0 ***0228** NAVARRO GUILLEN, IRENE 3,2 0 0 0
***2604** MONTESA DIAGO, CRISTINA 13 0 0 0 ***1843** NAVARRO MARAVILLA, MARIA ANGELA 27 0 0 0
***1496** MONTESINOS ABAD, MARTA 14,5 0 0 0 ***0467** NAVARRO MORANT, MARIA 5 0 0 0
***9972** MONTESINOS FERRIOL, CRISTINA 14,5 0 0 0 ***1453** NAVARRO MORENO, DANIEL 3,2 0 0 0
***9462** MONTESINOS MICÓ, JORGE 27 0 0 0 ***1424** NAVARRO PARDO, INES 3,2 0 0 0
***3766** MONTESINOS PINILLA, JAIME 14,5 0 0 0 ***6184** NAVARRO PASTOR, LARA 27 0 0 0
***8863** MONTESINOS SANTIAGO, ELISA 27 0 0 0 ***1783** NAVARRO PÉREZ, MANUEL 14,4 0 0 0
***5851** MONTORO BALBASTRE, MIKEL 13 0 0 0 ***0338** NAVARRO PEREZ, MARTA 27 0 0 0
***3587** MONTORO LÓPEZ, AITANA 27 0 0 0 ***9223** NAVARRO RIVAS, MANUEL 13 0 0 0
***0671** MONTOYA MALDONADO, IRIS 2 0 0 0 ***5282** NAVARRO ROMERO, JUAN LUIS 5 0 0 0
***9522** MONZÓ LÓPEZ, ALBA MARIA 13 0 0 0 ***5884** NAVARRO SOLER, HECTOR 5 0 0 0
***0522** MONZO PEREZ, CARLES 3,2 0 0 0 ***1055** NAVAS ZARZOSO, CRISTINA 5 0 0 0
***0404** MONZÓN CARBONELL, NURIA 14,5 0 0 0 ***8946** NI , JIAQI 6 0 0 0
***5639** MORA AZORÍN, SERGI 13 0 0 0 ***4951** NICOARA , TEODORA CRISTIANA 27 0 0 0
***5058** MORA GARCÍA, FÁTIMA 5 0 0 0 ***5456** NICOLÁS GARCÍA, CELIA 3,2 0 0 0
***2119** MORA NAVARRO, LUCIA 27 0 0 0 ***7641** NIÑEROLA ATIENZA, SILVIA 4 0 0 0
***3086** MORA ORTEGA, NEREA 5 0 0 0 ***6148** NOGUES AÑO, MAR 27 0 0 0
***1357** MORA SALVADOR, KEVIN 13 0 0 0 ***8631** NOLT-BOAFO REILLO, MERILIN ASEIDUWA 5 0 0 0
***3880** MORALEJO HEREDERO, SARA 13 0 0 0 ***6015** NOTARIO SALAZAR, SANDRA 14,5 0 0 0
***6624** MORALES ARGENT, ANDREA 27 0 0 0 ***5917** NOTHACKER MEIZOSO, CHRISTIAN H. 27 0 0 0
***6291** MORALES DOMINGO, RAMÓN 5 0 0 0 ***8003** NOVAL GARCIA MUÑOZ, GEMMA 27 0 0 0
***6457** MORALES FERRERO, CARMEN 5 0 0 0 ***8953** NUEVALOS SALES, JAVIER 14,5 0 0 0
***1214** MORALES MONTAÑÉS, ANDREA 5 0 0 0 ***9661** NÚÑEZ ANAYA, ARTURO SALVADOR 3,2 14,5 0 0
***2205** MORALES RECH, MARIA EUGENIA 14,4 0 0 0 ***2003** NÚÑEZ BIOTA, ELISA 27 0 0 0
***0473** MORALES TENT, MARIA PAZ 4 0 0 0 ***9355** NUÑEZ BONETE, MAIKA 13 0 0 0
***8959** MORATA VERDUGO, MARÍA PIEDAD 27 0 0 0 ***4940** NÚÑEZ RODRÍGUEZ, IRIS 14,5 0 0 0
***7026** MORATALLA RUIZ, MARÍA 27 0 0 0 ***2887** NVO MANGUE, ENRIQUE 30 0 0 0
***1356** MORCILLO RAMOS, VIRGINIA 27 0 0 0 ***9893** OBIOLS ROCA, PALOMA 14,4 0 0 0
***0336** MORELL NÚÑEZ, ANDREA 3,2 14,5 0 0 ***4899** OBLARÉ DELGADO, CANDELA 3,2 0 0 0
***8204** MORENO ARNANDIS, ANA 27 0 0 0 ***1467** OCHANDO PÉREZ, PATRICIA 27 0 0 0
***9918** MORENO BALDOVÍ, JOSEP 3,2 14,5 0 0 ***3032** OCHOA DELGADO, LAURA 14,2 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33769

***0236** OGALLAR SERRANO, JUAN 5 0 0 0 ***6171** PASTOR POCH, ANAIRA 27 0 0 0


***4073** OJEDA| IZAGUIRRE, IVELY 3,2 0 0 0 ***9757** PASTOR ROSALENY, GLORIA 5 0 0 0
***8064** OLARIA LLOBET, ROSER 14,5 0 0 0 ***6475** PASTOR SANTOS JUANES, PAULA 3,2 0 0 0
***3563** OLASO BROTONS, AARON 14,4 0 0 0 ***5875** PATIÑO SERRA, MARTA 27 0 0 0
***4093** OLCINA SEBASTIAN, SARA 27 0 0 0 ***5875** PATIÑO SERRA, PAULA 27 0 0 0
***5433** OLIVARES MORENO, CARLA 5 0 0 0 ***5965** PATÓN FERRER, MARÍA 14,5 0 0 0
***1107** OLIVER CERVELLÓ, MARIA 3,2 0 0 0 ***5965** PATÓN FERRER, MARTA 14,5 0 0 0
***9675** OLIVER MARTINEZ, ADRIAN 9,2 1 0 0 ***6469** PAU MONLEÓN, NATALIA 13 0 0 0
***6720** OLIVER PIQUERAS, SANDRA 14,5 0 0 0 ***8558** PAUCI , BIANCA TUDOSIA 27 0 0 0
***0208** OLMEDO LLIDO, LAURA 27 0 0 0 ***0019** PAUNER BORRÁS, JAIME 14,5 0 0 0
***6043** OLMO RUIZ, ANA MARIA 5 0 0 0 ***2033** PAYÁ GIL, PILAR 5 0 0 0
***0138** OLMOS GARCIA, MARTA 27 0 0 0 ***2033** PAYÁ GIL, ROCÍO 5 0 0 0
***9945** OLTRA LLUCH, ANDREA 27 0 0 0 ***9318** PEDRAJAS MARTÍNEZ, JUAN JOSE 5 0 0 0
***2573** ONIK GEDIKYAN, MARIYANA 4 0 0 0 ***8756** PEDRAJAS SUAREZ, VICTOR 4 0 0 0
***3097** ORDUÑA CARRACEDO, ADRIAN 5 0 0 0 ***3934** PEDRERA ALCÓCER, AIDA 13 0 0 0
***9616** OREA PÉREZ, NOELIA 5 9,2 0 0 ***1222** PEDRO JULIÀ, NOÈLIA 4 0 0 0
***5126** ORELLANA SILLA, ALEJANDRO 13 0 0 0 ***6136** PEDRÓN LÓPEZ, MARTA 14,5 0 0 0
***2436** ORÓN QUILIS, ALEJANDRO 14,5 0 0 0 ***8709** PEDRÓS COLLANTES, CRISTINA 5 0 0 0
***8241** OROZCO LLORET, PEDRO 13 0 0 0 ***6625** PEDRÓS FERRANDO, AIDA 27 0 0 0
***9264** ORQUÍN MARQUÉS, JOSÉ JAVIER 27 0 0 0 ***0173** PEINADO PEREZ, MARIO JAVIER 14,5 0 0 0
***0059** ORTEGA ALBIACH, CARME MARIA 3,2 0 0 0 ***0375** PEIRO CARDONA, ANGELA 14,5 0 0 0
***2519** ORTEGA ARMIÑANA, AMPARO MARÍA 3,2 0 0 0 ***6154** PEIRO GARCIA, ANGELA 5 0 0 0
***1325** ORTEGA CLARAMUNT, AMPARO 5 0 0 0 ***9309** PEIRÓ I PEIDRO, HELENA 3,2 0 0 0
***9466** ORTEGA DOMINGUEZ, VERONICA 27 0 0 0 ***9681** PEIRO JUAN, JOSEP VICENT 5 0 0 0
***8231** ORTEGA LÓPEZ, NOELIA 27 0 0 0 ***3649** PEIRÓ MILLET, CARLA 14,5 0 0 0
***8334** ORTEGA TERUEL, ALICIA 14,5 0 0 0 ***3592** PEIRO PEREZ, VANESA 13 0 0 0
***1512** ORTELLS DELÁS, ELENA 5 0 0 0 ***3589** PEIRO ROMERO, SILVIA 27 0 0 0
***8861** ORTELLS TEIJEIRO, VICTOR 3,2 0 0 0 ***9619** PELEGRIN FERRER, PAU 27 0 0 0
***2348** ORTÍ CORDON, SANDRA 14,5 0 0 0 ***1252** PELEGRÍN MINGOTES, CLARA LUISA 5 13 0 0
***5009** ORTI NAVARRO, ANA 3,2 0 0 0 ***9535** PENELLA BAIXAULI, PABLO 3,2 0 0 0
***5008** ORTI NAVARRO, EVA 3,2 0 0 0 ***6338** PEÑA PEÑA, JORGE 3,2 0 0 0
***2459** ORTÍN MESEGUER, GEMA DEL CARMEN 14,5 0 0 0 ***6338** PEÑA PEÑA, SOFÍA 3,2 0 0 0
***8804** ORTIZ CRESPO, ESCARLATA 13 0 0 0 ***5195** PEÑARROCHA TÁRREGA, PAULA 6 0 0 0
***3395** ORTIZ CUBELLS, ÁNGELA 5 0 0 0 ***1619** PEÑAS NOHALES, CARLA 27 0 0 0
***4622** ORTIZ DE MENDIVIL LLÁCER, HERNÁN 27 14,4 0 0 ***6780** PERAL RUIZ, KAREN MICAELA 5 0 0 0
***5091** ORTIZ FERNANDEZ, SARA 27 0 0 0 ***9601** PERALES CASTELLS, SARA 13 0 0 0
***5937** ORTIZ GONZÁLEZ, DANIEL 13 0 0 0 ***8800** PERALES MAHIQUES, CRISTINA 27 0 0 0
***2548** ORTIZ LÓPEZ, TERESA 27 0 0 0 ***8228** PERALES TALON, MARIA 27 0 0 0
***7104** ORTIZ MARTÍNEZ, ALFONSO 6 0 0 0 ***9522** PERDIGUERO O'LEARY, AZUCENA 5 0 0 0
***7839** ORTIZ MARTINEZ, ESTHER 14,2 0 0 0 ***4080** PEREIRA DELGADO, MARIA 3,2 0 0 0
***0678** ORTIZ SEGURA, ALICIA 14,4 0 0 0 ***1576** PERELLÓ BUIGUES, NÚRIA 4 0 0 0
***9439** ORTUÑO AGOST, NEUS 3,2 0 0 0 ***6406** PERELLÓ MIÑANA, ANA MARÍA 5 0 0 0
***6263** OSCA SENTAMANS, ALBA 27 0 0 0 ***5532** PERELLO MOCHALES, PAULA 3,2 0 0 0
***0518** OSMA GARCÍA, MIRIAM 13 0 0 0 ***6092** PERET GUILLÉN, PAULA 27 0 0 0
***7957** OSMA MARTÍNEZ, ÁLVARO 14,5 0 0 0 ***6203** PÉREZ ABRIL, EVA 3,2 0 0 0
***2083** OSORIO TUALUMBO, JULIO ALEXANDER 27 0 0 0 ***1201** PÉREZ ALBERT, CRISTINA 5 0 0 0
***7515** OUALI FERNÁNDEZ, SARA 4 0 0 0 ***2256** PÉREZ ALBERTOS, JOSÉ LUIS 4 0 0 0
***6239** OUNIS KOUACHI, FOUZIA 3,2 14,5 0 0 ***7671** PÉREZ ANDRÉS, SERGIO 3,2 14,5 0 0
***3707** PACHECO RODRÍGUEZ, JORGE 13 0 0 0 ***3810** PÉREZ ARLANDIS, JAVIER 13 0 0 0
***3315** PADILLA CABALLERO, ALBA 5 0 0 0 ***1217** PÉREZ BALDERAS, CELIA 27 0 0 0
***7719** PALAO CAMARASA, CRISTIAN 13 0 0 0 ***8188** PÉREZ BALDÓ, MONTSERRAT 27 0 0 0
***0394** PALAU DUART, JULIO 14,5 0 0 0 ***7704** PEREZ BUJALDON, MAR CAYETANA 3,2 0 0 0
***2604** PALAU ESCOT, ELENA 3,2 0 0 0 ***2674** PÉREZ CASTELLÓ, RUBÉN 27 0 0 0
***9856** PALAU TOMÁS, SARA 5 0 0 0 ***5891** PÉREZ CERDÁN, GEMA 13 0 0 0
***8912** PALLARDÓ MERCADO, CAROLINA 5 0 0 0 ***1684** PÉREZ CERDÁN, GLORIA 5 0 0 0
***0414** PALLARES PASCUAL, ELOI 13 0 0 0 ***8332** PEREZ COLMENERO, MARIA 3,2 14,5 0 0
***1351** PALMERO MONLLOR, JORGE 3,2 0 0 0 ***8332** PEREZ COLMENERO, VICENTE 3,2 14,5 0 0
***0623** PALMIERI MONCHOLÍ, FLAVIO 5 0 0 0 ***1148** PÉREZ CONTRERAS, RAISA 14,2 0 0 0
***0537** PALOMAR DE LUCAS, BRENDA 27 0 0 0 ***9763** PEREZ CORES, DANIEL 14,5 0 0 0
***7503** PALOMAR ZAPATA, BORJA 27 0 0 0 ***7824** PÉREZ CRESPO, CRISTINA 13 0 0 0
***0733** PALOMARES ALBEROLA, MARINA 5 0 0 0 ***9431** PEREZ ELOUSSIF, LEILA 5 0 0 0
***3102** PALOMARES ENRIQUE, REBECA 14,5 0 0 0 ***9912** PEREZ ESCRIBA, RUBÉN 14,5 0 0 0
***4597** PALOMARES ONRUBIA, VICENT 5 0 0 0 ***4601** PÉREZ ESPÍN, LAURA 27 0 0 0
***3346** PANU , GABRIELA ROXANA 4 0 0 0 ***8166** PÉREZ FERNÁNDEZ, CRISTINA 14,4 0 0 0
***4482** PAOLA LÓPEZ, NEREA 27 0 0 0 ***5883** PÉREZ FOS, SHEILA 5 0 0 0
***9658** PARDINES SANCHEZ, CLAUDIA 5 0 0 0 ***4221** PÉREZ GARCÍA, LAURA 14,5 0 0 0
***2258** PARDO CASTILLO, OLGA MARIA 14,5 0 0 0 ***0209** PÉREZ GARCÍA, LIDIA 14,5 0 0 0
***2844** PARDO CHICO, LORENZO 14,5 0 0 0 ***9279** PÉREZ GARCÍA, MIQUEL 13 0 0 0
***5011** PARDO LLOPIS, ESTEFANIA 5 0 0 0 ***8714** PÉREZ GASCÓN, NURIA 3,2 0 0 0
***4174** PARDO PRATS, BERTA 13 0 0 0 ***0453** PEREZ LEAL, MARIA 27 0 0 0
***3234** PARDO PUÑAL, MARÍA 4 0 0 0 ***1487** PEREZ MACHI, MONICA 5 0 0 0
***1159** PARDO ZURIAGA, ENID 13 0 0 0 ***7636** PÉREZ MAGDALENO, PATRICIA 3,2 0 0 0
***1803** PAREDES CERVANTES, LAURA 3,2 0 0 0 ***6175** PÉREZ MARTÍN, PAULA 27 0 0 0
***5387** PAREDES VAREA, RAQUEL 3,2 0 0 0 ***0245** PÉREZ MARTÍNEZ, PABLO 3,2 0 0 0
***2375** PAREJA PORTALÉS, IGNACIO 3,2 0 0 0 ***3368** PÉREZ MIGALLÓN, LUCÍA 27 0 0 0
***6106** PARLA MARTÍNEZ, ADRIÁN 14,5 0 0 0 ***1948** PÉREZ MOLÉS, ISABEL 3,2 0 0 0
***5666** PARRA BONET, JAVIER 27 0 0 0 ***2584** PÉREZ MOLLÁ, MERITXELL 14,5 0 0 0
***5793** PARRA GALARZA, ÁNGELA 5 0 0 0 ***2224** PÉREZ MUÑOZ, ADRIÁN 5 0 0 0
***3543** PARRONDO VALER, JULIO 27 0 0 0 ***9883** PEREZ ORTEGA, BARBARA 13 0 0 0
***9856** PART LÓPEZ, GUILLEM 3,2 27 0 0 ***5922** PÉREZ PARDO, ALBA PATRICIA 5 0 0 0
***8165** PASCA , ELIZA DENISA 13 0 0 0 ***7654** PEREZ PEIRO, HELENA 27 0 0 0
***5024** PASCUAL FERRER, SARA 14,5 0 0 0 ***5957** PÉREZ PÉREZ, NATALIA 4 0 0 0
***5998** PASTOR BLASCO, ALEXANDRA 5 0 0 0 ***4793** PEREZ PORCAR, JAIME 14,4 0 0 0
***4841** PASTOR CARMONA, CARLOS 13 0 0 0 ***2816** PÉREZ SÁNCHEZ, ANDREA 14,4 28 0 0
***4733** PASTOR CATALÁ, JOAQUIN 14,5 0 0 0 ***9304** PÉREZ SANCHIS, CLAUDIA 5 0 0 0
***5346** PASTOR CLEMENTE, MAR 5 0 0 0 ***9688** PÉREZ SANCHO, MARÍA 27 0 0 0
***4275** PASTOR CRESPO, NEREA 5 0 0 0 ***7665** PÉREZ SILVESTRE, ISABELA 5 0 0 0
***8836** PASTOR GADEA, ANA MARÍA 14,5 0 0 0 ***1552** PÉREZ SOLER, DAMIÁN 14,5 0 0 0
***9232** PASTOR IBAÑEZ, GALA 5 0 0 0 ***9867** PÉREZ TAMAYO, MAYA 6 0 0 0
***2121** PASTOR MARQUÉS, MARTA 27 0 0 0 ***4885** PEREZ VALERO, MARTA 5 0 0 0
***0762** PASTOR MÍNGUEZ, JORGE 27 0 0 0 ***1048** PEREZ VICENT, ANDREA 5 0 0 0
***9085** PASTOR PÉREZ, CAROLINA 3,2 0 0 0 ***3682** PEREZ VILA, CANDELA 27 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33770

***6150** PÉREZ VILAR, ANNA 13 0 0 0 ***9608** RAMIREZ , SILVANA 5 0 0 0


***8873** PÉREZ YUBERO, ANDREA 14,5 0 0 0 ***1038** RAMÍREZ CASTRO, RAQUEL 6 0 0 0
***1112** PÉREZ-SALAMERO HERNÁNDEZ, ALEJANDRO 5 0 0 0 ***6047** RAMÍREZ MONTERDE, CARLA 14,5 0 0 0
***9953** PERIS BARTOLOMÉ, BLANCA 3,2 0 0 0 ***6736** RAMIREZ SIZA, MARIA ANGELICA 5 0 0 0
***9389** PERIS CANO, JORGE 17 0 0 0 ***5917** RAMON AL MERABET, JOSEPH 5 0 0 0
***7513** PERIS CUENCA, VICENTE 6 0 0 0 ***9259** RAMON HERENCIA, ALVARO 6 0 0 0
***9151** PERIS FERRI, MARTA 3,2 0 0 0 ***4920** RAMÓN LLOPIS, ANNA 3,2 0 0 0
***6055** PERIS GALIANO, SANDRA 14,4 0 0 0 ***9762** RAMÓN MARTÍNEZ, ANTONIO 5 0 0 0
***5630** PERIS GREGORIO, CARLOS 27 0 0 0 ***2435** RAMOS HIDALGO, DIEGO 5 0 0 0
***8520** PERIS LLORCA, XAVIER 5 0 0 0 ***1695** RAMOS MARIMÓN, CARLOS JOSÉ 14,5 0 0 0
***6092** PERIS ROSELL, ANA 14,5 0 0 0 ***9295** RAMOS MONSORIU, LAURA 14,2 0 0 0
***7709** PERIS SANCHEZ, DAMARIS LUCIA 28 0 0 0 ***0363** RAMOS PELLO, IGNACIO 27 0 0 0
***0488** PERPIÑÁ TATAY, IVÁN 5 0 0 0 ***8670** RAMOS SALINAS, SOFÍA ALEJANDRA 27 0 0 0
***8451** PERTUSA LLORET, MªCARMEN 14,5 0 0 0 ***2078** RAUSELL FARCHA, ADA 27 0 0 0
***5800** PICHER TORTAJADA, MIRIAM 14,5 0 0 0 ***0067** RAUSELL MELÉNDEZ, LIDIA 27 0 0 0
***7991** PICÓ MUÑOZ, RUTH 27 0 0 0 ***1163** REAL ESTIVALIS, MARIA 14,4 0 0 0
***1656** PIERA MIRALLES, JUDIT 27 0 0 0 ***0335** REBOIRO ACOSTA, ROSI PAOLI 27 0 0 0
***9630** PINA UREÑA, MAR 3,2 0 0 0 ***9646** REDONDO FAYOS, JAVIER 3,2 0 0 0
***1494** PINAR GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL 13 0 0 0 ***3403** REGRAGUI , HANANE 13 0 0 0
***9843** PINAZO HIDALGO, SERGIO 13 0 0 0 ***0890** REIG CASCALES, MARIA EUGENIA 3,2 0 0 0
***5346** PINEDA SACA, JASON IVAN 27 0 0 0 ***5259** REIG MORALES, INÉS 14,5 0 0 0
***0436** PINTO CAVILLA, NAHUEL 27 0 0 0 ***9223** REINA MARQUÉS, MIQUEL 4 0 0 0
***1168** PINZÓN CRISTANCHO, DAVID SANTIAGO 27 13 0 0 ***9381** REMOLÍ DARÀS, PAULA 5 0 0 0
***1168** PINZÓN CRISTANCHO, SEBASTIÁN 5 13 0 0 ***3304** REMÓN TELLO, SANDRA 27 0 0 0
***7855** PIQUERAS GARCIA, NATALIA 27 0 0 0 ***0183** REOLID LOPEZ, MANUEL 5 0 0 0
***5475** PIQUERAS LOPEZ, PILAR 14,2 0 0 0 ***9930** REVERT BODÍ, SERGIO 27 0 0 0
***5112** PIQUERO CILLA, PAU VICENT 27 0 0 0 ***0039** REVERT RODRÍGUEZ, SERGIO 5 0 0 0
***1351** PIRÓ BELTRÁN, JOSE MARIA 27 0 0 0 ***0619** REVERT SORIANO, RAÚL 14,5 0 0 0
***5196** PLA CATALUÑA, LAURA 3,2 0 0 0 ***0254** REVIDIEGO CAÑADAS, PAULA 27 0 0 0
***9946** PLA GARCIA, IVÁN 3,2 0 0 0 ***6088** REVUELTAS LLORENS, BEATRIZ 6 0 0 0
***6711** PLA MOLTÓ, JOSEP 5 0 0 0 ***8239** REY JAVALOYES, LUNA 3,2 0 0 0
***3803** PLANES BOSCA, SONIA 27 0 0 0 ***7028** REYES GOMEZ, IVONNE VIVIANA 5 0 0 0
***4255** PLATZ , DORINA ANDREEA 27 0 0 0 ***7033** REYES GÓMEZ, JULIETH ALEXANDRA 5 0 0 0
***5278** PLAZA ROMEU, BÁRBARA 5 0 0 0 ***7355** REYES PRADAS, LAURA 14,5 0 0 0
***4788** POMARES GARCIA, LUIS 27 0 0 0 ***1616** REYNA , VANINA 13 0 0 0
***1295** POMER GALLARDO, MARÍA 27 0 0 0 ***1284** REZA , SHIMA 7 0 0 0
***4222** PONCE CARDONA, CARMEN 5 0 0 0 ***0987** RIAL PÉREZ, SUSANA 27 0 0 0
***7830** PONCE DÍAZ, XAVIER 3,2 0 0 0 ***3417** RIBERA ALZAMORA, ROSANNA 27 0 0 0
***9867** PONCE GARCIA, REBECA 5 0 0 0 ***4260** RIBERA CASTELLÓ, ANA 4 0 0 0
***6012** PONCE LÓPEZ, PATRICIA 27 0 0 0 ***6105** RIBERA FORT, LAURA GRACIA 14,5 0 0 0
***6172** PONS GRAU, MARIAN 27 0 0 0 ***9083** RIBERA PALOP, CHRISTIAN 5 0 0 0
***5620** PONS PUIG, ISABEL 27 0 0 0 ***9863** RIBES ALANDES, MONICA 27 0 0 0
***4200** PONS SALA, MARIA 5 0 0 0 ***6242** RIBES DE LA CONCEPCIÓN, MAICA 4 13 0 0
***2527** PONS SALGADO, AROA 13 0 0 0 ***1845** RIBES GALLÉN, IRENE 3,2 0 0 0
***3046** PONTAROLLO , ANGELA 4 0 0 0 ***6259** RIBES GÓMEZ, ISABEL 5 0 0 0
***7358** POPESCU , ADRIANA MADALINA 27 0 0 0 ***8811** RIBES LÓPEZ, CLAUDIA 27 0 0 0
***2394** PORCEL MARÍ, JAVIER 13 0 0 0 ***9748** RIBOT COLOMER, IGNACIO 30 0 0 0
***3260** PORTA BESES, JORGE 27 0 0 0 ***3897** RICKERT LLACER, ALEXANDRE 3,2 14,5 0 0
***0375** PORTA PARDO, AURORA 3,2 14,5 0 0 ***5823** RICO BERMÚDEZ, PAOLA ROSA 5 0 0 0
***9770** PORTALÉS JULIÀ, ENRIQUE 14,5 0 0 0 ***5119** RICO EGEA, PALOMA 14,4 0 0 0
***5522** PRADES BARBERIS, LAURA 3,2 0 0 0 ***9641** RICO PARREÑO, RAFA 27 0 0 0
***8854** PRAT GIL, VANESSA 14,5 0 0 0 ***5682** RIERA FAUS, ROBERTO 5 0 0 0
***9600** PRAT MORENO, RUBÉN 3,2 0 0 0 ***5083** RIERA GÓMEZ, MARIA 4 0 0 0
***0768** PRATS SAMPEDRO, SYLVIA 5 0 0 0 ***1640** RIERA LÓPEZ, ALBA 14,5 0 0 0
***5312** PRIEGO MIOTA, DANIEL 14,5 0 0 0 ***7570** RINKEVICIUTE , MIGLE EMA 27 0 0 0
***6975** PRIETO ALVAREZ, JAIRO 13 0 0 0 ***5862** RIOS BARONA, LUIS 5 0 0 0
***6160** PRINCEP CEBALLOS, ANDREA 28 0 0 0 ***0464** RIOS BOIX, ANDREA 5 0 0 0
***8700** PRONINA , NATALIYA 27 0 0 0 ***0049** RIOS GHETTI, OLIVIA 27 0 0 0
***5021** PROSPER CALLEJA, ALVARO 3,2 14,5 0 0 ***7642** RIOS SANCHEZ-MELLADO, EMPAR 27 0 0 0
***7615** PUCHADES BALLESTER, SERGIO 5 0 0 0 ***5651** RIPOLL TORRÓ, CARLA 27 0 0 0
***4677** PUCHADES BAVIERA, SARAH ADELA 27 0 0 0 ***5913** RIVAS GUTIÉRREZ, LUCÍA 5 0 0 0
***6073** PUCHADES CANOS, ALEJANDRO 5 0 0 0 ***1200** RIVERA TORÉS, TOMAS 30 0 0 0
***1499** PUCHAL MEJÍAS, AITANA 13 0 0 0 ***8461** RIVES GAMBIN, SARA 27 0 0 0
***1969** PUCHOL TUR, MARIA 5 0 0 0 ***9401** ROBERTO ALACREU, PAULA 14,4 0 0 0
***5676** PUIG ESTEVE, ANNA 14,5 0 0 0 ***9431** ROBLEDILLO EXTREMERA, ANA ISABEL 27 0 0 0
***2564** PUIG FERNÁNDEZ, MARÍA 27 0 0 0 ***1741** ROBLES BENCOMO, ANA LAURA 30 0 0 0
***8339** PUIG MOMPÓ, CLARA 14,2 0 0 0 ***7902** ROBLES GARCÍA, CRISTINA 27 0 0 0
***5650** PUIG PRATS, OSCAR 5 0 0 0 ***8940** ROCA TORRES, ANA 4 0 0 0
***2796** PUIG TALENS, MARIA ORETO 9,1 0 0 0 ***3789** ROCHE FRAU, ALEXANDRE 14,5 0 0 0
***7409** PUJALTE MIRA, EVA 14,2 0 0 0 ***4123** ROCHER JORDA, ARNAU 5 0 0 0
***9536** PUNTER MARTIN, ALBERTO 5 0 0 0 ***5659** ROCHER QUINTAIROS, GUILLEM 5 0 0 0
***6202** QUEL SANZ, ANGEL 3,2 0 0 0 ***6306** RÓDENAS ESTEBAN, AMELIA 3,2 14,5 0 0
***6650** QUENAN CAIPE, DIANA LIZETH 5 0 0 0 ***5243** RODENAS MARQUEZ, MAR 3,2 14,5 0 0
***2894** QUERAL SAN VALERO, LORENZO 13 0 0 0 ***7195** RODES GALVEZ, DANIEL JESUS 27 0 0 0
***1421** QUERALT FERRER, LAURA 3,2 0 0 0 ***6190** RODILLA PAJARES, FRANCISCO 14,5 0 0 0
***8743** QUEROL GARCIA, SERGIO 27 0 0 0 ***0870** RODILLA SIMEO, ANGEL 3,2 14,5 0 0
***2015** QUEROL MOLINER, EVA 13 0 0 0 ***2669** RODILLA SORIANO, SOFÍA 5 0 0 0
***7796** QUILES LLEDÓ, PERE JOAN 27 0 0 0 ***9461** RODRIGO LOZANO, CARLOS 27 0 0 0
***9422** QUILES SANCHEZ, JUDIT 14,5 0 0 0 ***6029** RODRIGO MAGRANER, NEUS 14,5 0 0 0
***9422** QUILES SANCHEZ, RUT 14,5 0 0 0 ***1478** RODRIGO OCHEDA, IRENE 13 0 0 0
***4933** QUINTANA JOVER, SANDRA 14,5 0 0 0 ***0951** RODRIGO PLAZA, CELIA 3,2 0 0 0
***4903** QUINTANA SUÁREZ, BETSABÉ 28 0 0 0 ***9082** RODRIGO TOMAS, SERGIO 14,5 0 0 0
***0820** QUINTERO TABERNER, SERGIO 5 0 0 0 ***2553** RODRÍGUEZ ALARCÓN, EMMA 27 0 0 0
***6509** QUIÑÓNEZ JIMÉNEZ, SHARON YAHAYRA 5 0 0 0 ***6181** RODRÍGUEZ ALMEIDA, ANTONIO JOSÉ 27 0 0 0
***0718** RABADAN DURA, LUIS 3,2 0 0 0 ***5219** RODRIGUEZ CHILLIDA, YAIZA 4 0 0 0
***9843** RABADÁN MAYORDOMO, LOURDES 27 0 0 0 ***9016** RODRÍGUEZ DÍAZ, RAQUEL 27 0 0 0
***8212** RADA PLATZ, FAUSTO 27 0 0 0 ***2671** RODRÍGUEZ EGEA, SARA 5 0 0 0
***8993** RAGA GIMENO, NEUS 3,2 0 0 0 ***5120** RODRIGUEZ ESCUDERO, INES 14,5 0 0 0
***5784** RAGA MORENO, ANDREU 13 0 0 0 ***3715** RODRIGUEZ LOPEZ, ABEL 3,2 0 0 0
***0316** RAHMANI LEZREG, NORA 27 0 0 0 ***7076** RODRÍGUEZ LOZANO, ANA MARÍA 14,5 0 0 0
***9288** RAIMUNDO TESCHENDORFF, ERIC 14,4 0 0 0 ***7570** RODRIGUEZ PESTANO, SARA 27 0 0 0
***1362** RAMBLA BELTRÁN, ALEX 14,5 0 0 0 ***6040** RODRÍGUEZ PILIER, PATRICIA MADELINE 27 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33771

***0901** RODRIGUEZ SANCHEZ, EDUARDO 4 0 0 0 ***0355** RUSU ANDREA, RALUCA 5 0 0 0


***1658** RODRIGUEZ SISTERNAS, AINARA 27 0 0 0 ***8941** SABATER FERRER, TANIA 5 0 0 0
***9907** RODRIGUEZ ZAVARCE, ARANTXA 6 0 0 0 ***5391** SAENZ MONTESINOS, LUCIA ESTHER 13 0 0 0
***8192** ROGALL , JOSEPHINE 13 0 0 0 ***9895** SAETA NAVARRO, ISABEL 9,1 0 0 0
***3050** ROGER MARTÍNEZ, MARIA 27 0 0 0 ***6055** SÁEZ CERVERA, AMPARO 14,5 0 0 0
***8016** ROIG ESTARLICH, LAURA 14,5 0 0 0 ***8490** SAEZ FARGALLO, CÉSAR 13 0 0 0
***7059** ROIG PARRILLA, NOELIA 27 0 0 0 ***7647** SAEZ ORTI, PABLO 5 0 0 0
***1771** ROJAS RODRIGUES, ANA GABRIELA 14,4 0 0 0 ***8297** SAEZ PAJUELO, ESTHER 14,5 0 0 0
***9143** ROMAGUERA DALMAU, EVA 14,5 0 0 0 ***3460** SAFONT COMA, IRENE 13 0 0 0
***8887** ROMÁN FLORES, ALBA 14,5 0 0 0 ***3577** SAIZ CASAS, CARLOS MANUEL 27 0 0 0
***2032** ROMAN I MIRALLES, CARLES 4 0 0 0 ***6233** SÁIZ GONZÁLEZ, AITANA 27 0 0 0
***9144** ROMÁN SÁNCHEZ-REY, ANA BELÉN 14,1 28 0 0 ***8174** SAIZ LAHIGUERA, JULIO 27 0 0 0
***6188** ROMERA RIVERA, NATALIA 27 0 0 0 ***5987** SAIZ LOPEZ, ANDREA 5 0 0 0
***9698** ROMERO ALCAIDE, SERGIO 27 0 0 0 ***5341** SAIZ MARTÍNEZ, ARANTXA 27 0 0 0
***8695** ROMERO DE LA CRUZ, CRISTINA 27 0 0 0 ***5351** SÁIZ PEROSANZ, ALBA 5 0 0 0
***8283** ROMERO ENGUÍDANOS, LORENA 14,5 0 0 0 ***0429** SAIZ TADEO, IRENE 27 0 0 0
***1742** ROMERO GALLEGO, TANIA 5 0 0 0 ***6643** SALA GÓMEZ, ISABEL 9,1 0 0 0
***5953** ROMERO GARCÍA, PATRICIA 14,5 0 0 0 ***1794** SALA IVARS, PAULA 14,5 0 0 0
***2875** ROMERO GÓMEZ, CARLA 27 0 0 0 ***8213** SALA LLUCH, SANDRA 14,5 0 0 0
***9415** ROMERO LUNA, MARIA TERESA 13 0 0 0 ***8322** SALA MONCHO, SERGI 27 0 0 0
***1467** ROMERO MARCO, ALEJANDRO 27 0 0 0 ***3433** SALA OLIVER, ADRIÀ 27 0 0 0
***2523** ROMERO MARTÍN, RAQUEL 3,2 0 0 0 ***0326** SALAS CASARES, SARA 27 0 0 0
***2498** ROMERO NACHER, LUCÍA 14,5 0 0 0 ***7443** SALAZAR ALCAÑIZ, JULIAN 30 0 0 0
***4934** ROMERO ORTOLA, LAURA 14,5 0 0 0 ***5374** SALDAÑA COLL, SARA 5 0 0 0
***7032** ROMERO PRIETO, EVA 13 0 0 0 ***0493** SALES MUÑOZ, ESTHER 14,5 0 0 0
***1610** ROMERO SÁNCHEZ, AROA INMACULADA 4 0 0 0 ***9090** SALIDO ROMAGUERA, SANDRA 5 0 0 0
***0686** ROMERO SEGARRA, MIRIAM 27 0 0 0 ***4805** SALVADOR CATALA, ANA 14,5 0 0 0
***6067** ROMERO SIERRA, CRISTINA 27 0 0 0 ***0970** SALVADOR MIRA, ANDREA 14,5 0 0 0
***9035** ROMERO VILA, RAQUEL 13 0 0 0 ***7862** SALVADOR RODRIGO, SARAI 5 0 0 0
***2042** ROQUE ALARCÓN, NEUS 5 0 0 0 ***8012** SAMBLAS BERNAT, CELIA 27 0 0 0
***4794** ROS BOLUDA, NURIA 4 0 0 0 ***9255** SAMPEDRO FRIAS, ANA 5 0 0 0
***0304** ROS ESCAMILLA, MOISÉS 27 0 0 0 ***0049** SAMPER MOLINA, RAQUEL 5 0 0 0
***5619** ROS HERNANDEZ, MARIA 5 0 0 0 ***5456** SAMUILOV TSVETKOV, VIKTOR 28 0 0 0
***1212** ROS LÓPEZ, JAVIER 3,2 0 0 0 ***5325** SAN BARTOLOMÉ RUIZ, MARCELA 27 0 0 0
***9567** ROS MARTÍNEZ, JOSE 3,2 0 0 0 ***1735** SANABRIA CABRAL, MARLENE ROCIO 5 0 0 0
***1181** ROSELL DELER, RITA 3,2 0 0 0 ***5306** SANABRIA RODENAS, AMPARO 27 0 0 0
***6512** ROSELL GARCIA, ELENA 27 0 0 0 ***6623** SANCASTO GIMÉNEZ, MAGDALENA 27 0 0 0
***8996** ROSELL GUTIERREZ, KARLA MARIA 3,2 0 0 0 ***0622** SANCHA CERVERA, ESTHER 27 0 0 0
***1451** ROSELLÓ BOQUER, CARLOS 27 0 0 0 ***9318** SANCHEZ ADRIA, ISABEL ELENA 5 0 0 0
***5351** ROSELLÓ COLÁS, CARLOS 3,2 0 0 0 ***8102** SANCHEZ BELLVER, CYNTHIA 14,5 0 0 0
***4721** ROSELLÓ GARCÍA, DENISSE 27 0 0 0 ***7094** SÁNCHEZ CELADA, RAQUEL 14,5 0 0 0
***9825** ROSELLO MASIA, JOAN 13 0 0 0 ***7079** SÁNCHEZ CORAL, JAIRO AUGUSTO 4 0 0 0
***6432** ROSELLO SELLES, ANA 13 0 0 0 ***3225** SÁNCHEZ CORRECHER, LAURA 3,2 0 0 0
***1944** ROSERO BERRONES, GENESIS JADIRA 13 0 0 0 ***7531** SANCHEZ ESTEVE, MARTA 5 0 0 0
***4746** ROSILLO MARTINEZ, SILVIA 27 0 0 0 ***5705** SANCHEZ FERRER, ALEJANDRO 14,5 0 0 0
***9934** ROSILLO VALCÁRCEL, LAURA 27 0 0 0 ***2381** SANCHEZ GALAN, MARIA 3,2 0 0 0
***8723** ROVIRA ASENSIO, CARLOS 27 0 0 0 ***1501** SÁNCHEZ GALLEGO, BORJA 27 0 0 0
***0291** ROVIRA BORDES, CARLOS 14,5 0 0 0 ***7003** SÁNCHEZ GÓMEZ, ANÍBAL 5 0 0 0
***1937** ROVIRA HELLIN, MARIA LUISA 13 0 0 0 ***5842** SANCHEZ JIMENEZ, MARIA DEL ROCIO 3,2 14,5 0 0
***7851** RUANO AVILA, ANA 28 0 0 0 ***4999** SANCHEZ LAVARIAS, IRENE 27 0 0 0
***7081** RUBERT SANCHEZ, PABLO 27 0 0 0 ***2455** SANCHEZ LEON, LAURA 5 0 0 0
***3527** RUBINSKAS , ERNESTAS 5 0 0 0 ***1348** SÁNCHEZ LINDO, ALEXANDRE 14,1 0 0 0
***8375** RUBIO GARCIA, RAQUEL 3,2 14,4 0 0 ***6731** SÁNCHEZ MANZANARO, SOFÍA 13 0 0 0
***3472** RUBIO MUT, ANA 14,5 0 0 0 ***8935** SÁNCHEZ MÁÑEZ, MARÍA 13 0 0 0
***0797** RUBIO NAVARRO, NOELIA 27 0 0 0 ***2500** SÁNCHEZ MARCH, GEMA 13 0 0 0
***5963** RUBIO SORIANO, RAQUEL 27 0 0 0 ***1547** SÁNCHEZ MARTÍ, SANDRA 14,5 0 0 0
***5673** RUBIO TORNERO, MARIA 27 0 0 0 ***5381** SÁNCHEZ MENA, SOLEDAD 3,2 28 0 0
***0391** RUEDA TOLEDO, MARIA 27 0 0 0 ***1308** SÁNCHEZ MORÁN, LUIS 27 0 0 0
***5067** RUFO GONZÁLEZ, TAMARA 14,5 0 0 0 ***0118** SÁNCHEZ MORENO, ANA MARÍA 27 0 0 0
***3720** RUILOVA PONCE, ANDREA ELIZABETH 27 0 0 0 ***6626** SÁNCHEZ NÁCHER, LORENA MARÍA 27 0 0 0
***2797** RUIPÉREZ CUESTA, MARÍA ISABEL 14,5 28 0 0 ***2551** SÁNCHEZ PICAZO, MANUEL 27 14,4 0 0
***6060** RUIX SERRA, JAIME 27 0 0 0 ***0468** SÁNCHEZ PUERTO, DANIEL 3,2 0 0 0
***6060** RUIX SERRA, MIREIA 27 0 0 0 ***6354** SÁNCHEZ RIVAS, RAQUEL 6 0 0 0
***6329** RUIZ ACEITUNO, MIREYA 27 0 0 0 ***5588** SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ANA 3,2 28 0 0
***8310** RUIZ ÁLAMO, SILVIA 5 0 0 0 ***1390** SÁNCHEZ ROVIRA, BLANCA 3,2 14,5 0 0
***4342** RUIZ BLASCO, ANGELA 27 0 0 0 ***6299** SÁNCHEZ YUSTE, SILVIA 27 0 0 0
***1962** RUIZ CATALÁ, CARMEN 5 0 0 0 ***9673** SANCHIS GARCIA, MARIA 3,2 14,5 0 0
***1962** RUIZ CATALA, MELANIE 5 0 0 0 ***0341** SANCHIS IRANZO, IGNACIO 5 0 0 0
***1395** RUIZ CERVERA, ESTELA 27 0 0 0 ***9995** SANCHIS MARQUÉS, MARIA 14,5 0 0 0
***0334** RUIZ CHODATON, ABINADAB JAHDAI 3,2 0 0 0 ***5781** SANCHIS MARTÍNEZ, NAOMI 27 0 0 0
***1474** RUIZ CIVERIO, ALEJANDRO 27 0 0 0 ***9800** SANCHIS NOGUES, ANNA 14,1 0 0 0
***3728** RUIZ FERNÁNDEZ, MARTA 14,5 0 0 0 ***6403** SANCHIS NOGUES, JOSEP 27 0 0 0
***0479** RUIZ GARCIA, ANDREA 27 0 0 0 ***5896** SANCHO BOSCH, DIEGO 14,5 0 0 0
***5965** RUIZ GARNELO, DÉBORA 27 0 0 0 ***1222** SANCHO GÓMEZ, NOEMÍ 13 0 0 0
***9240** RUIZ HERNÁNDEZ, IRENE 3,2 0 0 0 ***4643** SANCHO MCGILL, REBECCA 13 0 0 0
***8370** RUIZ HERNÁNDEZ, MARTA 27 0 0 0 ***9579** SANCHO PLA, MARÍA 5 0 0 0
***4604** RUIZ MARIN, NEUS 13 0 0 0 ***6525** SANCHO SANZ, MARÍA 27 0 0 0
***6463** RUIZ MOLINA, CARLOS 5 0 0 0 ***9871** SANFÉLIX DELGADO DE MOLINA, MAYA M. 3,2 0 0 0
***2066** RUIZ MONTILLA, GEMA 14,4 0 0 0 ***0631** SANFELIX REVERT, ANDREA 5 0 0 0
***3168** RUIZ MORALES, MARIA ISABEL 27 0 0 0 ***1614** SANJUAN GARCIA, CARLA 27 0 0 0
***3522** RUIZ MURO, MARÍA 13 0 0 0 ***0346** SANTACREU BARTUAL, EDUARDO 3,2 0 0 0
***7825** RUIZ NEBOT, FRANCISCO 5 0 0 0 ***4217** SANTAEULALIA PERIS, SARA 4 0 0 0
***1320** RUIZ ORTIZ, JOAN 27 0 0 0 ***5139** SANTAMARIA BLESA, DAVID 27 0 0 0
***0479** RUIZ ORTIZ, MARTA 27 0 0 0 ***8205** SANTANDREU SANCHO, CARLOS 27 0 0 0
***5233** RUIZ PASCUAL, DAVID 9,2 0 0 0 ***7184** SANTIAGO FERNÁNDEZ, CALVO 27 0 0 0
***1103** RUIZ PERALES, DANIEL 14,5 0 0 0 ***9995** SANTOS BADENES, CRISTINA 5 0 0 0
***1417** RUIZ PEREZ, MARIO 27 0 0 0 ***5657** SANTOS RAMOS, JOSUE 13 0 0 0
***0186** RUIZ PILATO, IGNACIO JAVIER 27 0 0 0 ***2123** SANZ ÁLVAREZ, CARLOS MIGUEL 27 0 0 0
***9954** RUIZ RUIZ, INES 5 0 0 0 ***0199** SANZ BOSCH, MARINA 13 0 0 0
***9833** RUIZ SERRAL, LAURA 27 0 0 0 ***0140** SANZ CEBRIAN, IRENE 14,5 0 0 0
***8028** RUS MARTINEZ, CINTHYA 6 0 0 0 ***6202** SANZ DIEZ, CARMEN 5 0 0 0
***0353** RUSU , MADALINA 5 0 0 0 ***6041** SANZ DUQUE, ALBA 14,5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33772

***9076** SANZ FELISI, MARIA INMACULADA 14,5 0 0 0 ***9603** SORLÍ GONZÁLEZ DE CÁRDENAS, MARTA 27 0 0 0
***6074** SANZ GARCÍA, ROSANNA 27 0 0 0 ***0264** SORRIBAS SEGURA, BELÉN 14,5 0 0 0
***5749** SANZ PÉREZ, RAQUEL 5 0 0 0 ***0932** SOTO INIESTA, SUSANA 27 0 0 0
***7950** SANZ RUIZ DE VALBUENA, TELMA 5 0 0 0 ***2561** SOUSA CARBALLO, ERICK 6 0 0 0
***1718** SANZ SANZCHEZ, ALEJANDRO 4 0 0 0 ***0836** STANGANELLO ÁLVAREZ, CHRISTIAN G. 4 0 0 0
***0426** SARABIA CHAMERO, JAVIER 5 0 0 0 ***8265** SUÁREZ MONTOYA, LEONARDO 7 0 0 0
***7079** SARRIAS GIMÉNEZ, ANA 3,2 0 0 0 ***2056** SUBSIERRA ABAD, REBECA 3,2 0 0 0
***0342** SARRIÓ GISBERT, VICENTE 3,2 0 0 0 ***8158** SUCH PUIGCERVER, AINOA 27 0 0 0
***2741** SASTRE SENDRA, RAFA 14,5 0 0 0 ***1220** SZALKOWSKI , GABRIEL 27 0 0 0
***7249** SAURA AVILÉS, RUBÉN 5 0 0 0 ***5881** TAGLIALATELA AVILÉS, FRANCISCO JOSÉ 27 0 0 0
***3919** SAVAL CATALÁN, MARÍA ÁNGELES 6 0 0 0 ***0072** TALAVERA HERNÁNDEZ, CRISTINA 4 0 0 0
***9607** SAYAS CERVERA, MIQUEL 27 0 0 0 ***7367** TALENS PÉREZ, PAULA 3,2 14,5 0 0
***2433** SAZ RAMIREZ, MARINA 3,2 0 0 0 ***5705** TAMARIT ALONSO, LUZ 13 0 0 0
***2324** SCHEURING , YASMIN 27 0 0 0 ***1475** TAMARIT CHULIÁ, ALICIA 13 0 0 0
***5793** SEBASTIÁN SIMÓN, CLARA 3,2 14,5 28 0 ***1634** TAMARIT ESCRIVA, ANA 4 0 0 0
***0943** SEDANO SIMARRO, ELENA 3,2 0 0 0 ***9321** TAMARIT ISABEL, LUIS 5 0 0 0
***2717** SEGARRA RENOVELL, ISABEL 14,5 0 0 0 ***0840** TAPIA GRANJA, LIZETH ESTEFANIA 5 0 0 0
***4488** SEGUÍ GONZÁLEZ, MARIA 2 0 0 0 ***5433** TARAZONA OCHANDO, MARTA 13 0 0 0
***9605** SEGUI OREJUELA, MAURO 14,5 0 0 0 ***1269** TARÍ VELANDO, DANIEL LLUÍS 3,2 0 0 0
***5410** SEGUI VIDAL, JAUME 13 0 0 0 ***5107** TARIN MESTRE, JAVIER 27 0 0 0
***2285** SEGURA ARENAS, ÁNGELA 27 0 0 0 ***8089** TARIN SELMA, CELIA 13 0 0 0
***7182** SEGURA GALLEGO, JORGE ALEXANDER 5 0 0 0 ***4998** TARÍN VIDAL, MIRIAM 27 0 0 0
***3685** SEGURA OSANZ, GERARD 6 0 0 0 ***4041** TARRAZONA VALDERRAMA, ALBA 14,4 0 0 0
***9713** SELVA GIMENEZ, MARTA 5 0 0 0 ***9862** TARREGA MOLINS, MIREIA 27 0 0 0
***0703** SEMPERE RODRIGUEZ, SERGI 5 0 0 0 ***0217** TATAY LARA, JOAN 3,2 0 0 0
***9747** SEMPERE SANZ, LUIS 13 0 0 0 ***5170** TAYIBI , AYMANE 5 0 0 0
***8379** SENDRA MARTÍNEZ, LAURA 4 0 0 0 ***5840** TÉBAR TORÁN, JAIME JOSÉ 4 0 0 0
***8803** SENDRA PEREZ, OSCAR 27 0 0 0 ***0663** TEJERA NUÑEZ, PAULA 5 0 0 0
***5661** SENDRA PEREZ, SERGIO 5 0 0 0 ***6096** TELLO SANABRIA, CARLOS 6 0 0 0
***0837** SERRA NAVARRETE, SANDRA 5 0 0 0 ***2067** TENA HERRANDO, LAURA 27 0 0 0
***1277** SERRA ORTIZ, LIDIA 13 0 0 0 ***4111** TENELEMA GAHUI, KERLY VANESSA 5 0 0 0
***4435** SERRA SILVESTRE, ANA ISABEL 14,5 0 0 0 ***9204** TENELEMA PUMALEMA, ANDREA 5 0 0 0
***9971** SERRADELL CANDEL, ANNA 13 0 0 0 ***4125** TENELEMA ZÚÑIGA, ESTHEFANY 5 0 0 0
***7561** SERRADOR PARDO, JOSE FRANCISCO 13 0 0 0 ***9846** TERRADEZ GARCIA, MARIA 13 0 0 0
***8810** SERRANO CANALS, MIREIA 13 0 0 0 ***2169** TERRANEGRA GARCIA, LARA 5 0 0 0
***6095** SERRANO COSTA, ALEJANDRO 27 0 0 0 ***0489** TERUEL DÍAZ, MARIA DEL CARMEN 27 0 0 0
***0728** SERRANO GONZALEZ, TAMARA 27 0 0 0 ***3645** TERUEL NAVARRO, JUAN MANUEL 27 0 0 0
***4881** SERRANO MASCARELL, OLGA 3,2 0 0 0 ***1661** THIOUNE , MBAYE 5 0 0 0
***6207** SERRANO REQUENA, MARIA 4 0 0 0 ***6674** TIGSE AVALOS, TANNYA VANESSA 5 0 0 0
***6729** SERRANO RUBIO, EVA 14,4 0 0 0 ***2282** TIHOMIROVA TSANEVA, TONICA 5 0 0 0
***4276** SERRANO TALENS, JOSEP 4 0 0 0 ***2309** TIILIKKA , MICHELLE 13 0 0 0
***0332** SERRANO VICENS, CARLA 14,5 0 0 0 ***8054** TOLEDO GARCÍA, MARI CARMEN 28 0 0 0
***4936** SERRAT COMOS, ANNA 27 0 0 0 ***4805** TOLEDO PERONA, GUILLERMO 5 0 0 0
***4319** SERVER FOLQUES, CARLA 3,2 0 0 0 ***1087** TOLOSA ALARCÓN, SARA 27 0 0 0
***0678** SEVILLA CABEDO, INES 14,5 0 0 0 ***6600** TOLSÁ BELDA, ANA 27 0 0 0
***1924** SEVILLA DEL BARRIO, IRENE 9,2 0 0 0 ***0221** TOLSA MORENO, DAVID 27 0 0 0
***6082** SEVILLA REDONDO, CLARA 14,5 28 0 0 ***1783** TOMA , ANDREEA CLAUDIA 5 9,2 0 0
***8133** SEVILLA SÁNCHEZ, MARTA 5 0 0 0 ***2192** TOMA , ANTONIO ALIN MARIAN 6 0 0 0
***2559** SEVILLANO LOZANO, ALFONSO 27 0 0 0 ***5738** TOMA , MIHAELA ALINA 5 0 0 0
***1633** SEZGIN KESHE, AYSEL 28 0 0 0 ***1421** TOMÁS DA SILVA, ÁNGELA 28 0 0 0
***6016** SIERRA GIL, MÓNICA 14,5 0 0 0 ***3131** TOMÁS ESCALERA, CLAUDIA 27 0 0 0
***8930** SIERRA MEGIAS, NOELIA 5 0 0 0 ***7644** TOMÁS PARRILLA, IRIS 3,2 0 0 0
***4694** SIG RAYA, PILAR 6 0 0 0 ***2673** TOMÉ NAVARRO, ALBA 5 0 0 0
***5645** SIGNES CANET, IVAN 5 0 0 0 ***9517** TORMO ALLUEVA, PAULA 27 0 0 0
***8442** SILVA MARIN, ELENA 5 0 0 0 ***2266** TORMO SANCHIS, JOSE ARTURO 27 0 0 0
***1790** SILVESTRE GANDIA, IRENE 14,4 0 0 0 ***0735** TORMO TOMÁS, MARTA 27 0 0 0
***3384** SIMARRO VILLA, LORENA 3,2 0 0 0 ***8999** TORREGROSA ABELLAN, ANTONIO 27 0 0 0
***0551** SIMION , SINGRID REBECA 27 0 0 0 ***3902** TORREMOCHA COSTA, MARIA 4 0 0 0
***9735** SIMÓ MARTÍNEZ, GEMMA EMPAR 3,2 14,5 0 0 ***1823** TORRENT GOMEZ, PALOMA 3,2 14,5 0 0
***5924** SIMÓ RAMOS, JAIME 5 0 0 0 ***7273** TORRENTE GABALDÓN, ISABEL 14,5 0 0 0
***7852** SIMÓN CUARTERO, MARÍA 5 0 0 0 ***5928** TORRES BARRERA, ESTHER 14,5 28 0 0
***4768** SIMUT , IOANA LARISA 5 0 0 0 ***0438** TORRES CALÁS, MARÍA 5 0 0 0
***8036** SINDES FERNÁNDEZ, FATIMA 14,5 0 0 0 ***8928** TORRES CARRASCO, IRENE 13 0 0 0
***3396** SIREROL MAYOR, JORDI 14,5 0 0 0 ***6988** TORRES ESCRICH, SARAY 27 0 0 0
***3599** SOLANES CLIMENT, IVAN 27 0 0 0 ***6682** TORRES LÓPEZ, JOAN 3,2 0 0 0
***9467** SOLAZ GUALDA, ALICIA 27 0 0 0 ***8494** TORRES LÓPEZ, NATALIA 3,2 14,5 0 0
***6147** SOLAZ GUASCH, PATRICIA 5 0 0 0 ***3501** TORRES MARCOS, JOSÉ 5 0 0 0
***4357** SOLAZ PEREZ, VERONICA 14,5 0 0 0 ***1204** TORRES SÁNCHEZ, NURIA 27 0 0 0
***9922** SOLER BARRERA, ANDREA 14,5 0 0 0 ***4532** TORRES TIMBILA, ANSHI JENNIFER 27 0 0 0
***6880** SOLER CASESNOVES, CRISTINA 27 0 0 0 ***2287** TORRIJO DEL REY, JOSEFA 13 0 0 0
***8126** SOLER DE LA TORRE, PAULA CRISTINA 14,4 0 0 0 ***8439** TORRIJOS SOTOCA, SARAY 5 0 0 0
***2155** SOLER ESPÍ, CARLOS 14,5 0 0 0 ***0588** TORRÓ SEGURA, MARC 3,2 0 0 0
***1385** SOLER GRAU, ANA 14,5 0 0 0 ***0153** TORTAJADA MOREIRA, PAULA 13 0 0 0
***3284** SOLER HERNÁN, MARÍA ELISA 6 0 0 0 ***0592** TORTOSA CAÑETE, ALBA 14,5 0 0 0
***2516** SOLER MARTÍN, LUCÍA 13 0 0 0 ***6481** TORTOSA SANZ, MARINA 27 0 0 0
***1701** SOLER ORENES, NIEVES 5 0 0 0 ***2573** TORTOSA SERRANO, NOELIA 27 0 0 0
***2494** SOLER PÉREZ, JOSÉ MIGUEL 5 0 0 0 ***6741** TOUAHRI BELHOUARI, NAJOUA 27 0 0 0
***4241** SOLER SANCHIS, ALEXANDRA 3,2 0 0 0 ***6178** TRAVE CABERO, PABLO 14,5 0 0 0
***5911** SOLVES PÉREZ, JOEL 27 0 0 0 ***5756** TREJO LOZANO, GONZALO 14,5 0 0 0
***8894** SOLVES PLA, SARA 5 0 0 0 ***8124** TREJO SARMIENTO, MARÍA GABRIELA 7 0 0 0
***3292** SOPROMADZE MERKVILADZE, MARIAMI 5 0 0 0 ***5903** TRIGUERO TARAZONA, SORAYA 27 0 0 0
***6710** SORIA , BORJA 14,2 0 0 0 ***4942** TRILLES PARRA, ALBA MARÍA 5 0 0 0
***8812** SORIA MONTOYA, ZAIDA 4 0 0 0 ***0790** TRINIDAD GARCÍA, SARA 3,2 14,5 0 0
***3884** SORIA RODRÍGUEZ, CRISTINA 5 0 0 0 ***3053** TRINIDAD TRÓCCOLI, LUCIA 28 0 0 0
***6071** SORIANO HERNANDEZ, SARA 3,2 0 0 0 ***1304** TRUJILLO PASTOR, DANIEL 5 0 0 0
***9830** SORIANO IZQUIERDO, HÉCTOR 13 0 0 0 ***3553** TUBAY CAMPOS, DENISSE 7 0 0 0
***5764** SORIANO LLUCH, IRENE 13 0 0 0 ***0251** TUDELA ORTIZ, SOFÍA 14,5 0 0 0
***0487** SORIANO LUCAS, SELENE 27 0 0 0 ***1163** TUDELA RODRÍGUEZ, MºDOLORES 27 0 0 0
***0942** SORIANO MASIÁ, ÓSCAR 27 0 0 0 ***8305** TUÑON CARBO, FREDY 7 0 0 0
***8246** SORIANO TÓRTOLA, VICTOR 3,2 0 0 0 ***9202** TUR BERENGUER, SARA 5 0 0 0
***7394** SORLÍ FERNÁNDEZ, GEMA 14,5 0 0 0 ***6038** TUR RUBIO, ADRIÁN 3,2 0 0 0
***7394** SORLÍ FERNÁNDEZ, RAUL 14,5 0 0 0 ***5641** TUTEGANO UTRILLAS, GEMMA 14,5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33773

***7536** TWUM ROMERO, ALISON 27 0 0 0 ***9411** VICENT MARTIN, TANIA 27 0 0 0


***5689** UBÉ GÓMEZ, AURORA 3,2 28 0 0 ***5281** VICENTE GUERRERO, CARLOS 14,5 0 0 0
***1738** ÚBEDA PARDO, LUCÍA 3,2 0 0 0 ***8132** VICENTE MOR, LAURA ROSARIO 14,5 0 0 0
***3784** ÚBEDA SERVER, CLAUDIA 14,5 0 0 0 ***7720** VICIANO ROMÁN, ANNA 3,2 0 0 0
***1114** ÚBEDA-PORTUGUÉS MOLINA, EMILIO 5 0 0 0 ***4950** VICTORIA PARDO, BENJAMIN 5 0 0 0
***4066** URBANO ESPADA, JUAN CAMILO 5 0 0 0 ***2304** VICUÑA VELASQUEZ, RAISA DOMÉNICA 4 0 0 0
***5805** URBANO JOVER, MARTA 4 0 0 0 ***0677** VIDAL BENEYTO, ENRIQUE 27 0 0 0
***7224** VACA MENDEZ, MONICA 27 0 0 0 ***9575** VIDAL DÍAZ, TOMÁS 3,2 0 0 0
***8847** VADILLO SÁNCHEZ, DIEGO 4 0 0 0 ***7380** VIDAL FORNAS, ALBA 14,5 0 0 0
***1603** VALBUENA FOS, IVANA 5 0 0 0 ***0003** VIDAL MAHIQUES, REBECA 27 0 0 0
***8566** VALENCIA FERNÁNDEZ, HENRY 4 6 0 0 ***2509** VIDAL MONTOLIU, DAVID 13 0 0 0
***1001** VALENCIANO MARTÍNEZ, RAQUEL 6 0 0 0 ***9749** VIDAL REAL, LUCÍA 27 0 0 0
***5000** VALENZUELA JIMENA, SARA 3,2 0 0 0 ***5563** VIDAL VAYÁ, BELÉN 3,2 0 0 0
***1002** VALERO ARTEAGA, HÉCTOR 27 0 0 0 ***0520** VIEL ANDRES, CRISTINA 27 0 0 0
***4962** VALERO GARCIA, PAULA LUCÍA 27 0 0 0 ***9258** VILA PAREDES, PATRICIA 5 0 0 0
***5362** VALERO GUARDEÑO, SERGIO 6 0 0 0 ***2377** VILANOVA MARTINEZ, MARTA BELEN 27 0 0 0
***9740** VALERO PEDRÓN, ÁNGEL 27 0 0 0 ***5514** VILANOVA MONTOYA, VERONICA 13 0 0 0
***0071** VALERO ROS, MIGUEL 5 0 0 0 ***9656** VILCHES LLORENS, LAURA 4 0 0 0
***5427** VALERO SAIZ, CARLOS 27 0 0 0 ***5481** VILCHEZ BALLESTER, ZAIRA 14,4 0 0 0
***9754** VALIENTE GIL, MIREIA 3,2 14,4 0 0 ***7745** VILLA TOLEDO, MÓNICA 5 0 0 0
***7810** VALLEJO GARCIA, MARIA LUNA 5 0 0 0 ***9270** VILLAJOS RODRIGUEZ, ARANTXA 27 0 0 0
***7508** VALLEJO SANTANDER, JOSE MANUEL 5 0 0 0 ***9804** VILLALBA FERRÀ, LORENA 3,2 0 0 0
***9518** VALLÉS PECO, LARA 27 0 0 0 ***5481** VILLALOBOS RAMIREZ, BRAYAN 27 0 0 0
***6423** VALLS ABAD, ANTONIO 13 0 0 0 ***1440** VILLALOBOS VALERO, ADRIÁN 2 0 0 0
***0802** VALLS PENADÉS, JAVIER 5 0 0 0 ***1870** VILLANUEVA HERRERO, MAR 5 0 0 0
***1940** VALLS RODRÍGUEZ, ANA ISABEL 3,2 14,5 0 0 ***8519** VILLAR MONTALT, ADRIÁN 27 0 0 0
***9318** VALLS UREÑA, PAU 5 0 0 0 ***5284** VILLAR QUILES, DAVID 27 0 0 0
***2764** VAÑÓ CAMBRALLA, MERITXELL 3,2 0 0 0 ***5468** VILLAR VALERO, JOSE 13 0 0 0
***2764** VAÑÓ CAMBRALLA, PAULA 3,2 0 0 0 ***9637** VILLARROEL PÉREZ, CARLA 27 0 0 0
***0582** VAÑÓ DOMENECH, PEPA 3,2 0 0 0 ***7516** VILLARROYA VILLALBA, JAVIER 27 0 0 0
***0970** VAÑO MORENO, VICTOR 14,5 0 0 0 ***1362** VILLAVERDE GOMEZ - CALCERRADA, DAVID 27 0 0 0
***5675** VARALA FERRER, ALBERTO 5 13 0 0 ***6177** VILLEGAS FREIRE, CRISTINA 13 0 0 0
***5309** VAREA DEL FRESNO, CLAUDIA 3,2 0 0 0 ***3292** VILLORA GARCIA, ANTONIO 3,2 0 0 0
***5259** VARELA DEL VALLE, YULISSA 5 0 0 0 ***0834** VILLORA RUIZ, CARLOS 27 0 0 0
***8608** VARÓ ROSELLÓ, JOSEP MANEL 13 0 0 0 ***7049** VIOLA RAMÓN, GABRIELISA 5 9,1 0 0
***3514** VASQUEZ ESCOBAR, DANNY 7 0 0 0 ***0149** VIOSCA GARCÍA, RAQUEL 6 0 0 0
***5384** VÁZQUEZ GASULL, MARTA 2 0 0 0 ***0563** VIVÓ MARTÍNEZ, CLARA 5 0 0 0
***9569** VÁZQUEZ MORENO, EVA MARÍA 3,2 0 0 0 ***0714** VIZUETE PLAZA, LUIS 4 0 0 0
***8049** VÁZQUEZ REAL, DIEGO 27 0 0 0 ***6675** VLADU , ALEXANDRU MIHAI 27 27 0 0
***3321** VÁZQUEZ RIETHMÜLLER, SARA 27 0 0 0 ***6877** YAGÜE MARTÍNEZ, JESÚS 13 0 0 0
***6615** VÁZQUEZ VILLANUEVA, MARÍA AMALIA 27 0 0 0 ***3675** YAMOUNI , SARA 27 0 0 0
***9872** VEGA CORREA, ALBA CARIDAD 5 0 0 0 ***2468** YÁÑEZ MARTÍNEZ, PAULA 27 0 0 0
***6707** VELASCO PORTILLA, NICOLÁS SEBASTIÁN 14,4 0 0 0 ***5163** YEBRA ORTIZ, IGNACIO 27 0 0 0
***0310** VELASCO RESA, ERIKA 5 0 0 0 ***1665** YELA MOLL, MARIA 3,2 0 0 0
***8931** VENTURA QUILES, ÓSCAR 14,5 0 0 0 ***5771** ZAERA MARTÍNEZ, SILVIA 4 0 0 0
***8171** VERA BERENGUER, PABLO 3,2 0 0 0 ***5829** ZAHONERO GARCIA, JOAQUIN 5 0 0 0
***1117** VERA DÍAZ, PATRICIA 27 0 0 0 ***3615** ZAITOUNI AARIM, IMAN 5 0 0 0
***0446** VERA LOZANO, LETICIA 14,5 0 0 0 ***9199** ZÁLVEZ MORENO, JOSEP 14,5 0 0 0
***8383** VERAL SÁNCHEZ, ALEJANDRO 5 0 0 0 ***7067** ZAPATA BLANCO, MARINA 13 0 0 0
***5866** VERCHER FEO, ROBERTO 5 0 0 0 ***3596** ZARAGOZA MIRA, ANGELA 27 0 0 0
***2652** VERDEGUER CRESPO, ANA 13 0 0 0 ***9740** ZARAGOZÁ TOMÁS, REBECA 27 0 0 0
***9905** VERGARA MARTÍ, LYDIA 5 0 0 0 ***1456** ZARZOSO SELLES, ANA 27 0 0 0
***1974** VERGARA PIQUER, MARCOS 27 0 0 0 ***3175** ZOLOTAROVA , TAIIA 27 0 0 0
***3269** VERNICH PALACI, LLORENÇ 3,2 0 0 0 ***4928** ZOMEÑO MIOTA, MARIA JOSE 13 0 0 0
***1147** VICENT CLEMENTE, SARA 3,2 0 0 0

Universitat Politècnica de València


***8045** ABLÁN SANGLADE, DARÍO ALONSO 28 0 0 0 ***5943** ALCANTUD HERRERO, CRISTINA 14,1 14,5 3,2 0
***7840** ABOU HAMED MANSUR, RAMI 12 27 0 0 ***1675** ALCOCER ROCA, PAULA 12 27 0 0
***4239** ABRIL APARISI, MARC 12 13 27 0 ***6064** ALDANA PESSOA, MARIA DENICE 5 0 0 0
***9924** ADAM PASTOR, VICENTE LUIS 6 0 0 0 ***1135** ALEGRE BALAGUER, SANTIAGO 3,2 0 0 0
***0738** AGUADO ANDRES, ENRIQUE JOSE 12 27 0 0 ***7592** ALEGRE LÓPEZ, DANIEL 12 27 0 0
***4610** AGUADO LABUIGA, LUIS 5 0 0 0 ***2474** ALEJOS TORDERA, BLANCA 3,2 0 0 0
***3032** AGUILAR CAROT, ÁLVARO 3,2 0 0 0 ***1605** ALEMANY PONS, DAVID 14,5 0 0 0
***0499** AGUILAR CAROT, GERMÁN 3,2 0 0 0 ***5212** ALEMANY PRIETO, ODILE 13 18 5 0
***3626** AGUILAR COMPANY, RUBEN 5 0 0 0 ***0411** ALÉS DIOSDADO, ANA 14,4 14,5 0 0
***5402** AGUILAR MARTÍNEZ, PABLO ANTONIO 14,1 14,4 14,5 28 ***2856** ALEU NAVARRO, DÍDAC 5 0 0 0
***0120** AGUSTI JIMENEZ, DAVID 30 0 0 0 ***9791** ALFARO BATALLER, AITANA 12 27 0 0
***9972** AGUSTÍ VERCHER, ALMA MARÍA 14,4 0 0 0 ***7010** ALFARO LACASA, MARTA 5 9,1 9,2 19
***1200** AHUIR BLASCO, FERRAN 13 0 0 0 ***1515** ALFARO MARTÍ, SARA 28 0 0 0
***9042** AIKINS GUIJARRO, JONATHAN 5 0 0 0 ***6453** ALGARRA HUÉLAMO, DAVID 4 0 0 0
***6287** ALAGARDA VILLAR, BALTASAR 9,1 0 0 0 ***0318** ALGUACIL GARCIA, FERNANDO 5 0 0 0
***5236** ÁLAMO BURGOS, NEREA DEL 3,2 0 0 0 ***9264** ALGUACIL NIETO, GLORIA MARÍA 3,2 0 0 0
***5452** ALAPONT BOSCH, NADINE 12 27 0 0 ***8202** ALHAMBRA DELGADO, ALEX 5 0 0 0
***8617** ALARCON GALLEN, DAVID 5 0 0 0 ***0408** ALIAGA ALIAGA, GERARDO 5 0 0 0
***1493** ALARCÓN LÓPEZ, PAULA 14,1 14,4 14,5 28 ***7845** ALIAGA ZARAGOZA, CRISTINA 5 0 0 0
***8184** ALARCÓN MOLINA, HELENA 5 0 0 0 ***7579** ALMENAR ATIENZA, JORGE 5 0 0 0
***4828** ALARTE DE LA SALUD, LAURA 14,4 14,5 3,2 0 ***9643** ALMENAR PEREZ, ÚRSULA 3,2 0 0 0
***7462** ALAVA GAVILANES, EVER LUTGARDO 5 0 0 0 ***8175** ALMENAR SILLA, VIRGINIA 5 0 0 0
***8398** ALBARRACIN CALABUIG, ELOY 13 5 9,1 9,2 ***5666** ALMIÑANA LLEDO, JUAN ANTONIO 14,4 14,5 3,2 0
***0796** ALBERO JORDÁ, IÑAKI 14,4 14,5 3,2 0 ***5588** ALONSO MACHO, PATRICIA 14,4 14,5 28 0
***2012** ALBEROLA OLTRA, LAURA 13 0 0 0 ***9948** ALONSO MELERO, FRANCISCO DE BORJA 14,1 14,4 14,5 0
***2772** ALBERT GINER, NATALIA 5 0 0 0 ***2185** ALONSO RODRÍGUEZ, ALEJANDRO 3,2 0 0 0
***1389** ALBERT MARES, ÓSCAR 5 0 0 0 ***2609** ALONSO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 13 5 0 0
***1712** ALBERTO GINER, ÁLVARO 12 27 0 0 ***9847** ALONSO SALVÁ, PABLO 12 13 27 0
***6804** ALBIACH CARO, SERGI 13 0 0 0 ***0875** ALOS MIGUEL, CARLOS 14,5 0 0 0
***4067** ALBIÑANA VILA, ALEJANDRO 12 27 6 0 ***5758** ALTUR SAN ANTONIO, NEUS 18 30 5 0
***4126** ALBORCH PRATS, MIRIAM 17 0 0 0 ***9005** ALVADO FORNÁS, ALBA 5 0 0 0
***5941** ALBORS TRABÉS, ANDREA 4 0 0 0 ***1095** ÁLVAREZ AGÜERA, ANDREA 12 27 0 0
***0438** ALCANTUD GARRIDO, ALICIA 14,4 14,5 3,2 0 ***1095** ÁLVAREZ AGÜERA, JUAN 12 27 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33774

***4145** ALVAREZ ANDEREZ, GOYO ANDRES 12 13 27 0 ***7794** BAS GONZALO, ALAI 13 5 9,1 0
***7953** ÁLVAREZ CHULIÁ, JUAN 12 0 0 0 ***5962** BATALLER GARZON, CARLES 14,1 14,5 0 0
***3571** ÁLVAREZ PERIS, IVÁN 3,2 0 0 0 ***0969** BATALLER MARTÍNEZ, OMAR 13 0 0 0
***3571** ÁLVAREZ PERIS, ÓSCAR 3,2 0 0 0 ***1317** BAUSET ALCALÁ, NATALIA 13 0 0 0
***7288** ALVAREZ SANCHEZ, ANDREA 14,5 0 0 0 ***4299** BAUSET MARTORELL, ERIK 18 5 0 0
***0254** ALVENTOSA CARBÓ, JAVIER 12 13 27 0 ***5892** BAUTISTA USEROS, MARTA 12 27 0 0
***5575** ALZATE MORENO, JOHANNA MARCELA 12 27 0 0 ***8426** BAUZÁ RODRÍGUEZ, PAULA 12 27 0 0
***5190** AMAT MARTÍNEZ, LUCAS 13 0 0 0 ***9072** BAVIERA CASAÑ, ISABEL 5 0 0 0
***7315** AMOR DEL AMOR, MARÍA ROCÍO DEL 14,4 14,5 28 0 ***1723** BAYARRI VÁZQUEZ, SERGIO 13 5 0 0
***5842** AMOROS GIL, KIRIAN 14,4 14,5 3,2 0 ***7500** BAZAGA BUADES, PATRICIA 5 0 0 0
***5439** AMORÓS GÓMEZ, ELISA 14,1 14,5 0 0 ***6528** BEJARANO GOMEZ, VICENTE 28 0 0 0
***1940** AMORÓS PERLES, MARIA 13 0 0 0 ***8389** BELDA CASTELLÓ, IVÁN 12 27 0 0
***6652** ANDREOLI BORREGO, SARA 28 0 0 0 ***5374** BELDA CATALÁN, MARÍA TERESA 3,2 0 0 0
***5874** ANDRÉS BLASCO, PEDRO 5 0 0 0 ***9689** BELDA LEANDRO, ALICIA 14,1 14,5 0 0
***3502** ANDRÉS CÁNOVAS, IRENE 13 0 0 0 ***9380** BELDA RIBERA, MIGUEL 14,1 14,5 0 0
***0422** ANDREU CARBONELL, REBECA 13 9,1 0 0 ***1546** BELENGUER GALARZA, YASMINA 12 27 0 0
***0494** ANDREU MONTIEL, CARLOS 12 13 27 0 ***7770** BELENGUER GÓMEZ, GEMMA 12 27 0 0
***9311** ANDREU RICO, ENRIQUE 3,2 0 0 0 ***5090** BELEÑA POSTIGO, CHRISTIAN 14,5 0 0 0
***9608** ANDÚJAR CALDERÓN, ESTEFANÍA 6 0 0 0 ***5949** BELLIDO BLASCO, IRENE 14,1 14,5 28 0
***1301** ANGRESOLA NAVARRO, MANEL 13 0 0 0 ***8205** BELLIDO CLEMENTE, NICOLAS 14,4 14,5 0 0
***9832** ANGUIX ESTELLÉS, MAR 14,5 0 0 0 ***8271** BELLOD PAYÁ, MARÍA DEL ROCÍO 12 27 0 0
***9495** ANTOLÍN ESTEVE, CARLOS 12 27 0 0 ***4238** BELLVER DE ALFONSO, CARLOS 3,2 0 0 0
***4997** ANTÓN BONET, DANIEL 5 0 0 0 ***6546** BELMAR ALMIÑANA, ELISA 5 0 0 0
***5195** APARICI MICÓ, ADRIÁN 12 13 27 0 ***4281** BELTRAO DE VARGAS ANTOLINI, JACSON 7 0 0 0
***7324** APARICI NOGUÉS, HELENA 12 13 27 0 ***1651** BEN ABDERRASOUL, OUMAIMA 5 0 0 0
***9099** APARICIO ALBERT, GUILLEM 4 5 9,2 0 ***0235** BENAVENT BENAVENT, PATRICIA 3,2 0 0 0
***1881** APARICIO GONZALEZ, JAVIER 12 27 0 0 ***8295** BENAVENT MAHIQUES, DAVID 6 0 0 0
***2522** APARICIO NAVARRO, FREDERIC 13 0 0 0 ***5000** BENAVIDES BELMONTE, DANIEL 12 13 27 0
***4235** APARISI LÓPEZ, TATIANA 12 0 0 0 ***9270** BENEITO BODÍ, GASPAR 14,1 14,5 0 0
***1282** ARAGÓN VILAR, LUCÍA 14,1 14,5 0 0 ***3735** BENHAMMAD , MOHAMED 12 27 0 0
***9469** ARAGONES LOZANO, MARIO 13 0 0 0 ***0236** BENITO PRESENCIA, ROSA MARÍA 12 13 27 0
***1619** ARAQUE JIMÉNEZ, ANTONIO 5 0 0 0 ***9374** BENJELLOUN AHAMDANECH, IMAN 12 27 0 0
***5774** ARCILA OJEDA, SEBASTIÁN 12 27 0 0 ***0669** BERCEDO ALONSO, MARÍA 9,2 0 0 0
***8731** ARCOS GONZÁLEZ, NOA 14,4 0 0 0 ***7995** BERENGUER SERRATO, ALEJANDRO 14,4 14,5 0 0
***6007** ARENAS HUERTA, MARÍA 13 18 5 0 ***8744** BERMEJO GONZALEZ, SANDRA 12 27 0 0
***3047** ARENAS LLAVATA, ROBERTO 5 0 0 0 ***9247** BERMEJO MARTIN, PABLO JOSE 12 27 0 0
***7453** ARGENTE BARBERÁN, ANDREA 3,2 0 0 0 ***8108** BERMELL DEL FRESNO, JORGE 5 0 0 0
***1050** ARGUELLO GALLEGO, EDUARDO 5 0 0 0 ***7357** BERMUDEZ MARTINEZ, IVAN 13 0 0 0
***9563** ARIAS GIL, IGNACIO 5 0 0 0 ***9014** BERNAL CORTES, PATRICIA 13 0 0 0
***1305** ARIAS GUAMAN, STHEPHANY ISABEL 12 27 0 0 ***0219** BERNAL LUCAS, SERGIO 5 0 0 0
***2354** ARIAS TORRES, PEDRO 14,5 3,2 0 0 ***6566** BERNAL MARTÍ, ANDRÉS 14,4 0 0 0
***1891** ARMERO PIÑEIRO, MARÍA 14,1 14,5 0 0 ***6782** BERNAL PALOMARES, PAULA 12 27 0 0
***1568** ARMIJO HERRAIZ, PABLO NICOLAS 5 0 0 0 ***0632** BERNAT ANDUJAR, DAVID 5 0 0 0
***8405** ARNAL GARCÍA, DAVID 12 27 0 0 ***1200** BERNAT PEDRO, NURIA 14,4 3,2 0 0
***8302** ARNAU FERRER, VICENTE 12 13 27 0 ***1278** BERNUY AGUILAR, YOSELIN CINTHIA 5 0 0 0
***0222** ARNAU LLOPIS, PABLO 14,4 14,5 3,2 0 ***9898** BIBI , KINZA 12 27 0 0
***5665** ARNAU MUÑOZ, LUCÍA 28 0 0 0 ***8426** BISQUERT MARÍ, JUANA 9,2 0 0 0
***0220** ARNAU TRAVER, ANDREA 4 0 0 0 ***3729** BLANCO DE PAZ, LYDIA 13 0 0 0
***1016** AROCA BELDA, DAVID 5 0 0 0 ***7679** BLANCO DEL POZO, JOSÉ MANUEL 13 0 0 0
***8374** ARRIBAS MATEU, JORGE 18 5 0 0 ***6145** BLANCO MARTINEZ, IVAN 3,2 0 0 0
***0774** ARRIBAS PEREZ, ELIAS 5 0 0 0 ***1412** BLANCO ROCA, FRANCISCO 14,4 14,5 0 0
***3301** ARROYO GONZÁLEZ, LUIS MIGUEL 5 0 0 0 ***9565** BLANES BERENGUER, MANUEL 14,4 14,5 0 0
***0937** ARRUE VICEDO, LLUIS 14,4 14,5 0 0 ***1935** BLANQUER FERNANDEZ, MARIA 6 0 0 0
***5684** ARTACHO RIVERA, PAOLA 12 27 0 0 ***9512** BLASCO RODRÍGUEZ, ELSA 12 13 27 0
***6134** ARTHAM , SUSHMA 2 0 0 0 ***9512** BLASCO RODRÍGUEZ, YOAN 13 5 0 0
***0084** ARTIGAS VILCHES, SAMUEL 5 0 0 0 ***2583** BLASCO VILANOVA, JOSE 12 27 0 0
***2956** ASENSIO RUIZ, CARLA 13 5 0 0 ***3797** BLAY POMAR, JOSE LUIS 3,2 0 0 0
***2131** ASINS BOSCH, OMAR 5 0 0 0 ***7009** BLÁZQUEZ GIMÉNEZ, MARÍA ISABEL 5 0 0 0
***2266** ATANASOVA SLAVOVA, STEFANI 12 0 0 0 ***9712** BLESA MARTINEZ, ESTHER 9,2 0 0 0
***2812** AVENDAÑO SIERRA, SEBASTIÁN 5 0 0 0 ***6118** BLESA VILLARROYA, MARTA 28 0 0 0
***6623** AVILA , JOSE 7 0 0 0 ***1669** BLOM-DAHL CASANOVA, CHRISTEN 4 0 0 0
***1720** ÁVILA BURGOS, ADÁN SEBASTIÁN 5 0 0 0 ***3704** BOAKYE BOAKYE, BISMARK 12 13 27 0
***9820** ÁVILA FERNÁNDEZ, SERGI 14,4 0 0 0 ***5886** BOIX GREGORI, JOAN 6 0 0 0
***4938** AVIÑÓ GÓMEZ-SENENT, GUSTAVO 3,2 0 0 0 ***9418** BOIX PALANCA, MARIA DEL CONSUELO 13 0 0 0
***9747** AYALA DE ROZAS, NURIA 14,4 14,5 0 0 ***0878** BOLADO CABALLERO, ALVARO 13 0 0 0
***1135** BACETE BARCHÍN, LUCÍA 14,4 14,5 28 0 ***2347** BONDIA ROMERO, LAURA 14,5 0 0 0
***6208** BACHILLER MORENO, MARTA 14,1 14,5 0 0 ***1293** BONELL TORTAJADA, MARTA TERESA 13 0 0 0
***9989** BAILACH CRUZ, CÉSAR 14,1 14,4 14,5 0 ***7294** BONET BUENO, ALICIA 12 27 0 0
***2019** BAIXAULI MARÍN, LUCÍA INMACULADA 14,4 14,5 0 0 ***4070** BONET COSTA, TERESA 12 27 0 0
***6320** BAJO MORILLO, ALEJANDRA 13 0 0 0 ***5243** BONET MÉNDEZ, JENNIFER 13 5 0 0
***1393** BALAGUÉ GARCÍA, MARÍA 13 0 0 0 ***6556** BONET SANCHEZ, SERGIO 5 0 0 0
***2676** BALAGUER GARCÍA, ESTER 9,1 0 0 0 ***3626** BONILLA ROSILLO, CARLOS 28 0 0 0
***3074** BALAGUER LÓPEZ, PABLO 9,2 19 0 0 ***4005** BONO GIMENO, FRANCESC 14,5 3,2 0 0
***0780** BALAGUER MIRALLES, CARLA 14,5 0 0 0 ***8049** BONORA VALERO, FRANCISCO 14,4 14,5 3,2 0
***5750** BALANZÁ GARCÍA, MARC 3,2 0 0 0 ***8368** BORDÁS GARCÍA, ALICIA 5 0 0 0
***0315** BALBASTRE BENAVENT, NATALIA 12 27 0 0 ***8268** BORDONADO MARTINEZ, JESUS MANUEL 5 0 0 0
***7799** BALBOA NAVARRO, DANIEL 5 0 0 0 ***7779** BORI GARCÍA, MARÍA LUISA 13 0 0 0
***0406** BALLESTER CASES, BORJA 5 0 0 0 ***8980** BORRAS ESTRELLES, JUAN LUIS 12 13 27 0
***9709** BALLESTER LLEDO, ELENA 12 27 0 0 ***6476** BORREDA BORRELL, SERGIO 12 13 27 0
***2468** BALLESTER VICIANO, BELÉN 5 0 0 0 ***0655** BOSCAROL ORIVE, SAMUELE 12 27 0 0
***4569** BALTANÁS DOMINGO, MARIO 6 0 0 0 ***2522** BOSCH FOLGADO, AMANDA QIUXIN 13 0 0 0
***6110** BALVIS LOSADA, JULIO 12 27 0 0 ***9491** BOSCH NAVARRO, CARMEN 14,4 14,5 0 0
***9831** BARAJAS MARTÍNEZ, ANDREA 12 27 0 0 ***9968** BOTELLA BOU, IRENE 12 13 27 0
***9179** BARBER MUÑOZ, ANDREA 12 27 0 0 ***9954** BOTELLA JOVER, FRANCESC 5 0 0 0
***3463** BARBERY AVILA, IBRAHIM IGNACIO 3 0 0 0 ***8323** BOTÍA CALDERÓN, VALERIA DE LOS ÁNGELES 3,2 0 0 0
***1430** BARCO LÁINEZ, CARLOS 13 0 0 0 ***7529** BOUALLALA , TARIK 13 4 5 0
***0650** BARINGO FLORES, ÓSCAR 5 0 0 0 ***2770** BOYCHUK , YULIYA 13 5 0 0
***6841** BARNERT SEGOVIA, CELIA 3,2 0 0 0 ***0399** BRACHO LAPEYRE, CHARLOTTE 6 0 0 0
***9686** BARRELLA ÚBEDA, CLAUDIA 12 27 0 0 ***9768** BRU GARCÍA, AMANDA 12 27 0 0
***9484** BARROSO ZAYAS, YENISEL 7 0 0 0 ***9769** BRU GARCÍA, MARÍA 5 0 0 0
***0229** BARTUAL LATORRE, SERGIO 14,5 0 0 0 ***4236** BRU TARÍ, ELENA 13 0 0 0
***5971** BAS CRESPO, ANA 14,1 14,4 14,5 3,2 ***5014** BUADES GÓMEZ, JORGE 5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33775

***2683** BUENO QUINTO, ESTHER 6 0 0 0 ***3387** CASTAÑO PUERTOLAS, CLAUDIA 3,2 0 0 0


***1782** BUESA PÉREZ MANGLANO, GONZALO 13 0 0 0 ***9382** CASTELLANO CARRASCOSA, PAULA 12 27 0 0
***5290** BURGOS HIDALGO, CARLOS 5 0 0 0 ***1390** CASTELLANO RIOJA, PAU 5 0 0 0
***0433** BURGUERA HIDALGO, ALFREDO 14,1 14,5 0 0 ***2196** CASTELLANOS HERRERA, JUAN FERNANDO 7 0 0 0
***6460** BURGUILLO CARBÓ, NEUS 14,4 14,5 0 0 ***6529** CASTELLÓ ALBIÑANA, ANDREA 14,4 14,5 0 0
***4945** BURZIO PÉREZ, MARTA 12 27 0 0 ***9232** CASTELLÓ TRIMIÑO, ALEJANDRO 13 0 0 0
***8973** BUSCHIAZZO GONZÁLEZ, MARTÍN 6 0 0 0 ***5378** CASTELLON CLAROS, WILLIAM ROBERT 5 0 0 0
***5180** BUSTEROS ARANGUIZ, IRATI 28 0 0 0 ***7124** CASTELLON LIMA, MARIA LILA 5 0 0 0
***5965** CABALLERO SOSPEDRA, JUAN 3,2 0 0 0 ***5747** CASTELLS VILA, NICOLÁS 12 27 0 0
***3534** CABANES JULIAN, CHRISTIAN 12 0 0 0 ***3235** CASTILLA CASTRO, MIGUEL ÁNGEL 12 27 0 0
***0770** CABEZUELO PÉREZ, DANIEL 6 0 0 0 ***9139** CASTILLO YÁÑEZ, ANDREA LILIANA 2 7 0 0
***4483** CABO MARTINEZ, JORGE 13 0 0 0 ***3222** CASTRILLO DE MANUEL, ÓSCAR DANIEL 14,1 14,5 0 0
***9990** CABO MOYA, LORENA 13 9,1 0 0 ***4175** CATALÁ GUTIÉRREZ, PABLO 3,2 0 0 0
***0676** CABRERA ESPLUGUES, MARIO 12 13 27 0 ***9413** CATALÁ MASANET, JOSÉ LUIS 14,5 0 0 0
***3427** CABRERA OLMIER, LAURA 14,1 14,5 0 0 ***3588** CATALÁ SANJAIME, PAULA 12 27 0 0
***8739** CALATAYUD MACIÁN, RUTH 12 27 0 0 ***4406** CAZCO IBARRA, HERVIN ALEXANDER 5 9,2 19 0
***8842** CALATAYUD MILÁN, ANDRÉS 12 27 0 0 ***5938** CEBOLLA ORQUÍN, MIGUEL 13 0 0 0
***8842** CALATAYUD MILÁN, BLAI 5 0 0 0 ***5085** CEBRIÁN CÁNOVAS, GONZALO 12 27 0 0
***0649** CALATAYUD SERRANO, DIEGO 12 27 0 0 ***9029** CEBRIÁN GONZÁLEZ, ROCÍO 5 0 0 0
***8205** CALE CRISTOBAL, DAVID 13 0 0 0 ***4727** CEJALVO VERDEGUER, ANTONIO 14,1 14,4 14,5 3,2
***8479** CALERO LUMBRERAS, LUIS 12 27 0 0 ***5248** CELDA PALOP, JORGE 14,4 14,5 3,2 0
***4722** CALLE BRIEGA, DANIEL 13 5 0 0 ***8685** CELDRÁN MUÑOZ, ENRIQUE 12 27 0 0
***5252** CALLEJA SOLERA, ANDREA 12 27 0 0 ***2004** CENTELLES NEBOT, IRENE 12 27 0 0
***5283** CALVO MARTÍN-FORERO, RICARDO 5 0 0 0 ***2070** CENTELLES SUTIL, DANIEL 14,4 14,5 0 0
***5445** CAMACHO FUSTER, SONIA 13 5 0 0 ***1312** CERCHIONE SEGURO, ANDREA VICTORIA 12 0 0 0
***8720** CAMARENA PÉREZ, MIGUEL 5 0 0 0 ***5502** CERCHIONE SEGURO, JEAN CARLOS 12 0 0 0
***1133** CAMARENA SAMPER, ERIC 5 0 0 0 ***7856** CERDÁN GALVAÑ, VÍCTOR 5 0 0 0
***2682** CAMPO MARTÍNEZ, JAIRO FRANCISCO 13 0 0 0 ***3391** CEREZO ARCE, PATRICIA 13 0 0 0
***6197** CAMPOS ALBUIXECH, ÉLIA 3,2 0 0 0 ***3758** CEREZO BASELICE, GABRIEL THOMAS 5 0 0 0
***5091** CAMPOS MOCHOLI, MARIO 3,2 0 0 0 ***5151** CERVELLERA HERRAIZ, ENRIQUE 14,1 14,5 0 0
***6199** CAMPOS PÉREZ, SERGIO 13 0 0 0 ***3826** CERVERA ORCHILLES, RUTH 12 27 0 0
***9230** CAMPS BARTUAL, FRANCISCO JAVIER 5 0 0 0 ***6500** CHACON CABRERA, MILTON FELIPE 13 0 0 0
***2859** CAMPS LLOPIS, JOSÉ LUIS 6 0 0 0 ***2899** CHAJTUR BONANKEN, ANA KAROLINA 12 27 0 0
***2063** CAMÚS CARRICONDO, ANDRÉS 5 0 0 0 ***2228** CHAMBÓ MARAVILLA, IGNACIO 14,5 3,2 0 0
***2388** CANDEL ELORRIAGA, ELVIRA 12 27 0 0 ***0178** CHAVEZ PONCE, ANDREA 7 0 0 0
***9508** CANDELA MARTÍNEZ, BELÉN 4 9,2 0 0 ***7708** CHEN , NIANJU TOMMI 6 0 0 0
***3223** CANET RODRIGUEZ, JUAN ANDRES 14,4 14,5 3,2 0 ***4048** CHEN , VIVIANE 13 0 0 0
***8976** CANO EXPOSITO, VICTOR 13 0 0 0 ***3075** CHEN DU, HONGSHENG 13 0 0 0
***3179** CANO PALOMARES, LLUIS 14,1 14,5 0 0 ***0197** CHICO SANCHEZ, JUAN ANTONIO 5 0 0 0
***5323** CANO RODRIGUEZ, MARIA 13 0 0 0 ***4492** CHISMOL MARÍ, ÀNGEL 12 13 27 0
***6034** CANO VICENT, ALBA 4 0 0 0 ***0592** CHISVERT ARCE, RUBÉN 13 0 0 0
***3222** CANTABRANA CORTÉS, PABLO 14,4 14,5 28 0 ***8588** CHOI CHOI, MOISÉS 4 5 0 0
***0885** CANTAVELLA FERRERO, YARA 14,1 14,5 0 0 ***5623** CHORDA MONTAGUD, MARTA 9,2 0 0 0
***2695** CANTERO LÓPEZ, EVA MARÍA 12 13 27 0 ***3123** CHORNET BAIDES, ESTEBAN 12 13 27 0
***8926** CANTÓ ORTIZ, JAVIER 14,1 14,5 0 0 ***2371** CHORNET ROMERO, VÍCTOR 14,5 3,2 0 0
***8916** CANTÓ VAÑÓ, VICTOR 13 0 0 0 ***6611** CHULVI LLÁCER, LARA 3,2 0 0 0
***6224** CANTOS BERRIO, CRISTIAN RICARDO 28 0 0 0 ***9964** CIGES BELLVER, LARA 14,5 0 0 0
***0133** CAPEL GALVEZ, JOAN 3,2 0 0 0 ***4507** CIMPOCA , MARÍA MAGDALENA 12 27 0 0
***0632** CAPÓ CALABUIG, MARÍA 3,2 0 0 0 ***4239** CIUDAD REAL VILLAESCUSA, ALEJANDRO 14,4 14,5 0 0
***1197** CARABALLO VICENTE, Mª DE GRACIA 28 3,2 0 0 ***5895** CIURANA MONTERDE, MARÍA 3,2 0 0 0
***1789** CARAÑANA ROSELLÓ, JORDI 5 0 0 0 ***0597** CLAVIJO BRAVO, CARLES 14,5 0 0 0
***4574** CARAVACA MARTÍNEZ, SILVANA 12 13 27 0 ***9404** CLEMENTE BALLESTER, LUCIA 14,5 0 0 0
***0875** CARBONELL BENEYTO, LIDIA 12 27 0 0 ***5310** CLIMENT AÑO, JAIME 14,1 14,5 0 0
***9827** CARBONELL GIRONÉS, LUIS 13 0 0 0 ***5754** CLIMENT BOSCÁ, CARLES 14,4 14,5 3,2 0
***9569** CARBONELL MARQUEZ, IMANOL 14,1 14,5 0 0 ***3952** CLIMENT DONET, ALBA 3,2 0 0 0
***9870** CARBONELL PEINADO, MARIA 12 27 0 0 ***6045** CLIMENT ESCRIVA, ROSER 12 27 0 0
***0624** CARBONELL PÉREZ, PAOLA 14,4 14,5 0 0 ***9279** COBOS GINER, SARA 14,4 14,5 3,2 0
***0505** CARBONELL SIMÓ, RAMÓN JOSÉ 3,2 0 0 0 ***4995** COBOS MEDINA, KERLY CAROLINA 12 27 0 0
***4781** CARBONELL TÁRRAGA, ALMUDENA 12 27 0 0 ***6177** CODINA ROSELLO, JAUME 3,2 0 0 0
***4043** CÁRCELES GRAU, LUCÍA MERCEDES 18 5 0 0 ***7707** COLÁS ARÍN, PAU 14,1 14,5 0 0
***1593** CARCHIPULLA ULLOA, GÉNESIS ANDREA 12 27 0 0 ***1569** COLL ROSELLO, CLARA 3,2 0 0 0
***0194** CARDENETE PRADILLO, ÁLVARO 12 27 0 0 ***8678** COLLADO BAIXAULI, SARA 14,5 0 0 0
***0194** CARDENETE PRADILLO, IRENE 12 27 0 0 ***3293** COLLADO PÉREZ, MAR 14,4 14,5 3,2 0
***0669** CARMEN BLANES, JOSÉ 12 27 0 0 ***7989** COLOM CASTELLO, FRANCISCO 14,4 14,5 0 0
***4435** CARO GARCÍA, JUAN CARLOS 3,2 0 0 0 ***0621** COLOMA MAESTRE, SOFÍA 5 0 0 0
***6594** CARO LLORET, RUBÉN 12 13 27 0 ***9943** COLOMA MIÑANA, FRANCISCO 14,4 14,5 3,2 0
***3419** CARPENA RAMÍREZ, ALMUDENA CARMEN 28 0 0 0 ***5422** COLOMBO MARTÍ, MIGUEL ANGEL 14,1 14,5 0 0
***0045** CARRASCO GARCÍA, MARINA 28 3,2 0 0 ***9033** COLOMINA MONTAVA, JORDI 18 4 5 0
***8917** CARRASCO GENTO, CARMEN MARÍA 5 0 0 0 ***8710** COMPANY ANDREU, ANA 13 0 0 0
***1671** CARRASCO MARTÍN, JOSÉ MIGUEL 12 27 0 0 ***8429** COMPANY RUIZ, MARIA AMPARO 5 0 0 0
***4604** CARREÑO BOLUFER, JESUS 14,4 14,5 0 0 ***9469** CONEJERO RODRÍGUEZ, MARÍA NURIA 3,2 0 0 0
***7672** CARREÑO ESCOBAR, AMILCAR 5 0 0 0 ***1006** CORBALAN MARTINEZ, MANUEL 5 9,1 0 0
***3480** CARREÑO FERRERES, LARA 14,1 14,5 0 0 ***4938** CÓRCOLES MARTÍNEZ, JOSE MANUEL 28 0 0 0
***5883** CARRERES GÓMEZ, ELENA 3,2 0 0 0 ***3600** CÓRDOBA SERRA, LAURA 4 0 0 0
***2241** CARRETERO MARTÍNEZ, AURELIO 13 0 0 0 ***5042** CORTES CASTELL, FERNANDO 5 0 0 0
***1407** CARRIAZO LARA, EVA MARIA 12 27 0 0 ***5160** CORTÉS MARTÍNEZ, SERGIO 5 0 0 0
***9727** CARRILERO GALLARDO, JORGE 12 27 0 0 ***9086** CORTEZ RIVERA, HILARIO ARIEL 13 30 0 0
***5762** CARRILERO ROBREDO, SANTIAGO 13 9,2 0 0 ***6056** CORTINA LLORENS, MARCOS 6 0 0 0
***3580** CARRIÓN PONZ, SALVADOR 12 27 0 0 ***9809** COS AZNAR, MARÍA 28 3,2 0 0
***5087** CARRIÓN SERRANO, JESÚS 12 13 27 0 ***4398** COSTA DE ARAUJO, LUCAS GABRIEL 13 5 0 0
***4536** CARVALLO GARCIA, CESAR 6 0 0 0 ***5757** COSTA LLOPIS, LUIS 14,4 14,5 0 0
***8548** CASABAN MONTESA, PABLO 14,5 3,2 0 0 ***7979** COSTA MANCILLA, ANDREA 12 27 0 0
***7200** CASAL CUTILLAS, AITANA 14,1 14,5 0 0 ***0306** COSTA SANMARTÍN, JOSÉ VICENTE 14,1 14,5 0 0
***5875** CASAMAYOR MIÑANA, JAVIER 3,2 0 0 0 ***9089** CREMADES MARTINEZ, PABLO 13 0 0 0
***0534** CASANOVA SOLER, JORDI 12 27 0 0 ***0336** CRESPO AMORÓS, MIRIAM 12 27 0 0
***4919** CASAS MORENO, ESTELA 14,5 0 0 0 ***0695** CRUZ VALDIVIESO, TANIA ALEXANDRA 13 0 0 0
***8087** CASAS TARÍN, RAÚL 14,4 14,5 0 0 ***9067** CUBELLS NAVARRO, JAUME 14,4 3,2 0 0
***8735** CASCANT IBÁÑEZ, JORDI 12 27 0 0 ***9987** CUDA , MATÍAS YAEL 12 0 0 0
***8603** CASCANT MASIP, CARLOS 14,1 14,4 14,5 0 ***3347** CUÉLLAR CASTELLANOS, LORENA 5 0 0 0
***9480** CASINOS FERNÁNDEZ, MIKEL 14,4 14,5 3,2 0 ***6147** CUENCA GINER, LAURA 12 27 0 0
***0260** CASSANY ESPINOSA, JOAN 14,4 14,5 0 0 ***5501** CUEVAS CUARTERO, BORJA 14,4 0 0 0
***1745** CASTAÑEDA TORRELLA, JAVIER 3,2 0 0 0 ***1963** CULEBRAS TEVAR, ALONSO 12 13 27 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33776

***0300** CUQUERELLA GARCIA, TANIA 14,1 14,5 0 0 ***7560** ESTEVE IGLESIAS, LIDIA 14,4 0 0 0
***2640** DANVILA FRAILE, VICENTE 12 27 0 0 ***3837** ESTIVALIS GUTIÉRREZ, IGNACIO 5 0 0 0
***1310** DE ARRIBA RAMOS, ADRIÁN 28 3,2 0 0 ***8988** ESTOMBA MOYA, SOLEDAD 12 0 0 0
***2414** DE CASTRO FLOS, CARLOS 14,1 14,5 0 0 ***5030** ESTRADA VILLANUEVA, PAULA 12 13 27 0
***8482** DE LA CONCEPCION AUSINA, JOAN 14,5 0 0 0 ***4938** ESTRUCH SOLER, ISIDRO 14,5 0 0 0
***0566** DE LA CRUZ CASTELLANO, INÉS MARÍA 19 0 0 0 ***6182** ETTABIIY , ANASS 12 27 0 0
***1551** DE LA POZA GARCIA, FRANCISCO JAVIER 6 0 0 0 ***5480** FABRA CUENCA, LIDIA 14,4 14,5 3,2 0
***8940** DE LOS ANGELES ALVARADO, SANDRA 13 0 0 0 ***0228** FABREGAT ALOY, BORJA 14,5 0 0 0
***2231** DE MAEZTU PEÑA, MARINA 4 0 0 0 ***1245** FABREGAT NABÁS, NÚRIA 14,1 14,5 3,2 0
***7706** DE PACO LÓPEZ, ÁLVARO 13 0 0 0 ***7920** FABRICH CLIMENT, RAQUEL 5 0 0 0
***6404** DE VARGAS LEWISKI, FELIPE 6 0 0 0 ***9747** FAJARDO VILORIA, BLANCA 12 13 27 0
***2703** DE WIT , MELANIE 5 0 0 0 ***5650** FARAHI SEDDI, AYA 13 0 0 0
***4382** DEBON GIL, ROCIO 2 4 5 0 ***5102** FARFÁN ACUÑA, ADRIANA PAOLA 7 0 0 0
***8432** DEL CASTILLO GÓMEZ, LAURA 12 27 0 0 ***2708** FARIH OUZZAOUIT, MANAL 12 13 27 0
***2285** DEL REY PÉREZ, RUBÉN 3,2 0 0 0 ***2183** FELIP SÁEZ, GONZALO 3,2 0 0 0
***9169** DEL RÍO EMPER, CARLA 3,2 0 0 0 ***6266** FELIPE ABAD, IVAN 14,1 14,5 0 0
***6287** DEL TORO LLORENS, SANDRA 12 13 27 0 ***9880** FELIPE TERCERO, SERGIO 28 0 0 0
***5211** DEL VALLE GIL, LAURA 12 27 6 0 ***1258** FELTRER LLORCA, PATRICIA 5 0 0 0
***6366** DELCHEV , DENISLAV MITKOV 18 5 0 0 ***4651** FEMENIA PASTOR, LORENA 6 0 0 0
***8306** DELGADO FOLGADO, ALEJANDRO 12 13 27 0 ***4679** FERNANDEZ ALVAREZ, ALBERTO 5 0 0 0
***2174** DELLA BADIA , ANTONELLA 6 7 0 0 ***0652** FERNÁNDEZ ANDRÉS, NEREA 12 27 0 0
***4477** DELLA BADIA , ANTONELLA 13 0 0 0 ***2716** FERNÁNDEZ BARCELÓ, DANIEL 12 27 0 0
***1075** DEVESA LÓPEZ, MIRIAM 18 5 0 0 ***7203** FERNANDEZ BENEDITO, MAX C. 3,2 0 0 0
***4150** DI LORETO , ORNELLA 14,4 0 0 0 ***1680** FERNÁNDEZ CHECA CANTADOR, BRUNO 5 6 0 0
***4591** DI STEFANO GONZALEZ, ISABELLA 13 0 0 0 ***2234** FERNÁNDEZ DARDER, ASCENSIÓN 13 0 0 0
***9471** DIANA SANCHEZ, SANTIAGO 13 0 0 0 ***0329** FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, CARLOTA 14,5 0 0 0
***9813** DÍAZ ALBERO, BELÉN 3,2 0 0 0 ***2640** FERNÁNDEZ EXPÓSITO, JOSÉ ALBERTO 13 0 0 0
***3752** DÍAZ ARLANDIS, MARÍA DESAMPARADO 12 27 0 0 ***5838** FERNÁNDEZ GALEANO, ACXEL ENRIQUE 12 0 0 0
***1266** DIAZ CARRASCO, DIEGO 12 13 27 0 ***9928** FERNÁNDEZ GARCÍA, IRENE 28 0 0 0
***7846** DÍAZ DÍAZ, JOSÉ DAVID 28 3,2 0 0 ***1914** FERNÁNDEZ MARTÍ, ALBA 14,1 14,5 3,2 0
***8954** DIAZ GANDIA, KILIAN 13 0 0 0 ***9649** FERNÁNDEZ MONCHO, ÁNGELA 3,2 0 0 0
***7984** DÍAZ JIMÉNEZ, FRANCISCO MANUEL 4 5 0 0 ***0344** FERNÁNDEZ PARDO, ALBA 12 13 27 0
***2867** DÍAZ LLORCA, PEDRO 14,5 0 0 0 ***7557** FERNÁNDEZ PENALVA, JORGE 3,2 0 0 0
***3692** DIAZ POVEDA, JAIME 12 27 0 0 ***0662** FERNÁNDEZ REIG, CLAUDIA 13 0 0 0
***7555** DÍAZ-ALEJO LEÓN, STÉPHANE 3,2 0 0 0 ***6542** FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, SUSANA 5 0 0 0
***9156** DÍEZ BALADRÓN, ANA 3,2 0 0 0 ***3474** FERNÁNDEZ VERA, NOELIA 18 5 0 0
***9155** DÍEZ BALADRÓN, LENA 3,2 0 0 0 ***9903** FERRAGUD ADAM, VÍCTOR 12 27 0 0
***5372** DIEZ BOTET, BORJA 3,2 0 0 0 ***3504** FERRAIRÓ BATANER, FRANCISCO 12 27 0 0
***3958** DIEZ MACHIN, MARIA 12 13 27 0 ***8534** FERRÁNDEZ VIZUETE, CLARA 14,4 14,5 3,2 0
***1834** DIMITROVA TOSEVA, MARIYA 12 13 27 0 ***9028** FERRANDIS HOMSI, ADRIÁN 14,5 3,2 0 0
***5650** DIONÍS ROS, ALEJANDRO 12 27 0 0 ***9400** FERRANDIS SÁEZ, ADRIAN 14,1 14,5 0 0
***1579** DOLZ GALLEGO, JAIME 13 5 0 0 ***9261** FERRANDO ARAGÓ, ALBERTO 14,1 14,5 0 0
***2520** DOMENE RUBIO, CARLOS 5 0 0 0 ***8325** FERRANDO BENEYTO, TAMARA 12 27 0 0
***9403** DOMÉNECH MARTÍNEZ, ÁLVARO 13 0 0 0 ***9302** FERRANDO NIETO, JUAN DE DIOS 5 0 0 0
***3670** DOMENECH MORA, RUBÉN 14,4 14,5 0 0 ***5847** FERRANDO SIMÓ, ERIC 5 0 0 0
***5763** DOMÉNECH MORALES, ANDREA 5 0 0 0 ***5238** FERRE ALBERO, LEONARDO 5 0 0 0
***3388** DOMÉNECH SALDAÑA, ANA 2 0 0 0 ***8037** FERRER CAMARASA, ÁNGEL 12 27 0 0
***0552** DOMENECH TORREGROSA, CAROLINA 14,4 14,5 0 0 ***5990** FERRER FORNÉS, ADRIÁN VICENTE 14,4 14,5 0 0
***4854** DOMINGO MARTÍNEZ, VALENTINA 5 0 0 0 ***8850** FERRER GÓMEZ-CARO, LUIS 6 0 0 0
***1115** DOMINGUEZ BELLOCH, MIGUEL 3,2 0 0 0 ***5463** FERRER HERVÁS, SERGIO 5 0 0 0
***1115** DOMÍNGUEZ BELLOCH, NIEVES 3,2 0 0 0 ***3806** FERRER MARTINEZ, ALEX 12 27 0 0
***1467** DOMÍNGUEZ CORONADO, CARLOS 5 0 0 0 ***3605** FERRER MONTILLA, IVAN 5 0 0 0
***1215** DOMINGUEZ VÁZQUEZ, SERGIO 5 0 0 0 ***0822** FERRER PERAIRE, ESTELA 28 0 0 0
***0707** DONAT SERRANO, ANDRES 12 27 0 0 ***5758** FERRER ROSELLÓ, ALBERTO 3,2 0 0 0
***0170** DORADO ROQUE, PATRICIA 5 0 0 0 ***0990** FERRERO RIOS, BERNAT 5 0 0 0
***6039** DREIF BENNANY, AMIN 2 0 0 0 ***2520** FERRI BELTRÁN, DIEGO 14,5 0 0 0
***0653** DRISSI BOUIBIL, ANWAR ISMAEL 12 27 0 0 ***1553** FERRI GARCÍA, RUBÉN 14,1 14,5 0 0
***1584** DUART BALDOVÍ, RAMÓN 3,2 0 0 0 ***0105** FERRÍS ROIG, JORDI 14,1 14,4 14,5 0
***7063** DUMA , LUANA 12 27 0 0 ***6432** FERRÍS TORTAJADA, MIGUEL 12 27 0 0
***7503** DUMITRESCU , ANDREEA BIANCA 12 27 0 0 ***8584** FILIU DAFON, SHEILA 14,5 0 0 0
***8210** DURBÁN MARTÍN, ÁLVARO 14,4 14,5 0 0 ***8783** FLECHA ROSA, RUBÉN 18 5 0 0
***5957** ECHAVARNE RAMONES, JUAN FERNANDO 12 13 27 0 ***7955** FLORENTINO DE JESUS, VANESSA 7 0 0 0
***8365** EGEA JIMÉNEZ, INMACULADA 14,1 14,5 28 0 ***9975** FLORES TERRÁDEZ, MARÍA 12 27 0 0
***9277** EIRAS CALVO, SONIA 14,1 0 0 0 ***0087** FONT SANCHÍS, DANIEL 3,2 0 0 0
***8628** EL EL MANSOUR, NIZAR 12 13 27 0 ***6602** FORERO ACOSTA, PETER BLAKE 7 0 0 0
***8752** EL KHAYAT , ZINEB 5 9,1 0 0 ***9033** FORMENT LOZANO, LAURA ELENA 12 27 0 0
***8416** ELAYYACHI BOUSEJRA, NOUR EL HOUDA 5 0 0 0 ***9580** FORNÉS ENGUÍDANOS, DOLORES 4 0 0 0
***1759** ELENA , MATHEO 13 0 0 0 ***6181** FOS PARDO, CARLES 3,2 0 0 0
***6699** ENCINAR HERRERO, ALBERTO 3,2 0 0 0 ***0642** FRANCÉS MONERRIS, MARLENE 14,4 0 0 0
***8086** ERAUS MOLLÁ, JOAQUIM 5 9,1 0 0 ***3888** FRANCO MARTÍNEZ, LAURA 6 19 0 0
***9534** ESCALERA ESTELLÉS, INÉS 5 0 0 0 ***8734** FRASQUET JIMENEZ, CARLOS 5 0 0 0
***5273** ESCANDELL BORRÁS, RICARDO 12 13 27 0 ***8439** FREJO TOMÁS, LYDIA 12 27 0 0
***0863** ESCORIHUELA FERNANDEZ, IAGO 12 27 0 0 ***7366** FRESNO MORENO, SILKE 12 13 27 0
***2963** ESCORIHUELA SANCHO, DAVID 13 0 0 0 ***8127** FRESQUET MARTÍNEZ, CRISTINA 5 0 0 0
***8062** ESCRIBÁ JIMÉNEZ, SILVIA 3,2 0 0 0 ***9653** FUENTES PERIS, PAULA 5 0 0 0
***0716** ESCRICH ANDREU, CARLES 13 0 0 0 ***5840** FUERTES COSTA, PAULA 3,2 0 0 0
***9359** ESCRIVÁ ASENSIO, JAVIER 3,2 0 0 0 ***0360** FUERTES GIL, PATRICIA 12 27 0 0
***5750** ESCRIVÀ JULIÁN, ANDREA 9,2 0 0 0 ***4345** FUERTES TUDÓN, CARMEN LUCÍA 13 0 0 0
***3399** ESCRIVÀ MULET, PAULA 13 2 0 0 ***8815** FURIÓ SASTRE, NICOLÁS 5 0 0 0
***0020** ESCRIVÁ VALLERES, DAVID 14,5 0 0 0 ***2978** FUSTER GARCÍA, IVÁN 12 13 27 0
***4532** ESCURA FERRER, NAOMÍ 5 0 0 0 ***4839** FUSTER LLIDÓ, MANUEL 14,4 14,5 0 0
***8909** ESPADA ZAMORA, LAURA 5 0 0 0 ***3747** FUSTER RIBES, MERITXELL 14,1 14,5 0 0
***8389** ESPARZA TORREGROSA, STELLA 14,1 14,5 0 0 ***8152** GABARDA CASTILLO, AMPARO 13 0 0 0
***5862** ESPERT OROBAL, ALBA 5 0 0 0 ***5828** GALÁN DUQUE, SERGIO 12 13 27 0
***3720** ESPÍ ESCRIHUELA, ADRIÀ 5 0 0 0 ***0215** GALÁN PASCUAL, DANIEL 3,2 0 0 0
***1331** ESQUINAS ALFARO, CAROLINA 3,2 0 0 0 ***8115** GALBIS CALOMARDE, CARMEN 3,2 0 0 0
***1331** ESQUINAS ALFARO, REBECCA 3,2 0 0 0 ***3212** GALDÓN FERNÁNDEZ, JOAQUÍN 3,2 0 0 0
***2257** ESTEBAN PATÓN, CLAUDIA 12 13 27 0 ***2168** GALERA ALEGRE, CAROLINA 5 0 0 0
***3282** ESTEBAN TARONCHER, VÍCTOR 13 0 0 0 ***1629** GALLART ALCAÑIZ, PAULA 3,2 0 0 0
***9273** ESTEBAN VALLE, BLANCA 13 0 0 0 ***5044** GALLEGO BALADÉ, MIGUEL ÁNGEL 14,4 14,5 3,2 0
***8697** ESTELLÉS LÓPEZ, JOAN 14,5 0 0 0 ***2524** GALLEGO BELDA, ANDREA 18 5 0 0
***6791** ESTESO MOLINA, CARLOS 14,1 14,5 0 0 ***8347** GALLEGO GARCÍA, MARÍA ELENA 12 27 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33777

***7176** GALLEGO GIL, IRENE 5 0 0 0 ***7246** GASCÓN PARRILLA, ANA 14,4 14,5 3,2 0
***2514** GALLEGO TORRES, SERGIO 13 0 0 0 ***7246** GASCÓN PARRILLA, CRISTÓBAL 6 0 0 0
***8053** GALLEGOS MALDONADO, NANCY SORAYA 12 27 0 0 ***8024** GASPAR FIGUEIREDO, DANIEL 12 27 0 0
***0421** GALLÚ CAMÚS, JUAN 14,1 14,5 0 0 ***2947** GAVIDIA GUERRERO, NOELIA 12 0 0 0
***8768** GALVAN ALCALA, ROCIO 5 0 0 0 ***7537** GÁZQUEZ GARCÍA, MIREYA 12 27 0 0
***7979** GÁLVEZ AUCEJO, CARLOS 12 27 0 0 ***5855** GEA OLTRA, VICTOR 14,1 14,4 14,5 0
***2621** GALVEZ MARÍN, YOLANDA 12 13 27 0 ***6489** GEORGIEV , HRISTO EMILOV 12 27 0 0
***7588** GAMBIN SÁNCHEZ, NURIA 28 3,2 0 0 ***9463** GERANIO GONZÁLEZ, HÉCTOR 5 0 0 0
***3319** GAMBÍN VICENTE, ALEJANDRO 3,2 0 0 0 ***5799** GERVASINI NAVARRO, ADRIAN 13 5 0 0
***0172** GAMIR TERUEL, SERGIO 6 0 0 0 ***3859** GHAZARYAN HAKOBYAN, VAZGEN 12 27 0 0
***0201** GANDIA BERNACER, ENRIQUE 3,2 0 0 0 ***7457** GIL ALONSO, ERIC 14,4 14,5 0 0
***0201** GANDÍA BERNÁCER, JULIA 3,2 0 0 0 ***7640** GIL DE PAREJA BELMONTE, M. DOLORES 30 0 0 0
***0933** GANDIA I MORIÓ, ÀNGELS 12 27 0 0 ***4439** GIL FERRER, ROBERTO 5 0 0 0
***0804** GANDÍA MARTÍNEZ, MARÍA 12 27 0 0 ***5154** GIL MARTÍNEZ, ARIADNA 12 27 0 0
***0532** GANDÍA VICEDO, JORDI 5 0 0 0 ***8226** GIL NAVARRO, ALBERTO 13 0 0 0
***8103** GANIM MARTÍNEZ, OLGA 6 0 0 0 ***9461** GIL RODRÍGUEZ, ALICE 13 0 0 0
***4054** GAONA PEREZ, ADRIAN 5 0 0 0 ***6107** GIL SOLÁ, JAVIER 14,4 0 0 0
***1705** GARCÉS ARANDA, SONIA 14,4 0 0 0 ***0744** GILABERT MONTAVA, MIRIAM 12 13 27 0
***3146** GARCÉS GALLARDO, ANTONI 14,4 14,5 0 0 ***2120** GIMÉNEZ ABAD, PILAR 28 0 0 0
***4772** GARCÍA AGOST, MARTA 3,2 0 0 0 ***0243** GIMÉNEZ ASENSI, DIEGO 3,2 0 0 0
***2687** GARCÍA BACALLAO, MARIA SALOME 13 0 0 0 ***0622** GIMÉNEZ BOLINCHES, ANDREU 13 0 0 0
***0499** GARCÍA BADENAS, ALEJANDRO 13 5 0 0 ***5984** GIMÉNEZ CAMPOS, JAVIER 4 9,2 0 0
***5967** GARCIA BAÑULS, ADELA 14,5 0 0 0 ***5799** GIMÉNEZ CLERIES, MELANIA 13 0 0 0
***8560** GARCÍA BARBERÁ, LORENA 12 27 0 0 ***9266** GIMÉNEZ DELCAMP, MAR 14,1 14,5 0 0
***8215** GARCÍA BROOK, FRANCISCO DAVID 14,2 0 0 0 ***6573** GIMÉNEZ EGEA, MARCOS 5 0 0 0
***9664** GARCÍA CALATAYUD, QIONG MARIA 14,4 14,5 0 0 ***3025** GIMÉNEZ GARZANDO, AARÓN 14,4 14,5 0 0
***5326** GARCIA CAMARASA, JULIA 5 9,1 0 0 ***0426** GIMÉNEZ HERVÁS, CARLOS 12 27 0 0
***8477** GARCÍA CANET, BLANCA 12 0 0 0 ***5197** GIMENEZ MARTINEZ, CARLOS VICENTE 5 0 0 0
***0090** GARCÍA CÁRCEL, CARLOS 5 0 0 0 ***6570** GIMENEZ SOLANO, JÚLIA 6 0 0 0
***7681** GARCIA CARRERO, ALBA ANDREINA 6 0 0 0 ***1097** GIMENO BETA, MARTA 3,2 0 0 0
***0362** GARCÍA CLIMENT, ELOI 3,2 0 0 0 ***9464** GIMENO JIMÉNEZ, ELENA 3,2 0 0 0
***8999** GARCÍA CORBÍ, AZAEL 12 13 27 0 ***5680** GIMENO SAN-FRUTOS, LUIS 19 0 0 0
***2464** GARCÍA CORDELLAT, SALVADOR 14,4 14,5 0 0 ***8763** GINER ALIÑO, FRANCESC 12 0 0 0
***5028** GARCÍA DEL AMOR, NAIRA 12 13 27 0 ***5608** GINER VIDAL, ÀNGEL 3,2 0 0 0
***5361** GARCÍA DEL REAL MARTÍNEZ, JORGE 4 6 0 0 ***5608** GINER VIDAL, JESÚS 3,2 0 0 0
***0557** GARCIA EXPOSITO, PAULA 12 27 0 0 ***7025** GINÉS HERRERA, AINOA 5 0 0 0
***0874** GARCÍA FUERTES, ANA ISABEL 9,2 0 0 0 ***0131** GINESTAR DÍAZ-MADROÑERO, MARINA 14,4 14,5 3,2 0
***1735** GARCÍA GARCÍA, BELÉN BEGOÑA 5 0 0 0 ***2696** GIRONES SANGUESA, MARTA 14,1 14,4 14,5 0
***5280** GARCÍA GARCÍA, IGNACIO 13 0 0 0 ***2197** GLIGOROVICI , ALEXANDRA IOANA 12 13 27 0
***0174** GARCÍA GINER, JORDI 3,2 0 0 0 ***1423** GODDEERIS , GLENN 12 13 27 0
***1720** GARCIA GOMEZ, ALBA 13 5 0 0 ***9516** GODOY TAPIA, EVELYN MICAELA 12 27 0 0
***8005** GARCÍA GONZÁLEZ, AMPARO 14,5 0 0 0 ***0368** GOMAR GARCIA, ISIDRO 14,4 0 0 0
***9784** GARCÍA GRANELL, MIREIA 3,2 0 0 0 ***0743** GÓMEZ ACOSTA, RUBÉN 12 27 0 0
***2471** GARCÍA GYNTHER, CLAUDIA RUTH 14,4 0 0 0 ***5187** GÓMEZ BENAVENT, INÉS 5 9,1 0 0
***2471** GARCÍA GYNTHER, LUCÍA MARIE 14,4 0 0 0 ***1453** GÓMEZ BLÁZQUEZ, JORGE 6 0 0 0
***8490** GARCÍA HERNÁNDEZ, ANA 13 0 0 0 ***2996** GÓMEZ CASES, MªÁNGELES 14,1 14,5 0 0
***4199** GARCÍA HERNÁNDEZ, FRANCISCO 5 0 0 0 ***6670** GÓMEZ FABRA, BEGOÑA 14,5 0 0 0
***0054** GARCÍA IBÁÑEZ, MARIAN 12 13 27 0 ***3430** GÓMEZ GÓMEZ, LAURA 12 27 0 0
***1435** GARCÍA IÑURRIA, PAU 5 9,1 0 0 ***6549** GOMEZ GUERRERO, OSCAR EMILIO 6 0 0 0
***3227** GARCÍA JUAN, CARLOS 13 0 0 0 ***9126** GÓMEZ HABA, ARTURO 13 0 0 0
***8134** GARCÍA LLEÓ, FERRÁN 5 0 0 0 ***2670** GÓMEZ HORTELANO, RAFAEL 14,4 14,5 0 0
***3786** GARCIA LLOPIS, DIEGO 14,4 14,5 0 0 ***5984** GOMEZ LOPEZ, MARTA 5 0 0 0
***1328** GARCIA LLORENS, JOSEP 13 4 0 0 ***9224** GOMEZ MACIA, MIGUEL ANGEL 5 9,2 0 0
***2794** GARCÍA LÓPEZ, CRISTIAN 5 0 0 0 ***6204** GÓMEZ MAESTRO, ALEJANDRO 12 13 27 0
***3230** GARCÍA LÓPEZ, JAVIER 28 0 0 0 ***6204** GOMEZ MAESTRO, NACHO 12 13 27 0
***6293** GARCIA LOPEZ, RAFAEL 12 27 28 0 ***3961** GÓMEZ MARTÍN, PABLO JOSÉ 13 0 0 0
***3773** GARCÍA LÓPEZ, VÍCTOR 12 27 0 0 ***5480** GÓMEZ MORA, BLAS 12 13 27 0
***8720** GARCÍA LORENZO, EMILIO 3,2 0 0 0 ***4811** GÓMEZ MORALES, PEDRO 13 5 0 0
***9343** GARCÍA MACIÁN, CARLOS 3,2 0 0 0 ***8702** GOMEZ PALOMARES, SARA 13 0 0 0
***9750** GARCÍA MADRID, ARUN 5 0 0 0 ***8789** GOMEZ PEREZ, JOEL 9,2 0 0 0
***6312** GARCIA MAESTRE, SARA 3,2 0 0 0 ***2214** GÓMEZ PINA, FRANCISCO JOSÉ 5 0 0 0
***7282** GARCÍA MANSILLA, MARTA 3,2 0 0 0 ***5985** GÓMEZ RODRÍGUEZ, ROBERTO 12 27 0 0
***9845** GARCIA MARIN, DAVID SANTIAGO 5 0 0 0 ***3410** GOMEZ RUIZ, SILVIA 5 0 0 0
***2722** GARCÍA MARÍN, GINÉS 12 27 0 0 ***4981** GOMEZ SABATER, MARIA 5 0 0 0
***0443** GARCÍA MÁRQUEZ, MARINA 13 0 0 0 ***7628** GÓMEZ SALINAS, IVÁN 14,5 3,2 0 0
***1782** GARCÍA MELERO, CARLOS 3,2 0 0 0 ***6068** GOMEZ VERDU, JUAN ANTONIO 5 0 0 0
***1441** GARCÍA MORENO, PAULA 12 27 0 0 ***9064** GÓMEZ VILANOVA, ALEJANDRO 14,1 14,5 0 0
***6360** GARCIA MUÑOZ, TAMARA 10 5 0 0 ***2599** GÓMEZ-CALCERRADA LÓPEZ, IRENE 14,1 14,5 0 0
***2543** GARCIA ORTEGA, ALEJANDRO 14,4 14,5 0 0 ***2153** GOMIS TORREGROSA, FRANCISCO JAVIER 14,5 0 0 0
***4892** GARCÍA PUJANTE, ROBERTO 28 0 0 0 ***7665** GONZÁLEZ ALBOLAFIO, BORJA 5 0 0 0
***8782** GARCÍA REGATERO, IRIS 12 27 0 0 ***1493** GONZÁLEZ ALOU, JUAN 14,1 14,4 14,5 0
***0879** GARCÍA REVILLA, ARTURO ALEJANDRO 3,2 0 0 0 ***3404** GONZÁLEZ BARRERO, IVÁN 12 27 0 0
***6235** GARCIA RIVERA, MARIO 5 0 0 0 ***4515** GONZÁLEZ BELLVER, JOAN BATISTE 4 5 0 0
***1616** GARCÍA RODRIGO, ADRIÁN 12 27 0 0 ***4389** GONZÁLEZ BORRÁS, JOAN 12 27 0 0
***9600** GARCÍA RUIZ, ISABEL MARÍA 5 0 0 0 ***0754** GONZALEZ CAGIGAS, LAURA 13 0 0 0
***8349** GARCÍA RUIZ, JOAN 3,2 0 0 0 ***0639** GONZÁLEZ CAMBERO, SARA 3,2 0 0 0
***1144** GARCÍA SAIZ, DANIEL 5 0 0 0 ***2917** GONZÁLEZ CARRIZO, RAFAEL 5 0 0 0
***2559** GARCÍA SASTRE, NICOLÁS 3,2 0 0 0 ***6816** GONZÁLEZ COLOMER, CARLOS 12 13 27 0
***7605** GARCÍA TEN, BEATRIZ 18 5 0 0 ***7618** GONZÁLEZ CONCHELL, ESTEFANIA 12 27 0 0
***3175** GARCÍA VERA, JORGE 13 0 0 0 ***7616** GONZÁLEZ CUENCA, VANESSA 3,2 0 0 0
***7183** GARCIA ZAPATA, ANDREA 13 0 0 0 ***0715** GONZALEZ DIAZ MADROÑERO, JAVIER 3,2 0 0 0
***5016** GARCÍA-POZUELO GARCÍA, MARÍA 12 27 0 0 ***1512** GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, DAVID 2 0 0 0
***8958** GARCÍA-RUIZ DE ALARCÓN, MAGDALA 12 27 0 0 ***2342** GONZÁLEZ FARRAS, ALBERT 6 0 0 0
***3936** GARIN VIDAL, DANIEL 5 0 0 0 ***9103** GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, PABLO 14,1 14,5 28 0
***0227** GARRIDO HERRERO, CHRISTIAN 12 27 0 0 ***9133** GONZÁLEZ LINARES, NAYARET 12 13 27 0
***0097** GARRIDO ORTEGA, RICARDO 12 27 0 0 ***2084** GONZÁLEZ MARÍN, IRENE 12 27 0 0
***9617** GARRIDO PEREZ, ANDREU 14,5 0 0 0 ***0906** GONZALEZ MARTINEZ, ANDREA ELENA 12 0 0 0
***5020** GARRIDO SANCHEZ, CRISTIAN 28 0 0 0 ***5327** GONZÁLEZ MONTERO, LUCAS ANTONIO 2 0 0 0
***6587** GARRIGUES MARTÍNEZ, ENRIQUE EMILIO 12 27 0 0 ***5776** GONZÁLEZ PIQUER, PABLO 13 0 0 0
***1574** GASCÓ CASADO, JORGE 13 0 0 0 ***4156** GONZÁLEZ RAMÍREZ, FRANCISCA V. PAZ 5 0 0 0
***1574** GASCO CASADO, PABLO 3,2 0 0 0 ***1203** GONZÁLEZ SIFONTES, CRISTIAN 5 9,2 0 0
***6369** GASCO PAU, ANDREA 5 0 0 0 ***6214** GONZÁLEZ-FLEITAS ZURANO, CAROLINA 12 13 27 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33778

***7431** GORBA OLIVER, JAVIER 5 0 0 0 ***9899** JUAN ABAD, LUIS ALFONSO 12 27 0 0


***1786** GORDIJEVIC , INGRIDA 4 5 0 0 ***0282** JUAN CAMPOS, VICENTE 3,2 0 0 0
***3365** GOTU , EDUARD SEBASTIAN 12 13 27 0 ***0733** JUAN GRAU, PABLO 14,1 14,4 14,5 3,2
***0676** GRAMAGE SANCHIS, ISMAEL 12 27 0 0 ***5194** JUAN MORENO, MARTA 14,4 14,5 0 0
***9819** GRANERO LLORIA, CARLOTA 5 0 0 0 ***5195** JUAN MORENO, PATRICIA 14,4 14,5 0 0
***7630** GRAU FORNER, JAVIER 13 0 0 0 ***7799** JUAN PASTOR, NOELIA 9,2 0 0 0
***0588** GRAU GIL, JORGE JAVIER 14,4 14,5 3,2 0 ***9606** JUÁREZ PÉREZ, ARANTXA 3,2 0 0 0
***7642** GRAU MOMPO, SARA 5 9,1 0 0 ***2045** JULIÁ SALA, FRANCESCA 5 0 0 0
***4021** GREGORI BOLUDA, DIEGO 13 0 0 0 ***8765** KADFI , BTISSAM 5 0 0 0
***3519** GREGORI GIMENEZ, ALVARO 13 0 0 0 ***9650** KADI-HANIFI LEBTAHI, MAYSSA 6 0 0 0
***4417** GRIMALT LÓPEZ, ÁNGEL 12 13 27 0 ***9455** KASSARA GUENNOUN, CHAIMAE 12 13 27 0
***1213** GRUESO GARRIDO, ISMAEL 14,5 28 0 0 ***6623** KHANVELYAN KHACHATRYAN, GOHAR 12 13 27 0
***7784** GUAITA TORNERO, SERGIO 3,2 0 0 0 ***8653** KIYABALA LÓPEZ, ALAIN 12 27 0 0
***9503** GUARNER VERDÚ, DANIEL 12 27 0 0 ***4536** KOORNDIJK , CHEYENNE YOSIN 5 0 0 0
***0927** GUAYA CARAGUAY, CRISTIAN 13 0 0 0 ***9553** KOSCIENIEWICZ , MARTYNA 13 0 0 0
***0409** GUERRERO OLIVARES, CELIA 13 0 0 0 ***4943** KOZDRAS PEREZ, SOFÍA 14,4 0 0 0
***1177** GÜERRI GERICÓ, ÁNGELA 28 0 0 0 ***7783** KUIPER ESTEVE, ANDRÉS 12 27 0 0
***2562** GUIJARRO MUNTANER, PAULA 12 27 0 0 ***6236** LACUESTA MARTINEZ, SHEILA 12 27 0 0
***5268** GUILLEM GALLEGO, BORJA 12 27 0 0 ***4635** LAGARDE CABAÑERO, CRISTINA 13 0 0 0
***9350** GUILLÉN VAQUERO, ALBERTO 14,1 14,4 14,5 0 ***6404** LAGO SARI, RAFAEL 2 0 0 0
***9400** GUINDO PINO, ISMAEL 4 0 0 0 ***1625** LAHOZ ORTEGA, JOSÉ 14,4 14,5 0 0
***9875** GUIXOT BLAY, BERTA 14,5 0 0 0 ***5627** LAHUERTA HERRERO, PILAR 14,5 28 0 0
***8860** GUMBAU ROGLÁ, MARC 12 27 0 0 ***7993** LAMATA PEÑALBA, DAVID 12 27 0 0
***4590** GURREA MORENO, VERÓNICA 12 27 0 0 ***7935** LANCHARES SANTODOMINGO, ENRIQUE 14,1 28 0 0
***5881** GUTIERREZ CASTRO, FABIO ALBERTO 6 0 0 0 ***1705** LANDETE FERRER, JOSÉ 5 0 0 0
***8006** GUTIÉRREZ CUÉLLAR, JENNIFER 13 9,2 0 0 ***4722** LANGDON VILLAMAYOR, ANGEL 12 27 0 0
***1199** GUTIERREZ JUANA, VICTOR 14,5 28 0 0 ***1547** LANTIGUA GUZMÁN, JEFFREY JESÚS 5 0 0 0
***5064** GUTIÉRREZ-RAVÉ OLMOS, LAURA 14,5 0 0 0 ***1028** LANZA PAZ, MARCOS EDUARDO 5 0 0 0
***8002** GUZMÁN MARÍN, MIGUEL 14,5 0 0 0 ***4080** LAPORTA ZALDIVAR, PILAR 5 0 0 0
***9113** HARDING RICHARDS, HOLLY ANN RICHARDS 12 13 27 0 ***1446** LARENA GONZÁLEZ, CLAUDIA 14,4 14,5 28 0
***5422** HEREDIA , BAUTISTA 5 0 0 0 ***2032** LARROSA LOPEZ, LUIS 3,2 0 0 0
***3897** HERNÁNDEZ ALTAREJOS, IRIS 12 13 27 0 ***8478** LASLAU , NARCIS CRISTIAN 4 0 0 0
***5050** HERNÁNDEZ CABRERA, BIBIANO 3,2 0 0 0 ***9484** LATORRE SALORT, OLGA 3,2 0 0 0
***7265** HERNANDEZ CASTELLANOS, NADIA MARITZA 13 0 0 0 ***0120** LAVEDA PÉREZ, ALEJANDRA 14,5 3,2 0 0
***2276** HERNÁNDEZ CUARTERO, NOELIA 3,2 0 0 0 ***9118** LAVIANO MEDINA, HERNÁN DARÍO 7 0 0 0
***4935** HERNÁNDEZ ESPAÑA, JAVIER 13 0 0 0 ***3080** LAW PEÑA, VANESSA 12 27 0 0
***0461** HERNÁNDEZ I ESPÍ, CARLES 14,1 14,5 0 0 ***4981** LÁZARO MOLTÓ, ALEJANDRA 5 0 0 0
***7851** HERNÁNDEZ LLORENS, MARÍA ALMUDENA 12 27 0 0 ***1284** LEAL PIÑEIRO, RAQUEL 3,2 0 0 0
***1592** HERNÁNDEZ LOZANO, MIGUEL 3,2 0 0 0 ***0728** LECHIGUERO PARDO, IRENE 3,2 0 0 0
***5857** HERNÁNDEZ MEGÍAS, VANESA 13 0 0 0 ***3036** LECUONA FERRANDO, ANTONIO 4 0 0 0
***4883** HERNÁNDEZ PEÑAS, CARLA 12 27 0 0 ***3270** LEÓN GUERRERO, ALEJANDRO 12 27 0 0
***5900** HERNÁNDEZ RUIZ, SANDRA 5 0 0 0 ***6084** LEVAGGI RATTO, REMO 14,2 0 0 0
***4614** HERNANDIS ALTUR, VICENTE 14,5 0 0 0 ***0397** LIBERÓS PICÓ, SARA 5 0 0 0
***2211** HERRADA ONTAÑON, DAVID 12 27 0 0 ***2311** LILLO CANO, KEVIN 12 0 0 0
***0401** HERRÁEZ DE LAS HERAS, ÁNGEL JOSÉ 5 19 0 0 ***6139** LILLO HITA, CECILIA 13 0 0 0
***1959** HERRERA LAHOZ, PAULA 3,2 0 0 0 ***7602** LIOI CÁCERES, NAHUEL ANXO 13 0 0 0
***1051** HERRERA PARIENTE, RAQUEL 3,2 0 0 0 ***8819** LIU , YUKUAN 12 13 27 0
***6428** HERRERO ALAPONT, ALEJANDRO 5 0 0 0 ***0926** LIZCANO MARTÍNEZ, ANDRÉS 12 27 0 0
***9919** HERRERO BOSCH, PABLO 12 13 27 0 ***9652** LLÀCER TORRES, MARTA 13 0 0 0
***9372** HERRERO CANDELA, RAQUEL 3,2 0 0 0 ***0800** LLAVATA BORT, CARLES 5 0 0 0
***8800** HERRERO MARÍN, JAVIER 5 0 0 0 ***9407** LLECHES PADILLA, GEMMA 3,2 0 0 0
***3455** HERVÁS PUIG, CRISTINA 12 13 27 0 ***4644** LLEDÓ MARTÍNEZ, AITANA 12 27 0 0
***5045** HIDALGO ESCRIBÁ, SALVADOR 13 0 0 0 ***9670** LLEDÓ MORELL, CLARA MARÍA 3,2 0 0 0
***6633** HILARIO SANZ, JUAN ALBERTO 13 0 0 0 ***0084** LLINARES GRAU, MARÍA 12 13 27 0
***6841** HOLGADO HERNÁNDEZ, MARINA 12 27 0 0 ***9702** LLINARES LLINARES, JORDI 4 0 0 0
***4314** HOSTALRICH JATO, DAVID 12 27 0 0 ***9811** LLINARES VERDÚ, ANDREU 14,4 14,5 0 0
***9133** HUERTA RUESCAS, JUAN 3,2 0 0 0 ***0499** LLOBAT REVERT, GONZALO 5 0 0 0
***9935** HUGUET GUMBAU, ÓSCAR 5 0 0 0 ***8872** LLOBELL FUSTER, CARLOS 14,2 0 0 0
***5693** HURTADO DÍAZ, TRIANA 13 4 0 0 ***4404** LLOBELL RIBERO, MARÍA 3,2 0 0 0
***5849** IBÁÑEZ APARICIO, PABLO 14,5 0 0 0 ***4721** LLOBREGAT FERNÁNDEZ, JAVIER 9,1 0 0 0
***3905** IBAÑEZ JORGE, RAÚL 14,4 14,5 0 0 ***8986** LLOPIS BALLESTER, MAR 13 0 0 0
***0720** IBAÑEZ MUNGUIA, SARA 12 27 0 0 ***9962** LLOPIS PLA, RUBEN 12 13 27 0
***0888** IBAÑEZ OSSORIO, SERGIO 13 0 0 0 ***4123** LLOPIS SANZ, ESTHER 4 0 0 0
***9466** IBÁÑEZ VALERO, BELÉN 12 27 0 0 ***8561** LLORCA PEDRÓS, CRISTIAN 12 27 0 0
***5998** IBORRA OLTRA, ANA 14,5 0 0 0 ***9303** LLORCA ROMERO, ALEJANDRO 13 0 0 0
***8998** IGUALDE SAEZ, ARNAU 13 0 0 0 ***9890** LLORENS BORRÁS, JOSE LUIS 13 0 0 0
***3684** INSA PASTOR, CLAUDIA 5 0 0 0 ***4842** LLORET SEBASTIÀ, GEMMA 5 0 0 0
***3723** IORDACHE , OANA ALEXANDRA 5 0 0 0 ***3513** LLUCH CARRETERO, SARA 28 0 0 0
***6001** IVARS MEDINA, LAURA 14,1 14,5 3,2 0 ***3274** LOJA BARRETO, JONNATHAN ISMAEL 13 0 0 0
***7005** IVARS SELLÉS, RAFAEL JOSÉ 12 0 0 0 ***5417** LONDOÑO GRAU, RAFAEL EDUARDO 5 0 0 0
***4945** JAIMOVITCH LOPEZ, ANIBAL IVAN 14,4 14,5 3,2 0 ***5605** LÓPEZ ABELLÁN, ANDREA 12 27 0 0
***4945** JAIMOVITCH LÓPEZ, GONZALO EDUARDO 14,4 14,5 3,2 0 ***5786** LOPEZ CANELADA, LAURA 13 5 0 0
***1661** JALOU DEBDOUBI, HALIMA 12 13 27 0 ***9603** LÓPEZ CANTO, MANUEL 13 4 5 0
***5592** JARAMILLO TEJEDO, LIDIA 3,2 0 0 0 ***5413** LÓPEZ CARRIÓN, GERARD 14,4 14,5 0 0
***9343** JÁTIVA CANO, CRISTINA 3,2 0 0 0 ***9602** LÓPEZ CASCANT, SALVADOR 14,1 14,5 0 0
***9484** JIMÉNEZ ALBIR, VERÓNICA 2 0 0 0 ***0477** LOPEZ COLL, SERGIO 5 0 0 0
***1625** JIMÉNEZ DE LA PEÑA MORANT, TERESA 12 13 27 0 ***9312** LOPEZ CRESPO, ALEJANDRO 14,1 14,4 14,5 0
***9753** JIMÉNEZ GONZÁLEZ, CÉSAR 14,1 14,5 0 0 ***1902** LOPEZ DE PABLO DE JESUS, JORGE 12 27 0 0
***9759** JIMENEZ GONZALVO, GUILLERMO ANTONIO 13 0 0 0 ***0052** LÓPEZ DUCH, ELISA AURORA 3,2 0 0 0
***7500** JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, PAULA 14,4 14,5 0 0 ***9522** LÓPEZ GARCIA DE LA GALANA, ALVARO 13 0 0 0
***0542** JIMÉNEZ ISERTE, MARÍA 3,2 0 0 0 ***9855** LÓPEZ GARCÍA, JAIME JAVIER 14,4 14,5 28 0
***6489** JIMÉNEZ MURCIANO, PABLO 12 27 0 0 ***4863** LÓPEZ GARCÍA, RAMÓN 14,4 14,5 0 0
***4542** JIMÉNEZ REYES, ANTONIO JOSÉ 2 0 0 0 ***6223** LOPEZ HERNANDEZ, LUIS 3,2 0 0 0
***9197** JIMENEZ VAÑO, JOEL 9,1 0 0 0 ***7115** LÓPEZ JIMÉNEZ, GORKA 4 5 0 0
***5913** JIMÉNEZ-BAZO LABRADOR, ANA MARÍA 14,4 28 0 0 ***1151** LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 28 0 0 0
***6390** JORDÁ ARBONA, FRANCISCO-JAVIER 5 0 0 0 ***4897** LOPEZ MANCIAS, MILENA GEORGELINA 12 27 0 0
***6390** JORDÁ ARBONA, MIGUEL ÁNGEL 14,1 14,3 14,4 14,5 ***5820** LOPEZ MARTIN, RUBEN 13 5 0 0
***6245** JORDÁ MARÍN, SARA 4 0 0 0 ***8950** LÓPEZ MATEU, EMPAR 5 0 0 0
***5776** JORDÁN LÓPEZ, GEMMA 12 27 0 0 ***5228** LÓPEZ MIRZOYAN, STELLA 6 0 0 0
***7385** JORGE SOLER, ISMAEL 13 19 0 0 ***4536** LÓPEZ MONTES, SOFÍA DORES 14,5 0 0 0
***4004** JORNET MARGEREL, CELIA HELENE 12 13 27 0 ***9295** LÓPEZ NÁCHER, ROMÁN 14,4 14,5 0 0
***9715** JORQUES LÓPEZ, MIGUEL 12 13 27 0 ***8939** LÓPEZ PADILLA, LORENA 12 27 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33779

***0995** LÓPEZ PASCO, EDUARDO 12 27 0 0 ***2246** MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, CRISTINA 12 27 0 0


***8719** LÓPEZ PAZOS, PATRICIA 12 27 0 0 ***5747** MARTÍNEZ FUERTES, MARIA 5 0 0 0
***9914** LÓPEZ PENADÉS, VICENT 5 0 0 0 ***2815** MARTÍNEZ GAMBÍN, JUDITH 12 13 27 0
***7567** LÓPEZ PÉREZ, YÉSICA 12 0 0 0 ***2215** MARTÍNEZ GARCÍA, MARÍA 2 0 0 0
***4009** LÓPEZ PILLAJO, LENIN ORLANDO 5 0 0 0 ***8990** MARTINEZ GARCIA, YNDIRA CAROLINA 2 0 0 0
***9207** LÓPEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO 13 0 0 0 ***9381** MARTINEZ GOMEZ, LUCIA 5 0 0 0
***6162** LÓPEZ ROSIQUE, RUBÉN 12 27 0 0 ***4794** MARTÍNEZ GONZÁLEZ, INÉS 14,1 14,5 0 0
***9914** LÓPEZ TABELLION, JOËL 13 0 0 0 ***8011** MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JAVIER 14,5 3,2 0 0
***1148** LOREA , IVÁN EZEQUIEL 12 27 0 0 ***1587** MARTÍNEZ HERNÁNDIZ, PABLO JOSÉ 14,1 14,5 0 0
***8904** LORENZO DE DIOS, ÁLVARO 6 0 0 0 ***3161** MARTÍNEZ LIANES, ÁGUEDA CRISTINA 5 0 0 0
***9235** LOZANO YUBERO, DANIEL 14,4 14,5 0 0 ***8817** MARTÍNEZ LLUCH, RAÚL 14,4 3,2 0 0
***9068** LUCAS BLÁZQUEZ, ÓSCAR 12 27 0 0 ***1080** MARTÍNEZ LÓPEZ, SARA 3,2 0 0 0
***9784** LUCAS FUERTES, MARIO 12 27 0 0 ***0228** MARTÍNEZ LOZA, NURIA 5 6 0 0
***9799** LUJÁN OCHANDO, HUGO 10 0 0 0 ***3105** MARTINEZ MARCO, PABLO 14,1 28 0 0
***6137** LUQUE NAVARRO, IVÁN 13 4 5 0 ***9098** MARTÍNEZ MARTÍN, AARÓN 3,2 0 0 0
***2941** LURBE FERNÁNDEZ, JAIME 12 27 0 0 ***6476** MARTÍNEZ MORANT, ELENA 12 27 0 0
***2379** LURBE GORRITA, SERGIO 3,2 0 0 0 ***2678** MARTINEZ MUÑOZ, ANA 14,4 14,5 3,2 0
***0616** LURBE SÁEZ, MIGUEL 3,2 0 0 0 ***5178** MARTÍNEZ PEREIRO, MÓNICA 12 27 0 0
***9100** LUZ GUIJARRO, CARLOS 13 5 19 0 ***5902** MARTINEZ PEREZ, ALVARO 14,1 14,5 0 0
***9932** MABTOUL RAOUI, AYOUB 12 13 27 0 ***5221** MARTINEZ PINES, MERCEDES 13 0 0 0
***6113** MACANÁS LÓPEZ, CARMEN 13 0 0 0 ***0691** MARTINEZ QUILIS, ALVARO 12 27 0 0
***6082** MACHADO DAROCAS, ISAAC 12 13 27 0 ***5338** MARTÍNEZ ROMERO, MIRELLA 14,1 14,5 3,2 0
***9399** MACHI BALZA, ENRIQUE 12 27 0 0 ***4654** MARTÍNEZ SALINAS, DANIEL 28 0 0 0
***1564** MACHI CAMACHO, CARLA 14,5 0 0 0 ***1965** MARTÍNEZ SANABRIA, SANDRA 3,2 0 0 0
***4251** MACÍAS NAZARENO, DAYANARY SADYT 5 9,2 0 0 ***7377** MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DANIEL 3,2 0 0 0
***0534** MADDALENA , ALESSIA 12 13 27 0 ***6834** MARTÍNEZ SEVILLA, PILAR MARÍA 13 0 0 0
***5778** MADRID MEDINA, ALFREDO 14,4 14,5 3,2 0 ***8832** MARTÍNEZ SORIA, VICTORIA 3,2 0 0 0
***3484** MADRIGAL GARCÍA, IRENE 4 0 0 0 ***9413** MARTÍNEZ TORNERO, VERÓNICA 14,4 14,5 0 0
***2040** MAESO FEIJOO, VERA ALICIA 12 0 0 0 ***2268** MARTÍNEZ URBIOLA, RAQUEL 14,4 14,5 0 0
***9132** MAICAS JOVER, NURIA 13 0 0 0 ***6925** MARTÍNEZ VALDIVIESO, REBECA 4 0 0 0
***7586** MAICAS MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL 13 0 0 0 ***4337** MARTÍNEZ VÁZQUEZ, ADRIÁN 12 13 27 0
***7770** MAICAS MUÑOZ, SAUL 12 27 0 0 ***2101** MARTÍNEZ ZAFRA, JORGE 3,2 0 0 0
***3866** MAJDOUB KAIDI, NASSIM 12 27 0 0 ***3871** MARTÍNEZ-MIRACLE MUÑOZ, ENRIQUE C. 12 0 0 0
***1487** MAKHLOUFI , MOHAMMED YASSINE 5 0 0 0 ***1075** MARTINS FARIA, IVAN FILIPE 5 0 0 0
***4251** MALDONADO LLAMBIES, ADRIAN 14,4 14,5 0 0 ***0811** MARTOS GARCÍA, CRISTIAN 13 0 0 0
***6418** MANCEBO CAMPOS, JORGE 13 0 0 0 ***7017** MARUGÁN GONZÁLEZ, MARÍA 14,1 14,5 3,2 0
***6013** MANCEBO GÓMEZ, JUAN JOSE 5 0 0 0 ***1394** MARZA SALES, RUBEN 14,1 14,4 14,5 3,2
***8607** MANCHO CORDÓN, PAULA 14,4 14,5 3,2 0 ***8848** MARZAL ALFARA, XAVIER 5 0 0 0
***8607** MANSILLA GUAJARDO, ALONSO ESTEBAN 18 4 5 0 ***8250** MARZO CORACHÁN, SARA 3,2 0 0 0
***0696** MANTAS BIOSCA, ÓSCAR 12 13 27 0 ***9448** MAS CABO, BORJA 5 0 0 0
***8952** MANZANARO LÓPEZ, MARINA 3,2 0 0 0 ***0793** MAS MOLLÀ, GERARD 3,2 0 0 0
***5413** MÁÑEZ GARIBO, MONICA 5 0 0 0 ***3452** MAS SÁEZ, IRENE 14,1 14,5 0 0
***6215** MÁÑEZ PARDO, JAVIER 3,2 0 0 0 ***4733** MAS SILVESTRE, ELENA 13 0 0 0
***5089** MARCILLA POLO, AITOR 14,5 0 0 0 ***0576** MAS VERGE, IVAN 5 0 0 0
***3159** MARCO GARCÍA, VICENTE 14,1 14,5 0 0 ***6025** MASIP BARBERÀ, ESTHER 5 0 0 0
***5462** MARCOS CIFUENTES, JESUS 3,2 0 0 0 ***3568** MASOUD YASSIN, JULUD 12 27 0 0
***7215** MARCOS MORALES, JARA 13 0 0 0 ***9296** MATA DE LA FUENTE, JOSE JAVIER 14,4 14,5 0 0
***0640** MARÍ MARTÍNEZ, GERMÁN 4 0 0 0 ***3906** MATA LARA, NATALIA 5 0 0 0
***5371** MARÍN CALVO, HERNAN 14,4 3,2 0 0 ***0509** MATARREDONA VALOR, PABLO 14,4 14,5 0 0
***0499** MARIN MONTON, ALBA 12 27 0 0 ***1865** MATEOS MASA, JUAN LUIS 3,2 0 0 0
***3348** MARÍN RUIZ, JORGE 12 27 0 0 ***5974** MATEU BIOSCA, GABRIEL 12 27 0 0
***0630** MARÍN SANJOSÉ, PABLO 17 0 0 0 ***7978** MATEU MARTÍNEZ, AMPARO 3,2 0 0 0
***2247** MARÍN TEJADILLOS, PAULA 14,4 14,5 0 0 ***5049** MATIAS GALLEGO, PILAR 28 3,2 0 0
***0558** MARÍN VÁZQUEZ, ANDREA 12 27 0 0 ***2654** MATICORENA BENITES, AGNELA CAROLA 13 0 0 0
***0297** MAROTO CORCOLES, GUILLEM 5 0 0 0 ***4760** MAYOR ARBELO, EDGAR 12 13 27 0
***6371** MAROTO LLAMAS, JAVIER 14,2 0 0 0 ***0375** MAZCUÑÁN MERINO, CAROLINA 12 27 0 0
***5528** MAROTO NAVAS, SILVIA 13 0 0 0 ***0823** MAZO RUBIO, SERGIO 5 0 0 0
***9298** MARQUEZ GARCIA-LUENGO, SOLEDAD 13 0 0 0 ***9164** MECHÓ CARRATALÁ, MARTA 12 27 0 0
***3141** MÁRQUEZ LÓPEZ, MARAVILLAS 12 27 0 0 ***5534** MECINAS PARDO, BRAYAN 13 0 0 0
***8623** MARRAHÍ LÓPEZ, DANIEL 12 13 27 0 ***5393** MEDINA CAJA, PAULA 5 0 0 0
***9239** MARSET GOMIS, SILVIA 14,1 14,5 3,2 0 ***3351** MEDINA FERNÁNDEZ, NOELIA 12 0 0 0
***9473** MARTÍ BELDA, MARIA 3,2 0 0 0 ***5938** MEDINA GONZÁLEZ, VICENT 5 0 0 0
***9473** MARTÍ BELDA, MERITXELL 3,2 0 0 0 ***3216** MEDINA TOMÁS, NICOLÁS 2 0 0 0
***8634** MARTÍ BOIX, JOAN 5 0 0 0 ***0707** MELÉNDEZ ABRIL, JAVIER 12 27 0 0
***3505** MARTÍ CAMÚS, LETICIA 14,4 14,5 3,2 0 ***0375** MELÉNDEZ ABRIL, JOSÉ DAVID 12 27 0 0
***0145** MARTÍ GARCÍA, ALBERTO 12 27 0 0 ***6514** MELERO GARRIGOS, LAURA 12 27 0 0
***4943** MARTÍ GONZÁLEZ, MACIÁ 13 0 0 0 ***8790** MELIÁ SEMPER, MARÍA 13 0 0 0
***1357** MARTI HAYNES, ERIC 14,5 0 0 0 ***2713** MENA ESCRIBÁ, JORGE 13 0 0 0
***9834** MARTÍ MARTÍNEZ, MARÍA 6 0 0 0 ***8575** MENARGUEZ LORENZO, BORJA 5 0 0 0
***5815** MARTÍ MIRALLES, CRISTINA 3,2 0 0 0 ***5920** MENDES PINTO, VANIRA 12 27 0 0
***7258** MARTÍ SANCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 13 5 0 0 ***5510** MÉNDEZ GUTIÉRREZ, ÁLVARO 14,5 0 0 0
***9878** MARTI VALERO, ANGELA 3,2 0 0 0 ***0576** MENDOZA GUEVARA, NÉSTOR JAVIER 5 0 0 0
***3124** MARTÍN AROCAS, JORDI 12 27 0 0 ***5994** MERELO GINEL, ADELA 2 0 0 0
***4166** MARTIN MERCHÁN, ANDREA 28 3,2 0 0 ***3893** MERENCIANO MARTI, CARLOS 5 0 0 0
***5143** MARTÍN NOFUENTES, PABLO 14,5 3,2 0 0 ***8827** MESEGUER ESBRÍ, PABLO 3,2 0 0 0
***2800** MARTÍN NOVOA, CRISTINA 12 13 27 0 ***7400** MESTRE CARMONA, MARIA MERCEDES 12 13 27 0
***0458** MARTÍN OSUNA, JUAN JOSÉ 14,4 14,5 3,2 0 ***8664** MEZOUAR , MOUNIR 12 27 0 0
***5897** MARTIN PEREZ, LARA 14,4 0 0 0 ***7845** MICHA MBANG, ALFREDO 5 0 0 0
***0651** MARTIN SANCHO, CHRISTIAN 5 0 0 0 ***6056** MIGUEL GARCÍA, ESTEBAN 13 0 0 0
***5007** MARTÍNEZ ANDREU, AITANA 12 13 27 0 ***5464** MIGUEL MONTERO, PABLO JOSE 13 0 0 0
***7893** MARTINEZ ATIENZAR, JOSE RAMON 12 27 0 0 ***4409** MIGUEZ ORELLANA, RASHLI SABRINA 12 13 27 0
***8859** MARTÍNEZ AYALA, CANDELA 13 0 0 0 ***8953** MILLÁN OMAR, IÑAKI 12 27 0 0
***0181** MARTINEZ BAÑOS, MANUEL JOSE 12 27 0 0 ***4649** MILLET , THEO AUGUSTIN 12 27 0 0
***5903** MARTÍNEZ BERNAL, CRISTINA 13 18 5 0 ***3034** MINGOT BÉJAR, AGUSTÍN 14,1 14,5 0 0
***1809** MARTÍNEZ BERTOMEU, MARIA 12 27 0 0 ***4077** MINGOTAUD DONET, DANIEL JEAN 5 9,2 0 0
***3989** MARTÍNEZ BOGGIO, SANTIAGO DANIEL 7 0 0 0 ***8537** MÍNGUEZ VINDEL, TERESA 13 0 0 0
***9212** MARTÍNEZ CANET, ARIADNA 14,1 14,5 0 0 ***3074** MIÑANA CALATAYUD, JOSEP 12 27 0 0
***9896** MARTÍNEZ CASTILLO, PAOLA MARÍA 13 0 0 0 ***9716** MIÑANA TORRES, ANDRÉS 14,1 14,5 0 0
***9432** MARTÍNEZ CONEJERO, ADRIÁN 12 13 27 0 ***6278** MIOTA PEREZ, PAULA 3,2 0 0 0
***9433** MARTÍNEZ CONEJERO, SARA 12 13 27 0 ***2370** MIQUEL FORES, LLUIS 5 0 0 0
***7015** MARTÍNEZ CONTRERAS, LAURA 12 27 0 0 ***6600** MIQUEL GARCÍA, MARIA 9,2 0 0 0
***5335** MARTÍNEZ ESPINOSA, BENJAMÍN 4 0 0 0 ***1188** MIQUEL LEAL, FRANCISCO JAVIER 3,2 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33780

***5322** MIRA PINA, ÁLVARO JOSÉ 14,1 14,5 0 0 ***3275** MURILLO MARCO, JAVIER 12 27 0 0
***3484** MIRAGALL CASELLES, JAVIER 14,1 14,5 0 0 ***8185** MURRIETA PINEY, PATRICIO 5 0 0 0
***6699** MIRALLES LÓPEZ, ANA 12 27 0 0 ***8603** MUSTIENES BELLOT, ALVARO ENRIQUE 14,4 0 0 0
***1807** MIRALLES MAS, NEUS 14,1 14,5 0 0 ***6314** MUT CASANOVA, FRANCESC 14,1 0 0 0
***5261** MIRALLES RODRÍGUEZ, IVAN 13 0 0 0 ***1215** NADERPOUR PEÑALVER, ALICIA 14,1 14,5 0 0
***9643** MIRAMBELL SABATER, MIGUEL 14,4 3,2 0 0 ***7911** NAHARRO MEGIAS, JUAN CARLOS 12 13 27 0
***8593** MIRÓ SANZ, ADRIÁN 14,5 0 0 0 ***4281** NAKAEMA ARONIS, ANDRÉ 7 0 0 0
***1783** MOCHOLÍ BELENGUER, EDUARD 14,1 14,5 3,2 0 ***9572** NARBONA SAHUQUILLO, SERGIO 14,4 14,5 0 0
***0847** MOCHOLÍ BELENGUER, FERRAN 14,1 14,5 3,2 0 ***0612** NAVAL RAMO, JOAN 3,2 0 0 0
***7898** MOCHOLÍ SORIANO, VICENT 4 0 0 0 ***2814** NAVARRO CARCELÉN, JUAN 14,1 14,5 28 0
***2228** MOINELO TORRES, MATEO JOSÉ 3,2 0 0 0 ***0216** NAVARRO DEL VALLE, JORGE 3,2 0 0 0
***6039** MOLERO BOLTES, FRANCESC XAVIER 4 5 9,1 0 ***0542** NAVARRO GILABERT, BLANCA 5 0 0 0
***0115** MOLINA CHUMILLAS, DALYLA 12 13 27 0 ***0741** NAVARRO GISBERT, PABLO 12 13 27 0
***5940** MOLINA FIGUERES, MARÍA CRISTINA 2 9,2 0 0 ***1258** NAVARRO MADRID, MARÍA ÁNGELES 13 5 0 0
***0829** MOLINA GALBIS, ADRIÁN JORGE 14,5 0 0 0 ***2222** NAVARRO SERRA, CARLOS 3,2 0 0 0
***2212** MOLINA GARCIA, MIQUEL 3,2 0 0 0 ***8887** NAVARRO TARIN, JUAN JOSE 13 0 0 0
***8459** MOLINA GARRIDO, ANTONIO 5 19 0 0 ***8044** NAVARRO VILLENA, TANIA 12 27 0 0
***0935** MOLINA PASCUAL, LIRIOS 14,1 0 0 0 ***5874** NEGRE GARRIGUES, ARNAU 12 27 0 0
***8987** MOLINA VERCHER, SANTIAGO 13 0 0 0 ***8313** NEVADO JIMENEZ, SERGIO 5 0 0 0
***7067** MOLINER GALBIS, DANIEL 3,2 0 0 0 ***9126** NICOLÁS GIMENO, AMPARO 12 27 0 0
***7067** MOLINER GALBIS, JOSÉ 3,2 0 0 0 ***5597** NICOLAU CASTELLANOS, SERGI 6 0 0 0
***3884** MOLINETE SILVÁN, RUBÉN 13 0 0 0 ***8923** NIETO ORTEGA, ANTONIO 5 0 0 0
***0392** MOLL MONTANER, EVA 18 5 0 0 ***1263** NIEVES BONILLO, MARTA 28 0 0 0
***2583** MOLL QUEREDA, CARLOS 5 0 0 0 ***5707** NOGUERA GONZÁLEZ DE VALDÉS, LAURA 3,2 0 0 0
***9545** MOMCHILOVA BOLDISHKOVA, MARIYA 12 27 0 0 ***9637** NOGUÉS HERVÁS, LORENA 12 27 0 0
***4881** MONCHO GARCÍA, CARLA 12 27 0 0 ***8108** NOGUÉS MARTÍNEZ, ENRIC 14,3 14,5 0 0
***2839** MONER BERMEJO, MARCOS 3,2 0 0 0 ***8108** NOGUÉS MARTÍNEZ, JOSÉ 14,3 14,5 0 0
***7703** MONFORT GÓMEZ, MARIO 14,4 14,5 0 0 ***9420** NOTARIO RUBIO, MARIA 14,5 0 0 0
***5258** MONSELL RUEDA, MARÍA 3,2 0 0 0 ***5810** NUNES SARDI, ANDREA VALENTINA 12 0 0 0
***9164** MONSONÍS PAYÁ, ROCÍO 2 5 0 0 ***9719** NÚÑEZ RUIZ, RAFAEL 14,5 0 0 0
***1246** MONTALVÁ ORTIZ, PAULA 18 5 0 0 ***2493** OCHANDIO FERNÁNDEZ, ADRIÁN 13 0 0 0
***3399** MONTAÑO SUÁREZ , JHON JAIRO 13 0 0 0 ***5795** OCHANDO RODRÍGUEZ, LOURDES 14,5 0 0 0
***0042** MONTES DESCALZO, MIRIAM 5 0 0 0 ***4470** OCHOA BUIGUES, ESTHER 14,2 0 0 0
***0469** MONTESA MARIN, ESMERALDA 14,1 14,5 0 0 ***6765** OFICIAL SANTAMARÍA, DANIEL 4 0 0 0
***5872** MONTESINOS CUENCA, DANIEL 28 0 0 0 ***9532** OJEDA TEJERINA, LAURA 3,2 0 0 0
***5927** MONTESINOS HERRERO, AITOR 3,2 0 0 0 ***2801** OLAIZ PÉREZ, SHEILA 9,2 0 0 0
***3322** MONTIEL DOMÍNGUEZ, CRISTINA 14,5 28 0 0 ***4463** OLIVARES TOMÁS, JAVIER 14,5 28 3,2 0
***7035** MONTIEL PRIETO, TOMAS 6 0 0 0 ***1870** OLIVER FERRANDIZ, SONIA 14,1 14,5 0 0
***5155** MONTOLIO BARRACHINA, SERGIO 12 0 0 0 ***1948** OLIVEROS AMOROS, ANTONIO 14,1 14,4 14,5 0
***8674** MONTOLIU RICO, PABLO 14,4 14,5 0 0 ***0255** OLMEDA RAMIRO, IVÁN 2 0 0 0
***9070** MONTOLIU SILVESTRE, EVA 12 13 27 0 ***2269** OLMOS DE LUCAS, ANA BELÉN 12 27 0 0
***4975** MONZO PEREZ, JOSE MANUEL 3,2 0 0 0 ***6859** OLMOS MARTIN, LETICIA 14,1 14,5 28 0
***6041** MORA FENOLL, MÓNICA 14,4 14,5 0 0 ***5382** OLTRA ALMIÑANA, VÍCTOR 4 5 0 0
***3626** MORA PEREZ, FERNANDO LORENZO 12 27 0 0 ***5464** OMBUENA CABANES, NATALIA 12 13 27 0
***3226** MORAGA MARTÍNEZ, JUAN SALVADOR 28 3,2 0 0 ***4604** ONDO ANGONO, PACOMIO EBANG 7 0 0 0
***0619** MORAGUES DOMÍNGUEZ, IGNACIO 13 0 0 0 ***4035** ONTENIENT LLEDÓ, ANA ISABEL 18 5 0 0
***6764** MORALES ESTRELLA, DANIEL 12 27 0 0 ***1831** ORDÓÑEZ AGUILAR, ESTRELLA 3,2 0 0 0
***0875** MORALES GÓMEZ, CRISTINA 12 0 0 0 ***3990** ORENGO LLINARES, SERGIO 14,1 14,5 0 0
***8948** MORANTE GARCIA, JULEN 12 27 0 0 ***1363** ORNAGHI , JUAN MATIAS 13 0 0 0
***7719** MORATA SORIA, ROCÍO 5 0 0 0 ***0614** OROZCO CUÑAT, ASIER JUAN 5 0 0 0
***8158** MORATINOS GIL, ÁLVARO 12 27 0 0 ***9751** ORTEGA ALBERO, NEUS 3,2 0 0 0
***7194** MORATÓ ALMENDRAS, EMILCE 5 0 0 0 ***6454** ORTEGA REBOSO, ABRAHAM 13 0 0 0
***5930** MORCILLO ESQUERDO, MARÍA DEL CARMEN 12 13 27 0 ***2803** ORTEGA SEBASTIÀ, RAFEL 5 0 0 0
***5423** MORCILLO VIZUETE, FRANCISCO 3,2 0 0 0 ***1468** ORTEGA VELA, JESUS 13 0 0 0
***5423** MORCILLO VIZUETE, JAVIER 3,2 0 0 0 ***6195** ORTEGÓN LANCHEROS, DIANA CAROLINA 7 0 0 0
***9120** MOREJÓN CARRIÓN, GENESIS PIEDAD 5 0 0 0 ***5469** ORTIZ ARENAS, JOSE FRANCISCO 14,4 14,5 0 0
***6042** MOREJÓN CEBRIÁN, ROBERTO 13 0 0 0 ***6346** ORTIZ CASANOVA, MARÍA TERESA 14,1 14,3 14,4 14,5
***4419** MORELLÁ GUILLÉN, ALBERTO 12 27 0 0 ***2218** ORTIZ CORNEJO, CARLOS FRANCISCO 5 0 0 0
***4085** MORENO FITA, SARA 12 27 0 0 ***9801** ORTIZ FRANCÉS, JAVIER 14,2 14,3 14,5 0
***4871** MORENO FRANCO, ÁLVARO 5 0 0 0 ***2271** ORTIZ GÓMEZ, JUAN PABLO 5 0 0 0
***8730** MORENO GARCÍA, MARTA 5 0 0 0 ***7560** ORTIZ OJEDA, MARC A. 3,2 0 0 0
***1415** MORENO JIMÉNEZ, GONZALO 4 0 0 0 ***4577** ORTIZ SOLIVELLES, RAÚL 12 27 0 0
***6421** MORENO LÓPEZ, HÉCTOR 5 0 0 0 ***8177** ORTIZ TORONDEL, PALOMA 13 5 0 0
***9551** MORENO MONTAGUD, CARLOS 2 0 0 0 ***6340** ORTIZ-VILLAJOS CANO, SEREZADE PILAR 4 0 0 0
***1519** MORENO OLMEDO, MIRIAM 5 0 0 0 ***5205** ORTUÑO ANDREU, URBANO FRANCISCO 5 0 0 0
***9177** MORENO SANZ, ALEJANDRA 3,2 0 0 0 ***4662** ORTUÑO RECHE, JULIO 14,5 0 0 0
***5621** MORENO SUNTAXI, BRIGITTE ESTEFANIA 5 0 0 0 ***5028** OTALORA PEÑA, RUBEN 2 0 0 0
***3234** MORENO TEMPORAL, RAQUEL 3,2 0 0 0 ***3914** OUAHID HESSISSEN, ALIA 12 27 0 0
***6392** MORENO TEODORO, JOAN CIPRIÀ 13 0 0 0 ***7579** OZERNOV , ANDRIY 5 0 0 0
***3348** MORILLAS JEREZ, JOSÉ 28 0 0 0 ***5837** PACHECO GIL, RICARDO 18 5 0 0
***9290** MOROCHO REALPE, EDDY PATRIK 13 0 0 0 ***1773** PALACÍ RIBES, MARIA 12 27 0 0
***2043** MOROCHO REALPE, EDDY PATRIK 12 27 0 0 ***6431** PALACIOS VILA, PAU 12 27 0 0
***6317** MOROTE ROCHER, DAVID 5 0 0 0 ***3173** PALACIOS VILLAPLANA, MARIO 14,4 0 0 0
***1571** MOSCARDÓ DAVÓ, RAFAEL 14,1 14,5 0 0 ***9735** PALAU RAMOS, FERNANDO 13 0 0 0
***3547** MOSCARDO GARCIA, GABRIELA 3,2 0 0 0 ***0997** PALLARDÓ PÉREZ, IRENE 12 0 0 0
***1913** MOYA BAHAMONDE, ÓSCAR 13 0 0 0 ***9569** PALLARES MARCO, PALOMA 14,4 14,5 0 0
***2113** MOYA CORRECHER, ANA 5 0 0 0 ***1234** PALOMAR COSÍN, EVA 14,4 0 0 0
***6349** MOYA LATORRE, MIRIAM 3,2 0 0 0 ***0320** PALOMAR COSÍN, NATALIA 14,4 0 0 0
***5221** MOYA MUÑOZ, FERRAN 12 0 0 0 ***5811** PALOMARES OJEDA, CAROLINA 14,5 0 0 0
***0219** MOYA OTONDO, JESUS 5 0 0 0 ***5633** PALOMARES SENDRA, EDUARD 14,4 14,5 0 0
***5731** MUAKUKU MAKENDENGUE, MIGUEL ANGEL 4 7 0 0 ***6096** PALOMO VARGAS, CRISTIAN RAÚL 6 0 0 0
***5348** MUNERA CABAÑERO, GLORIA 12 27 0 0 ***0285** PANDOLFO , MARTINA 13 0 0 0
***6217** MUNERA LAVERNY, IRIS 5 0 0 0 ***2300** PARDINES MAS, VICENTE 5 6 0 0
***5198** MUÑOZ AGULLÓ, ALICIA 12 27 0 0 ***5788** PARDO ALONSO, ADRIÁN 5 0 0 0
***9311** MUÑOZ BARCELÓ, DAVID 14,5 0 0 0 ***3030** PARDO BENET, UNAI 12 27 0 0
***1497** MUÑOZ CLEMENTE, DAVID 14,5 0 0 0 ***5852** PARDO OLMOS, JOSE FRANCISCO 5 0 0 0
***0193** MUÑOZ DE GRACIA, SARA 3,2 0 0 0 ***6588** PARDO PUERTO, PABLO 12 13 27 0
***5717** MUÑOZ GIL, MIGUEL ALEJANDRO 12 27 0 0 ***6234** PAREDES CAÑADAS, JOSÉ MANUEL 12 27 0 0
***5931** MUÑOZ LÓPEZ, RAQUEL 12 27 0 0 ***1803** PAREDES CERVANTES, ALBERTO 3,2 0 0 0
***4307** MUÑOZ RODRIGUEZ, LAURA 3,2 0 0 0 ***9023** PAREDES DELHOM, CLARA 12 27 0 0
***2195** MUÑOZ VILA, NURIA 3,2 0 0 0 ***3709** PAREDES SANCHEZ, MARIO 12 27 0 0
***1189** MURIACH PÉREZ, VICTORIA 14,4 14,5 3,2 0 ***8123** PARRA CUENCA, JOSE MIGUEL 5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33781

***3358** PARRA LASSO, JOSE ANTONIO 28 0 0 0 ***4978** PILES VICENTE, INÉS ZHIHUAN 12 27 0 0
***8738** PARRA MOLINA, HÉCTOR 3,2 0 0 0 ***0886** PINA MORENO, MARÍA LUISA 5 19 0 0
***0118** PARREÑO ORTIZ, BIBIANA 12 27 0 0 ***0765** PINO FUSTER, TERESA 12 27 0 0
***9856** PART LÓPEZ, JOAN 12 13 27 0 ***5217** PINTO CUADROS, JOSÉ ANTONIO 2 9,2 0 0
***6068** PASCUAL AMAT, JOSEP 5 0 0 0 ***7366** PINTOR RUBIO, ALEJANDRO 14,3 14,5 28 0
***4823** PASCUAL BAFALUY, MANEL 14,4 14,5 3,2 0 ***7721** PIÑERO FERNÁNDEZ, PEDRO JAVIER 13 5 9,1 0
***9741** PASCUAL CASCANT, ANA 12 13 27 0 ***1954** PIQUER GIMENO, BORJA 14,3 14,5 0 0
***2875** PASCUAL GORRIZ, ANA 14,1 0 0 0 ***6223** PIQUERAS MELERO, RAUL 12 27 0 0
***5012** PASCUAL NAVARRO, DANIEL 13 0 0 0 ***3630** PIRIS MAYOR, MARTA 12 13 27 0
***9522** PASTOR CALATAYUD, NURIA 14,4 14,5 3,2 0 ***5380** PITARCH BERNÁ, RAFAEL 3,2 0 0 0
***4733** PASTOR CATALÁ, CARMEN 14,4 14,5 0 0 ***1485** PITARCH GASCON, JORGE 13 0 0 0
***9842** PASTOR MARTINEZ, LAURA 5 0 0 0 ***3833** PLÁ HERNANDEZ, ADRIÁN 14,1 14,4 14,5 0
***0158** PASTOR MASIA, MARCOS 5 0 0 0 ***6253** PLÁ SALOM, JÚLIA 3,2 0 0 0
***9454** PASTOR MORENO, CARMEN 12 13 27 0 ***8149** PLA TUDELA, KILIAN 12 27 0 0
***3067** PASTOR NADAL, SARA 12 13 27 0 ***1464** PLATA RUIZ, ÁLVARO 28 3,2 0 0
***3115** PAYÁ AMORÓS, SARA 13 0 0 0 ***6070** PLAZA ESTEVE, ANDREU 4 0 0 0
***8869** PAYÁ GÓMEZ, MAURO 13 0 0 0 ***3362** POLO ORTEGA, RAQUEL 14,5 28 0 0
***0111** PAYÁ OLMOS, DAVID 18 0 0 0 ***4489** POLO YAGÜE, SALVADOR 12 27 0 0
***4425** PAYÁ SAMPER, DÉBORA 18 4 5 19 ***6354** POMARES BLEDA, LAURA 3,2 0 0 0
***3551** PEDRAJAS DE LA FUENTE, DANIEL 5 0 0 0 ***0234** POMARES HERNÁNDEZ, MIGUEL 5 0 0 0
***3669** PEDRAJAS GONZALEZ, JAIME 14,4 0 0 0 ***0180** POMARES TARIN, DAVID 12 27 0 0
***3934** PEDRERA ALCOCER, ERICA CLARISA 14,4 14,5 0 0 ***7830** PONCE DÍAZ, MIQUEL 3,2 0 0 0
***1853** PEDRO GARCIA, ANTONIO 14,1 14,5 0 0 ***3735** PONCE MÁÑEZ, ALBERTO 13 4 5 0
***5321** PEINADO ASENSI, IVÁN 12 27 0 0 ***7690** PONCE MORA, ALBERTO 2 0 0 0
***1037** PEINADO ASENSI, SONIA 5 0 0 0 ***2334** PONS ALONSO, OMAR 4 0 0 0
***2899** PEIRO ABREU, ANDRES 14,4 14,5 3,2 0 ***0636** PONS ESTRUCH, ARANTXA 2 0 0 0
***7513** PEIRÓ GASCÓ, SOFÍA 14,5 0 0 0 ***3388** PONS GÓMEZ, SERGIO 12 27 0 0
***8686** PEIRO POUS, JOSEP 12 27 0 0 ***5733** PONS MATA, ESMERALDA 3,2 0 0 0
***5992** PELLICER CLOQUELL, JOAN 6 0 0 0 ***6638** PONS MORO, DAVID 13 5 0 0
***6034** PELLICER DE JUAN, EVA 5 9,2 0 0 ***7205** PONS VALVERDE, SOFÍA 14,4 14,5 3,2 0
***7384** PEÑA MIÑANO, RAUL 3,2 0 0 0 ***3189** POPA , MARIUS CATALIN 5 0 0 0
***5127** PERAL LARA, SANDRA MARÍA 5 0 0 0 ***8240** PORCEL SANCHÍS, DAFNE 12 27 0 0
***8342** PERALES GÓMEZ, JOSE ÁNGEL 12 27 0 0 ***7189** PORTILLO ALONSO, CARLA 12 27 0 0
***8342** PERALES GÓMEZ, JUAN 12 27 0 0 ***7306** PORTOLES VALERO, VICTOR 3,2 0 0 0
***9674** PERALES MARTÍ, MARÍA 5 0 0 0 ***8642** POUSA BARROS, GIANFRANCO 3,2 0 0 0
***5822** PERALES OLTRA, LAIA 5 0 0 0 ***5208** PRADAS SEGURA, SARAY 4 0 0 0
***0893** PERALTA MUÑOZ, MAURO 14,4 14,5 0 0 ***8413** PRADES AZNAR, GUILLEM 14,4 14,5 0 0
***9134** PEREIRA VICEDO, SERGIO 3,2 0 0 0 ***1087** PRADO CUCARELLA, LUIS 14,4 14,5 3,2 0
***6343** PERELLÓ PINAZO, RAÚL 3,2 0 0 0 ***5238** PRIETO MOTA, PAULA 3,2 0 0 0
***5883** PERET NOGUERA, PAU 5 0 0 0 ***4789** PRIMA MARGIOTTA, NATALIA 12 27 0 0
***8598** PÉREZ ALONSO, LAURA 5 0 0 0 ***4396** PRUÑONOSA SOLER, GUILLEM 3,2 0 0 0
***7631** PÉREZ BAIXAULI, ALEJANDRA 3,2 0 0 0 ***0934** PUCHOL VILAPLANA, LUCAS FCO BORJA 12 27 0 0
***0212** PÉREZ BENEYTO, AINOA 6 0 0 0 ***0235** PUENTE CORTÓN, RUBÉN 3,2 0 0 0
***5578** PÉREZ BOSQUE, GUSTAVO 5 0 0 0 ***2139** PUERTES ESPADAS, ANA 14,4 14,5 0 0
***6493** PÉREZ CAÑIZARES, MARTA 14,4 14,5 0 0 ***9034** PUERTO BOU, ROSA 14,1 14,5 0 0
***7754** PÉREZ CASAÑ, DAVID 5 0 0 0 ***8819** PUGA BENITEZ, ALEJANDRO 13 0 0 0
***3303** PÉREZ CASTILLO, FRANCISCO JOSÉ 12 27 0 0 ***6053** PUGLIA MARQUES, MARIA TERESA 12 13 27 0
***5743** PEREZ DE MADRID LAFUENTE, MARGARITA 3,2 0 0 0 ***6553** PUIG ANDRÉS, CARLOS 6 0 0 0
***9910** PÉREZ FERRÁNDIZ, ALEJANDRO 14,5 0 0 0 ***4120** PUIG PÉREZ, ANDREA 12 13 27 0
***2932** PÉREZ GARCÍA, ELISA 9,2 0 0 0 ***4920** PUPO VIGUER, ENRIQUE JOSÉ 14,1 14,4 14,5 0
***8652** PÉREZ GASCÓN, SERGIO 3,2 0 0 0 ***7710** QIU , MUYI 6 0 0 0
***4005** PÉREZ GOMARIZ, VERÓNICA 28 0 0 0 ***8415** QUEVEDO SANCHEZ, LAURA 13 5 9,2 0
***7668** PÉREZ HERRERO, SANDRA 12 27 0 0 ***7007** QUIJADA FERNÁNDEZ, DAVID 3,2 0 0 0
***0712** PÉREZ LACOMBA, JORGE 3,2 0 0 0 ***1200** QUILES NAVARRO, DAMIAN 5 0 0 0
***0001** PÉREZ LÓPEZ, PATRICIA 28 3,2 0 0 ***2215** QUINTANA GARCIA, EDWARD DAVID 5 0 0 0
***0245** PÉREZ MARTÍNEZ, CARLOS 3,2 0 0 0 ***5874** QUINTANILLA TALENS, JOSE ANTONIO 14,1 14,5 0 0
***8341** PÉREZ MORA, JAIME 13 0 0 0 ***4091** QUIRINO DE LIMA BARBOSA, RODRIGO 12 0 0 0
***0879** PÉREZ MULLOR, PABLO 14,1 14,5 0 0 ***6827** QUIROGA RODRÍGUEZ, FARA ANDREA 12 27 0 0
***1314** PÉREZ NAVARRO, ELENA 14,4 14,5 3,2 0 ***9843** RABADÁN MAYORDOMO, SARA 12 27 0 0
***1031** PÉREZ NAVAS, LIDIA 14,4 28 0 0 ***2919** RAGA ROJAS, PAU 13 0 0 0
***5544** PÉREZ NÚÑEZ, AGUSTÍN 4 5 0 0 ***4647** RAGA TOMÁS, PALOMA 13 0 0 0
***3889** PÉREZ OLCINA, JAVIER 14,4 14,5 0 0 ***8747** RAMÍREZ CANDELA, ELISA 13 0 0 0
***7927** PÉREZ PÉREZ, ANA PAULA 14,4 14,5 28 0 ***9380** RAMIREZ CODINA, CRISTINA 5 0 0 0
***9907** PÉREZ PÉREZ, BEATRIZ 13 0 0 0 ***4423** RAMÍREZ GONZÁLEZ, MAYRA ALEJANDRA 12 27 0 0
***0639** PÉREZ PÉREZ, PABLO 4 5 0 0 ***6473** RAMÍREZ LASTRA, MÓNICA 12 0 0 0
***2056** PEREZ PRADILLOS, RAÚL 14,5 0 0 0 ***9276** RAMÍREZ PADILLA, MANUEL 14,4 14,5 0 0
***9905** PEREZ RAMÓN, ADRIAN 3,2 0 0 0 ***9077** RAMÍREZ ZAMORA, JORGE 14,4 14,5 0 0
***7724** PÉREZ RÍOS, MARIA DEL PILAR 13 0 0 0 ***3489** RAMOS ANDREO, PABLO 3,2 0 0 0
***2635** PEREZ SAHUQUILLO, CAROLINA 12 0 0 0 ***8663** RAMOS MALO, HUGO 12 27 0 0
***5943** PÉREZ SANCHIS, BERNARDO 14,5 0 0 0 ***9033** RAMOS MARTINEZ, IRENE QIUWEI 12 27 0 0
***4887** PÉREZ SANGIL, JOSE ANDREA 12 13 27 0 ***4860** RAMOS MARTÍNEZ, LIDIA 12 27 0 0
***9928** PÉREZ SANJUÁN, PALOMA 5 0 0 0 ***5366** RAMOS PEREZ, MAGENCIA 14,1 14,5 0 0
***3481** PÉREZ SERRA, MIRIAM 5 0 0 0 ***3254** RAVELO MEDEROS, ÁLVARO 13 0 0 0
***3596** PÉREZ SIERRA, LUCÍA 14,4 14,5 0 0 ***2539** REAL BES, FRANCISCO DE PAULA 12 0 0 0
***0112** PÉREZ SOLER, CLARA 3,2 0 0 0 ***0656** REAL VALLÉS, VICENT RICARD 14,1 14,5 0 0
***9909** PÉREZ SUAY, PAULA 5 0 0 0 ***5016** REBOLLO PACHECO, OSCAR JOSE 12 27 0 0
***8849** PEREZ TARREGA, BORJA 14,5 0 0 0 ***0929** REDÓ RIBERA, MAX POL 12 13 27 0
***0355** PEREZ VALIENTE, ESTER 3,2 0 0 0 ***7523** REDÓN REDÓN, VICENTE MIGUEL 12 27 0 0
***8689** PEREZ-CEJUELA ECHEGOYEN, SILVIA 5 9,1 0 0 ***5879** REDONDO NAVARRO, ÁLVARO RAFAEL 7 0 0 0
***5985** PERIS CAMPILLO, SARA 12 27 0 0 ***2651** REDONDO PUELLES, FERNANDO 2 0 0 0
***8870** PERIS GALVEZ, EDGAR 12 27 0 0 ***6281** REHUES FONT, AIRAM DIANA 13 0 0 0
***4642** PERLES PERLES, MARÍA 12 27 0 0 ***9653** REIG COMINCHES, MATEO 5 0 0 0
***3417** PERNÍA VEGA, CRISTINA 13 0 0 0 ***3525** REIG MALONDA, MARC 3,2 0 0 0
***7112** PERSKI KACZMAREK, BARBARA MAGDALENA 5 9,1 0 0 ***4088** REMUZGO PINTO, GERSON APRAHAM 5 0 0 0
***7816** PERSONAT CALPE, ÁLVARO 14,1 14,5 3,2 0 ***9195** RESCALVO GIMENO, MARTA 14,1 14,5 0 0
***5875** PERTEGAZ TEN, JOSÉ 14,4 3,2 0 0 ***0115** REVENGA OLMOS, VÍCTOR 2 0 0 0
***3174** PERUGACHI MENACHO, JASON EDISON 12 13 27 0 ***0621** REVERT BAS, MANUEL 14,5 0 0 0
***3337** PETROVA KANEVA, ANASTASIYA 5 0 0 0 ***2270** REVERT FERRE, JOSÉ 4 5 0 0
***9725** PEYDRO ROS, EVA 14,4 14,5 0 0 ***7856** REYES TOVAR, ANDRÉS FELIPE 13 4 5 0
***0719** PÍA IZQUIERDO, FRANCISCO JOSÉ 13 0 0 0 ***0010** REYES VILLALBA, LUCÍA 12 13 27 0
***9755** PICÓ CARRILLO, IGNACIO 3,2 0 0 0 ***7444** RIASCOS RODGERS, CARLOS ALBERTO 6 0 0 0
***5188** PICOT MUÑOZ, DANIEL 14,4 14,5 3,2 0 ***4431** RIAZA TOMÁS, ALBA 13 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33782

***0773** RIBERA PICÓ, JOAN 3,2 0 0 0 ***5385** SAADALLAH , ANNA MOHSIN SAADALLAH 4 0 0 0
***2904** RIBERA VIDAL, SERGI 14,1 14,5 0 0 ***5674** SABARIEGO ARCÓN, LUCÍA 3,2 0 0 0
***2643** RICART PUCHADES, ADAM 12 27 0 0 ***8085** SABATER PÉREZ, JOAN 3,2 0 0 0
***0534** RICO BENEYTO, LARA 5 0 0 0 ***5958** SÁEZ FERRER, DAVID 3,2 0 0 0
***8115** RIERA BRONCHALES, LUCAS 14,5 3,2 0 0 ***0276** SAEZ GARIJO, IGNACIO 14,3 14,4 14,5 0
***1282** RIERA CHIRIVELLA, CARLOS 5 0 0 0 ***5092** SAEZ MARTINEZ, PEDRO 28 3,2 0 0
***1282** RIERA CHIRIVELLA, JAVIER 3,2 0 0 0 ***5159** SAHILI TOUNTI, SARA 12 27 0 0
***4025** RIOLA LUZ, ADRIÁN 13 0 0 0 ***5294** SAHUQUILLO BENITO, VÍCTOR BALDER 12 27 0 0
***0793** RÍOS NAVARRO, ANDREA 12 27 0 0 ***2497** SÁIZ BONILLA, MARÍA 28 0 0 0
***5945** RIPOLL BERENGUER, VÍCTOR 3,2 0 0 0 ***4268** SALA VINUESA, MARINA 5 0 0 0
***6081** RIPOLL ESCOLA, FRANCISCO 14,5 0 0 0 ***7773** SALANOVA ZAMORA, CRISTINA 12 27 0 0
***2884** RIVERA MUÑOZ, SANDRA 12 13 27 0 ***2500** SALAS MARTÍNEZ, SARAI 12 13 27 0
***6092** RIVERO SANTANA, CLAUDIA RAQUEL 13 0 0 0 ***1538** SALAZAR PEDRAZA, ÁNGEL 7 0 0 0
***9177** ROBERTO LENDÍNEZ, JESÚS YOEL 12 27 0 0 ***5919** SALES GARDE, ADRIÁN 5 0 0 0
***5342** ROBLES LOZANO, BEATRIZ 13 0 0 0 ***9872** SALES MORAGUES, MARIA 3,2 0 0 0
***9615** ROCA FABRA, JORDI 12 0 0 0 ***1889** SALIDO FERNÁNDEZ, ÁLVARO 2 0 0 0
***6512** ROCA TORRÓ, PABLO 5 0 0 0 ***6031** SALIDO GARCÍA, BORJA 13 0 0 0
***4131** ROCAMORA SEMPERE, ASUNCIÓN 5 0 0 0 ***6277** SALINAS DELGADO, ALEJANDRO 12 27 0 0
***2597** ROCHA ARAÚJO, ISABELLA OHANA 14,4 3,2 0 0 ***1918** SALINAS GONZÁLEZ, DANIEL ALEJANDRO 5 0 0 0
***0646** RODAS RADÍN, TOMÁS 12 27 0 0 ***1629** SALLA ANDRÉS, ÁLVARO 5 0 0 0
***5942** RÓDENAS ESTEBAN, MARÍA ÁNGELES 14,1 14,5 3,2 0 ***4415** SALORT JIMÉNEZ, JOSÉ 14,4 14,5 0 0
***9509** RÓDENAS MORENO, ESTHER 3,2 0 0 0 ***5841** SALVADOR CAMBRONERO, IVÁN 12 27 0 0
***0066** RÓDENAS ZULETA, VICTORIA EUGENIA 5 0 0 0 ***9872** SALVADOR GONZÁLEZ, ÁLVARO 3,2 0 0 0
***9019** RODRIGO GOZALVO, ASIA 14,4 14,5 3,2 0 ***6515** SALVADOR MAQUIN, GIANNPIER ALEXANDER12 27 0 0
***9891** RODRIGO ROCA, RUBÉN 5 0 0 0 ***5873** SALVADOR SANCHEZ, JOSE ALBERTO 13 5 0 0
***2084** RODRÍGUEZ BOSSAERS, CRISTIAN 5 0 0 0 ***9895** SALYUK , MYKOLA 12 27 0 0
***7622** RODRIGUEZ CARRETERO, ALEJANDRO 5 0 0 0 ***7926** SAMOILENKO , KRISTINA 13 0 0 0
***8545** RODRÍGUEZ DÍAZ, ANA 12 27 0 0 ***5109** SAMPER ALDEGUER, NATALIA 13 0 0 0
***9900** RODRÍGUEZ ESTEBAN, ROSALÍA 13 2 0 0 ***9499** SANCHA PLA, ALEJANDRO 12 27 0 0
***0232** RODRÍGUEZ ESTEVE, ÁLVARO 3,2 0 0 0 ***0953** SÁNCHEZ ALONSO, MARTA 4 0 0 0
***0232** RODRÍGUEZ ESTEVE, ANA 13 18 5 0 ***5773** SANCHEZ ANDREU, VICENTE 14,1 14,5 0 0
***3106** RODRÍGUEZ FERRANDO, ANNA 13 0 0 0 ***9287** SÁNCHEZ BERTOLÍN, JESÚS 14,5 0 0 0
***4268** RODRÍGUEZ GABELLA, AURORA 4 0 0 0 ***3110** SÁNCHEZ CERRILLO, ADRIÁN 3,2 0 0 0
***2384** RODRÍGUEZ GARCÍA, ANDREA 28 3,2 0 0 ***3343** SÁNCHEZ CERRILLO, ALFONS 3,2 0 0 0
***5380** RODRÍGUEZ GARCÍA, CRISTINA 13 0 0 0 ***7625** SÁNCHEZ COBO, IVÁN 3,2 0 0 0
***5204** RODRÍGUEZ GÓMEZ, VÍCTOR 3,2 0 0 0 ***0704** SANCHEZ FERNANDEZ, ELOISA MARIA 5 0 0 0
***7936** RODRÍGUEZ HOLGADO, CARMELA 12 27 0 0 ***5100** SÁNCHEZ GABALDÓN, FERNANDO 12 27 0 0
***6194** RODRIGUEZ MULEN, JOHANS 6 0 0 0 ***7519** SÁNCHEZ GARCÍA, ÁNGEL 3,2 0 0 0
***1820** RODRÍGUEZ OLMEDO, ALEJANDRO 14,5 3,2 0 0 ***1273** SANCHEZ GARCIA, PAULA 13 0 0 0
***3771** RODRÍGUEZ ONRUBIA, PATRICIA 14,4 28 0 0 ***6127** SÁNCHEZ GONZÁLEZ, NEREA 12 27 0 0
***4752** RODRIGUEZ PICAZO, MARINA 5 0 0 0 ***9884** SÁNCHEZ GRAU, SARA 12 27 0 0
***4416** RODRÍGUEZ RUIZ, MARCOS 12 27 0 0 ***8751** SÁNCHEZ IMBELÓN, JUAN 14,4 14,5 0 0
***8903** RODRIGUEZ SANCHEZ, ALVARO 5 0 0 0 ***2789** SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ABEL 12 27 0 0
***1179** RODRÍGUEZ SOTO, IRENE 9,2 0 0 0 ***2788** SÁNCHEZ JIMÉNEZ, CARLOS 12 27 0 0
***0185** RODRÍGUEZ TÉVAR, MARTÍN 3,2 0 0 0 ***9681** SANCHEZ LLOPIS, JAVIER 13 0 0 0
***3662** RODRÍGUEZ TOLDOS, ÁLVARO 12 13 27 0 ***1713** SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL 13 0 0 0
***8685** RODRIGUEZ VICTORY, MARCOS 12 27 0 0 ***8652** SANCHEZ MARTINEZ, PAULA 12 13 27 0
***0109** RODRÍGUEZ VIZCAÍNO, JAVIER 14,4 14,5 0 0 ***5066** SÁNCHEZ MEDINA, CARLA 14,4 14,5 0 0
***1990** RODRIGUEZ-PALMERO CAÑIZARES, LUCIA 14,5 0 0 0 ***4625** SÁNCHEZ MORENO, VERÓNICA 3,2 0 0 0
***8048** ROGER LAPARRA, GEMA 5 0 0 0 ***3875** SANCHEZ PARDO, ALBA 14,5 0 0 0
***9326** ROIG FERRER, ÓSCAR 3,2 0 0 0 ***1248** SÁNCHEZ PELÁEZ, DANIEL 5 0 0 0
***6093** ROIG RAMÓN, FRANCISCO 5 0 0 0 ***3487** SANCHEZ PELLO, JUAN IGNACIO 12 27 0 0
***0391** ROIG TORTOSA, PAU 5 0 0 0 ***1345** SÁNCHEZ PICAZO, MANUEL 14,1 14,5 28 0
***0662** ROLDÁN ALEGRE, ALBERTO 12 27 0 0 ***8941** SANCHEZ PRADO, SARA 5 0 0 0
***7712** ROLDÁN CERVERA, ELENA CLARA 3,2 0 0 0 ***0529** SÁNCHEZ QUILIS, IVÁN 5 0 0 0
***7115** ROLDÁN PASCUAL, DANIEL 12 27 0 0 ***9797** SANCHEZ RONCERO, ALEJANDRO 13 0 0 0
***6027** ROMAGUERA PERIS, CARLOS VICENTE 13 0 0 0 ***5079** SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ 14,5 28 0 0
***8352** ROMAN BORDES, MARCOS 5 0 0 0 ***0662** SÁNCHEZ ZARAGOZÁ, PENÈLOPE 5 0 0 0
***8044** ROMÁN CARTAGENA, CLARA 13 0 0 0 ***6468** SANCHIS CAMBRA, SARA 14,4 0 0 0
***9960** ROMÁN OMS, SERGIO 5 0 0 0 ***8697** SANCHIS CAPO, DAVID 5 0 0 0
***8348** ROMERO GALIANA, PAULA 14,1 14,5 0 0 ***8772** SANCHIS LORENTE, XAVIER BORJA 13 5 0 0
***8231** ROMERO LÓPEZ, ALBERTO 28 3,2 0 0 ***5884** SANCHIS MARÍN, ANTONI 12 13 27 0
***1024** ROMERO MORTE, CARLOS 14,1 14,5 0 0 ***0826** SANCHIS MICO, JORDI 14,4 14,5 0 0
***1024** ROMERO MORTE, SARA 14,1 14,5 0 0 ***0987** SANCHIS MOLTÓ, JORGE TOMÁS 14,5 0 0 0
***6141** ROMERO SÁNCHEZ, MIGUEL VICENTE 28 0 0 0 ***1208** SANCHIS NAVARRO, BORJA 3,2 0 0 0
***9035** ROMERO VILA, PAU 13 5 0 0 ***0582** SANCHIS PASTOR, ROBERT 14,4 0 0 0
***5995** ROMERO-ORTELLS LABRADA, FERRAN 3,2 0 0 0 ***8824** SANCHIS REIG, DIEGO 3,2 0 0 0
***3092** ROS ALMANSA, EVA 12 27 0 0 ***5998** SANCHIS RIBERA, ELENA 5 0 0 0
***9327** ROS BERONA, JOSÉ VICENTE 12 13 27 0 ***8558** SANCHÍS SOLERA, ISAAC 12 13 27 0
***4492** ROS RODRIGO, JOSEP 5 0 0 0 ***8122** SANCHO ALBELDO, VANESA 14,1 14,5 0 0
***5743** ROSA CUBELLS, PABLO 12 27 0 0 ***6174** SANCHO GIL, ANDREA 12 27 0 0
***3658** ROSALÉN LÉRIDA, ENRIQUE 14,1 14,5 0 0 ***2192** SANCHO MCGILL, RUBÉN ÁNGEL 5 0 0 0
***3658** ROSALÉN LÉRIDA, PAULA 13 0 0 0 ***5752** SANCHO MUÑOZ, JORGE 12 27 0 0
***3622** ROSERO BERRONES, JENNIFER ISABEL 5 0 0 0 ***0970** SANDI NAVARRO, PAOLA FERNANDA P. 12 13 27 0
***0101** ROSÚA VARGAS, ANA MARÍA 13 0 0 0 ***9164** SANJUAN BLASCO, TOMÁS 14,5 0 0 0
***4679** ROUMELIOTIS , JULIE HÉLÈNE EMILIE 12 27 0 0 ***2529** SANJUAN MARTÍNEZ, CARLOS 12 27 0 0
***7845** RUANO MATEA, JUAN CARLOS 28 3,2 0 0 ***4770** SANSALONI ITO, SIMEÓN 12 27 0 0
***3843** RUBIO ESCRIVÁ, MIREIA 3,2 0 0 0 ***9859** SANTAMARÍA PAVLOVA, KARINA 12 13 27 0
***5666** RUBIO GRAO, ELISABETH 12 13 27 0 ***4647** SANTANA ARTILES, CRISTINA 4 0 0 0
***7946** RUBIO MATOSES, JUAN JOSE 14,1 14,4 14,5 3,2 ***8886** SANTANA BLAY, JOSÉ 3,2 0 0 0
***2028** RUBIO RUBIO, JORGE 28 0 0 0 ***9289** SANTANDREU POLOP, CARLOS 13 0 0 0
***3266** RUBIO VILLALBA, IGNACIO 5 0 0 0 ***5617** SANTONJA BALAGUER, BORJA 5 0 0 0
***4851** RUBIRA MARTÍNEZ, JUANA 13 4 0 0 ***9352** SANTOS VELA, JULIÁN EDUARDO 14,2 0 0 0
***4958** RUEDA GARCÍA, ADA 3,2 0 0 0 ***0663** SANZ LEAL, ALEX 12 27 0 0
***2497** RUIPÉREZ CUESTA, JAVIER 14,5 0 0 0 ***5988** SANZ SANTACATALINA, REGINA 4 0 0 0
***9823** RUIZ FUSTER, ARNAU 14,5 3,2 0 0 ***9833** SANZ TORROMÉ, MIGUEL 3,2 0 0 0
***3137** RUIZ GARCÍA, NURIA 13 0 0 0 ***3104** SASTRE PONS, PAU 12 27 0 0
***5870** RUIZ HERRANDO, ALBA 12 27 0 0 ***6868** SEBASTIÁN LÓPEZ CÓZAR, JOSEP 5 0 0 0
***2835** RUIZ LÓPEZ, MARÍA 14,4 14,5 3,2 0 ***5949** SECO PEREZ, DAVID 4 0 0 0
***6197** RUIZ MARÍN, ESTER 14,4 14,5 0 0 ***9227** SELFA ESTAÑ, JOSÉ 19 0 0 0
***0000** RUIZ PEREZ, CLAUDIA 2 0 0 0 ***7263** SELLERS FERRÁNDIZ, LAURA 13 0 0 0
***1809** SAA PEREIRA, CECILIA 14,4 14,5 28 0 ***9562** SELVA VICEDO, PABLO 12 13 27 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33783

***8820** SEMPERE SANCHÍS, LUIS 13 0 0 0 ***3146** TEIXEIRA RICO, CRISTINA 12 0 0 0


***3258** SENDRA DOMÉNECH, CARLES 5 0 0 0 ***7973** TELLO BARBÉ, ENRIQUE 12 27 0 0
***4186** SENDRA MORELLI, CARLOS 12 13 27 0 ***9403** TEODORO CLIMENT, SERGIO 5 0 0 0
***9100** SEPULVEDA PIERA, ERIC 5 0 0 0 ***0036** TIERNO PUIG, PAULA 14,5 28 0 0
***8801** SERNA CABAÑERO, MIRIAM 14,5 0 0 0 ***8053** TIPAN QUINGA, ALEX DAVID 12 27 0 0
***1425** SERRA GIL, JAIME 14,4 14,5 3,2 0 ***8952** TIRIRA CARLOSAMA, KIMBERLEY LIZETH 5 0 0 0
***5726** SERRA PÉREZ, MARINA 13 0 0 0 ***9248** TOAPANTA AGUIAR, DEYANIRA SARAY 5 0 0 0
***1479** SERRA RAMO, ALICIA 12 27 0 0 ***3536** TODOLÍ ROMÁN, DELIA 2 0 0 0
***9338** SERRA SEGUÍ, SANDRA 5 0 0 0 ***4858** TOLEDO NAVARRO, JOSÉ 2 0 0 0
***0613** SERRANO ASENSI, IZAN 12 27 0 0 ***6600** TOLSÁ BELDA, JAVIER 12 27 0 0
***3427** SERRANO BAREA, VICTORIA 5 0 0 0 ***8424** TOMÁS CARRIÓN, RAÚL 12 27 0 0
***8842** SERRANO CALLEJAS, ADRIÁN 5 0 0 0 ***0770** TOMÁS GILABERT, AURORA 12 0 0 0
***8515** SERRANO LOPEZ, JOEL 12 27 0 0 ***4417** TOMÁS PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN 4 5 0 0
***2456** SERRANO PELEJERO, CRISTINA 3,2 0 0 0 ***2302** TOMÁS RICO, PABLO 13 0 0 0
***0929** SERRANO RODRÍGUEZ, SARA 28 0 0 0 ***6880** TONEGUZZO CHACON, SANTIAGO 28 0 0 0
***9932** SERRANO SERRANO, JOSÉ PASCUAL 6 0 0 0 ***0577** TORMO MORENO, ARTZEIZ 13 0 0 0
***7173** SEVERÍ PINAZO, ÁLVARO 14,1 14,5 3,2 0 ***5866** TORMO NAVARRO, CRISTIAN 12 27 0 0
***3040** SHAHINYAN , HASMIK 5 0 0 0 ***1789** TORMOS BOU, MARTA 14,5 0 0 0
***0335** SHAMOUN , ABDULHADY 7 9,1 0 0 ***7038** TORNERO COSTA, ROBERTO 14,4 14,5 28 3,2
***6441** SHAMOUN , ABDULHADY 13 0 0 0 ***4820** TORREGROSA SANCHIS, JAVIER 30 0 0 0
***9490** SHAPARIA , NISHIT RAJESHKUMAR 2 7 0 0 ***4945** TORREGROSA VICEDO, MAR 12 27 0 0
***3844** SIERRA GARCÍA, ANA 14,4 14,5 0 0 ***5689** TORREMOCHA LÓPEZ, CLAUDIA 12 27 0 0
***3943** SIFRE ALCANTARILLA, ALBA 12 27 0 0 ***5913** TORRES AGUIRRE, JUAN DAVID 12 27 0 0
***9934** SIGUERO TUDELA, MARTA MARAVILLA 6 0 0 0 ***0438** TORRES CALÁS, LAURA 12 27 0 0
***0152** SILVA FLORES, JOSÉ LUIS 13 5 0 0 ***2655** TORRES GARCÍA, MARTA 5 0 0 0
***8944** SILVA HERNÁNDEZ, ARACELI 12 0 0 0 ***8943** TORRES JUAN, MERITXELL 18 5 0 0
***5096** SILVERA VIES, ROMINA ANDREA 12 27 0 0 ***1277** TORRES VÉLEZ, ALFONSO 14,5 0 0 0
***0601** SILVESTRE BLANES, JULIA 13 5 0 0 ***2896** TORREZ RODAS, EUNISE MARISÉ 13 0 0 0
***1586** SILVESTRE MORCILLO, ROSA 14,1 14,5 0 0 ***7889** TORTAJADA PASTOR, JAVIER 5 0 0 0
***1172** SIMARRO AGRAMUNT, IVAN 12 13 27 0 ***4251** TORTAJADA RAMÍREZ, RUBÉN 5 0 0 0
***8040** SIMAS WOSOVICZ, PRISCILA 5 9,1 0 0 ***9068** TORTOSA MARTÍNEZ, GUILLERMO 3,2 0 0 0
***5781** SIMÓN ARGUDO, CARLES 3,2 0 0 0 ***9497** TOS CLEMENTE, IGNACIO 3,2 0 0 0
***2860** SIMÓN LOZANO, LORENA MARÍA 14,1 14,5 0 0 ***2173** TRAVER OLIVER, HILARIO 5 0 0 0
***0207** SIMÓN ROYO, CÉSAR 5 0 0 0 ***8615** TRIAS SEGURA, MARTA 12 27 0 0
***3182** SIREROL MAYOR, ALEXANDRE 14,4 14,5 0 0 ***7478** TRIGUERO JAKISCH, PAULA 28 3,2 0 0
***3395** SIREROL MAYOR, ENRIQUE 13 0 0 0 ***9779** TRUJILLO MARTÍNEZ, CÉSAR 3,2 0 0 0
***7880** SIRVENT PARRA, CARLOS 14,4 14,5 0 0 ***5167** TSAPARAS LOPEZ, GEORGES 5 0 0 0
***1121** SISTER DE MIGUEL, DAVID 5 9,2 0 0 ***8312** TUDELA GOZÁLBES, ALEXANDRE 12 27 0 0
***1461** SOARE , PAULA MARIA 12 27 0 0 ***4837** TUDELA LLORENTE, PAULA 13 5 0 0
***9121** SOLANA VIGO, NÉSTOR 5 0 0 0 ***5956** TUDELA PÉREZ, JORGE 3,2 0 0 0
***6650** SOLDATOV , PAVLO 13 0 0 0 ***7656** TUR GIMÉNEZ, LAURA 14,1 14,5 0 0
***4087** SOLER BORONAT, ORIA 12 27 0 0 ***6298** TUR MELIÀ, JAUME 12 27 0 0
***6880** SOLER CASESNOVES, DANIEL 12 27 0 0 ***0024** TURNER CEBRIA, DANIEL VICENTE 13 0 0 0
***7063** SOLER FLORES, IVÁN 12 27 0 0 ***9353** UBEDA ALMERICH, MATEO 12 27 0 0
***6173** SOLER GONZÁLEZ, JORDI 5 0 0 0 ***6429** UBEDA GANDIA, MARC 14,5 0 0 0
***3902** SOLER LÓPEZ, BEGOÑA 14,1 14,5 0 0 ***6623** ÚBEDA RIBERA, PATRICIA 5 0 0 0
***8287** SOLER MACIAS, ALFREDO 14,5 0 0 0 ***4922** URBANO CARRIZO, ANDRÉS 13 9,1 0 0
***6739** SOLER SANZ, SABINA 12 13 27 0 ***4811** UREÑA MONTAÑO, MARÍA INÉS 5 0 0 0
***8733** SOLERA RAMIRO, PERE 12 27 0 0 ***5332** URIOS ALACREU, ELIAS 3,2 0 0 0
***6281** SOLIS SOTO, RANDY JOEL 7 0 0 0 ***7566** URREA MONTOLIO, NOELIA 14,4 14,5 0 0
***9218** SOLIVA HERRÁIZ, PABLO 14,4 14,5 0 0 ***8986** URRECHO TORRES, JAVIER 14,4 14,5 0 0
***7140** SOLSONA MARTÍNEZ, MARÍA ELVIRA 14,4 14,5 0 0 ***2288** URRUTIA LAFUENTE, EDURNE 12 0 0 0
***9795** SOLVES SANCHO, BRAYAN 13 5 0 0 ***0899** USCATEGUI LINARES, ANDRÉS 14,4 14,5 0 0
***9917** SORIA CAÑAMÁS, JUAN JOSÉ 5 0 0 0 ***0787** USINA RODRÍGUEZ, ROBERTO 4 0 0 0
***9391** SORIA LLORCA, JOAN 14,1 14,5 0 0 ***8953** USMAN KHAN , RAJA MUHAMMAD 5 0 0 0
***9103** SORIANO BENAVENT, HIPÓLITO 4 0 0 0 ***7432** UTRILLA VALENZUELA, MARÍA 12 13 27 0
***9897** SORIANO DE LA FUENTE, JOSEP 5 0 0 0 ***1015** VALDEZ VIDAL, LAURA 28 0 0 0
***0853** SORIANO DÍAZ, GABRIEL 2 0 0 0 ***0511** VALENZUELA BELLIDO, LOURDES 14,4 0 0 0
***2644** SORIANO FERNÁNDEZ, JUAN VICENTE 14,4 14,5 3,2 0 ***3533** VALERO BERNAL, SOFÍA 12 27 0 0
***0993** SORIANO LÁZARO, ÁLVARO 3,2 0 0 0 ***7382** VALIENTE CARRETERO, DAMIAN 14,1 14,5 0 0
***9404** SORIANO LÓPEZ, VÍCTOR 14,5 0 0 0 ***2184** VALLE ALCÁCER, MARÍA PILAR DEL 13 0 0 0
***1285** SORIANO MARTÍNEZ, ANDREA 13 0 0 0 ***7711** VALLE SUAY, JOSÉ MANUEL 14,4 3,2 0 0
***1331** SORIANO PORTA, ENRIQUE 13 0 0 0 ***6464** VALLES FERRER, IVAN 14,5 0 0 0
***6364** SORIANO RODRIGUEZ, JOSÉ 4 0 0 0 ***5295** VALLÉS IBORRA, LUCÍA 14,4 0 0 0
***7653** SORRIBES CEREZUELA, SOFIA 5 0 0 0 ***0116** VALLÉS MICÓ, BELÉN 12 13 27 0
***3547** SOSPEDRA BEA, SARA 12 27 0 0 ***4056** VALVERDE GARCÍA, JOSÉ MARÍA 12 27 0 0
***8393** SOTO ANDREU, SARA 14,5 3,2 0 0 ***3635** VAQUER GREGORI, FRANCESC 2 0 0 0
***2041** SOTO INNOCENTI, STEFANO 13 0 0 0 ***9610** VAQUER MENDOZA, CARLOS 6 0 0 0
***9027** SOTO PEREZ, MARIA 12 27 0 0 ***6621** VARELA MARTÍNEZ, PAU 2 0 0 0
***1449** SPOHR FERNANDES, CÁSSIO 7 0 0 0 ***9833** VARGAS GUEVARA, YESSENIA 7 0 0 0
***0497** STANISLOWSKY LÓPEZ, DANIEL 13 0 0 0 ***1594** VARGAS ULLOA, HEIDDY ADRIANA 5 0 0 0
***7647** STARYKOV , OLEKSANDR 12 27 0 0 ***6327** VARGAS VALDERRAMA, NATALIA 5 0 0 0
***0781** SUÁREZ BARBER, SANTIAGO 6 0 0 0 ***7517** VÁSQUEZ MARIÑO, LAURA MELISSA 7 0 0 0
***9884** SUÁREZ CAZORLA, ROCÍO 2 0 0 0 ***6187** VÁZQUEZ ANTÓN, NURIA 6 0 0 0
***3285** SUAY LLUESMA, ALBA 13 5 0 0 ***4706** VAZQUEZ AZNAR, MARIA JOSE 13 0 0 0
***7752** SUBIELA ESTUPIÑA, HÉCTOR 14,5 3,2 0 0 ***7599** VÁZQUEZ MILLÁN, GABRIELLA DEL VALLE 12 0 0 0
***0133** SUCH ALBIÑANA, DAVID 5 0 0 0 ***5319** VÁZQUEZ MONTALVÁ, SALVADOR 14,4 14,5 0 0
***7649** SUESTA GIL, PABLO 12 27 0 0 ***8459** VEIGA LORENZO, MARIA VICTORIA 5 0 0 0
***4721** SZABADICS VARGAS, YENNY RONA 6 0 0 0 ***4569** VENDRELL LLOPIS, SILVIA 14,3 14,5 0 0
***0394** SZMAJ AGUILAR, JAROSLAW 12 27 0 0 ***3193** VENTSISLAVOVA GESHEVA, SIMONA 12 13 27 0
***9965** TABET ALEIXANDRE, ROBERTO 2 0 0 0 ***0902** VENTURA BLAY, CRISTINA 14,1 14,5 3,2 0
***0909** TADEO TORMOS, ADRIÀ 3,2 0 0 0 ***2680** VERDÚ ALBERT, ÁLVARO 12 27 0 0
***8988** TALENS PENALVA, FRANCESC 12 13 27 0 ***5244** VERDÚ LOZANO, ERNESTO 14,1 14,5 0 0
***6318** TAMAYO ARJONA, MANUEL 28 0 0 0 ***9285** VERGARA MARTINEZ, ANTONIO JOSE 3,2 0 0 0
***7849** TARAZONA GALA, JORGE 12 13 27 0 ***9813** VERT BAYO, NOÈ 6 0 0 0
***9861** TARAZONA MASIÁ, ALBERT 4 0 0 0 ***0761** VICENT MARTÍNEZ, MARÍA 5 0 0 0
***6052** TARAZONA MASIÁ, JORDI 5 0 0 0 ***1784** VICENTE MARTÍNEZ, RUBÉN 5 0 0 0
***7663** TARAZONA PANS, MARK 12 27 0 0 ***2358** VICENTE VILALTA, PATRICIA 5 0 0 0
***9197** TARAZONA SÁNCHEZ, ADRIÁN 14,1 14,5 0 0 ***6219** VICO BURRUEZO, MIREIA 5 0 0 0
***8358** TARRAZONA PERLA, ALEJANDRO DAMIÁN 14,4 0 0 0 ***1088** VIDAL CARBO, MIREIA 5 0 0 0
***1364** TÉBAR AGUILAR, MIRIAM 13 0 0 0 ***5253** VIDAL COLLADO, SERGIO 13 0 0 0
***7065** TEDESCO SIMÓ, MARINA 12 27 0 0 ***0491** VIDAL FITA, MARCOS 13 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33784

***0776** VIDAL GARCÍA, TOMÁS 12 13 27 0 ***8156** VIVANCOS GRAU, ARTURO 5 0 0 0


***6649** VIDAL HIDALGO, AMANDA 5 0 0 0 ***7829** VIVÓ VINDEL, LUCÍA MEI 3,2 0 0 0
***1626** VIDAL MANRIQUE, MARCOS 13 0 0 0 ***7606** WALLNER MARCO, ALEJANDRO 14,5 0 0 0
***5615** VIDAL MONTBLANCH, OMAYRA 4 0 0 0 ***2903** WANDOSELL HÓDAR, JOSÉ MARÍA 12 27 0 0
***3061** VIDAL SANZ, JOAQUIM 5 0 0 0 ***7821** WANG CHEN, PING 14,4 14,5 28 0
***2580** VIDAL SAPIÑA, MARÍA JOSÉ 13 0 0 0 ***7298** WU , RONGRONG 12 27 0 0
***7897** VIDAL SOLANO, LUIS 12 27 0 0 ***1551** XU , QUAN 12 13 27 0
***9834** VIDAL VINACHES, ADELA 5 0 0 0 ***3407** XU , YING 12 13 27 0
***0337** VIDORRETA FUSTER, PEDRO JAVIER 14,1 14,4 14,5 3,2 ***9863** YAGÜE HURTADO, CELIA 3,2 0 0 0
***4281** VIELMO COGO, VITOR 7 0 0 0 ***6877** YAGÜE MARTÍNEZ, PABLO 13 0 0 0
***0258** VIGGIANI , EVA 5 0 0 0 ***3549** YEPEZ SALINAS, NEVIL RAFAEL 28 0 0 0
***1849** VIGUER MONTEJANO, PAULA 6 0 0 0 ***8752** YERBES DE LA TORRE, MIREIA 14,1 14,4 14,5 3,2
***6008** VILA CASTELLÁ, AUSIAS 13 5 0 0 ***6296** YERITSYAN , SAMVEL 4 0 0 0
***6008** VILA CASTELLÁ, IRIS 13 0 0 0 ***3904** YIN , MING QI 13 0 0 0
***0301** VILA MOLINA, PALOMA 3,2 0 0 0 ***9738** YUSTE HERRERO, ANA 12 27 0 0
***0601** VILA RIDAURA, MIQUEL 12 27 0 0 ***2892** ZAFRA PASTOR, CARLOS 3,2 0 0 0
***5794** VILA VILA, RICARDO 14,1 14,5 0 0 ***9436** ZAFRA SEPULVEDA, HECTOR 12 27 0 0
***9799** VILAPLANA MARTÍNEZ, MARCELA 5 0 0 0 ***2582** ZAMORA FORTES, MARÍA 14,1 14,4 14,5 28
***0211** VILAR ABAD, ALEJANDRO 14,1 14,5 3,2 0 ***3239** ZAMORA SAHUQUILLO, AROA 28 0 0 0
***5279** VILELA MIQUEL, ANTONIO 14,3 14,5 3,2 0 ***4179** ZAMORA TORNERO, PAULA 12 0 0 0
***6120** VILISLAVOVA ANDONOVA, GABRIELA 5 0 0 0 ***4237** ZANNOUTI JARRADI, AMINA 6 0 0 0
***8672** VILLAFRUELA MARTINEZ, ALEJANDRO 5 0 0 0 ***1041** ZAPATA RINCON, JENNIFER TATIANA 13 0 0 0
***8102** VILLALBA CALOMARDE, SARAY 12 27 0 0 ***8246** ZARAGOZA PAREDES, JOSEP MANEL 3,2 0 0 0
***7484** VILLAPLANA MORENO, AITANA 13 0 0 0 ***5560** ZARAGOZA SOTO, CARLOS 14,1 14,5 3,2 0
***1499** VILLAR CEJALVO, PAULA 12 27 0 0 ***0829** ZARAGOZANO MARTÍNEZ, SOFÍA 14,3 14,5 28 0
***6778** VILLAR GALDÓN, AITOR 5 0 0 0 ***3664** ZELLIT , ASMAA 12 27 0 0
***1051** VILLAR VAREA, ALVARO 12 13 27 0 ***0511** ZHAO , JUN YI 14,1 0 0 0
***4979** VILLARMIN MARTINEZ, CARLA 12 13 27 0 ***4280** ZHOU ZHOU, RUN XIN 12 27 0 0
***9566** VILLAVICENCIO PARDO, CARLOS ENRIQUE 7 0 0 0 ***8959** ZOMEÑO BREITENSTEIN, IVÁN 14,4 14,5 0 0
***7651** VILLE , ALICIA 6 0 0 0 ***3816** ZURRIAGA PASCUAL, DANIEL 14,1 14,5 3,2 0
***5201** VINCI ENCINA, FRANCO AGUSTIN 5 0 0 0

Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante


***9167** ABAD LLORENTE, MICAELA 5 0 0 0 ***0066** ALVAREZ SANCHEZ, CESAR 2 0 0 0
***2175** ABELLAN CAMPOS, MARCOS 13 0 0 0 ***1581** ALVAREZ SERRA, MIREIA 14,2 0 0 0
***0705** ABORSOAIE , DANIELA MONALISA 13 27 0 0 ***4787** ALZALLU CATALAN, RAUL 5 0 0 0
***9482** ABOUKAMAR GARCIA, CAROLINA 6 0 0 0 ***1832** AMADO POL, DAVID 13 0 0 0
***1595** ACOSTA MENDEZ, ROMINA YANARA 5 0 0 0 ***8044** AMADOR ARGUMANEZ, PATRICIA 4 0 0 0
***7725** ADEVA NAVARRO, IRENE 9,1 0 0 0 ***3025** AMAT SANCHEZ, DARIO 3,2 0 0 0
***2154** ADEYEMI ADEYEMI, MARIAN 4 0 0 0 ***8616** AMAYA CORBACHO, AMELIA 14,4 0 0 0
***1720** ADSUAR DURA, PAULA 27 0 0 0 ***9169** AMMOUR LABADIA, ISLAM 14,4 0 0 0
***9522** AGUADO LOPEZ, PALOMA 5 0 0 0 ***1777** AMOROS BELTRA, ALVARO 27 0 0 0
***1818** AGUADO PICO, MARIA 14,1 14,4 14,5 3,2 ***4492** AMOROS CUTILLAS, MELANIE ROSA 14,4 14,5 0 0
***0878** AGUILAR VELEZ, IÑAKI 3,2 0 0 0 ***9173** AMOROS GARVI, ANDREA 14,1 14,5 3,2 0
***8412** AGULLO GINER, LORENA 13 5 0 0 ***8693** AMOROS MICO, ANNA 13 0 0 0
***7888** AGULLO IBARRA, PABLO 5 0 0 0 ***2114** ANDREU BERENGUER, LAURA 13 27 0 0
***4819** AGULLO LILLO, PABLO JOSE 5 0 0 0 ***2359** ANDREU VIVANCOS, DANIEL 5 0 0 0
***5510** AHMED ZEIDAN, JADIYA 6 0 0 0 ***5150** ANKVAB , LEONA 6 0 0 0
***2370** ALARCON CALERO, JOSE JOAQUIN 13 0 0 0 ***3450** ANTEZANA UDAETA, JORGE DAVID 13 0 0 0
***8468** ALARCON ESPEJO, PAULA 3,2 0 0 0 ***1735** ANTOLIN QUINTANA, VICTOR 3,2 0 0 0
***0439** ALARCON HERNANDEZ, MARIA DE LA PAZ 14,1 0 0 0 ***4313** ANTON AGULLO, ANA 5 0 0 0
***1790** ALBA CERDAN, MARCOS 13 0 0 0 ***7384** ANTON BAEZA, ANDREA 3,2 0 0 0
***4674** ALBA CERDAN, RAQUEL 13 27 0 0 ***8885** ANTON DURA, JAVIER 27 0 0 0
***7149** ALBALADEJO MAS, TAMARA 13 5 0 0 ***8445** ANTON FERNANDEZ, SOFIA 27 0 0 0
***5420** ALBERO BARCELO, ELENA 14,5 0 0 0 ***1764** ANTON GALIANA, CLARA 14,4 14,5 3,2 0
***5420** ALBERO BARCELO, RAQUEL 14,5 0 0 0 ***6608** ANTON LOZANO, MARIA 6 0 0 0
***8925** ALBERO NAVARRO, ROCIO 6 0 0 0 ***5277** ANTON NAVARRO, MARTA 27 0 0 0
***2854** ALBEROLA BELANDO, SANTIAGO 13 0 0 0 ***0907** AOULAD ALI, HANAN 5 0 0 0
***0142** ALBEROLA TORRES, JOSE 27 0 0 0 ***0841** APARICI MALCHIRANT, JOSE 13 0 0 0
***3085** ALBERT ALBERT, NATALIA 5 0 0 0 ***5487** APARICIO RIBERA, MIRIAM 13 27 0 0
***4543** ALCAÑIZ SANCHEZ, MARINA 10 0 0 0 ***6228** ARA MIRO, FERNANDO 5 0 0 0
***2728** ALCARAZ BAUTISTA, OLIMPIA 14,1 14,5 0 0 ***6504** ARACIL PALLARES, ERIKA 14,4 14,5 0 0
***9072** ALCARAZ LOPEZ, LUCIA 14,1 14,5 0 0 ***8935** ARAEZ GARCIA, ROCIO 4 0 0 0
***9686** ALDOSHIN TROPEIKO, ALEXANDER 13 27 0 0 ***7495** ARAGONES SANCHEZ, NERY 13 0 0 0
***8154** ALEDO VILLENA, MARIA 27 0 0 0 ***9338** ARCE INGA, LUIS HENRY 27 0 0 0
***1812** ALEIXANDRE BECERRA, JOSE 27 0 0 0 ***0472** ARENAS ELIAS, PAULA 27 0 0 0
***5527** ALEKSENKO , ANNA 14,5 0 0 0 ***8975** ARENAS ORTEGA, JOSE MANUEL 5 0 0 0
***8059** ALEMANY MOLINA, GABRIEL 14,1 14,5 0 0 ***2196** ARENAS VICENTE, GINEVRA 3,2 0 0 0
***6964** ALEMAÑ FUSTER, AURORA 5 0 0 0 ***6243** ARIAS ESTEVE, ANA MARIA 14,4 14,5 3,2 0
***8784** ALEMAÑ ORTUÑO, TAMARA 13 5 0 0 ***1068** ARIAS VERGARA, NATHALIE 5 0 0 0
***3942** ALFARO CARRETERO, JORGE 14,4 14,5 0 0 ***7581** ARJONA MARTINEZ, CARLOS 3,2 0 0 0
***2912** ALI TALHA MONTESINOS, OMAR 5 0 0 0 ***9004** ARNANDIS GUZMAN, PAULA 14,1 14,5 3,2 0
***8777** ALIAGA BENEIT, REMEDIOS 27 0 0 0 ***1802** ARRASATE GARCIA, ANDONI 3,2 0 0 0
***8367** ALIAGA PAMIES, CARMEN 14,1 14,5 0 0 ***6037** ASENJO RUEDA, LUIS 3,2 0 0 0
***7266** ALLAM TOUHAFI, OMAR 27 0 0 0 ***1923** ASHKANAY IBRAHIM, AYGYUL 13 27 0 0
***2207** ALMARAZ HERNANDEZ, ELENA 27 0 0 0 ***9800** ATENCIA PEREZ, PAU 5 0 0 0
***0558** ALMIÑANA ALBERT, ANGELA 5 0 0 0 ***8848** ATO TRIANA, LUCIA 5 0 0 0
***6903** ALMIÑANA MARTINEZ, DANIEL 5 0 0 0 ***6739** AUSINA SANCHEZ, SARA 14,1 0 0 0
***7184** ALMODOVAR GALVAÑ, VICTOR 5 0 0 0 ***5389** AVALOS ANTON, OLGA 27 0 0 0
***8864** ALONSO GOMEZ, JAIME 5 0 0 0 ***9013** AVILES ALONSO, YAIZA 27 0 0 0
***3157** ALONSO POVEDA, MARTA 13 5 0 0 ***7102** AZNAR MARTINEZ, CARLA 3,2 0 0 0
***3985** ALONSO SANCHEZ, IVANA 13 5 0 0 ***7451** AZNAR MAS, MARIA 13 27 0 0
***9329** ALOS GARCIA, CELIA 5 0 0 0 ***9668** AZUERO LOZANO, AYLIN YELISSA 5 0 0 0
***9761** ALOS YAGUE, EUGENI 3,2 0 0 0 ***3348** BABA ABDELHAY, DJAMILA 4 0 0 0
***8309** ALTED HURTADO, PABLO 13 27 0 0 ***8461** BAEZA ESTEVE, SANDRA 27 0 0 0
***7327** ALTED LOPEZ, NOBEL 5 0 0 0 ***2936** BAEZA PERALES, MAR 5 0 0 0
***8290** ALVAREZ CUADROS, JONAS 13 5 0 0 ***4059** BAILE PATIÑO, DAVID 27 0 0 0
***2798** ALVAREZ FERRANDIZ, ELENA 27 0 0 0 ***8204** BAILEN SANCHEZ, JESUS 14,1 14,5 0 0
***2691** ALVAREZ JOVER, LYDIA 9,2 0 0 0 ***6290** BAIXAULI DOMINGO, CARLA 5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33785

***6033** BALAGUER FRESNEDA, MARIA 5 0 0 0 ***3968** BOUHADJAR , SALIMA 5 0 0 0


***3255** BALAU , IOANA ANDREA 5 0 0 0 ***7262** BOUKRAA , JIHAD 5 0 0 0
***8508** BALBIN MEDINA, ELIZABETH ITATI 13 0 0 0 ***1070** BOUSSARHANE ES-SAFIRI, ADIL 27 0 0 0
***8182** BALLESTER LOPEZ, AMANDA 3,2 0 0 0 ***9869** BRACERO CLIMENT, AINHOA 5 0 0 0
***3050** BAÑULS BALLESTER, ANTONIO MANUEL 3,2 0 0 0 ***1648** BRAU GRECH, ADRIAN 14,4 14,5 0 0
***4308** BARBER LANUZA, RAQUEL 27 0 0 0 ***0193** BRESO OROZCO, ALBA 5 0 0 0
***6768** BARBERA FERRANDEZ, ALEXIA 5 0 0 0 ***2131** BRICIO CUESTA, MARIA TERESA 5 0 0 0
***8475** BARCELO QUILES, CELIA 13 0 0 0 ***1778** BRITO BROTO, RODRIGO 13 0 0 0
***1876** BARCELO VALVERDE, LUCIA 3,2 0 0 0 ***2802** BRITO SANTIAGO, PABLO 27 0 0 0
***3478** BARRAGAN GONZALVEZ, PAULA 14,4 14,5 0 0 ***2221** BUDA , MIRELA LIVIA 5 0 0 0
***2522** BARRAGAN POVEDA, ANDREA 14,2 3,2 0 0 ***5659** BULFTTE ABAGHRIR, FATIMA 27 0 0 0
***2419** BARRAJON REDONDO, EVA 3,2 0 0 0 ***9058** BUSTOS MORENO, MARIA 14,1 14,5 0 0
***5918** BARRAQUEL BOX, AITOR 4 0 0 0 ***7313** BUSTOS SEGOVIA, MARIA 5 0 0 0
***3852** BARRERA ACCIETTO, LUCIA BELEN 14,4 14,5 3,2 0 ***9367** CABALLER LLORENS, IGNASI 4 0 0 0
***3852** BARRERA ACCIETTO, MARTIN EMILIANO 14,4 14,5 3,2 0 ***3949** CABALLERO GRACIA, DANIEL 5 0 0 0
***3956** BARRERAS TALENS, CARLOS NICOLAS 14,1 14,5 0 0 ***6620** CABALLERO LEIVA, VIRGILIO 27 0 0 0
***3739** BARRERO LAVERDE, JOHANNA 9,1 0 0 0 ***8111** CABANES MARTI, MARTA 5 0 0 0
***1891** BARTON LOPEZ, PAZ 5 0 0 0 ***9795** CABEZOS SIRVENT, ADRIANA 14,4 14,5 3,2 0
***4599** BAS PEREZ, JESUS 14,5 0 0 0 ***4567** CABRERA LOPEZ, ARIADNA 27 0 0 0
***2957** BEAMUT TORTOSA, MARIA 14,1 14,5 0 0 ***5100** CACERES BERNABEU, ISMAEL 2 0 0 0
***9973** BECERRA FAJARDO, DANIEL NELSON 3,2 0 0 0 ***1782** CALATAYUD DOMENE, ALEIX 5 0 0 0
***2244** BECERRA MONTILLA, CATHERINE STHEFANI 5 0 0 0 ***2971** CALATAYUD PEREZ, ABEL 5 0 0 0
***9242** BEDMAR OSMA, ALBA 3,2 0 0 0 ***9227** CALDERON SANCHEZ, RAUL 5 0 0 0
***0524** BELDA ASENSIO, ALICIA 3,2 0 0 0 ***9919** CALERO BOIX, ANDREA 27 0 0 0
***0768** BELDA MARTI, ARIADNA 5 9,2 0 0 ***4608** CALERO ORTUÑO, ANDREA 27 0 0 0
***9163** BELLO GARCIA, HERMENEGILDO 14,1 14,4 14,5 3,2 ***8673** CALPE MONTOLIU, VALERIA 5 0 0 0
***9164** BELLO GARCIA, NATIVIDAD 14,1 14,4 14,5 3,2 ***2558** CALPENA PAYA, MARIO 5 0 0 0
***6867** BELLOT HERRERO, CELIA 5 0 0 0 ***4272** CALVO ROCAMORA, BEATRIZ 4 0 0 0
***8747** BELMONTE FRANCES, CRISTINA 5 0 0 0 ***8094** CAMACHO GARCIA, CAROLINA 13 5 0 0
***3335** BELMONTE MIRA, FATIMA 5 0 0 0 ***3060** CAMARA LOPEZ, MARIA 27 0 0 0
***9401** BELMONTE RAMON, REBECA DEL CARMEN 3,2 0 0 0 ***8084** CAMARA VALERO, ALVARO 5 0 0 0
***5802** BELMONTE RIQUELME, DANIEL 13 0 0 0 ***8224** CAMPOS ALBIÑANA, JOSE MARIA 13 0 0 0
***8434** BELTRAN SANCHEZ, ALEJANDRO 13 0 0 0 ***8030** CAMPOS RODRIGUEZ, PATRICIA 13 0 0 0
***6382** BENAVENT AYALA, GUILLERMO 3,2 0 0 0 ***7601** CAMPS FARRUJIA, GABRIEL ALEJANDRO 27 0 0 0
***8084** BENEITO TOMAS, ADRIAN 5 0 0 0 ***9112** CANDELA CASTAÑO, EVA ALEJANDRA 14,1 14,5 0 0
***6367** BENESIU LOPEZ, SERGIO 3,2 0 0 0 ***9271** CANDELA POLO, JOSE JOAQUIN 5 0 0 0
***3364** BENITO GALINDO, LEONIDES 14,4 14,5 30 0 ***9248** CANDELAS PAÑOS, CARMEN 5 0 0 0
***9675** BERBEGAL MARTINEZ, ALEJANDRO 14,1 14,5 0 0 ***9191** CANES SERRANO, MARINA 5 0 0 0
***3690** BERENGUER CARCELES, BEATRIZ ROSARIO 5 0 0 0 ***4398** CANO MIRALLES, JUDIT 14,5 0 0 0
***5291** BERENGUER IBAÑEZ, CLAUDIA 14,4 0 0 0 ***3179** CANO PALOMARES, FRANCESC 5 0 0 0
***9791** BERENGUER ROMAN, DAVID 13 5 0 0 ***2078** CANO VELASCO, PAULA 10 0 0 0
***1960** BERNA ESTAÑ, MELANI 4 0 0 0 ***4910** CAÑADAS MARTINEZ, ANGELA 14,4 0 0 0
***8444** BERNA VILELLA, EDUARDO 14,1 14,5 0 0 ***1314** CAÑADAS SERRANO DE LA CRUZ, ANGELA 14,1 14,5 0 0
***3944** BERNA VILLAHERMOSA, MARIA 14,4 0 0 0 ***6520** CAPARROS AMOROS, MARIA VICTORIA 13 27 0 0
***3651** BERNABE MARTINEZ, MARCO 5 0 0 0 ***8463** CAPARROS SANCHEZ, ALBA 5 0 0 0
***5461** BERNABEU MIRA, AURORA 13 5 0 0 ***8221** CAPELO GOMEZ, ANDREA 5 0 0 0
***9760** BERNABEU MONLLOR, QUICO 3,2 0 0 0 ***6321** CAPELO RODRIGUEZ, GEMA 14,5 0 0 0
***8926** BERNABEU PARREÑO, RAFAEL 13 5 0 0 ***2109** CARAVANTES GALLEGO, LORENA 13 5 0 0
***1603** BERNABEU VERDU, MARIA 14,1 14,4 14,5 0 ***0473** CARBONELL BAÑOS, NATALIA 3,2 0 0 0
***3027** BERNAL GALVEZ, VIOLETA 13 27 0 0 ***2781** CARBONERO GOMEZ, ROSARIO 14,4 14,5 0 0
***7759** BERNAL MARTINEZ, IVAN 27 0 0 0 ***9461** CARBONERO ORTIZ, TERESA 27 0 0 0
***3735** BEROES YSTURIS, GENESIS ALESSANDRA 13 4 0 0 ***9878** CARCHANO GARCIA, ARIADNA 28 0 0 0
***3388** BERROCAL MESAS, IBAI 5 0 0 0 ***9640** CARDENAS HERNANDEZ, DANIEL 14,4 0 0 0
***8630** BETIN , MAXIM 13 9,1 0 0 ***9585** CARDENAS HERNANDEZ, MARIA CARMEN 14,4 0 0 0
***5452** BEZSMERTNA , FABIANA 5 0 0 0 ***9794** CARDONA MONTELEGRINO, MARIA 5 0 0 0
***0106** BIGAGLI NAVARRO, ISABEL 13 27 0 0 ***4275** CARMONA SORIANO, MARTIN 28 0 0 0
***5384** BLANCA CARRILLO, SELENE 13 0 0 0 ***6594** CARO LLORET, PAULA 13 27 0 0
***7873** BLANCO BEVIA, MIRIAM 5 0 0 0 ***5430** CARPIO ALONSO, JUAN ANTONIO 5 0 0 0
***3517** BLANCO KATARAN, NAZAR 27 0 0 0 ***0050** CARRASCO MONTOYA, KATHERIN 13 27 9,1 0
***4648** BLANES ESPINOSA, OLAYA MARIA 13 27 0 0 ***6504** CARRASCO TORREBLANCA, DIEGO 5 0 0 0
***9497** BLANES MOLINES, MARINA 5 0 0 0 ***9582** CARREIRA GONZALEZ, NATALIA 28 0 0 0
***9643** BLANQUED RICO, JUDITH 5 0 0 0 ***7482** CARREÑO RAMOS, MARTA 14,5 0 0 0
***6708** BLANQUER PUYUELO, HUGO 5 0 0 0 ***3379** CARRICONDO COLOMINA, BEATRIZ 27 0 0 0
***0435** BLASCO CLEMENTE, LAURA 13 27 0 0 ***8424** CARRILLO CARRILLO, LYDIA 28 0 0 0
***8103** BLASCO PLA, CRISTINA 27 0 0 0 ***7892** CARRILLO LOPEZ, MARIA DOLORES 28 0 0 0
***7837** BLASCO TARI, OMAR 14,5 0 0 0 ***4339** CARRION GARCIA, PEDRO DANIEL 13 5 0 0
***0951** BLAY LUZON, ALEJANDRA 14,4 14,5 0 0 ***8114** CARRION GARRIDO, AIDA 13 27 0 0
***1005** BLAZQUEZ GIMENEZ, DAVID 3,2 0 0 0 ***3391** CARTAGENA QUINTO, MIGUEL 14,4 14,5 3,2 0
***7711** BLAZQUIZ PULIDO, MARIA MAGDALENA 14,4 14,5 0 0 ***6434** CARUANA SANCHEZ, CAROLINA 13 0 0 0
***1752** BLEDA BERNAL, AINHOA 5 0 0 0 ***6610** CASANOVA GARCIA, CRISTINA 13 27 0 0
***0837** BODI BERENGUER, LIDIA 27 0 0 0 ***5463** CASAS MANTEIGA, RAMON 5 0 0 0
***9714** BODI MONTAVA, DANIEL 3,2 0 0 0 ***1020** CASAS MORENO, JAVIER 5 0 0 0
***3403** BODOREU , ARTUR 4 0 0 0 ***8341** CASCALES FERNANDEZ, LUCIA 13 27 0 0
***9375** BOIX DE HARO, ANA 4 0 0 0 ***8345** CASCALES GOMIZ, ANDREA 13 27 0 0
***0824** BOLOS , GEORGIANA LAVINIA 13 27 0 0 ***8345** CASCALES GOMIZ, PAULA 13 27 0 0
***1598** BONDAC , ANDREEA MARIA 13 27 0 0 ***2747** CASCALES PINA, SANDRA 13 27 0 0
***7294** BONET BUENO, MARINA 5 0 0 0 ***4276** CASES ORTIZ, ANGELA 13 0 0 0
***9063** BONET SANTOS, LUCIA 5 0 0 0 ***4455** CASTAÑER GARCIA, GEMMA 13 27 0 0
***9462** BONETE BUITRON, PAULA 27 0 0 0 ***4710** CASTAÑO RICCHIUTI, JUAN DAVID 13 27 0 0
***1758** BONETE SANCHEZ, DAVID 13 5 0 0 ***9671** CASTELLA MAS, AMPARO 27 0 0 0
***7982** BONILLA GARCIA, STEPHANIE MICHELLE 27 0 0 0 ***9535** CASTELLANOS BRAVO, MARTA 13 0 0 0
***1860** BONO RUIZ, PAOLA 14,4 14,5 28 0 ***5277** CASTELLO CANO, ANDREA 5 0 0 0
***0751** BORDERA RATON, CARMEN 5 0 0 0 ***8383** CASTELLO MARTINEZ, REBECA 13 5 0 0
***2271** BORDIANU , AMALIA ANDREEA 5 0 0 0 ***9143** CASTELLO RUIZ, RAQUEL 27 0 0 0
***6820** BORKOWSKA , KINGA ALEKSANDRA 27 0 0 0 ***0437** CASTELLO VINAL, ANGEL 14,5 0 0 0
***5931** BOSQUET NAVARRO, ADRIAN 13 27 0 0 ***0978** CASTELLS PENALBA, EVA 10 5 0 0
***9179** BOTELLA BOU, RAUL 27 0 0 0 ***2724** CASTILLO BERLANGA, MARIA 27 0 0 0
***7214** BOTELLA GIMENEZ, PAULA 13 0 0 0 ***3516** CASTILLO CANTARERO, MAR 13 27 0 0
***1651** BOTELLA JUAN, LORENA 27 0 0 0 ***5286** CASTILLO MIRASOL, EMILIO JOSE 13 27 0 0
***8886** BOTELLA MARTINEZ, ANGELA 27 0 0 0 ***7227** CASTILLO SOGORB, MAR 27 0 0 0
***1371** BOTELLA MARTINEZ, JAVIER 13 0 0 0 ***7137** CASTRILLO GONZALEZ, MARIE CATHERINE 5 0 0 0
***7357** BOTELLA PEREZ, MANUELA 27 0 0 0 ***9693** CASTRO BALLESTEROS, AINHOA 5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33786

***8030** CASTRO CAMEJO, CARLA MARIA 14,1 14,5 0 0 ***1479** DEL OLMO TOMAS, NOELIA 13 5 0 0
***7866** CASTRO CANO, ELISA 3,2 0 0 0 ***5137** DELGADO QUILES, JESUS 5 0 0 0
***2355** CASTRO-GIRONA MENDEZ, MARTA 13 5 0 0 ***2596** DENIA VAQUERIZO, IRENE 5 0 0 0
***8336** CATALA BOSCH, EVA 3,2 0 0 0 ***3768** DEUSA NADAL, MARIA 5 0 0 0
***5430** CATALA LLEDO, ROBERTO 27 0 0 0 ***2619** DEVESA PARRON, ADRIAN 5 0 0 0
***1616** CATALA SALA, MARISA 14,5 0 0 0 ***2153** DEYA MARTINEZ, CARLA 13 0 0 0
***4489** CATALA SALA, TANIA 14,5 0 0 0 ***4674** DIAZ ALGARRA, ARACELI 5 0 0 0
***0301** CATALAN ANAYA, ISMAEL 14,1 14,5 0 0 ***9331** DIAZ CORTES, MAURO 27 0 0 0
***9496** CATALAN MARCOS, NOELIA 27 0 0 0 ***5841** DIAZ GARCIA, GEMMA 28 0 0 0
***0643** CATURLA GARCIA, IGNACIO 27 0 0 0 ***4886** DIAZ ORTIZ, GONZALO 5 0 0 0
***8811** CAZORLA RIBELLES, JAVIER 3,2 0 0 0 ***9438** DIAZ SANTANA, PAULA 14,1 14,5 0 0
***4840** CEBOLLA ESPAÑA, SARA 5 0 0 0 ***8388** DIEGO ORTUÑO, ROSA ANA 14,5 0 0 0
***7146** CECILIA ADELL, IRENE 3,2 0 0 0 ***8906** DIEZ RICO, INES 5 0 0 0
***3290** CEJALVO JIMENEZ, IRENE 27 0 0 0 ***1757** DIEZ SANCHEZ, MARIA DEL MAR 13 0 0 0
***8826** CELDRAN JUAN, ESTELA MARIA 5 0 0 0 ***2586** DODDS PARRA, VICENTE TOMAS 13 5 0 0
***6227** CELORIO MERA, ALVARO GUSTAVO 13 5 0 0 ***9727** DOMENE RODRIGUEZ, CONCEPCION 27 0 0 0
***6227** CELORIO MERA, GUSTAVO JAVIER 27 0 0 0 ***6107** DOMENECH LEON, AITANA 4 0 0 0
***0581** CERDA FERRE, ANDREA 14,1 14,4 14,5 0 ***2134** DOMENECH LEON, CARLOTA 27 0 0 0
***2557** CERDA POVEDA, NOELIA 5 0 0 0 ***8006** DOMENECH PEREZ, ENRIQUE 5 0 0 0
***8736** CERDA SAN MIGUEL, ADRIAN 14,5 0 0 0 ***1834** DOMINGO IVORRA, ANGEL 5 0 0 0
***2128** CERDAN FABREGAT, BEATRIZ 3,2 0 0 0 ***2763** DOMINGUEZ CANTO, ANDREA 5 0 0 0
***8610** CERDAN SANCHEZ, SERGIO 27 0 0 0 ***2546** DOMINGUEZ CIRIA, LUCIA 5 0 0 0
***5349** CEREZO ESCUDERO, FRANCISCO 14,1 14,4 14,5 3,2 ***4583** DOMINGUEZ LLORET, RAQUEL 13 27 0 0
***6629** CEREZO MILAN, PATRICIA 14,4 14,5 0 0 ***0568** DOMINGUEZ LUCAS, VALENTIN 5 0 0 0
***3555** CHAKOURI , SERINE 13 27 0 0 ***4570** DOMINGUEZ ROMAN, NATALIA 5 0 0 0
***8264** CHAMBAS , HARUNA YUSIF 5 0 0 0 ***0545** DOMINGUEZ VICTORIANO, ANGELA 5 0 0 0
***4676** CHARAFAT , NAOUFAL 13 5 0 0 ***4664** DRAGICEVIC , SNJEZANA 13 5 0 0
***6853** CHAVES DEL AMO, MARINA 13 27 0 0 ***9930** EL M'RABET MARIN, NURIA 13 0 0 0
***7199** CHICO MARTINEZ, CARLOS 14,4 0 0 0 ***5107** EL OUARIACHI , FARAH 13 0 0 0
***1965** CHICOTE GONZALEZ, GUILLERMO 5 0 0 0 ***3010** ELIAS JIMENEZ, JANIRA 13 0 0 0
***1818** CLIMENT IVORRA, YOLANDA 14,4 14,5 0 0 ***9274** ENACHE , ALINA MADALINA 13 30 0 0
***7248** CLIMENT MUÑOZ, KARINA 27 0 0 0 ***7112** ENCINA ROPERO, MARIA DEL ROCIO 27 0 0 0
***0337** CLIMENT PEREZ, MIGUEL 4 0 0 0 ***7112** ENCINA ROPERO, MARIA FATIMA 27 0 0 0
***8668** CLIMENT SOLER, OSCAR 14,4 14,5 0 0 ***7981** ENDARA AULIS, ALEJANDRA PAMELA 5 0 0 0
***7170** CODES PEREZ, SOFIA 13 5 0 0 ***1953** ERADES VICEDO, MARIA 13 0 0 0
***8919** COLL ROMERO, CARMELO 5 0 0 0 ***4154** ESCALADA MARTIN, GONZALO 5 0 0 0
***7132** COLL SANCHEZ, RUBEN 14,4 0 0 0 ***3059** ESCANDELL BEUTICK, SELENA 2 0 0 0
***8851** COLOMA HERNANDEZ, ANA 14,4 3,2 0 0 ***8574** ESCARABAJAL ROS, SANDRA 5 0 0 0
***9672** COLOMA NAVARRO, NOELIA 27 0 0 0 ***4441** ESCLAPEZ GARCIA, PAULA 13 27 0 0
***4378** COLOMA RUIZ, LAURA 5 0 0 0 ***2149** ESCOLANO ADSUAR, SILVIA 5 0 0 0
***4314** COLOMER SANCHEZ, CRISTINA 5 0 0 0 ***9875** ESCORIHUELA DOLZ, ANDREA 27 0 0 0
***2544** COLON LORENTE, MIRANDA DEL CARMEN 14,3 14,5 0 0 ***4671** ESCRIVA CANTO, LAURA 27 0 0 0
***3936** CONTRERAS FELIPE, ALBA 5 0 0 0 ***4802** ESCRIVA ERN, MIREIA 14,4 14,5 3,2 0
***3907** CONTRERAS JIMENEZ, VALENTINA 27 0 0 0 ***0508** ESCUDERO ARGENTE, MINERVA 27 0 0 0
***4257** CONTRI LOPEZ DEL CASTILLO, INES 13 0 0 0 ***8574** ESCUDERO FERRER, MARIA LUISA 5 0 0 0
***0633** COPE GANDIA, GABRIEL 27 0 0 0 ***3241** ESCUDERO HUERTAS, VICTORIA 14,1 14,5 0 0
***5369** CORBI TORTOSA, JOAQUIN 14,4 14,5 0 0 ***4427** ESCUDERO SOLER, EMILIO 3,2 0 0 0
***2615** CORBI TORTOSA, SILVIA MARIA 14,4 14,5 0 0 ***7198** ESCUDEROS LEON, MARIA INMACULADA 2 5 0 0
***1093** CORCOLES SANCHEZ, PAULA 13 0 0 0 ***6961** ESPI LLINARES, CARLOS 13 5 0 0
***8239** CORONEL DONAIRE, SILVIA 3,2 0 0 0 ***7721** ESPINOSA GIMENEZ, MARIA 13 0 0 0
***5881** CORREA PORTOCARRERO, SAM ESTEDUAR 13 0 0 0 ***2713** ESPINOSA JARA, SAMUEL 14,1 0 0 0
***3406** CORREAS JARA, JOSE MANUEL 5 0 0 0 ***8753** ESPINOSA LAS HERAS, FRANCISCO 13 0 0 0
***0604** CORREDOR RODRIGUEZ, NEREA 14,2 0 0 0 ***9748** ESPINOSA VAÑO, JUAN ANTONIO 5 0 0 0
***3692** CORREDOR VIÑAS, MARIA 5 0 0 0 ***3251** ESPINOZA APOLO, LUIS JOSE 27 0 0 0
***9158** CORTADELLAS BIOSCA, MARIA 27 0 0 0 ***6389** ESQUINAS ROCA, ESTER 13 27 0 0
***3189** CORTES LLORENS, SANDRA 27 0 0 0 ***3493** ESTALRICH RUIZ, ALBA 5 0 0 0
***6602** CORTES NARANJO, DIEGO ANDREY 4 7 0 0 ***2323** ESTAÑ ALCARAZ, AITANA 5 0 0 0
***0565** CORTES TABERNER, CRISTINA 13 5 0 0 ***2398** ESTEBANEZ MIRA, MARIA JOSE 3,2 0 0 0
***5309** CORTES VERA, MARTA 14,4 14,5 0 0 ***8225** ESTELA PRIETO, FERRAN PASCUAL 14,5 0 0 0
***1523** COSTA PASTOR, MARIA 13 27 0 0 ***8274** ESTEVAN GALIPIENZO, MARIA 2 0 0 0
***6648** COTS PASCUAL, MARINA 14,1 14,5 0 0 ***8752** ESTEVAN MORENO, ARANTXA 3,2 0 0 0
***8535** COVES JERONIMO, ADRIAN 27 0 0 0 ***7692** ESTEVE DURA, LORENA 14,3 14,5 0 0
***2500** CREMADES DE PRADO, JULIO 14,5 0 0 0 ***7075** ESTEVE GARCIA, ANDREA 5 0 0 0
***9906** CRESPO CARRASCO, NATALIA 27 0 0 0 ***0352** ESTEVE RUBIO, CARLOS 27 0 0 0
***0296** CRESPO GABALDON, LAURA 3,2 0 0 0 ***7371** ESTEVEZ LOPEZ, ELENA 14,1 14,5 0 0
***3291** CRESPO PINNA, JOEL 5 0 0 0 ***8157** EZCURRA JORDA, UNAI 5 0 0 0
***8745** CROES GOMEZ, MOISES ABRAHAM 27 0 0 0 ***3007** FABRA PERAL, BELEN 5 0 0 0
***7160** CUENCA MORALES, ANTONIO JOSE 9,1 9,2 0 0 ***9784** FABREGAT LOPEZ, RAQUEL 27 0 0 0
***3071** CUENCA SANCHEZ, MARIA 28 0 0 0 ***8332** FAJARDO ALARCON, ANGEL 14,1 14,5 0 0
***1795** CUEVA GARCES, JOEL ALEJANDRO 14,2 0 0 0 ***4561** FALCO IBAÑEZ, NURIA 3,2 0 0 0
***1735** CUEVA GARCES, MARIA FERNANDA 9,2 0 0 0 ***4762** FALCON GOZALBEZ, ALBERT 3,2 0 0 0
***5125** CUTILLAS LUCAS, ANDREA 3,2 0 0 0 ***2708** FARIH OUZZAOUIT, KAWTAR 13 0 0 0
***4895** DA SILVA RUIZ, NEREA 27 0 0 0 ***2734** FERNANDEZ ALCANTARA, AMANDA 27 0 0 0
***1952** DALMAGRO GOMEZ, JULEN 5 0 0 0 ***3204** FERNANDEZ CASTELLO, ANDREA 14,4 3,2 0 0
***1952** DALMAGRO GOMEZ, MARA 14,1 14,5 0 0 ***1911** FERNANDEZ GARCIA, NAIA TIAN 3,2 0 0 0
***8892** DALMAGRO SADER, FACUNDO 27 0 0 0 ***7941** FERNANDEZ GARCIA, PEDRO JAVIER 2 0 0 0
***7597** DAMUS ROS, NICOLAS 13 27 0 0 ***7771** FERNANDEZ GIL, DAVID 5 0 0 0
***7597** DAMUS ROS, NUNA 13 0 0 0 ***8645** FERNANDEZ GOMEZ, RAQUEL 27 0 0 0
***7242** DANCI , NICOLAE GABRIEL 5 0 0 0 ***8178** FERNANDEZ LINARES, JOAN 14,4 14,5 0 0
***1285** DAOURI SAIDI, HASNAE 13 27 0 0 ***4847** FERNANDEZ LOPEZ DE LA REINA, RAQUEL 14,5 0 0 0
***0283** DAVILA LOSADA, DANIEL ARVEY 5 0 0 0 ***4975** FERNANDEZ LOPEZ, ESTEFANIA 13 5 0 0
***3111** DAVO MURCIA, ALEJANDRO 5 0 0 0 ***9584** FERNANDEZ MARTINEZ, ANDREA 5 0 0 0
***1509** DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA, KEVIN 13 5 0 0 ***7299** FERNANDEZ NOGUEROLES, ELENA 14,4 14,5 3,2 0
***1486** DE JUAN MACIA, PAULA 27 0 0 0 ***1475** FERNANDEZ PLAZA, ANDREA 13 27 0 0
***5234** DE JUAN PEREZ, ALBA 14,4 0 0 0 ***1073** FERNANDEZ SUAREZ, NEREA 3,2 0 0 0
***2439** DE LA FUENTE CASANOVA, PATRICIA 13 5 0 0 ***7815** FERNANDEZ-CAÑADAS GARCIA, LUCIA 27 0 0 0
***8314** DE LA TORRE AZNAR, SILVIA 5 0 0 0 ***8914** FERRANDEZ FERNANDEZ, LORENZO 5 0 0 0
***5992** DE LUIS MARTINEZ, PABLO 14,4 0 0 0 ***8335** FERRANDEZ GARCIA, MARIA 5 0 0 0
***8065** DE MAYA TOBARRA, GUILLERMO 3,2 0 0 0 ***3620** FERRANDEZ MOMPEAN, CARMEN MARIA 27 0 0 0
***5087** DEL AGUILA DOMINGUEZ, MIGUEL ARISTIDES 5 0 0 0 ***8216** FERRANDEZ NIÑEROLA, ROSA MARIA 14,1 14,4 14,5 3,2
***8169** DEL OLMO ALARCON, MAYTE 27 0 0 0 ***2012** FERRANDEZ SANCHEZ, JAVIER 14,5 0 0 0
***8837** DEL OLMO MARCHANTE, MARIA CARMEN 6 0 0 0 ***7395** FERRANDEZ SANZ, LAURA 14,4 14,5 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33787

***5304** FERRANDIZ MICO, CARMEN 14,5 0 0 0 ***2234** GARCIA PEREZ, NEREA 14,4 3,2 0 0
***1953** FERRANDO ALONSO, GONZALO 3,2 0 0 0 ***1931** GARCIA PONCE, ANGELA 5 0 0 0
***5805** FERRANDO COSONEA, LUDMILA LUCIA 5 0 0 0 ***5087** GARCIA PRATS, ANA MARIA 13 4 0 0
***1029** FERRANDO RIERA, LUCIA 5 0 0 0 ***2173** GARCIA RAMIREZ, ALEJANDRO 3,2 0 0 0
***5382** FERRE MARTINEZ, MARTA 27 0 0 0 ***4787** GARCIA ROBLES, ROCIO 5 0 0 0
***9326** FERRER BAUDI, IGNACIO 27 0 0 0 ***4321** GARCIA RODRIGUEZ, LUCIA 6 0 0 0
***3987** FERRER DELGADO, TANIA 5 0 0 0 ***8377** GARCIA RODRIGUEZ, MARIO 27 0 0 0
***7754** FERRI DIAZ, JOSE VICENTE 14,1 14,5 0 0 ***5955** GARCIA ROMERO, CRISTIAN 14,5 0 0 0
***3264** FIKRI FIKRI, YASSMIN 5 0 0 0 ***3600** GARCIA ROMERO, MANUEL 27 0 0 0
***7399** FILOSI TAPIA, MIRIAM 14,1 14,5 0 0 ***4366** GARCIA RUIZ DE ALARCON, ESTER 13 0 0 0
***8562** FLORES CAMPOS, MARISA 4 0 0 0 ***9815** GARCIA RUIZ, CLARA 3,2 0 0 0
***8141** FLORES SANCHEZ, MARIA 14,1 14,5 0 0 ***3070** GARCIA RUIZ, MANUEL JOAQUIN 5 0 0 0
***6199** FLORESCU , LORENA-IOANA 13 5 0 0 ***7192** GARCIA SANCHEZ, ISMAEL 27 0 0 0
***7709** FORONDA GARCIA, MARTA 14,1 14,4 14,5 28 ***6549** GARCIA SANCHEZ, LIDIA 13 5 0 0
***4569** FORTES GAGO, LUCIA 14,4 14,5 0 0 ***2022** GARCIA SANCHEZ, NATALIA 27 0 0 0
***9381** FRANCES GARCIA, CRISTIAN 4 5 0 0 ***4919** GARCIA SANCHEZ, SARAY 5 0 0 0
***0523** FRANCES GARCIA, LAURA 3,2 0 0 0 ***9538** GARCIA SOLER, ANDREA 5 0 0 0
***0900** FRANCES SANCHIS, NATALIA 5 0 0 0 ***8068** GARCIA SPATA, LUCIA 14,5 0 0 0
***8770** FRANCH DASI, PAULA 14,4 14,5 0 0 ***4595** GARCIA VARAS, PAULA 5 0 0 0
***7636** FRANCISCO GOSALBEZ, VERONICA 27 0 0 0 ***3235** GARCIA VEGARA, ALMUDENA 27 0 0 0
***7361** FRANCO ISAZA, STEPHANIA 6 0 0 0 ***6725** GARCIA VILLALBA, DANNY 4 0 0 0
***8382** FRANCO QUEVEDO, IVAN 27 0 0 0 ***9998** GARCIA VILLENA, AARON 27 0 0 0
***7968** FUENTES CANO, ALICIA 14,1 14,5 0 0 ***8372** GARCIA-MOREY GINER, BORJA 27 0 0 0
***2737** FUENTES DE LA FUENTE, JORGE ISIDORO 14,4 14,5 0 0 ***7522** GARCIA-VALDECASAS PEREIRA, FABIANA 27 0 0 0
***1694** FUENTES MERLOS, ALVARO 27 0 0 0 ***9625** GARRIDO CABALLERO, ESTHER 3,2 0 0 0
***3288** FUENTES NOGUERA, HECTOR 13 5 0 0 ***0097** GARRIDO ORTEGA, SARAY 27 0 0 0
***9096** FURIO MARTINEZ, ANGELA 13 0 0 0 ***9617** GARRIDO PEREZ, SARA 14,5 0 0 0
***2289** FURQUET BARBAGELATA, ADRIAN 5 0 0 0 ***0700** GARRIDO VALLS, ALEJANDRO 14,4 0 0 0
***9618** FUSTER LEAL, VICENT 5 0 0 0 ***9687** GARRIGOS VICEDO, CLAUDIA 14,5 0 0 0
***3959** FUSTER REAL, MARINA 27 0 0 0 ***2142** GASCH MAS, JULIA CAYETANA 14,5 0 0 0
***6766** GAGO DIAZ, NOEMI MARINA 13 0 0 0 ***7501** GASPAR MORENILLA, CARLOS 5 0 0 0
***6088** GAIDJURGYTE , GERDA 13 5 0 0 ***8768** GAVIRIA SEGURO, KIMBERLY MARIUTZY 13 5 0 0
***2623** GALIANA ORTEGA, ALICIA 14,1 14,5 0 0 ***8826** GAZQUEZ BRAVO, IRENE 30 5 0 0
***7491** GALIANA PAÑOS, JULIA 27 0 0 0 ***3173** GELARDO JUAREZ, ANDREA 27 0 0 0
***8524** GALLARDO AGULLO, PABLO 14,4 14,5 0 0 ***2657** GERMIM BEN HADOU, ALAE 13 27 0 0
***7301** GALLEGO GINER, CARLOS 5 0 0 0 ***6748** GIL GARCIA, GENOVEVA 3,2 0 0 0
***8875** GALVAÑ BOJ, JUAN CARLOS 14,5 3,2 0 0 ***8514** GIL MARTINEZ, LORENA 27 0 0 0
***8559** GALVAÑ MAS, PAULA MARIA 14,1 14,5 0 0 ***2643** GIL RUIZ, JOSE LUIS 4 0 0 0
***1921** GALVAÑ VICENTE, ANTONIO VICENTE 14,1 0 0 0 ***2029** GILABERT JARA, MARTA 5 0 0 0
***0532** GANDIA VICEDO, CARLOS 3,2 0 0 0 ***2915** GIMENEZ BELSANTI, AYLEN MARA 5 0 0 0
***2028** GARALUT DOMINGUEZ, PABLO MIGUEL 27 0 0 0 ***2915** GIMENEZ BELSANTI, LEONEL LUIS 5 0 0 0
***9643** GARCIA ALBERT, RAUL 5 0 0 0 ***7782** GIMENEZ CALATAYUD, RAQUEL 13 0 0 0
***8067** GARCIA ARQUES, IRENE 13 5 0 0 ***4130** GIMENEZ FUSTER, SUSSANA 5 0 0 0
***0902** GARCIA AZUAR, ALEJANDRO 27 0 0 0 ***3038** GIMENEZ RODRIGUEZ, ERIKA 27 0 0 0
***7969** GARCIA BENAVENTE, SILVIA 14,4 14,5 0 0 ***2230** GINER LLEDO, TAMARA 13 0 0 0
***3352** GARCIA BERNA, INES 27 0 0 0 ***9663** GIRON NAVARRO, ALBA 5 0 0 0
***3352** GARCIA BERNA, PILAR 27 0 0 0 ***1430** GLUKHOVA , DARINA 27 0 0 0
***9293** GARCIA BERNABEU, SERGIO 14,1 14,5 0 0 ***7489** GODOY VILCHES, VIRGINIA 27 0 0 0
***4917** GARCIA BOSCH, ANDREA 10 5 0 0 ***5947** GOITANDIA HAZAS, IKER 27 0 0 0
***1909** GARCIA CAMPOS, ANDREA 2 0 0 0 ***7329** GOMEZ DEL CAMPO, BORJA 3,2 0 0 0
***8404** GARCIA CASES, JULIA 14,4 14,5 0 0 ***7802** GOMEZ DOMINGUEZ, ANDREA ISABEL 3,2 0 0 0
***8878** GARCIA CASTILLO, ALICIA 13 27 0 0 ***7145** GOMEZ GARCIA, LUIS RICARDO 14,4 14,5 0 0
***5491** GARCIA CIFUENTES, ALICIA 28 0 0 0 ***4912** GOMEZ GUTIERREZ, MARIA CAMILA 14,4 0 0 0
***8613** GARCIA COVES, OLGA 14,1 14,5 0 0 ***0318** GOMEZ HUESCA, JESUS 27 0 0 0
***1255** GARCIA CREMADES, MANUEL 5 0 0 0 ***7057** GOMEZ LLORENS, JESUS 3,2 0 0 0
***3171** GARCIA DIAZ, CARLOS IVAN 28 6 0 0 ***1062** GOMEZ MENACHO, MANUEL ALEJANDRO 27 0 0 0
***7525** GARCIA EMBID, AINHOA 27 0 0 0 ***1554** GOMEZ MIQUEL, JAVIER 14,4 14,5 0 0
***1619** GARCIA FELIPE, IVAN 28 0 0 0 ***8955** GOMEZ MONTOYA, ADRIAN 27 0 0 0
***7485** GARCIA FERRE, RAQUEL 13 27 0 0 ***0135** GOMEZ MORENO, ANA 3,2 0 0 0
***2372** GARCIA FORTE, ANA MARIA 13 4 0 0 ***2176** GOMEZ MURCIA, VIRGINIA 27 0 0 0
***9614** GARCIA GARCIA, RAQUEL 5 0 0 0 ***8371** GOMEZ NOGUEROLES, PEDRO 14,1 14,5 0 0
***7210** GARCIA GIL, INMACULADA 13 0 0 0 ***3133** GOMEZ PASTOR, MILENA 6 0 0 0
***2047** GARCIA GONZALEZ, PAOLA 13 0 0 0 ***9772** GOMEZ PEREZ, JON ANDER 3,2 0 0 0
***8336** GARCIA HERNANDEZ, VANESSA 3,2 0 0 0 ***0216** GOMEZ PEREZ, MARIA 27 0 0 0
***1603** GARCIA IZQUIERDO, MARIA DEL CARMEN 27 0 0 0 ***8910** GOMEZ PERTUSA, CARLOS 27 0 0 0
***0847** GARCIA JUAN, ANA 14,5 0 0 0 ***3061** GOMEZ PRADILLOS, NATALIA 14,4 14,5 28 0
***7556** GARCIA LARIO, SARA 5 0 0 0 ***1759** GOMEZ RUBIO, CARLOS 27 0 0 0
***8608** GARCIA LOPEZ, SAMUEL 5 0 0 0 ***5878** GOMEZ SOLA, DANIEL 14,5 0 0 0
***1512** GARCIA LORCA, CARMEN 13 0 0 0 ***4063** GOMEZ TORTOSA, MARIA 14,4 14,5 0 0
***7407** GARCIA MANSILLA, PAULA 13 0 0 0 ***0458** GOMIS MARTINEZ, MARIA 27 0 0 0
***4497** GARCIA MARTI, LAURA 6 0 0 0 ***1889** GOMIS PEREZ, CRISTINA 5 0 0 0
***7867** GARCIA MARTINEZ, ALBA 13 0 0 0 ***0487** GOMIS SELLES, SILVIA 27 0 0 0
***8433** GARCIA MARTINEZ, CARMEN MARIA 13 0 0 0 ***1966** GONGORA VIÑAS, JUAN 4 0 0 0
***2249** GARCIA MARTINEZ, EVA 27 0 0 0 ***1783** GONZALEZ BORDEGARAY, LUCIA BELEN 5 0 0 0
***9885** GARCIA MARTINEZ, EVA 13 0 0 0 ***7712** GONZALEZ BOTELLA, ALICIA MARIA 5 0 0 0
***2308** GARCIA MARTINEZ, MIREYA 27 0 0 0 ***6872** GONZALEZ FERRER, ALEJANDRO 5 0 0 0
***4053** GARCIA MARTINEZ, NATALIA 13 0 0 0 ***4630** GONZALEZ GARCIA, IRIS 27 0 0 0
***2059** GARCIA MARTINEZ, NEREA 27 0 0 0 ***2940** GONZALEZ GUILL, PAULA 13 5 0 0
***0221** GARCIA MARTINEZ, PAULA 27 0 0 0 ***5821** GONZALEZ HERRERA, ENRIQUE A. 27 0 0 0
***5381** GARCIA MEDINA, LARA 27 0 0 0 ***8961** GONZALEZ LARA, MARIA 27 0 0 0
***8580** GARCIA MESEGUER, MARIA 14,2 0 0 0 ***3349** GONZALEZ LOPEZ, ANTONIO 5 0 0 0
***2497** GARCIA MILAN, FRANCISCO JAVIER 13 0 0 0 ***9024** GONZALEZ LOZANO, SARAY 13 5 0 0
***2318** GARCIA MIRA, MARIA REMEDIOS 5 0 0 0 ***0489** GONZALEZ MARTINEZ, OSCAR 13 27 0 0
***8873** GARCIA MOLINA, CARLA DEL ROCIO 27 0 0 0 ***0444** GONZALEZ MARTINEZ, SARA 5 0 0 0
***8098** GARCIA MORA, FRANCISCO 5 0 0 0 ***4335** GONZALEZ MATEO, ENRIQUE MANUEL 28 3,2 0 0
***3555** GARCIA MORENO, ELENA 5 0 0 0 ***2149** GONZALEZ MILAN, MARIA DE LA LUZ 5 0 0 0
***2057** GARCIA MORENO, EVA MARIA 5 0 0 0 ***8459** GONZALEZ ORTS, JORGE JUAN 27 0 0 0
***8190** GARCIA MORILLA, LIDIA 27 0 0 0 ***7188** GONZALEZ PERTEGAS, ANDREA 27 0 0 0
***0090** GARCIA MUÑOZ, PABLO 13 0 0 0 ***6590** GONZALEZ SOLER, NIEVES 5 0 0 0
***3330** GARCIA ÑIGUEZ, MANUEL 10 0 0 0 ***7675** GONZALEZ SOTO, CRISTINA 27 0 0 0
***9752** GARCIA ORTEGA, RAQUEL 5 0 0 0 ***2548** GONZALVEZ SANCHEZ, JOSE 13 27 0 0
***3415** GARCIA ORTS, PAU 3,2 0 0 0 ***9444** GONZALVEZ TORRES, DANIEL 14,5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33788

***4385** GOSALVEZ VICENTE, ANTONIO 5 0 0 0 ***0765** JOOSTEN SANZ, OIHANA 27 0 0 0


***0831** GRAMAGE TAURONI, IGNACIO 5 0 0 0 ***7006** JORDA CASADO, AITANA 3,2 0 0 0
***2165** GRANDE MARTINEZ, ELSA 5 0 0 0 ***8401** JOVER ANTON, MARTA 27 0 0 0
***0447** GRAS LILLO, NATALIA 13 5 0 0 ***9717** JOVER GONZALEZ, IRENE 27 0 0 0
***8471** GRAS LLOPIS, JORGE 14,1 14,4 14,5 0 ***8782** JOVER NAVARRO, NOELIA 14,1 14,5 0 0
***4701** GRAU MARIN, DANIEL 4 0 0 0 ***2790** JUAN AZORIN, ANTONIO JOSE 5 0 0 0
***6575** GREENER , DAISY MAY LOUISE 6 0 0 0 ***8599** JUAN BELSO, ANA 13 0 0 0
***7216** GUARDIOLA BOTELLA, AMANDA 13 4 0 0 ***3178** JUAN CASAÑEZ, FERNANDO 3,2 0 0 0
***7887** GUARDIOLA CRESPO, ANDREA 13 0 0 0 ***8959** JUAN IZQUIERDO, NOEMI 14,1 14,4 14,5 3,2
***7310** GUARDIOLA PEREZ, MARIO 14,4 14,5 0 0 ***6364** JUAN RICO, PABLO 14,5 0 0 0
***2003** GUEDEZ PERALTA, MARIA VALENTINA 27 0 0 0 ***6408** JUGUERA AQUILINO, ADRIAN 5 0 0 0
***7605** GUEVARA , TANIA MARGARITA 5 0 0 0 ***0234** JURENAITE , LAURA 27 0 0 0
***7265** GUIJARRO CONGOST, ESTHER 5 0 0 0 ***4710** KAMAL EL-DIN PARRA, SUMAYA 4 0 0 0
***2294** GUIJARRO MARIN, BELEN 14,1 14,5 0 0 ***1875** KAUR , MANPREET 5 0 0 0
***9703** GUILLAMON ALEDO, ESTELA 5 0 0 0 ***6405** KOURATI , ASSIA 13 0 0 0
***2708** GUILLEM CATALA, MARTA 14,1 14,5 3,2 0 ***2067** KOZHINA , NATALYA 5 0 0 0
***4096** GUILLEN ADSUAR, LINA 14,4 14,5 0 0 ***4848** KRAVTSOV , IGOR 13 5 9,1 0
***8421** GUILLEN CANOVAS, MARIA 27 0 0 0 ***8842** KREBS , YASMIN GABRIELA 5 0 0 0
***4133** GUILLEN CUTILLAS, HELENA 14,1 14,5 0 0 ***8545** KUJAWINSKY , CAMILA 7 0 0 0
***9430** GUILLEN GARCIA, PABLO 13 0 0 0 ***8437** LAJARIN VICENTE, DIEGO 30 0 0 0
***3071** GUILLEN HERNANDEZ, MANUEL DOMINGO 5 0 0 0 ***8584** LAMELA CAMPOS, ELENA 5 0 0 0
***3071** GUILLEN HERNANDEZ, MIGUEL JERONIMO 27 0 0 0 ***7768** LARA SALA, ESTHER 27 0 0 0
***6251** GUILLEN MORALES, ADRIAN JOSE 13 5 0 0 ***9748** LARROSA HERNANDEZ, ALBA MARIA 5 0 0 0
***2867** GUIRAO ALBALADEJO, ALVARO 3,2 0 0 0 ***0015** LASERNA MONTEJANO, IRENE 14,5 0 0 0
***0245** GUIRAU TORTOSA, ALBA 5 0 0 0 ***3069** LAZARO AGREDAS, AINHOA 5 0 0 0
***4763** GUITART MAZARIAS, ARANCHA 14,4 14,5 0 0 ***2192** LAZARO ARACIL, CARMEN MARIA 27 0 0 0
***5467** GUNDIN MORALES, ELISA 13 27 0 0 ***1599** LAZARO GINES, ANA BELEN 13 0 0 0
***1928** GUSTEMS IVARS, CARLA 14,5 0 0 0 ***2946** LAZARO HERNANDEZ, MARINA 14,4 14,5 0 0
***4441** GUTIERREZ ARANEGA, ALBA 13 0 0 0 ***0242** LE MARCHAND SUE, KILLIAN 13 0 0 0
***1039** GUTIERREZ BURGOS, ANDRES MAURICIO 27 0 0 0 ***8523** LEAL CORBI, ANTONIO 4 0 0 0
***7110** GUTIERREZ GINER, YAIZA 5 0 0 0 ***5947** LECO MARTINEZ, ADRIAN 14,1 0 0 0
***9395** GUTIERREZ GOMIS, PABLO 13 0 0 0 ***4950** LEON BECERRIL, ESTHER 14,4 14,5 0 0
***4945** GUTIERREZ GONZALEZ, BARBARA A. 13 5 0 0 ***1509** LEON GASCON, GEMA 13 27 0 0
***8285** GUTIERREZ RODRIGUEZ, ENRIQUE 13 5 0 0 ***1888** LEON RODRIGUEZ, BELEN PILAR 3,2 0 0 0
***6043** GUTIERREZ RODRIGUEZ, JOSE ANGEL 5 0 0 0 ***8427** LEVIA PELEGRIN, MIGUEL ANGEL 13 0 0 0
***8769** GUZMAN MARTINEZ, CRISTIAN NICOLAS 5 0 0 0 ***8514** LICIAN MARTINEZ, DAVID 3,2 0 0 0
***8535** GUZMAN PAEZ, BORJA 13 5 0 0 ***8038** LIMIÑANA TOMAS, ESTHER 3,2 0 0 0
***5708** HAYES LOPEZ, SARIA 27 0 0 0 ***7353** LINARES DIAZ, JOSE MIGUEL 28 0 0 0
***0111** HERAS PEREZ, MARTA 5 0 0 0 ***2509** LINARES GANGA, LYDIA 14,4 14,5 0 0
***8950** HERNANDEZ COVES, LAURA 27 0 0 0 ***4683** LINARES HERRERA, ADELA 28 0 0 0
***8297** HERNANDEZ GARCIA, GEMA 14,5 0 0 0 ***2177** LINARES LUCAS, MARINA 27 0 0 0
***2221** HERNANDEZ GARCIA, YERAY 5 0 0 0 ***5209** LINARES LUNA, SONIA 13 5 0 0
***4063** HERNANDEZ GUTIERREZ, SERGIO 5 0 0 0 ***3016** LINARES MARTINEZ, BARBARA 13 0 0 0
***8593** HERNANDEZ ORIOLA, ROSA 5 0 0 0 ***2005** LITRAN MIRA, ANDRES 13 0 0 0
***4820** HERNANDEZ PALAZON, ALVARO 3,2 0 0 0 ***7425** LJUCA , ANELA 27 0 0 0
***0968** HERNANDEZ REQUENA, AINHOA 5 0 0 0 ***1408** LLINARES DAVO, LAURA 14,1 14,5 0 0
***9520** HERNANDEZ SOLER, CANDELA 3,2 0 0 0 ***7713** LLINARES MARTINEZ, LUCIA 27 0 0 0
***8165** HERNANDEZ TORRES, JHON ANDERSON 5 0 0 0 ***4845** LLIVIPUMA GUANOQUIZA, D. MICHELLE 13 5 0 0
***7826** HERRERA GARCELAN, EVA DOLORES 13 27 0 0 ***9816** LLOPIS BOU, MAURO 3,2 0 0 0
***7119** HERRERA PEDRAZA, DAVID 27 0 0 0 ***0708** LLOPIS DELEGIDO, JORGE 5 0 0 0
***3062** HERRERIAS PEREZ, ALICIA 14,2 0 0 0 ***8270** LLOPIS DIEZ, DAVID 5 0 0 0
***2764** HERRERO FERNANDEZ, MARIA DE LA LUZ 14,4 14,5 0 0 ***8226** LLOPIS MAS, NURIA 27 0 0 0
***5351** HERRERO GARCIA, ANTONIA 27 0 0 0 ***8774** LLORCA CORTES, RAFAEL VICENTE 5 0 0 0
***9726** HERRERO HERRERO, CRISTINA 5 0 0 0 ***2599** LLORCA PASCUAL, ALBERTO 5 0 0 0
***3131** HERRERO HIDALGO, PAULA 13 0 0 0 ***6984** LLORENS AMOROS, ISMAEL 14,4 14,5 0 0
***4621** HUEDO SANCHEZ, AURORA ENRIQUETA 27 0 0 0 ***0379** LLORENS NEBOT, ANNA 27 0 0 0
***7933** HUERTAS ALAMINOS, MARIA 3,2 0 0 0 ***6095** LLORET LLORET, ROQUE 27 0 0 0
***7061** HUERTAS CAMACHO, SARA 27 0 0 0 ***3431** LLORET MANRESA, MARIA 5 0 0 0
***8248** HUERTAS LOPEZ, ROBERTO 13 0 0 0 ***6886** LLORET VILLAGORDO, ALBA 27 0 0 0
***8359** HUESCA MOYA, DAMIAN 14,4 14,5 3,2 0 ***7816** LLUMIQUINGA VALDIVIEZO, KAREN JAZMIN 13 5 0 0
***2496** HURTADO BAEZA, JOSE 13 5 0 0 ***4673** LOMEÑA BUSTA, RAFAEL 27 0 0 0
***8937** HURTADO ROCHE, JUDIT MARIA 14,1 14,5 0 0 ***8471** LOPEZ ARANA, ZAIRA 14,1 14,4 14,5 0
***8464** IBAÑEZ GOMEZ, JOSE MARIO 5 0 0 0 ***9773** LOPEZ ARROYO, JOSE 14,4 14,5 0 0
***7565** IBAÑEZ PEREZ, SERGIO 14,4 14,5 0 0 ***0728** LOPEZ BLANCO, CHRISTIAN MARCOS 5 0 0 0
***2182** IBAÑEZ POYATOS, CAROLINA 14,5 0 0 0 ***9477** LOPEZ BOTELLA, IVAN 5 0 0 0
***2140** IBAÑEZ SANCHEZ, CARMEN TERESA 5 0 0 0 ***2880** LOPEZ CABRERA, JAIME 13 5 0 0
***3895** IBARRA GRAU, FRANCISCO JOSE 5 0 0 0 ***0922** LOPEZ CALATAYUD, SOFIA 14,1 14,4 14,5 0
***5361** ICHASO HURTADO, ANDER GARYKOITZ 5 0 0 0 ***6896** LOPEZ CASADEMONT, ADRIAN 4 0 0 0
***0587** IGUAL AVILA, CRISTINA 13 27 0 0 ***8600** LOPEZ CERDAN, MERCEDES 30 0 0 0
***3300** IGUAL CALDERON, SERGIO 5 0 0 0 ***8542** LOPEZ CIFUENTES, ISABEL MARIA 27 0 0 0
***8332** IGUAL CORTES, DANIEL 13 0 0 0 ***8532** LOPEZ ESCUDERO, DAVID 13 0 0 0
***5714** IMBERNON LOPEZ, GEMA 13 27 0 0 ***0664** LOPEZ GARCIA, GUILLERMO 27 0 0 0
***4994** INSAUSTI GARCIA, ZURIÑE 13 0 0 0 ***7325** LOPEZ GONZALVEZ, ARANTZAZU 5 0 0 0
***1683** IRLES NIETO, GUILLEM 17 0 0 0 ***9514** LOPEZ LOPEZ, LAURA 27 0 0 0
***4517** IRLES QUIRANT, ANA 14,5 0 0 0 ***7335** LOPEZ LOPEZ, MARIA DEL ROCIO 5 0 0 0
***0576** IVARS FERNANDEZ, PEDRO 5 0 0 0 ***0258** LOPEZ LOPEZ, ROCIO 13 0 0 0
***7043** IVORRA LLOBREGAT, MARIA 5 0 0 0 ***1888** LOPEZ MARIN, PAULA 5 0 0 0
***1958** IZQUIERDO PINTADO, SERGIO 3,2 0 0 0 ***2921** LOPEZ MORALES, LUCIA 3,2 0 0 0
***2345** IZQUIERDO SAN PEDRO, CLOE 13 27 0 0 ***1789** LOPEZ NICOLAS, LETICIA 14,1 14,4 14,5 3,2
***0780** JAVALOYES SEMPERE, ANA 5 0 0 0 ***8543** LOPEZ PEREZ, CHANTAL 5 0 0 0
***6331** JIMENEZ ABELLAN, LAURA 14,1 14,5 3,2 0 ***1788** LOPEZ RODRIGUEZ, LOLA 13 0 0 0
***2136** JIMENEZ ALFONSO, SILVIA 14,4 14,5 0 0 ***6245** LOPEZ ROMAN, PAULA 14,4 3,2 0 0
***7927** JIMENEZ BOSCH, SHELENA 5 0 0 0 ***7816** LOPEZ RUIZ, SHEILA 14,5 0 0 0
***0943** JIMENEZ CALATAYUD, NOELIA 5 0 0 0 ***1804** LOPEZ SALCEDO, CLAUDIA 3,2 0 0 0
***3899** JIMENEZ GARCIA, ADRIAN 13 5 0 0 ***9956** LOPEZ SANZ, VICTOR 5 0 0 0
***8713** JIMENEZ MORENO, NEUS 13 27 0 0 ***1724** LOPEZ SEBASTIAN, LAURA 5 0 0 0
***3302** JIMENEZ PEÑALVER, AMANDA NAOMI 5 0 0 0 ***4928** LOPEZ VALERA, MARIA DOLORES 2 0 0 0
***7709** JIMENEZ RODRIGUEZ, ALVARO 5 0 0 0 ***1418** LOPEZ VEIGA, LIDIA 27 0 0 0
***8210** JIMENEZ RODRIGUEZ, CARLOS 27 0 0 0 ***8098** LOPEZ VINUESA, MARIA CARMEN 5 0 0 0
***7732** JIMENEZ SOLIS, JUYAI 27 0 0 0 ***6301** LORCA RODRIGUEZ, RAQUEL 13 27 0 0
***1991** JIMENEZ VALERO, IRENE 5 0 0 0 ***2803** LORENTE IMBERNON, ALVARO 13 27 0 0
***1991** JIMENEZ VALERO, SARA MARIA 5 0 0 0 ***2119** LORENTE RODENAS, JOSE MANUEL 5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33789

***9445** LORENTE VERCET, CLAUDIA 5 0 0 0 ***6634** MARTINEZ RODRIGUEZ, EMMA 14,4 0 0 0


***7799** LOZANO ANDRES, LORENA 13 0 0 0 ***2562** MARTINEZ RODRIGUEZ, PAULA 3,2 0 0 0
***5451** LOZANO CASANOVA, MAR 3,2 0 0 0 ***3380** MARTINEZ RODRIGUEZ, VERONICA 27 0 0 0
***8693** LOZANO ENGUIDANOS, ANDREA 5 0 0 0 ***2554** MARTINEZ RONDA, ALVARO 5 0 0 0
***1941** LOZANO PEÑALVER, ALBA 27 0 0 0 ***4774** MARTINEZ SAEZ, MARINA 13 27 0 0
***7781** LOZANO RODRIGUEZ, ALBERTO 5 0 0 0 ***3305** MARTINEZ SEGURA, JAVIER 14,4 14,5 0 0
***0595** LUCAS LODKINA, ALICIA ANTONOVNA 14,1 0 0 0 ***2997** MARTINEZ SEVILLA, JUAN CARLOS 3,2 0 0 0
***1746** LUCAS VINACHES, PABLO 5 0 0 0 ***3145** MARTINEZ SOLER, MARIO 13 5 0 0
***8968** LUJAN VEGARA, GENEVA 30 0 0 0 ***0901** MARTINEZ SOLER, SARA 5 0 0 0
***2299** LUMAME FELIPE, MELIZZA SHERYL 5 0 0 0 ***0594** MARTINEZ SORIANO, ALBA 13 27 0 0
***0144** LUPU , REMUS IULIAN 27 0 0 0 ***6949** MARTINEZ VALERA, MARIA 13 5 0 0
***5739** LYUBAVINA , VICTORIA 27 0 0 0 ***9674** MARTINEZ VALLS, ALBERTO 14,4 14,5 28 0
***6705** M.BOUP ALBERO, DAIMIL 5 0 0 0 ***3053** MARTINEZ VICO, NEREA 27 0 0 0
***9312** MACIA AMOROS, ADRIAN 27 0 0 0 ***3133** MARTINEZ ZAFRA, FRANCISCO 13 0 0 0
***4011** MACIA BLANCO, NOELIA 27 0 0 0 ***1163** MARTIN-LORENTE ZARZOSO, MIREIA 14,1 14,4 14,5 0
***8849** MACIA CANDELA, JUAN PEDRO 5 0 0 0 ***7355** MARTIS , SONIA OANA 13 5 0 0
***7294** MACIA DIAZ, JAVIER 6 0 0 0 ***2950** MARTOS CEVA, ESTEFANIA 13 27 0 0
***9449** MACIA RUIZ, ELIZABETH 14,4 0 0 0 ***0360** MARTOS SAIZ, ELVIRA 27 0 0 0
***0569** MADRIGAL LOPEZ, LAURA 14,1 0 0 0 ***4276** MAS CASTELLANO, MIGUEL 5 0 0 0
***7392** MAESTRA URBAN, ADRIAN 14,1 14,5 0 0 ***0494** MAS GARRO, MIRELLA LUISA 5 0 0 0
***0098** MAGDALENO PUCHE, ELENA 14,4 14,5 0 0 ***8204** MAS GUERRERO, LUIS 4 0 0 0
***7300** MAIOLI BLAKSLEY, VALENTINA MARIA 17 5 0 0 ***2026** MAS MIRALLES, CARLA 14,1 14,5 3,2 0
***8985** MAKSYMENKO BEREZHNA, VOLODYMYR 13 27 0 0 ***2129** MAS PEREZ, ANA 5 0 0 0
***4086** MAMONOVA , SOFIYA 27 0 0 0 ***9499** MATAIX GARRIGOS, LUCAS MIGUEL 27 0 0 0
***8143** MANCEBO MORENO, SARA 14,5 0 0 0 ***3058** MATAIX SORIANO, JUAN 14,5 0 0 0
***8206** MANZANARES MECA, RAMON 14,4 14,5 3,2 0 ***5835** MATELYTE , RUGILE 13 27 0 0
***7846** MANZANARO CANO, ALVARO 14,4 3,2 0 0 ***2511** MATEO CASTILLO, ALEJANDRO 28 3,2 0 0
***6750** MARACINEANU , MIHAELA LOREDANA 14,4 14,5 0 0 ***1917** MATEOS SANCHEZ, PAULA 5 0 0 0
***6858** MARCHANTE RODRIGUEZ, CAROLINA 5 0 0 0 ***6064** MATEU PICORNELL, ANGELA 13 27 0 0
***4092** MARCHIANI MARTINEZ, BORIS ANDRES 27 0 0 0 ***9777** MAYAYO SERRANO, MARIA 13 4 0 0
***8065** MARCO GALLARDO, ADRIAN 13 27 0 0 ***3417** MAZON MIÑANO, LUCIA 27 0 0 0
***1498** MARCO LLOPIS, ALMUDENA 14,5 0 0 0 ***2302** MAZON RUIZ, SHARAY 27 0 0 0
***6673** MARCO VALERO, SANDRA 14,1 14,5 28 0 ***8286** MAZON VILLA, JOSE ANTONIO 14,4 14,5 0 0
***8713** MARI ESCRIVA, ROCIO 27 0 0 0 ***8119** MECA SANCHEZ, JUAN 3,2 0 0 0
***8951** MARIANI , TOBIAS 13 27 0 0 ***0075** MECA ZARAGOZA, PAOLA 27 0 0 0
***2687** MARIN FERNANDEZ, PAULA 3,2 0 0 0 ***0132** MEDINA AMAT, AITOR 27 0 0 0
***6382** MARIN MUÑOZ, MARIA ANGELES 14,1 14,5 0 0 ***6365** MEDINA CEREZO, FUENSANTA 13 0 0 0
***6343** MARIN RAMIREZ, BRIGETTE 13 18 0 0 ***6365** MEDINA CEREZO, PATRICIA 13 0 0 0
***2733** MARTI FUENTES, NAZARET 14,1 14,4 14,5 0 ***3133** MEDINA GARCIA, JORGE 9,2 0 0 0
***9041** MARTI MARTINEZ, AITANA 27 0 0 0 ***8070** MEDINA GARCIA, MIGUEL 14,1 14,5 0 0
***1722** MARTIN AVI, IRENE 2 0 0 0 ***0359** MEDINA MEDINA, FRANCISCA 14,4 14,5 0 0
***1722** MARTIN AVI, MARIA 3,2 0 0 0 ***1115** MELENDREZ BADILLO, DAMIAN ISRAEL 27 0 0 0
***8733** MARTIN GARCIA, INES 13 0 0 0 ***8386** MELERO MORANT, DAVID 14,4 14,5 0 0
***0053** MARTIN MARTINEZ, REBECA 14,4 14,5 0 0 ***7824** MENA GUEVARA, BRYAN STEVEN 27 0 0 0
***3247** MARTIN MONSERRAT, MARIA 5 0 0 0 ***3662** MENARGUEZ MURCIA, SARA MARIA 27 0 0 0
***3332** MARTIN MORALES, MARIA 27 0 0 0 ***2240** MENESES RAMOS, RAQUEL 14,1 14,5 0 0
***8240** MARTIN SALA, DAVID 14,4 0 0 0 ***5448** MENGUAL MARTINEZ, MARIA DEL MAR 27 0 0 0
***4473** MARTIN VILAR, AINOA 5 0 0 0 ***1710** MENGUAL PONS, RAQUEL 14,4 14,5 0 0
***0718** MARTINET MORENO, ISAAC 5 0 0 0 ***9056** MERI DEL ROSARIO, ALEJANDRO 27 0 0 0
***9795** MARTINEZ ALBUIXECH, KEVIN 5 0 0 0 ***1632** MESTRE BERTOMEU, MARTIN 30 5 0 0
***7758** MARTINEZ ALFONSO, JOSE MANUEL 13 4 0 0 ***4458** MICO MICO, ANDREA ALEXANDRA 13 5 0 0
***9113** MARTINEZ ALMEIDA, ANDREA 13 5 0 0 ***8227** MICO URIBE, LAURA 13 5 0 0
***9406** MARTINEZ AMAYA, PAULA 5 0 0 0 ***8227** MICO URIBE, MARINA 13 27 0 0
***5637** MARTINEZ BEJARANO, MANUELA 6 0 0 0 ***0737** MICO VIDAL, ANDREA 27 0 0 0
***8498** MARTINEZ BELTRAN, HECTOR 3,2 0 0 0 ***7861** MIKULASOVA , EVA 2 0 0 0
***8481** MARTINEZ BERNABEU, SAMUEL 5 0 0 0 ***0989** MILLA GOMEZ, LAURA 13 27 0 0
***1824** MARTINEZ BRU, IRENE 13 5 0 0 ***2803** MINGUEZ GONZALEZ, JAIME 27 0 0 0
***6744** MARTINEZ CABAÑERO, ELENA 4 0 0 0 ***8223** MIRA ALMIRA, MANUEL PABLO 4 0 0 0
***3501** MARTINEZ CABRERA, LAURA 3,2 0 0 0 ***5568** MIRA BERNABEU, MIGUEL ANGEL 3,2 0 0 0
***8226** MARTINEZ CASTILLO, LUIS 13 27 0 0 ***9619** MIRA BERNACER, NOELIA 5 0 0 0
***3049** MARTINEZ CONEJO, CARLOS 5 0 0 0 ***0325** MIRA CANTO, ANA 5 0 0 0
***0120** MARTINEZ DIAZ, NOELIA 5 0 0 0 ***8509** MIRA OROVIO, MARIA 5 0 0 0
***7019** MARTINEZ DIEGO, ALBA MARIA 13 0 0 0 ***6386** MIRANDA ESPADIÑA, ANDREA 13 27 0 0
***5956** MARTINEZ ESCOBAR, MARIA 27 0 0 0 ***9924** MIRON , ANA MARIA 5 0 0 0
***5428** MARTINEZ ESTEVE, ROBERTO CARLOS 13 0 0 0 ***9400** MIRON ALARCON, MIGUEL 3,2 0 0 0
***5299** MARTINEZ FLORES, RAUL 14,4 14,5 0 0 ***4908** MIRON FIJO, NURIA 27 0 0 0
***8212** MARTINEZ GARCIA, ALBA 5 0 0 0 ***4908** MIRON FIJO, PATRICIA 27 0 0 0
***8306** MARTINEZ GARCIA, EDUARDO ADRIAN 14,4 0 0 0 ***8285** MLADENOVA ENEVA, GALYA 5 0 0 0
***4384** MARTINEZ GARCIA, ERNESTO 14,1 14,5 0 0 ***0559** MOKRANI , M'HAMED EL MORTADA 7 0 0 0
***9687** MARTINEZ GARCIA, SERGI 14,5 3,2 0 0 ***8366** MOLERO JIMENEZ, ELENA 13 27 0 0
***4431** MARTINEZ GOMIS, JORGE 5 0 0 0 ***3761** MOLINA ALUSTIZA, AINARA 5 0 0 0
***9900** MARTINEZ GUILLEM, PAULA 14,4 14,5 0 0 ***0432** MOLINA GARCIA, CECILIA MARIA 27 0 0 0
***8658** MARTINEZ HERNANDEZ, HELENA 14,5 0 0 0 ***2678** MOLINA GRAN, ALICIA 5 0 0 0
***8288** MARTINEZ JIMENEZ, NOELIA 5 0 0 0 ***9546** MOLINA MARGARIT, JULIAN 5 0 0 0
***3914** MARTINEZ JUAN, IVAN 5 0 0 0 ***2872** MOLINA MOYA, CARLOS 9,1 0 0 0
***8172** MARTINEZ JUAN, PABLO 14,4 14,5 0 0 ***6364** MOLINA PIQUERAS, ANGELA 5 0 0 0
***3027** MARTINEZ LATORRE, MIRIAM 13 27 0 0 ***7174** MOLINA PRIETO, DAVID 14,4 14,5 0 0
***9107** MARTINEZ LEAL, JORDI 5 0 0 0 ***9703** MOLINA SIMON, ARACELI 4 0 0 0
***8169** MARTINEZ MARCO, PABLO 3,2 0 0 0 ***4244** MOLINO ORTS, PAULA 5 0 0 0
***5760** MARTINEZ MARTIN, CINTIA 14,4 14,5 0 0 ***0935** MOLLA ALBERT, CESAR 3,2 0 0 0
***6736** MARTINEZ MARTINEZ, LORENA 3,2 0 0 0 ***8999** MOLLA BERENGUER, IGNACIO 13 0 0 0
***8162** MARTINEZ MAS, CARMEN 13 27 0 0 ***8999** MOLLA BERENGUER, MIGUEL 5 0 0 0
***6627** MARTINEZ MIRA, LAURA 3,2 0 0 0 ***0747** MOLLA MORENO-ARRONES, ISABEL 2 0 0 0
***3999** MARTINEZ MORENO, MIGUEL 5 0 0 0 ***8032** MOMPEAN GABALDON, MIRIAM RUS 27 0 0 0
***9788** MARTINEZ MUNUERA, MARIA CRISTINA 3,2 0 0 0 ***6604** MOMPEAN LIDON, MARIA DE LA ASCENSION 13 5 0 0
***7534** MARTINEZ MUÑOZ, JOSE DANIEL 13 27 0 0 ***0681** MONCHO VAÑO, XAVIER 5 0 0 0
***4800** MARTINEZ RAMOS, ARANTZAZU 13 5 0 0 ***8597** MONLLOR GIMENEZ, JAVIER 5 0 0 0
***5251** MARTINEZ RIBERA, RUBEN 14,4 14,5 0 0 ***7761** MONREAL ALOS, CAROLINA 5 0 0 0
***7799** MARTINEZ RICO, BRIAN 3,2 0 0 0 ***4757** MONTERO CAMARASA, ELENA 14,4 14,5 3,2 0
***5942** MARTINEZ ROBLES, ANGEL 5 0 0 0 ***9095** MONTERO HERNANDEZ, AINOA LLANOS 28 0 0 0
***0263** MARTINEZ ROBLES, SARA 5 0 0 0 ***9095** MONTERO HERNANDEZ, MINERVA CRISTINA 28 0 0 0
***3232** MARTINEZ RODRIGUEZ, ANA MARIA 13 5 0 0 ***9556** MONTERO SULCA, EDDIE JUAN 13 27 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33790

***2607** MONTES BUSTOS, SARA 13 0 0 0 ***3768** ONTANO HERRERA, IVAN ALEJANDRO 27 0 0 0


***1450** MONTES GARCIA, BELEN 5 0 0 0 ***7836** OÑATE GINER, PEDRO 13 0 0 0
***3643** MONTOYA MONTERO, NOELIA 14,1 14,5 0 0 ***7204** ORTEGA CRUZ, GONZALO 28 3,2 0 0
***5423** MONZO PEREZ, JUAN FRANCISCO 5 0 0 0 ***9781** ORTIN CAPARROS, JAVIER 14,1 14,5 0 0
***8429** MORA ESTAÑ, TERESA 14,5 0 0 0 ***8381** ORTIZ ABAD, BLANCA 5 0 0 0
***0854** MORA PALMA, GONZALO 14,1 14,5 0 0 ***9762** ORTIZ MIRO, JOAN 12 0 0 0
***7194** MORALA ALONSO, ALVARO 13 5 0 0 ***6920** ORTIZ MORON, JORGE 3,2 0 0 0
***1592** MORALES BLANCO, SARA ALEXANDRA 13 5 0 0 ***2152** ORTIZ PEREZ, IGNACIO 14,4 14,5 0 0
***8262** MORALES BOTELLA, MARTA 14,1 14,5 3,2 0 ***2152** ORTIZ PEREZ, PEDRO 14,4 14,5 0 0
***4926** MORALES MONTESINOS, LIBERTAD 13 5 0 0 ***1413** ORTIZ RUIZ, NATALIA 13 0 0 0
***7381** MORALES OLIVER, MALENA 14,1 14,5 0 0 ***8762** ORTIZ SERRANO, DANIELA 5 0 0 0
***5059** MORALES PUJANTE, CARLA 3,2 0 0 0 ***7279** ORTS ESPADERO, NOELIA 14,2 0 0 0
***7963** MORALO TORREGROSA, JAVIER 13 0 0 0 ***2134** ORTUÑO GRANERO, PAULA 27 0 0 0
***9638** MORAN ALCARAZ, MARIA 14,1 14,5 0 0 ***6673** OSPINA AYALA, SEBASTIAN 30 6 0 0
***0298** MORAN TIPANGUANO, MARCELO VINICIO 5 0 0 0 ***7860** PACHECO ROBLES, LOLA 5 0 0 0
***5933** MORATO ASENSI, BLANCA 5 0 0 0 ***8354** PADILLA BARRENO, ALEJANDRO 27 0 0 0
***4633** MORCILLO MUÑOZ, MIRIAM 13 5 0 0 ***9644** PADILLA RODRIGUEZ, NOELIA 5 0 0 0
***8224** MOREJON GONZALEZ, CARMEN 13 0 0 0 ***6503** PADRON FERRER, MARTA 13 27 0 0
***8470** MORENO AGUILERA, PEDRO 27 0 0 0 ***0639** PAEZ ALTED, ESMERALDA 5 0 0 0
***5183** MORENO CALERO, ESPERANZA 5 0 0 0 ***5081** PAGAN RICO, ALICIA 10 5 0 0
***0780** MORENO CHAMIZO, MARIA 27 0 0 0 ***7831** PALACIOS ALFARO, ANA MARIA 13 27 0 0
***9513** MORENO CHOCRON, SOFIA 13 0 0 0 ***0813** PALASI IBIZA, PAOLA 13 5 0 0
***6218** MORENO GARCIA, MIGUEL ANGEL 13 0 0 0 ***5703** PALTA GONZALEZ, BRYAN STEVEN 27 0 0 0
***2000** MORENO LIGUORI, MIGUEL 3,2 0 0 0 ***3366** PAMIES AMOROS, CLAUDIA MARIA 14,5 0 0 0
***1604** MORERA SERRA, MARTA 13 6 0 0 ***2362** PAMIES ESQUIVA, ANGELA 27 0 0 0
***4506** MORESI NADAL, CRISTIAN 13 27 0 0 ***8435** PAMIES MAS, GEMMA 14,1 14,5 0 0
***4697** MORETA TIXICURO, JOHN 30 5 0 0 ***5952** PANKO , DIANA 13 27 0 0
***8538** MORILLA BLEDA, ALEJANDRO 14,1 14,5 0 0 ***9615** PAÑOS VEZA, LAURA 27 0 0 0
***8879** MOTILLA SERRANO, ADRIAN 13 27 0 0 ***0276** PARDINES GONZALEZ, ANA 13 27 0 0
***3841** MOURADI , YASSINE 27 0 0 0 ***8223** PARDINES MARTIN, VICTOR 27 0 0 0
***1578** MOURENTE PIEDECAUSA, LUIS 5 0 0 0 ***9677** PARDINES RUIZ, MARIA 5 0 0 0
***3658** MOYA GARCIA, PEDRO ANTONIO 3,2 0 0 0 ***8491** PAREDES VERA, JORGE ALEXANDER 5 0 0 0
***2304** MULA CABRERA, LUCIA 13 27 0 0 ***4850** PARETS ORTUÑO, LUIS 5 0 0 0
***8590** MUÑIZ BERNAL, JOSE ANTONIO 5 0 0 0 ***1584** PARRA FERRER, ARIADNA XIYUN 14,1 14,5 3,2 0
***3297** MUÑOZ ALONSO, ROCIO 28 0 0 0 ***8872** PARRA MARTINEZ, SERGIO 3,2 0 0 0
***9311** MUÑOZ BARCELO, NURIA 14,5 0 0 0 ***8452** PARRES GIMENEZ, NURIA 30 5 0 0
***3201** MUÑOZ CREMADES, ALEJANDRO 13 0 0 0 ***6210** PARTIDO RAMOS, CRISTIAN 5 0 0 0
***4665** MUÑOZ DE LA ROSA, MARIA 13 5 0 0 ***4429** PASCUAL ANTON, NESTOR 5 0 0 0
***4139** MUÑOZ GALVEZ, MANUEL RUBEN 5 0 0 0 ***6514** PASCUAL CASCANT, VERA 5 0 0 0
***9913** MUÑOZ GARCIA, LAURA 14,5 0 0 0 ***9476** PASCUAL LOPEZ, JOAN 13 0 0 0
***0554** MUÑOZ VAÑO, VICENT 14,4 14,5 0 0 ***6607** PASCUAL TOMAS, CLAUDIA 14,4 0 0 0
***5875** MUÑOZ VARGAS, BEATRIZ 5 0 0 0 ***6281** PASERO GONZALEZ, PENELOPE 13 27 0 0
***5875** MUÑOZ VARGAS, FRANCIS 27 0 0 0 ***5939** PASTOR GIMENEZ, BRENDA 4 0 0 0
***2822** MUÑOZ VAZQUEZ, DAVID 5 0 0 0 ***9780** PASTOR NAVARRO, MARIA 5 0 0 0
***6338** MUÑOZ ZANZA, CLAUDIA 5 0 0 0 ***8422** PASTOR PEÑALVER, MIRIAM 27 0 0 0
***3292** MURCIA CUESTA, ALBA 28 0 0 0 ***9152** PASTOR PONS, LAURA 27 0 0 0
***7892** MURCIA FERRANDIZ, CARLOS 14,5 0 0 0 ***7027** PASTOR QUEVEDO, JOSE DANIEL 5 0 0 0
***0550** MURCIA PEREZ, SANDRA 27 0 0 0 ***9499** PASTOR QUILES, LAURA 5 0 0 0
***3972** NAPOLES GARCIA, THALIA 27 0 0 0 ***7329** PASTOR SELLERS, ALVARO 14,5 0 0 0
***5027** NARANJO ARIAS, ANGIE YULIANA 13 0 0 0 ***8248** PATIÑO TRIVES, CRISTINA 27 0 0 0
***3043** NAVARRO ALMARCHA, NOEMI 14,4 14,5 0 0 ***7348** PATON BALLESTER, MARINA 5 0 0 0
***8700** NAVARRO BALLESTEROS, LAURA 2 0 0 0 ***6012** PATON PUIG, LAURA 27 0 0 0
***8681** NAVARRO CARPIO, ANA 27 0 0 0 ***6543** PAVIA SUAREZ, GEMA 3,2 0 0 0
***2840** NAVARRO CERVERA, VICTORIA 13 0 0 0 ***5063** PAYA BALLESTER, ROCIO 14,1 14,5 0 0
***8440** NAVARRO CORTES, FERNANDO 27 0 0 0 ***9706** PAYA BORONAT, SHEILA 14,4 14,5 0 0
***8440** NAVARRO CORTES, PAULA 27 0 0 0 ***0782** PAYA JOVER, IRENE 13 27 0 0
***1559** NAVARRO CRESPO, JOSE LUIS 13 0 0 0 ***3747** PAYA RICHART, BLANCA 27 0 0 0
***4179** NAVARRO FERRANDEZ, ANTONIO JOAQUIN 27 0 0 0 ***7882** PEDONE MENDEZ, SERGIO JULIAN 27 0 0 0
***5045** NAVARRO FUENTES, MARIA ANGELES 27 0 0 0 ***9146** PEDRAJAS MAYOR, GUILLERMO 13 0 0 0
***8751** NAVARRO GARCIA, ISABEL 5 0 0 0 ***2809** PEDREÑO UREÑA, JAVIER 13 0 0 0
***2309** NAVARRO GIL, MARIA 27 0 0 0 ***9898** PEIDRO SEMPERE, MARC 27 0 0 0
***6724** NAVARRO JEREZ, LORENA 5 0 0 0 ***3173** PEIRO CASTAÑER, MARIA 5 0 0 0
***3234** NAVARRO JIMENEZ, MARIA 13 5 0 0 ***4922** PENALVA CISNEROS, OSCAR 5 0 0 0
***3234** NAVARRO JIMENEZ, NEREA 13 0 0 0 ***1742** PENALVA GARCIA, ANA 13 0 0 0
***1153** NAVARRO LOPEZ - MENCHERO, DANIEL 5 0 0 0 ***5461** PENALVA LORCA, MARIA MANUELA 4 0 0 0
***0139** NAVARRO MARTINEZ, CARMEN 5 0 0 0 ***6435** PEÑA REQUENA, MAR 27 0 0 0
***4132** NAVARRO MOLLA, ANDREA 14,5 0 0 0 ***6852** PEÑALVER CORTADELLAS, NEREA 13 0 0 0
***4132** NAVARRO MOLLA, ANGELA 14,5 0 0 0 ***2407** PEÑARANDA ASIN, MARIO 13 0 0 0
***7363** NAVARRO MORA, DAVID 13 27 0 0 ***9203** PERAILE GARCIA, JAVIER 13 5 0 0
***9667** NAVARRO PAYA, RUBEN 5 0 0 0 ***4645** PEREA VICTORIO, JUAN MANUEL 14,4 14,5 0 0
***8562** NAVARRO PERAL, FRANCISCO JOSE 27 0 0 0 ***9328** PEREZ BERNABEU, JESUS 5 0 0 0
***8317** NAVARRO RUIZ, ENRIQUE 27 0 0 0 ***4310** PEREZ BLASCO, JUAN MANUEL 5 0 0 0
***5395** NAVARRO SANCHEZ, ALICIA 27 0 0 0 ***3021** PEREZ BRAVO, JAVIER 5 0 0 0
***8452** NAVARRO SERRANO, MARIA 14,4 14,5 0 0 ***0099** PEREZ CASTAÑO, MARIA JOSE 9,2 0 0 0
***7562** NAVAS DIAZ, DAVID 3,2 0 0 0 ***8053** PEREZ CATALA, AIRAM 14,4 0 0 0
***6108** NAYA GIRAU, ROSA 13 27 0 0 ***8146** PEREZ CERDAN, MARINA 13 5 0 0
***9120** NEBOT BARRIEL, AIDA 5 0 0 0 ***7521** PEREZ DELGADO, ALBA 14,4 14,5 0 0
***4466** NIETO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 3,2 0 0 0 ***6618** PEREZ DIEZ, MANUEL 3,2 0 0 0
***7094** NIÑOLES CARRILLO, IRENE 5 0 0 0 ***7244** PEREZ DURAN, IRENE 5 0 0 0
***4198** NOGUERA GARCIA, ARANTZAZU 14,5 0 0 0 ***3589** PEREZ ESCOBEDO, JOSE MARIA 5 0 0 0
***8288** NOLASCO SENABRE, PABLO 14,4 14,5 0 0 ***5864** PEREZ ESTEBAN, JAIME JESUS 5 0 0 0
***4627** NORABUENA ALPISTE, LUIS FRANCISCO 27 0 0 0 ***6917** PEREZ FEBRER, INMACULADA 14,1 14,5 3,2 0
***4662** NUÑEZ MONTOYA, RAQUEL 5 0 0 0 ***9352** PEREZ FERRANDO, AIDA LUZ 4 5 0 0
***9605** NUÑEZ RUANO, MAR 13 0 0 0 ***3097** PEREZ GILABERT, FRANCISCO 13 27 0 0
***8123** NUÑEZ VALENZUELA, JOSE ALEJANDRO 5 0 0 0 ***6142** PEREZ GONZALEZ, CRISTINA 5 0 0 0
***7467** OCHOA GARCIA, LAURA 3,2 0 0 0 ***8182** PEREZ GUTIERREZ, MARIA 4 0 0 0
***8320** OLIVER MORA, ENRIQUE 3,2 0 0 0 ***6709** PEREZ IVORRA, IGNACIO 5 0 0 0
***3945** OLIVER RAMIREZ, INES 14,5 0 0 0 ***7545** PEREZ LLEDO, FERNANDO 13 5 0 0
***8866** OLMOS IÑIGUEZ, ALBA 27 0 0 0 ***9445** PEREZ LOPEZ, JOSE ANTONIO 14,1 0 0 0
***7608** OLMOS RODRIGUEZ, SERGIO 5 0 0 0 ***3682** PEREZ MARTINEZ, LAURA 27 0 0 0
***7587** ONCINA CLIMENT, HELENA 4 0 0 0 ***2585** PEREZ MOLLA, ALFONSO 14,5 0 0 0
***9777** ONDOÑO SOLER, NEREA 13 27 0 0 ***3602** PEREZ MORENO, ISABEL 27 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33791

***2716** PEREZ PINEDO, ALFREDO 27 0 0 0 ***9900** RICO SANCHEZ, RUBEN 5 0 0 0


***5289** PEREZ POTES, SILVIA 14,5 0 0 0 ***8138** RICO SEVA, MARIA 13 27 0 0
***4819** PEREZ REYES, SERGIO 14,4 0 0 0 ***6566** RIERA MARTINEZ, BEATRIZ 14,5 0 0 0
***3637** PEREZ RIBES, MIREIA 5 0 0 0 ***0089** RIOBO GARCIA, ERIKA ALEXANDRA 13 0 0 0
***9172** PEREZ RODES, INMACULADA 13 0 0 0 ***6532** RIOS ARAEZ, CARMEN 14,4 14,5 0 0
***3596** PEREZ ROMAN, SANTIAGO 14,1 14,5 3,2 0 ***8803** RIOS BARCELO, RAUL 14,1 0 0 0
***1914** PEREZ RUFETE, ALICIA 5 0 0 0 ***9705** RIOS BONILLA, WASHINGTON 5 0 0 0
***6376** PEREZ SERRANO, CARLOS 3,2 0 0 0 ***8205** RIPOLL BERENGUER, CARLOS 5 0 0 0
***6376** PEREZ SERRANO, LAURA 3,2 0 0 0 ***3485** RIQUELME AMOROS, PAULA 27 0 0 0
***9028** PEREZ SERRANO, RAQUEL 13 5 9,1 0 ***3396** RIQUELME BARRAGAN, DAVID 14,5 0 0 0
***8146** PEREZ TELLO, VICENTE JOSE 14,1 14,5 3,2 0 ***7188** RIQUELME BERNA, BLANCA 5 0 0 0
***8388** PEREZ TORREGROSA, MARIA ASUNCION 5 0 0 0 ***8079** RIQUELME CASTELLO, ANDREA 5 0 0 0
***8358** PEREZ TWERDY, CANDELA 14,4 14,5 3,2 0 ***0889** RIQUELME GARCIA, IZAN 5 0 0 0
***2579** PEREZ URQUIZU, JON 27 0 0 0 ***4656** RIQUELME GARCIA, MARIO 5 0 0 0
***7388** PEREZ ZUÑIGA, LETICIA 14,4 0 0 0 ***2401** RIQUELME JUAN, NOELIA 5 0 0 0
***8406** PERTUSA BELEN, BORJA 27 0 0 0 ***8347** RIQUELME ROS, LAURA 3,2 0 0 0
***3048** PERTUSA CLEMENTE, JOSE MARTIN 5 0 0 0 ***7564** RIQUELME ROSA, DEBORA 13 27 0 0
***5389** PERTUSA FERRER, RAQUEL 30 5 0 0 ***2759** RIQUELME SORIANO, LAURA 27 0 0 0
***8469** PERTUSA LLOPIS, AFRA MARIA 13 0 0 0 ***0576** RISUEÑO CABANES, JOAN 4 0 0 0
***7163** PICO GARCIA, MARIA 5 0 0 0 ***2030** RIVERA ANDRADE, JHONNATHAN 10 5 0 0
***9968** PICURELLI SILVA, RAYSSA 27 0 0 0 ***4737** RIVILLA ARREDONDO, ANGEL 5 0 0 0
***2634** PIEDRAHITA CITTADINI, FACUNDO 27 0 0 0 ***4079** ROCA HORTAL, MARIA 14,1 14,5 0 0
***8773** PIERA MORENO, EROS 14,5 0 0 0 ***8590** ROCA PASTOR, CARLA 27 0 0 0
***7992** PINA HUERTAS, NURIA 27 0 0 0 ***0820** ROCA SERRA, ANA 5 0 0 0
***9951** PINA OCHOVO, SAUL 5 0 0 0 ***1345** ROCAMORA ANTON, JUDIT 5 0 0 0
***3101** PIÑERO BECERRIL, PABLO 13 27 0 0 ***4146** ROCAMORA GUILABERT, MARINA 3,2 0 0 0
***6690** PIQUER GUILLAMON, PABLO 5 0 0 0 ***8263** ROCAMORA PEREZ, ISABEL 13 5 0 0
***9590** PIRIZ BRAIDA, VALENTINA 27 0 0 0 ***4432** ROCHE CARMONA, ANDREA 14,5 0 0 0
***1568** PITARCH SALES, JULIA 5 0 0 0 ***8011** RODENAS GONZALEZ, IRENE 5 0 0 0
***7534** PLA CANDELA, JERONIMO 27 0 0 0 ***8779** RODENAS GONZALEZ, SARA 5 0 0 0
***9802** PLA RUIZ, SONIA 14,1 14,5 0 0 ***3004** RODRIGO GARCIA-NAVAS, ROSA MARIA 13 27 0 0
***1763** PLANELLES LLORET, MARIA 6 0 0 0 ***2524** RODRIGUEZ CANDEL, GERTRUDIS 3,2 0 0 0
***9028** PLAZA ALEGRIA, PAULA VALENTINA 13 0 0 0 ***9956** RODRIGUEZ CHAPARRO, JORGE 5 0 0 0
***1403** PLAZA ORTIZ, JESUS 5 0 0 0 ***2917** RODRIGUEZ DE LA TORRIENTE, PATRICIA 13 27 0 0
***8925** POMARES GARCIA, MARIA TERESA 13 0 0 0 ***8069** RODRIGUEZ ESPINOSA, LORENA 27 0 0 0
***6625** PONCE AVENDAÑO, JULIA 28 0 0 0 ***1280** RODRIGUEZ GARCIA, SERGIO 27 0 0 0
***1470** PONCE NAVARRO, ISMAEL 13 27 0 0 ***6435** RODRIGUEZ LOPEZ, JAVIER 5 0 0 0
***2253** PONCE RODRIGUEZ, MARTA 13 5 0 0 ***6687** RODRIGUEZ MARCO, RAQUEL 2 0 0 0
***3397** PONS SENDRA, GUILLEM 4 0 0 0 ***8230** RODRIGUEZ MOLINA, SERGIO 5 0 0 0
***5384** PONTE JOVER, JOSE MIGUEL 5 0 0 0 ***8074** RODRIGUEZ MORALES, ADRIAN 27 0 0 0
***7763** POP , ANDREEA MARIA 13 0 0 0 ***9496** RODRIGUEZ MORENO, ALBERTO 3,2 0 0 0
***8228** POVEDA ABELLAN, ANA ROSA 5 0 0 0 ***9916** RODRIGUEZ MORENO, JESUS 27 0 0 0
***2449** POVEDA CAMUS, AIDA 13 5 0 0 ***2531** RODRIGUEZ MORGA, DEBORAH 27 0 0 0
***8313** POVEDA GOMEZ, ESPERANZA 14,1 14,5 0 0 ***7822** RODRIGUEZ PEREZ, MARIA 13 5 0 0
***8757** POVEDA MONTESINOS, TRIANA 9,1 0 0 0 ***2828** RODRIGUEZ PRADO, MAURO 13 0 0 0
***7312** POVEDA OCAÑA, JUAN JOSE 5 0 0 0 ***4430** RODRIGUEZ ROCA, CARMEN 27 0 0 0
***2018** POYO CORTES, CRISTINA 27 0 0 0 ***6025** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, BARBARA C. 14,4 0 0 0
***5990** PRIETO UCLES, ELENA 14,4 14,5 0 0 ***2412** RODRIGUEZ SANCHEZ, GLORIA 3,2 0 0 0
***8360** PUCHE SANCHIZ, MARIA YARU 27 0 0 0 ***9181** ROJAS CARRILLO, ANDRES DAVID 13 0 0 0
***0817** PUCHE ZAPATER, ALVARO 13 0 0 0 ***9342** ROJAS YANAYACO, MISHELL KARINA 30 5 0 0
***3316** PUERTAS SEBASTIAN, LIDIA DEL CARMEN 13 5 0 0 ***9673** ROMAN NAVARRO, CAROLINA 27 0 0 0
***7749** PUIGVERT ROMERO, MARIO 27 0 0 0 ***7925** ROMERO ABELLAN, CARMEN 14,2 0 0 0
***1991** PUJALTE LILLO, MABEL 5 0 0 0 ***7924** ROMERO ABELLAN, SORAYA 14,2 0 0 0
***4407** PUNZANO MARTINEZ, SARAI 13 27 0 0 ***7804** ROMERO ALONSO, ADRIAN 5 0 0 0
***3103** QUESADA CAMBIL, SAMUEL 14,4 0 0 0 ***0984** ROMERO ARMERO, JAVIER 28 0 0 0
***0391** QUESADA HERRERO, ESTHER 13 0 0 0 ***8901** ROMERO BAÑON, INES 5 0 0 0
***1683** QUESADA PEREZ, MARIAN 13 27 0 0 ***7392** ROMERO CAÑIZARES, FERRAN 13 0 0 0
***2513** QUESADA SALAR, IÑAKI 14,4 14,5 0 0 ***2974** ROMERO FERNANDEZ, ALEXANDRE 3,2 0 0 0
***8881** QUILES ALBERT, MARIA 5 0 0 0 ***8348** ROMERO GALIANA, SERGIO 27 0 0 0
***3106** QUILES SEMPERE, CARMEN 13 5 0 0 ***9221** ROMERO LOBATO, ANA MARIA 13 0 0 0
***6399** QUILES VALVERDE, MARIA JOSE 5 0 0 0 ***3397** ROMERO MARTIN, MANUEL 27 0 0 0
***4918** QUINTERO FRANCO, JUAN CAMILO 13 27 0 0 ***8654** ROMERO MOLLA, JOEL 13 0 0 0
***4125** QUIÑONES GARCIA, ALEJANDRA 14,4 14,5 0 0 ***8390** ROMERO MONTESINOS, ADRIAN 13 27 0 0
***7817** RABASCO PEREZ, SAMUEL 5 0 0 0 ***2327** ROMERO RODRIGUEZ, CARLOS 14,1 14,5 0 0
***3943** RABAZA LOZANO, ELENA 3,2 0 0 0 ***3661** ROONEY , KATIE JAYNE 27 0 0 0
***1112** RADOSTINOVA HRISTOVA, RALITSA 13 0 0 0 ***8244** ROS AMAYA, MIGUEL 27 0 0 0
***1671** RAEZ SANCHEZ, NATALIA 14,1 14,5 0 0 ***9606** ROS MATEO, MARIA 13 27 0 0
***7725** RAEZ SANCHEZ, PAULA 14,1 14,5 0 0 ***3046** ROS VERDU, VICTOR 27 0 0 0
***3519** RAIMONDO CASTAÑARES, CAMILA 27 0 0 0 ***2937** ROSENOVA MATEVA, ALEKSANDRA 13 27 0 0
***7185** RAMIREZ ALCARAZ, NOELIA 5 0 0 0 ***2591** ROVIRA PAVON, JUAN 27 0 0 0
***2026** RAMON SANCHEZ, LAURA 13 27 0 0 ***9969** RUBIO BERENGUER, VIRGINIA 5 0 0 0
***9386** RAMOS OCHOA, AINOA 27 0 0 0 ***5939** RUBIO BERNA, SARAY 14,1 14,5 0 0
***2929** RAMOS VEGA, ALMUDENA 27 0 0 0 ***3180** RUBIO CERDA, RAFAEL JUAN 5 0 0 0
***9831** RAPUANO , SILVIA 3,2 0 0 0 ***7978** RUBIO GARCIA, ANDREA ISABEL 5 0 0 0
***4818** RAULET , BORIS 5 0 0 0 ***7324** RUBIO GARCIA, CLAUDIA 13 27 0 0
***4098** RAYOS HURTADO, JAVIER 27 0 0 0 ***1757** RUBIO OLMEDO, VERONICA 13 0 0 0
***9724** RECH LORENZO, Mª DEL MAR 5 0 0 0 ***7282** RUBIO OTERO, PATRICIA 3,2 0 0 0
***1375** REQUENA FERRI, SONIA 13 5 0 0 ***0583** RUBIO QUINTANILLA ALCALA, SAMUEL 3,2 0 0 0
***6188** REQUENA SANCHEZ, IRENE 14,4 14,5 0 0 ***7765** RUESGA MONTES, PEDRO 13 5 0 0
***8997** REQUENA TOMAS, YENIS ESTHER 5 0 0 0 ***6359** RUIZ BENEYTO, NOELIA 13 2 0 0
***6945** REVERT CERDAN, MARIA ANA 13 5 0 0 ***9000** RUIZ CLARES, ANA 5 0 0 0
***8821** REVERT MOLINA, CHRISTIAN 13 0 0 0 ***4649** RUIZ FERNANDEZ, MARIA 27 0 0 0
***3606** REYES GAMERO, ANDY 27 0 0 0 ***8577** RUIZ GARCIA, JESUS 14,4 14,5 0 0
***3360** REZZOUG , ASMA 27 0 0 0 ***8430** RUIZ GONZALEZ, OLGA MARIA 13 5 0 0
***0111** RIBELLES ALCOCER, FRANCISCO PASCUAL 3,2 0 0 0 ***6683** RUIZ IGLESIAS, ALBA PATRICIA 13 27 0 0
***9521** RIBELLES ROCAMORA, PATRICIA 3,2 0 0 0 ***3284** RUIZ MARTINEZ, LAMBERTO 13 0 0 0
***8448** RIBELLES SANCHEZ, RAQUEL 27 0 0 0 ***3080** RUIZ MARTINEZ, NAYARA 27 0 0 0
***1712** RIBERA ARMENGOL, JORGE 5 0 0 0 ***0418** RUIZ MARTINEZ, VANESSA 27 0 0 0
***7266** RIBES BELLOCH, LIDIA 13 0 0 0 ***1135** RUIZ MEGIA, RAUL 14,5 28 0 0
***3913** RIBES IBAÑEZ, JORGE 5 0 0 0 ***1135** RUIZ MEGIA, SERGIO 14,5 28 0 0
***7498** RICART CALDERON, SINAI 5 0 0 0 ***7141** RUIZ MOLES, LAURA 5 0 0 0
***8846** RICO MAESTRE, SANDRA 27 0 0 0 ***2698** RUIZ NAVARRO, ANA 13 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33792

***9277** RUIZ NIÑOLES, ELENA 5 0 0 0 ***3056** SANTOS GARCIA ORTIZ ZARATE, M. ELENA 5 0 0 0
***1417** RUIZ PEREZ, GONZALO 27 0 0 0 ***8232** SANTOS LOPEZ, CRISTIAN 5 0 0 0
***8782** RUIZ RODENAS, NURIA 3,2 0 0 0 ***8223** SANTOS MAS, ANA MARIA 27 0 0 0
***1874** RUIZ SERNA, DAVID 27 0 0 0 ***0771** SANTOS PURUNCAJAS, DEMMY CATHERINNE27 0 0 0
***8418** RUIZ SERRANO, FRANCISCO MANUEL 27 0 0 0 ***8238** SANZ LOPEZ, CRISTINA 27 0 0 0
***8261** RUIZ VALERA, VICENTE 14,1 14,5 0 0 ***4434** SANZ LOPEZ, MIGUEL 13 5 0 0
***6975** RUMBEU ARGUMANEZ, JOSE 27 0 0 0 ***8336** SANZ MARTINEZ, ANA 27 0 0 0
***8312** RUMBEU REDONDO, VICTORIA 27 0 0 0 ***0650** SANZ SANCHEZ, XAVIER 3,2 0 0 0
***4096** RUSO BAILE, RAFAEL 4 0 0 0 ***0419** SAPENA VAZQUEZ, MARIA DEL MAR 13 0 0 0
***4230** SABADUS , ANDREEA IOANA 13 0 0 0 ***3098** SAUNDERS , CHARLOTTE ROSE 27 0 0 0
***9921** SABAN MARZA, NADIA 5 0 0 0 ***5710** SAVAL ROJAS, JOAN BATISTE 13 27 0 0
***3254** SABATE PEREZ, LAURA 6 0 0 0 ***9487** SAVCHENKO , IRINA 13 0 0 0
***2037** SABATELL CANALES, SAMUEL 27 0 0 0 ***7502** SEGARRA CAMPILLO, EMILIO JOSE 27 0 0 0
***8771** SABATER RICO, MARIA MAGDALENA 27 0 0 0 ***8929** SEGARRA VALERA, ANA 27 0 0 0
***8635** SABATER VILLORA, EVA 13 5 0 0 ***1679** SEGUI MUÑOZ, SILVIA 5 0 0 0
***3979** SABUCO GARCIA, YOLANDA 13 27 0 0 ***3955** SEGURA BERNA, PABLO 5 0 0 0
***4178** SAENZ ESPINAR, MARIA JOSE 13 5 0 0 ***3028** SEGURA BERNA, RAQUEL 13 27 0 0
***7084** SAEZ IBARRA, ERIC 5 0 0 0 ***8338** SEGURA EXPOSITO, NEREA 27 0 0 0
***1825** SAEZ TORREGROSA, DIANA 5 0 0 0 ***8198** SEGURA GALLARDO, ANDREA 13 4 0 0
***3254** SAIZ BROX, INMACULADA 28 0 0 0 ***3149** SEGURA MARCOS, AINHOA 3,2 0 0 0
***8411** SALA GINER, ESTHER 13 0 0 0 ***8815** SEGURA MARTINEZ, IRENE 27 0 0 0
***8084** SALA MONTOYA, BLANCA 14,2 0 0 0 ***0254** SEGURA NAVARRO, JOSE LUIS 14,5 0 0 0
***4983** SALAS PALACIO, LEONEL 5 0 0 0 ***6961** SEGURA SANCHEZ, ADRIAN 5 0 0 0
***2899** SALAS ROCAMORA, SANDRA 14,5 0 0 0 ***7277** SEGURADO SANCHEZ, LAURA 13 27 0 0
***2961** SALINAS GARCIA, NESTOR 27 0 0 0 ***6803** SEGURADO SANCHEZ, NURIA 13 27 0 0
***7965** SALVADOR RAMON, NATALIA 6 0 0 0 ***4913** SELLER DOMENECH, ANA 3,2 0 0 0
***2537** SAMPER , JUAN BAUTISTA 6 0 0 0 ***4912** SELLER DOMENECH, INES 3,2 0 0 0
***4675** SAMPER FERNANDEZ, SONIA 27 0 0 0 ***0093** SELLER MARTINEZ, MONICA 5 0 0 0
***9218** SAMPERE BUYOLO, NATALIA 5 0 0 0 ***8321** SELLERS SOGORB, ALICIA 27 0 0 0
***6402** SAN CAYETANO VELASCO, ADRIA 5 0 0 0 ***1729** SELLES MARTINEZ, MARTA 14,5 0 0 0
***7840** SAN JOSE FANDIÑO, SILVIO 27 0 0 0 ***8381** SELLES PELLIN, COSME 27 0 0 0
***8297** SANCHEZ ANDRES, LAURA MARIA 3,2 0 0 0 ***7182** SEMPERE ESCRIBANO, AITANA 13 0 0 0
***9787** SANCHEZ BALLESTER, PAULA 13 27 0 0 ***8740** SEMPERE FUSTER, ALEJANDRA 27 0 0 0
***9787** SANCHEZ BALLESTER, RAUL 13 27 0 0 ***9970** SEMPERE JOVER, ALEX 14,4 14,5 0 0
***4697** SANCHEZ BOTELLA, MARIO 27 0 0 0 ***2421** SEMPERE SEMPERE, INES 2 4 0 0
***4856** SANCHEZ CALERO, CELIA 3,2 0 0 0 ***1530** SEMPERE SIRVENT, MARIO 14,5 0 0 0
***4855** SANCHEZ CALERO, SONIA 4 0 0 0 ***2982** SENDRA VICENS, ABEL 27 0 0 0
***7984** SANCHEZ CAPILLA, NOELIA 5 0 0 0 ***5692** SENTAMANS LORENTE, DANIEL 14,1 14,5 0 0
***9341** SANCHEZ CARCELEN, MARIA 13 0 0 0 ***8378** SERNA NAVARRO, BLANCA 13 0 0 0
***7163** SANCHEZ CREMADES, MARIA SOLEDAD 14,4 14,5 0 0 ***7128** SERRANO ALBEROLA, GABRIEL 13 0 0 0
***8020** SANCHEZ DE GEA, ANDREA 13 27 0 0 ***2187** SERRANO BASCUÑANA, CARLA 27 0 0 0
***2234** SANCHEZ FRUCTUOSO, SONIA 14,4 14,5 0 0 ***1705** SERRANO LLORET, EMILIO 3,2 0 0 0
***8359** SANCHEZ GALLARDO, CELIA 13 27 0 0 ***4379** SERRANO SANCHEZ, ALBERTO 5 0 0 0
***4529** SANCHEZ GARCIA, JAIRO 27 0 0 0 ***7812** SERRANO SANTA MARIA, PAOLA 5 0 0 0
***8781** SANCHEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 13 27 0 0 ***5222** SEVILLA GONZALEZ, ANTONIO DAVID 14,4 14,5 28 0
***6501** SANCHEZ GARRIDO, JOSE CRISTIAN 27 0 0 0 ***7897** SICILIA CIFUENTES, RAFAEL 13 27 0 0
***9516** SANCHEZ GIL, MANUEL 27 0 0 0 ***5794** SIGNES LLORENS, JOSE 5 0 0 0
***7272** SANCHEZ GOMEZ, RAQUEL 13 9,2 0 0 ***8106** SILVA SOLER, SALVADOR 5 0 0 0
***0509** SANCHEZ GOMEZ, RAQUEL 5 0 0 0 ***6931** SILVEIRA MADRID, DIEGO 13 0 0 0
***2424** SANCHEZ GRAN, JULIA 14,1 14,5 0 0 ***3411** SIMPSON , HANNAH ELIZABETH 5 0 0 0
***2424** SANCHEZ GRAN, MARIA 30 9,2 0 0 ***8163** SIRVENT FERNANDEZ, MARINA LAURA 14,1 14,5 0 0
***7966** SANCHEZ GRANADOS, MARCOS 27 0 0 0 ***0431** SIRVENT GOMEZ, MACARENA 27 0 0 0
***0590** SANCHEZ GUIJA, AITANA 5 0 0 0 ***6323** SIRVENT SALAZAR, RAFAEL 5 0 0 0
***8083** SANCHEZ HERRANZ, ANGELA 27 0 0 0 ***0235** SIRVENT VALERO, ROCIO 5 0 0 0
***5931** SANCHEZ JAREÑO, SERGIO 13 0 0 0 ***9245** SOBERAL PARASZCZAK, NICOLAS 13 4 0 0
***4878** SANCHEZ JIMENEZ, HELENA 5 0 0 0 ***8286** SOGORB ANTON, IRENE 14,1 14,5 3,2 0
***2618** SANCHEZ LIS, DANIEL 27 0 0 0 ***8286** SOGORB ANTON, LUCIA 5 0 0 0
***4698** SANCHEZ LOPEZ, ANA 6 0 0 0 ***8285** SOGORB ANTON, RAQUEL 14,1 14,5 3,2 0
***5742** SANCHEZ MARCOS, INMACULADA 3,2 0 0 0 ***6558** SOLER ALBERT, IRENE 27 0 0 0
***9095** SANCHEZ MARTINEZ, CRISTINA MARIA 13 27 0 0 ***2440** SOLER GARCIA, DAVID 13 0 0 0
***4339** SANCHEZ MARTINEZ, JAVIER 27 0 0 0 ***1904** SOLER GOMEZ, MARIA 14,1 0 0 0
***6938** SANCHEZ MENARGUES, NURIA 14,4 14,5 0 0 ***1797** SOLER PEREZ, ANGELA 27 0 0 0
***9033** SANCHEZ MOYA, LUISA 3,2 0 0 0 ***9535** SOLER QUIRANT, JUAN JOSE 14,1 14,5 0 0
***8534** SANCHEZ PEREZ, INES 13 0 0 0 ***4933** SOLER SANCHEZ, IRENE 5 0 0 0
***3865** SANCHEZ PICO, MARIA 14,4 14,5 0 0 ***8427** SOLER TENIENTE, MARIA 3,2 0 0 0
***8711** SANCHEZ RIVAS, GONZALO 14,2 0 0 0 ***4322** SOLER VILLORA, JAVIER 5 0 0 0
***4233** SANCHEZ RODRIGUEZ, OSCAR 14,4 14,5 0 0 ***0819** SORIA PASTOR, MARIA ASUNCION 13 27 0 0
***1662** SANCHEZ RUBIO, MARGARITA 27 0 0 0 ***1898** SORIA TEJERO, CRISTINA 5 0 0 0
***2179** SANCHEZ RUIZ, MARIA ISABEL 13 27 30 0 ***8442** SORIANO CRESPI, SARA 3,2 0 0 0
***5672** SANCHEZ SANCHEZ, ALBERTO 13 0 0 0 ***8015** SORIANO MARTINEZ, JUAN CARLOS 27 0 0 0
***6530** SANCHEZ SANCHIS, ANDREA 27 0 0 0 ***8181** SORIANO PEREZ, JESSICA 5 0 0 0
***7728** SANCHEZ SERON, LOURDES 27 0 0 0 ***8543** SOTO ALBEROLA, ANTONIO MANUEL 5 0 0 0
***7959** SANCHEZ SIMARRO, RAUL 13 5 0 0 ***8492** SPIRIDONOVA , YANA 27 0 0 0
***6169** SANCHEZ SORIANO, ELENA 13 5 0 0 ***2330** SUAREZ ESTEBAN, ISMAEL 5 0 0 0
***4661** SANCHEZ SORIANO, SANDRA 27 0 0 0 ***7147** SUCH MIQUEL, JUAN GABRIEL 5 0 0 0
***9590** SANCHEZ TARI, MARINA 27 0 0 0 ***7691** SZEWCZYK , DAWID 6 0 0 0
***7471** SANCHEZ VALDES, BORJA 27 0 0 0 ***4040** TABBAI AMAL, FATIMA EIZAHARA 30 5 0 0
***8553** SANCHEZ VERA, SAMUEL 5 0 0 0 ***0064** TABORDA LONDOÑO, VERONICA 5 0 0 0
***9812** SANCHIS OLIVER, LAURA 27 0 0 0 ***9001** TARI TRIVES, ALFONSO 14,4 14,5 3,2 0
***4828** SANCHIS SERRANO, DANIEL 13 0 0 0 ***3078** TARRIÑO ANTON, ANTONIO 5 0 0 0
***0452** SANCHIZ DE LA OSSA, BELEN 27 0 0 0 ***7967** TCHIRICHIAN MOCELLIN, MIKAELA YAEL 13 0 0 0
***9554** SANCHO TORRES, CARLOS 14,1 14,5 0 0 ***9809** TEBAR MIRA, ANTONIO 3,2 0 0 0
***6976** SANJUAN LOPEZ, ESTEFANIA 5 0 0 0 ***7916** TELLEZ MARTINEZ, ALVARO TOMAS 14,4 14,5 0 0
***5784** SANJUAN SELLES, JOSE LUIS 13 0 0 0 ***9038** TEROL CASCALES, ALVARO 5 0 0 0
***5064** SANJUAN SORIANO, IVAN 14,5 0 0 0 ***9716** TEROL INSA, IRENE 27 0 0 0
***8815** SANJUAN VIDAL, ANTONIO 14,5 0 0 0 ***8164** TITOS PEREZ, ARANTXA 5 0 0 0
***9686** SANOGUERA PEREZ, JULIA 27 0 0 0 ***4729** TOLEDO DOMENE, PAULA 27 0 0 0
***6019** SANTAMARIA SANCHEZ, ANAIS 27 0 0 0 ***2389** TOLOSA HERREROS, ANA CONCEPCION 14,4 14,5 0 0
***4272** SANTANA SANCHEZ, SANTIAGO 14,1 14,5 0 0 ***4712** TOMAS BERNAL, JOSE 14,4 14,5 28 0
***8922** SANTIAGO CRUZ, VANESA 27 0 0 0 ***3395** TOMAS BOLUFER, FRANCESC 5 0 0 0
***2036** SANTONJA FERNANDEZ, ARTURO 13 5 0 0 ***9815** TOMAS CANTO, ALBA 13 0 0 0
***7118** SANTONJA MORALES, DAVID 14,5 0 0 0 ***9739** TOMAS CARDONA, ARACELI 27 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33793

***5310** TORA MARTINEZ, IVAN 14,5 0 0 0 ***2971** VENGLOVSKA , OLENA 13 27 0 0


***8336** TORIBIO MORALES, ALBERTO 27 0 0 0 ***3289** VENGUT MARTI, MARIA 13 27 0 0
***9207** TORIBIO MORALES, RAUL 27 0 0 0 ***4637** VERA BELEN, CRISTIAN 5 0 0 0
***4339** TORMO MARTINEZ, OSCAR 13 0 0 0 ***3221** VERA BERENGUER, ANGELA 3,2 0 0 0
***5147** TORRALBA GOMEZ, NEREA 5 0 0 0 ***2600** VERDU HENARES, YAGO 5 0 0 0
***2606** TORREGROSA ESCODA, CRISTINA 14,4 14,5 0 0 ***8642** VERDU JUAREZ, SARAY 27 0 0 0
***2606** TORREGROSA ESCODA, MIRIAM 14,4 14,5 0 0 ***2543** VERDU LORENZO, LAURA 27 0 0 0
***2792** TORRENS MARTORELL, CRISTIAN 5 0 0 0 ***3182** VEZA CUENCA, MARTA 14,4 14,5 0 0
***8160** TORRES GONZALEZ, ANA ISABEL 13 5 0 0 ***2050** VICEDO MILLA, DANIEL 5 0 0 0
***1694** TORRES VILANA, ALBA 27 0 0 0 ***5231** VICENT SANTONJA, PAULA 5 0 0 0
***2495** TORRO CONCA, CRISTINA 4 5 0 0 ***4427** VICENTE CANOVAS, ALBERTO 27 0 0 0
***0612** TORTOSA PARRA, DAVID 13 2 0 0 ***8345** VICENTE CARAVACA, GADEA 27 0 0 0
***9642** TOVAR BELDA, MARIA JOSE 13 5 0 0 ***7291** VICENTE DIAZ, RAQUEL 14,4 14,5 0 0
***0688** TRELIS CLEMENTE, ALMUDENA 27 0 0 0 ***3048** VICENTE ESTAÑ, SERGIO 5 0 0 0
***2463** TREMIÑO FLORES, IRENE 14,1 14,4 14,5 3,2 ***8454** VICENTE GOMEZ, ANABEL 5 0 0 0
***7016** TRIVES GONZALEZ, ISABEL 3,2 0 0 0 ***0943** VICENTE MARTINEZ, EVA MARIA 5 0 0 0
***9772** TURCANU VASILIU, CRISTINA 2 4 0 0 ***7512** VICENTE SANCHEZ, FRANCISCO 13 0 0 0
***7295** TURRADO GONZALEZ, LUANA 14,1 14,5 0 0 ***1878** VICO VACA, YAIZA 5 0 0 0
***5313** UGEDA FLOR, Mª DEL MAR 14,4 14,5 0 0 ***6576** VIDAL COLOMER, ELENA 13 27 0 0
***8385** UJEDA LOPEZ, ALBA 13 0 0 0 ***3039** VIDAL GALAN, INES 5 0 0 0
***7394** URIA BRUQUE, MARIA 13 0 0 0 ***6781** VIDAL JUAN, ROSER 14,4 0 0 0
***6142** VACALEBRI LLORET, FRANCISCO 13 27 0 0 ***6956** VILA MONTOYA, IRENE 13 27 0 0
***7685** VAELLO MARTINEZ, SONIA 3,2 0 0 0 ***2488** VILELLA CANTOS, JUDITH 27 0 0 0
***2776** VAILLO LORENZO, BARBARA 14,1 14,5 0 0 ***9297** VILLALOBOS ASTORGA, VERONICA 3,2 0 0 0
***8936** VAILLO MARTINEZ, MARIA CARMEN 14,4 14,5 0 0 ***8105** VILLAR VILLAR, ESTEFANIA 13 4 0 0
***6489** VALCARCEL PRIETO, JAVIER 5 0 0 0 ***2602** VILLARD SABATE, MAGALI 5 0 0 0
***2013** VALDES SIRVENT, JOSE FRANCISCO 14,4 14,5 0 0 ***4923** VILLENA ALEMANY, CRISTIAN 13 4 0 0
***8036** VALENZUELA FERNANDEZ, JUAN FCO. 13 27 0 0 ***8136** VILLENA BAEZA, LAURA 27 0 0 0
***6191** VALERA MARTINEZ, ALVARO 28 0 0 0 ***8474** VILLENA MARTINEZ, MANUELA 27 0 0 0
***9114** VALERO ASENCIO, CRISTINA 13 0 0 0 ***6707** VILLODRES RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 3,2 0 0 0
***8459** VALERO BLANES, MARTA 3,2 0 0 0 ***9945** VINUESA SARION, ANGELA 27 0 0 0
***0574** VALERO CANTO, CLARA 13 0 0 0 ***8195** VITORIA INIESTA, RAIMUNDO 27 0 0 0
***8045** VALERO GONZALEZ-MORO, MARTA 3,2 0 0 0 ***1752** VIVES BEJERANO, LETICIA 27 0 0 0
***1088** VALERO LAZARO, NOELIA 4 0 0 0 ***2827** VIZCAINO ALVARADO, LORENA 27 0 0 0
***8909** VALERO RUBIO, NOELIA 14,5 0 0 0 ***8327** WENDEZ MORENO, DULCE 5 0 0 0
***0411** VALERO SANCHEZ, IRENE 13 27 0 0 ***1890** YARRITU DIAZ, LEIRE 27 0 0 0
***2263** VALERO ZAPLANA, ANA MARIA 14,5 0 0 0 ***1890** YARRITU DIAZ, MAIALEN 13 27 0 0
***4039** VALIENTE GONZALVEZ, ALBA 14,4 0 0 0 ***3629** YERANOSYAN GASPARYAN, ARAM 5 0 0 0
***7967** VALIENTE MARTINEZ, JORGE 14,4 14,5 0 0 ***0089** YI SOTO, ANA TERESA 7 0 0 0
***6459** VALLES BRU, BELEN 27 0 0 0 ***9182** ZAMBRANA CARO, CRISTINA 27 0 0 0
***0806** VAÑO REIG, AITANA 27 0 0 0 ***7098** ZAMBRANO TAPIA, ROSA ISABEL 13 27 0 0
***6787** VAÑO SANTONJA, ALBERTO 27 0 0 0 ***8350** ZAMORA TEJEDOR, EMMA 27 0 0 0
***2063** VAÑO TORMO, PABLO 13 5 0 0 ***9891** ZAPARDIEL GUTIERREZ, ESTHER 27 0 0 0
***3876** VARGAS CAMARGO, MARIA FERNANDA 13 5 0 0 ***2105** ZAPATA ANTOLINOS, JOAQUIN 14,1 14,3 14,5 0
***5056** VARGAS NAVARRO, MARIA DANIELA 13 27 0 0 ***3068** ZAPATER CABEZA, IRENE 5 0 0 0
***9837** VARO SANCHEZ, ANA 27 0 0 0 ***2473** ZAPATERO MONTEJANO, CAROLINA 13 0 0 0
***9837** VARO SANCHEZ, MIRIAM 27 0 0 0 ***3291** ZARAGOZA CAMPELLO, CLAUDIA 27 0 0 0
***5577** VASICKOVA , DOMINIKA 27 0 0 0 ***8369** ZARAGOZA MARTINEZ, JULIA 5 0 0 0
***5025** VASQUEZ CARRION, YOZENKA MILENY 27 0 0 0 ***7059** ZARAGOZA REDONDO, ROCIO 27 0 0 0
***3946** VAZQUEZ VALERO, ROSA MARIA 27 0 0 0 ***3081** ZARAGOZI REGALADO, LOURDES MARIA 5 0 0 0
***3069** VEGARA FERRI, FRANCISCO JAVIER 13 27 0 0 ***9642** ZARATE ORTIZ, ALEXANDRA ESTEFANIA 13 0 0 0
***9629** VELASCO JEMEZ, IÑAKI 14,4 14,5 0 0 ***3487** ZOZORANGA REYES, MARIBEL DEL CISNE 6 0 0 0

Universitat Jaume I de Castelló / Universitat Jaume I de Castellón


***5212** ADÁN MARCO, ALBA 5 0 0 0 ***0006** ALVAREZ ESTOR, VALLIVANA 27 0 0 0
***6255** ADELL ALEGRIA, ALEIX 27 0 0 0 ***1524** ÁLVAREZ MARÍN, ARANTXA 13 0 0 0
***9064** AGUILAR SÁNCHEZ, PABLO 27 0 0 0 ***4333** ÁLVAREZ MARTÍ, ESTHER 3,2 0 0 0
***0793** AGUSTÍ BÁDENAS, PABLO 3,2 0 0 0 ***2522** AMAYA PITARCH, SOFIA 14,1 14,4 14,5 0
***2047** AINSA CASTAÑER, PATRICIA 5 0 0 0 ***8316** AMENDAÑO RIVERA, GABRIELA MICHELL 6 0 0 0
***3215** ALABAU GOMEZ, AGUSTIN 3,2 0 0 0 ***2505** AMORÓS IZQUIERDO, MARIA 27 0 0 0
***2605** ALAJARÍN AMATE, YAIZA 27 0 0 0 ***6123** ANDRÉS GÓMEZ, NEUS 27 0 0 0
***7429** ALAMAR PORTER, GABRIEL 5 0 0 0 ***1779** ANDRÉS SISTERO, MARCOS 13 0 0 0
***8812** ALARCÓN MARCH, PAULA 5 0 0 0 ***2939** ANDREU NÁCHER, ALEJANDRO 13 0 0 0
***4828** ALARTE DE LA SALUD, MARIA 5 0 0 0 ***0404** ANDREU NEBOT, ALBA 14,1 14,4 14,5 0
***2602** ALBA LEÓN, SAIOA 27 0 0 0 ***6244** ANGHEL , ALBERTO NICOLAS 5 0 0 0
***7933** ALBALATE BOU, PABLO 13 0 0 0 ***7500** ANGUEIRA LOPEZ, GABRIELA 27 0 0 0
***1950** ALBENCA FABREGAT, CARMEN 3,2 0 0 0 ***6084** AÑÓ RODRÍGUEZ, CELIA 14,5 0 0 0
***0493** ALBERT RABAZA, CRISTINA 14,4 14,5 0 0 ***8767** APARICIO CASTILLO, NOELIA 27 0 0 0
***8428** ALBERT SANTAMARÍA, SALVADOR 3,2 0 0 0 ***2333** APARICIO QUILIS, ANDRÉS 5 0 0 0
***9142** ALBERT TORRES, ANNA 3,2 0 0 0 ***3910** APARISI CLIMENT, ALEJANDRO 5 0 0 0
***1704** ALBERT VIDAL, LAURA 14,1 14,5 0 0 ***0993** APOLINAR LAYA, MAREDI 13 0 0 0
***5960** ALBORS AGUT, FRANCESC 4 0 0 0 ***7766** ARIAS CAÑAMERO, CARLA 5 0 0 0
***3316** ALBORS CAÑO, JAVIER 27 0 0 0 ***1790** ARLANDIS GARCÍA, ARANTXA 27 0 0 0
***6204** ALBORS LAGARDERA, MARTA 5 0 0 0 ***5702** ARNALTE TÉLLEZ, MARINA 3,2 0 0 0
***0693** ALCALDE FERRER, SHEILA 3,2 0 0 0 ***8617** ARNAU VICENT, FERRAN 13 0 0 0
***0550** ALCAÑIZ GARCÍA, MARINA 5 0 0 0 ***1899** AROCAS QUESADA, NURIA 5 0 0 0
***0066** ALEIX GARCIA, PATRICIA 5 0 0 0 ***5735** ARRIAGA OLARTE, SOFÍA BELÉN 5 0 0 0
***7584** ALEPUZ REVERTER, ESTHER 5 0 0 0 ***8974** ARRUFAT ANDREU, CARME-MARIA 27 0 0 0
***0207** ALFARO FIERREZ, JORGE 3,2 0 0 0 ***7412** ARTIGAS PINTO, RAFAEL 5 0 0 0
***2338** ALFARO GALERA, JAVIER 13 0 0 0 ***2467** ARTOLA MARTINEZ, MARTA 27 0 0 0
***2219** ALFARO SÁNCHEZ, ROCÍO 4 0 0 0 ***1094** ARTOLA RANGEL, SARA 13 0 0 0
***0732** ALGUACIL CASAS, FRANCISCO MIGUEL 2 0 0 0 ***0873** ARTUÑEDO PÉREZ, RAQUEL 14,1 14,4 14,5 3,2
***0615** ALLEPUZ HERNÁNDEZ, PATRICIA 3,2 0 0 0 ***9418** ASENSIO YEDRA, BRUNO 5 0 0 0
***2538** ALMAZAN TORRES, NOELIA 5 0 0 0 ***8585** ASUNCION BERMÚDEZ, MARTA 27 0 0 0
***9227** ALMELA MANUEL, PILAR 14,4 14,5 3,2 0 ***0092** ASUNCIÓN GRAU, ÀNGEL 5 9,2 0 0
***1821** ALMELA ROMERO, DESIREE 5 0 0 0 ***5989** AULAR ROJAS, MARÍA ALEJANDRA 3,2 0 0 0
***0777** ALONSO BASTIDA, AINHOA 27 0 0 0 ***3577** AVRAM , ALEXANDRA DANIELA 13 0 0 0
***2068** ALONSO GARCÍA, ANDREA 14,4 14,5 0 0 ***8945** AYMERICH MONSERRAT, CLAUDIA 5 0 0 0
***9181** ALVARADO CARRASCOSAº, IRENE 5 0 0 0 ***0553** AZNAR SEVILLA, PATRICIA 3,2 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33794

***0330** BAENA GUIA, ANNA 14,1 14,5 0 0 ***7722** CLEMENTE ADELANTADO, DIEGO 3,2 0 0 0
***1766** BAGÁN BERNAL, ALBA 14,5 0 0 0 ***1279** CLEMENTE BARREDA, JOSE 13 0 0 0
***1849** BAGÁN FAULÍ, ALEJANDRA 13 0 0 0 ***3953** CLIMENT DONET, JUAN 3,2 0 0 0
***0383** BAIDEZ TABERNERO, CHRISTOPHER 27 0 0 0 ***0471** CLIMENT MONTANER, RAQUEL 14,1 14,5 0 0
***9437** BALLESTER SOLSONA, SALVADOR ALBERTO 5 0 0 0 ***7526** CLIMENT SUSIERRA, CARLOS 27 0 0 0
***6059** BANDA GONZÁLEZ, FRANCISCO 27 0 0 0 ***1583** COBIANU , DUMITRU ALIN 5 0 0 0
***5908** BAQUERO CASANOVA, FERNANDO 14,5 0 0 0 ***8826** COLLADO GAVARA, ALEX 5 0 0 0
***0318** BARBÉ GRANELL, CLÀUDIA 3,2 0 0 0 ***0705** COLLADO VEGA, EDGAR 13 0 0 0
***2895** BARBERO CALLEJA, JESSICA 27 0 0 0 ***5423** COLOMBO MARTÍ, CELIA 14,1 14,5 0 0
***1618** BARCHÍN CALERO, NEREA 5 0 0 0 ***9471** COMPANY VALDEOLIVAS, ARANZAZU 13 0 0 0
***8831** BAREA GUIRAL, ERIC 13 0 0 0 ***0295** COMPTE HERNÁNDEZ, MARINA 27 0 0 0
***2657** BARRACHINA TERRÉN, VICENT 27 0 0 0 ***9561** CORBERA CASARES, MARTA 5 0 0 0
***0604** BARREDA TENA, AITANA 14,5 0 0 0 ***0790** CORDELLAT MARTÍNEZ, MARIA DEL MAR 13 0 0 0
***2817** BARRUE GARCIA, PAULA 3,2 0 0 0 ***8204** CORTÉS MARTÍNEZ, BÁRBARA 14,4 0 0 0
***3364** BAS VALLÉS, MARINA 13 0 0 0 ***5894** CORTES SOLER, INES 5 9,1 0 0
***0468** BASCUÑAN MARTI, LYDIA 5 0 0 0 ***7203** COSÍN TORMO, ARIADNA 30 0 0 0
***0101** BASEVI MIRALLES, BELÉN 5 0 0 0 ***5181** COSTA GARCIA, AITOR 5 0 0 0
***0800** BAYARRI NAVARRO, INMACULADA 2 0 0 0 ***4136** CRASTA , MARIA 4 0 0 0
***7337** BELENGUER SOFÍN, MARÍA ISABEL 3,2 0 0 0 ***1302** CRUZ MONFORTE, IVAN 14,5 0 0 0
***1468** BELKHODJA , LILIA 13 0 0 0 ***9306** CUALLADO BAQUERO, GLORIA 5 0 0 0
***8952** BELLA GARCÍA, NEREA 27 0 0 0 ***7261** CUCALA PERAIRE, SARA 5 0 0 0
***7786** BELLÉS TENA, AROA 14,4 0 0 0 ***7928** CUELLAR ARJONA, SERGIO 27 0 0 0
***3350** BELOULA BOUAM, FÁTIMA EZZAHRA 27 0 0 0 ***1426** CUENCA HERRERO, ALICIA 3,2 0 0 0
***8734** BELTRAN BELTRAN, HUGO 5 0 0 0 ***7920** CUENCA MOCHOLI, ALBA 27 0 0 0
***6300** BELTRÁN CORTÉS, JOSE PASCUAL 9,1 0 0 0 ***9098** DADONE RAVERA, DIEGO 5 0 0 0
***9364** BELTRAN SANCHEZ, AARON 3,2 0 0 0 ***2241** DAN SÁNCHEZ, ESTHER 5 0 0 0
***5995** BENLLOCH IGUAL, NURIA 13 0 0 0 ***0981** DAVILA LOPEZ, JORGE 27 0 0 0
***7251** BENZEROUAL HACHADE, HASNAA 27 0 0 0 ***9091** DAVILA VALDES, ANTONIO MANUEL 5 0 0 0
***8740** BERNAT GAYA, PAULA LEI 27 0 0 0 ***3053** DE FEZ FEBRÉ, PABLO 14,1 14,5 0 0
***0686** BLANCO FERNÁNDEZ, MARIELA 5 0 0 0 ***5615** DE LA CONCEPCIÓN GARCÍA, CARLOS 27 0 0 0
***5180** BLANCO LAGUNA, NOEMI 13 0 0 0 ***0448** DE VICENTE DEL BARRIO, MIRIAM 27 0 0 0
***0585** BLAS TRONCOSO, ROSA 13 0 0 0 ***5236** DEL ÁLAMO BURGOS, ERICA LUCÍA 3,2 0 0 0
***2887** BLASCO LLOP, JORDI 14,1 14,5 0 0 ***8027** DENIA GARCÍA, AARON 27 0 0 0
***2766** BLASCO NEBOT, JOSEP 2 0 0 0 ***6313** DIAZ BENDICHO, MAR 5 0 0 0
***5536** BLASCO PALAU, SERGI 14,4 14,5 0 0 ***0014** DIAZ SUAREZ, JOSE 4 5 9,1 0
***0154** BLESA CAROT, ANA 4 0 0 0 ***3880** DOBROTA , CARMEN 27 0 0 0
***4533** BONET ESCLAPEZ, CAROLINA 4 0 0 0 ***3681** DOMENECH REAL, CAROLINA BEATRIZ 13 0 0 0
***7456** BONET GIMENEZ, IVAN 27 0 0 0 ***3251** DOMINGUEZ SALCEDO, PATRICIA 27 0 0 0
***2943** BONIFÁS RUBIO, FRANCISCO 27 0 0 0 ***2390** DOMINGUEZ SANCHEZ, RAUL 4 0 0 0
***2990** BORISOV YAMANDIEV, ANREAN 5 0 0 0 ***6195** DONAT FERRER, FERRAN 5 0 0 0
***8145** BORJA QUISHPE, EMILY DAYANA 5 0 0 0 ***0072** DUMITRU , DANIELA MIHAELA 5 0 0 0
***5725** BORRAS SOLER, JUDITH 13 0 0 0 ***0542** DUQUE MURCIANO, FERNANDO 9,2 0 0 0
***6880** BORRAS TORRES, CELESTE 27 0 0 0 ***4774** DUTESCU , MARIA-BEATRICE 27 0 0 0
***0467** BORT SÁNCHEZ, NARA 13 0 0 0 ***9428** EDO ALTAMIRANO, MARIA SEEMA 5 0 0 0
***2142** BOSCH ARNAU, NEUS 3,2 0 0 0 ***2480** EGEA VINUESA, CARLA 5 0 0 0
***0206** BOSCH FERNANDEZ, JOAQUIN 27 0 0 0 ***0449** EGIDO MARCOS, NOELIA 13 0 0 0
***2972** BOULAHIA EL HAIDI, KAUTAR 27 0 0 0 ***1988** EL HILALI , SOUMAYA 27 0 0 0
***9991** BOVI PERIS, CLAUDIA 27 0 0 0 ***5348** EL KTINI YASSINE, ANAS 5 0 0 0
***9297** BUDAI , LORENA MARIA 5 0 0 0 ***5101** ENCALADA MALDONADO, EDWIN VINICIO 27 0 0 0
***5391** BUENO CASTILLO, ANGELA 14,4 14,5 0 0 ***9660** ENCALADA ULLAURI, RONY RENE 13 0 0 0
***0480** BUESO ISAAC, ROSA 5 0 0 0 ***1981** ENE , ROBERTH ANDREI 5 0 0 0
***2203** CABALLER GARRETA, LAURA 3,2 0 0 0 ***1004** ERIKA ROCHER, SANTAGUEDA 5 0 0 0
***9319** CABEDO BAS, RAQUEL 27 0 0 0 ***0629** ESCRIG ERES, MAR 30 0 0 0
***0741** CALATAYUD FERRERO, LUCÍA 5 0 0 0 ***2013** ESCRIG MATEU, MARIA 13 0 0 0
***7854** CALERO ALFARO, MARTA 27 0 0 0 ***9593** ESONO ONDO, MARI LUZ 5 0 0 0
***7580** CALVO CASTAÑO, EMILIO 13 0 0 0 ***0735** ESPADAS CHIRIVELLA, LAURA 5 0 0 0
***9232** CALVO FELTRER, EDUARDO 13 0 0 0 ***1530** ESPARDUCER TORIBIO, INDIRA 5 0 0 0
***2718** CALVO LATORRE, ANA ISABEL 14,5 0 0 0 ***9988** ESPÍ GUERRERO, JAVIER 13 0 0 0
***1238** CALVO PEREZ, JAVIER 3,2 0 0 0 ***2428** ESPINOSA MOLINER, VERÓNICA 27 0 0 0
***1321** CAMACHO GÓMEZ, GEMMA 27 0 0 0 ***0336** ESTEBAN LARA, CLAIRE 5 0 0 0
***2181** CAMAÑEZ FORTANET, PABLO 14,4 14,5 0 0 ***8564** ESTEBAN PEDRO, NORA 5 0 0 0
***9674** CANDELAS PARREÑO, DANIELA 3,2 0 0 0 ***1152** ESTEBAN SEBASTIA, ANDREU 14,4 14,5 3,2 0
***0212** CANET GRANERO, DAVID 5 0 0 0 ***6440** ESTEBANEZ ROBLES, CESAR 13 0 0 0
***4343** CANET SOLER, AIDA 5 0 0 0 ***2869** ESTELLER GIMENEZ, JAIME 13 0 0 0
***5874** CANTOS INIESTA, JOSÉ MIGUEL 5 0 0 0 ***2631** ESTEVE BELTRÁN, JOSÉ 5 0 0 0
***2309** CAPELLA RUFANGES, REYES 5 0 0 0 ***0473** ESTEVE RODRIGUEZ, INÈS 5 0 0 0
***8535** CARDA VICIEDO, PAULA 27 0 0 0 ***0240** EXPOSITO MORENO, MIRIAM 27 0 0 0
***9431** CARMEN MARIN, VIVAS 13 0 0 0 ***0471** FABREGA FORNÓS, ARANTXA 14,4 14,5 0 0
***0695** CARRERAS VÁZQUEZ, CARMEN MARÍA 2 0 0 0 ***1245** FABREGAT NABÁS, JAIME 14,1 14,5 3,2 0
***2495** CASANOVA GUTIÉRREZ, JOSÉ MARIA 5 0 0 0 ***0017** FALCO GARCIA, VICTORIA 5 0 0 0
***7721** CASES DÍAZ, AROA 27 0 0 0 ***3043** FALCÓ SANCHO, ÁLVARO 27 0 0 0
***8017** CASINO JIMENO, AINOA 5 0 0 0 ***8518** FALLA-CISNEROS APARICIO, DANIEL 13 0 0 0
***6108** CASTELL FORCADELL, MIRIAM 14,5 3,2 0 0 ***3170** FELIX ROSELLO, MARIA 5 0 0 0
***9382** CASTELLANO CARRASCOSA, MIRIAM 13 0 0 0 ***8026** FENOLL HERRERO, JORGE 14,4 14,5 0 0
***9389** CASTILLO MALLASÉN, CARLOS 14,4 14,5 3,2 0 ***9375** FENOLLOSA ZAMORANO, ESTELA 5 0 0 0
***7623** CASTILLO SIMÓN, JOEL 5 0 0 0 ***5406** FERNÁNDEZ DE LOAYSA HERREROS, MARÍA 4 0 0 0
***7255** CASTRO QUIÑONES, MIRIAM 27 0 0 0 ***4986** FERNÁNDEZ FARIÑAS, IRIA 5 0 0 0
***1280** CATALÁN SÁNCHEZ, ANDREA PILAR 3,2 0 0 0 ***2129** FERNANDEZ FUENTES, MARTA 3,2 0 0 0
***2586** CEBALLOS GARCIA, ESTHER 27 0 0 0 ***1265** FERNÁNDEZ MONTOLIU, LAURA 5 0 0 0
***4306** CEBOLLA CERDÀ, MARC 5 0 0 0 ***7438** FERNANDEZ MORENO, ADRIAN 14,4 14,5 0 0
***1920** CELADES MEDINA, JORGE 3,2 0 0 0 ***9665** FERNANDEZ MORENO, CARLA 13 0 0 0
***1349** CELESTINO RODRIGUEZ, INGRID 13 0 0 0 ***5708** FERNÁNDEZ ROMERO, RENATO 5 0 0 0
***2679** CENTELLES PLAZA, LUCÍA 13 0 0 0 ***2942** FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA 4 0 0 0
***2951** CERCÓS SERRA, ALEXANDRE 14,1 14,5 0 0 ***7908** FERNANDEZ SANZ, AINOA 27 0 0 0
***9369** CHABRERA FUENTES, MARTA 5 0 0 0 ***1251** FERNÁNDEZ TALAMANTES, JULIA 27 0 0 0
***4844** CHAOU LATORRE, JOEL 14,4 14,5 3,2 0 ***6224** FERRÉ FERRÉ, MÍRIAM 27 0 0 0
***7819** CHARIF JYAR, CHAYMAE 27 0 0 0 ***1475** FERRER CREGO, MANUEL 13 0 0 0
***8584** CHERTA MARCO, PAU 14,4 14,5 0 0 ***1981** FLORES BELLÉS, CLAUDIA 27 0 0 0
***2193** CHOLIZ RODRIGO, MIRIAM 14,4 28 0 0 ***2783** FOGUÉS ZAERA, SANDRA 14,2 0 0 0
***2564** CIMPOERU , SORINA IULIANA 5 0 0 0 ***7633** FOIX NEGRE, JOAN 13 0 0 0
***1846** CLARAMONTE MARÍN, ALEJANDRO 27 0 0 0 ***6199** FOLCH SEGURA, LORENA 14,4 14,5 0 0
***1143** CLARAMUNT BAYARRI, ANNA MARIA 14,4 14,5 0 0 ***2488** FORES GIL, ANDREA 27 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33795

***2783** FORLINO TORRALBA, ALESSANDRA 27 0 0 0 ***1026** HERNÁNDEZ PEIRÓ, ENRIQUE 14,1 14,5 3,2 0
***2569** FORNER CARRERAS, TERESA 14,1 14,5 0 0 ***1439** HERNANDEZ VIVAS, DIEGO 3,2 0 0 0
***0348** FORNER MEDINA, MAR 14,1 14,5 0 0 ***7242** HERRERA PINA, ZURIÑE 27 0 0 0
***1179** FORNER TERUEL, AINOA 5 0 0 0 ***7660** HERRERO VILLANUEVA, ANA 4 0 0 0
***9205** FOYES JIMÉNEZ, MARIO 5 0 0 0 ***8614** HUERTAS ROSA, CLAUDIA 5 0 0 0
***6159** FUERTES MONTOLIO, ESTHER 14,1 14,4 14,5 3,2 ***7483** IACOB , EVA 5 0 0 0
***4466** FUSTER MIRA, ANA 3,2 0 0 0 ***8748** IBÁÑEZ CHUST, JOAN 14,4 14,5 0 0
***9984** GALAN PECES, ANDREA 27 0 0 0 ***9647** IBÁÑEZ MARTINEZ, IRIS 14,4 14,5 3,2 0
***0470** GALEANO MAGARIÑO, RAQUEL 13 0 0 0 ***8261** IBÁÑEZ SOLER, AMANDA 13 0 0 0
***4235** GALERA ALMENDRO, ELISABETH 5 0 0 0 ***2827** ILINCA , ROXANA MIHAELA 13 0 0 0
***1186** GALINDO BAZATAQUÍ, DIANA 5 9,1 0 0 ***5706** IORDACHE , NICOLETA 5 0 0 0
***7141** GALLARDO MEDINA, ANDREA 27 0 0 0 ***6938** IOSIVAN , VALER GEORGE 5 0 0 0
***0473** GALLEGO GARCÍA, LUCAS 14,5 0 0 0 ***6316** JARCAU , ANDREA NURIA 5 0 0 0
***1292** GANAU PÉREZ, TAMARA 13 0 0 0 ***5511** JAREÑO BENITO, ANDREA 5 0 0 0
***1335** GARCELÁN AYORA, INÉS 14,1 14,5 0 0 ***0089** JARQUE ESCUDERO, MARIA TERESA 13 0 0 0
***2462** GARCÍA ANDRÉS, JUDITH 6 0 0 0 ***2009** JARQUE PONS, TAMARA 5 0 0 0
***6360** GARCÍA BENAVENT, SERGIO 13 0 0 0 ***1248** JIMÉNEZ BELTRÁN, FRANCISCO 27 0 0 0
***0484** GARCÍA BENITO, VANESSA 5 0 0 0 ***8270** JIMÉNEZ CRESPO, IVÁN 5 0 0 0
***2861** GARCÍA BLANCO, CORA 27 0 0 0 ***0020** JIMENEZ ORTS, EVA 2 0 0 0
***9615** GARCIA BLEDA, MARIA 5 0 0 0 ***0730** JIMÉNEZ SAFONT, SERGI 5 0 0 0
***7791** GARCIA CHARDI, DAVID 3,2 0 0 0 ***8770** JIMNÉNEZ MANZANEDA, NAYARA 13 0 0 0
***5938** GARCÍA COLOM, LAURA 14,1 14,2 14,3 14,5 ***2296** JIN , XINLEI 5 0 0 0
***6494** GARCÍA DE LA FUENTE, LAURA 14,4 14,5 3,2 0 ***0099** JORDAN TORTAJADA, JUAN 3,2 0 0 0
***2890** GARCIA DE LA ROSA, HUGO 13 0 0 0 ***9474** JUAN PEREZ, CARLA 5 0 0 0
***2250** GARCIA ESCRIG, AINOHA 13 0 0 0 ***0077** LACRUZ RODRIGUEZ, SARA 13 0 0 0
***1365** GARCÍA GARCÍA, ENRIQUE 13 0 0 0 ***1739** LAGE ALCARAZ, GEMMA 27 0 0 0
***8473** GARCÍA GARCÍA, PILAR 3,2 0 0 0 ***8850** LAGULLÓN RAMÍREZ, VÍCTOR 13 0 0 0
***9392** GARCIA GAYA, YAIZA 5 0 0 0 ***5908** LAHOSA ENGUIX, CRISTINA 27 0 0 0
***9022** GARCIA GIMENEZ, OLGA 18 5 0 0 ***1414** LAHUERTA FÀBREGA, PAULA 5 0 0 0
***6419** GARCÍA IGLESIAS, LORENA 14,1 14,4 14,5 28 ***9487** LAIDOUNI MONTERDE, OMAR 5 0 0 0
***9610** GARCIA MARTORELL, REGINA 13 0 0 0 ***9388** LANDETE BODEGA, ANDRES 5 0 0 0
***0524** GARCÍA MILLÁN, MIREIA 5 0 0 0 ***5839** LANGREO GARCIA, SARA 14,4 14,5 28 0
***3884** GARCIA MONTORO, ANDREA 5 0 0 0 ***9001** LARA FONFRÍA, JAVIER 27 0 0 0
***2462** GARCIA RIBES, LLEDÓ 5 0 0 0 ***9571** LARA PULGARÍN, RUBÉN 5 0 0 0
***1211** GARCÍA SÁEZ, GIOVANNA GARCÍA SÁEZ 13 0 0 0 ***2234** LARIOS MART, ANTONIO JESÚS 5 0 0 0
***0074** GARCÍA TORRES, NABEYSIS 5 0 0 0 ***1144** LASTRA GÓMEZ, VALERIA IRENE 4 5 9,2 0
***2862** GARGALLO ALBERT, JUDITH 14,2 14,4 3,2 0 ***7875** LATORRE LIARTDET, IRINA 27 0 0 0
***1095** GARRIDO CALCERRADA, ANTONIO 3,2 0 0 0 ***9376** LATORRE MARÍ, AMANDA 27 0 0 0
***5925** GAVILA MARTINEZ, JOAN 14,1 14,5 0 0 ***5442** LEAL ROMO, CARMEN 5 0 0 0
***7016** GIL BAGÁN, ALBA 27 0 0 0 ***1354** LENGUA GARCIA, ALBA 3,2 0 0 0
***1731** GIL BROCATE, NEREA 14,4 14,5 28 0 ***1618** LEÓN ALONSO, ADRIÁN 3,2 0 0 0
***6209** GIL CHAMORRO, JUAN CARLOS 5 0 0 0 ***5920** LEÓN SANCHIS, ISABEL 4 0 0 0
***9153** GIL EBRÍ, IMANOL 2 4 0 0 ***9003** LERMA GARCÍA, NAOMI 5 0 0 0
***0423** GIL EBRÍ, MARC 27 0 0 0 ***8952** LIMORTI RIPOLL, MARINA 14,1 0 0 0
***2606** GIL NICOLAU, JAUME 5 0 0 0 ***4705** LINUESA SANZ, ANNA 13 0 0 0
***9847** GIL PEREZ, SAUL 27 0 0 0 ***0102** LLANA CALVET, ANDRES 5 0 0 0
***0133** GIL ROCA, RAUL 5 0 0 0 ***5769** LLAOSA LAGUNA, SARA 14,1 14,5 0 0
***0140** GIL ROMANO, ARACELI 4 0 0 0 ***2523** LLIDO GIMENO, INMACULADA 13 0 0 0
***8920** GIL VIDAL, PAULA 5 0 0 0 ***5093** LLIN CARIÑENA, VERÓNICA 14,1 14,5 0 0
***1255** GIMÉNEZ DEL TORO, IRIS 14,3 14,5 0 0 ***9961** LLOPIS FOLGADO, VICTOR 3,2 0 0 0
***5934** GIMÉNEZ ORTEGA, NATALIA 5 0 0 0 ***1447** LLOPIS GÓMEZ, YOLANDA 13 0 0 0
***0409** GIMENEZ PEREZ, JENNIFER 5 0 0 0 ***2554** LOPEZ ALMELA, MIRIAM 5 0 0 0
***5775** GIMÉNEZ VALERO, PABLO 5 0 0 0 ***0189** LÓPEZ CAROT, IVÁN 5 0 0 0
***7669** GISBERT EDO, VERONICA 5 0 0 0 ***2509** LOPEZ DIAZ, ANA 14,4 14,5 3,2 0
***7531** GODOS FORNER, DAVID 13 0 0 0 ***7551** LÓPEZ GONZÁLEZ, ALICIA 27 0 0 0
***7598** GODOS LLANES, PAULA 3,2 0 0 0 ***4922** LÓPEZ MARÍN, ISABELA 13 0 0 0
***3529** GOMEZ GUERRA, MIGUEL ANGEL 4 0 0 0 ***0273** LÓPEZ PÉREZ, EDUARDO 5 0 0 0
***5728** GÓMEZ IRANZO, ROSA 14,5 28 0 0 ***2651** LÓPEZ VILA, ÁLVARO 3,2 0 0 0
***6345** GÓMEZ MARTÍNEZ, LIDIA 5 0 0 0 ***1325** LORENTE SANTAPAU, SONIA 5 0 0 0
***1038** GÓMEZ RAMOS, ANDRÉS 5 0 0 0 ***5726** LORITE LÓPEZ, MIRELLA 27 0 0 0
***7827** GÓMEZ-BELLO GONZÁLEZ, MARÍA GALA 5 0 0 0 ***1725** LOU GARGALLO, JAVIER 14,4 14,5 0 0
***2469** GONZALEZ ABRIL, JUAN JOSE 14,4 0 0 0 ***8149** LOZANO ORTELLS, LORENA 5 0 0 0
***6068** GONZÁLEZ BORT, BELÉN 27 0 0 0 ***1686** LUIS MONFERRER, CARLA 3,2 0 0 0
***8735** GONZÁLEZ CAMACHO, ERNESTO 5 9,1 0 0 ***5972** MACHÍ OLTRA, RICARD 13 0 0 0
***0436** GONZALEZ DE FEZ, MIRIAM 13 0 0 0 ***8052** MAN , ADELAIDA- IOSEFINE 5 0 0 0
***2419** GONZÁLEZ FENOLLOSA, MARÍA 5 0 0 0 ***2362** MANZANARES LAENCINA, IVÁN 27 0 0 0
***4221** GONZALEZ FERRI, EDEL 5 0 0 0 ***1786** MARCHANTE MARTÍNEZ, SERGIO 27 0 0 0
***0329** GONZÁLEZ LLOBET, MARIA TERESA 5 0 0 0 ***7806** MARCO BAÑÓN, BELÉN 28 3,2 0 0
***0326** GONZÁLEZ LÓPEZ, SORAYA 27 0 0 0 ***1092** MARCO DÍAZ, LAURA 14,4 14,5 0 0
***2902** GONZALEZ MINGARRO, DANIEL 13 0 0 0 ***6355** MARCO REVERTÉ, NEREA 28 0 0 0
***3031** GONZÁLEZ MOLINA, PATRICIA 27 0 0 0 ***8917** MARÍN CHETO, RAÚL 4 0 0 0
***6279** GONZÁLEZ MUÑOZ, PAULA 5 0 0 0 ***0066** MARÍN FORÉS, ELENA 3,2 0 0 0
***0784** GÓRRIZ MUÑOZ, PAULA 14,4 0 0 0 ***8246** MARÍN GASULLA, NEREA 27 0 0 0
***0148** GOUMAIH , DUNIA 13 0 0 0 ***0582** MARÍN SAMPIETRO, ELISA 28 0 0 0
***5649** GRANELL BARBERÀ, ISABEL 27 0 0 0 ***1271** MARIN SORIGO, LUCIA 27 0 0 0
***3519** GREGORI GIMENEZ, LUCIA 14,1 3,2 0 0 ***9424** MARQUÉS DURÁN, RUBÉN 14,4 14,5 3,2 0
***2455** GRIFO MONSO, ANGELA 3,2 0 0 0 ***6199** MARTI CORCUERA, ALBA 27 0 0 0
***2455** GRIFO MONSO, JULIA 3,2 0 0 0 ***5868** MARTÍN BUADES, MARIA 5 0 0 0
***1583** GUARDIOLA SERRA, LLEDÓ 27 0 0 0 ***4788** MARTÍN COSÍN, MARA 27 0 0 0
***5745** GUILLÉN ACEVEDO, DARLETT 5 0 0 0 ***5994** MARTÍN GARCIA, GUILLEM 27 0 0 0
***0274** GUILLEN NAVARRO, JAVIER 5 0 0 0 ***6847** MARTÍN MORILLA, VÍCTOR 27 0 0 0
***7830** GUINOT VEIGA, ANGELS 5 0 0 0 ***9269** MARTÍN REDONDO, VICTOR 14,5 0 0 0
***1928** GUSTEMS IVARS, MANEL 14,5 0 0 0 ***2437** MARTÍN SÁNCHEZ, ANNA 14,5 0 0 0
***0033** GUTIERREZ MARTOS, ROCIO 5 0 0 0 ***0508** MARTÍN SEGARRA, ABRIL 27 0 0 0
***8014** GUTIÉRREZ MUÑOZ, ALBA 27 0 0 0 ***1392** MARTÍN SORIANO, LIDIA 5 0 0 0
***8771** HAYANI , KOUSAY 6 0 0 0 ***5817** MARTINAVARRO GIMENO, PAULA 14,3 14,5 3,2 0
***1550** HAYANI SALLAH, KOUTIBA 13 0 0 0 ***1803** MARTÍNEZ ARANDA, MARTA 5 0 0 0
***2511** HEREDIA CORREDERA, NATALIA 4 0 0 0 ***7579** MARTÍNEZ BÁRCENA, LAURA 13 0 0 0
***5498** HEREDIA ORTIZ, NURIA 14,5 3,2 0 0 ***2943** MARTÍNEZ BUESO, GONZALO 13 0 0 0
***7426** HERNÁNDEZ BALLESTER, CRISTINA 3,2 0 0 0 ***6078** MARTÍNEZ DOMINGO, MARÍA 14,1 14,5 0 0
***9381** HERNANDEZ COLLADO, NEREA 27 0 0 0 ***5965** MARTÍNEZ GARCÍA, ANA 13 0 0 0
***7153** HERNANDEZ IBAÑEZ, LLEDO 13 0 0 0 ***5627** MARTÍNEZ GARCÍA, CAYETANO 13 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33796

***4848** MARTINEZ HOYOS, MIGUEL 27 0 0 0 ***1740** NICOLAU ESCUDER, ARIADNA 3,2 0 0 0


***2588** MARTÍNEZ JIMÉNEZ, LAURA 27 0 0 0 ***1740** NICOLAU ESCUDER, SILVIA 3,2 0 0 0
***0362** MARTINEZ LÓPEZ, MARTA 4 0 0 0 ***9696** NIETO CASTILLO, MARÍA 13 0 0 0
***6482** MARTÍNEZ LÓPEZ, SILVIA 27 0 0 0 ***7438** NOVOA ALEMAÑ, MARCOS 13 0 0 0
***9944** MARTINEZ LORA, NORA ISABEL 4 0 0 0 ***1335** OCHOA ARENAS, BLANCA 3,2 0 0 0
***7847** MARTÍNEZ MELCHOR, ROBERTO 13 0 0 0 ***8614** O'HARA NAVARRO, SEAN 5 0 0 0
***7775** MARTINEZ OLBA, MARTA 27 0 0 0 ***8937** OIA , TATIANA MARIA 5 0 0 0
***8267** MARTINEZ PASTOR, SARA 27 0 0 0 ***4129** OJEDA , AGUSTINA DEL ROSARIO 13 0 0 0
***8979** MARTÍNEZ PERIS, ANDREA 27 0 0 0 ***1658** OJEDA ORTIZ, DAVID 6 0 0 0
***0545** MARTÍNEZ PONCE, JUDIT 5 0 0 0 ***4094** OLCINA SEBASTIAN, ANA 27 0 0 0
***8594** MARTINEZ PONCE, RAUL 3,2 0 0 0 ***2757** OLIVER OLIVA, JOSE ANGEL 27 0 0 0
***0112** MARTINEZ ROBLES, DAVID 5 9,2 0 0 ***0259** ORDOÑEZ LLIVIPUMA, KARELIS 13 0 0 0
***9108** MARTINEZ ROS, MARTA 13 0 0 0 ***1104** ORERO GONZALEZ, MATÍAS 5 0 0 0
***1031** MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MIRIAM 6 0 0 0 ***1624** ORTEGA AROCA, MARÍA 5 0 0 0
***0643** MARTINEZ SANCHEZ, PAULA 27 0 0 0 ***9251** ORTEGA SELMA, CLAUDIA 5 0 0 0
***1206** MARTINEZ SEGARRA, TANIA 14,4 14,5 0 0 ***1443** ORTIZ CORTES, PAULA 5 0 0 0
***1975** MARTÍNEZ TRAVER, SARA 5 0 0 0 ***5888** ORTUÑO LLORET, VICENT 3,2 0 0 0
***8913** MARTOS MINGUET, IRENE PILAR 14,5 0 0 0 ***2903** OTERO OBIOL, JOEL JOAN 5 0 0 0
***1811** MARTUSCELLO BAIXAULI, VERÓNICA 13 0 0 0 ***0755** OTMANE MOHAMED, YASSIR 5 0 0 0
***1724** MAS BELTRAN, RAFAEL 14,5 0 0 0 ***5370** OUNIS KOUACHI, SABRINA 14,4 14,5 3,2 0
***9998** MASSOTTI ALABADI, PABLO 5 0 0 0 ***2893** PABLOS CONTRERAS, MAITE 14,4 0 0 0
***6284** MATEO LÓPEZ, ANDRÉS 14,4 14,5 0 0 ***2117** PACHÉS TORLÀ, CATERINA 5 0 0 0
***9265** MATHEUS SERRANO, SUSANA 27 0 0 0 ***1784** PALANQUES NOGUERA, IRENE 13 0 0 0
***0671** MAZOURI , IMANE 4 5 0 0 ***9393** PALAU FLICH, ANABEL 27 0 0 0
***1982** MELO GONZÁLEZ, NAOMI 13 0 0 0 ***1292** PALAU SALAS, RAQUEL 3,2 0 0 0
***7048** MENA COLLAGUAZO, MARÍA JOSÉ 5 0 0 0 ***1356** PALLARÉS GOZALBO, BLANCA 14,1 14,5 0 0
***1564** MENDOZA OCHOA, ANDREA 13 0 0 0 ***2625** PALMER SORIA, JOSE RAMON 5 0 0 0
***8544** MENENDEZ MARTINEZ, ADRIAN 27 0 0 0 ***1131** PALMERO MARTINEZ, SEREZADE 5 0 0 0
***3194** MENGUAL MORERA, CAMIL 27 0 0 0 ***9924** PALOMINO SIMÓ, ÓSCAR 13 0 0 0
***3194** MENGUAL MORERA, SERGI 27 0 0 0 ***7697** PARADA CASTILLO, GALIA ALEJANDRA 5 0 0 0
***9065** MERINO SERRANO, LAURA 27 0 0 0 ***5839** PARDO FURIÓ, MARIA 14,1 14,5 0 0
***0699** MESSELEM PASTOR, RANYA 13 0 0 0 ***2940** PARRA FERNANDEZ, ROBERTO 27 0 0 0
***2255** MILEA , ANA VALERIA 5 0 0 0 ***8806** PASCUAL CEREZUELA, ROSARIO 5 0 0 0
***0745** MILLAN GARCIA, MIGUEL ANGEL 5 0 0 0 ***8920** PASCUAL LLORENS, SILVIA 5 0 0 0
***2684** MILLÁN GARCÍA, TANIA 5 0 0 0 ***4595** PASTOR AGUADO, CARLOS 13 0 0 0
***1871** MINGARRO MATEU, ISRAEL 14,1 14,5 0 0 ***8786** PASTOR SÁNCHEZ, MARIA 13 0 0 0
***9672** MINGUEZ ESPARZA, JUAN JOSE 2 0 0 0 ***1716** PAVÓN VICENT, MARÍA 5 0 0 0
***6525** MIRA COGOLLOS, ANDREA 13 0 0 0 ***1993** PEDRO ANDRÉS, ANDREA 27 0 0 0
***2313** MIRA SAMPAYO, MARIO 6 0 0 0 ***7707** PENELLA BOSCH, SALOMÉ 5 0 0 0
***1761** MIRALLES MIRALLES, LAYA 5 0 0 0 ***6462** PEÑA ALBERT, ANA MARIA 27 0 0 0
***5882** MIRALLES SEMPERE, ANGEL 27 0 0 0 ***0312** PÉREZ ABAD, ANDRÉS 6 0 0 0
***2160** MIRANDA PALAU, JOAN VICENT 5 0 0 0 ***1342** PEREZ BENLLOCH, IVAN 14,1 14,5 0 0
***7059** MIRAVET BALLESTER, LIDIA MINGXIA 27 0 0 0 ***1793** PÉREZ CONTRERAS, MAR 5 0 0 0
***3226** MOHEDANO MUÑOZ, SANDRA 5 0 0 0 ***7802** PÉREZ CORTINA, ESTHER 5 0 0 0
***2821** MOLINA AGUILAR, ALEX 5 0 0 0 ***2880** PÉREZ ESCRIG, EVA 5 0 0 0
***8965** MOLINA GARCIA, XAVI 5 0 0 0 ***6323** PÉREZ GARCÍA, CLAUDIA 3,2 0 0 0
***9395** MOLINA GORDILLO, RODRIGO 27 0 0 0 ***2832** PEREZ GIL, JUAN JOSÉ 5 0 0 0
***1585** MOLINA LARRODÉ, SARAEVA 27 0 0 0 ***9150** PEREZ HORCAJADA, MARIA 14,2 0 0 0
***6077** MOLLA IGUAL, SILVIA 27 0 0 0 ***9022** PÉREZ MARCO, LIDIA 5 0 0 0
***7598** MONDRAGON PONS, ANGELA 5 0 0 0 ***2847** PEREZ MARTINEZ, NOELIA 27 0 0 0
***9428** MONFERRER AGUILELLA, LARA 14,4 14,5 3,2 0 ***3975** PÉREZ MENA, JOSÉ MANUEL 5 0 0 0
***5757** MONFORT HAMDI, ERIKA 27 0 0 0 ***5650** PÉREZ NAVÍO, ANA 13 0 0 0
***8280** MONFORTE RODRÍGUEZ, AINHOA 13 0 0 0 ***9849** PÉREZ PIQUERAS, MªJOSÉ 5 0 0 0
***0327** MONLEÓN SEGARRA, JOSE VICENTE 14,1 14,5 0 0 ***9037** PEREZ RAMIREZ, FRANCISCO 27 0 0 0
***4816** MONSERRAT SANCHIS, JOAN 5 0 0 0 ***0465** PERIS FERRANDO, EMMA ENCARNACION 27 0 0 0
***0464** MONSONÍS CANÓS, MIRIAM 5 0 0 0 ***8030** PETRICA , RALUCA MARIA 4 0 0 0
***6282** MONTERO RODRIGUEZ, OLGA 5 0 0 0 ***3392** PIERA SALA, PAULA 14,4 14,5 3,2 0
***1253** MONTES DE OCA ORTUÑO, MARÍA 3,2 0 0 0 ***9566** PINO BARBERA, LAURA 5 0 0 0
***8518** MONTESINOS PÉREZ, MARÍA 5 0 0 0 ***2484** PINZÓN MEDINA, ORIANA VALENTINA 6 0 0 0
***1199** MONTOLIO RIPOLLÉS, EDMÉE 3,2 0 0 0 ***0531** PITARCH MONTOLIU, ALEJANDRO 14,5 0 0 0
***5551** MONTORO MARIN, ISABEL 13 0 0 0 ***0114** PLANELLES TERUEL, ROGER 9,1 0 0 0
***0917** MONTOYA PERAMO, MARÍA ALICIA 27 0 0 0 ***5420** PLANELLS BLASCO, ANDREA 5 0 0 0
***0415** MONZO CUQUERELLA, BLANCA 27 0 0 0 ***0989** PLESCA , ALEXANDRA GEORGIANA 10 0 0 0
***9821** MORA GARCIA, ANA 5 0 0 0 ***3418** POP , CLAUDIU OVIDIU 14,4 0 0 0
***9256** MORALES TENT, INMACULADA 5 0 0 0 ***3418** POP , FLAVIUS DANIEL 14,4 0 0 0
***1699** MORENO CASTELLÓ, CARLA 3,2 0 0 0 ***3351** POPA , DIANA ELENA 13 0 0 0
***2459** MORENO DELGADO, LLEDO 14,4 14,5 0 0 ***9400** PORCAR PEÑA, CLARA 3,2 0 0 0
***1779** MORENO GOZALBO, RAQUEL 3,2 0 0 0 ***1811** PORTERO MILLÁN, FRANCISCO JOSÉ 3,2 0 0 0
***7417** MORENO MORA, ROSARIO DANIELA 27 0 0 0 ***1951** PRADES BELTRÁN, AINOA 13 0 0 0
***7640** MORENO PORCAR, LAURA 3,2 0 0 0 ***1363** PRADO DEARRIBA, EVELYN NATASHA 5 0 0 0
***8460** MORENO RAMIA, JORGE 14,2 0 0 0 ***9881** PRATS ALCÁZAR, LAURA 14,5 3,2 0 0
***2345** MOTA PALOMO, OLALLA 3,2 0 0 0 ***0399** PRIETO MARTÍNEZ, SAMUEL 14,1 14,5 0 0
***3186** MOYA ALARCON, MARIA DEL CARMEN 14,4 14,5 28 0 ***8820** PUCHOL BERNAT, ANA 3,2 0 0 0
***4701** MOYA CASADO, CLAUDIA 27 0 0 0 ***2991** PUIG AVILA, BELÉN 5 9,1 0 0
***8408** MOYA LÓPEZ, CARMEN 27 0 0 0 ***9496** PUIG TENA, ANDREA 5 0 0 0
***6972** MULA GALLEGO, LAURA 27 0 0 0 ***7749** PUIGVERT ROMERO, ELENA 27 0 0 0
***1896** MULET CAPDEVILA, LARA 5 0 0 0 ***1409** PUYALTO BARCOS, MARIA 13 0 0 0
***9600** MUÑOZ CAPITÁN, NEUS 2 0 0 0 ***8954** PYSKO , NAZAR 3,2 0 0 0
***0195** MUÑOZ DE GRACIA, SILVIA 3,2 0 0 0 ***1974** QUILES COLOMER, MARÍA 14,5 0 0 0
***1319** MUÑOZ MARTINEZ, MARIA 5 0 0 0 ***9074** QUILES OLIVER, EVA EMILIA 5 0 0 0
***9372** NAVARRETE ESPI, ANNA 5 0 0 0 ***4604** RAMIREZ AZACATA, DEYSI PAMELA 5 0 0 0
***1521** NAVARRO DEVÉS, MIGUEL 14,4 14,5 0 0 ***5299** RAMIREZ MASCUÑANO, SERGIO 14,4 14,5 0 0
***8530** NAVARRO LLORIS, GUILLERMO 3,2 0 0 0 ***7704** RAMÍREZ PEREA, NOELIA 13 0 0 0
***2545** NAVARRO MANZANARES, LIDIA 27 0 0 0 ***1513** RAMOS ANDRÉS, ANDREA 13 0 0 0
***2545** NAVARRO MANZANARES, LORENA 9,2 0 0 0 ***2994** RAMOS TORRES, ISABEL 13 0 0 0
***8794** NAVARRO MOGORT, KEVIN 27 0 0 0 ***2514** RAQUEL SOLANO, GALMÉS 3,2 0 0 0
***5796** NAVARRO NAVARRO, EVA 3,2 0 0 0 ***0489** RENAU PARRA, ANNA 3,2 0 0 0
***1031** NAVARRO PEIRÓ, ANDREA 13 0 0 0 ***1526** RENDON CANCIMANCE, JESSICA 5 0 0 0
***7519** NAVARRO RUIZ, JOSE MANUEL 27 0 0 0 ***8206** REQUENA BENEITO, CARLA 27 0 0 0
***1178** NAVARRO SANCHEZ, ALBA MARIA 3,2 0 0 0 ***3293** REQUENA COLOMAR, NURIA 5 0 0 0
***2139** NAVASCUEZ LIEBANA, JOHANNA 28 3,2 0 0 ***9494** REQUENA FEBRER, ANDREA 3,2 0 0 0
***1824** NEBOT COLOM, JAIME 5 0 0 0 ***1432** REQUENA SERRANO, ALICIA 27 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33797

***6612** REYES ESCRIBANO, DALMA 9,1 0 0 0 ***8799** SERRANO IBÁÑEZ, ALBERTO 14,1 14,5 0 0
***0259** REYES GÓMEZ, SALVADOR 5 0 0 0 ***1486** SERRET QUEROL, CARLOS 9,1 0 0 0
***9194** RIBERA CARRATALA, MARIA 5 9,1 0 0 ***3488** SEVILLA CASARES, LAURA 27 0 0 0
***2499** RIPOLLÉS MATEU, MIREIA 27 0 0 0 ***7053** SEVILLA ORTEGA, ÁLVARO 13 0 0 0
***0312** ROCA PITARCH, MARTA 27 0 0 0 ***1237** SIERRA SANCHEZ, OSCAR 5 0 0 0
***2672** RODRÍGUEZ ALABAU, AÏDA 14,2 0 0 0 ***3519** SIGNES CANET, ALEJANDRO 27 0 0 0
***0332** RODRÍGUEZ BARBARO, NOELIA 5 0 0 0 ***0952** SILVESTRE CASTELLÓ, NOELIA 14,1 14,5 0 0
***5947** RODRÍGUEZ GUILLERMO, BIBIANA 27 0 0 0 ***7005** SILVESTRE PASTOR, ROSER 27 0 0 0
***8602** RODRIGUEZ MONTOYA, CLAUDIA 27 0 0 0 ***5276** SILVESTRE SOLER, MARTA 27 0 0 0
***8977** RODRÍGUEZ NIETO, MARÍA DEL MAR 27 0 0 0 ***8383** SIMÓ ZAMORANO, VANESSA 27 0 0 0
***7867** RODRIGUEZ VACA, KEILLY 7 0 0 0 ***9396** SIRVENT MENDEZ, IGNACIO 27 0 0 0
***6259** RODRÍGUEZ VALADARES, KATHERINE 27 0 0 0 ***1436** SIRVENT PÉREZ, MIGUEL 3,2 0 0 0
***4255** RODRIGUEZ VAQUERO, ANTONIO 3,2 0 0 0 ***5218** SOLAZ MARTOS, VANESA 13 0 0 0
***0192** RODRÍGUEZ VICENT, ALBA 27 0 0 0 ***9892** SOLER SÁEZ, ESTHER 5 0 0 0
***6687** ROIG AGUILAR, ALEJANDRO 14,1 14,4 14,5 3,2 ***1621** SOLSONA MONSERRAT, BELINDA 27 0 0 0
***2348** ROIG BALLESTER, INMACULADA 14,4 14,5 0 0 ***9083** SORIGÓ ZARAGOZA, ANTONI 5 0 0 0
***6104** ROIG FERRANDO, ANA 27 0 0 0 ***0264** SORRIBAS SEGURA, ADRIÁN 14,5 0 0 0
***2161** ROJAS NIETO, MARINA 5 0 0 0 ***1226** SOSA CHISVERT, MANUEL 27 0 0 0
***4021** ROMÁN JUÁREZ, NEUS 5 0 0 0 ***0129** SOTO GALLARGO, MARIA 5 0 0 0
***5037** ROMÁN LÓPEZ, NICOLÁS 19 0 0 0 ***5346** SOTO NUÑEZ, ISMAEL 13 0 0 0
***2884** ROMERO MUÑOZ, ANA CAROLINA 5 0 0 0 ***4469** SOTO SANZ, LYDIA 27 0 0 0
***4740** ROMERO VISCONTI, YASIBIT 6 0 0 0 ***0979** STANA , THEODORA STEFANIA 27 0 0 0
***2058** ROS BOIRA, PAULA 5 0 0 0 ***9199** STANISLAV , ADELINA RAMONA 13 0 0 0
***5975** ROS GIL, JORDI 5 0 0 0 ***8986** STAWIECKA , MARTYNA 5 0 0 0
***0313** ROSERO GARCIA, ANGELA MARCELA 4 0 0 0 ***3132** TAFUR VÁSQUEZ, LENITH YSABEL 6 0 0 0
***4625** ROYO SABADO, JAVIER VICENTE 27 0 0 0 ***6498** TANASA , PETRICA 5 0 0 0
***2123** RUANO SERNA, CARMEN 14,5 0 0 0 ***3863** TARRAZONA ALANDETE, MARINA 13 0 0 0
***7385** RUANO SERNA, MARCELO JOSÉ 14,5 0 0 0 ***9436** TAUSTE NAGES, JOSÉ ALFONSO 5 0 0 0
***9305** RUBERT CASALTA, BALMA 14,1 14,5 3,2 0 ***8724** TELLADO JARA, KEVIN 5 0 0 0
***6297** RUBIO RUIZ, VÍCTOR 3,2 0 0 0 ***8436** TOMÁS BARRAGÁN, SARA 14,4 0 0 0
***5313** RUBIO TARAZÓN, MAR 5 0 0 0 ***8168** TOMÁS CARO, JONATAN 6 0 0 0
***6056** RUIZ FRAILE, LUCÍA 13 0 0 0 ***0150** TOMÁS MANUEL, ALBA 5 0 0 0
***2390** RUIZ MARTINEZ, LUCIA 5 0 0 0 ***8955** TOMÁS MARÍN, PAULA 5 0 0 0
***1648** RUIZ MONFERRER, SERGIO 27 0 0 0 ***9523** TORMO SANCHIS, PASCUAL 5 0 0 0
***4585** RUIZ PEIRÓ, ANDREA 14,4 14,5 0 0 ***2240** TORRALBA GUAL, MARTA 5 0 0 0
***1909** RUIZ SÁNCHEZ, NEREA 13 0 0 0 ***7576** TORRES BOSCH, GEMMA 27 0 0 0
***7431** RUIZ SANCHIS, MARIA ISABEL 14,4 0 0 0 ***5266** TORRES CLIMENT, IRENE 27 0 0 0
***7522** RUSU , CATALINA 27 0 0 0 ***6340** TORRES ORZAEZ, VICENTE 13 0 0 0
***1772** SABAB ACHLAUCHI, ILHAM 5 0 0 0 ***0147** TORRES POLO, EVA 27 0 0 0
***2147** SABALETE BELTRAN, SHEILA 13 0 0 0 ***8326** TORRES VIVES, SARA 27 0 0 0
***2845** SABORIT FLOR, INMACULADA 3,2 0 0 0 ***0287** TORRÓ BEDLA, JOSE CARLOS 27 0 0 0
***2582** SAEZ BAGUENA, MARINA 27 0 0 0 ***4686** TORTOSA MENA, PEDRO 5 0 0 0
***8917** SALCEDO QUILES, MIRIAM 27 0 0 0 ***0365** TOSCA MESTRE, NEUS 5 0 0 0
***2517** SALDAÑA RUIZ, RUBÉN 5 0 0 0 ***6311** TRAVER ORTELLS, ORIOL 5 0 0 0
***1308** SALOM MORENO, BLANCA 5 0 0 0 ***8392** TRAVER VENTURA, LAIA 5 0 0 0
***7892** SALVADOR DEL RÍO, CARLA 14,1 14,5 0 0 ***1798** TRILLES PASCUAL, ROSA 3,2 0 0 0
***2933** SALVADOR RODRIGUEZ, KEVIN 13 0 0 0 ***8600** TRILLES ROMERO, BALMA 5 0 0 0
***0404** SALVADOR SEBASTIAN, CARLA 3,2 0 0 0 ***2073** TRILLES RUZ, ELENA 5 0 0 0
***2192** SALVADOR SORIANO, ANDREA 5 0 0 0 ***9284** TRINIDAD DUARTE, VICENTE CARLOS 5 0 0 0
***5660** SAN ANTONIO LÓPEZ, MARIA 27 0 0 0 ***5834** TRUYENQUE PAUCAR, GIANELLA ARANTZA 9,1 0 0 0
***1543** SANAHUJA BARTOLL, GLORIA 27 0 0 0 ***9575** TUDELA CANET, ALEXIA 14,5 0 0 0
***1921** SÁNCHEZ ADSUARA, IRENE REMEDIOS 3,2 0 0 0 ***0321** TUKU CARVAHLO, ESTELA 13 0 0 0
***2967** SANCHEZ ALARCON, MIGUEL ANGEL 5 9,1 0 0 ***5150** UDROIU UDROIU, IONELA-LOREDANA 5 0 0 0
***8527** SÁNCHEZ CALVACHE, BEATRIZ 5 0 0 0 ***1887** URIOS REQUENI, LIDIA 27 0 0 0
***1593** SÁNCHEZ CARBÓ, JORGE 5 0 0 0 ***4619** URTUBIA FERNANDEZ, IGNACIO JESÚS 27 0 0 0
***1321** SÁNCHEZ GARCÍA, DANIEL 5 0 0 0 ***5786** USMA COLORADO, CARMEN CAROLINA 13 0 0 0
***7529** SANCHEZ HERAS, PABLO 14,4 14,5 0 0 ***2553** USÓ PITARCH, ALEJANDRO 5 0 0 0
***9851** SÁNCHEZ HERMOSO, MARIA 28 0 0 0 ***6016** UTRILLA RODRÍGUEZ, SUSANA 13 0 0 0
***9040** SÁNCHEZ HONRUBIA, IGNACIO 14,4 14,5 0 0 ***8882** VALCÁRCEL BENEYTO, JUAN JOSÉ 27 0 0 0
***5905** SANCHEZ MOLINER, ALICIA 5 0 0 0 ***0627** VALERO VILAR, ROQUE 5 0 0 0
***5975** SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, MIRIAM 27 0 0 0 ***4694** VALIENTE PASTOR, LUCÍA 5 0 0 0
***9995** SANCHEZ OREJUELA, RAQUEL 5 0 0 0 ***0357** VALLÉS ESTEVE, JULIO 14,4 14,5 3,2 0
***8891** SÁNCHEZ PALANCA, MARIA AMPARO 27 0 0 0 ***7215** VALLS HORMIGO, RAMÓN 27 0 0 0
***1175** SÁNCHEZ PIQUERAS, MARÍA 14,4 0 0 0 ***2266** VALLS VALERO, PAULA 5 0 0 0
***0432** SÁNCHEZ ROMERO, IVONNE 5 0 0 0 ***5214** VANEGAS QUINTERO, CRISTHIAN DAVID 4 9,2 0 0
***1768** SÁNCHEZ SÁNCHEZ, NEREA 27 0 0 0 ***2950** VÁZQUEZ RIBALTA, GABRIEL 14,5 0 0 0
***1283** SÁNCHEZ SAZ, PAULA 5 0 0 0 ***1895** VELA SORIGO, PAULA 13 0 0 0
***0341** SÁNCHEZ TERRASA, VÍCTOR 13 0 0 0 ***1276** VERDERA PRADOS, IGNACIO 5 0 0 0
***0269** SANCHEZ VILLAR, ALBERTO 5 0 0 0 ***0110** VERDÚ RAMÍREZ, MARIA 27 0 0 0
***8397** SANCHIS FERRANDIS, ANDREA 14,4 14,5 3,2 0 ***0428** VICENT SALVADOR, ALEJANDRA 14,1 14,5 0 0
***8397** SANCHIS FERRANDIS, IVAN 14,4 14,5 3,2 0 ***4089** VICENTE ESCLAPEZ, MIREIA 27 0 0 0
***1387** SANCHIS LOZANO, LAURA 14,1 14,5 0 0 ***8760** VICIANO BARRACHINA, ADRIANA 14,1 14,5 0 0
***7733** SÁNCHIZ ESCUDERO, ROCIO 5 0 0 0 ***1209** VICIANO YUSTE, FRANCISCO 13 0 0 0
***5564** SÁNCHZ BONAFONT, SANDRA 27 0 0 0 ***2520** VIDAL AYET, SARA 4 0 0 0
***7733** SANJUAN ROMERA, MARIA 6 0 0 0 ***2270** VIDAL MARZAL, MARIA 5 0 0 0
***4238** SANMIGUEL ARTES, MIGUEL 5 0 0 0 ***8077** VILANOVA LIZAN, TAMARA 5 0 0 0
***6250** SANTAMARIA MARQUÉS, NURIA 5 0 0 0 ***9951** VILAPLANA MATARREDONA, AITANA 3,2 0 0 0
***5424** SANTOS IRUN, ALBA MARIA 5 0 0 0 ***2347** VILLALBA DALGUER, ANDREA 27 0 0 0
***3221** SASTRE SENDRA, TANIA 13 0 0 0 ***1678** VILLEGAS CONEJERO, VERÓNICA 5 0 0 0
***1911** SEBASTIA HEREDIA, GERARD 14,4 14,5 0 0 ***7037** VILLENA JIMÉNEZ, HECTOR 5 0 0 0
***8113** SEBASTIA PUIG, PAULA 3,2 0 0 0 ***9456** VILORIA BELENGUER, SARAY 27 0 0 0
***2321** SEGOVIA MARTÍNEZ, SARAY 27 0 0 0 ***6313** VIÑUELAS MOYA, PILAR 5 0 0 0
***1696** SEGUER BREVA, PAOLA 27 0 0 0 ***4201** VIZCAINO MAÑAS, IRENE 27 0 0 0
***7753** SEGURA CAMBIL, IRENE 27 0 0 0 ***5179** WIERGO ALARCON, AARON 27 0 0 0
***7753** SEGURA CAMBIL, PAULA 27 0 0 0 ***9305** ZAGALÁ LÁZARO, JAIME 5 0 0 0
***2720** SEMPERE FORCADA, DAVID 3,2 0 0 0 ***7295** ZAITOUNI ZAITOUNI, FATIMA 27 0 0 0
***2503** SEMPERE PURIFICACIÓN, ALEJANDRO 3,2 0 0 0 ***7009** ZAMBRANO ACOSTA, DAYANA ALEXANDRA 27 0 0 0
***5319** SERENA NAVARRO, CLARA 2 0 0 0 ***8016** ZARAGOZA AGUILAR, LYDIA 27 0 0 0
***3569** SERRA RUBIO, BORJA 14,1 14,5 3,2 0 ***8404** ZAVALETA POLO, ELIZABETH ROXANA 5 0 0 0
Num. 8595 / 19.07.2019 33798

Universitat Miguel Hernández d’Elx / Universidad Miguel Hernández de Elche


***7101** ABDELWAHD , IHSSANE 7 0 0 0 ***9746** CANTOS VILAPLANA, CARMEN 14,1 14,5 0 0
***7673** ABELLAN GIRONA, GABRIEL FRANCISCO 12 0 0 0 ***5435** CAPARROS HERNANDEZ, MARIA ELENA 3,2 0 0 0
***9482** ABOUKAMAR GARCÍA, PATRICIA 5 0 0 0 ***0347** CARA RODRIGUEZ, CAROLINA 3,2 0 0 0
***1109** AGAMA MARCILLO, HENRY FERNANDO 5 9,2 0 0 ***5367** CARLOS BALSALOBRE, JUAN ANTONIO 14,1 14,5 0 0
***4264** AGUILAR SABUCO, ALVARO 5 0 0 0 ***9689** CARMONA HUERTAS, JUAN ANTONIO 12 0 0 0
***9341** AGULLO CANDELA, CARLOS 14,1 14,5 0 0 ***6690** CARMONA TOMAS, CARLOS 9,2 0 0 0
***2407** AIRES LLINARES, MARTA 3,2 0 0 0 ***7188** CARRASCOSA ARTEAGA, ANA PILAR 6 0 0 0
***2370** ALARCÓN CALERO, RUBÉN 5 0 0 0 ***1562** CARRATALA PEREZ, ANDREA 6 0 0 0
***5821** ALARCON GARCIA, MIRIAN 5 0 0 0 ***8395** CARRERES FERRANDEZ, LARA 5 0 0 0
***6901** ALARCON TAUSTE, RUBEN 5 0 0 0 ***6509** CARRILLO GARCIA, SALVADOR 5 0 0 0
***3955** ALBALADEJO FERNANDEZ, BELEN 12 0 0 0 ***4287** CARRILLO UBEDA, CAROLINA 9,1 0 0 0
***2803** ALBALADEJO RUBIO, MARIA DEL MAR 5 0 0 0 ***8406** CARTAGENA CASTILLO, JERONIMO 5 0 0 0
***0550** ALBERO SANCHEZ, CESAR 12 0 0 0 ***8257** CARTAGENA VICENTE, DAVID 14,4 14,5 0 0
***2497** ALBERTU MOYA, JOSE 19 14,1 14,3 14,4 ***1949** CASADO FERNANDEZ, PABLO 19 0 0 0
***3395** ALCARAZ LLORT, ALBA MARIA 5 0 0 0 ***0153** CASADO PEREZ, PABLO 14,4 14,5 0 0
***9723** ALEGRE DONET, JAVIER 5 0 0 0 ***5193** CASAÑA ESCRICHE, EMPAR 5 0 0 0
***6872** ALEGRE REQUENA, ANDREA 5 0 0 0 ***9414** CASASEMPERE LLORENS, MAR 3,2 0 0 0
***3453** ALFOSEA SIMON, FRANCISCO JAVIER 3,2 0 0 0 ***7611** CASELLES SALVA, AINA 14,4 14,5 0 0
***7267** ALLAM TOUHAFI, NOURA 12 0 0 0 ***1384** CASTELLANOS CABEZUELO, ANGELA MARIA 5 9,2 0 0
***1883** ALLSO MORENO, DENIS 5 0 0 0 ***8150** CASTELLANOS CARBONELL, EFRAIN 3,2 0 0 0
***3268** ALMELA AGULLO, MARGARITA 5 0 0 0 ***4244** CASTELLO MEDINA, ALEJANDRO 5 0 0 0
***2134** ALMIRA RODENAS, FULGENCIO 5 0 0 0 ***9341** CASTILLO CARPIO, PAULA 19 0 0 0
***4315** ALONSO CASTILLO, AITOR 5 0 0 0 ***9075** CASTILLO MARTINEZ, CONCEPCION 14,1 14,5 0 0
***7528** ALONSO MARTIN, LYDIA 12 0 0 0 ***8030** CASTRO CAMEJO, CAROLINA MARIA 14,1 14,5 0 0
***8364** ALVADO FERRER, EVELIN 2 0 0 0 ***4080** CASTRO MARTINEZ, BEATRIZ 5 0 0 0
***1763** ALVAREZ GARCIA, DANIEL 14,4 14,5 0 0 ***5869** CASTRO SANTANA, DAVID STEVEN 12 0 0 0
***3909** ALVAREZ NIETO, GUILLERMO TOMAS 12 0 0 0 ***1852** CASTRO VICENTE, PATRICIA 5 0 0 0
***9279** AMADOR VERDU, PAULA 3,2 0 0 0 ***2401** CASTRO YAGUE, BEATRIZ 5 2 0 0
***9614** AMOROS BRU, SONIA 14,1 14,5 0 0 ***3991** CAVA PELLICER, ANDREA 5 0 0 0
***2558** AMOROS LOPEZ, CONSTANTINO 6 0 0 0 ***3567** CAYUELAS SOLER, ALBERTO 5 0 0 0
***8390** AMOROS ROJAS, EVA MARIA 3,2 0 0 0 ***3853** CAZORLA RIBELLES, AMPARO 3,2 0 0 0
***2789** ANTOLINO CAZORLA, ANDRES 5 0 0 0 ***3853** CAZORLA RIBELLES, LOURDES 3,2 0 0 0
***8834** APARICIO PAREJA, JOSE CARLOS 5 0 0 0 ***3936** CEGARRA ALCAÑIZ, VERONICA 12 0 0 0
***8671** ARACIL LOPEZ, RAFAEL 2 0 0 0 ***7494** CERDA TORRES, EVA 3,2 0 0 0
***8667** ARENAS GONZALEZ, JUAN LUIS 3,2 0 0 0 ***3049** CESPEDES GOMEZ, ORLANDO JOSE 9,2 0 0 0
***1676** ARES AMPUDIA, LAURA 4 0 0 0 ***0020** CHUST VADILLO, YLENIA 5 0 0 0
***3165** ARIAS PUERTA, EDWIN 5 0 0 0 ***7345** COLL LOPEZ, SONIA 5 0 0 0
***0693** ARTEAGA AMBRONA, MANUEL 19 0 0 0 ***8292** CORBI VIDAL, GEMA 5 0 0 0
***8311** AULLO ALEO, PAULA 5 0 0 0 ***1510** CORDOBA GARCIA, JAVIER 3,2 14,4 14,5 19
***9266** AYUSO SANZ, LAURA 14,4 14,5 0 0 ***9009** CORTÉS LAMAS, JUAN CARLOS 5 0 0 0
***9221** AZNAR MAS, JORDI 5 0 0 0 ***6281** CORTES LOPEZ, MARIA DEL MAR 2 0 0 0
***9077** AZNAR VALERO, AARON 5 0 0 0 ***9553** COVES GARCIA, CRISTINA 14,1 14,5 0 0
***9077** AZNAR VALERO, DARIA 12 0 0 0 ***8496** CREMADES LILLO, JUAN DE DIOS 5 0 0 0
***8508** AZORIN MICO, MARTA 5 0 0 0 ***9150** CRESPO ANDRES, PAULA 5 0 0 0
***2592** BADALYAN , KRISTINE 6 0 0 0 ***3043** CUARTERO MOÑINO, MIRIAM 5 0 0 0
***7739** BAILEN PEREZ, JUAN CARLOS 14,5 0 0 0 ***5665** CUCARELLA BELLVIS, JAVIER 12 0 0 0
***2553** BALIÑA LOPEZ, ANA ISABEL 5 0 0 0 ***6469** CULIAÑEZ ALCARAZ, ANGELES 4 0 0 0
***8174** BALLESTA LAZARO, JAVIER 9,2 0 0 0 ***0211** CURBELO CASTILLO, CINDY DE LA CARIDAD 5 0 0 0
***1403** BALLESTER FERRER, JUAN ARTURO 17 0 0 0 ***7833** DALY , LUCIA PARIS 5 0 0 0
***9987** BALSERA VIZCAINO, PEDRO JOSE 3,2 0 0 0 ***8665** DARAS TRAVER, CRISTINA 12 0 0 0
***8567** BARBERA ALVAREZ, RAMON 5 9,1 0 0 ***9396** DAVILA LOPEZ, JUAN ANTONIO 12 0 0 0
***4105** BARCELO ESCLAPEZ, ANA 5 0 0 0 ***8536** DE LA FUENTE TORRECILLAS, VERONICA 5 0 0 0
***4105** BARCELO ESCLAPEZ, MARIA 5 0 0 0 ***8131** DELICADO SEGURA, VICENTE 4 0 0 0
***2961** BARQUINO LATORRE, FRANCISCO GERMAN 3,2 0 0 0 ***0205** DELTELL VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN 3,2 0 0 0
***4227** BATTAGLIERO BOCCO, FLORENCIA 2 0 0 0 ***4627** DENIA CARRETERO, CRISTINA 12 0 0 0
***6054** BELKOUCH SAMORAH, JAMILA 5 9,2 0 0 ***3929** DIAGO GARCIA, ALBA 5 0 0 0
***4759** BELMONTE JIMENEZ, ANA 19 0 0 0 ***8778** DIAS MARZAL, LIBERTAD 4 0 0 0
***9879** BELTRAN RAMIREZ, LAURA 14,1 14,5 0 0 ***2526** DIAZ AGUILAR, ISABEL 5 0 0 0
***6382** BENAVENT AYALA, MARTA 3,2 0 0 0 ***3350** DIAZ GIMENEZ, PAULA 12 0 0 0
***8165** BENEITO POSTIGO, ANA 12 0 0 0 ***9093** DIAZ LAVALLE, AGUSTINA 5 0 0 0
***8957** BERENGUER AGULLO, VICTOR 12 0 0 0 ***7596** DIEZ BALLESTER, MARIA 5 9,2 0 0
***3660** BERENGUER REDONDO, JOSE MIGUEL 5 0 0 0 ***4805** DIMITROVA DIMITROVA, VANYA 5 0 0 0
***0756** BLANQUER PRATS, SARA 3,2 0 0 0 ***3102** DOMENECH GARCIA, IVAN 12 0 0 0
***7250** BLASCO ESTEBAN, JUAN PABLO 12 0 0 0 ***3443** DOMENECH MASTROMANNO, JAUME 5 0 0 0
***3209** BLASCO ESTEBAN, VIRGINIA 9,2 0 0 0 ***7016** DOMINGUEZ GARCIA, PAULA 5 0 0 0
***3515** BLASCO TORRES, FRANCISCO 12 0 0 0 ***9930** DUQUE FRANCISCO, GABRIELA CARINA 12 0 0 0
***3992** BLAYA BURGO, NOELIA 3,2 0 0 0 ***2565** DURA ESTEVE, ANA 14,4 14,5 0 0
***2073** BLESA MARCO, ZBIGNIEW EMIL 14,1 14,5 0 0 ***2589** DURÁ GONZÁLEZ, DANIEL 12 0 0 0
***3555** BOFILL MONTESINOS, AUREA 5 0 0 0 ***2948** DURA MAS, JAVIER 14,5 0 0 0
***8993** BOIX AGULLO, AARON 9,1 9,2 0 0 ***8517** DURAN CASCALES, RAFAEL 14,1 14,5 0 0
***2268** BONASTRE REDONDO, DANIEL 14,5 0 0 0 ***7094** EL HJOUJI , ABDESSAMAD 4 0 0 0
***9708** BONILLA BALLESTER, MARTA 3,2 0 0 0 ***7638** EL KALAI , MUSTAPHA 5 0 0 0
***4255** BOTELLA VICENTE, DANIEL 5 0 0 0 ***8114** ELIAS PEREZ, DANIEL 9,2 0 0 0
***4062** BRESO ANDRES, RUBEN 9,2 0 0 0 ***1135** EMILIA AFONSO LOPEZ, SHIRLEY 5 0 0 0
***3579** BRU LOZANO, JAVIER 12 0 0 0 ***8296** ESCRIBANO LIMAS, SARA 12 0 0 0
***3154** BUENDIA BERENGUER, RUBEN 5 0 0 0 ***4427** ESCUDERO SOLER, MARIA TERESA 3,2 0 0 0
***6076** BUENO MARTIN, JOSE CARLOS 6 0 0 0 ***3397** ESPINOSA ALONSO, SANDRA 14,4 0 0 0
***7021** BUFORN GUARDIOLA, MARIA 3,2 0 0 0 ***7143** ESQUINAS GOMEZ, NOEMI 2 0 0 0
***3509** BUONO , MARCO PABLO 12 0 0 0 ***1961** ESTAÑ GINER, RAQUEL 3,2 0 0 0
***7036** BURGUI GUALDA, EMILIO 3,2 0 0 0 ***9778** ESTEVEZ PEREZ, CARLA 12 0 0 0
***3041** BUSQUIER FERNANDEZ, NATALIA 12 0 0 0 ***0189** FARES , MOHAMMED 9,1 9,2 0 0
***8765** CABALLERO BONETE, MARTA 5 0 0 0 ***6744** FENOLL CASTRO, IGNACIO 12 0 0 0
***9140** CABALLERO GARCIA, NATALIA 12 0 0 0 ***2418** FERNANDEZ ALCARAZ, CANDELA 3,2 0 0 0
***6443** CABANES LLIN, RAFAEL 5 0 0 0 ***6692** FERNANDEZ BALLESTEROS, OSCAR 3,2 0 0 0
***7785** CAMPAYO MONTERO, MIRIAM 4 0 0 0 ***8146** FERNANDEZ ESPINOSA, PABLO 5 0 0 0
***8488** CAMPOY ESTEVE, ABRAHAM 5 0 0 0 ***2148** FERNANDEZ FUENTES, MANUEL 5 0 0 0
***9190** CANALES MARCO, NATALIA