Está en la página 1de 44

DIARI OFICIAL DIARIO OFICIAL

de la de la
Generalitat Valenciana Generalidad Valenciana

D . L . v. - 1 . 5 56 - 1978 5-4-83 100

S U M A R I S U M A R I O

DISPOSICIONS GEN ERA LS DISPOS I C I O N E S G E N ERALES

M iniste ri de la P re sid encia M iniste rio d e la P reside ncia

R E I AL DECRET 4. 1 08/ 1 982, de 29 de de­ REAL DEC RETO 4. 1 08/ 1 982, de 29 de


sembre, sobre traspas de funcions i serveis diciembre, sobre traspaso de funciones y
de l' Adm inistració de I 'Estat a la Generali­ servicios de la Administración del Estado a
tat Valenciana en materia de Gabinets Tec­ la Generalidad Valenciana en materia de
nics Provincials de l ' I nstitut Nacional de Gabinetes Técnicos Provinciales del I n stitu­
Seguretat i Higiene en el Trebal l . Pag o 263 t o Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo . Pág . 263

Pre sid encia d e l a Ge ne ral ita t P re side ncia d e l a Ge ne ral idad

DECRET 26/ 1 98 3 , de 2 de mar<;, del PIe DECRETO 26/ 1 983 , de 2 de marzo , del
del Consell de la Generalitat Valenciana, Pleno del Consell de la Generalidad Valen­
pel qual s 'aprova la concessió d ' u n suple­ ciana por el que se aprueba la concesión
ment de credi t , per un im port de 366 . 529. 504 de un suplemen t o de crédito, por un im­
pessetes , a determ inats conceptes del Pres­ porte de 366 . 5 29. 504 peset as, a determina­
supost de Despeses de la Generalitat Valen­ dos concept os del Presupuesto de Gastos
ciana. (Continuació. ) Pag o 272 de la Generalidad Valenciana. (Continua­
ción . ) Pág . 272

DECRET 30/ 1 98 3 , de 1 6 de mare, pel DECRETO 30/ 1 9 8 3 , de 1 6 de marzo, por


qual s 'assignen a la Conselleria de Sanitat , el que se asignan a la Consellería de Sani­
Treball i Seguretat Social les funcions i dad , Trabaj o y Seguridad Social las fu n­
serveis que es contenen en els Reials De­ ciones y servicios que se con t ienen en los
crets 4. 1 05 , 4. 1 06 i 4. 1 08/ 1 982, de 29 de Reales Decretos 4 . 1 05 , 4 . 1 06 Y 4 . 1 08/ 1 982,
desem bre. Pago 273 de 29 de diciem bre . Pág . 273

DECRET 3 1 / 1 98 3 , de 1 7 de mare, de la DECRETO 3 1 / 1 98 3 , de 1 7 de marzo , de la


Presidencia del Consell de la Generalitat Presidencia de la Generalidad Valen ciana,
Valenciana, pel qual s 'assignen a la Con se­ por el que se asignan a la ConseHería de
Heria d' Agricultura, Pesca i Alimentació Agricultura, Pesca y Alimentación las fun­
les fu ncions i serveis con t i nguts en el Reial ciones y servicios que se cont ienen en el
Decret 4 . 1 07/ 1 982, de 29 de desembre . Pag o 273 Real Decret o 4 . 1 07 / 1 982, de 29 de dici embre. Pág . 273
262 5-4-83 D . O . de la G . V . - N ú m . 1 00

DECRET 3 3 / 1 98 3 , de 2 1 de m are; , del Pie DECRETO 3 3 / 1 98 3 , de 2 1 de m arzo , del


del Consell, pel qual es c rea la Comissió Pleno del Con sell, por el que se crea la
de Consum de la Generalitat Valen cia na. Pag o 273 Comisión de Consumo de la Gen eralidad
Valencian a . P á g . 273

DECRET 34/ 1 98 3 , de 21 de m are; , pel DECRETO 34/ 1 98\ d e 2 1 de marzo, por


qual s'aproven les normes provisionals per el que se aprueban normas provisionales
a la resolució de reclamacions interposades para la resolución de reclamaciones i n t er­
contra liquidacions de tributs propis de la puestas contra liquidaciones de tribu tos
Generalitat Valencian a . Pag o 275 propios de la Generalidad Valen cian a . Pág . 275

ORDRE d e 2 9 de mare; de 1 983 sobre de­ ORDEN de 2 9 d e marzo d e 1 983 sobre de­
claració d'activitats en el sector públic i claración de act ivi dades en el sector públi­
privat , als efectes de I ' aplicació del regim co y privado, a los efectos de la aplicación
vigent d ' i ncompati bilit a t s del personal al del régimen vigente de incompatibilidades
servei de l' Administ ració. Pago 280 del personal al servicio de la Administra­
ción . Pág . 280

CORRECCIÓ d ' errades al sumari del Corrección de erratas al sum ario del
« D . O . G . V . » número 98, referent a la in­ « D . O . G . V . » , número 98, referente a la in­
serció de la Circular de la Presidencia de la serción de la Circular de la Presidencia de
Generalitat , d'l de m are; de 1 98 3 , sobre la Generalidad , de 1 de marzo de 1 98 3 , so­
procediment per a I'elaboració de Di sposi­ bre procedi miento para la elaboración de
cions Generals . Pag o 285 Disposiciones Generales. Pág . 285

C o nsel l e ria d 'H ise nda C o nselle ría de H a cie nda

RESOLUCIÓ de la Conselleria d ' Hisenda RESOLUCION de la Consellería de


de 1 7 de mare; de 1 98 3 , per la qual s'apro­ Hacienda, de 1 7 de m arzo de 1 98 3 , por
va I 'ampliació del Pressupost en vigor per la que se aprueba la ampliación del Pre­
un import de 1 37 . 360 .000 pesset es, en la supuesto en vigor, por un importe de
Secció 08 «OBRES PÚBL I QUES 1 U R BA­ 1 37 . 360. 000 pesetas, en la Sección 08
NISME». Pag o 285 «OBRAS PUB L I CAS Y U R BAN I S M O » . Pág . 285

C I RCULAR 1 /19 8 3 , d e 2 de mare;, de la C I RCU L A R 1 / 1 983, d e 2 de marzo, de la


Int ervenció Gen eral de la Generalitat Va­ I n tervención General de la Generalidad
lenciana, sobre liquidaci ó , retenció i reper­ Valenciana, sobre liquidación, retención y
cussió de I ' I m post General sobre Trafic repercusión del Im puesto General sobre el
d 'Em preses . Pag o 286 Tráfico de las E mpresas . Pág . 286

C o nselle ria de Sa nita t. C o nselle ría de Sanid a d ,


Treball i Segure ta t S o cial Tra baj o y Seguridad So cia l

ORDRE de la Con selleria de Sani tat , Tre­ ORDEN de la Con sellería de Sanidad , Tra­
ball i Seguretat Social de 2 de mare; de 1 983, baj o y Seguridad Social de 2 de marzo de
per la qual es dicten normes de desenvolu­ 1 98 3 , por la que se dictan normas de des­
pament de l ' Ordre del Minister i de Gover­ arrollo de la Orden del Ministerio de Go­
nació, de 1 8 d 'agost de 1 97 5 i Reial Decret bernación de 18 de agost o de 1 975 y Real
2 . 8 25 / 8 1 del Minis teri de Treball, Sanitat i Decreto 2 . 825 / 8 1 del Ministerio de Traba­
Seguret at Social , de 27 de novembre, sobre jo, Sani dad y Seguridad Social , de 27 de
Regi stre Sanitari d 'est abli ments men ors . Pag o 290 noviembre, sobre Regi stro Sanitario de es­
tablecimientos men ores . Pág . 290

C o nselle ria d 'l ndú stria C o nselle ría de I nd ustria


¡C omer!; y C ome rcio

ORDRE de 7 lT'are; de 1 983 sobre delegació ORDEN de 7 de m arzo de 1 983 sobre de­
en el Secretari General Tecnic de la Con se­ legación en el Secretario General Técnico
lleria d ' I ndústria i Comere; de la firma per de la Consellería de Industria y Comercio
a aq uells assumptes que i mpliquen autori t ­ de la fi rma para aquellos asuntos que im­
zació i aprovació de la gestió econ ómica i pliquen aut orización y aprobación de la
pressupostaria d 'aquesta Conselleri a . Pag o 294 gestión econ ómica y presupuestaria de esta
Con sellerí a . Pág . 294
D. O. de la G . V . - N ú m . 1 00 5-4-83 263

CESSAMENTS I N O M E N A M ENTS CESES Y N OM B R A M I ENTOS

ORDRE de la Presidencia de la Generalit a t ORDEN de la Presidencia de la Generali­


Valenciana d ' l l de febrer d e 1 98 3 , per la dad Valenciana de 1 1 de febrero de 1 983
qual es nomena 1 ' 1 I ' lustríssim Sr . Director por la que se nombra al I l m o . Sr. Di rector
General de Participació Ciut adana i Quali­ Gen eral de Participación Ciudadana y Ca­
tat de Vida, com a Coordinador del Grup lidad de Vida, como coordinador del gru­
de Treball de la Generalitat en les mat eries po de trabaj o de la Gen eralidad en las ma­
at ri bu'ides al Consell de Seguretat Nuclear . Pag o 295 terias at ribuidas al Consej o de Seguridad
Nuclear . Pág . 295

ORDRE de 27 de desembre de 1 982 per la ORDEN de 27 de diciem bre de 1 982 por la


qual es nomena Director del Servei Terri to­ que se nombra Director del Servicio Terri­
rial d ' I ndústria d' Alacant de la Conselleria torial de I ndustria de Alicante de la Conse­
d ' l ndústria i Com er<;: . Pag o 295 llería de Indust ria y Comerc i o . Pág. 295

ORDRE de 27 de desembre de 1 982 per la O R D E N de 2 7 de diciembre d e 1 982 p o r l a


qual es nomena Direct or del Servei Terri to­ que s e nombra Director d e l Servicio Terri­
rial d ' Indústria de Valencia de la Con selle­ torial de Industria de Valencia de la Con­
ria d ' I ndústria i Com er<;: . Pag o 296 selle ría de I ndustria y Comercio. Pág . 296

A LTRES D l SPOS I C I O N S OTRAS D ISPOSI C I O N ES

RESO LUCIÓ del Consell de la Comunitat RESOLUCION del Consell de la Comuni­


-
Valenciana per la qual es fa p úblic el canvi dad Valenciana por la que se hace público
de t i t ularitat de la concessió del servei pú­ el cambio de t i tularidad de la con cesión
blic regular de t ransport de viatgers per car­ del servicio público regular de transporte
retera en tre Elx-Costa Arenals del Sol-Elx de viaj eros por carretera entre Elche-Costa
(circular). (V-2. 887; A-79) . Pag o 296 Arenales del Sol-Elche (circular) . (V -2887;
A-79) . Pág . 296

ACORDS d e l a Comissió Provincial d ' U r­ ACUERDOS de la Comisión Provincial de


banisme d ' Alacan t , del dia 28 de gener de Urban ismo de Alican t e , del día 28 de ene­
1 98 3 . Pag o 296 ro de 1 983. Pág. 296

ACO RDS de l a Comissió Provincial d ' Ur­ ACU E R DOS de la Comisión Provincial de
banisme de Valéncia, del dia 22 de febrer Urban ismo de Valenci a , del día 22 de fe­
de 1 983 . Pag o 300 brero de 1 98 3 . Pág . 300

ACO RDS de la Comissió Provincial d 'Ur­ ACUERDOS d e l a Comisión Provincial d e


banisme d ' Alacan t , del dia 28 de febrer de Urbanismo d e Alican t e , d e l día 2 8 d e fe­
1 98 3 . Pago 300 brero de 1 98 3 . Pág . 300

Ed icte s Pag o 301 Ed icto s Pág . 301

DISPOSICIONS GENERALS DISPOSICIONES GENERALES

M JN I STERI DE LA P R E S I D E N C I A M I N I STER I O DE LA PRES I D ENCI;\

105 REAL DECRETO 4.108/I9.'C le.'<J lit


1 05 RE/AL DECRET 4.108/1982. de 29 de de­ diciemhre, sohre traspaso rfe f!lf)( irme.' 1
sembre, sobre traspas de funcions i �ervei5 �ervicios de la Administracion rJ,1 flradu ¡¡
de l'Administració de l'Estat a la Generali­ la Generalidad Valenciana en llI11reria di'
tat Valenciana en materia de Cahinets Tec­ Gahinetes Técnicos Prol'incla/cl del lfI'fifll
nics Provincials de I'!nstitllt Nacional de ro Nacional de Se!f u ridad e f / !¡, 11'11(' (,I! I

Seguretaf i Higiene en el Trehall. Trahajo.

L ' Estatut d' Autonomia de la COlllullilal Vale n cia na , 11 1 ,ldtUIP de Autonomía de la ( i\IIlUl!lddd \ ,lí,'1. "
aprovat per L1ei Organica 5 / 1 982, d' 1 de julilll. en I ' arti- 11,1. al'fl'bado por Ley Orgá nica � Ill.'2 . . 1: I ,it' l,rll('.
264 5-4-83 D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00

de 3 3 . 1 , i l ' artide I.r, A) , de la Llei Organica 1 2/ 1 982, su art ículo 3 3 , 1, Y el artículo 1 . o, A) , de la Ley Orgáni­
de 10 d'agost , estableixen que correspon a la Comunitat ca 1 21 1 982, de 10 de agosto, establecen que le correspon­
Autonoma Valenciana l ' execució de la legislació de l ' Es­ de a la Comu nidad Autónoma Valenciana la ejecución de
tat en mat eria laboral , amb les facultats i serveis propis la legislación del Est ado en mat eria laboral , con las fa­
de l' Administració respecte de les relacions laborals, sen­ cultades y servicios propios de la Administ ración respecto
se perj udici de l' alta in specció de l ' Es t a! . de las relaciones laborales, sin perj uicio d e la alta in spec­
ción dei Est ad o .
D'altra banda, el Reial Decret 4 . 0 1 5 / 1 982, de 29 de Por otra part e , e l Real Decret o 4 . 0 1 5 / 1 982, de 2 9 de
desembre, determina les no rmes i el procediment a que diciembre, determina las normas y el procedimiento a
han d'aj ust ar-se les transferencies de funcions i serveis de que han de aj usta rse las t ransferencias de funciones y
l'Estat a la Com unitat Autonoma Valenciana. servicios del Estado a la Comunidad Autónoma Valen­
cian a.
De conformitat amb el que disposa el Reial Decret es­ De con formidad con lo dispuesto en el Real Decreto
mentat , que també regu la el fu ncionament de la Comissió cit ado, que también regula el funcionamien t o de la Co­
Mi xta de Transferencies previst a en la disposició transito­ misión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
ria quarta de l' Estatu t. aquesta Comissió , després de con­ t ransitoria cuarta del Est atuto, est a Comisión , tras consi­
siderar-ne la conveniencia i legalitat , adopta en la reunió derar su conveniencia y legalidad , adopt ó , en su reunión
del dia 27 de desembre de 1 982 1 'oport ú acord , la virtua­ del día 27 de diciembre de 1 982, el oport uno acuerdo
litat practica del qual exigeix l 'aprovació pel Govern cuya virt ualidad práctica exige la aprobación por el Go­
mitjancant Reial Decre t , objectiu immediat d ' aquest . bierno mediante Real Decret o , objetivo inmediato del
presen t e .
És en vi rtut d ' aco que, a propost a deIs Ministres de E n s u virtud, a propuesta de l o s ministros d e Trabaj o
Treball i Segu retat Social i d' Administ ració Territorial , i y Seguridad Social y de Administración Territ orial y pre­
previa deliberació del Consell de Ministres en la reunió via deliberación del Con sejo' de Ministros en su reunión
del dia 29 de desem bre de 1 982, del día 29 de diciembre de 1 982,

DECRETE DI SPONGO

Artide 1 . ' S ' aprova l' acord de la Comissió Mixta Artículo 1 . o Se aprueba el acuerdo de la Comisión
prevista en la disposició t ran sitoria quarta de l' Estatut Mixta prevista en la disposición t ransit oria cuarta del Es­
d' Autonomia de la Comunitat Valenciana pel qual es tatuto de Autonomía de la Comu nidad Valenciana por el
concret en els serveis i fu ncions que han de ser obj ecte de que se concretan los servicios y fun ciones que deben ser
traspas a la Generalitat Val enciana en mat eria de Gabi­ obj e t o de traspaso a la Generalidad Vale nciana en mate­
nets Tecnics Provincials de l' Institut Nacional de Segure­ ria de Gabinetes Técnicos Provinciales del In stit uto Na­
tat i Higiene en el Treball, adoptat per l 'esmen t ada Co­ cional de Seguridad e Higiene en el Trabaj o , adoptado
missió en la sessió del 27 de desem bre de 1 982 i que es por dicha Comisión en su sesión de 27 de diciembre de
tran scriu com a annex d'aq uest Reial Decret . 1 982 y que se t ranscribe cpmo anexo del presente Real
Decret o .

Artide 2 . " En consequencia, queden traspassats a la Artículo 2 . o En con secuencia , quedan t raspasados a
Generalitat Valenciana els serveis i les funcions que es re­ la Generalidad Valencia na los servicios y funciones que
lacionen en el referit acord de la Comissió Mix t a , en els se relacionan en el referido acuerdo de la Comisión Mix­
termes i amb les condicion s que s ' hi especifiquen , resul­ t a , en los t érminos y con las condiciones allí especifica­
tants del text de l'acord . das que resultan del texto del acuerdo.

Artide 3 . r Aquests t raspassos seran efectius a partir Artículo 3 . o Estos t raspasos serán efectivos a partir
de la data assenyalada en 1 'acord de la Comissió Mixt a . de la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta.

Article 4.' Els credits pressupost aris que figuren Art ículo 4. o Los créditos presu puestarios que figu­
det allats a la relació 3 . 2 , com a baixes efectives, seran ran detallados en la relación 3.2 como baj as efectivas se­
donats de baixa en els conceptes d ' origen del pressupost rán dados de baj a en los concept os de origen del presu­
prorrogat i transferit s pel Minist eri d ' Hisenda als concep­ puesto prorrogado y transferidos por el Ministerio de
tes habilit ats en els capítols IV i V I I de la secció 32, des­ Hacienda a los conceptos habilitados en los capít ulos IV
tinat s a fi nancar els serveis assumits pels Ens Pre-autono­ y VII de la sección 32, destinados a financiar los servi­
mics i Comunit ats Aut onomes, una vegada remesos a cios asumidos por los Entes Preautonómicos y Comuni­
l'esmentat Departament per part de l'Oficina Pressupos­ dades Au tónomas, una vez que se remitan al Departa­
taria del Ministeri de Treball i Seguret at Social els certifi­ mento citado por parte de la Oficina Presupuest aria del
cats de retenció de credit acompanyats d'un succint infor­ Ministerio de Trabaj o y Seguridad Social los certificados
me de la citada Oficina per donar compliment al que dis­ de ret ención de crédi t o acompañados de un sucinto infor­
posa l ' annex 1 , prim er, apartat aL punt dos , de la Llei me de dicha oficina para dar cumplimien t o a lo dispuest o
de Pressupostos Generals de l 'Estat per a 1 982. en el anexo 1, prim ero , apartado a), punto 2, de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1 982.

Artide 5 ." Aquest Reial Decret ent rara en vigor el Art ículo 5 . o El presente Real Decreto ent rará en vi-
D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00 5-4-83 265
._--- �---- ---

mateix dia de la pu blicació al «Boletin Oficial del Es� gor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial
tado». del Estado».
Donat a Madrid, a 29 de desembre de 1982. Dado en Madrid, a 29 de diciembre de 1982.

JOAN CARLES R. JUAN CARLOS R.


El \1inistre de la Presidencia, El Ministro de la Presidencia,
.lA VIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

ANNEX I ANEXO I

El sen\"(1r Gonzalo Puebla de Diego i la senyora Blanca Don Gonzalo Puebla de Diego y doña María Blanca
Blanquer Prats, Secretaris de la Comissió Mixta de Blanquer Prats, Secretarios de la Comisión Mixta de
Tramfercncie, d'Administració de l'Estat�Generalitat Transferencias Administración del Estado�Generalidad
Valenciana, Valenciana,

CERTIFIQUEN CERTIFICAN
Que en la ,essió de la Comissió celebrada el dia 27 de Que en la seslon plenaria de la Comisión celehrada el
desembre de 1982 fOl! adoptat acord de transferencies a dia 27 de diciembre de 1982 se adoptó acuerdo de trans�
la Cnmunitat Autónoma Valenciana de les competencies, ferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de las
funci(�m i ,eneis en materia de Gabinets Tccnics Provin� competencias, funciC1nes y senicios en materia de Gabi�
cial, de l'lnstitut Nacional de Seguretat i Higiene en el netes Técnicos Prminciales del Instituto Nacional de Se�
Trehall. en el, termes que to! seguit s'hi expressen: guridad e Higiene en el Trabajo, en los términos que a
continuación se expresan:

A) Referencia a normes cónstitucionals i estatutanes A) Referencia a normas constitucionales y estaturarias


legals en que s 'empara la tran.�ferencia. v leRales en las que se ampara la transferencia.
La Con,titució, en I'article 149, 1, estableix que l'Es� La Constitución, en el artículo 149. 1, establece que
tat té competencia exclusiva en materia de «legislació la� el Estado tiene competencia exclusiva en materia de «Ie�
�oral, ,(-me perjudici de la seua execució pels órgans de gislaci{)n laboral, sin perjuicio de su ejecución por los
les C'��l1unitats Autónomes» (materia 7. a). órganos de las Comunidades Autónomas» (materia 7.a).
rYaltra handa, I'Estatut d'Autonomia d' l de juliol, Por su parte, el Estatuto de Autonomia de 1 de julip,
e!l I'anicle 33,1, i I'article primer, A), de la Llei Organi� en su artículo 3 3 , 1, Y el artículo primero, A), de la Ley
ca 12/1982, de 10 d 'agost. estableixen que correspon a la Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, establecen que le co�
Comunitat Autónoma Valenciana I'execució de la legisla� rresponde a la Comunidad Autónoma Valenciana la eje�
ció de l'Estat en materia laboral, amb les facultats i ser� cución de la legislación del Estado en materia lahoral,
\eis propis de l'Administració resrecte de les relacions la� con las facultades y servicios rrorios de la Administra�
!)orals, sense perjudici de I'alta inspecció de l'Esta!. ción respecto de las relaciones laborales, sin perjuicio dc
la alta inspección del Estado.
En base a aquestes previsions constitucionals i estatu� En base a estas previsiones constitucionales y estatuta�
taries, és legalment possible que la Comunitat Autónoma rias, es legalmente posible que la Comunidad Autónoma
Valenciana tinga competéncies en materia de Gabinets Valenciana tenga competencias en materia de Gahinetes
Técnics Provincials de l'lnstitut Nacional de Seguretat i Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad
Higiene en el Trehall, per la qual cosa hom precedeix a e Higiene en el trahaj(1, por lo que se procede a operar
nperar ja en aquest camp transferencies de competencies ya en este campo de transferencias de competencias de
de t al índole. tal Índole a la misma.
En comequencia amb el que hem exposat, sembla ne� En consecuencia con 1(1 expuesto, parece necesari(� y
cessari ¡resulta estrictament legal d'arribar a un acord resulta estrictamente legal llegar a un acuerd(1 sohre
sobre tramferencia de competencies en les materies indi­ transferencia de competencias en las materias indicadas a
cades a la Generalitat Valenciana per tal de complir així la Generalidad Valenciana para cumplir asi los objetiv(1s
els objectius de la seua creació i per a possibilitar I'exi� de su creación y para posibilitar la exigencia c(1nstitucio�
gencia comtitucional de I'organització territorial de l'Es� nal de la organización territorial del Estad(1 diseñada.
tat dissenyada.
B) Competencies i funcions que assumeix la Comunitat B) Competencias y funciones que asume la Comunidad
Autónoma i identzficació deIs serveis, que es traspassen. A utónoma e identz[icación de los ser\'icios que se
traspasan.

l .' Es tramfereix a la Comunitat Autónoma Valen� l. o Se transfiere a la Comunidad Autónoma Valen�


ciana, dins del seu ambit territorial, en els termes del pre� ciana, dentro de su ámbito territorial, en los términos del
,ent acord i deIs Decrets i d'altre, norme, que el facen pre,ente acuerdo y de los Decretos y demás normas que
efectiu i e'; puhliquen al «Boletín Oficial del Estado», les lo hagan efectivo y se publiquen en el «B(1letin Oficial
competencie, 'iegüents: del Estado», las siguientes competencias:

En materia de seguretat i higiene en el treball, i a En materia de seguridad e higiene en el trabajo, y al


I'empar de I'article 33,1, de I'E<.,tatut, i I'article 1.', a), de amparo del artículo 33, 1, del Estatuto y el artículo l.",
la Llei Organica 12/1982, de 10 d'agost, i article 149, 1, a), de la Ley Orgánica 12/1982, de 10 ele agosto, v
. ar�
7.a, de la Constitució. tÍculo 149, 1, 7. a, de la Constitución.
Les cOll1petcncies que exerceixen els Gabinets Tccnics Las competencias que ejercitan los Gabinetes Técnicos
Pr(1\incial, de Seguretat i Higiene en el Treball. Pro"inciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
266 5-4 -83 D. O. de la G. V. - N ú m . 100

2 ." Per a I 'efectivitat de les competencies i funcions 2. o Para la efect ividad de las competencias y funcio­
referides es t raspassen a la Generalitat Valencian a , recep­ nes relacionadas , se t raspasan a la Generalidad Valencia­
tora d' aquestes, els següents Serveis i I n sti t ucions del seu na, receptora de las mismas, los siguientes Servicios e
ambit t erritorial, per tal com exerceixen les funcions que I nstituciones de su ámbito t erritoria l , en cuan t o ejercen
també es detal len . las funciones que asimismo se detallan :
Els Gabinets Tecnics Provincials de l ' lnstitut Nacional Los Gabinetes Técnicos Provincia les del I n stituto Na­
de Seguretat i Higiene en el Treball de Valencia, Castelló cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Valencia,
de la Plana i Alacan t , que tenen per missió I ' execució de Castellón de la Plana y Alican t e , que t ienen por mi sión
les competencies de l'lnst i t ut en I 'ambit provincia l . la ej ecución de las competencias del I n st itu to en el ámbi­
to provincial .
3.r Mi tjan<;ant u n conveni entre l ' l n st itut Nacional 3. o Por medio de un convenio e n t re el I n st ituto
de Seguretat i Higiene en el Treball i el Depar t ament Nacional de Seguridad e H igiene en el Trabaj o y el De­
competent de la Generalitat Valencia n a , s ' establiran les partamento competente de la Generalidad Valenciana, se
bases de cooperació entre t ots dos, en relació amb el establecerán las bases de cooperación entre ambos, en
Centre d ' I nvest igació i Assistencia Tecnica de Barcelona. relación con el Centro de I nvestigación y Asistencia Téc­
nica de Barcelona.

C) Competencies, serveis i funcions que es reserva C) Competencias, servicios y funciones que se reserva la
l 'Administració de / 'Estat. A dministración del Estado.
Con seqüentment amb la relació de competencies tras­ En consecuencia con la relación de competencias tras­
passades, roman dran en el Minist eri de Treball i Segure­ pasadas , permanecerán en el M in isterio de Trabaj o y Se­
tat Social i continuaran sent de la seua competencia per a guridad Social y seguirán siendo de su com petencia para
ser exercides per aques t , les següents funcions i acti vitats ser ej erci tadas por el mismo las siguientes funciones y ac­
que t é legalment atribuldes i realitzen els serveis que es tividades que t iene legalmente at ribuidas y realizan los
cit en : servicios que se citan :
a) Les competencies a t ribu'ides a l 'lnstitut Nacional a) Las compet encias at ribuidas al I ns t i t u t o Nacional
de Seguretat i Higiene en el Treball per Reial Decret 577/ de Seguridad e Higiene en el Trabaj o por el Real Decreto
1 982, de 17 de mar<;, que no han estat obj ecte de transfe­ 577/ 1 982, de 17 de marzo , que no han sido objeto de
renci a . transferenci a .
b) L 'alta in specció. b ) La alta inspección .
c) Qualsevulla altra q u e li corres ponga en virtut c) Cualquier otra que le corresponda en virtud de al­
d'alguna norma i no haja estat obj ecte de transferencia. guna norma y no haya sido objeto de transferenci a .

D) Funcions en que han de concórrer l 'A dministració D) Funciones en que han de concurrir la A dministración
de l'Estat ¡' de la Comunitat A u tónoma i forma de del Estado y de la Comunidad A utónoma y forma
cooperació. de cooperación.
Es desenvoluparan coordi nadament entre el Ministeri Se desarrollarán coordinadamente e n t re el M i nisterio
de Treball i Seguretat Social i la Comunitat Autónoma de Trabaj o y Seguridad Social y la Comun idad Autóno­
Valencian a , de conformi t at amb els mecanismes que en ma Valencia n a , de con formidad con los mecani smos que
cada cas s 'assenyalen , les funcions i competencies se­ en cada caso se señale n , las siguientes funciones y com­
güent s : petencias :
a) L ' lnstitut Nacional de Seguretat i Higiene e n el a) El I n stituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trebal l , a través deis corresponents Cen tres Nacionals Trabaj o , a través de los correspondientes Cent ros Nacio­
i d ' l nvestigació i Assistencia Tecnica a que fa referencia na les y de Investigación y Asistencia Técnica a que se re­
el Reial Decret 577/ 1 982, de 1 7 de mar<;, prestara a la fiere el Real Decreto 577/ 1 982, de 1 7 de marzo , prest ará
Generalitat Valenciana el suport t ecnic necessari per a a la Generalidad Valenciana el apoyo técnico necesario
I ' exercici de les funcions deis Gabi nets Provincials que es para el ej ercicio de las funciones de los Gabinetes Pro­
traspassen . vi nciales que se t raspasan .
b) D'altra banda, la General itat Valenciana faci litara b) Por su part e , la Generalidad Valenciana facilitará
a I ' I n stitut Naci onal de Seguretat i H igiene en el Treball al I n s t i t uto Nacional de Seguridad e Higiene en el Traba­
informació i dades est adís tiques sobre I 'exercici de les j o información y datos estadísticos sobre el ej ercicio de
compet encies tramferide� en mat eria de Gabi nets Provin­ las competencias transferidas en mat eria de Gabinetes
dais de Segu retat i Higiene en el Treb all. Provi nciales de Seguridad e Higiene en el Trabaj o .

E) Béns, drets i ohli¡,¿acions de I 'EHuf que es traspassen. E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se
traspasan.
Es t raspassen :1 h Cieneralitat Valenciana els bén s , Se traspasan a la Generalidad Valenciana los bienes,
drets i ohligacions de i 'btat i n c!cNls a I ' invent ari det allat derechos y obligaciones del Estado que se recogen en el
de la relació adju nta númefll 1, (1n queden identificats els inventario detallado de la relación adj u n t a n úm ero 1 ,
im mo bles, mobles i 1::" '.'ollce:isions i cont ract es afect ats donde quedan identificados los i n m uebles, muebles y las
rel t raspas o Aquest s tra,n,l'o'in" ('� fnrmalit zaran d ' acord concesiones y contratos afect ados por el traspas o . Estos
amh el que establt:i, la cl¡'l''''oicio tramitória cinquena de traspasos se for malizarán de acuerdo con lo establecido
l'E"tatu¡ d'Autc1110I!lia I d',ti'rcs di'o¡wsicions en cada cas en la disposición t ransit oria quinta del Estatuto de Auto­
aplivlblc'i. nomía y demás disposiciones en cada caso aplicable s .
D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00 5-4-83 267

F) Personal adscrit als Serveis i Institucions F) Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que
que es traspassen . se traspasan .
l. El personal adscrit als Serveis i Insti t ucions tras­ l. El personal adscri t o a los Servicios e I n s t i t uciones
passats i que és referi t nominalment en la r e lació adju nta t raspasadas y que se referencia nominalmente en la rela­
número 2 , seguira amb aques t a adscri pció, passant a de­ ción adjunta número 2 seguirá COI) esta adscripción , pa­
pendre de la Generalitat Valenciana en els t ermes legal­ sando a depender de la Generalidad Valenciana en los
ment previstos per l 'Estatut d' Autonomia i d ' a l t res nor­ t érminos legal mente previstos por el Estat u t o de Autono­
mes en cada cas aplicables i e n les mat eixes circunstancies mía y las demás normas en cada caso aplicables y en las
que s ' especifiquen en la relació adj u n t a i amb el seu nú­ mismas circunstancias que se especifican en la relación
m ero de Registre Personal. adjunta y con su número de Regist ro de Persona l .
2 . La Subsecretaria del M i nist eri de Treball i Segure­ 2 . Por l a Subsecretaría del Ministerio d e Trabaj o y
tat Social i els alt res Órgans compet ents en materia de Seguridad Social y demás órganos compet e n t es en mate­
pers onal notificaran als i nteressat s el traspas o També re­ ria de personal se notificará a los interesados el traspaso.
metran als Órgans compet ents de la Generalitat Valencia­ Asimismo se remitirá a los órganos competentes de la
na copia de tots els ()f(pedients d ' aquest personal transfe­ Generalidad Valenciana copia de t odos los expedientes de
rit , i l ' Administ ració de l ' Estat procedira a modificar les este personal transferido , procediéndose por la Adminis­
plantilles orga niques i pressupostaries en fu nció deIs tras­ t ración del Estado a modificar las plan tillas orgáni cas y
pass os operat s. presupuestarias , en fu nción de los traspasos operados .

G) Valoració provisional de les c¿¡rregues financeres deis G) Valoración pro visional de las cargas financieras de
serveis traspassats. los servicios traspasados.
l. Queda pendent el calcul definitiu del cost efect i u l. Queda pendiente el cálculo definitivo del cost e
deIs serveis que e s traspassé'n , que haura de ser aprovat efectivo de los servicios que se traspasan , que deberá ser
pel Consell de Ministres, a propost a de la Comissió Mix­ aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta de la
ta. Per aquesta raó no es publica la relació 3 . 1 . Comisión M i x t a . Por esta razón no se publica la relación
3. 1 .
2 . Els recursos fi na ncers que es dest inen a sufragar 2 . Los recursos fina ncieros que se destinan a sufragar
les des peses originades pels serveis que es traspassen du­ los gastos originados por los servicios que se traspasan
rant l ' exercici 1 98 3 , figuren en la relació 3 . 2 . durant e el ej ercicio de 1 983 , figuran en la relación 3 . 2 .
L a quantia d ' aquests recursos h a estat determi nada L a cuantía d e estos recursos s e h a fijado con datos d e
am b dades deIs Pressupostos Generals de l ' Estat per a los Presupuestos Generales del Estado para 1 982 . Dichas
1 982 . Aquestes quanties s'hauran d 'act ualit zar només es cuant ías deberán actualizarse una vez conocidos los pre­
coneguen els pressupostos per a 1 983 i la valoració defi­ supuestos para 1 983 y la valoración defin it iva a que se
nitiva a que fa referencia l ' apart at anterior. refiere el apartado anterior.

H) Documen tació i expedien ts que es traspassen H) Documen tación y expedien tes que se traspasan .
El lliurament de la documentació i expedien ts deIs ser­ La entrega de la document ación y expedi entes de lo,
veis traspassats es realitzara en el termini d ' un mes i sera servicios traspasados se realizará en el plazo de un mes y
obj ecte de l ' oportuna acta de l liurament i recepció aut ori t ­ será obj et o de la oportuna acta de entrega y recepción
zada per les autoritats com pet ents e n cada cas o Igualment aut orizada por las aut oridades competentes en cada caso .
es lliuraran els expedien ts en tramitació corresponents als Igualmente se ent regarán los expedientes en tramitación
serveis t raspassats en els quals no haja recaigu t resolució correspon dientes a los servicios traspasados en los que 110
definit iva aban s de la dat a assenyalada en l ' acord de la haya recaído resolución definit iva antes de la fecha seña­
Comissió Mixta de Transferencies . Aixo no obstan t , els lada en el acuerdo de la Comisión Mixta de Tran sferen ­
recursos administ ratius contra resolucions de l' Adminis­ cias . No obst ante, los recursos administ rativos contra re­
tració de l ' Estat seran t rami t a t s i resolts pels Órgans soluciones de la Administ ración del Estado se tramitarán
d 'aquest a. y resolverán por los órganos de ést a .

1) Data d 'efectivitat de les tran:;ferencies. 1) Fecha de efectividad de las tran.�ferencias.


Els traspassos de funcions i de mitjans objecte Los traspasos de funciones y de medios obj e t o de est e
d ' aquest acord, t i n dran efect ivitat a part ir del dia 1 de acuerdo tendrán efect ividad a part ir del día 1 de enero de
gener de 1 983 . 1 983 .
1 perque con ste, expedim aquesta cert i ficació en Ma­ y para que con ste, expedirnos la presen t e cert i ficación
drid. a 27 de desembre de 1 982. -Els Sec retaris de la Co­ en Madri d , a 27 de diciembre de 1 982 . -Los Secret arios
miss i ó , Gonzalo Puebla de Diego i Maria Blanca Blan­ de la Com isió n , Gonzalo Puebla de Diego y María Blan­
quer Prats . ca Blanquer Prat s .

ANNEX II ANEXO 1 1

Apart ats del Reial Decret : Apartat B). Apartados del Real Decret o : Apartado B).
Preceptes legals afectat s : Reial Decret 577/ 1 982, de 1 7 Preceptos legales afect ados : Real Decreto 577/ 1 982 ,
de mar¡;: . d e 1 7 de marzo.
IIll�tlnu 11' , "SU"� tASTE�LDII

I�
P.OYI�CU

TOTAL OE tUNtlow,RIU$ Que SE TRASPASlH POR CUERPOS o EStJllS


lHVEIlTARl4 DETALlADO DE 8IEIIE$, DERE�"OS: Y'OULlQAC10NES DEL ISTMO �DSCRlTOS A lOS
$EI<VICIO$ (E'INSTlTUCIOIIES) QUE TRA.PASAN 1\ .�A CE">:HAI.IDAD VALENCIANA '
ADHIN¡ STK,AtION LETRADO S.$AIHTAR.IQ $.TEC.NICO UT.E JhHRH.'ltl
·
ORDEHA�llS
I
TIf SUPER JORES o
,. '"I1UEDlES TU HEOfOS

'\
EJECUT IVOS
��-

I
o
Supnrflclc :
A\lX. A,i"l/1¡NISTRA .,.
en ,...
lotalldad y 5! tll .... c 16n' Oh".r.".c lorles pp.oer..MIL4S 'l 4.
tlSO
·
D' rece 15" J'udd'lca (;cd I do Cnmro r t. TOTAL
lIo.� r". '1 .,
- a"".VARIOS kEPkOGRAF (4 -U:C-tONquc.roR TELEFDNISU AUFUA' 11010 LI"PlADORAS

�.r.! • • atell.c:I.,. 01 '.lancla, 3Q Prop'iaclaa '.'50,0 --- 3.950,0 �ol.rl 5.932' Ji! S.ESPECULES • o , • •
(Cut"." •• '.:r.) \\aleucia
TDTAL ni puesto! DE .TiUllA.hl ,Oll Nl'(ELES

O',IIf ••• J.l�c.llt. el .ondoD d. 'lo. Praptad •• 3.025,4 - 3.025,4 Solar: 4,300 .!. IUVE� al az ., o. OJ 05 07' •• 09 n 15 U 17 U " 20 ZL 2! Z3 n
rxatl .... ·!
(c.atro JI ••• %.) o p' & u • • • • •

\
Po lígono Sa,a. 11•••

eJ.!' . .. . C•• t.116'a Pareala 2, S.ctOI' Praptad_a Z.84.5.. l - 2.!4S,2 Soln, 6.131.3 .!
VII.
(c:.eatro 1I•••:r.1
Po�ho.o.qru

\
(JI
-1- - 3 -
l..
Oc
RE1.ACION I UUCIC)N DE PFA.SOijAl , 'U�STOS DE T R II.O AJO VACANTES 'OSCR.ITOS A lOS Sf�VIr.1Q5
RF.UCI Qff f«)HINAl DE P[RS(f-fAL CONTRATADO CONFIJPl4e A' ESTATUYO �

lE INSTltUr.;IO�ESI UUf SE TRAS PA SA'" A LA GENERALIDAD VALENCUt,'A PROVI He lA CAS 1 ELLDIt

·
• TOTAL
• APELLIDOS Y NOHe,u' o ESf. .......
1l.f-1RrOUCIQNES
............................ .
• • •
•fue't" Df • tUE"PQ

PUUTG '''ABAJD
• ANUAL
NOH[ N A.t
• CDMPLE"'EN. .
PUNClON4f1101
------- • Bl SICAS
• ARI-1CllCS AEIG. M. CARnt:(C •
CAST!\.lOlf 11T�sv� .. MeiJ Ó91.8'Z . I.Z"".�lO
./IPJ.t.A::1H
MEDICINA. ,96.0T8 .
AUX •
LOUllltAO
• c1lCEJtI:S OIU.A,-J5.Hifl .OHIMSTRAtIOIl 36'9 . . 270 . �17 .. 8IZ
COII,CIJLRA. PRINCIPE, RO SA·...
3119.,:)<1. 30"
'ZB.SU.
• AI,X.AOH.MED HE:DICT N&.. .. 0'11" •
• FERnANDO MICO, urERANLA e T1T .. �c.O.HEa 113.0'"
6'9).]6�
· . 4B�.T66.· 3S4.286 _
: SANCHO. JUN!
J"IEOICINJ.
N.a!'. �-- ���������--_.
'OTAl
y NO"MI 'UUPO O 'UESTa ""'lUJO •
: A ",'88.168". 6lB.8l0 _
'SlTUACIO"" • MARCO Ar:M¡f.ISTRACION
• HU�II¿ A P II.I C ' . MICUEl

176.qn
MELlIDOS T1r.MEO.ADf'II -
43�.Q36
ESCAlA 1.117.518
_U • •
¡URAf'NJ SA�HISt ffRiiANDO TlI.:¡UP.HEO
• BAStC"'S .. (OMPLEMEIrt • •
t4éDltl*
SU�ALTE.OR� DRLlE�ANlA
• '96.Q71 . .498.85.2. L.29".930 •
812.018 .
.-------

----.---
• • ACTIVO ' A .AS ESOR A 581.o\QO '28.110 .. 1.110.�OG
$IIEII"_
AU1!?LA SFlilllRA. J:lS. 11 T."EO.TEC
•I I X.... OM.H(D AClJVO ..
1.2"2."'4"
• AR N ¡\U H. LUISA ,'I(0IC1"'" "4J.0\21 lH.OQ" • ''''.'16 •
• BLANCIt SAN "'Hn� 10 V¡CE�/l! lIT.MEO. TE C 4'11VO .n.ov. 621.l1li0 • •
H.nu, CARMEN
".ASESOR'"
AIHi I 1011 S T RAC J ON 1'58.lIl41 ..

450\.120 .. 304.094 •
F.lUSTlMO
• qtVQ HNCllrz. • AUX.AIlH.AOH ACT [va
ll T .S:.JP .T EC ACllva I\.A:>ESORA T"ol.0'5tr • 110.000 • 1.�Il'.OS" •
"e1." �2 I.Oll!..Z1a ..
• C,AIUI,Hf, R{) f,.I::AVU,O •
• IH'IU C�OA. H.JOSEf4 AV)! ."014. "OH 10MI N I STIU,CIDH • 5H.B!' •
01\0
4CTI,.f) ..
E�f,.lJOERn RllnlO. E"llIO SUOAl TE. ACl:vQ OHOrNAr"A 4 2 8 . 526 • 415.0H • • 116].';62 •
1.001 .018 •

...UIll. .... o"'.... O" "11.�'" 86 52 1.54 2
7107 0\ •
• fERREA. Mltl¡\N, JU,I!;NA 1/. .. ACT[va A0"41NlSl"ACI0N .. • •
I..ASESOPA , .. 'aJ.bAD .
. o
fUIP.ER. l4O"flAGUO, It.ICAIIDQ TI T.SUP. TEC 1!J6.626 •
TIl.MEII.1EC.
• • ACTIVO ' . 05
• F(VojS ECA RO!G, ALOFII,1Q • .CTlVO " A ... SESGRA 5Sl,82" • 078.110 • 1.211.61! •
GMiS4 I'I ...RCO. YICTnRl1I M. JO"o.O"" •
Gt'.
• M)X.AO M ....OM • hCT 1'10 ADI-I[NISTRACIDH 44l.·\22 .. 14T.'16 •
GtJAROlotA, �. "S,UH(.I(JrI
h7" ,
.. TI T."4�').MEI) AfTIVO IUOlrl�A 560.5118 • 38... ,86 • tf"4.8H.
.
• •
• GUTI[RRfl AHAS, JosefA AUIl: ... OM.AOi'4 4'-1I\"0 • IoDMINISTRACION
A . AS€.SOIl. ...
• ...... 3 . ... 22
11'.512
·

)0".0""
506. I Z O
lo

• •
O
O
• IIIGUfRAS CIi/lVES. ESlANULAD TIT.!.u>'.TEC ACTIVO · 1.5111.6'92 •
• JiII AU (j()IUAUI, fUSA.· _ ...IIX.... OH.HE A(.T IVU • IHO IClNA ".4Z.?J4 • lO"o.O"H • 7U.06>1I •
e Ul.90'f0 •
Q.
HAVO ItoERNAO, MAl ¡MU • SIJIHL lE .DA.D • ACTIvO " O�oeNA�l A "'28.890 • 1tl5.036 •
855.IU

• AC1IVO " "20.ll6 • ")5.036 • •
IIHH1HIQ
• M[Jl1f".1llU Vrt-"'R, vICENTe • ""5U�ALTE.OIIO OIlIlEN4.,..lA
• 646.810 • 1.2"'.196
.MEO. I;
HOYA ROORIGUEl, AlSE • T¡l."4EO.TEC .. ACTIVO · A."SF.SC�A 621..)lo • •
_ NUGUeRO C,,'�fl. fR.mCISCO
;-
• ACTIVO ' 6}O.II�" • 1.2bl.7Z! •
JESU$·l1.
• TIT T C J..lSESeR'" 6106.87Q •
• nlfGlJ1 THlEltU, TlT."UI".T!;C ACT 1'110 • ".AsESORA J61.10'" • I.OlO.9H • 1.1l1.fo]fo •
• Pt.Rf:l. E StRIG, "o\NIJEl. EJEr.uTt.lfH. A CTI V O .. AOMINIST¡¡ACIDH a 535.91b • 611.QSfo • l.l '8 .. �t.l •

• C"l
• II.Ul(.AQM.M¡;O I\cnvo .. H HlIC INA ""1.910 "iZII.54Z .. 970.� 52 •
... 11.7. Q �b 1.016 .17�
• '¡Nml OAllESTER, ",HllOe
• PI(J(j(1I, fANDOS. H.ENCA'U.... CIQH • AUX."O�.AO'" I\C11VO • lllMINISHlACtOH ')8.118 •
PIt ... nCII OkTIt V"'LERIANO TIT .'"ICO. fEC • AClIVO . ... . ... SE�OIU 560.7)", fo21!..IHO • 1.209.5H •
fCllrc:

• PIIAROI pi rnll(..II, ACTIVO · OFII:.I(lS VAR I OS a 61.10.950 •

S.ESPC;(.OF.VA • f¡H.O!B' I .. OH.�a • •e '04CAII tlrGQItRl\, YIC f N Te l. l.2lB.'H6 •
9t.fI'.lH
ti ,.NEO. rEC .. ACTIVO · l.t.5'f.$CRA S'U.Q4o 6"".1110 •
• R!;f'ISO 1'1 .. 11.1'11>1. AN./I "lA.
• RllCA "'('Z()IJI\A, M.VICTORIA
S.E5PEC.IELEF
AUX.6.lI. .. . A[H.

..
-"CTIvO
"'CT[Vn

.
Hlt:FIlNISTA
AtoM l'HSIRACION •
4/11.182
455.210 '" ��::�:i : •
'i(I1.1S2 •
• ROllENAS TAUR"', RMlON J. TI T .MEO. TEC • ACTIVO A.FI):\fHTIYA 5f!0.1)1o .. 6211.810 • 1.20".5 .... .
_ RUDR IGlJfl SAtICliU, AvUSTlN �rOlCItU, a71.086 *

.. T1T.SUP."4EO • Acrrvo 713.6�" • 1.650.HO •
_ M\1'1IGUU. SI\HCltEl. JOse LUIS • 6)0. ... 06 • 646.870
SU�"'llE. Z
JI T.MEO.lEC "" I\lU /I.I'I):IMAIIVA 1 .. 211.216 •
tAHI\"iF.S

• O�Or."IIINI. "'53.6';2 41�.0J6 •
e-
• RUV[RA Vlcpnlí flRO 1\(11vO ' 88!1 ..8�8 •
• S"'�il.USO f't:lH:l, Hf"lNlSERR.t.T <;2'fI.5102 • 'HI .. �lfo •

AO"(.AOM.MI:O • AClIVO . MlOICIN4 4 .. 7.')]t,
S l\f l AR�J"'l. M. J05(fI\ "len IC HIA
3
TI T.$UP.MEO ACTIVO · 686"'''1 6'HI.8"il · 1.181.1"''' •
M([l!CINi. ...... l.5'.O

• S"'l[� OotIA1(. HA. lfRE!.A "'UI.AOM.I".EO ",CI ¡VD • )0'0.09" • H6.0 ...." •
• HCUfA SAl �S. JOS,[fA MEDio: INA
AUlC. 1\01'1. AOH
]O�.09" H6."H .
"ILAGROS
I.UlI.I\U"'.J(fO A,"IVO • "42.5",0
• • .:, 1'10'0 "�,5. 1 (O

• 1.005 .. 1U·
AU,I(....OM."O..
'ARflW.[ lBANfl, I\DMIN[�IRACION 5,,0).5412·
• U1GUfR05 AIJMEA.O. ANtONIO -
o
• "'CT(VO ' AD"INIS1RACION "80.'� • "I.IU • 1.019.'"

-2- ,o
-4-
...e•• ..",tlS • TlAt,U.

" H.,ONM. , YAC,lI'nu .nscltnos 1 lOS U:"vIC1�1 U'WI�r:N I'Il.f1VI/lCU "'UCANTI!
• JurnUC IOMUI OUI SI '.UNJAN A 10TAl (lE fUNC I O N A R I O S QUC se T R A S PA S "' '' 'Oll WCR,ns a 'SUla·

MUCHrI .,.... .u.. DI 'tltlt.10NAA 1 H


A ON 1 N ! S T R A (. l n N L E TRADO S . SA,.. I J A R I O S . H t N f (; U EST .! I �FOAH "TlC.A OlDEHANUS

SUI"EP. 1 0 1( ( S o
c.
TIT

ALICl"" TIr .04(0105 1S �

· . EJECIrT ( Vl I S
..... Iu,roo. y ...... : tulRN • IICM.": ...... :snU.lCJlII:
· .
"'"lO ... ..... --"������-
' __ o
;-
.U ICA' A U X . AUlt l N I S T R 4. II

• • COH'LU'''''' . •

• Atl(l I M't N A C I , ,, G f " .


'... f l f .HfO.T1!C . • A C T I VO • • • AHSow." 'IO.Ha • 6H.I10 · I . Z j '\l . J )l, • Otl,OfNANlA$
• Io I S I. TO"P E S . (,ARLOS f J f O J T I .AOlt A C T I VO . 'C" I N I S T"&C'" "2.6(a • 612.'8& . 1 . 1 l ':> . o; . � .
• Al"Ur.llll roGEA . ... "'tEO " 1 1 . 2 6 '\ *
LlHfI' UOQlAS

ACTIVO . OlOO'¡ANIA
llo" • • "6
SUe&l H.ORD ")).OJ6 • a s , . ' oo .
• UCENE":'UI P""'ENO GUSrAftI -. 1 . H 'I . q t. o\o .
:�i::g : �;�����:
Tl T . $ U P . T E C _ 110.000 - Or lC.VARIOS I\ C P R O<.. RAF I A HEC.-CONOUC1011. T E L E F ON I S U AZAFAtA MOlQ
• 11,1'1.;:;111){) SILNCIIl'I, lilA a l O 4 ... . "lZ
o •
SUIIAl H.OIID 19<1 . ", " .
7�O, lpn
. I. J S . O . U .
• .I.oIOut;:; fS" , ElJ(;f"'ICI T I T.5uP.nc A C T 1 \1 0 . A . l H SURA • S ; ¡; S P E L l AL E S
AU It . ...(l". lOll
'1 � l . I l ' .
• ARTENGn IIOF INU. ".'U.... .1.0.'1 1 N 1 STR"'CICIN . 11 1 . '1 2 2 . '�•• I I !! . 1 . 0 l 1 . 1 �o •
' . 1 0 ) . to O " .
A" 1 '0'0 . •
• U : HI 1 A I'I. HEZ lil A..... l f r . SIJP.HEO "" 1 1'10 . "'O l e l lo, 69S.5.0 . 170.000 . 1 .4 6 5 , 0; '1 0 .
' 1 6 . 1 �1 • fo l A , 1I 1 0 . TOTAL D E OE
Z
• C M I " l l F.IIO V I O A l . MAHU.\. A. T l T . MEO.lEC • ACTIVO " A . A H S OfI. A TRABAJO POR N I V E L E $.
• C"(!I(ERl ,1A"I'LM "'N'O"'IO
1.lH.9bl . PUESTOS
ACT I VO . OIllO ENA"·r. .. "' 31 . 1 '11 4 .
AU" .AOM• .Io0" · U l' . ,, 5 1. "
�H.OH . 8 1> 6 . 1 .0 .

e-
$UllAl1f.OIm

:}:::!� : ::���:�;� :
• C.Io'II'H l O Ll ORREGAf .ENC&I.N&CIQN : ACHVO . AOo'II N I ST"ACI Gtt
.IoIJK. A.OII • .Io0M
H l '1fl 01 a. o, 09' l� u U 11 Id Zl u H 16
S
• CAI\IHMA S tlo!!l. oANGEU.S • ACTIVO . AOH I N I STII.A.C1nN " l 1 . 'az ·

I�
• C lA R F I G , JUAN ... . OZ o ') 06 07 08 11 l'

l I T .IUO.TEC A (. T ! VO . A . FORMAT 1 '1 10 6l 8. 11II 0 ·
1 5 � . 861> •
'IH . � 1f. - l . 1 I 0 . 1 1l 1o •

o o 1 .. o • • • •
• C IfUHtT ES AlII"'SO. JUA. A, 'T l t . S"".T!:C A " l 'J O .Io . A S E S Oft .lo 8)6.616 . 1 . 5 ') 1 . " 9 l .
¡

• C JIl( � l"!l G , 5tlEr,T ..lIJA'" S . f SPEC.C\F.VI. ':' C T l VQ . (¡ F l t l O S VAIoIOS .l!. BI6 - fI
"UX • .Io0M.MEO
1 . 0 ' <1 . ' 6• •
u.... fS
• 600.'10;0 .

FUfIH�S .•OSA ".


• OtJol�flE'H GINfll; oo . ACTIVO . MO l C l NA 5l8.54Z • 'HS.OIZ .
4 .. 6 . 0 '+ 6 .
4"'6.S30
5 Z 8 . '1 H ·

• MotnSU,l\At,

,WX.AOM.MED A C T I VO . II f O I C, l hA
u T.MED.MliD
",.... .b)8 .
• FIJEtHf$ RUIl SAHlIJS ....FONSO A C T I VO . I:I ( O I C I /oI .Io ' /) '1 . b O " * 6 1. 1 . 8 1 0 .

1 . " U . " '''' .
• G Al I Al1(.l pf."u • . j\Nl�O · " T . .. eO. t F. C • " C T lVO _ " . � ..ESOl'lA , e 2 . n. ..
_ GM" ''-5 r.ON!AL VEl, .... frIJM. 1 . l' H . r oc) .
6l8.810 _ 1 .1. 1 1 . 0 ' '' .

AC1 ' 'I0 '' 5611.8 ..0


• l l T . MEO.IIEO 6 l ll . I H O .
TI � .I1EO. lEC
ACTIVO . M ( O I ( ' I /oIA
• f. ll CAl L E S . "MUlfl 1 . 1 ' H . 'OO .
!l 6 l\ . A 9 0 ·
A . "SUOR'" · 6.l/!. /l 1 0 .
• r.1J\FIIIH S(RJlJAl, ""A MA R I " .Io1l".A:OM."nM "T lVO ' .. LJ I1 I N I S T U ( I "" 4 H . bbO . ' 86 . 1 0l ..
1 . 1 �'L""n •
"I l l . 'I . 2 .
• Grrot l S LJflCINJIo t:NCAll.NAC.IQH : " C T I VI') . AO� I N I S T R. IL C I OJ; !L? 2 . '\ 9 � • 4o} ... ·HI6 ·
• lOP¡;Z L �O N . N . L U I S A • " 'T 8 . 3 <; " •
EJeCU T I . t. o H
Al/l.AO�.AJ}1'I • ACTIVO . AOH I N I STII:ACIOH , , � . e 1 /1 . 1.017.lll
1 . ; l l . I!H l o\o
*
• M II R I �IO FHlOR IQrfl . ...noll"O • n t . sllp.TEC ACTIVO " A . � S E SOlIl
• )! � II T IN Uf
B ) . 8 8b . 1 7 0 . 000 .
A C T IVO . '11 1 7 . ' ' ) 0 •
"15.orz
SirHAIlUlLA .IoLf,.. .M:.O AUX.AnM.too" "IJIoII N I S T R A C I ON ,n.)50 . 1'�9.960
• ""Al iN StoNTA Ol."lLA AlEHAHY c,• • AU)(."O,.. AOM • A C T IVO " AnH]NtSTAA"OH 4 " b . '» ) I} . '!iza.os",z .
• M M I m ¡; l G'Il(ta. GIUlf.fl:tA • AO".lOM.MEO IL C T I 'I O . " F O I C I HA 4 '11 ' . 61b . 5 l l . ' '' 2 . . ,It . Z I t
TIT .SU,.ICEO 1 1'1 . 1 '.10 _
: :����l�j����I:�S;I�i��¡::'
• (l"tC ItIA GOi" U S • .JO!.!.

• T I T.I'IF.U.1fC
T l t . �up."eO
A C T I VO
"' C. l I v O
" C T I VO
.

.
� E D I C ] HA
.l.ASI:S01U,
JI � O t C l �"
6 16 . 1 1 " •
" 6 ,56 • •
1 . 0)0.931
621." 0
' ' ' . 3741
.
.
.
1 . ' 1 0 . 6 1 10
1 . 2"' ) . S H
1.153.940 .
.
.

• URTEGA "tr'IERO. LUCAS $UIUl T E .UlI.O • "t.TlVO . CROEN"Nll '11 1 '1 . ) 10 • 4)'i.G3' • 115.. . .. 06 •
• PEHAItNlOA 1'1 111:1. ru",clSCA S . E �P(;C. TI:Lf' ACTIVO . HlHONISTl . n . Io 6 l ·
· " " . /), H . 5211.5412 • " H . Z I /! •
,,"'\.'120 _ 5 2 8 . S Io Z ·

It. ANGll!S
• ItI:RF.l GUilLE" ANGELES AUX.ADM.MEO ACTlYO ' It E O I C I /oI A
• PO'lAI\ES PUU. AtJX.AD.,. . .. D" ... CtlVO ' "OMIHI STII.AC UII 4 .u . " 1 0 • 5 Z I . 54Z · . t. 1 . 2 1 1 •
• OUl.'lTAH l l l A .IoL:.t.loOW. HMI$T. • Tl 1."EO.TEC • " C l I'IO . A.AHSOU. 629 •• '0 · 1.l'Tb.5ZO .
• uve 1 11; 0 TQRltl I l U . M AK I A
fo " 6 . l f O .

FCI"ll. t.2��.51"
AUl!.I\OM.... OM • ACTIVO . ICIII'!r SHl.AClON '28.'41 .
• 110011. 1(,jIJEZ ... • .IoUSOII;I.
"" " . 1 20 · 91).16Z ·
NHO'lfO ll r.MlD. TEC • ACtiVO . •
• IIOOR IGUl.'7 'El'IU. • TR IN I DA D
' 1 6. 1 ' " • . 2 1 . lI l O .
ACT1VO . 'ZI." 2 .
AU)( .I\O.. . ... OI(
1oU1t."OIl.HfD "EII I C l HA. . " ' . 0 <; 6 · '1 / " . 6 3 8
• IIUIIIO s [COI\U"I. JOSEFA AC"YO . AllM l N I :óTII;ACtM
• RU 11 SE R'IER ANTONIO M.
"'5 ' . 1 CO . 5 2 1 . O;�Z • '1 1l" . l H
• AU:l."OI"l.AnM

A C T I VO . AOM I N I ST ltAC1UH " "5 . !> ! .. • �l 8 . " " l • 9 r� .l 1 8
• S � l l· HUItE l . J()"'E T I T . M E O . T e c.
• S¡\IiCIICl V I ( C N T E JO S f N .
.CTlVo . Io . A S E SClIIA
" l .tlE D . lfC
6 2 (1 . 8 1 0 · l . ll1 . t II l
5 n . 1 C� • b l� . ! H O •
60e.9}l •

• JAfUAKA¡(U J"U" SIIl .n' .


...C t I 'lO . A.rnIllM J T I'IA 1 . 2 1("� 16 •
lANCHE!. l I r . M EO. lEC : "'UVO . ".FfJP.MA7 IVA U 8• •1 0 . 1 . 2 1 1 �01'" •

- 1 - - 7 - VI
.L..
It!LActdl Da 't;"SQtlAL ' PUESTOS DE TUIUJO VACAHtH loS RXlAUON l'«)H ItIA.l DE PERSONAL CONTlUTlDD CQNfOJlME A ESTATUTD Oc
AeSCRITOS A SERVICIOS
,�
ce INSrnUC ,Oltes¡ Que SE TRASP"'S"'N A
Pllo v l NC l 1I A U tMHE

-- - - - -- -- --- -- - - - -- - --------- • •
�•••••••
. e u nuttoHES raUL
• u.el'" !tONINA!. D! PllHctOH'",OS A P E L L IDOS y N11I46A.E • CU¡;nPD o T....IU. •...... . .. . . I •••••
MUA\
E!.CAlA. PUE S TC,
• • CO"flLEMtM. . •
- - - - - - - - _ .. _-------�------------- -------
• IASIUS
--
.sUP.MED .'1.2 ••
----------------
LDC"'UDAO ALltANTI • A l l •.\R HL flN[ <; . LU I S • T l t• • MED I CI NA. �,7.0t. · 4 2 l . 1 1. ·
1.. 10•• 6CJ
;J I ! . Jt.l\r
•• 1)2
4'56.1IJl · ." .... 10 .

------- ----------------------------- ) S ¿ . 324 .


60" 1 ,. 1 5 1 " A C I 0"
" l llrN I O
l l T . �f O . AnM
OF l t l OS VAAIDS
• fl f " ; ; 'l�'� l .
• r.t.� J ' � ,.ny.
).. . ..0. · 71 ·
S . E $P E c. . or . 'V). .
ruJ'I( . Afllo' . " H O " ¡.(EO {l 3 6 3 . 110"4 . �
• L .\ {l,¡\ N l n , .. JtJ'IlFA
:::::�--
r,l! . • ¡ ,
1 . H'). IZ4
104.0t" 46J.'�'
• NA
� 1 6 . 'I '2 . 6'8.. 15 l.
• I
r t l .'5\1P . l f: (; .

APaLtOOS y ,,""AR e tUE,,"PO a esCAlio. frf.ttn.
" F T R t �U t I O N E S •
.. c.. ' 1 1 1 H I'.:J � " ¡\ J ¡ I . l l�!'·. S A ,
TorAL
*---- --.--------------.
.
:\I S t . oel . "ZI . I 16
A . A S f: 5 0 R A

:
_____________
.

.
.s nUAC;lDN. PUESTO I R A SA J O
.. .. eAS l t A s • COMPLEMEN. • ANUAL • R Uti.. V A l O E S . J u S E 1>1. T l T . SU P . M E O • IUOICUtA • 9".2"

• ,"'" lUfHGO, .IasE M. EJECUrr .AON I.tTlYO . 1 � l )6 . ? 1 l •


·
· • A O H I I'1 I S U A (. I 'J ri ·
• Sa.CN' GUll l[N Jose
5 1 3 . 226 • 622.�86 •
(JEClJ f I .AO" • ACt i vO . •0� U� I S T R A e I O,.. 5 2 4 . ';' 10 • l'J O . 8 0 4 . 1 . H 5 . 0 Jl.
·

• Sf'NENT C U I l L E N ".JOS. AUl(.AOM.MED- • "E O h . I N" " J O . J IlO •
• SffiErH NMU ltfEZ .oSE • AC11VO . tFlOEN.&.Nll
AtUVO . •
4 l: 2 . 2 1 8 5 2 8 . 5 102 •
0\3 5 . 0 3 1. •
• S I R V ENT V(ROU, FP-Ult l StO
SUOAl T E . O R D
t .Mro. He Tlvo •
4 3 1 . 1 "4 • 86/:. . 1 80 •
TI
T f T . SUP.HED
"-A.SE SOfl'" •
6'il.OJ4 •
Ae 4 1 "t . 6 1 4 6z e . f H O • 1 . 143.\7' •
• SULER MOl WA, ANTONIO A C T I VO e. " t O l e tNA
AC T I va . " . r O R H u IvA
69 8 . /I ':i2 • 1 . )"l· . 8 8 6 •
• S UA R E l PE·tU I , AIICEl • l l T .M E O . T E C 6 1 '9 . ) JZ • •
JUSF TU.MeO.lEC
.. 6 1, 6 . 11 10 •
• U R I B E fIlnARIV.C. I N , ·
1 . :?6 6 . 1 C7
,
A�TONtd . • A C U VO " •• A S E S O R A 6 1 2 . 0 '2 • 6Z 8 . 9 1 0 • •
TI T .�tEO. l E C
1 . 2'. 0 . 13 6..(
• YAAlA. AQUll ltU" · •
"tT1VO :
ffR"'ANOd • · • A C T I VO · ' . ASESORA.
• TU¡ oIU�IAH. f_�I$'O • Tn.sup.14EO' ,.ED "a.A 166.HO •
5 112 . 2 1'1 · 61 1l . B 1 0 " 1 , 2 l 1 ,Oli4
• •• · • 9 4ol � B 1 6 1.10'1.'" •

N
- 11 - Q\
- 8 -
\O
lIutr aN M "UONAl T "'1!5'10$ OP TUGoIJO VAClNHS tJ
AOS l .\ TO S A LOS SERVICIal
IlU,ACION DE P E R S DN Al
QUE se
Y ,UIiSTO! Of: TRAUJO "IAC,,"'U
A
AtSu,"GS A LM ..._ICla
N
-l
ce
ti J H S l I T U C I O N U , OU! se n.... sPAs ..,.. Q
I N S T I TUCIIlNESI TRASPASAN
..
--- ----------
-

ftUCf'ttI �1"Al D! "\lKIONUIOI "r LAC I OH NO,",' NAl CE FUNC laNAR IDS ... .
--- -- -- ---- ---

lOCAL I DAn VALEIIC lA


---------- --- --
.
---- ----- ------------ -- ---
·
• CUI!IlP'O g u.t'-'u." _ S I T U .l C IOHe PUf STO "u,aAJCI ,-,UIIVCIOlfU foraL
o ESCALU M.RECw *SITUAtIQN. punJO
• .. . .
· . Y • CUl:RPIJ
CO""I.IIteH. • tNUll
1II: AIUD

APF.lLlOI!S NOHIIR!
• * . * • ." ICAS
I HO I C I N .Io � 8 1 • .,�� • 1\ (1 ] . <> 0 0 _
• A.1oI'J>\DS- 501 F R . ,,1.1\..1 � VOlUIIES
!;�: :;g : 5" .''''' . 2 . 91' . 1 .. ,,1.]1• •
_
"'C T I �O _ 5 � l . �"O - 1 . / 1 ,1 . 300 •
A C T l"'O
• A'JO«[U 1 I I .l ' j � t . H lr.uEl •
.lUl.ADl'I.l4fO

�� :: � : ��
----------
------------------------------- -- --------------------------------

• S(--tl l S (iOI1F l , RO S A
A . A S E SCR.
AO I V O _ lo ��. L �l _ 1 .00..'4' .
T l T .IHO , H C A OH I N t STIltA C I QtI
��;: �:; :

• .l'J :' f- l f � '" JlIA. A I l E l !\
EJHUT T . AOK A t r I YO . "

M. CI\f(Mf:,.
tUR a
• S I 5 C ... R A\J'( . ... O � . fo1Ht
" U , A I , ;� . /\ MI 1., r . z �I> _
... C T I V Q • 'lI81 . /, 1 ¿
· I\·tIOft
.. �'l. \ �O _
..1'.9�1 " 'U.UI . I �Ol4t.l', •
.
• "� ';IlI'MI J l L IIOlW(I, "A .NGEleS
'Z •• � � 2
I l/l. �:J!'4, "lEO • ¡\ I ¡ i . '10p.. "l E O
.. ACTIVO . liCHIN I'sTIUtlOH 416.406 •


QU l n ' A ,

I _
.. TI T • � U P . TF C. .lO n'o - •
1ti.leo .
A c T ivO . M ED I C I NA •
T 1 I . 5 lJ lI . I E C A C T tVO •
A . ,Io S ( S CIl.. 1 1 4 . I!. CI!. • 0 .:1 6 . 1 7 0 _ l . S �0.1l6 � ( J R I A'�O G I IH N f I . f ( I I S A.
-
" I�. 1 1 4
• ((lO, A"'ONIU
"' C l IVO •
».lJ (AlI� 1
- (lf L :) � C M l f T C , J ' j S f V I C OHe
- 112.lsa .
' '' 2 . 1 1 6 . .
1-4".96'
• ' .l".S"
.
.t . A S F. s nR A
1.SZI:.12�
T ! I . sur . TEC •
- flAl I N , o\ . P I I f\¡\ ..

S 'JAJl f '
_
1 /, � , 7 �o "1"2. 6 1 1> _
1 . r !l Q .'1 H I V..Io 628. 9 1 0 1 . 2 � 5 . 51" _ .
1 . 7 ¡ ¡ . � �6
T l T . I4 ( O . T E C
• � , L T io\ "'J �"MI I (' ¡ , J O H � C T I VO • A . A <, r <' I.. : ,�
* 1'5'5.1» * 1. • '2S.')Z
A C l I VO . A . A S E S lJ" A
G � Q � 1 /\; f r¡GEL
-
�2 8. "; 4 2 _ A C T I vO _
. T M fl V l l!"\ '1A n l �4 E l h 1 1l1'
�C r I VO _ .0'1 Poi I '�l ll l'l t l ON •
... � l. 6t o
T l T . SUP . H C
• bL�S(O (. ...� Kc'l
; • TA� I N '1n : � I , :0 1.>111 [ .A . A "' E S {)f( A
O�¡
<¡ 8 6 . 2 0 Z - 770.000 . .
"'1)11 I III ST1I4{ I •
." ," • • �o tb7 l. , �6 ..
AU.( . A OI'I.AO,", l I T . SU P , f E t
• {)!H T \l l l l �·I'I: Vh , f Il M,C ! Sen •
¡�����::;: :ii :�g : �H.8�� • i� � :� �� : 1 1 , , ¡.4 f �' . T F C
.ll.IIO . ).Z"'.'2.. .
1 .. 2)'." Z _
3 f H , O '! " _
l' AcT I V O . 'G".7�Z " .2'.' 1 0 -
• C III' Jr!ll fEIII,AtlU t t , M . /\""Af\U ! I ' .M�C. TEC
A.ASESO�"
• T\; �, \ A 1< 0 S i "' , P. ... ¡. ... t-t • • Ol vO .
. T or r �·)I)r l r" 1 ¡: 7 . "'N r nN l u
,
6l� •• .�, ••'O . J . 2 7 1 .. 15' .
H M I N I H Il; ,Io C 1 QN
A C n VO _ Uf C I O S "' AI' tl 0 5 "2B. q�o - 1 . 1 1 \ . 2 31> -
A 6 16.11' .
l " .!>SE SeRA
" •
: ��� : ��� �����rf��T����EL
A JOsr. _ ¡ lIr . IUJ. rfC "
�Ü����\: I;�¿V :
� 62 . 2 e#o •
M . P R t- V EN 1 1 ...A . e � . 4 1" .. 1 . 0 2 • • 2'<6 -
lll .. " l . . •• ,. .
l • Ut
A.FOIU'U 1 I vA
5-412.101 •
MAR I A • AC 1 1 'W .
, AtIlYU ' "Of1'"I�JRA"OH
• VALf'IU lIi\ l L l � T L R .

• Y " f IH IOAllEl. t/'fl.HIUf •


Be.ele _
¡\. � S E S G P A 52 8. 5�Z .. 973.Z'U _ •
A C T I VO '
AU� .Aoll. T EC
VO
• CAP I LL A "1A,� r lflE l , 1 1 . 1 F. !l E U , • AC1IVO · � H . BZ - f J t l. iJ J hAOtl
• C.� Anurt ' C41 �T1I""""., LUI S • S . E S ' ( ( . M E . r.o . A CT I I " E C 6-C(¡� ()U"aA H � . ,) H I • 1 . ' 1 '1 5 . 5 2 8 •
mitOS,
. ' Z 8 . 9 50 '
""6. 8 / 0 •

V L {; H U E * TI T .·�EO. TE(. • AC Tl vq .l.¡\SHCIlA
*
_ . 7 2 . <O I Z - l . l fl 'll . l 8 1 _
I.Z40.862 _
• C(�UA
ti 1.1'1[0. TH. ,l,O 1"'0
��:::!� :
.l . ¡\ S f 5 C R. " 6 1 2. 0 5 Z -
• C L f R l r. u r < II f L l-O Ctl. M• •,.. ... ICO l I T . S UP.AOIC • CT IVO • 6"t-. ')�o
• C ( R V C l l O MASCU',' '''. fll.ANC ISeO •

!:;��::�� :
A _

..IoUM I I4 I S T IIA(.IOft
• AJ. ... ..P O V 50 •• 1> 1 2 _

Tft.HEO.TEC AC l I O _ 6l8. e l O ·
h 1 0 . �l6 _
..Io . A S F �CR.A
• o r U :; .\!Hl M" lI. l n�c:. l . JEPIlHI /IIO P
Cl'.lOIlWO V U � A ,
AUIVO _ 6lR.e10 _ l . n l . ) l6 •
. C l T "' O *
A . A HSORA
• O l � l 1<[" 01LlO, H. AlIr.fl(S
T 1 T.MEIl. f E e
E J E CU T I . A 'I" AC'" IN I �TfI,ACI Ofll 5 l e . /, �o • 6� 2 . 9 6(0 _
122.)5" -
1 . 1 '> 1 .616 .
• DtJ.H I NGO I�A T (\1, MAA I A � lRriEf::
:��:� :�!k"JOH
AU L A O H . "1 E O A C T I VO _ MeOI C I N "
J l l . , ,,l .
� 8 1 . 558 • 8 0 3 . '1 0 8 .
• E�H I[ r.,JM f l , 11. f ll. l N C I se .. AU�. A ll,", • .� 0 1'1 AC 1 ] VO _ � � 1 . � �� _ AO'l.80l •
• TI T . I-":' D . M E Il A C T I :)V _ 1 �l _ 1 _ 2I> 6 .Z02 _
l
E S t V II. I \,.O�U I L l Ar, V I C H i l f. • lo 1 9 . ''' ' . 8 1 0 -
• f .6. U O TIi:A fl A f l!. E L TI T .!'It·o. I � C ACTIVO · A •• <; f S C P A 6 12. ! �� • 628.81Q _ l . Z 'o l . 6 �6 •
ff.RI¡umu "MH. JlI." � 57. 41tl _ .) 5. (1 � 6 _
!���i��:��� :
A C f l l/1] _ 191. S 1 � •
'1 6 5 . 1 1 6 •
OIlO(:UliZA
�,I, A C T i vo I " � I> . 6 �.. - '2'.5"2 -
• _

* !�� � �j! ��
• f € R "' ",H)[1 T n R. U J AO A , U&l'I!l _ "C la"
'> 9 1 . �'10 •
! � : ¿�� ;: !;�
.. ':l I V O _ 6lB . 8 1 0 _
.C l l V r. _ .ft(1" 1",1 FR. ...CIOH
I
�o;o .«86 •
... .
� s r(.'i.\ , Ju.t lAt. 1 • .':1) 8 . l l""
• f ¡ :; U E I< t S U.ORA. JUAN 1 . 2 1 0 . 1:)0 .

��;: ��: :
• •
• �Al�1I C I Q � � ,I). HIA. :QUC �t,j 11' I ,1 �AC IUN '>2 n. 5 � .. •
flil�

" J 1 , ¡ ,,�
Jl1 I X . AOI4.A'l"!
4B.OHo •
A q l v,l _
�'JH�L r E . f 1 R [)
I .O ú l .4'10 _
• r . � U J l)" v J L L�R. M-"''II.Jt l UM, . I ,�o _

:¿ � :�g :
r,IWUIHUA •
_ ""RC I A, f < R'I�N[)� r . f llM 11 • M( O. f � C /\ .,,<,r sr;�. 62�. 8 1 o • l . ó 1. 4 l � -

��� ¡�r.
1 . < ,, " . � l � _
6 I�." I� _
.. ( f I �O • • . ':' � E '. r R. "
IC I seo
t olio . l l " _ 62G.8 10 ·
_ (;AR( J.l I I � 1 6 � . ( t f Io\EMI IHO • • r, '��I" .Io 6 1 2 . 0 52 - 6l8.8\0 - : . 1 4 0 . " �7 •
- � M� C l � I I �U I (II.r¡D. JOSE T I T . M [ O , 1 I;, (

F
���:�g : ... 5 <j . ' d � • )0" , O 'l � •
l I T .M E O . T E C
• �AItC I � ') � ( l 'lfR.I1 IN 1 A
1��::ri�:��� !�i: ��: :
�CION
• �MII. I ' , · l r s l l 40R O , M , TE�ESA • 1"1. � � B -
• G I"�!¡d P A S ( lI � L , mse �¿;: �g : �!�: �;� : i . ;:I, e . l .,o .

6 2 1 . 116<) _
�2 8. � " l •
¡ l l . I1 F O . I'. E O
• G 1 " ( " 1" � l L'" , �P AF.O /\WI I '¡ I S IRI\ClON • '/ B \ . (, q� _
br.2 . 9 2!1 •
...
./\{114.1'I<�
Jl.(H. \UM,'h'''' ,\P ¡ VO . .5}.152
A C 1 I :< . , U O 1 (.1,., .. 32 1 . ) 5 0 ·
�, : � �� � l U�7��:4/� ;�;)��� ALTIVO. '
I AUX ..
6 I R . 8 I (1 4"
' "' 8 0 . 578 -
1 • .' · : . 1> 4 6
�� � :���: :�¿ 7 tol . (, �" _
:
eH.6"� �
A . ,', ' ) f 5 C II. A 6 1 2 , 8 3 1> _
(•• ,,1\: �". r, � I 1 1 , JIJ�l � .
_

A � � 6 . � 10
A C T I VO
- <01'\ I A ' UI,"" M/\N l.E L 'J . n r . 'I f O . T e c . ... S f S ( � .
• _ 1 . ' '' ,1 . 1 I 0 _
l . n b . 1 11o _
A . A s r S C¡·. A
6 1 'l . <¡(l(o •
. ��� :��� :

• (,'J';[ h L ' l l �'d r � A"U, 1"1 . , V I Sol A' I L � O M • • U M AC'l lloO t �, � � C I C " �7 �. �4 2 • 1 .< 1( ; '• • '1 � "
1>1.
. " � . ... .. ACTIvO ' •. ����o�" : ��: ��: : 3 ' .' . :151) •

- u R ! >l .. V , d U'"II, "A .. I A OOlOll.fS TfC " " � . )5�
Al!� ."DII.I1I:D
_
• ,"VAL ' J H U , If. 'lLA, . ' l 1 YO • H(OI .. INA -' 1 1 . � ¡Z - H�.)50 • ,'n.¡U •

(JI
- 8 - - 11 -
J;..
Oc
atU.tlOl't DI Y fUI'".. .. tMlMI VlltAMU ADSCRITOS tos URY)CJGS (,H
PERSa'''t. A
ftr.Sllk�N ,ftthlH1CU VAl t:tIC U.
te: tNSUtUC lol.ESI 014 se
DE t-Ur·jt.UJN.foIl: IO� QUE s e ti
TMUAIAN ..
TOTAl, T R A S P A S A '" POR CUERPDS ESCAU S

lETIÚ,O[) ESJ.E
MueloN De 'lNtIOMAIUOI
AIJHIN1STRACIOH S . S MfITAf UCl S.nCHICa UFQIIUUT J C A �DE"ANlAS
NnHINAt
TtT !UPERlnRES 11
tOOlf()AI)
T ,r HEDIOS ,. •
YALErtCIA

: . . ���__: torAL : EJECUT IVOS o


l l DO S t HOMDRe : CUI!",PO a ISCAL": lI.uc. :SITUACIDtI: PUESTO 1U5AJII
. . o
• OA:HC "'$ • CO
I1PtE����_��_ � AOIe. u
A"H
A DM HH 5 T R 4 22
M. ''lltONII'¡. * • ·H8_QlZ • 5la.ale * 1 .0 2.1 .7 .0 .
"
!<l R " � .);1 ', I L i O , LUIS
. 1 ; . ', ' " A . ' AV,lI.•• ci",.AIJlI AC11110 . AI»I'N'I::'IRl[,l�
...
· t ·." !t l ll .
e "' . r R E V f ' l l I VA �dS.Ol" ... J 8 8 . � !l O . 1_�06_"96 . ORDENANZAS

"'CUva
l u n s PE O RO
• TlT.,o((O.rf.C .. •
• 6 1 2.4'>7 • ·lo/ a.IIlO . 1.2""0.862 "
• ""'O

A,I:T I .. U Jo .. . I)"" •


11· , ( ( t , ACTIvO . � . ASfSCRA
• I l I S( ,,1' L r- lt.LjllA "18.9H . HEC-tOHOOCTOR.
Tlr_HED.n,c
1)�.06R • DFIC . 'VA R I US k E P R O G Il ,f¡ F l A TElEfONISTA AZAfo\TA U"'UDOUS
ANr.¡;L':$ • 456.6'1"" •
AIJ".4nM.n.C .. • • A.{,HSCkA

"Cl
.. AIJ'C.AOM.Anlll • ,ACTlVO . Atl ... 1 N HTRACIOH � l 8 . 'j � i • <J65.lle, •
• lIT.HEO.IEC • • l.l4'j. 5H . o
JIJ�'I l ' h R () I J S ,
• ho'O . '-.ASE SOR.A
• AUX.AOH.HF.n ..
1 4 (A, ' M,�.�, J. JOSE 628.8 1 0 .
Ael ho • ' '' � o l C l "A
616.114 •
• lI 8':I!lS " 8 01' 1 1 8 . *

H Orc
S.ESPECUlES
GMC I A
"'AT ILO. .. "' 7 5 . "1 5 11 . 1.01�.17 ...
• SUD¡\LTf.f1RO ... • 2�5.1BO •
M.r,lIltIA.


"'''' 5 . 1 10 0 .
,-,35.Q]6 •
.. L n , .�rl;l CLAAA A.clTvo . opon"ANZ'" 101.IZO .
• 11�' � ' \ l c !l" I UCl\S,. JO�F. • At.i 1'0'0 . O/lI}t;"'.N¿,A
AU tOTAL nE rUBros
• StlOAl.T f.Ofl(l •
• X. AO . A 30".::1'1" •
451.1018 .. 8 '1 l . " 1 4
. AOHINlst lto\CION • "'�".1Z1l' • 7 5 8 . 1'1 1 '" •
DlU N
O E TP.ADAJO POR N I V E L E S


Al •
.. .o1A,· , · , .. : � t Al¡¡"'. CAltrtEJI • ACf (Va
.. '1M. r IN UP HIA, .H Et�!D O� " I ST ..C¡ON II;
• "Cl lva . :!!::�� :
A\.IX '.A OH .AO"

. A

• AtTIYO 'Ul.15� " ) . 1 9 l . 6 04 .
4)5.0J6 •

HI:O
JO".o,,� o
!oUIl"'LTE.ORD ..
OZ a) 0-4 G' 06 01 DI bli U 16 19
899.4�4 •
� 11 11 11
DJ.lDt'1lAN¡A
NIVEL 01
• 1-L\� T I ·.n r.O M e z , OOLOkES
• H Il.I! T l1l � l MOSS,I:T. H . CA'!.I1!" 756.966 • Zl
• '1�R 1 1 "lEl Oltf l . tI./\�I(;HES •
S. ESi'EC.Alo\FA .
AU)(.AO".AOH •
..

ACTI\'il • .t l M A 1 A l stA ,.

"I 5 l . 8 1Z. .. *
":8,')4Z . 'i.!l1 .694- •
14 2Z �
., �1�II.TII.tl- flMlO�•• '''RRATALA Da,- • "4 .& OM . • • ACtivO .
A C r ' '' Q '' ,IfJ'IINISTucllI'I 4" . 1 'Z ·
X
.. "[ I¡¡IU C R • o H o
" E n : C I !.4 .. "' 1 � . 9 5 B .. 3ZZ.JSD ..
,' C I A . JD<;E lUB5

1t2.7)• •
798.30a

O
.. TIT.SUP.I1[D • A t 1' I VO " HEOIClN4 •... l . U 6 .. 1.105.HO •
.. 11(11,1�:1(1 S
llL[ R ,' I'!¡\"IU€L • ·Hl .606 • ")42.8 16 " 1.110.622 .
A Cl 1 v U • .AOHItIl STI\AC1Dff
H J Tr A .
T I T . �UII.HED ..
_. " I l ,\n./\ UCHMmn. ,..O[S"' "PAIlADDS ti
A C T l v l.l .
'�6.198 • 'I_Ol6.18& •
fl i: I H C JNII
l8a •
T
AtJ�.AO".AU" •
-!t ¡'< 'IR , tm nI: I.A aSA, (lO.,. * •
�T?

_'H'i1j •
TI T."I:n.TEr: AC l "'I1 . ".¡'SE�Ok4 '46.810 . l . l69.28Z •
' N 71T .... EO,I(EII .. Atl 1VO . P [ O I I; . "I,
6 n . 10 1 2 ·
• ,.A'¡AU'� 6Z .. Q.
"1 ... ·. . 120
O HARIA ,,"'ARO • • �"6.'H0 .
5215.5',.2
1 . 2 1 1 . 8 58 "
• 1,'!'1(1 G,,,\f l . CAYETANO ..
flAV[) .".'ll\J)�O
...
..
AUX.&O".ADM
0\1,1;(.,1,0'" .lUI(

• •
.. .A C I V O
ACTIvO
.
.
Acl1¡N¡STRACION ..
• 411o�"IR ..
9BJ.l62 •
.. �

521.542 . I.D02.'I60 .

.. 0t.'11)::
• UUlUS l'úCA (()NC(PC TOH .. ActIvO .l�;H I � I S 1 Jt A(.lüH ..
,IOt-I I " I 'óTR"CJOI(
"'UX.AOI1.A'J"

;-
• 413.'1"2 . '18.5t,Z . 1.00'2 .4'84 •
.. O k l l t l t.CIIFsrA, I>éPNAROa * lI J.,It[[;.TCC • .. ACTivo . A.�OIlMo\T!YA '" 1128 810
.. " 1.1�5.524 .
.. O'iA.IJA S (RRi. , "'NGíLES • 4Slt.6<;� •
616�714 ·
• X.AOI4.AOti
FfRHANDO ".".>E sor· A .. ·
'llJ • .. A C l 1 v 'J . ,IC'l I N I S I .'1,\UOIf .. :304.0910 .. . 160.1 8!l .
• ,. IlC1'h'() . H ,. .U l� •

C'l
.. ;> � l L l C : R IIIO �"IAN O I S . • Tl T.SUP.TCC 710.000' '' 1.519.014 .
'* P L � E l � r ,, :: r s . ¡;A�'IOf AU�.A)"' •.aO� .. *
�1;'}l !rn::k. ':'tlsllfM,
.. .. ,"Tlvo . AOM ! h I S 1 P, '!'ClnN 451'.660 . �2".'j42 . 'lB6.202 .
• p n ' I F. R • AU::(.AOH.AOI1 AlJl1 lNISTRAQOIt • 419.388 •

rt.
• • 616.11'1 · 1.2H.5Z4 _
• 312.350' • • 801.7 )1.1 .
l , r."'EIi.TCt;. •
.. '-'CTlVO .
.. POLO GAr.C] GOli l A l rJ
... . .. ACIIVD "

�."'St'SORA
ACTl ... o . 66e..56:l _
6 Z ll w ll l(;¡ .

IS � �
lIT.SUP.TEC .. .. A.;'�( SOR.\ ..
_
1IIGURRI\. �J\NI/t,L
• H¡' l i l �,\lll SA I I "" �AP 1 " .. /1.UX.AOH.HCQ
• pr,IIC �JI 110.000 . 1.")6.5611 .
� O I.OlQ.H&

¡
A
.. �l:llnfl. LLAr.�Jl., JUSF. .lORI"" IlT.SUl>.l(C,
- ACTIVO . ttffll C ¡ NA 4 � 1 . :> 5 R .. S l � . 6 18 .

t;
!�::;�: :
• ".A·<;FSCR.A ..
• 1'I I.MEO.TEC
.. ACJ l vO .

1 1 (,.000 . 1 . 5 l lo . 11 6 1. .
• MAL ¡t'lANl:l. FR ANL I �a .. AClhO " A.AsrSO"'" 11 7 8 0 1 0 J.2"'5.!o2 ... .
• ¡ U S (OTOL l . RMrt • •
.. -
R[ [ ... . ASUOIt4 6 l 6 . 1I I O " 1 . 7" 5 . 5 2: " •
E E • :��:!�! :
TIT."rc.nc .. ¡1 C T l V O "
.. R E I r. ... I C t:fJ T E , 'i RC D S • "el I V O . ItlFfl!CINA
RC f.RMICJSt4 H�Hnt.. srA. "'I!O�I'I>� :
A:J::(." 'H!.�,CO • 5 J 11 . (I I B .

1 .02(1 � ) 16 .
O A Il A l l E � r r Fl , ¡l.CTr':o *
2
• s . t: S f' F c . r H E f " 5 z a . '; " ' . 1.009.008 .
• RO'}R IGUtl. G A R e l /l. , �tIGEL .. T I T_$JP.Tf'I; ... IICrlvfl . II . ' � FSGRA f) e . ) � e '" B 3 a . 1�8 •
...,1 1 \'0 . H I O ¡ (. ¡ J.A 5�,A . !l 1 C . 1 . 1 1 7 . 1 � '.) •
: ��:':I��\: �;�; I�:"�� S����rPCIOH : �:. ;�:�g�:��g � e,
478.91;,8 •
A C T I ...O . .... e l . 'i � A ,., � , , , ¡JI � .. 1 . 0 ; :) . � 11, •
.
• H r o . ( I'-;o\ I "�'o J lQ •
3
I H i' 1 1 r: I N O\
• fI'Mi(IJ,' .JOSf' f,.. 4 ) 2 . ? !(o •
A
A tJ ' . A llli.MI O A C I IHl .
.l1j,( , f\ O f'l . T r c
S!\'lrH[l
• I ' � � ¡ ¡¡R tt. l S AlIEL , � >1 ','1p
... 1 . ' 1 1.¿ J2 •
)()�. O·i� ·
f,.C l ! vn " .... 11, , 4 7.; • 5 H . rl L � -
• 1 Jlt'H ¡ . " nt1'
.,�,'C l n ',
MI U . J �I\POI , � L " P4 1 �P H ' oN 5 � l . B � !I • Bl"."1 4 �
J,(.1 !Vf, . O r I U V, v ' � I U � ..
A N ! ON T n ACTI\O .
• s . " "" ' r..j" .VA .
S
S C I< h H C A l l I I P C � ' I R o\NI, ¡ ':;CO
] . 4 ) : ' . 8 1 '<: "
• • .... ¡ ¡ ' . lr.l •
�¡;QAS,JI "'j (,fs,AfI, • IICUV(J . "'.J\�I.;SOl'", • 11�.H.. . .. ' ,.,,)�.tJlJ • ....
"' i � . 'I ' <' .
• IIMl.U, • •
1 . ' �h . J � I .
aU.fila .
Q
In.�f_n:�

- u - Q
- 10 -
---��
-�---- -�.�-�,�,��-��-

IEUCIOII ICIMIIlAL DI! 'ERSIlII AL CONTRATADO CONFaMI � ISTAT1IfCI


fELAcroll' :J.Z JIOTACIOIf PArA rIIWICIAII. LOS GAS'!Ot 111 ruN'CIO!WIIEHTO DIl,LOS
A L,\ GBNEllALmAD VALENCIAlQ.
SlllVICIOS QtlB SE '%I!ASPASAIf

'RnVINeu VALENCIA .AI: 1 O

P:S������:IA (ar
TOTAL
..•..... . RET 10JAL BAJAS EFECTIVAS
Q,
. �
• · . C: O If C B P T O S
........
R I 8UCIONES
• APELLlD�S y CUEIU'O O. ESCALA- . ........ ...
· · · .
PUES le TRABAJO

_IR. •
• ¡:OHPLEMEN • •

;-
IIJ S I CAS ANUAr.

.. "'1 r . M f O . 1 E C · "'56.192 • J8".216 • aU.07' :Dotaci6n Ordinaria Gastolil de Oficina


..
• eo.� E D A l O A S , J G NAC IJ] 211. 2.123.000
.lUi.AOM. He
A.ASESOR"
30 .... 0 " •

... CALVO DQtUCI(JN • ..I)SE H4NUEL • · 26].10" •
... C'l
) . A S ESOR.4
456.192 .. 8U.018 16.104.000
667.898 •
• · ]1 . 2 1 6 • 222. y otros gastos
9"2 .. 151
• C/I,NrJVAS GolRCU. fRA"., IStD l I T . HEO. TEC
• Ct«lRNCT G"JUDN. JOS! V ICEIUa •
...... SESORA • Jfante:ni.iento
· "13.616 • •
..
AUX.foDM.ADH
• DW8A� nE SOL I S , VAll!Hntt
AOH I � I STR'CIDN
389.210 • '911.IU
'2a.5U *'
• •
peRIiAtiOEZ •
Aui � A O M . í\O"
l I T .SUP. TEt
AOH I N J S TRAClotC
:51 8 . 000
'96.011 • �
UI.,U ..
•• IURIUOS, RAFAeL_ A . A S E S CU • '••.• n . 1.29"_930 •
.233 . Otro. Sorvicios de Transporto
T l i . S U P . M E lJ t.a • ,596.0' • • uo.uz- • 1.zto\.93Q •
• •O� A ". 15 .000
• FERIlER "I QUEl, V ICEN" •

"fO I e I HA
• G(JI'III F.l PMOO • ADH 1" I STUC" . · '19.210 • '28.'''2 • ") l J . t u • 134. c:c.buatil¡lo, iubrico,¡ol;e ;y ' otro. aastos veMoulo8

: �H';��::::�
AUJe .ADH. AI)"
• llORCA NJ81n. JaSE LUII • TI r.SUP.NED · 59'.011 • 6 •••• 'Z . 1.290111. '1)0 •
9D4.,no . 1.,o0.541 ,.
• •• "EOleI ,...,
• NAVARRO AUtuoeVu., srLVESfRl •• ,cEo l e l NA · ,.6.011 • 131. Ccaunioaoion..
• IIAV_ "'"'So VIUllTA • _Jelll& • ..... UI • 6U.,1O . l.l.ll.s" • '2
1. Tel&t_ '.000.000 e-
i. cOrNO. ;y toUgrafo. eoo.ooo 3
,
241. t Dieta•• locOll.ooi6n y traslado. 1 0 . 200.000 -
.113. l'UI>lioao� 105.000 g
114. Gutoa Equipoa, IDtol'llátioo. ;y otroa especial.. - - -.. - -
allS. Ve.twu-lo. 1.371.S00

tu. Mqai.ioion.. ..pociale. '.788.000

21t. Gasto, Diversoa

l. ..tividad Docente aisioa 915.000


211. '<>biliario .., otros equipo. inventariablea 2.730.000

282. Formaci6n � perfecoiolllUlÚ ento elol personal 361.674


285. ."-Oi6o .., deaar1ro1 . 300.54�

S' O r ... L •••••••• 44.801 .717

(a' l'reaupu_ta ..1 IDatituta RaolGDal .. Dial.... 'T se¡urida4 ea el Trábaj o. AIIo 1.982 Ul
- 13 -
J.

N
-.I
-
N
-.1
N

O
.-
"Cl
I
� :;z:l

[IJ

::2. � � � � � O a
2
§ "'=' � � - - tlJ �,

� - S; � - .t:¡ \) Q \l
P8Z5 U?U!2!.9��
DlSTH l E � C J C '1 SUPLLI 'LNTO IJ[ CACDlTO PI.Hh G !. s ras DC r U.·, Cl O //t. -
�:��J 1 ;'U�'-!JllIA�_ (� �_S:(CCJ J',:f� J�!:J'�'I �'t��"}fJ A�� __
_ PRrS UPUL'STO PRORHOCAD O

� I:l.. S::: O
� 1:l.. � � ::.. ;:: tlJ ):
!'!};-'�?IJ
º t:l � !::; "' � ""
» , t:l o
..... ' ::::
1
::l O
Z :::. �
� � ,-�� I:l.. 01 �

¡PRESIDENCIA 1 ud :U I Z ::: � � "'=' .... :


. tT! O � ::::::
\O �

1
I'v
G. � -� � ;s � '�
CUL11JRA, TllhNSP. T o T � L
>
Ob,�A S PUHL. TIiAbAJO, SA- 11,'DUS THlA AGHJ L TJPA
=

----:-1
IiACIf'iDA GOBERNACl O ,'1

11
l · y UH!.NJ5/'J .I CA CJOh' y C. y s, S CO" fRCID 1 P,SC/' TUI'JSMJ :x

--
�'ID/'D �-

- ':""' �1:l.. ....


� ... ;::. �t:l �c) ('\)1:l..
. .

1
.,
i, ,
I O· '" . s::: C"l
2
1 1 - R e ( r l b u C l On e s b a S 1 C J S 6 . 88 7 . 6 5 6 1 . 4 69 . 0 8 1 2 . 61 8 . 8 1 1 ! - 2 . 048 . 8 - 9 . 2 1 6 . 51 3 ' . 2'13 . 7 4 1 2 . 64 K . h 1 1 - 2 b4R 8 1 7 2 . � 98 . G04 1 - 1 ) . e n . HI 6 �
1 1 ! - R c t r l � U c l on e s co:op l em .

- 1
1 4 - P l u s f " C. ¡ ] l J f
1 6 . 6 06 . 4 8 8 1 1 . 5S 1 . 6 S 5 7 . 5 S b . UiXJ 7 . 0Q S . � 4 7 1 7 . \0 5 . 5 0 b 8 . 9 :; ú . 5 R G
-
7 . 0b4 . 4 8 () 1
I
7 . 3 5 0 . 5 66
-
6 . 7 7 8 . 5 32 1
1 � 1 . 1 \ 5 . 3U 2
- '"
t:l
-
� o ;::
C') "'=' �
1
-

C) g o � ::.. 1:l..
;:: �
-

I
1'v
1 -
1 . 4 /8 . 90/ 1 . 8 58 . 34 0 1 . 74 1 . 4 8 3 66 7 . 9 3 9 2 . 9 2 :; . 6 9 2 2 4 8 . 499 4 79 . 4 8 6 1 2 . 8 7 5 . S 7 &. 1 3 . 2 3 6 . 9 04 :;z:l
1
I l b - P e r sona l l abora l 1 . 0 1 2 . 685

1
\ 7 . 2 4 4 . 34 4 1 5 . 69 2 . 6 6 8 8 . 362 . 1 \3 1 0 . 5 0 2 . 062 3 . 289 . 0 1 2 6 . 55 / . 4 3 1 1 4 . 83 3 , - 1 7
� � ::t � ::�: � >
1
: 1 7 - P c " on a l e v e n t u a l \ . 73\.795 7.455.510
,
2 \ .6 99 . 8 7 0 8 , 5 58 . 8 7 5 3 . 5 6 3 . 74 3 3 . , 7 8 . ,9\ 1 . 070 . 9 3 1 8 19.614 2 . 1 7 5 . 31 8 3 . 24 � . 8 7 U �
4
2 .%3. 575

�OOO-.OoO]
11 .675 .421

! 1 f17� �� 1 : �
1 1 8 -Se ¡:u r o s Soc l a l e s

� 1 1 �� � O; � �
1 1 ,

� � :": �t:l
1 0 7 . 8 b 7 . 260 39. 160.649 1 8 . b 0 4 . , 74 1 9 . 1 ti 5 - 2 . 3 4 3 . :' 8 6 t:l -
I -RDU�'ER.AC JO 'ES PERSO'W. - l-O 1 3 . 4 0 (d04 3 O 1 5 . 7 1 1 . b98 2 4 3 . 6 :.3 . 9 10 �� >

�1
1 01 s::: ::.. .
,
t:l I:l.. ...¡
, 8 1 . :lú O 58 5 . 0 0 0 ,49 . 4 1 1 6 . 4 �4 . 1 38
- � � ;:: � I:l..
1'v ",
i
Cas t o S de of iuna
C') �
21
I n -Castos
an e
-
1 . 220.92, 7�9 . S(JO 1 3 . 1 1 7 2 . (1 5 5 :":
t:l '"tI :C s::: ;:s. -
1
de J.ru,u e b l e s � Y 9 . 2 )8

I
1
? 3 -Tr s po r t s y Cocun . 2.4,1.617 1 9 5 . 0 00 W l . 728 1 0 . 7 3 / . 194
�� � � ;:: '"tI

1
8 2 7 . 9 04 7 � 0 . 000 l . b 70 . 2 70 1 , . 2 0 3 . 820

1
24 -Di e t a s . l oc om . , t ra s l a d o
j ' , - Ca s t o s fUJlC lOnam. s e r v o 7,7 . 027 1 . 1) 5 9 . 6 1 5 1. 1,2.41, 1 9 . 3 �,1,(m 7 � � � � �
!n -flobil
! �
¡ l b -Con s e r v o y R e p a r Drd . 1 ;'U . U U U -- , I - 3 . 9 1 3 . 5 98
1 2 b .. b l Y l.

:I
4 00 . 0 00
i a r i o , fu t . I nven t o 1 03 . 8 00 1 91 .033 I 1 . 7 0 4 . 24 0
? 8 - P r Oll'OCl Ón y e s tud l O s
e --
1 0 . 0 00 1 . 6 79 , 79 5
96 . 000
1 .439.851
i
3 . 9 , 7 . (199
1 " . 4 2 6 . 164
Oc

I
12 9 - Do t a C l ón s c r v . nu vo s

¡ ¡ _CO\IPRA B ¡ �'ES CfES . SERV . 2 2 . 34 5 . 1 8 3


1 2 1 . 21R .653 ! 2 . 280 . 2 1 4 ! 1 . 099 . 5b 1
1
1 3 . 54 1 . 2 0 2 1 0 . � � 4 . 788 3 . 5 1 0 . 148 5 . 1 7 3 . 090
\ 93 . 1 3 1 .323

-
!

1 \ -�- 1-- ==- - 1 == I


-A En t e s Te r r aor ; a l e s o "Cl

I
- A I ns t . S lIl f in e s l u c ro
== i == _ == � :;z:l

.... ..... -
== ==
¡ V - TR;J\SF!:RE,�C . CDRIl! E�'TES
1 n I - -
n i i -
!� -- G. � I:l.. ",=, 1:l.. C') .
[IJ
o

n ! 1 - 11 1 F===
I I==t
o.

__
S; O � ;:s �
O

? t:l C') � S::: t:l
__

;::
� tlJ
;:: ;:: \)
", "'=' l:l..
'V
2

\l
):
I
0 ::tl
- � C') ;:: � s::: � tlJ
I 1
O -
I 1
C')
[- �-
� ]
""

1 � j
l"' I - WVrR5 1 O� [ S REALCS » ;:: u., ",=, ""
� � _ 8:: � � \) a o

u' I


z
D T A L 1 3 0 . 2 1 2 . 44 3 b O . 3 79 . 3 0 2 i 1 i ! ! tT! t:l O . � -- ;::
� .t:¡
O �


2 0 . Bb 4 . 7HS 20 . 8 8 4 788 / J . 3C4 , 78 8 20 . 8 4 4 . 78 8 20 . H 2 0 . 884 . 78,
20 . 801 . 7 8 8 S 3 b . 7h 5 . Cb 1
:x :::: '" v. ;:: �
O 2- 1:l.. � � S::: �
:::: : "'" >
o-
I:l.. � � :o
Q.
:": '"tI � � I:l.. � � � C"l
;-

-
2�

t:l ....
� � � C') {5 � I:l..
� �_ i3 C) � :;z:l C"l
� -§
;:S. s::: í:i ::. � � I'v
;:: � � -'" .O _. t:l� ;:: >

� � 1:l.. �
� t:l
-- O t:l � � :::-:
12
__
o
n � � � C') 2- � >
- O I:l.. t:l o
s::: C') :": Ñ
O e-
�. �) ",, � ;:: ;:: O 3
::

_ � � -
� I:l..
� o- � �. o;
e c" .
.-
o
1 v) 1 1 :: � � o
D. O. de la G . V. - Núm. 1 00 5-4-83 273

107 DECRET 30/1983, de 1 6 de marr;, pel 107 DECRETO 30/1 983, de 16 de marzo, por
qual s 'assignen a la Conselleria de Sanitat, el que se asignan a la Consellería de Sani­
Treball i Seguretat Social les funcions i dad, Trabajo y Seguridad Social las fun­
serveis que es contenen en els Reials De­ ciones y servicios que se con tienen en los
crets 4. 105, 4.106 i 4. 108/1982, de 29 de Reales Decretos 4.105, 4. 106 Y 4.108/1982,
desembre. de 29 de diciembre.

Fent ús de les facult a t s que em con fereix I ' article seté, Haciendo uso de las facultade� que me confiere el ar­
apartat 1 2, del Reglament de Regim I n t erior del Consell t ículo sép t i m o , apart ado 1 2 , del Reglamento de Régim en
de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret de 3 de I n t erior del Consell de la Generalidad Valenciana , apro­
desembre de 1 982, assigne a la Conselleria de Sanit at , bado por Decreto de 3 de diciembre de 1 982, vengo en
Treball i Seguretat Socia l , les funcions i serveis de l ' Ad­ asignar a la Consel lería de Sanidad , Trabaj o y Seguridad
ministració de I 'Estat transferits a la Generalitat Va­ Social, las funciones y servicios de la Adm inistración del
lenciana en virtut deis Reials Decrets 4. 1 05 / 1 982, 4 . 1 06/ Estado t ransferidas a la Generalidad Valenciana en virtud
1 982 i 4. 1 08/ 1 982, tots t res de 29 de desembre, publicat s de los Reales Decretos 4. 1 05 / 1 982, 4. 1 06/ 1 982 Y 4. 1 08/
al «Bolet ín Oficial del Estado» número 48, de 2 5 de fe­ 1 982, todos ellos de 29 de diciembre, publicados en el
brer de 1 98 3 , els dos primers , i el darrer en el número «Bolet ín Oficial del Estado» número 48 , de 25 de febrero
49, del dia 26 del mateix m es i any , i en materia respecti­ de 1 983 los dos primeros , y el ú l t i m o en el número 49,
vament de trebal l , mediació, arbit ratge i conciliació, Ga­ del día 26 del mismo mes y año, y en mat eria respectiva­
binets Ti�cnics Provincial s de I ' Institut Nacional de Segu­ men t e de t rabaj o , mediaci ón , arbit raj e y con.:iliación ,
ret at i Higiene en el Trebal l . Gabinetes Técnicos Provinci ales del I n stituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabaj o .
Cosa que fem pública perque e n prengueu coneixemen t . L o q u e s e hace público para general conocimient o .
Valencia, a 1 7 de mar¡; de 1 98 3 . Valencia, a 1 6 d e m arzo d e 1 983 .

El President de la Generalit at , El Presidente de la Generalidad ,


JOAN L E R M A I BL ASCO J U AN L E R M A B L A SCO

108 DECRET 31 /1983, de 17 de marr;, de la 1 08 DECRETO 31 /1983, de 1 7 de marzo, de la


Presidencia del Consell de la Generalitat Presidencia de la Generalidad Valenciana,
Valenciana, pel qual s 'assignen a la Conse­ por el que se asignan a la Consellería de
lleria d 'Agricultura, Pesca i A limentació A gricultura, Pesca y A limentación las fun­
les funcions i serveis continguts en el Reial ciones y servicios que se contienen en el
Decret 4.107/1982, de 29 de desembre. Real Decreto 4. 107/1982 , de 29 de diciembre.
'
Fen t ús de les facu ltats q u e em confereix l ' article seté, Haciendo uso de las facu ltades que me confiere el ar­
apartat 1 2 , del Reglament de Regim I n t erior del Consell t ículo sépt imo , apartado 1 2 , del Reglament o de Régimen
de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret de 3 de I n t erior del Consell de la Generalidad Valencian a , apro­
desembre de 1 982, assigne a la Conselleria d' Agricu ltura, bado por Decreto de 3 de diciembre de 1 982, vengo en
Pesca i Alimentació les fu ncions i serveis de l' Adminis­ asignar a la Consellería de Agricu ltura, Pesca y Alimen­
tració de l ' Estat transferits a la Generalitat Valenciana en tació n , las funciones y servicios de la Administración del
virtut del Reial Decret 4. 1 07 / 1 982, de 29 de desembre, Estado transferidas a la Generalidad Valenciana en virtud
publicat al «Boletín Oficial del Est adQ) número 49, del del Real Decreto 4. 1 07 / 1 982, de 29 de diciembre , publi­
dia 26 de febrer de 1 98 3 , en mat eria d' Agricultura i cado en el «Boletín Oficial del Est ado » número 49, del
Pesca. día 26 de febrero de 1 983 , en materia de Agricultura y
Pesca.
Cosa que fem pública perque en prengueu coneixement . L o que se hace público para general conocimien t o .
Valenci a , a 1 7 d e mar¡; d e 1 98 3 . Valencia. a 1 7 de marzo de 1 98 3 .
El President de la Generalit a t , El Presidente de la Generalidad ,
JOAN L E R M A 1 BLASCO JUA N L E R M A BL ASCO

109 DECRET 33 /1983, de 21 de marr;, del PIe 1 09 DECRETO 33 /1983, de 21 de marzo, del
del Consell, pel qual es crea la Comissió Pleno del Consell, por el que se crea la
de Consum de la Generalitat Valenciana. Comisión de Consumo de la Generalidad
Valenciana.

La Generalitat Valenciana, una vegada complet ades La Generalidad Valencian a , una vez completadas las
les transferencies , tindnl competencia en mat eria de de­ tran sferencias , t endrá competencia en materia de defensa
fensa del consumidor i de l ' usuari , i així s 'arreplega a del comsumidor y del usuario, y así se recoge en el ar­
I 'article 34, 5 de l ' Estatut d ' Au t onomia. Atés que el tema t ículo 34,5 del Estat u t o de Autonom í a . Dado que el tema
del consum afecta les dist i n t es Conselleries , amb la con­ del consumo afecta a disti n t as Consel lerías , con la consi­
següent dispersió de fu ncions entre diferen ts órgans de guiente dispersión de funciones entre dist i nt os órganos de
l' Administració Autón o m a , la qual cosa podria produ ir la Administración autónoma, l o que pudiera dar lugar a
actuacions para l · leles i divisió d 'esfor¡;os, la Generalitat actuaciones paralelas y división de esfuerzos, la Generali-
274 5-4-83 D. O. de la G. V. - N ú m . 100

Valenciana, amb voluntat de realitzar una decidida políti­ dad Valenciana , con voluntad de realizar una decidida
ca de consum a la nostra Comunitat , a fi de coordinar política de consumo en nuestra Comunidad, con el fin de
competencies, crea la Comissió de Consum de la Genera­ coordinar competencias crea la Comisión de Consumo de
litat Valencia n a , que s ' adscriu a la Presiden.c ia d ' aquest a la Generali dad Valenci ana, que se adscribe a la Presi­
a t ravés de la Direcció General de Participació Ciutadana dencia de la misma a t ravés de la Di rección General de
i Qualit a t de Vida , d ' acord amb el que disposa I ' artide Participación Ciudadana y Calidad de Vida, de acuerdo
1 6 , 1 de l 'Estatut d 'Autonomia i els artides 7 i 23 del Re­ con lo dispuesto en el art ículo 1 6, 1 del Estatuto de Auto­
glament de Regim I nterior del Consell i I 'artide 28 del nomía y en los artículos 7 y 23 del Reglamento de Régi­
Reglament de Regim I ntern de la Presidencia de la Gene­ men I n t erior del Consell y art ículo 28 del Reglamento de
ralitat Valenci ana. La Presidencia d ' aquesta Comissió Régimen I n t erno de la Presidencia de la Generalidad Va­
sera ostentada per la Presidencia de la Generalitat , i, en lencian a . La Presidencia de la Comisión será ostent ada
representació seu a , exercida pel Director General de Par­ por la Presidencia de la Generalidad y, en su representa­
t icipació Ciutadana i Qual itat de Vida. ción, ej ercida por el Direct or General de Part icipación
Ciudadana y Calidad de Vida .
En virtut de les disposicions legals esmentades, En virtud de las disposiciones legales mencionadas ,

DECRETE D I SPONGO

Artide 1 . ' Es crea la Com issió de Consum de la Ge­ Art ículo 1 . o Se crea la Comisión de Consumo de la
neralitat Valenciana adscrita a la Presidencia d 'aquesta. Generalidad Valenciana adscrit a a la Presidencia de la
mism a .

Art ide 2." Són funcions de la Comissió de Consu m : Art ículo 2 . o Son fu nciones de la Comisión de Con­
sum o :
a ) Coordinar les actuacions que, e n relació amb el a ) Coordinar las actuaciones q u e e n relación con el
consum , i d ' acord amb les compet encies assumides, rea­ consumo, y de acuerdo con las compet encias asumidas ,
litzen les distintes Conselleries, a fi de formular una polí­ lleven a cabo las distintas Consellerías, a fin de fo rmular
ti ca unitaria i coherent de consum a la Comunitat Autó­ una política unitaria y coh eren t e de co n s u m o en la Co­
noma Valencian a . munid ad Aut ónoma Valencia na.
b) Unificar e l s crit eris d ' actuació de les distintes b) Unificar los criterios de actuación de las dist intas
Conselleries , d ' acord amb ll urs competencies própies en Con sellerías , de acuerdo con sus propias competencias en
materia de consumo mat eria de consumo.
c) Estudiar les competencies que, en materia de con­ c) Estudiar las competencias que en mat eria de c o n ­
sum , hagen de ser transferides de l' Administració de l ' Es­ sumo vayan a ser transferidas de la Administración del
tat a la Comunitat Autónoma Valenciana. Est ado a la Comunidad Autónoma Valen cian a .
d) Proposar al President de la Generalitat Valencia­ d) Proponer a l Presiden t e de l a Generalidad Valen­
na I 'assignació de compet encies en aquesta mat eria a les ciana la asignación de compet encias en esta materia a las
distintes Conselleries i d 'alt res órgans de l ' Administració distintas Consellerías y demás órganos de la Administra­
.
Autónoma Valenciana. ción autónoma valenciana .
e) Examinar i informar tots aquells assumptes que, e) Examinar e informar t odos aquellos asuntos que,
afect ant els consumidors, li siguen sot mesos pel President afectando al consumidor, le sean somet idos por el Presi­
de la Generalitat Valencian a . dente de la Generalidad Valenciana.
f) Actuar com a marc informatiu de les actuacions , f) Actuar como marco i n formativo de las actuacio­
competencies i programes de cada Direcció General mem­ nes, competencias y programas de cada Di rección Gene­
bre d 'aquesta Comissió . ral miembro de esta Comisi ón .

Artide 3.' Art ículo 3 . ° .


1 . La Comissió estara integrada per persones que en 1 . L a Comisión est ará int egrada por las personas
cada moment ostenten la t i t ularitat deIs carrecs següen t s : que en cada momento ostenten la ti t ularidad de los si­
guientes cargos:
E l Director General d e Participació Ciutadana i El Direct or General de Participaci ón Ciudadana y
Qualitat de Vida de la Presidencia de la Genera­ Calidad de Vida de la Presidencia de la Genera­
litat . lidad .
El Direct or General de Comen;: i Consum de la El Director General de Comercio y Consumo de
Conselleria d ' Indústria i Comen;. la Consellería de I n dustria y Comercio.
El Director General de Desenvolupament Agrari El Direct or General de Desarrol lo Agrario de la
de la Consel leria d ' Agricultura, Pesca i Alimen t ació. Consellería de Agricultura, Pesca y Ali mentación .
El Director General de la Salut de la Conselleria El Direct or General de la Salud de la Consellería
de Sanitat , Treball i Seguretat Social . de San idad , Trabaj o y Seguridad Social.
També la i nt egraran les persones que en cada moment También la in t egrarán las personas que en cada mo­
ostenten la t i t u laritat d(' les Direcci ons Generals que re­ men to ostenten la titularidad de las Di recciones Gen erales
ben compet encies en materia de consu m o que reciban competencias en mat eria de consum o.
2. L a Presidencia d e l a Comissió sera exercida pel 2 . La Presidencia de la Comisión será desempeñada
Director General de Part icipació Ciutadana i Qualitat de por el Direct or General de Part icipación Ciudadana y
Vida. Calidad de Vida.
D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00 5-4-83 275

3 . La Secretaria de la Comissió sera exercida , rotati­ 3 . La Secretaría de la Comisión será desempeñad a ,


vamen t , per la resta deIs m embres , segons determine la rotativament e , por el resto de s u s miembros , según fije la
mateixa Comissi ó . propia Comisió n .

Article 4 . ' Art ículo 4. o .

l. La Coinissió d e Consum será convocada pel seu 1 . La Comisión d e Consumo será con vocada por su
President a iniciativa própia, o a petició de qualsevol deIs President e a propia in iciativa , o a petición de cual quiera
membres de la Comissió , i en la convocatória es fara de los miembros de la Comisió n , haciendo constar en la
constar l ' Ordre del Dia. convocatoria el orden del día .

2 . Del resultat de la sessi ó , en prendra Acta la Se­ 2. Del resultado de la sesión se levantará acta por la
cretaria de la Comissió , amb indicació deIs assistent s , la Secretaría de la Comisión , con i ndicación de los asisten­
data i els acords adopt at s . tes, la fecha y los acuerdos adoptados .

3 . L a Comissió d e Consum es regula, quant a l fu n­ 3 . L a Comisión d e Consumo s e regu l a , e n cuan to a


cionamen t , pel que di sposa la L lei de Procediment Admi­ su fu ncionam iento, por lo dispuest o en la Ley de Proce­
n istrati u . dim ien t o Administrativo.

Article 5 . é Per a la realització de les seues funcion s , Artículo 5. o Para la realización de sus funciones la
l a Comissió sera assistida p e r un Consell Assessor, com­ Comisión será asistida por u n Consej o Asesor , compues­
post per persones d 'especialització reconeguda en el tema to por personas de reconocida especialización en el tema
que es tract e a cada cas, o en materia general de consu m o del que se trate en cada caso o en materia general de
consumo .
Aquest Consell Assessor t indra caracter consu l t i u , no Este Consejo Asesor tendrá carácter consultivo, n o
vinculant i gratu"it , llevat deis treballs i col · laboracions es­ vinculante y grat u i t o , excepto para los trabaj os y colabo­
pecials que els encarreguen en cada cas o raciones especiales que le sean encargadas en cada caso .
El seu President i els m embres seran designats pel Su Presidente y sus miembros serán designados por el
President de la General itat , a proposta de la Comissió de Presiden t e de la Generalidad a propuesta de la Comisión
Con s u m , i el funcionament s ' aj ustara al que disposa la de Consum o , y su funcionamient o se aj ustará a lo dis­
Llei de Procediment Administratiu . puesto en la Ley de Procedi miento Administrat iv o .
Cosa que fem pública perque en prengueu coneixement . Lo q u e se hace público para general conocimien t o .
Valenci a , a 2 1 de m ar� de 1 98 3 . Valencia, a 2 1 d e m arzo de 1 98 3 .

El President de la Generalitat , El Presiden t e de la Generalidad ,


JOAN L E R M A 1 BLASCO JUAN L E R M A BLASCO

1 10 DECRET 3411983, de 21 de man;, pel 1 10 DECRETO 3411983, de 21 de marzo, por


qual s 'aproven les normes provisionals per el que se aprueban normas provisionales
a la resolució de reclamacions interposades para la resolución de reclamaciones in ter­
con tra liquidacions de tributs propis de la puestas contra liquidaciones de tributos
Generalitat Valenciana. propios de la Generalidad Valenciana.

L ' article 7 . 2 de la Llei Organica 8/ 1 98 1 , de 22 de se­ El artículo 7 . 2 de la Ley Orgánica 8/ 1 98 1 , de 22 de


tem bre , de Finan�ament de les Comunitats Autónomes, sept iembre , de Finan ciación de las Comuni nidades Autó­
disposa que: «Quan l ' Estat o les Corporacions Locals nomas dispone que: «Cuando el Estado o las Corpora­
transferesquen a les Comunit a t s Autón omes béns de do­ ciones L ocales t ransfieran a las Comunidades Aut ónomas
mini públic per a la ut ilització deIs quals h i hagués esta­ bienes de dominio público para cuya utilización estuvie­
blertes t axes o competencies en I ' execució o desenvolupa­ ran establ ecidas tasas o competencias en cuya ej ecución o
ment de les quals presten serveis o realitzen activitats desarrollo presten servicios o realicen acti vidades igual­
igualment gravades amb taxes , aquelles i aquestes es con­ mente gravadas con tasas , aquéllas y éstas se considera­
sideraran com a tributs propis de les respect ives Comu­ rán como tributos propios de las respectivas Comuni­
nitats. » dades . ))
D'altra banda, I 'art icle 20 de la mat eixa L lei disposa De otra part e , el art ículo 20 de la misma Ley dispone
que «El coneixement de les recl amacions in terposades que «El conoci miento de las reclamaciones interpuestas
con tra els actes dictat s per les respect ives Administ racions con t ra los actos dict ados por las respectivas Administra ­
en mat eria tribut aria , tant si s ' h i susci ten de fet com de ciones e n materia tributaria, t a n t o s i en ellas se suscitan
dret , correspondra . . . a) Quan es tracte de tributs pro pis cuestiones de hecho como de derec h o , corresponderá . . .
de les Com unitats Autónomes als seus propis órgans a) Cuando se trate de tributos propios d e las Com uni­
económico-admin istrat ius. )) dades Autónomas a sus propios órganos econ ómico­
administrat ivos . ))
D ' acord amb tot a�ó , la vigent legislació reguladora De consuno con cuan t o anteced e , la vigente legisla­
del procediment per a la in terposició de reclamacions en ción reguladora del procedimiento para la int erposición
via económico-adm inistrativa no at ribueix als Tribunals de reclamaciones en vía económica-administ rativa no atri­
Econ ómico-Administratius competencies per tal de subs­ buye a los Tribunales Económico-Administrativos compe­
tanciar les possibles reclamacions que puguen formular-se tencias para sust anciar las posibles reclamaciones que
contra els actes i actuacions que, en materia t ributaria, puedan formularse contra los actos y act uaciones que en
puguen dict ar-se amb motiu de I ' aplicació deIs t ributs mat eria tribut aria puedan dictarse con motivo de la apli-
276 5-4-83 D . O. de l a G. V. - N ú m . 100

propis de les Comunitats Autónomes. Per aixó, cal i n t e­ caclOn de los tributos propios de las Comunidades Autó­
grar aquest buit legal establint I ' o portú procediment per nomas . Por ello mismo, se hace preciso integrar dicho
tal que I ' admini strat puga fer valer els seus drets en via vacío legal estableciendo el oportuno cauce procedimental
administrat i v a , amb caracter previ a la i ri t erposició i para que el administ rado pueda h acer valer sus derechos
substanciació deis recursos que, si s ' escau , i n t erpose en en vía administ ra t i v a , con carácter previo a la int erposi­
via con t eciós-administrativ a . ción y sustanciación de los recursos que, en su caso , in­
t erponga en vía cont encioso-administrat i v a .
E n procedir a aquesta i n t egració cal subrat llar e l ca­ Al proceder a dicha i n t egración hay que dest acar s u
racter provisional i la plena adequació a les normes que carácter provisional y su plena adecuación a l a s normas
en I ' actual ordenament espanyol són aplicables als recur­ que en el actual ordenamien t o español son aplicables a
sos contemplats en aquest Decret . los recursos contem plados en este Decreto .
La provisionalitat ve exigida per una doble circums­ La provisionalidad viene exigida por una doble cir­
tancia . En primer lloc perque I 'enorme transcendencia cunstanci a . En primer lugar , porque la enorme trascen­
assignada als órgans econó mico-administratius necessita dencia asignada a los órganos económico-admin istrat ivos
una vest imenta normativa de rang legal com s 'esdevé, al­ requiere de un ropaje normativo de rango legal cual ocu­
menys a nivell de bases , en la legislació esta t al . En segon rre, al menos a nivel de bases , en la legislación est atal .
1I0c, perque la mateixa configuració de tals órgans els fa En segundo lugar , porque la propia configuración de ta­
apropiats per a , com passa en I 'ambit est atal, exercir les órganos les hace apropiados para, al igual que ocurre
funcions que ult rapassen de bon tros les de simple resolu­ en el ámbito est atal, desempeñar funciones que trascien­
ció de recursos en materia t ributaria. L 'atribució de den con mucho las de mera resolución de recursos en
comeses més complexes als esmentats órgans sera possi­ materia tributari a . La atri bución de cometidos más com­
ble en el moment que les competencies transferides a la plejos a dichos órgan os será posible en el momento en
Generali tat aconseguesquen un major protagonisme que las competencias transferidas a la Generali dad reca­
d 'aquests órga n s , moment en el qual podran configurar­ ben un mayor protagonismo de tales órganos , momento
se amb caracter col ' legiat com s ' esdevé en el Dret com ú . en el cual podrán configurarse con carácter colegiado
L a plena adequació a les normes que e n I ' ambit regu­ cual ocurre en el Derecho comú n .
la aquests recursos , presci ndint del caracter no c o l ' l egiat L a plena adecuación a las normas que en e l ámbito
de I ' organ decisori , j ust i ficat per raons de funcionalitat regula tales recursos prescin diendo del carácter no cole­
evidents i sense minva de les garant ies del cont ribuent es­ giado del órgano decisor , j ustificado por razones de fun­
ta, per tot el que hem dit , plenament just i ficada . cionalidad eviden tes y sin merma de las garant ías del
Per tot a�ó, i a proposta del Conseller d ' Hisenda , i cont ribuyente está , por cuan t as razones a n t eceden , plena­
després de la deliberació preceptiva del Pie del Consell, mente justificada .
en reunió del dia 21 de mar� de 1 983 Por todo ello, y a propuesta del Con seller de Hacien­
da, y t ras la preceptiva deliberación del Pleno del Consell
en su reunión del día 21 de marzo de 1 98 3 ,

DECRETE D I SPONGO

Títol 1 Título 1
RECU RSOS DE R EPOS I C I Ó RECU RSOS DE REPOSICION

Artiele 1 . Recurs de reposició: órgan competent Art ículo 1 . o Recurso de reposición : órgano com pe­
termini d'int erposició . tente y plazo de interposición .
1 . Contra els actes dictats pels órgans de la Genera­ 1 . Contra los act os dict ados por los órganos de la
litat en materia t ributaria, tant si en aquests se susciten Generalidad en mat eria tributari a , tanto si en los mi smos
qüest ions de fet com de dret , es podra i nt erposar recur­ se suscitan cuestiones de hecho como de derech o , se po­
sos de reposició davant l ' organ que haja dictat I 'acte drá i nt erponer recursos de reposición a n t e el órgano que
administ ratiu impugnat , dins del termini de qui nze dies haya dictado el acto administrativo impugnado, dentro
habils comptats des del següent a la notificació de l ' acte del plazo de quince días hábiles contados desde el si­
la revisió del qual se sol · li c i t a . guiente a la not i ficación del acto cuya revisión se solici t a .
2 . Seran recurribles e l s actes a que fa referencia I 'ar­ 2. Serán recu rribles los actos a q u e s e refiere e l art í­
tiele 42 del Reial Decret 1 . 999/ 1 98 1 , de 20 d ' agost , quan culo 42 del Real Decreto 1 . 999/ 1 98 1 , de 20 de agost o , en
siguen imputables a órgans de la General itat i facen refe­ cuanto sean imputables a órganos de la Generalidad y se
rencia a tributs propis d ' aq uesta . refieran a t ributos propios de la misma.

Art iele 2. Legiti maci ó . 1 . Podran interposar e l re­ Artículo 2 . o Legit imación : 1 . Podrán int erponer el
curs de reposi ció: recurso de reposición :
a) Els subjectes passius i, SI s 'escau, els responsables a) Los sujetos pasivos y , en su caso , los responsa­
deis tribu t s . bles de los tributos.
b ) Qualsevol altra p('rsona els int eressos legítims i b) Cualquiera otra persona cuyos i n tereses legítimos
directes de la qual resu lten afect ats per I ' acte administra­ y di rectos resulten afect ados por el act o administ rativo de
tiu de gestió. ges t i ó n , y
c) L ' I nt erventor General de la Generalitat i els seus c) El I n t erven tor General de la Generalidad y sus de­
delegats en I ' exercici de la funció fiscalitzadora deis i n ­ legados en el ej ercicio de la fu nción fiscalizadora de los
gressos públics que e l s confereixen l e s disposicions vigen t s . i ngresos públicos que les confieren las disposiciones vi­
gen tes.
D. O . de la G . V . - Núm. 1 00 5-4-83 277

2. No estaran legitimats: 2. No estarán legi timados :


a) EIs funcionaris , llevat del casos en que i mmedia­ a) Los funcionarios, salvo en los casos en que inme­
tament i directa es vul nere u n dret que en particular els diata y directamente se vulnere un derecho que en parti­
estiga reconegut . cular les esté reconocido .
b) EIs particulars quan actuen per delegació de l ' Ad­ b) Los parti culares cuando obren por delegación de
ministració o com a agents o mandataris d ' aquest a. la Administ ración o como agentes o mandatarios de ella.
c) EIs denuncian t s , llevat d ' alló que fa¡;a referencia c) Los denunciantes, salvo en lo concerniente a par­
a participació en les sancio n s . ticipación en las sanci ones.
d) E l s q u i assumesquen obligacions tribut aries en d) Los que asuman obligaciones tribut arias en virtud
virtut de pacte o contracte . de pacto o contrato .

Article 3 . Represent ació i di recció t ecnica . E I s recur­ Art ículo 3 . o Representación y dirección t écnica : Los
rents podran comparéixer per ells mateixos o a t ravés de recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por me­
representan t , sense que siga preceptiva la intervenció dio de representante, sin que sea preceptiva la interven­
d'advocat ni de procurador. ción de abogado ni de procurador.

Article 4. Iniciació de recurs . l . E l recurs de reposició Artículo 4. o I n iciación del recurso . l . El recurso de
s'interposara mitjan¡;ant escrit en que hauran de constar reposición se interpondrá por m edio de escrito en el que
els extrems següen t s : se harán const ar los siguientes ext remos:
a) Les circunstancies personal s del recurrent i , si a) Las circunstancias personales del recurrente y , en
s 'escau , del seu represen tan t , com a in dicador del n úme­ su caso , de su representante, con i ndicación del número
ro de document nacional d ' iden t it a t o del codi idint i fi­ del documen t o nacional de identidad o del código identi­
cador. ficador.
b) L 'organ davant del "q ual es formula el recurs o b) E l órgano ante quien se formula el recurso .
c) L 'acte administratiu que es recorre, la dat a en c) El acto administrativo que se recu rre, la fecha en
que fou dictat , número d ' expedien t , i altres dades relat i ­ que se dict ó , número del expediente y demás datos relati­
ves a aquest que e s consideren convenien t s . vos al mismo que se consideren conven ientes.
d) El domicili q u e assenyale e l recurrent a efectes d e d) El domicilio que señale el recurrente a efectos de
notificacions. noti ficaciones .
e) El l loc i la data d ' int erposició del recurso e) El lugar y fecha de int erposición del recurso .

2 . En I ' escrit d ' i n t erposició e s formularan les al · lega­ 2. En el escri t o de int erposición se fo rmularán las
cions tant sobre q üestions de fet com de dre t . Amb alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de de­
aquest escrit es presentaran els documents que servesquen rech o . Con dicho escrit o se presentarán los documentos
de base a la pretensió que siga exercida . que sirvan de base a la pretensión que se ej ercita.
3 . S i es sol · l icita l a suspensió d e l 'acte i mpugnat , a 3 . Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al
I'escrit d ' iniciació del recurs s ' acompanyaran els justifi ­ escri to de iniciación del recurso se acom pañarán los j usti­
cants de les garanties constit uides d ' acord a m b I ' article 7 ficantes de las garant ías constituidas de acuerdo con el
del present Decret . art ículo 7 del presente Decret o .

Article 5 . Posta en relleu de I ' expedien t . 1 . Si I 'in­ Art ículo 5 . 0 Puesta d e m anifiesto del expedien t e .
teressat necessi t a I ' expedient de gestió o les actuacions l . S i e l int eresado precisare del expedi ente d e gestión o
administratives per tal de formular les seues a l · legacions, de las actuaciones administrativas para formular sus ale­
haura de comparéixer davant l ' O ficina gestora a partir gaciones , deberá com parecer a tal obj eto ante la oficina
del dia següent a la notificació de I 'act e adm inistratiu gestora a partir del día siguiente a la notificación del act o
que s 'impugna i abans que fi nalitze el termini d ' interposi­ administrativo que se i mpugna y antes de que fi na lice el
ció del recurs o plazo de interposición del recurso .
2. L 'ofici na o dependencia de gest ió, sota la respon­ 2. La ofici na o dependencia de gesti ó n , baj o la res­
sabilitat del Cap d 'aquest a , ti ndra I ' obligació de posar de ponsabili dad del Jefe de la misma, tendrá la obligación
relleu a I ' i n t eressat I 'expedient o les actuacions adminis­ de poner de manifiesto al i n t eresado el expediente o las
t rat ives que caiga . actuaciones administ rativas que se requiera n .

Article 6. Presen t ació del recurso L ' escrit d 'i n t erposi­ Art ículo 6 . o Presentación del recurso . E l escrito de
ció del recurs es present ara a la seu de I 'órgan que dicta interposición del recurso se presentará en l a sede del ór­

l· I'acte administratiu que s ' i m pugna o, si més no, en les


dependencies o oficines d ' órgans delegats, de la Con selle­
ria que dicta I 'acte recorregut i a les ofici nes de Correus,
gano que dictó el acto administrativo que se i mpugna o,
en su defecto, en las dependencias u oficinas de órganos
delegados de la Consellería que dictó el acto recurrido y
d'acord amb el que disposa I 'article 66 de la Llei de Pro­ en las ofici nas de Correos, de acuerdo con lo dispuesto
cediment Adm inistrat i u . en el art ículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis­
trativo .

Article 7 . Suspensió d e I 'acte im pugnat . Garanties . Artículo 7 .o Suspensión del acto impugnad o . Garan­
1. L ' execució de I 'act e admin istratiu impugnat sera sus­ tías . l. La ej ecución del acto administrativo impugnado
pesa si en el moment d'interposar-se el recurs es garan­ se suspenderá si en el momento de interponerse el recurso
teix I 'i ngrés de les quantitats a que fa referencia I 'apartat se garantiza el ingreso de las cantidades a que se refiere
5 d ' aquest art icle . el apartado 5 de este artícu l o .
2. Si el recurs no afecta la t o t alitat de la xi fra liqui- 2 . Si e l recurso no afecta a la t o t alidad de la ci fra l i -
278 5-4-83 D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00

dada , la suspensió es referira a la diferen cia que siga ob­ quid ada, la suspenSiOn se referirá a la diferencia que sea
j ecte d ' i mpugnació, i el recurrent quedara obligat a in­ obj e t o de impugnación , quedando obligado el recurrente
gressar la res t a en els terminis reglamentari s . a i ngresar el rest o en los plazos reglamentarios .
3 . La suspensió regulada en aquest article produira 3. La suspensión regulada en el presente art ículo
efectes fins la ulti mació de la via administrativa. producirá sus efectos hasta la ultimación de la vía admi­
nist rativa .
4. La garantia a constituir pel recurrent per tal d 'ob­ 4. La garan tía a constituir por el recurrente para ob­
tenir la suspensió podra consistir en : t ener la suspensión podrá consistir en :
a) Depósit en diners efect ius o en valor s públics en a) Depósi to en dinero efectivo o en valores públicos
la Tresoreria General de la Generali tat . en la Tesorería General de la Generalida d .
b) Aval o fian�a solidaria prestada per un banc ofi­ b) Aval o fianza solidario prestado por un banco
cial o privat o per una caixa d 'estalvi s . oficial o privado o por una caj a de ahorro .
c) Fian�a personal o solidaria prestada per dos con­ c) Fianza personal o solidaria prestada por dos con­
t ribuen ts de la localitat , de reconeguda solvencia, per a tribuyentes de la localidad, de reconocida solvencia, para
debits i n feriors a 1 00.000 pessetes. débitos i n feri ores a 1 00.000 pesetas.
5 . L a caució arribara a cobrir I ' i mp0r! del deute tri­ 5 . La caución alcan zará a cubrir el importe de la
but ari reconegut i I 'int erés de dilació que origi ne la sus­ deuda t ributaria recurrida y el int erés de demora que ori­
pen s i ó . En el cas previst en la lIetra a) del paragraf 4, gine la suspensión . En el caso previsto en la letra a) del
sense perj udici de la liquidació definit iva que escaiga, párrafo 4, sin perju icio de la liquidación definit iva que
I 'int erés de dilació es calculara sobre trenta dies. proceda , el i nt erés de demora se calculará sobre t reinta
días.
6. La suspensió es comunicara a la I n t ervenció i du­ 6. La suspensión se comunicará a la I n t ervención y
rara men t re que no es resolga el recurs de forma expres­ durará mient ras no se resuelva el recurso de forma expre­
sao Si la pretensió no prospera, el termi n i d ' ingrés del sa. Si la pretensión no prosperase, el plazo de i ngreso
deute tribut ari recorregut sera identic al que, en la data de la deuda t ributaria recurrida será igual al que, en la
d 'i n t erposició del recurs , falte t ran scórrer del per íode fecha de in terponer el recurso, fal t are transcurrir del pe­
voluntari . ríodo voluntari o .
7 . EIs int eressos de di lació que ongll1e la suspensió 7 . Los intereses de demora que origi ne l a suspensión
sera n objecte de liquidació i notificació per I 'oficina com­ serán objeto de liquidación y notificación por la oficina
petent i hauran de ser ingressats en els term inis que indi­ compet ente y deberán ser i ngresados en los plazos que
ca el Reglament General de Recaptació . in dica el Regla mento General de Recaudación .

Artide 8. Altres i nteressats . Si de I 'escrit inicial o de Art ículo 8 .


o Otros int eresados . Si del escri to in icial
les actuacions posteriors aparegueren alt res interessats o de las actuaciones post eri ores resultaren ot ros int eresa­
distints del recurren t , se'ls comunicara la interposició del dos disti n t os del recurren t e , se les comun icará la interpo­
recurs perqué en el termini de cinc dies formulen alió que sición del recurso para que en plazo de cinco días formu­
més convinga al seu dret . len lo que a su derecho convenga.

Artide 9. Extensió de la revisi ó . 1 . La reposlciO Art ículo 9. o Extensión de la revisión . l. La reposi­


sot m et a coneixement de l' organ competen t , per a la re­ ción somete a conocimiento del órgano compet ente, para
solució , totes les qüestions que oferesca l ' expedient , ha­ su resolució n , todas las cuestiones que ofrezca el expe­
gen estat o no plantej ades en el recurso dien t e , hayan sido o no plant eadas en el recu rso .
2. Si I' organ creu pertinent examinar i resoldre qües­ 2 . Si el órgano est ima pert inente examinar y resolver
tions no plan t ejades pels i nteressa t s , els exposara a cuest iones no plant eadas por los interesados, las expon­
aquells que s'haguessen personat en el procediment i els drá a los que estuvieren personados en el procedi miento
concedira un ter mini de cinc dies per a formular-hi al ' le­ y lt:s concederá un plazo de cinco días para formular ale­
gacions . gaciones .

Artide 1 0 . Dictamen previ . Si es plantejaven q ües­ Art ículo 1 0. Dictamen previo. Si se plant ean cuestio­
tions d ' especial complexitat j urídica, aban s de resoldre el nes de especial compleji dad ju rídica , antes de resolver el
recurs, s 'haura de sol ' licitar dictamen deis Serveis Jurí­ recurso , deberá solicit arse dictamen de los servicios j urí­
dics de la Generalit at , que sera emés per via d 'urgencia i, dicos de la Generalidad, que será evacuado por vía de
en tot cas , en el t erm ini assenyalat a I' article 86,2, de la urgen cia y, en todo caso , en el pl azo señalado en el artícu­
Llei de Procedim ent Adm i nistratiu. lo 86, 2 , de la Ley de Procedimiento Adm inist rativo .

Artide 1 1 . Resolució del recurs o 1 . El recurs es Art ículo 1 1 . Resolución del recurso . l. El recurso
resoldra en el termini de vuit dies , a comptar des del será resuelto en el plazo de ocho días , a contar desde el
següent a la present ació , amb excepció deis supósists siguien te a su presentación , con excepción de los supues­
regul at s als artides 8, 9 i 1 0 , en els que el t ermini es com­ tos regulados en los art ículos 8, 9 y 1 0 , en los que el
putara des del següent al que s'emeta el dictamen , es plazo se comput ará desde el siguiente al que se em ita el
formulen a l ' l egaci ons o es dei xen transcórrer els terminis dictamen , se formulen las alegaciones o s e dejen tran scu­
assen yala t S . rrir los plazos señalados.
2 . Es considerara desestimat e l recurs si a l s trenta 2 . Se considerará desestimado el recurso si a los
dies de la interposició no s ' hagués notificat resolució ex­ treinta días de su interposición no se hu biera notificado
pressa . su resolución expresa .
3. La denegació presu mpta no eximeix de l ' obligació 3 . La denegación presu nta no exime de la obligación
de resoldre el recurso de resolver el recu rso .
D. O. de la G. V. - N ú m . 100 5-4-83 279

Article 1 2 . Forma i contingut de la resoluci ó . 1 . La Art ículo 1 2 . Forma y contenido d e la resolución .


resolució expressa del recurs es produini sempre de forma 1 . La resolución expresa del recurso se producirá siem­
escrit a . pre de forma escri t a .
2 . Aquesta reso lució, motivada sempre, con t i ndra 2. Dicha resoluci ón , q u e será siempre mot ivada,
una succi nta referencia als fet s i a les a l ' legaci ons del re­ contendrá una sucinta referencia a los h echos y a las ale­
curren t , i expressara de forma clara les raons per les gaciones del recurren t e , y expresará de forma clara las
quals es con firma o revoca t otalment o parcial l ' acte im­ razones por las que se con firma o revoca t ot al o parci al­
pugnat . mente el act o impugnad o .

Article 1 3 . Notificació i comunicació de la resoluci ó._ Art ículo 1 3 . Notificación y comunicación de la reso­
1 . La resolució expressa haura de ser notificada al recur­ luci ó n . 1 . La resolución expresa deberá ser n o t i ficada
rent i als altres i n t eressats , si n 'hi hagués , en el t ermini al recurren t e y a los demás i n t eresados, si los hubiera , en
maxim de deu dies des que aquella es produesca . el plazo máximo de diez días desde que aquélla se pro­
duzca.
2 . En el mateix termini haura de ser comunicada a 2 . En el mismo plazo deberá ser comunicada a la
la I n tervenció als efectes per t i n en t s . Intervención a los efectos pert inentes.

Article 1 4 . Im procedencia de n o u recurs o Contra la Art ículo 14. I mprocedencia de n uevo recurso . Con­
resolució d'u n recurs de reposició hom no podra in terpo­ tra la resolución de un recurso de reposición no puede i n ­
sar de nou aquest recurs. terpon erse de nuevo e s t e recurso.

Article 1 5 . I m p rorrogabilitat deIs term i n i s . Els ter­ Artículo 1 5 . I mprorrogabili dad de los plazos . Los
minis previstos en aquest Decret seran improrrogables. plazos previstos en el presen t e Decreto serán improrro­
gables .

Titol [J Título [J
REC U R S D ' AL<;:ALDA RECURSO DE ALZADA

Article 1 6 . Recurs d ' al<;ada. Órgan compet ent i ter­ Art ículo 1 6. Recurso de alzada. Orga no competente
mini d ' interposició. Contra les resoluci ons que resol­ y plazo de interposición . Contra las resolucione� que re­
guen el recurs de reposició podra i n t erposar-se recurs suelven el recurso de reposición podrá int erpon erse recur­
d 'al<;ada davant el Conseller d ' H isenda, en el term i n i de so de alzada ante el Conseller de Hacien d a , en el plazo
quinze dies, comptat des del dia següent al de la notifica- de quince días, contado desde el día siguien t e al de la no­
ció d 'aquelles . . t i ficación de aquél las.

Article 1 7 . Regim jurídic. El reglm j urídic regula­ Artículo 1 7 . Régim en ju rídico . El régi men ju rídico
dor de I 'esmentat recurs sera I 'apli cable amb caract er ge­ regulador de dicho recurso será el aplicab le con caráct er
neral als recursos d ' al<;ada previ stos pels art icles 1 29 a general a los recursos de alzada previstos por los artícu­
1 36 del Reial Decret 1 . 999/ 1 98 1 , de 20 d' agost , pel qual los 1 29 a 1 36 del Real Decreto 1 999/ 1 98 1 , de 20 de agos­
s'aprova el Reglament de Procediment de les Reclama­ to, por el .que se aprueba el Reglament o de Procedimien­
cions Económico-Adm inistratives. to de las Reclamaciones Econ ómico-Ad m i nistrat ivas .

Article 1 8 . Efectes. La resolució del recurs d ' al<;a­ Art ículo 1 8 . E fectos. La resolución del recurso de
da sera el final de la via administrativa, assolint fermesa alzada pondrá término a la vía adm inistrativa, adquirien­
les resolucions administrat ives, i con tra aquesta només do firmeza las resoluciones administrativas, y contra la
cabra int erposar recurs en via cont encioso-administrati­ misma sólo cabrá interponer recurso en vía con te ncioso­
va, d ' acord amb les normes reguladores d 'aquesta juris­ adm inistrativa, de acuerdo con las normas regu ladoras de
dicció. dicha j urisdicción.

DISPOSICIONS FINALS D I SPOSIC IONES FINALES

Primera . --Queda aut ori t zat el Conseller d ' H isenda Primera . Se aut oriza al Conseller de Hacienda para
per tal que, en I 'ambit de la seu a compet encia , puga dic­ que en el ámbito de su competencia pueda dictar las dis­
tar les disposicions i adoptar les mesu res necessaries per posiciones y adoptar las medidas necesarias para el des­
al desenvolupament i I 'execució d'aquest Decret . arrollo y ejecución del presen te Decret o .

Segona. -Aquest Decret ent rara en vigor el dia se­ Segu nda. E l presente Decre t o entrará e n vigor e l día
güent al de la publicació al « Diari Oficial de la Generali­ siguiente al de su publicación en el « Diario Oficial de la
tat Valencian a » . Generalidad Valencian a » .
Valen cia , a 2 1 de mar<; d e 1 98 3 . Valencia, a 2 1 de marzo de 1 98 3 .
El President de la Generalitat , El- Presidente de l a Generalidad ,
JO AN LERMA I BL ASCO JUAN L E R M A B LASCO
E l Conseller d ' H i senda , El Conseller de Hacienda,
ANTO N I B I R L ANGA 1 CASANOVA ANTON IO B I R L ANGA CASANOVA
280 5-4-83 D. O . de la G. V. - Núm. 100

111 ORDRE de 29 de mar<; de 1983 sobre de­ 111 ORDEN de 29 de marzo de 1983 sobre de­
claració d'activitats en el sector públic i claración de actividades en el sector públi­
privat, als efectes de l'aplicació del regim co y privado, a los efectos de la aplicación
vigent d 'incompatibilitats del personal al del régimen vigen te de incompatibilidades
servei de I 'A dministració. del personal al servicio de la Administra­
ción .

La L lei 20/82, de 9 de j uny, sobre incompat ibilitats La Ley 20/82 de 9 de junio, sobre i ncompat ibi lidades
en el sect or públic, és aplicable segons I ' art icle I . r , 3, b), en el sect or público, es aplicable según su artículo 1 . o , 3 ,
al personal al servei de les Admini s t racions de les Comu­ b ) , a l personal al servicio de las Adm inist raciones d e las
nitats Autónomes i deis Organismes que en depenen , i se­ Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas
gons estableix la disposició fi nal 2. a , totes les autoritza­ depen dientes, y según se est ablece en su disposición fi nal
cions de compat ibilitat quedaran sense efecte en un ter­ 2. a, t odas las aut orizaciones de com pat ibil idad quedarán
mini de sis mesos des de l ' 1 de gener de 1 98 3 , data de sin efecto en un plazo de seis meses desde 1. o de en ero
I'en trada en vigor, per tal com , una vegada t r anscorregut de 1 98 3 , fecha de su entrada en vigor , de manera que,
aquest term ini, els preceptes d 'aquella Llei desenvolupa­ una vez t ran scurrido est e plazo , los preceptos de aquella
ran tota la seu a eficacia en ordre a la regulació de les in­ Ley desarro llarán toda su eficacia en orden a la regu la­
compat ibilitats apl icades a les persones que presten lIurs ción de las incompat ibilidades aplicadas a las persona,
serveis a la Generalitat Valenciana. que presten sus servicios a la Generalidad Valencian a .
D'altra banda, I ' art icle 7 .é , 3 , d 'aquesta L lei atribueix Por o t r o lado, el art ículo 7 . ° , 3 , de dicha Ley atribu­
als órgan�, als quals compet esca la direcció, inspecció o ye a los órganos, a los que com pet a la dirección, in spec­
comandament deis di versos serveis, I' atenció de prevenir ción o j efatura de los diversos servicios , el cuidado de
o corregir les incompatibi lit ats en que puga i ncórrer el preven ir o corregir las incompat i b i l idades en que pueda
personal a qué fa referen cia la Llei , la qual cosa determi­ incurrir el personal a que se refiere la Ley , lo que deter­
na, per tal de poder efectllar el que di sposa aquest pre­ mina, para poder llevar a efecto lo dispuest o en este pre­
cepte, la necessitat d ' exigir de tot el personal al servei de cept o , la necesidad de exigir de todo el personal al servi­
la Comunitat Valenciana la declaració de totes les activi­ cio de la Comunidad Valenciana la declaración de t odas
tats que reali t zen , bé per a d 'alt res Administ racions pú­ las actividades q ue lleven a cabo , ya sean para otras Ad­
bliques , bé de car¡'lc t er privat , talment com ha exigit l'Or­ ministraciones públ icas , ya sean de carácter privado , al
dre de la Presidéncia del Govem de 30 de desembre de igual que ha exigido la Orden de la Presi dencia del G()­
1 982 al personal al servei de l' Admi n istració de l ' E stat . biemo de 30 de diciembre de 1 982 al personal al servicio
de la Admi n ist ración del Est ado .
Correspon al President de la Generalitat Valenciana, Correspon de a l Presiden te de la General idad Valencia­
segons l ' art icle 7 . ' , apart ats 7 i 8 , del Reglament de regim na, según el artículo 7. o , apart ados 7 y 8 , del Reglamento
in terior del Consell , aprovat per Decret d ' aquest de 3 de de Régimen Int erior del Conse l l , aprobado por Decret o
desembre de 1 9 82, tot alió que fa refere ncia al regim del de éste de 3 de diciembre de 1 982, todo lo referente al
personal al servei de la Comuni tat Autónoma, i per dele­ régimen del personal al servicio de la Comun idad Autó­
gació, segons l ' art icle 2." de l' Ordre de 10 de gener de noma y , por delegació n , según e l artículo 2. o de la Orden
1 983, al Subsecretari de la Presidencia, per la qual cosa, de 10 de en ero de 1 98 3 , al Subsecret ario de la Presiden­
en virtut d'aquestes facultats delegades , ordene: cia, por lo que en virtud de est as facult ades delegadas
dispongo :

Article primer . -Tot el personal en actiu que preste Artículo primero .-Todo el person al en activo que
serveis per a la Comunitat Valenciana, bé siga funcionari preste sus servicios para la Comuni dad Valencia n a , ya
de carrera o d'ocupació o cont ractat en regim de dret ad­ sea fu ncionario de carrera o de em pleo o contratado en
ministratiu o laboral , procedent d ' alt res Administ racions régimen de derecho administrativo o laboral, procedentes
públiques t errit orials o inst itucionals, transferit o en de otras Admin ist raciones públ icas territoriales II ins titu ­
comissió d e serveis, tant si és cont ractat per la mateixa cionales, transferido o en comisión de servi cios , ya sea
Comunita t en reg im de dret administratiu o laboral , o cont rat ado por la propia Comun idad en régimen de dere­
en qualsevol altre concep t e , haura de formular una de­ cho adm inistrativo o labora l , o en cualquier ()t ro concep­
claració en que fa�a const ar, si s 'esca u , el següen t : to, deberá formular una declaración en que se haga cons­
tar, en su caso , lo siguie n t e :
l . r Els ll ocs d e t reball o carrecs retribu tius que exer­ l . o Los puest os de t rabaj o o cargos ret ribuid os que
cei x , i ncloen t-hi l'o stentat a la Com unitat Valencia:1 a , desempeñen , incluyendo el ostent ado en la Comunidad
per a les Administ racions públiques en qualssevol de les Valen ciana, para las Administ raciones púb licas en cual­
seues esferes, organismes autónoms o empreses depen­ qu iera de sus esferas , sus organi'imos autónomos o em­
den t s , o per a qualsevol organ const itucional, expressant presas dependientes de ellas, o para cualquier órgano
l' horari respect i u , dedicació, nivell de complement de con stit ucion al , expresando el horario respect ivo, dedica­
destinaci ó , i localitat on es prest en els serveis. ci ó n , nivel de complemento de dest ino y localidad donde
2 . " Totes les act ivitat s l ucrat íves professionals , labo­ se prestan los servicios.
rals, mercantils o i n dustrials que exercesquen fora de 2 . o Todas las act iv idades lucrati vas profesion ales , la­
l' Ad minist ració pública, amb determinació del seu ambit borales , mercant iles o in dustri ales que ej erzan fuera de la
funcional i t errit o rial . Ad min ist ración pública, con determinación de su ámbito
fu ncional y territorial .

Article ,egon . -En les declaracions que es presten Artículo segundo .-En las declaraciones que se pre­
haunl de figurar una diligencia o cert i ficació suscrita pel senten deberá figurar una di ligencia o certi ficación suscrita
D. O. de la G. V. - N ú m . 100 5-4-83 281

cap de la unitat administrat iva on es prest en els serveis por el jefe de la u nidad administrativa d onde se presten
respectius, o pel t i tular o representant legal de l' empresa, los respectivos servici os, o por el t i t ular o representante
quan es tracte d 'act ivitats privades per compte d 'alt res , legal de la empresa , cUélndo se trate de act ividades priva­
per tal d ' acred i t ar la conformi tat de les dades declarades. das por cuen t a aj ena, para acreditar la conformidad de
los datos declarados .
Quan es tract e d 'activi t a t s pri vades per compte propi , Cuando se trate de actividades privadas por cuenta
bastara la propia declaració . propia, bastará la propia declaración .

Article tercer . -Les declaracions s'aj ustaran al m ode1 Art ículo t ercero . - Las declaraci ones se aj ust arán al
que aquesta Ordre aprov a , s ' adrecaran a l ' I l 'lustríssim modelo que se aprueba por esta Orden , se di rigirán al
Sr. Subsecretari de la Presidencia , i es presentaran abans I l m o . S r . Subsecretario de la Presidencia y se presen tarán
del 28 d 'abril proxim al registre d' entrada de les Con se­ antes del 28 de abril próximo en el regi stro de ent rada de
lleries on presten serveis, i aquestes les remet ran a la las Consellerías donde se presten los servicios, y por éstas
Subsecretaria de la PresidelH:ia, on hauran d 'obrar en un se rem itirán las presentadas a la Subsecretaría de la Pre­
termini de cinc dies habils a part ir del final del termini sidencia, en donde deberán obrar en un plazo de cinco
indicat . días hábi les a part ir de la fi nalización del plazo indicado.

Art icle quart . -Quan es t racte de personal sanitari, la Art ículo cuart o . -Cuando se trate de personal sanita­
declaració haura de preci sar, a més a rnés, i si s 'escau , en rio , la declaración deberá preci sar, ademá s , y en su caso,
quin lloc desi tja rebre la remuneració ordinaria i en quin en qué puesto desea recibir la remuneración ordinaria y
la gratificació , als efectes del que preveu la di sposició en cuál de ellos la grat ificación , a los efectos de lo pre­
transitoria primera, apartat primer, de la Llei 20/ 82, de 9 visto' en la disposición t ransit oria primera , apartado pri­
de juny. mero, de la Ley 20/82 , de 9 de ju nio .

Article cin qué .-En les' declaracions a que fan refe­ Art ículo q u i n t o . -En las declaraciones a que se refie­
rencia els art icles anteriors, s ' hi fara constar igualment ren los art ículos anteriores se hará constar igualmen te si
si s'incorre en cap deis suposi ts previstos a l ' article 3 . ' se incu rre en algunos de los supuest os previ stos en el ar­
d 'aquesta Llei . t ículo 3. o de esta Ley .

Article sisé . -Només estaran obligats a presentar la Art ículo sex t o . - Sólo estarán obligados a presentar la
declaració a que fa referen cia aquesta Ordre aquelles per­ declaraci ón a que se refiere esta Orden aq uellas personas
sones que, tot i treballar per a la Comunitat Valencia na, que, trabajando para la Comun idad Valenciana, y con
i amb independencia del fet que hagen hagut de declarar independencia de que hayan tenido que declarar ya ante
ja davant d 'una altra Adm i nis tració pública, en la data otra Administ ración púb lica, en la fecha de ent rada en
d'ent rada en vigor d 'aquesta norma, exercesquen un altre vigor de esta norma desempeñen otro puesto de t raba'j o
lloc de treball remunerat o realitzen alguna classe d 'act i ­ remunerado o ejerzan alguna clase d e act iv idad púb lica o
vitat pública o privada d e caracter lucra t i u , per compt e privada de carácter lucrativo, por cuenta propia o aj ena,
propi o d'altre, pero no els qui no es traben en alguna pero no los que no se encuent ren en algu na de estas cir­
d' aquestes ci rcumst ancies . cunstancias .

Article set é . - L ' incompliment de l 'obligació de decla­ Art ículo sépt i m o . -EI incumplimiento de la obligación
rar, o la declaració in exacta o amb omissió de les dad es de declarar, o la declaración in exacta o con omisión de
que exigeix aquesta Ordre, sera considerat com a fa lta los datos que se exigen en esta Orden , será considerad()
molt greu, als efectes d 'expedient sancionador correspo­ como falta muy grave a los efectos del expediente sancio­
nen t , sense perjudici de l 'aplicació, si s 'escau , deis efectes nador correspondiente, sin perj uicio de la apli caci ón , en
escaients en ordre a la declaració d 'incompat ibilitat . su caso, de los efectos que procedan en orden a la decla­
ración de incompat ibilidad .

Art icle vuité. -Aquesta Ordre ent rara en vigor el ma­ Art ículo octav o . -Esta Orden ent rará en vigor el mis­
teix dia de la publicació al « Diari Oficial de la Generali­ mo día de su publicación en el «Diario O ficial de la Ge­
tat Valencia n a » . neralidad Valencian a » .
Valenci a , a 2 9 d e marc de 1 98 3 .
E l Subsecretari de l a Presidencia , E l Subsecret ario de l a Presi dencia ,
RAF A EL BLASCO 1 CAST ANY RA FAEL BLASCO CASTANY
282 5-4-83 D. O . de la G . V. - Núm. 100

(Registro de entrada)

DECLARACION DE ACTIVIDADES EN LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO

En relación con la Ley 20/ 1 982, de 9 de j unio , y Orden de 29 de marzo de 1 983, « D .O : G . V . » del 5 de abril, el
abajo firmante, cuyo datos personales y profesionales figuran a continuación , hace constar los extremos siguientes :

1. DATOS PERSONALES
I I I I I I I
Reservado a la
Comisión S. de Personal

1.1. Primer apellido 1 .2. Segundo apellido 1 .3 Nombre

1 . 4. Número del D . N . 1 . 1 .5 . Domicilio del declarante, calle o plaza y número

1 . 6. Provincia
W- 17. Localidad y distrito
l I lJ I 1 .8 . Titulación oficial

2. DATOS RELATIVOS A L P UESTO O ACTI V IDAD PUBLICOS A L SERVICIO DEL CONSELL


DE L A GENERA L I DAD VALENCIANA

2. 1 . Consellería
-
LL 2.2. Centro directivo. Organismo o E n t e público
lLL

2.3. Provincia
LL 2.4. Localidad
lLL

2.5. Denominación d e l puesto de trabajo 2.6 Nivel de comple-


mento de dC'itino

OJ
2.7. Descripción del puesto d e trabajo (funcione'ó)

I
!

I
l I I I I I 1 1 1 I

I
2.8. Cuerpo, escala. plaza o categoría a q u e penenece (en este ca�o indicar 2.9. Númcw Registro d e Persc10al
Comenio)

I I I I 1 I I I I I I I
2.10. Naturaleza jurídica d e l a relación d e servicio con e l Consell
L

2. 1 ! . Dedicación
L

2 . 1 2. Horario de trabajo
L

2. 1 3 DIL IGENCIA DEL JEFE D E L A UNIDAD

D. en Su calidad de .

CERTIFICA la autenticldad de 10<; datos que anteceden, con las observaciones siguientes:

En . , a de de 1 983

(Firma y sello)
D. O. de la G. V. - Núm. 100 5-4-83 283

3. DATOS RELATIVOS A L SEGUNDO PUESTO O ACT I V IDAD P U B LICOS Hoja n.o 2

3.!. Ministerio, Ente público, Corporación, etc.


W 3.2. Organismo o centro d e destino
lLL

3.3. Provincia d e destino


LL 3.4. Localidad de destino
lLL

3.5. 3.6.
I
I
Denominación del puesto d e trabajo Nivel de comple-

[JJ
mento de destino
I
I

3.7. Descripción d e l puesto de trabajo (funciones)

I
I

3.8. Cuerpo, escala, plaza o categoría laboral a que pertenece (en este caso indicar
Convenio)
I 1 I I I I I I I I 3 .9 . Númef() Registro Personal
¡

I I I I I I I I I I I I I
J.9. Naturaleza Jurídica de la relación d e servicio

J . IO. Dedicación
.,

J.II Horario de trabajo

3.14 COMPULSA D E L JEFE D E LA U N I D A D

D. en su calidad de

CERTIFICA la autenticidad d e l o s datos q u e anteceden, c o n l a s observaciones sigujentes:

En . . .. . . ............. ......... , a de de 1 98J

(Firma y ,ello)

J.15. Autorización d e c0mpatibilidad o disposición que ampara esta actividad


L
1 No �e cuenta con autmización expresa de compatibilidad. 2 Se aC0mpaf'la documento acreditatllo de c0mpatibilidad.

-
J Esta actividad se ampara en la autorización reconocida por la siguiente norma:

((( B . O . E . » de ..................)

4. DECLARACION COMPLEMENTARIA PARA EL PERSONAL SANITARIO


Al exclusivo efecto de l o previsto en el párrafo 2.° del apartado 1 . 0 de la Disposición Transitoria de la Ley 20/ 1982, de 9 de junio, y con referencia al período transitorio a que hace alusión,
precisa:

Puesto por el que desea recibir la retribución ordinaria Puesto por el que desea recibir la grati ficación

5. ACTIVI DADES POR CUENTA P ROPIA E N E L SECTOR P R IVADO


5.!. Denominación d e l a actividad o empresa I I I I I I 1 I I I
Número de Emprea Seguridad Socia
o en su defecto, número de Identjfi
cación Fiscal

5 . 2. Descripción de la actividad l . 3. Ambito territorial actividad


L

5.4. Provincia actividad 5.5. Localidad actividad l.6. Horario actividad


L
284 5-4-83 D. O. de la G. V. - Núm. 1 00

6. ACTIVIDADES POR CUENTA AJENA EN EL SECTOR PR IVADO Hoja n . o 3

6.1 Denominación d e la entidad o persona para l a que s e preste la actividad 1 I I I I I I " I


Número de Emprea Seguridad Socia
o en su defecto, número de Identifi
cación Fiscal.

6.2. Objeto de l a entidad. Ambilo territorial de la entidad y precisión sobre


la actividad pública en concreto
Sllo; relaciones con el sector público en general y con el Organismo en que preste
L

6.3. Descripci ón del puesto de trabajo o actividad de'iempeftados por el declarante LL 6.4. Provincia donde se ejercita la actividad LL 6.5. Localidad
L

6.6. Horario aClhidad

--�- �--- --
- �-�-- ������� - - - ---�-- -�������- -�--�-- ---- - - - -- -- � �.�

6.7. DIL IGENCIA D E l JEFE D E PERSONAL D E LA ENTIDAD

D . , con D . N . ! . número . . . . . . . . . . . . . . . . , en <¡u calidad de .

DECL A.R A que son ciertos los datos que anteceden, con las observaciones siguientes'

En de de \983

(Firma y sello)

7. OTRAS FORMAS DE V I NCULACION


7. I

Si No Asesoramlenl0 o pertenencia a Consejo<; de Administración [comprendidD en la Ley 20/1982, art 3 . ° , a)].

Si No Titularidad de conciertos [comprendida en la Le y 20/1982, art. 3. 0, b)] .

Si No Parficipación en el eapiLal de la sociedad [comprendida en la Ley 20/ 1982, art . 3 . ° , e)].

8. DOCUMENTOS Y DA TOS ADICIONALES


8.1 Datn<; adiciDnale<; q u e se hacen cOfl<;tar (sei'!.alar número d e cada casilla que s e ha ampliado en hoja adicional) 8.2 N.O hnja<; adicinnale<;

8.3 Documentos que se acompai'!.an

9. OTRAS ACTIVIDADES
9. \ Si No Realizo otras actJvidades además de las resei'!.adas.

(Caso de realizarlas �e deberá rellenar otro formulario s6lo con los datos personales y el o los apartados que correspondan a cada una de las olfa� actividade�.)

9.2 Número de formularios adicicmales correspondientes a más actividades

La cumplimentación de este formulario no surtirá efectos en modo alguno como documento base para iniciar ex­
pediente de compatibilidad de puestos o actividades en el sector público y privado cuyo desempeño se haya iniciado con
posterioridad al 1 de enero de 1 98 3 , que debe formalizarse por separado .

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . de de 1 983
(Firma)

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA.


D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00 5-4-83 28 5

1 12 CORRECCIÓ d 'errades al sumari del 1 12 Corrección de erratas al sumario del


«D. O. G. V. » número 98, referent a la in­ «D. O.G. v. », número 98, referente a la in­
serció de la Circular de la Presidencia de la serción de la Circular de la Presidencia de
Generalitat, d' 1 de marr de 1983, sobre la Generalidad, de 1 de marzo de 1 983, so­
procedimen t per a I 'elaboració de Disposi­ bre procedimiento para la elaboración de
cions Generals. Disposiciones Generales.

Havent estat advertit un error en el su mari del Habiendo advertido un error en el sumario del
« D . O . G . V . » número 98, de 1 5 de mar<;: de 1 98 3 , consis­ « D . O . G . V . » , núm ero 98, de 1 5 de m arzo de 1 98 3 , con­
tent en I'omissió de la referencia a la Circular de la Pre­ sisten t e en la omisión de la referencia a l a Circular de
sidencia de la Generali tat , d ' 1 de mar<;: de 1 983 , sobre la Presidencia de la Generalidad de 1 de m arzo de 1 98 3 ,
procedi ment per a I ' elaboració de Disposicions Generals, sobre procedi miento para la elaboración de Disposiciones
escau I 'oportuna rectificació en el sen t i t que I ' esmentada Generales , se hace necesaria la oportuna rec t i ficación en
circular és publicada a la pagina 208 del « D . O . G . V . » el sentido de que la cit ada circular fue publicada en la
susdit . página 208 del m encionado « D . O . G . V . » .

CON SELLER I A D ' H I S E N D A C O N SELLE R I A DE H A C I E N D A

1 13 RESOL UCIÓ de la Conselleria d 'Hisenda 1 13 RESOL UCION de la Consellería de


de 1 7 de marr de 1983, per la qual s 'apro­ Hacienda, de 1 7 de marzo de 1 983, por
va I 'ampliació del Pressupost en vigor per la que se aprueba la ampliación del Pre­
un import de 1 3 7. 3 60. 000 pessetes, en la supuesto en vigor, por un importe de
Secció 08 « OBRES P ÚBLIQ UES I URBA ­ 1 3 7. 3 60. 000 pesetas, en la Sección 08
NISME». « OBRA S P UBLICA S Y URBA NISMO».

El Reial Decret 3 .059/ 1 982, de 24 de juliol , traspas­ El R . D . 3 . 059/ 1 982, de 24 de ju lio, t r aspasa funcio­
sa funcions i serveis de l' Administració de l 'Estat a la nes y servicios de la Administración del Estado a la Co­
Comun itat Valenciana, en materia de port s . Derivat mun idad Valenciana en mat eria de puertos . Derivado de
d' aquestes, és necessari procedir a la incorporació al las mi smas es necesario proceder a la incorporación al
Pressupost , mitj ane;ant una am pliació d ' aquest , de I ' im­ Presupuest o , mediante una ampliación del mismo, del
port de les valoracions corresponents de les funcions importe de las valoraciones correspondien t es de las fun­
transferides, una vegada complit el tramit de publicació ciones transferidas , una vez cump lido el trámite de publ i­
al « Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» número cación en el «Diario Oficial de la Generalidad » , número
95 , i d 'acord amb el que preveu la Base 1 1 , apartat 6, de 95 del m i s m o , y de acuerdo con lo previsto en la Base 1 1 ,
les de Gestió del Pressupost . apartado 6, de las d e Gestión del Presupuest o .
Per tal de complir les disposicions referent s a I ' as­ A l objeto d e dar cumpli miento a las disposiciones re­
sumpció de competencies con t ingudes a l ' Estatut d ' Auto­ lati vas a l a asunción de competencias contenidas en el
nomia, aquesta Conselleria d ' Hi senda ha acordat : Est a t u t o de Autonomía, esta Consellería de Hacienda ha
acordado lo siguient e :

Primer Primero
El conj unt de les operacions pressupostaries i compta­ El conj u n t o de las operaciones presupuestarias y con ­
bies, així com la gestió de pagaments i ingressos corres­ tables, así como la gestión de pagos e ingresos correspon­
ponen ts al període d 'efect ivitat de les competencies com­ dientes a l período de efectividad de las competencias que
prés entre 1 ' 1 de j u liol de 1 982 i el 3 1 de mare; de 1 98 3 , est á comprendido entre el 1 . o de j ulio de 1 982 y el 3 1 de
seran obj ect e d' auditoria per part de l a In tervenció Ge­ marzo de 1 98 3 , serán objeto de audit oría por parte de la
neral de la Generalitat Valenci ana , aban s del próxim 30 I n t ervención General de la Generalidad Valenciana a n t es
'
d 'abril de 1 983 . del próximo 30 de abril de 1 98 3 .
Vists els resultats d 'aquest a es consolidaran compta­ Vistos los resultados de la misma s e con solidarán con­
blement les operac ions corresponents a I ' exercici de 1 982 tablemente las operaciones correspondientes al ejercicio
i al 1 983, amb el conj u n t deis comptes del Pressupost de de 1 982 y al de 1 983 , con el conj u n t o de las cuentas del
la Generalidad Valenci ana. Presupuest o de la Generalidad Valenciana .

Segon Segundo
A partir de 1 ' 1 d'abri l , la Conselleria d ' Obres Públi­ A parti r del 1 de abril de 1 983 la Consellería de
ques a la qual són assignades les com pet encies en mat eria Obras P úblicas , a la que ' le son asign adas las competen­
de ports pel Decret 2 1 1 1 983, de 14 de febrer , tramitara cias en materia de puertos por el Decreto 2 1 / 1 983 , de 1 4
tots els documents relatius a la gestió deis ingressos i de d e febrero, t ra m i t ará t odos los documentos relativos a la
les despeses d 'aquests serveis d 'acord amb el que dispo­ gestión de los i ngresos y gastos de dichos servicios de
sen les Bases de Gestió del Pressupost en vigor . acuerdo con l o dispuesto en las Bases de Gestión del Pre­
supuesto en vigor .

Tercer Tercero
Amb dat a 1 6 de mare; de 1 983 queden ampliat s els Con fecha 1 6 de m arzo de 1 983 quedan ampliados los
286 5-4-83 D. O. de la G. V. - N ú m . 100

credits del pressupost en vigor , per l 'import de l 'anualitat créditos del Presupuesto en vigor, por el importe de la
completa, i d'acord amb el detall següent : anualidad completa , y de acuerdo con el siguiente detalle :

Estat A . -Despeses. A L TES Import Estado A . -Gastos. A L TA S Importe

Retribucions basiques 08 . 03 . 1 1 6.732 . 1 28 Retribuciones básicas 08 .03 . 1 1 6.732 . 1 2 8


Retribucions complementaries 08 . 03 . 1 2 3 . 1 73 . 3 1 6 Retribuciones complementarias 08 .03 . 1 2 3 . 1 73 . 3 1 6
Complement familiar 08.03 . 1 4 1 30. 824 Complemento familiar 08 .03 . 1 4 1 30. 824
Personal l aboral 08.03 . 1 6 24.509.9 1 1 Personal laboral 08 .03 . 1 6 24.509. 9 1 1
Personal eventual, cont racta t 08.03 . 1 7 3 . 947 .048 Personal even t u a l , contratado 08 .03 . 1 7 3 . 947 .048
Quotes Seguretat Social 08.03 . 1 8 1 4 . 1 94 .089 Cuotas Seguros Sociales 08 .03 . 1 8 1 4. 1 94.089
Dotació Despeses Oficina 08.03 . 2 1 3 . 200.000 Dotación Gastos d e Oficina 08 .03 . 2 1 3 . 200.000
Despeses d ' i m mobles 08 .03 . 22 3 . 270.000 Gastos de i n muebles 08 .03 . 22 3 . 270.000
Diet es, locomoció i t rasllats 08 .03 . 24 1 .000.000 Dietas , locomoción y t raslados 08 .03 . 24 1 .000.000
Despeses funcionament serveis 08 .03 . 2 5 8 . 680.000 Gastos funcionamiento servicios 08 .03 . 2 5 8 . 680.000
Conservació i Reparació I n v . 08 .03 . 26 1 1 . 500. 000 Conservación y Reparaci ón I n v . 08 .03 . 26 1 1 . 500.000
A fam . e I nst . sense fi nalitats A fam . e Inst . sin fi nes lucro 08 .03 . 48 550.000
lucra ti ves 08.03 .48 5 50.000
Programes In versió 08.03 .63 5 6 . 47 2 . 684 Programas Inversión 08 .03 . 63 5 6 . 472 . 684

Tot al altes estat de despeses . . . . . . . . . . 1 37 . 360.000 Total Altas estado de gastos . . . . . . . . . . 1 3 7 . 360.000

Estat B.-Ingressos. A L TES Import Estado B.-Ingresos. A L TA S Importe

Venda de Béns 08.03 . 3 1 4.000 .000 Venta de Bienes 08.03 . 3 1 4 . 000 .000
Prestació de Serveis 08.03 .32 3 3 . 860 .000 Prestación de Servicios 08 .03 . 32 3 3 . 860 . 000
Altres Taxes 08.03 . 3 3 1 . 000.000 Otras Tasas 08 . 03 . 3 3 1 . 000. 000
Arbitres amb fi nalitats Arbitrios con fines no fisco 08 .03 . 3 5 8 3 . 500 . 000
no fi scals 08.03 . 3 5 8 3 . 500.000 Productos de concesiones 08 .03 . 56 1 5 .000. 000
Productes de concessions 08.03 . 5 6 1 5 . 000. 000 Total estado de i ngresos . . . . . . . . . . . . . 1 37 . 360. 000
Total estat d 'in gres sos . . . . . . . . . . . . . . . 1 37 . 360.000 Valenci a , a 1 7 de marzo de 1 98 3 .
Valencia, a 1 7 de mare; de 1 98 3 . El Conseller de Hacienda ,
El Conseller d ' Hisenda, ANTONIO B I RLANGA CASANOVA
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA

1 14 CIR CULA R 1/1983, de 2 de marr, de la 1 14 CIRCUL A R 1/1983, de 2 de marzo, de la


Intervenció General de la Generalitat Va­ Intervención General de la Generalidad
lenciana, sobre liquidació, retenció i reper­ Valenciana, sobre liquidación, retención y
cussió de l 'Impost General sobre Trafic repercusión del Impuesto General sobre el
d 'Empreses. Tráfico de las Empresas.

Les modificaci ons introd u'ides en el Reglament de Las modificaciones i n troducidas en el Reglamento del
l ' l mpost General sobre Tr afic d ' Empreses dóna lloc a I mpuesto General sobre el Tráfico de las Empresas da lu­
constants consultes de les distintes Con selleries . gar a constantes consultas por las disti n t as Consellerías .
A fi d'unificar criteris en relació amb la liquidació, A fin de u n i ficar criterios en relación con la liqui­
retenció i repercussió de I ' i m post , i previa conformitat de dación, retención y repercusión del impues t o , y previa
la Direcció Gen eral de Tributs i Política Financera, conformidad de la Dirección General de Tributos y Polí­
aquesta I ntervenció General determina el següen t : t ica Financiera, est a I ntervención General determina lo
siguiente:

EXECUCIÓ D'OBRES M O B I L I ÁRIES EJECUCION DE OBRAS M O B I LIARIAS


I I M M O B I LI ÁRIES E INMOBI L IARIA S

1 . S ' en t endra, en tot cas, que quan formulen les 1 . Se entenderá, en t odo caso , que al formular las
proposicions económiques, encara que siguen verbal s , els proposi ciones económicas, aunque sean verbales , los con­
contractistes hi han inclós I ' IGTE i el recarrec provincial . tratistas han i ncluido en ellos el IGTE y el recargo pro­
Aixó no obstan t , en les factures que es present en caldri vincial . No obst ante, en las fact uras que se presenten
incloure 'ls com a partides independent s , si bé aixó no in­ deberán repercut i rse como partidas independientes, si bien
crementara I 'import total de la cont ract ació . ello no i ncrement ará el importe total de lo contratado.
2. L 'exacció de l ' l mpost s 'efectuara mitjane;ant re­ 2 . La exacción del impuesto se efectuará median t e
tenció per part de la Conselleria, Servei o Organisme que retención p o r parte de la Consellería , servicio u organ is­
realitze el pagament . mo que realice el pag o .
3 . El contract i s t a pract icara I ' autoliquidació de I 'im­ 3 . Por e l contratista se practicará la aut oliquidación
post , precisament en els documents que es presen ten per del impuest o , precisament e en los documentos que se pre-
D. O. de la G. V. - N ú m . 100 5-4-83 287

al cobrament (factures , cert i ficacions d ' obra, etc . ) . La sen ten para el cobro (facturas, certificaciones de obra , et­
liqui dació s 'efect uara utilitzant un caixet í o segel l , ajustat cétera) . La liquidación se efectuará u tilizando u n caj et ín
al següent model : o sello aj ustado al siguiente model o :
Autoliquidación del IGTE Aut oli quidación d e l I GTE
Base . . . . . . . . . . . . . ......... . . . ........ pesset es Base . . . . . . . . . . ....................... pesetas
Tipus . . . . . . . . . . . . ................... . 1110 Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� . . . . . . . . . 1110
Quota a ret enir . . . .................... pessetes Cuota a retener ......... . ..... . ..... .. pesetas
El calcul de la base líquida s 'efect u ara amb la fórmu­ El cálculo de la base líquida se efectuará empleando
la següen t : la siguiente fórmula:
Preu x lOO Precio x l OO
Base líquida = ------ Base líquida = ------
1 00 + tipus de gravamen 1 00 + t ipo de gravamen
Així, una fact ura de 1 . 000 pesset es, amb el 3 1110 com a Así , una fact u ra de 1 . 000 pesetas, con el 3 1110 como
t i pus de gravamen , es liquidara aix í : tipo de gravamen se liquidaría así :
1 . 000 x 1 00 1 00.000 1 . 000 x 1 00 1 00 . 000
B ase I"lqUl d a = = --- =
970'88 Base l"lqUl d a = = --- = 970'88
1 00 + 3 1 03 1 00 + 3 1 03

Es menysprearan les fraccions decimals, tot supri mint­ Se despreciarán las fracciones dec i males , suprimiéndo­
les si són inferiors a 0'50 i augm entant en una unitat la las si son i n feriores a 0'50 y aumen tando en una unidad
xifra resu ltan t , si igualen o superen el 0'50. la ci fra resultante si igualan o superan el 0'50.
La liquidació de I ' anterior exemple donaria les dades La liquidación del ant erior ej emplo arroj ará los si -
següent s : guientes datos :
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . ;. . . . . . . . . . . . 97 1 pesset es Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1 pesetas
Tipus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 3 1110 Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1110
Quota a ret enir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 pessetes Cuota a retener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 pesetas
4. Els cont ract es regulats pel Decret 1 . 005 / 1 974, de 4. Los contratos regulados por el Decret o 1 . 005 / 1 974,
4 d ' abri l , celebrat s amb empreses consult ores o de ser­ de 4 de abri l , · celebrados con em presas consultoras o
veis , per la seu a propia naturalesa, són cont ract es de servicios, por su propia naturaleza son contratos de
d 'arrendamen ts de serveis . No obst ant aixó, si s'hagués arrendamientos de servicios . No obstante, si se h ubiese
con tractat de forma unitaria, amb un mateix contractista, cont ratado de forma unitaria, con un mismo contratista,
I 'execució de I ' obra i els es tudis i serveis t écnics necessa­ la ejecución de una obra y los estudios y servicios t écni­
ris per a la realització. el cost caldra considerar-lo par! cos necesarios para su realización , el coste de los mismos
del preu d 'aquel l a . habrá de con siderarse parte del precio de aquél la .

AR RENDAM ENTS DE BÉNS ARRENDAM IENTOS DE BIENES

Es troben subject es a reten ció els arren daments de Se hallan sujetos a retención los arrendamientos de
bén s imm obles i mo bles (lIevat deis rúst ics i deis t errenys bienes muebles e inm uebles (except o los rúst icos y los
sen se orden ar) , cont ract ats amb empreses que es dedi­ terrenos sin ordenar) , cont ratados con em presas que se
quen habitualment a aquest es fi nal itats i mitjan<;:ant con­ dediquen habitualmente a estos fi nes y mediant e cont ra­
t raprestaci ó . Per con següen t , q ualsevol co ntracte d 'arren­ prestación . Por consiguien t e , todo cont r a t o de arrenda­
dament de béns existent en I ' actualitat est ara subjecte a mien t o de bienes exist ente en la actualidad, estará sujeto
retenció de I ' im post únicam ent si I ' arrendador es dedica a a retención del i m puesto únicamente si el arrendador se
aquestes operaci ons habitualm en t . Es pressuposa I 'habi­ dedica a estas operaciones habit u alment e . Se presume la
tualitat , quan per a I ' exercici de I 'activitat s 'exigeix de habit ualidad cuando para el ej ercicio de la actividad se
mat ricular-se en algun epígraf de L1icéncia Fiscal de l ' l m ­ exija mat ricularse en algún epígrafe de Licencia Fiscal del
post Indust rial . I mpuesto Industri�1 .
En concret cal dest acar I ' arrendam ent d 'equips de En concreto cabe dest acar el arren damiento de equi­
procés de dades i semblan t s . pos de proceso de datos y similares .
L ' autoliq uidació s'efect uara de l a mateixa ma nera que La autoliquidación se efectuará de la misma forma
la in dicada per a execució d 'obres , estampant el segell o que la in dicada para ej ecución de obras , estampando el
el caixet í al document correspon en t . sello o cajetín en el documento correspondiente.

ARRENDAM ENT DE SERVE I S AR RENDAM I ENTO DE SERVI CIOS

E l criteri general per tal de configurar u n cont racte El crit erio general para configurar un contrato como
com de «prestació de servei s » , és el de si la persona que de «ej ecución de obra» o de «prestación de servici o s » , es
I ' executa té o no la nat uralesa de «cont ract ista ». el de si la persona que lo ej ecut a t iene o no la nat uraleza
de «contrati s t a » .
Si no és cont ractista, I ' operació rea litzada es con side­ Si no e s contrat i s t a , l a operación realizada se con side­
ra «prestació de servei » . ra «prestación de servic i o » .
Destaquen , per la freq üén cia, e l s cont ractes d' arren­ Dest acan , p o r su frecuencia, l o s contratos d e arrenda­
dament deis serveis següen t s : miento de los siguientes servici os:
288 5-4-83 D. O . de la G . V. - N ú m . 1 00

Netej a . L im pieza .
Calefacci ó . Calefacción .
Manteniment de maquines d 'escriure, de calcular, Mantenimiento de máquinas de escribir, calcular,
etcet era . et cétera .
Serveis de tran sport . Servicios de tran sport e .
Entreteniment de llant erneria, obrers de vila, etc. Entretenimiento de fontanería , albañilería, etc.
Submin istrament de dades , n o t ícies, etc . , realitzats Suministro de datos , noticias , etc . , realizados por
per agencies dedicades a aquestes activi t a t s . agencias dedicadas a estas actividades .

Són , en tre altres, serveis exempt s : Son, entre otros, servicios exen t o s :
E l s prestats per persones físiques la utilitat de les L o s prestados por personas físicas cuya utilidad
quals estiga subjecta a l ' antic Impost sobre Rendi­ esté sujetada al antiguo Impuesto sobre Rendi­
ment de Treball Personal. mient o de Trabajo Person a l .
Els serveis de Correus i Telegrafs i els de la Com­ L o s servicios de Correos y Telégrafos y l o s de la
panyia Telefónica Nacional d ' Espanya . C í a . Telefónica Nacional de Españ a .
Els serveis d ' ensenyament i els d 'alimen t ació i L o s servicios de enseñanza y l o s de alimen tación y
allotjament accessoris a aquel ls. alojamiento accesorios de aquéllos.
Les assegurances concert ades per Munts de Pietat i Los seguros concertados por Mon t epíos y Mutuali­
Mut ualitats Laboral s . dades Laborales.
Les assegurances socials obligat ories . Los seguros sociales obl igatorios.
Les assegurances d ' acciden ts de t reball . Los seguros de accidentes de t rabaj o .

L 'autoliquidació sera igual a la d ' «obres» i « Arrenda­ S u autoliquidación será igual a l a de «Obras » y
ments de Bén s » . «Arrendamientos de bienes» .

SUBM I N I STRAM ENTS 1 A DQU I S I C I ONS SUM I N I STROS Y ADQUISI CIONES


DE BÉNS MOBLES DE B I ENES M U EBLES

En aquesta classe de cont ract acions (llevat de quan es En esta clase de contrataciones (excepto cuando se
tracte de comerciants minoristes) els subminist radors faran trate de comerciantes mi noristas) los suminist radores
constar , expressamen t , que en les ofertes ha estat inclos harán constar, expresam ente, que en sus ofertas se ha
l' IGTE i el recarrec provincial . incluido el IGTE y el recargo provincial .
Aixo no obstant , en els documents que presenten per No obstante, en los documentos que presenten para el
al cobramen t , haura de ser repercutit com a partida i n ­ cobro, deberá ser repercutido como partida i ndependien­
dependen t , sense que l 'import d ' aquests documents ex­ te, sin que el importe de tales documentos experi mente
peri menten increment com a conseqüencia de la consigna­ in cremento como con secuencia de la consignación del tri­
ció del tribut repercu ti t . but o repercu t i d o .
Els comerciants m i n oristes no podran repercu tir l ' i m ­ L o s comerciantes minoristas no podrán repercu tir el
post e n partida in dependentment , atés que aquest queda impuesto �n part ida independientem e n t e , puesto que el
englobat en el preu de venda al público mismo se engloba en el precio de ven t a al público .
Tan matei x , no són subj ectes a retenció per part de la Sin embargo, no se h allan sujetos a retención por
Generali tat , sense perj udici de I 'obligació que tenen els parte de la Generalidad , sin perj uicio de la obligación
subminist radors d ' ingressar personalment l ' I mpost al que t ienen los suminist radores de i ngresar perso nalmente
Tresor . el I m puesto en el Tesoro.
A aquest s efectes es considerara industrial aquell qui, A estos efectos se considera industrial a quien no te­
no tenint la consideració de fabricant del producte, el niendo la consideración de fabricant e del producto lo so­
sotmet a algun procés de man ipulació o transformació. mete a algún proceso de manipulación o transformación .

CÁLCUL DE L A BASE I M PON I B L E CALCULO DE LA BASE I M PON I B L E

L a base imponible ha de coincidir a m b el preu exacte L a base imponible ha de coincidir c o n e l precio cierto
a rebre pel cont ract ista, que romandra inalterable en a recibir por el cont rat ista, permaneciendo inalt erable en
tot cas o todo caso .
Per al calcul es prendra com a referencia el m oment de Para su cálcu lo se tomará como referencia el momen­
l 'acabament del termini per a la presentació de propostes t o del término del plazo para la presen t ación de propues­
econ omiques, aplican t -h i , per ta n t , el t ipus de gravamen i tas económ icas , aplicándose, por t a n t o , el tipo de grava­
recarrec provincial de l ' I m post vigents en aquell momen t . men y recargo provincial del I mpuesto vigentes en dicho
momen t o .

L I Q U I DADIÓ L I QU IDACION

L ' impost i el recarrec provincial es liq uidaran aplicant Se liquidarán el impuesto y el recargo provi ncial, apli­
a la base calculada d ' acord amb l 'anterior apartat , els cando, a la base calculada de acuerdo con el apartado
t ipus de gravamen vigents en el moment de l 'expedició del anterior, los tipos de gravamen vigentes en el momento
docu ment cobratori, sense tenir en compte el que regia de la expedición del documento cobrato ri o , sin tener en
D. O. de la G. V. - N ú m . 100 5-4- 83 289

en el moment de l 'acabament del termini per a la presen­ cuenta el que regía en el momento de término del plazo
tació de propostes económiques, que només és d ' interés para la presentación de propuestas econ ómicas , que sólo
per a determinar la base imponible o el preu exacte. es de i n t erés para determinar la base imponible o precio
ciert o .

TIPUS DE GRAVAMEN T I PO D E GRAVAMEN

Regeixen els aprovats pel Reial Decret -Llei 24/ 1 982, Rigen los aprobados por el Real Decret o-Ley 24/
de 29 de desembre, de mesures urgents en mat eria pressu­ 1 982, de 29 de diciembre, de medidas urgentes en m at eria
postaria, fi nancera i tributari a . presupuestaria, fin anciera y t ribu taria .

Artide 1 8 . I mpost General sobre Trafic d ' Empreses . Art ícu lo 1 8 . I m puesto General sobre el Tráfico de
las Em presas .
1 . L 'artide 1 3 del text refos de l ' I m post General so­ l. El artículo 1 3 del texto refundido del Im puesto
bre el Trafic d 'Empreses queda redactat de la següent sobre el Tráfico de las Empresas queda redactado de la
manera: siguiente m anera :
«Artide 1 3 . Tipus t ribut aris : « Art ículo 1 3 . Tipos tributarios :
El ti pus de l ' I mpost seran els següent s : Los t ipos del I m puesto serán los siguien tes:

Percen t atgc Porcentaje


a) Tipus genera l , llevat d 'excepci ons expressa- a) Tipo gener a l , salvo las exceptiones expresa-
ment di sposa ts en la Llei . . . . . . . . . . . . . . . 3 mente dispuestas por la Ley . . . . . . . . . . . . . . 3
b) Vendes de fabrica nts i i ndustrials a mino­ b) Ventas de fabricant es e i ndustriales a m i no­
ristes , consumidors finals i establiments rist as, consumidores finales y estableci mien-
propis oberts al públic . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 '60 tos propios abiertos al público . . . . . . . . . . . . 3 ' 60
c) Altres vendes de fabrican t s i in dustrials . . 3 ' 30 c) Demás ventas de fabrican tes e industriales . 3 ' 30
d) Vendes de comerciants maj oristes . . . . . . . . 0'70 d) Ventas de comerci antes mayoristas . . . . . . . . 0'70
e) Vendes em presarials d ' i m m obles . . . . . . . . . 3 ' 50 e) Ven tas empresariales de i n muebles . . . . . . . . 3 ' 50
f) Espect ades públics : f) Espectáculos públicos :
a) No cinemat ografics . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 a) No cimematográficos . . . . . . . . . . . . . . . . 3
b) Cinematografics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'50 b) Cinemat ográficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'50
g) Subministres d 'electricitat : g) Suministros de elect ricidad :
Per a usos industrials . . . . . . . . . . . . . . . 5 Para usos indust riales . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Per a enll'u menat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Para alumbrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Per a ús domestic i rural . . . . . . . . . . . . l ' 50» Para uso doméstico y rural . . . . . . . . . . . . l ' 50»

2. Queden sense efect e les mencions que sobre t ipus 2 . Quedan sin efecto las menciones que sobre ti pos
tributaris de l ' I m post in douen els altres artides del text tributarios del I mpuesto se con tienen en ot ros art ículos
refós. del texto refundido .
3 . El t ítol V, artide 4 1 , del text refos de l ' I m post 3 . El t í tulo V , art ículo 4 1 , del texto refundido del
General sobre Trafic d ' Empreses queda redactat en els I m puesto General sobre el Tráfico de las Em presas queda
termes següen t s : redactado en los sigui entes térmi nos:
«Títol V . Recarrec provi ncial . «Título V. Recargo provincial.
Artide 41 . Fet imponible . Artículo 4 1 . H echo imponible .
El recarrec provincial establert en la base 33 de la Llei El recargo provincial establecido en la base 33 de la
4 1 / 1 97 5 , de 1 9 de novembre, de bases de l ' Estatut de Re­ Ley 4 1 / 1 97 5 , de 1 9 de noviembre, de bases del Est atuto
gim Local , s'exigira sobre totes les operacions subj ectes i de Régimen L oca l , se exigirá sobre todas las operaciones
no exempt es de l ' I m post General sobre Trafic de les Em­ sujetas y no exentas del I mpuest o General sobre el Tráfi­
preses, amb exempció de les im port acio ns. co de las E mpresas, con excepción de las i m portaciones .
El recarrec provincial s ' exigira conformement als se­ El recargo provincial se exigirá con forme a los si­
güen ts tipus que s'acumularan als que regeixen per a guientes ti pos que se acu m ularán a los que rigen para el
l ' I mpost General sobre Trafic de les Empreses . I mpuesto General sobre el Tráfico de las Empresas :

Pcrccn t a t gc Porcentaje
a) Tipus genera l , llevat de subm inistrament a) Tipo general , salvo sumlIllstro de energía
d 'energia elect rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 eléct rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
b) Operacions de com ercia n t s maj oristes 0'20 b) Operaciones de comerci antes mayoristas . . . 0'20

En les operacions de subministrament d ' energia elec­ En las operaciones de suministro de energía eléctrica a
trica a que fa referencia l' artide 1 6 , e), del text refós, la que se refiere el artículo 1 6 , e ) , del texto refundido, la
quantia d ' aquest recarrec sera la resultant d' aplicar el cuant ía de est e recargo será la resultante de aplicar el
percen tatge del 5 per 1 00 sobre la quota de l ' I mpost COf­ porcentaj e del 5 OJo sobre la cuot a del I mpuesto corres­
responent a les esment ades operacion s . pondien t e a las operaci ones citadas .
290 5-4-83 D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00

Les bonificacions est ablertes per a l ' I m post General Las bonificaciones establecidas para el I mpuesto Ge­
sobre Trafic d ' Em preses sera n aplicables al recarrec . » neral sobre el Tráfico de las Empresas serán aplicables al
recargo . »
Les modificacions anteriors es recullen en les següents Las modificaciones habidas anteriormente están reco-
normes : gidas en las siguientes normas : .
Llei 6/ 1 979, de 25 de setembre . Ley 6/ 1 979, de 25 de sept iembre .
Llei 74/ 1 980, de 29 de desembre. Ley 74/ 1 980, de 29 de diciembre .
Reíal Decret 2 . 609/ 1 98 1 , de 19 d' oct ubre (Regla­ Real Decret o 2 . 609/ 1 98 1 , de 1 9 de oct ubre (Regla­
ment de I ' I m post ) . mento del Impuesto).
L lei 44/ 1 98 1 , d e 26 d e desem bre. Ley 44/ 1 98 1 , de 26 de diciem bre.

INGRÉS EN E L TRESOR I N G RESO EN E L TESORO


DE LES QUANTIT ATS RETINGU DES DE LAS CANTI DADES RETENI DAS

Les distintes CO!1srlleries o llurs Serveis no accept aran Las dist i n t as Cons ellerías o sus servicios no acept arán
cap docu ment de cobf3 m e n t que, tot i estar subjecte a n i ngún documento de cobro que, estando sujeto al i m ­
l' impost , no manifeste I 'aut oliqu idació . puest o , n o refleje l a autoliquidación .
Si el paga ment s 'efectua di rect ament per una Conse­ Si el pago se efectúa directamente por una Consellería
lleria o servei , aquests retin dran 1 'i m post l 'i mport del o servicio, éstos retendrán el impues t o , cuyo importe in­
qual ingressaran , mit j anean t taló bancari , en la Conselle­ gresarán , mediante talón bancario, en la Consel lería de
ria d ' H isenda quan presen ten la corresponent j u s t i ficació Hacienda al presentar la correspondiente justificación del
de la despes a . gast o .
L 'in grés de l e s quañt i t a t s ret ingudes e n el Tresor E l i ngreso d e las cant idades retenidas e n e l Tesoro se
l' efectuara, en la totalitat , la Consel leria d ' H isenda . efectuará en su t otalidad por la Consellería de Hacienda .
Valencia , 8 de mare de 1 9 8 3 . Valenci a , a 8 de marzo de 1 98 3 .
L ' l n t erven tor General , El I n t erventor General ,
E N R I C LUCAS I R U I Z ENRIQUE LUCAS RUIZ
E l Conseller d ' Hi senda , El Conseller de Hacienda ,
ANTONI B I R L ANGA I C ASANOV A ANTONIO B I RLANGA CASANOVA

C O N S E L L E R I A DE S A N IT A T , CONSELLERIA DE S A N I D A D ,
TREBA L L I SEGU RETAT SOC I A L TRABAJO Y SEGU R I D A D S O C I A L

1 15 ORDRE de la Conselleria de Sanitat, Tre­ 1 15 ORDEN de la Consellería de Sanidad, Tra­


ball i Seguretat Social de 2 de mar� de 1983, bajo y Seguridad Social de 2 de marzo de
per la qual es dicten normes de desenvolu­ 1983, por la que se dictan normas de des­
pament de l 'Ordre del Ministeri de Gover­ arrollo de la Orden del Ministerio de Go­
nació, de 18 d 'agost de 1975 i Reial Decret bernación de 18 de agosto de 1975 y Real
2. 825/81 del Ministeri de Treball, Sanitat i Decreto 2. 825 /81 del Ministerio de Traba­
Seguretat Social, de 27 de novembre, sobre jo, Sanidad y Seguridad Social, de 2 7 de
Registre Sanitari d 'establiments menors. no viembre, sobre Registro Sanitario de es­
tablecimientos men ores.

D'acord amb 1 'Ordre del Ministeri de Governació de De acuerdo con la Orden del Ministerio de Goberna­
1 8 d'agost de 1 97 5 , en la qual s ' especifica que al nou sis­ ción de 1 8 de agosto de 1 97 5 , en la que se especi fica que
tema de registre s 'adaptaran la totalitat d ' «establiments al nuevo sistema de regi stro se adapt arán la tota lidad de
i in dústries de nova instal' lació que s ' h agen de dedicar a «estableci mientos e in dust rias de nu eva ins talación que se
la producción , t ran sformaci ó , emmagatzemen t , dipósit o vayan a dedicar a la producción , transformaci ó n , almace­
manipulació d ' alimen t s , begudes i productes alimentaris namiento, depósit o o manipulación de alimentos, bebidas
que no siguen detallistes, l levat d ' h i permercats o xarcute­ y productos alimentarios que no sean detallist as, exceplP
ries menors», i a t enor del que disposa l 'article 1 . r del h ipermercados o chacincerías men ores », y a tenor de lo
Reial Decret 2 . 825/8 1 del M i nisteri de. Trebal l , Sanitat i di spuesto en el art ículo 1 . del Real Decreto 2 . 8 25 / 8 1 del
o

Seguretat Social , de 27 de novembre, sobre Regi stre Sa­ M i nisterio de Trabaj o , Sanidad y Seguridad Social , de 27
ni tari d ' Aliments, en el qual s ' est ableix que «les Regla­ de noviembre, sobre Regi stro Sanit ario de Alimen t o s , en
men t acions Tecnico-Sanit aries podran determinar els es­ el que se estab lece que «las Reglament aciones Técnico­
tabliment s men ors que, per la seu a entitat , no estiguen Sanit arias podrán determinar los establecimientos meno­
obligats a i nspecció , en el Registre General Sanitari res que, por su entidad , no están obligados a in specci ón ,
d ' Alimen t s , si be queden subjectes a les autoritzacions i en el Registro General Sanitario de Alimentos, si bien
cont rols sanitaris corresponen t s » , aquesta Conselleria quedan sujetos a las aut orizaciones y cont roles sanit arios
disposa : correspondien tes » , esta Consellería tiene a bien disponer :

Primer. -Es con sideren establimen ts menors pel seu Primero. -Se con sideran estableci mientos men ores
caracter de detallistes, entre d'altres, els següe n t s : por su carácter de detallistas, entre o t ros, los siguientes:
D. O. de la G. V. - N ú m . 100 5-4-83 291

Forns artesanals . Hornos artesanales.


Pastisseries art esanal s . Pastelerías artesanales .
Elaboració de gelats i orxat es. Elaboración de helados y horchatas.

Segon. -A efectes de Registre Sanitari quedaran sot­ Segundo. -A efectos de Regi stro Sanitario quedarán
mesas a aquesta nova normativa. sometidos a esta nueva normat iva.

Tercer. -Per a l ' autorització sanit aria deIs establiments Tercero. -Para la auto rización sanitaria de los esta­
inclosos en aquest a Ordre , caldra presentar en la Delega­ blecimientos incluidos en la present e Orden se deberá
ció Terri torial de Salud correspon en t , la documentació presentar en la Delegación Terri torial de Salud corres­
següent : pondien t e , la siguiente documentación :
I n stancia di rigida a l ' I l ' l ust ríssim Sr. Delegat Terri­ I nstancia dirigida al I lm o . Sr. Delegado Territ o ­
t orial de Salut . rial de Salud .
Autorit zació del Ministeri o Conselleria competent . Autorización del Mi nist erio o Consellería compe­
tente.
L licencia municipal d 'obertura. Licencia M unicipal de apert ura.
Rebut de l ' aigua potable de la Xarxa M unicipal o, Recibo de agua potable de la red municipal o, en
si més n o , cert i ficat de la Delegaci ó Terri torial de su defect o , certificad o de la Delegación Territ orial
Salut acreditatiu de la potabilitat de l 'aigua. de Salud acreditativo de la potabilidad del agua.
Carnet sanitari de manipuladors d ' aliments o cer­ Carnet sanitario de manipu ladores d e alimentos o
t i ficat medie de no patir ni ser portadors de ma­ cert i ficado médico de que no padecen ni son por­
lalt ies infect o-contagi oses . tadores de enfermedades infect o-cont agiosas .
Declaració del t i tular on es fa<;a constar que les Declaración del tit ular en la que se haga constar
instal ' lacions i els productes elaborats t enen les que las instalaciones y product os elaborados tie­
condicions sanit aries fn Ínimes que determinen els nen las condiciones sanit arias m í n i mas que se
Annexos d ' aquest a Ordre . fijan en los anexos de la presente Orden .
Croquis del loca l . Croquis del local .
Relació d e l a t o t alitat deIs ingredients q u e integren Relación de la totalidad de los ingredientes que
la composició deIs productes elaborat s . integran la composición de sus elaborados.

Quart. - L es Delegaci ons Territ orials d e Salut , que re­ Cuarto. - Las Delegaciones Territ oriales de Salud , al
ben la documentació a que fa referencia 1 ' apartat t ercer, recibir la documentación a que se refiere el apartado t er­
di sposaran que la Unitat d ' Higiene deIs Ali men ts gire cero, di spondrán que por la Un idad de Higiene de los
visi ta als establiments sol' licit a n t s per a la comprovació Alimentos se gire visita a los establecimientos solicitantes
deIs ext rems apuntats a les capital s de província, i igual­ para la comprobación de los extremos apunt ados en las
ment , o per delegació, els Serveis Sanit aris Locals a la capitales de prov incia y , del mismo modo, o por delega­
rest a deIs municipis de les dist intes prov íncies . ci ón , por los servicios sanit arios locales en el resto de los
municipios de las distintas provincias .

Cinqué. -Quan l ' i n forme de la vIsita siga favorab le, Quin to. -Cuando el informe de la visita fuera favora­
la Delegació Territ orial de Salut concedira el permís �ani­ b l e , la Delegación Territ orial de Salud concederá el permi­
ta ri de fu ncionamen t , formalit zara expedi ents individuals so sanit ario de funcionamiento formalizando ex pedi entes
i els assignara un número provinci a l . Aquest número es­ individuales y asignándoles un n úm ero provincial. Este
tara format per la clau corresponent i un número correla­ número estará formado por la clave correspondient e y un
t i u . Trimestralment es remetra a la Direcció General de número correlativo. Trimestralmente se remitirá a la Di­
Salut de la Conselleria de Sani t at , Treball i Seguretat So­ rección General de Salud de la Consellería de Sanidad ,
cial una relació de les autorit zaci ons concedides per les Trabaj o y Seguridad Social una relación de las aut oriza­
Delegacions Territorials de Sa lut . ciones concedidas por las Delegaciones Territoriales de
Salud .
A aquests efect es, la Delegació de Salut designara A est os efectos la Delegación de Salud designará el
l ' i n t erven tor sanit ari en cada establiment entre in spectors in t erven tor sanit ario en cada establecimiento entre in spec­
deIs Sen'Cis Sanitaris Locals. tores de los servicios sanit arios locales.

DISPOSICIONS TRANSITÓ R I E S DISP O S I C I ONES TRANSITO R I A S

Primera. -A t o t s aquells est abliments afect ats q u e en Primera . - A todos aquellos establecimiento s afecta­
l ' actualitat es t roben in scrits al Registre Cent ral Sanit ari dos que en la actuali dad se encuent ren regi st rados en el
d' Aliments de les Delegacions Terri torials de Salut , els Registro Central Sanitario de Alimentos de las Delega­
sera comunicada la nova sit uació en un termini d 'u n mes ciones Territ oriales de Salud , se les comunicará su nueva
a comptar des de la publicació d ' aquesta Ordre. situación en un pl azo de t res meses a contar desde la
publicación de la presente Orden .

Segona. -Es concedeix un termini de 18 meso s , a Segunda. -Se concede un plazo de 1 8 me ses , a con tar
comptar des de la publicaci ó , per a la incorporació de desde su publicación , para la incorporación de todas las
292 5-4 -83 D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00

t o t es les i ndúst ries al Regi stre. Transcorregut aques t , es indust rias al Registro . Transcurrido ést e , se considerarán
consideraran clandest i nes . clandest inas .
Valencia , a 2 de m arG de 1 98 3 . Valencia, a 2 de marzo de 1 98 3 .
El Conseller · de Sanitat , El Conseller de Sanidad ,
Treball i Seguretat Social, Trabaj o y Seguridad Socia l ,
ÁNGEL LUNA GONZÁLEZ A N G E L L U N A GONZALEZ

ANNEX I ANEXO I

NORMES PER A I N DÚST R I E S FO RNERES NORMAS PARA INDUSTRIAS PANADERAS


D E CARÁCTER A RTESÁ DE CARACTER A RTESANO

1 . D' acord amb el Reial Decret 542/76, pel qual es 1 . De acuerdo con el Real Decret o 542/76, por el
regu la I ' elaboració, distribució i venda del pa, es defi­ que se regula la elaboración, dist ribución y venta de pan ,
neixen com a elaboradors de cankter artesa aquells que se definen como elaboradores de caráct er artesano aque­
complesquen les condicions següen t s : llos que cumplan las condiciones siguien tes :
a ) Aj ustar-se '1 les exigencies d e l Codi Ali mentari i a) Aj ustarse a las exigencias del Código Alimentario
del Reglament que el desenvolupen . y Reglamentaciones que lo desarrollen .
b) Que la capacitat de producció siga, com a ma­ b) Que su capacidad de producción sea, como máxi­
xim, I 'equivalent a 1 5 0 Kg . de farina, en jornada de vuit mo, la equivalente a 1 50 Kg. de harina. en j ornada de 8
hores, amb \ 'única limitació t ecnica d ' u t ilitzar combust i ­ horas con la única limitación t écnica de ut ilizar combusti­
bles sólids s i e l forn no és de calefacció indirec t a . bles sólidos si el horno no es de calefacción in di rect a .
c ) Q u e el producte siga elaborat en regim familiar o c) ' Q u e e l product o sea elaborado en régimen fam i­
amb tres treballadors per compt e d ' altre com a maxi m . liar o con tres t rabaj adores por cuent a aj ena, como
máximo.
d) El pa elaborat només el podra vendre en el seu i d) El pan elaborado sólo podrá venderlo en su pro­
únic despatx , annex al taller. pio y único despach o , anejo al taller .

2 . Aquestes indústries , a rnés d ' elaborar el pa, po­ 2. Estas indust rias , además de elaborar pan , podrán
dran elaborar-hi produc tes de pastisseria, panet eria i re­ elaborar product os de pastelería , bollería y repostería
bosteri a , quan expressa ment ho sol ' liciten i complesquen cuando expresamente lo soliciten y cumplan con lo expre­
el que espressa l' Annex 1 1 , corresponent a Pastisseries sado en el anexo 1 1 , correspondiente a pastelerías arte­
Art esanals. sanales .

ANNEX 1 1 ANEXO I r

NORMES PER A I ND ÚSTR IES NORMAS PARA I N DU S T R I AS


DE PASTISSE R I E S A RTESANALS OE PASTE L E R I A S ARTESANALES

1 . Es defineixen com a past isseries art esanals aquells 1 . Se definen como pastelerías art esanales aquellos
establ iments dest inats a la fabricació de productes de est ablecimientos destin ados a la fab ricación de product os
confit eria-past isseria, panet eria i rebosteria que desti nen de con fit ería-past elería , bollería y repostería que dest inen
llurs fabricats a la venda en el seu propi i únic despat x , sus fabricados a la ven ta en su propio y único despacho
annex a l taller . anejo al taller .

2. Requi sits higién ico-sanitaris. 2. Requisitos hig ién ico-sanit arios .


De manera generica les pastisseries art esanals hauran De modo genérico las past elerías art esanales habrán
de reunir les condicions m íni mes següen t s : de reunir las condiciones mínimas sigui entes:
a ) Aj ustar-se a les exigencies d e l Codi Aliment ari i a) Ajust arse a las exigencias del Código Alimen tario
reglamentacions que el desenvol upen . y Reglamentaciones que lo desarrollen .
b) Els obradors i despat xos de venda annexos esta­ b) Los obradores y despachos de venta anejos esta­
ran totalment in depen den t s de la casa-habitació dest inada rán totalmente in dependientes de la casa-habi tación dest i­
a habitatge, així com els serveis, oficines, etc . . . nada a vivienda , así como los servicio s , ofici nas , etc . . .
c) Disposaran d ' un local dest inat a magat zem de pri­ c) Dispondrán de u n local dest inado a alm acén de
meres mat eries i d 'instal' lació frigorífica suficient per a la mat erias primas e in stalación frigorífica suficíente para la
conservació de pri meres materies que necessiten con ser­ con servación de materias primas que precisen con servarse
var-se en fred. L ' exposició de productes en el despatx de en frío . La exposición de product os en el despacho de
venda es realit zara preceptivament en most radors o vitri­ venta se realizará precept ivamente en most radores o vitri­
nes frigorífiques . nas frigoríficas .
d) En la const rucció o reparació deIs local s de fabri­ d) En la const rucción o reparación de los locales de
cació , emmagat zemament i venda , s' usaran mat erials ver­ fab ricación, almacen amiento y ven t a , se em plearán mate­
taderam ent idonis i en cap cas susce ptibles d ' originar in­ riales verdaderamente idóneos y en ningún caso suscept i­
toxicacions o cont aminacions . A més , respect aran les con­ bles de originar int oxicaciones o con tami naciones. Ade­
dicions següent s : más, respet arán las condiciones siguien t e s :
D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00 5-4-83 293

d . I . ) Els t respols seran im permeables , resisten t s , ren­ d . 1 . ) Los pavimentos serán i m permeab les , resisten­
tables i ignífugs . tes, lavables e ignífugos .
d . 2 . ) Les parets estaran alicatades o pint ades amb d . 2 . ) Las paredes estarán alicat adas o p i n t adas con
pint ura impermeable i amb sost res coberts amb pint ura pintura i mpermeable y con t echos cubiertos con pintura
impermeable de facil neteja i desinfecci ó . impermeable de fácil limpieza y desin fección .
d . 3 . ) La vent ilació i l a i l · l umin ació, nat ural o art i fi­ d . 3 . ) La ven t i lación e ilum i nación , natural o artifi ­
cia l , sera n de: cial , serán d e :
1 l · 1umi nació : Magat zem 1 00 lux I l um i n ación : A lmacén 1 00 l u x o
Obrador 200 lux Obrador 200 l u x o
Ven tilació : Sis renovaci ons hora . Vent ilació n : Seis renovaciones hora .
d . 4 . ) Els buits a l 'ext erior estaran prot egi ts per tal d . 4 . ) Los h uecos al ext erior estarán protegidos para
d' impedir l ' ent rada d ' i nsectes, rosegadors i aus . impedir la entrada a i nsect os, roedores y aves.

e) En tot moment disposara d'aigua corrent pot able e) Dispondrá en t odo momento de agua corriente
en quantitat suficien t , tant per a l ' elaboració com per a potable en cantidad suficien t e , t a n t o para l a elaboración
la neteja de tots els locals l.ü ils de t reball i personal . como para la limpieza de t odos los locales , útiles de tra­
baj o y personal .
f) Haura de tenir serveis higit�nics amb lavabo ad­ f) Habrá de tener servicios h igiénicos con lavabo
junt i vestuaris en nom bre i caract eríst iques acomodades adj u n t o y vestuarios en número y caracterís ticas acomo­
a les que prevegen , en cada cas , les autoritats sanit aries. dadas a las que prevean , en cada caso, las autoridades
A l 'obrador, disposaran de rentamans de fu ncionament sanitarias . En el obrador dispondrán de lavamanos de
no manual , en nombre necessar i , amb sabó líquid i tova­ funcionamien t o no manual, en n úm ero neces ario, con ja­
llola d 'un sol ús o secador elect ric de man s . bón líquido y t oalla de un solo uso o secador eléctrico de
manos.
g ) Totes l e s máquines i altres element s d e t reball es­ g) Todas las m áquinas y demás elemen tos de trabaj o
taran realitzats amb uns materials que en cap moment estarán realizados con materiales t ales que en ningún mo­
puguen alt erar les condicions sanitaries del producte i a mento puedan alt erar las condiciones san i tarias del pro­
més serán desmunt ables els que ho necessi ten , de facil ducto y además serán desmontables los que lo precisen ,
neteja i desinfecció. de fácil li mpieza y desinfección .

3. A més, hauran de com plir tot el que determinen 3 . Además deberán cumplir t odo l o determinado en
els articles 8 , 9 , 1 1 , 1 2 i 1 7 del Reial Decret de la Presi­ los art ículos 8, 9, 1 1 , 1 2 Y 1 7 del Real Decreto de la Pre­
dencia del Govern 2 . 4 1 9/ 7 8 , de 1 9 de maig, pel qual sidencia del Gobierno número 2 .4 1 9/78, de 1 9 de mayo,
s ' aprova la Reglamentació Tecnico-San it aria per a l ' ela­ por el que se aprueba la Reglament ación Técnico-Sanita­
boració , circulació i comer� de productes de con fiteria­ rÍ<l para la elaboración , circulación y comercio de pro­
pastisseria, paneteria i rebosteri a . ductos de con fi tería-pastelería , bollería y repost ería .

ANNEX I I I ANEXO I I I

NORMES PER A L ' E LABORACrÓ NORMAS PARA L A E L ABORAC I O N


DE GELATS r O R XA TES DE HELADOS Y HORCHATAS

1 . D'acord amb el Reial Decret 2 . 1 80/74, De 20 de 1 . De acuerdo con el Real Decreto 2 . 1 80/74, de 20
juliol, pel qual s 'aprova la Reglamentació, ci rculació i de j u l i o , por el que se aprueba la Reglamen t ación , circu­
com er� de gelats, queden sot mesos a aquesta norma, en lación y comercio de helados quedan somet idos a esta
que es defineixen elaboradors de gelats, aquelles persones norma, en la que se definen elaboradores de helados ,
nat urals o ju rídiques que es dediquen a la preparació aquellas pers onas nat urales o j urídicas que se dediquen a
d ' aquest prod ucte, bé com a complement d 'una altra ac­ la preparaci ón de este produc t o , bien como com plement o
tivitat principal (host eleri a , past isseria o semblan ts ) o per de otra actividad principal (hostelería , pastel ería o seme­
. a la venda al seu establimen t . j an t es) o para la venta en su propio estableci m i en t o .

2 . Els productes que podran elaborar seran els defi­ 2 . L o s productos que podrán elaborar serán l o s defi­
nits als articles 2, 3 i 4 de I ' esmentat Reial Decret nidos en los art ículos 2 , 3 y 4 del cit ado Real Decreto
¡
I
2. 1 80/74. 2 . 1 80/74.

3. Les primeres mat eries i addi tius permesos seran 3. Las mat erias primas y aditivos perm it idos serán
el� assen yalat s en els artic les 5 i 6 de 1 'esmentat Reial los in dicados en los art ículos 5 y 6 del citado Real De­
Decret . cret o .

4 . Practiques obligat óries permeses i prohibides se­ 4. Práct icas obligatorias permitidas y prohibidas se­
ran les assenyalades en els articles 7, 8, 9 i 10 de I ' esmen­ rán las indi cadas en los art ículos 7, 8, 9 y 1 0 del citado
tat Reial Decret . Real Decret o .

5. Req uisits t ecnico-sanitari s . 5. Requi sitos técnico-sanitarios .

De manera generica hauran d e complir les condicions De modo genérico deberán cumplir las condiciones
mínimes següe n t s : mínimas siguientes :
294 5-4-83 D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00

a) Els obradors i despatxos de venda annexos esta­ a) Los obradores y despachos de venta anejos est a­
ran totalment i ndepen dents de la casa-h abi tació destinada rán totalmente in dependien t es de la casa-habitacIón de� t ! ­
a habitatge , així com els serveis, oficines , etc . . . nada a viviend a , a s í c o m o l o s servicio s , oficinas , e t c . . .
b ) En l a con strucció o reparació deIs locals d e fabri­ b) E n l a construcción o reparación d e los locales de
cació i venda , s 'usaran m aterials idonis que hauran de fabricación y ven t a , se emplearán materiales idóneos que
complir, a més, les condicions següen t s : deberán cumpli r , además, las condiciones sigu ientes:
b . l ) EIs trespols seran impermeables , resist ent s , ren­ b . l . ) Los pavimentos serán impermeables , resi sten-
tables i ignífugs. tes, lavables e ignífugos .
d . 2 . ) Les paret s estaran alicat ades o pintades amb b . 2 . ) Las paredes estarán alicatadas o pint adas con
pintura impermeable i els sastres seran im permeables, de pint ura impermeable y los t echos serán i m permeables, de
facil neteja i desinfecció . fácil lim pieza y desi n fección .
b . 3 . ) Tot s els albel lons est aran dotats d 'arquetes b . 3 . ) Todos los desagües estarán dotados de arque­
simfoniques i estaran protegits per t al d ' i m pedir I ' entrada tas si fónicas y estarán protegidos para im pedir la ent rada
d ' i nsectes, roesgadors , etc. de insectos, roed ores , etc.
b.4.) Els buits a l ' exterior seran suficients i est aran b . 4 . ) Los huecos al ext erior serán suficient es y esta­
dotats de proteccions per i m pedir I 'entrada d ' insectes i de rán dot ados de protecciones para impedir la ent rada de
rosegadors . L a il ' luminació i la ventil ació seran de: insectos y roedores . L a iluminación y ventilación serán de:
Il 'lumi naci ó : Magatzem 1 00 lux Iluminación : Almacén 1 00 lux .
Obrador 200 lux Obrador 200 lux.
Ventilaci ó : Sis ren ovacions hora. Ven t i lación : Seis renovaciones hora.
b . 5 . ) Tates les máquines, tancs, etc . , seran de facil b . 5 . ) Todas las máquinas, tanques , etc . , serán d e fá­
neteja i desinfecci ó , i estaran fets de tal manera i amb els cil limpieza y desinfección y estarán realizadas de tal for­
mat erials que gara ntesqu\;n la qualitat i la puresa del pro­ ma y con los mat eriales que garant icen la calidad y pure­
ducte elaborat . za del product o elaborado .
b . 6 . ) E I s locals dest inats a vest uaris , lavabo i serveis b . 6 . ) Los locales destinados a vest uarios , lavabo y
higienics , separa ts segons sexes i amb tots els elements servicios higiénicos , separados según sexos y con todos
previstos en la legislació vigen t , seran in dependents deIs los elementos previ stos en la legislación vigen t e , serán in­
dest inats a ús deIs clie n t s . dependientes de los desti nados para el uso de los clientes.

6. A més, compli ran t o t allr. legislat a l s articles 1 3 , 6. Además cumplirán todo lo legislado en los artícu­
1 6 , 23 i 24 del Reial Decret 2. 1 80/74, de 20 de j u lio! . los 1 3 , 1 6 , 23 Y 24 del Real Decreto 2. 1 80/74, de 20 de
j ulio.
Valencia, a 2 de ma r<; de 1 9 8 3 . Valenc ia, a 2 de marzo de 1 98 3 .
E l Conseller de Sanit at , El Con seller d e Sanidad ,
Treball i Seguretat Social , Trabaj o y Seguridad Soci a l ,
ÁNGEL LUNA 1 GONZÁLEZ ANGE L LUNA GONZALEZ

CONSELLERIA D ' I N D ÚSTRIA I COMER(: CO N S E LLERIA D E I N DUSTRIA Y COMERCIO

1 16 ORDRE de 7 man; de 1983 sobre delegació 1 16 ORDEN de 7 de marzo de 1983 sobre de­
en el Secretari General Tecnic de la Conse­ legación en el Secretario General Técnico
lleria d 'Indústria i Comen; de la firma per de la Consellería de Industria y Comercio
a aquells assumptes que impliquen autorit­ de la firma para aquellos asuntos que im­
zació i aprovació de la gestió económica i pliquen au torización y aprobación de la
pressupostdria d'aquesta Conselleria . gestión económica y presupuestaria de esta
Consellería.

Les transferencies de funcions i serveis de l ' Adminis­ Las transferencias de funciones y serVICIOS de la Ad­
tració de l ' Estat a la Generalitat Valenciana, implica I 'as­ mini st ración del Estado a la Generalidad Valenciana im­
sumpció per part d ' aquesta Conselleria de les distintes ac­ plica la asunción , por par te de esta Consellería, de las
t uacions necessaries per al bon funcionament deIs serveis distintas actuaciones necesarias para el buen funciona­
transferi t s . Ten i n t en compte la complexi tat d'aquests i miento de los servicios t ransferidos . Habida cuen ta de la
de I ' ingent nom bre de documen ts que, sobre autori t zació complejidad de los mis mos y del ingen te número de do­
i aprovació de la gestió económica i pressupostaria, és cumentos que, sobre aut orización y aprobación de la ges­
necessari realitzar en I 'activitat quotidiana , s ' estima con. tión económica y presupuestari a , es preciso realizar en la
venient delegar la firma en el Secretari General Tecnic acti vidad cotidian a , se estima conven iente delegar la fi rma
per a aquests assumptes. Tot de conformitat amb I ' article en el Secretario General Técnico para estos asuntos. Todo
28 del Reglament de Regim I nterior del Consell de la Ge­ ello de con formidad con el art ículo 28 del Reglamen t o
neralitat Valenciana, aprovat per Decret de 3 de desem­ d e Régimen I n t erior del Consell de l a Generalidad Valen­
bre de 1 982. cian a , aprobado por Decreto de 3 de diciembre de 1 982.
En virtut d'a<;ó , En su virtud,
D. O. de la G. V. - N ú m . 100 5-4-83 29 5

ORDENE D ISPONGO

Primer. -Es delega la signatura en el Secretari Gene­ Primero. - Se delega la fi rma en el Secretario General
ral Tecnic d'aquesta Conselleria per a aquells assumptes Técnico de esta Consellería para aquellos asuntos que im­
que impliquen autorització i a provació de la gestió eco­ pliquen autorización y aprobación de la gestión económi­
nómica i pressupost.hia d ' aquesta, i que les bases d 'exe­ ca y presupuestaria de la misma, y que las bases de ej e­
cució del pressupost de la Generalitat at ribueixen al Con­ cución del presupuesto de la Generalidad atribuyen al
seller . En particular, per a les qüestions següen t s : Consejero. En particular, para las siguiente,s cuestiones:
a) L' autoritzaci ó , proposi ció i aprovació de despeses a) La aut orización , proposición y aprobación de gas­
a que fa referencia la Base V I - 1 de les d 'execució del tos a que se refiere la Base VI-1 de las de ej ecución del
pressupost del Consell de l 'exercici de 1 982. presupuesto del Consejo del ej ercicio de 1 982.
b) Les peticions de fons i la seua j ustificació i , en b) Las peticiones de fondos y su j us t i ficación y , en
general , l'autorit zació de tota la document ació referida a general , la aut orización de toda la docum e n t ación referi ­
la gestió económica i pressupost<hia d ' aquest a Con se­ da a la gestión económica y presupuestaria de est a Con­
tleri a . sellería .

Segon. -Aquesta Ordre ent rara e n vigor des d e l dia Segundo. -La presente Orden ent rará en vigor desde
de la data . el día de la fecha.
Valencia , a 7 de m a r � de 1 98 3 . Valencia, a 7 de marzo de 1 98 3 .
El Conseller d ' l ndústria i Comer�, El Consell@r de I n dustria y Comercio,
SEGUNDO BRU I PARRA SEGUNDO B R U P A R R A

CESSAM E N TS 1 N O M E N A M ENTS CESES Y N OM B R A M I E NTOS

1 17 ORDRE de la Presidencia de la Generalitat 1 17 ORDEN de la Presidencia de la Generali­


Valenciana d ' 1 1 de febrer de 1 983, per la dad Valenciana de 1 1 de febrero de 1983
qual es nomena / 'Jl- Iustríssim Sr. Director por la que se nombra al Ilm o. Sr. Director
General de Participació Ciutadana i Quali­ General de Participación Ciudadana y Ca ­
tat de Vida. com a Coordinador del Grup lidad de Vida, como coordinador del gru­
de 'Trebal/ de la Generalitat en les ma teries po de trabajo de la Generalidad en las ma­
atribu ides al Consel/ de Seguretaf Nuclear. terias atribuidas al Consejo de Seguridad
Nuclear.

De conformitat amb el que di sposa la Disposició Adi­ De con formidad con lo dispuesto en la Disposición
cional Tercera de la Llei 1 5/ 1 980, de 22 d'abri l . sobre Adicional Tercera de la Ley 1 5 / 1 980, de 22 de abri l , so­
creació del Consell de Segu retat Nuclear, i l 'article 1 1 de bre creación del Consejo de Seguridad Nuclear, y en el
l'Estatut de l 'esmentat Consel l , aprovat per Reial Decret art ículo 1 1 del Estatuto de dicho Consej o , aprobado por
1 . 1 5 7 / 1 982. de 30 d 'abri l , nomene l ' I l · lustríssim Sr. Beni­ Real Decreto 1 . 1 57 / 1 982, de 30 de abril, vengo en nom­
to Sanz Díaz Director General de Part icipació Ciutadana brar al Ilmo. S r . D . Benito Sanz Días, Director General
i Qualitat de Vida, per a coordinar el Grup de Treball de de Participación Ciudadana y Calidad de Vida, para
la Generali tat Valenciana en les mat eries a que fan refe- coordinar el grupo de t rabaj o de la Generalidad Valen­
, rencia les disposicions legals esmentades . ciana en las materias a que se hace referencia en las dis­
posiciones legales antes cit adas .
Cosa que fem pública perque en prengueu coneixemen t . L o que se hace público para general con ocimien t o .
Valencia . a 1 1 d e febrer de 1 98 3 . Valencia, a 1 1 d e febrero de 1 98 3 .
El President de la Generalitat . El Presidente de la Generalidad ,
JOAN LERMA I BL ASCO JUAN L E R M A BL ASCO

1 18 ORDRE de 27 de desembre de 1982 per la 1 18 ORDEN de 2 7 de diciembre de 1 982 por la


qual es nomena Director del Servei Territo­ que se nombra Director del Servicio Terri­
rial d 'lndústria d 'A lacant de la Consel/eria torial de Industria de A licante de la Conse­
d 'lndústria i Comer('. l/ería de Industria y Comercio.

En virtut de les atribucions que em confereix l ' article En virtud de las at ribuci ones que me confiere el ar­
segon del Decret de 5 de novembre , sobre adscripció de t ículo segundo del Decreto de 5 de noviem bre de 1 982,
competencies en mat eria d ' I ndústria i Energia a la Conse­ sobre adscripción de competencias en materia de I ndus­
lleria d ' Economia, Indústria i Comer � , nom ene el Sr . Hi­ tria y Energía a la Consellería de Econ o m í a , I ndustria y
lari Alarcón i Pomares , del cos d ' Enginyers I ndust rials al Comerci o , vengo a no mb rar a D . Hilario Alarcón Poma-
296 5-4- 83 D. O. de la G. V. - N ú m . 100

servei del M i n isteri d' Indústria i En ergia (AO 1 1 N 498), res, del Cuerpo de I ngenieros I n dustriales al servicio del
Director del Servei Terri t orial d ' lndústria d ' Alacant . Ministerio de Industria y E nergía (A0 1 I N 498 ) , Di rector
del Servicio Terri torial de I ndustria de Alican t e .
Valencia, a 27 de desembre de 1 982. Valencia, a 27 de diciembre de 1 982.
El Conseller d ' l ndústria i Comen;: , El Conseller de I ndustria y Comercio,
SEGUNDO BRU I PARRA SEGUNDO BRU PARRA

1 19 ORDRE de 2 7 de desembre de 1 982 per la 1 19 ORDEN de 2 7 de diciembre de 1 982 por la


qual es nomena Director del Servei Territo­ que se nom bra Director del Servicio Terri­
rial d 'lndústria de Valencia de la Conselle­ torial de Industria de Valencia de la Con­
ria d'lndústria i Comen;. sellería de Industria y Comercio .

En virtut de les atribucions que em confereix I ' article En virtud de las at ribuciones que me con fiere el ar­
segon del Decret de 5 de n ovembre de 1 982, sobre ads­ tículo segundo del Decreto de 5 de noviem bre de 1 982,
cripció de competencies en materia d ' l n dústria i Energia, sobre adscripción de competencias en mat eria de In dus­
nomene el Sr. Pere G i ner L 1in ares, del cos d 'Enginyers tria y Energía a la Consellería de Economía, Industria y
Indust rials al servei del M i nisteri d ' l ndústria i Energia Comercio, vengo a nom brar a D . Pedro Giner L1in ares ,
(A0 1 I N 565 ) , Direct or del Servei Territorial d ' l ndústria del Cuerpo de I ngenieros I ndust riales al servicio del M i ­
de Valencia. ni sterio de I ndustria y Energía (A0 1 I N 565), Di rect or del
Servicio Territ orial de I ndustria de Valencia .
Valen ci a, a 27 de desembre de 1 982. Valencia, a 27 de diciembre de 1 982.
El .z:onseller d ' l n dústria i Comen;:, El Conseller de Industria y Comercio,
SEGUNDO BRU I P A R RA SEGUNDO BRU PARRA

AL TRES D l S P O S I C I O N S OTRAS DISPOS I C I O N E S

1 20 RESOL UCIÓ del Consell de la Comunitat 1 20 RESOL UCION del Consell de la Comuni­
Valenciana per la qual es fa públic el can vi dad Valenciana por la que se hace público
de titularitat de la concessió del servei pú­ el cambio de titularidad de la concesión
blic regular de transport de viatgers per car­ del servicio público regular de transporte
retera en tre Elx-Costa A renals del Sol-Elx de viajeros por carretera en tre Elche-Costa
(circular). ( V-2. 887; A - 79) . A renales del Sol-Elche (circular). ( V-2887;
A - 79).

Per resolució d ' aquest Consell de data 9 de setembre Por Resolución de este Consell, de fecha 9 de sep­
de 1 982, s 'autoritza la t ran sferencia de la concessió es­ tiembre de 1 982, se aut orizó la transferencia de la con ­
mentada a favor del Sr. Vicent Gui labert Tomás , per ces­ cesión de referencia a favor de D . Vicente Gui labert
sió de I ' anterior t i t u lar, Sr . Josep L1uís Carrillo Rubi o . Tomás, por cesión de su ant erior t i t u lar, D. José Luis
Carrillo Rubi o .
Cosa q u e fem pública a t o t s e l s efectes legals , u n a ve­ L o q u e s e publica , a l o s efectos legales procedentes,
gada formalitzats els requisits a que fou condicio nada una vez cumpliment ados los requisitos a que se condicio­
aquesta autoritzaci ó , i resta subrogat el nou cessionari en nó tal aut orización , quedando subrogado el nuevo cesio­
els dret s i obligacions de la concessió. nario en los derechos y obligaciones de la concesió n .
Valencia , a 24 de febrer de 1 983 . Valen cia, a 2 4 de febrero de 1 98 3 .
E l Direct or General , E l Direct or General ,
M ANUEL MARTÍNEZ L L E DÓ MANUEL M A RTINEZ L L E DO

121 A CORDS de la Comissió Pro vincial d ' Ur­ 121 A C UERDOS de la Comisión Pro vincial de
banisme d 'A lacant, del dia 28 de gener de Urbanismo de A licante, del día 28 de ene­
1 983. ro de 1 983.

En compliment de les di sposicions de I 'article 44 del En cumplimien t o de lo est ablecido en el art ículo 44
Text Refós de la vigent L1ei del Sól , tot seguit es det allen del Text o Refun dido de la vigente Ley del Suelo, a cont i ­
els assumptes que foren t ractats per la Comissió Pro­ nuación se detallan l o s asuntos q u e fueron trat ados por
vincial d' Urbanisme d' Alacant , en sessió de 28 de gener la Comisión Provincial de Urbanismo de Alicante, en
de 1 983 . sesión de 28 de enero de 1 98 3 .
D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00 5-4-83 297

A ssumptes aprovats A suntos aprobados


I B I . -Pla General d 'Ordenació Urban a . I B I . - Plan General de Ordenación Urbana.
P E G O . - Modificació Pla Parcial M o n t e Pego, PEGO. - Modi ficación Plan Parcial Monte Pego ,
l . a etapa. l. etapa.
a

A utoritzacions en sol no urbanitzable A utorizaciones en suelo no urbaniiable


Els expedients que t o t segu it s ' h i relacionen i que Los expedientes que a continuación se relacionan y
comprenen des de l 'expedient 1 .4 1 0/83 Oriola , habit atge que comprenden desde el expediente 1 .4 1 0/83 Orihuela,
promogut pel Sr. José Zayas. al 1 . 463/83 de J acari l l a , vivienda promovida por don José Zayas, al 1 . 463/ 8 3 de
Bar restaurant promogut p e ! Sr . J o s é Navarret e, am bdós Jacarilla, bar restaurant e promovido por don José Nava­
inclosos: rrete, ambos i nclusives .
Expt . 1 . 4 1 0/83 . O R I O LA . - Habitatge promogut pel Expt e. 1 . 4 1 0/83 . O R I H U EL� -Vivienda promovida
Sr. José Antonio Zayas. por don José Antonio Zayas .
Expt . 1 . 4 1 1 18 3 . O R IO L A . - Habitatge promogut pel Expt e . 1 .4 1 1 183. O R I HUELA .-Vivienda promovida
, Sr. Luis Galindo . por don Luis Gali ndo .
Expt . 1 . 4 1 2/83 . SAN V I C E NTE DEL RASP E I G . ­ Expte . 1 .4 1 2/83 . SAN V ICENTE DEL R A SPE I G . ­
Habitatge promogut pel S r . Alfred Ferri Planelles . Vivienda promovida por don Alfredo Ferri Pl anelles.
Expt . 1 . 4 1 3 /83 . O R I O L A . - H abitatge promogut pel Expte . 1 . 4 1 3/83 . O R I H U E L A . -Vivienda promovida
Sr . Miguel García. por don M iguel García.
Expt . 1 . 4 1 4/83 . SAN V I C E NTE DEL RASP E I G . ­ Expt e . 1 .4 1 4/83 . SAN V I C E NTE DEL RASPE I G . ­
Habitatge promogut pel S r . Marius Hernández. Vivienda promovida por don Mario Hernández .
Expt . 1 . 4 1 5 /83 . O R I O LA . -H abit atge promogut pel Expte. 1 .4 1 5 / 8 3 . O R I H U E L A . -Vivienda promovida
Sr . Al fred Lechman . por don Alfred Lech man .
Expt . 1 . 4 1 5/83 bi s . DE N I A . - Habitatge promogut pel Expt e . 1 . 4 1 5/83-B s. DEN I A . -Vivienda promovida
Sr. Josep Lorca . por don José Llorca .
Expt . 1 .4 1 6/83 . SAX .- Habi t atge promogut pel S r . Expte . 1 . 4 1 6/83 . SAX . -Vivienda promovida por don
Gerard Giménez . Gerardo Giménez.
Expt . 1 . 4 1 7/83 . O R I OLA . - Habit atge promogut pel Expte. 1 . 4 1 7/83 . O R I H UE LA . -Vivienda promovida
S r . Antonio Riquel m e . por don Antonio Riquelme.
Expt . 1 . 4 1 8/83 . M U T XA M E L . -Habit atge promogut Expte. 1 .4 1 8/83 . M U C H A M I E L . -Vivienda promovi­
pel Sr. José Carrasco. da por don J osé Carrasco.
Expt . 1 . 4 1 9/83 . MUTXA M E L . -Habitatge promogut Expt e . 1 . 4 1 9/83 . M U C H A M I E L . - Vivienda promovi­
pel Sr. Libert Rico . da por don Liberto Rico.
Expt . 1 . 420/83 . O R I O L A . -Habitatge promogut pel Expte . 1 . 420/83 . ORI H UE L A . - Vivienda promovida
Sr . José García. por don José García.
Expt . 1 .42 1 /83. O R I O L A . -H abitatge promogut pel Expte. 1 . 42 1 /8 3 . O R I H U E L A . -Vivienda promovida
Sr. Luis Pérez . por don Luis Pérez.
Expt . 1 .422/8 3 . SAN V I CENTE DEL RASP E I G . ­ Expte . 1 .422/83 . SAN V ICENTE DEL R A SP E I G . ­
Habitatge promogut pel S r . Salvador Galán . Vivienda promovida por d o n Salvador Galán .
Expt . 1 . 423 /83 . ONDARA . -Habitatge promogut pel Expt e . 1 . 423/83 . ONDARA . -Vivienda promovida
Sr. Pasq ual Serer. por don Pascual Sere r .
Expt . 1 . 424/83 . E L X . - Habitat ge promogut pel Sr. E x p t e . 1 . 424/8 3 . E L C H E . -Vivienda promovida por
Edifi Santiago . Edi fio Sant iago .
Expt . 1 . 425 /83 . E L X . -Ha bitatge promogut pel Sr. Expte. 1 . 425 /83 . E L C H E . - Vivienda promovida por
Vicent Miralles . don Vicente M iralles .
Expt . 1 .426/83 . E L X . - Habita tge promogut pel Sr . Ex-p t e . 1 . 426/83. ELCHE . --Vivienda promovida por
Angel Mart ínez . don Angel Mart ínez .
Expt . 1 . 427 /83 . E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Expt e . 1 . 427/83 . E L C H E . -Vivienda promovida por
Josep Blasco . don José Blasco .
Expt . 1 . 428/83 . E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Expt e . 1 . 428/83 . ELCH E . - Vivienda promovida por
Lloren� Gea . don Lorenzo Gea .
Expt . 1 . 429/83 . E L X . - Habitatge promogut per la Expt e . 1 . 429/83 . E L C HE . - Vivienda pro m ovida por
Sra . Assumpció Margarit a . doña Asunción Margari t a .
Expt . 1 . 430/83 . E L X . -Habitatge promogut pel S r . E x p t e . 1 . 430/83 . E L C H E . -Vivienda promovida por
l Joan Gut iérrez. don Juan Gut iérrez.
t Expt . 1 . 43 1 /83. E L X . -Habitatge promogut pel S r . Expte. 1 . 43 1 183 . E L C H E . -Vi vienda promovida por
Antoni Gut iérrez . don Ant onio Gut iérrez .
Expt . 1 . 432/83 . E L X . -Habitat ge promogut pel Sr. Expte . 1 . 43 2/83 . E L C H E . - Vivienda promovida por
Josep Lluis Guilló. don José Luis Guilló.
Expt . 1 . 433 /83 . E L X . - Habitatge promogut pel Sr. Expt e. 1 . 433 /83 . E L C H E . -Vivienda promovida por
Salvador Esteve. don Salvador Esteve.
Expt . 1 . 434/83 . E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Expt e. 1 .434/8 3 . E L C H E . -Vivienda promovida por
Indaleci Linde . don In dalecio L i n d e .
Expt . 1 . 43 5 /83 . E L X . - H abitatge promogut pel S r . Expte . 1 .435/83 . E L C H E . -Vi vienda promovida por
Emili Prada. don Emilio Prad a .
Expt . 1 . 436/83 . E L X . -Habit atge promogut pel Sr . Expt e . 1 .436/83 . ELC H E . -Vivienda promovida por
Antoni Rives . don Antonio Rives.
298 5-4- 83 D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00

Expt . 1 . 437/83. GATA DE GORGO S . - Habitatge Expt e . 1 . 437/83 . GATA DE GORGOS .-Vivienda
promogut per la Sra . Rosa M. García.
a promovida por doña Rosa M. a García.
Expt . 1 . 43 8/83 . ALCO I . - H abitatge promogut pel Sr. Expt e . 1 . 438/83 . ALCO Y . - Vivienda promovida por
Rigobert Fuster . don Rigobert o Fuster .
Expt . 1 . 439/83 . V I L L E N A . - H abitatge promogut per Expt e . 1 . 439/83 . V I L LENA.- Vivienda promovida
la Sra . Do lors L ópez . por doña Dolores López.
Expt . 1 . 440/83 . SEN I J A . - H abitatge promogut pel Expt e. 1 . 440/83 . S E N I J A . -Vivienda promovida por
Sr. Pere Flores. don Pedro Flores .
Expt . 1 . 44 1 /83 . E L X . - Habit atge promogut pel Sr. Expte . 1 . 44 1 /8 3 . E LC H E . -Vivienda promovida por
Emili Fem'tndez . don Emilio Ferrández.
Expt . 1 . 442/83 . E L X . - Habitatge promogut pel Sr. Expt e . 1 . 442/83 . E L C H E . -Vivienda promovida por
Nicom edes Arqués . don Nicomedes Arques .
Expt . 1 . 443 /83 . E L X . - H abitatge promogut pel Sr. Expte. 1 . 443 /83 . E L C H E . -Vivienda promovida por
Lluís Tormo Ag ulló. don Luis Tormo Agulló.
Expt . 1 .444/8 3 . A L ACANT. -Habitatge promogut Expt e. 1 . 444/83 . A L I C ANTE . -Vivienda promovida
pel Sr . Daniel Priet o . por don Daniel Priet o.
Expt . 1 . 44 5 /83 . M U R O D ' AL C O I .- Habit atge pro­ Expt e. 1 .445 /83 . MURO DE ALCO Y . -Vivienda pro­
mogut per la Sra . Marisa Sempere . movida por doña Marisa Sempere.
Expt . 1 . 446/8 3 . PEGO .-Habitatge promogut per la Exp t e . 1 . 446/8 3 . PEGO. -Vivienda promovida por
Sra . R oser Bay . doña Rosario Bay.
Expt . 1 . 447/83 . E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Expte. 1 . 447/83 . E L C H E . - Vivienda promovida por
Antoni Calderó n . don Antonio Calderón.
Expt . 1 . 448/83 . E L X . -Habitatge promogut pel S r . Expte. 1 . 448/83. ELCHE.- Vivienda promovida por
M iquel Garc í a . don M iguel Garcí a .
Expt . 1 . 448/83-Bi s . - EL X . - H abitatge promogut pel Expte. 1 .448/83-Bis. E L C H E . - Vivienda promovida
Sr. M anuel Cuenca. por don Manuel Cuenca .
Expt . 1 . 449/8 3 . E L X . - Habitatge promogut per la Expt e. 1 . 449/83 . E L C H E . -Vivienda promovida por
Sra . Teresa Roser Ortiz . doña Teresa Rosario Ortiz.
Expt . 1 . 450/83 . ALCO I . - Habitatge promogut pel Sr. Expte. 1 . 450/8 3 . ALCOY . -Vivienda promovida por
Rafael Tort osa. don Rafael Tort osa .
Expt . 1 . 45 1 /83 . M UTXAMEL . -Habitatge promogut Expt e. 1 . 45 1 /83. M U C H A M I E L . - Vivienda prom ovi­
pel Sr. Jo sep Pérez. da por don J osé Pérez.
Exp t . 1 . 452/83. E L X . -Habitatge promogut pel Sr . Expt e. 1 . 452/83. E L C H E . -Vivienda promovida por
J osep Maria García . don J osé M. a García.
Expt . 1 . 453/83 . E L X .- H abitat ge promogut pel Sr. Expt e . 1 . 453/83 . E L C H E . -Vivienda promovida por
Ferran Tarí . don Fernando Tarí.
Expt . 1 . 454/83. E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Expt e. 1 . 454/8 3 . ELCHE.- Vivienda promovida por
Josep Guil ló. don José Guillo.
Expt . 1 . 455 /83 . E L X .- H abitatge promogut pel Sr. Expt e . 1 . 4 5 5 /83 . ELCHE.- Vivienda promovida por
Mo hamed Zarane. don M ohamed Zaran e.
Expt . 1 . 456/83 . E L X . - H abitatge promogut pel Sr . Expt e. 1 . 456/83 . EL CH E . - V ivienda promovida por
Josep Mart ínez . don José Martínez.
Expt . 1 . 457 /83 . GATA DE GORGOS. -Habi tatge Expte. 1 .457/ 8 3 . GATA DE GORGO S . --V ivienda
promogut pel Sr . Josep Pedrós . promovida por don José Pedrós.
Expt . 1 . 458/83 . E L D A . - Habitatge promogut pel Sr. Expte. 1 . 45 8 / 8 3 . E L D A . -Vivienda promovida por
Alexandre García. don Alejandro García.

A /tres edificis Otros edificios


Expt . 1 .459/83 . O R I O L A . -Edifici per a la instal' la­ Expt e . 1 . 459 /83. O R I H U E L A . -Edificio para instala­
ció de Club de Ten i s . ción club tenis.
Expt . 1 . 460/8 3 . T I B I . -Nau promoguda per l a Sra . Expte. 1 . 460/83 . T I B I . - Nave promovida por d(1 ña
Alicia Rodríguez. Al icia Rodríguez .
Expt . 1 .46 1 /8 3 . ONDARA.-Ampliació i ndústria pro­ Exp t e . 1 . 46 1 /8 3 . ONDARA . - Ampliación indust ria
moguda per Grimal t , S. A . promovida por Grimal t , S . A .
Expt . 1 . 462/83 . J AC A R I L L A . - Bar rest aurant pro­ Expt e. 1 . 462/83 . JACA R I L L A. -Bar restarura n t c
mogut pel Sr. J osep Navarret e . promovido por d o n José Navarrete.

Assumptes denegats Asuntos denegados


M U T XA M E L . - H abitatge promogut pel Sr. Tomás MUCHAM I E L . --Vivienda promovida por don To­
Seco. más Seco .
ALGORFA. -Habitatge prom ogut pel Sr. Olosse Ge­ ALGORFA. -Vivienda promovida por don Olossc
rard . Gerard .
A LGORFA . -Habitatge promogut pel Sr. Chri stis. ALGO RFA .-Vivienda promovida por don Chri s t i s .
E L X . - Habitatge promogut pel Sr. Francesc Pérez. E L C H E . -Vivienda promovida p o r d o n Francisco
Pérez .
E L X . -Habi tatge promogut pel Sr. Josep Pérez. E L C H E . -Vivienda promovida por don José Pérez.
D. O. de la G. V. - N ú m . 100 5-4- 83 299

ELX. -Habitatge promogut pel S r . Antoni Diciensa. E L C H E . -Vivienda promovida por don Antonio Di­
ciensa.
E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Didac Díez. E L C H E .- Vivienda promovida por don Diego Díez.
E L X . - Habitatge promogut pel Sr. Ramón Francesc E L C H E . -Vivienda promovida por don Ramón Fran ­
Serran o . cisco Serran o .
E L X . - Habit atge promogut pel S r . Joaquim Cal­ E L C H E . -Vivienda promovida p o r d o n Joaquín Cal­
derón . deró n .
E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Salvador Al­ E L C H E . -Vivienda promovida p o r d o n Salvador Al­
magro . magro .
E L X . -Habitatge promogut pel S r . Josep Robles . ELC H E . -Vivienda promovida por don José Robles .
E L X . -H abitatge promogut per la Sra . Assumpció E L C H E . -Vivienda promovida por doña Asunción
Navarro . Navarro .
E L X .- Habit atge promogut pel S r . L1uís Martínez. E L C H E . -Vivienda promovida por don Luis Mar­
t ínez .
E L X .-Habit atge prom ogut pel Sr . Joan Antoni Val­ ELCH E . -Vivienda promovida por don Juan Antonio
carcel . Valcárce l .
E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Angels GÓmez. ELCH E . - Vivienda promovida p o r doña Angeles
GÓmez .
E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Joaquim Cal­ ELCHE . -Vivienda promovida por don J oaquín Cal­
derón . derón .
E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Rafael Navarro. ELCHE .- Vivienda promovida por don Rafael Na­
varro .
E L X . -Habitatge promogut per la Sra . Encarna ELCHE . -Vivienda promovida por doña Encarnación
Alted . Alted.
ELX .-Habitatge promogot pel Sr. Josep Sánchez . E L C H E . -Vivienda promovida por don José Sánchez .
E L X . -Habitat ge promogut pel Sr. Josep Sánchez . ELCHE .-Vivienda promovida por don José Sánchez .
E L X . -Habitatge promogut pel Sr . J osep Sánchez. E L C H E . -Vivienda promovida por don José Sánchez .
E L X . - Habitatge promogut per la Sra . M. Dolors
a
E L C H E . - Vivienda promovida por doña Dol ores
Trives . Trives .
E L X . -Habitatge promogut per la Sra . Carme Mar­ ELCHE . - Vivienda promovida por d oña Carmen
tínez. Martínez .
E L X . - Habitatge promogut pel Sr . Salvador Navarro . ELCH E . -Vivienda promovida por don Salvador Na­
varro .
E L X . - Habitatge promogut pel S r . Ramón Espinosa. E L C H E . -Vivienda promovida por don Ramón Espi­
nosa.
E L X . - H abitatge promogut pel Sr. Josep Sánchez. E L C H E . -Vivienda promovida por don J osé Sánchez .
E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Josep Antoni Po­ E L C H E . -Vivienda promovida por don J osé Antonio
mares . Pomares .
E L X . - Habitatge promogut pel S r . Josep Antoni Po­ E L C H E .-Vivienda promovida por don J osé Antonio
mares . Pomares .
E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Vicent López. ELCHE . Vivienda promovida por don Vicente
López .
E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Vicent López . ELCHE. Vivienda promovida por don Vicen t e
López .
E L X . -Habitatge promogut pel Sr. Vicent López . ELCHE . Vivienda promovida por don Vicen t e
López .
ORIOLA. -Bungalow hotel promogut pel Sr. Josep O R I H U E L A . - Bungalow hotel p romovido por José
Durá . Durá.
E L X .-Cafeteria promoguda pel S r . Miquel Gon­ ELCHE . -Cafetería promovida por don M iguel Gon­
zález. zález .
ELX . -Nau agrícola promoguda pel Sr. Josep Soto . ELCHE . -Nave agrícola promovida por don José
Sot o .
E L X .-Nau per a l .T . V . promoguda p e l Sr . Valen t í ELCHE . -Nave para I .T . V . promovida p o r d o n V a ­
Aliaga . lentín Aliaga.
E L X .-Habitatge promogut pel S r . Salvador Mar­ E L C H E . -Vivienda promovida por don Salvador
tínez. Martínez .

Informes desfavorables (A I ' em par de I ' artide 5 8 . 2 Informes desfavorables (al a mparo del artículo 5 8 . 2
d e l a L1ei del S61) . d e l a Ley del Suelo)
CAST A L L A . -Nau promoguda pel Sr. Joan Cerda CAST A L L A . -Nave promovida por don Juan Cerdá
Lea l . Lea l .
Cosa q u e fem pública perque e n prengueu coneixement . Todo lo cual se h ace público para general conoci­
mien t o .
E l Cap del Departament d' Urbanisme , El Jefe d e l Depart � mento Urbani smo,
Di rect or Provincia l , P . A . P . Director Provinci a l , P . A . P . ,
JOAN ANTON I JORDA JUAN J U A N ANTO N I O J O R D A JUAN
300 5-4-83 D . O . de la G . V . - N ú m . 100

122 A CORDS de la Comissió Provincial d 'Ur­ 1 22 A C UERDOS de la Comisión Provincial de


banisme de Valéncia, del dia 22 de febrer Urbanismo de Valencia del día 22 de fe­
de 1983. brero de 1 983.

En compliment del que estableix I ' artide 44 del Text En cumplimien t o de lo establecido en el art ículo 44
Refos de la vigent L lei del Sol, tot seguit es tran scriuen del Tex t o Refundido de la vigente Ley del Suelo, a con­
els espedients aprovat s o i n format s fav orablement per tinuación se transcriben los expedien te� a p robados o in­
aquest a Comissió, en sessió celebrada a aquesta ciutat el formados favorablemente por esta Comisió n , en sesión
dia 22-2-83 . celebrada en esta ciudad en día 22 de febrero de 1 98 3 .
S'at orga I ' aprovació previa, en virtut del que estableix Se otorgó l a aprobación previa, e n v i r t u d de l o esta­
I'artide 85 en relació amb I ' artide 43 . 3 de la Llei del Sol , blecido en el artículo 85 en relación con el artículo 43 .3
a les instal ' lacions i habit atges següen ts en medi de la Ley del Suelo , a las siguientes instalaciones y
rural : viviendas en medio rura l :

M A R I N E S . -Const rucció taller reparació au tomobi ls, M A R I NE S . -Construcción taller reparación automó­
sit uat a la Partida Fondó del Mo ren o , confrontant amb viles , sito en Partida Fondo de Moren o , colindan t e con
la carretera VV-6.09 1 , de Ll íria a Olocau , a pet ició del la carretera VV-6.09 1 , de L i ria a Oloca u , a petición de
Sr. Vicent Olmos Caplli ure. don Vicente Olmos Caplliure.
OLIV A . -Construcció supermercat en camping «Bon­ OLIV A. -Cons trucción supermercado en cámping
dia» a petició del Sr. Enrie M engual Fos . «Bondía» a petición de don Enrique M engual Fos .
NÁQUER A . -Construcció habitatge familiar, casa de NAQU E R A . -Const rucción viv ienda fam iliar, casa de
cam p , polígon 6, parcel ' la 350-35 1 , paratge o partida campo , polígono 6, parcela 35 0-3 5 1 , paraje o partida de
d'Ombria, a petició del Sr . Man uel Rupérez Alfonso. Su­ «Umbría» a petición de don Manuel Rupérez Alfon so.
perficie : 5 . 000 met ros cuadrat s . Superficie : 5 . 000 met ros cuadrados.
O L I V A . -ConstrucciQ habitatge familiar, situat a la O L I V A . -Const rucción vivienda fa miliar, sita en par­
part ida Rapdells, a petició del Sr . Vicent Gavila Ferran­ tida Rapdel ls, a petición de don Vicente Gavilá Ferrando.
do. Superfície: 3 . 0 1 8 metros cuadrat s . Superficie : 3 . 0 1 8 metros cuadrados .
X I V A . - H abitatge familiar, carretera comarcal Xest­ C H I V A . - Vivienda fam iliar carretera comarcal Ches­
Godella, a petició del Sr. Vicent Gandia Pla. te a Godella, a petición de don Vicen t e Gandia Pla.

La Comissió s' assaben t a , en virtut del que estableix La Comisión tuvo conocimiento, en virtud de lo esta­
I'article 40 . 2 , de la Llei del Sol, d'un Est udi de Detall a blecido en el art ículo 40. 2 de I¡: Ley del Suelo, de un
la Urbanització Valls de Flor s , de Bét era . Estudio de Detalle en la urbanización Valls de Flors , en
Bétera .
S ' h i acorda d 'emet re i n forme favorable, en virtut del Se acordó emitir informe fav orable , a t enor de lo pre­
que preceptua I ' article 5 8 . 2 , de la Llei del Sol , sohre les cept uado en el artículo 58-2 de la Ley del Suel o , sobre
obres o usos provision ales : las siguientes obras o usos provision ales :

VALEN C I A . -So l · l icit u d de llicencia per a H ipodrom V ALENC I A . -Solici tud de licencia para hipódromo
al Saler, carretera Natzaret -Oliva, a petició de la «Socie­ en El Saler , carretera Nazaret Oliva , a petición de So­
dad Valenciana de Carreras de Cabal los » , quant a I ' ú s . ciedad Valenciana de Carreras de Caballos , en cuan to
al uso.
VALENC I A . -Inst a l · lació portam metal ' lic, alumini i V ALEN C I A . - Inst alación carp i n t ería metálica, alumi­
ferro al camí de Monteada, 1 1 4 , a petició de la Sra . Ma­ nio y hierro , en el Camino de Monead a , 1 1 4, a pet ición
ria Lazara Selvi . de doña María Lázaro Sel v i .
VAL ENC I A . - I n stal · lació portam metaH i c , sit uada al V ALENC I A . - I n stalación taller carpint ería mecánica.
carrer Molí Nou, 42, a petició del Sr. Pere Flores Raya. sita en calle Molino Nuevo , número 42, a petición de
don Pedro Flores Raya .
P I L E S . -Construcció de cobert per a plac;a d 'aparca­ P I L E S . -Construcción cobertizo para plaza de apar­
men t , situat al carrer La M o t a , a petició del Sr. Caries camien t o , sito en la calle de La Mo t a , a petición de don
Guillem Catala. Carlos Gui llem Cat alá .
Cosa que fem pública perque en prengueu coneixemen t . Lo que se hace público para general conocimiento.

La Di rectora General d ' Urbanisme , La Direct ora General de Urbanismo,


M . a B LANCA B LANQU E R P RATS M A R I A BL ANCA BLANQUER PRATS

1 23 A CORDS de la Comissió Provincial d ' Ur­ 1 23 A CUERDOS de la Comisión Pro vincial de


banisme d 'A lacant, del dia 28 de febrer de Urbanismo de A licante del día 28 de fehre­
1 983. ro de 1 983.

En compliment del que estableix I ' article 44 del Text En cumplimien t o de lo establecido en el art ículo 44
Refós de la vigent Llei del Sól, tot seguit es detallen els del Tex to Refundido de la vigent e Ley del Suelo , a con t i ­
assumptes que foren t ract a t s per la Comissió Provincial nuación s e detallan l o s asun tos que fueron trat ados por
d' Urban isme d ' Alacant , en sessió de 28 de febrer de 1 98 3 . la Comisión Provincial de Urbanismo de Alican t e . en
sesión de 28 de febrero de 1 98 3 .
D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00 5-4-83 301

¡ Assumptes apro vats A suntos aprobados


PEGO .-Modificació parcial del Pla General . PEG O . - M odi ficiación parcial del Plan General .
ALMORAD Í . -Normes subsidi <lries del Planejamen t . ALMORAD I . - Normas Subsidiarias del Planea­
mien t o .
FORMENTERA DEL SEG U R A . -Normes subsidia­ FORMENTERA D E L SEGU R A . -Normas Subsidia­
ries del Planej amen t . La Comissió aprova únicament i rias del Planeami ent o . -La Comisión aprueba ún ica y
excl usiva la zona del Case Antic i suspén d'aprovació les exclu sivamente la zona del casco antiguo y suspende de
Normes pel que fa a la zona d el Case Urba Antic. aprobación las normas en lo referent e en t odo lo no refe­
rente a la zona de casco urbano antiguo.
T I B I . -Normes Subsidiaries del Planejamen t . T I B I . -Normas Subsidiarias del Planeamien t o .
AL TEA. -Pla Parcial «El Aram o, S . A . » . A L TEA. - Plan Parcial E l Ara m o , S . A .

Assumptes que es deneguen Asuntos que se deniegan


AL TEA . -Dues naus promogudes pel Sr. Pere García. AL TEA. - Dos naves promovidas por don Pedro
García .
BANYE R E S . -Nau Promoguda per Cebria Molina BAÑERES. -Nave promovida por Cipriano Molina
! Albero, S . L. Albero, S . L .
E L D A . -Nau promoguda pel Sr. Joan Cantó Rico . E L D A . -Nave promovida por don Juan Cantó Rico .
ASP . -Motel promogut pel Sr . Jesús Pérez Mateos . ASP E . - Motel promovido por don Jesús Pérez
Mateos .
TEU LADA .-M odificació del Pla General i Pla Par­ TEULADA .-Modificación del Plan General y Plan
, cial «Sol Park » . Parcial Sol Par k .
CAMPELLO .- Pla Parcial « L as Lanzas ». CAMPELLO . -Plan P arcial L a s Lanzas .

. A utoritzacions en sol no urbanitzable A u torización en suelo no urban izable


E L X . -Nau promoguda pel Sr. Manuel Pom ares . E L C H E . - Nave promovida por don Manuel Po­
mares.
SANT A POLA. -Sala de festes i discot eca promogu­ SANT A P O L A .- Sala de fiest as y di scoteca promovi­
' da pel Sr. Joan de Déu Pérez. da por don Juan de Dios Pérez.
BENEI XAM A . - I ndústria cabina pintura promoguda BENE J AM A . - In dustria cabina pintura promovida
per la Sra . Dolors H errero . por doña Dolores Herrero .
Cosa que fem pública perque en prengueu coneixement . Todo lo cual se hace público para general conoci-
miento .
El Cap d el D epartament d ' U rbanisme, El Jefe del Depart amen t o Urbanismo,
Director Provincial , P . A . P . , Director Provincial, P . A . P . ,
JOAN ANTONI JORDA JUAN J U AN ANTON IO J O R D A JUAN

J U N T A E L ECTO R A L P R O V I N C I A L J U N T A E L ECTORAL PROV I N C I A L


D E V A LE N C I A DE V A LENCIA

E D l CT E E D I CTO

Per a les finalitats d e l' art icle 1 2 .4 del Reial Decret ­ A los fi nes del artículo I 2-cuatro del Real Decreto­
Llei 20/ 1 977, de 1 8 de marco sobre Normes Elect oral s , es Ley 20/ 1 977, de 1 8 de marzo , sobre Normas Electora­
fa saber que aquesta Junta Elect oral Provincial és const i­ les, se hace saber que esta Junta Elect oral Provincial
tuIda de forma definitiva pels membres següen t s : est á constituida de forma defi n i t iva por los siguien t es
miembros :

President Presiden te
i
I l ' lustríssim S r . Romuald Catala i Fernandez de Pa­ Ilmo. Sr. D . Romualdo Catalá y Fernández de Palen­
¡ lencia , President acci dental de l' Audiencia Provincial de cia. President e accidental de la Audiencia Provincial de
I Valencia, i de la seu a Secció 2. a.
Valencia y de su Sección 2. a .

Vocals Vocales
I l ' lustrí ssim Sr. Vicent H ervas Calat ayud , Magist rat I l m o . Sr. D . Vicent e Hervás Calatayud . Magist rado
de l' Audiencia Territ orial de Valenci a . de la Audiencia Terri torial de Valenci a .
I l ' lustríssim Sr. Adolf Fuer t es Sintas, Magistrat d e Ilmo . S r . D . Adolfo Fuertes Sintas. Magistrado d e la
l ' Audiencia Territorial de Valencia . Audiencia Territ orial de Valenci a .
I l ' lust ríssim S r . Josep Querol Giner, Magist rat de I lmo . S r . D . José Querol Giner. Magist rado d e la
l ' Audiencia Terri t orial de Valencia. Audiencia Terri torial de Valencia.
I l ' lust ríssim Sr. Manu el Delgado Peñat e , Dega de Ilmo. Sr . D, Man uel Delgado Peñate. Decano del
l ' I l ' lustre Col ' legi d ' Advocats d e Valencia . I l ustre Colegio de Abogados de Valencia .
302 5-4-83 D . O. de la G. V. - N ú m . 100

I l ' lustríssim Sr. Antoni Soto Bisquert , Dega de I l m o . Sr. D. Antonio Soto Bisquert . Decano del Ilus­
1 ' I 1 ' lustre Col' legi Notarial de Valencia. tre Colegio Notarial de Valencia.
I l ' lustríssim Sr. Joan M o ntero Aroca, Catedratic de Ilmo. Sr . D . J uan M o n t ero Aroca . Catedrático de
Dret Processal de l a Facultat de Dret de Valencia. Derecho Procesal de la Facu l t ad de Derecho de Valenci a .
I l ' lust ríssim S r . Victoria Frías de la Fuent e , Delegat I lmo . Sr. D . Victoriano Frías d e la Fuent e. Delegado
de l ' I n s t i t u t Nacional d ' Es t adística de Valencia. del I n s t i t u t o Nacional de Estadíst ica de Valenci a .

Secretari Secretario
Sr . Josep Fagoaga Pérez, Secretari de la Secció 2 . a de D . José Fagoaga Pérez . Secret ario de la Sección 2. a
l' Audiencia Provincial de Valenci a . de la Audiencia Provincial de Valencia .
Valencia, a 1 8 de m are; d e 1 983 . Dado en Valencia, a 1 8 de marzo de 1 983.

El Secretari , El Secret ario,


JOSEP FAGOAGA PEREZ JOSE F AGOAGA PEREZ

J U NTA E LECTORA L D ' A L Z I R A J U N T A E L ECTORAL DE ALZIRA

EDICT E E D ICTO

El Sr. Guillem Fortea Castaño, President de la Junta Don Guillermo Forteza Castaño, Presiden te de la
Electoral de Zona d 'A lzira Junta Electoral de Zona de A lzira.
FAIG SABE R : Que -per tal de complir el que disposa HAGO SABER : Que en cumplimiento de lo dispuesto
el paragraf quart de I 'article 1 2 del Reial Decret -L 1ei en el párrafo cuarto del artículo 12 del Real Decret o-Ley
20/ 1 977, sobre Normes Electorals, ha q uedat constit u"ida 20/ 1 977, sobre Normas Electorales , ha quedado const i­
en eí dia de la data defi n i t ivament aquest a Junta Electo­ tuida en el día de la fecha, definitivamente, esta Junta
ral de Zona, de l a forma següen t : Electoral de Zona de la forma siguien t e :
President: Sr. Guillem Forteza Castaño, Jutge d e Pri­ Presidente: Don Guil lermo Fort eza Castaño, Juez de
m era I n s t ancia i I ns t rucció d' Alzira i el seu P art i t . Primera Instancia e Instrucción de Alzira y su part ido.
Vicepresiden t: Miq uel Peris Alonso , Jutge d e Districte Vicepresidente: Don Miguel Peris Alonso, Juez de
d ' Algemesí . Distrito de Algemesí .
Vocal: Sr. Joan Ignasi Lope Sola , Jutge de Districte Vocal: Don Juan Ignacio Lope Sola, Ju ez de Distrito
de Carcaixen t . de Carcaixen t .
Vocal: Sra . M . a Pilar Cerdán Villalba, Jutge d e Dis­ Vocal: Doña M . P i lar Cerdán Vil lalba, Juez de Dis­
a

tricte de Benifai ó . tri t o de Benifai ó .


Vocal: Sr . Francesc Fayos S o s , Dega d e l Col 'legi Vocal: Don Francisco Fayos Sos , Decano d e l Colegio
d' Advocats del partit J udicial d' Alzira . de Abogados del Partido Judicial de Alzira .
Vocal: Sr . Cesar Terol Rosel l , elect or resident a Alzira . Vocal.' Don César Terol Rosell, elector residente en
.
Alzira.
Vocal: Sr . Josep Bernat L1 0bregat Boquera, elector Vocal: Don J osé Bernardo L10bregat Boquera, elect or
resident a Alzi ra. residen te en Alzira.
Secretari: S r . Robert E. Carbonell Botella , Secretari Secretario: Don Roberto E . Carbonell Botella , Secre­
del Jutjat de Primera I nst ancia i I n st rucció d ' Alzi r a . tario del Juzgado de Prim era Instancia e Instrucción de
Alzi ra.
Alzira, a 2 3 d e mare; de 1 98 3 . Dado en Alzi ra , a 23 de marzo de 1 983.

El Secret ari , P . S . El Secretari o , P . S.


D. O. de la G. V. - N ú m . 1 00 5-4- 83 303

CO LECC I Ó C O M P LETA COLECC I O N CO M P LETA


DEL DEL
« D I A R I O F I C I A L D E L A G E N E RA L l TAT cc D I A R I O O F I C I A L D E LA G E N E RA L l TAT
VA L E N C IA N A" VA L E N C IANA"

L'Ad m i n i st rac i ó d e l RD i ari Ofi c i a l de l a G e n e ra· La Ad m i n i st rac i ó n d e l « D i a r i o O f i c i a l de l a Ge­


l i tat V a l e n c i ana» d i s p o s a de c o l e c c i o n s com p le· neral i t at V a l e n c i a n a» d i s po n e de co l e c c i o n e s
tes, que corres p o n e n als anys 1 978, 1 979, 1 980, com p l et a s , q ue corre s p o n d e n a los años 1 978,
1 98 1 i 1 982. 1 979, 1 980, 1 98 1 Y 1 982.

Per d e m a n ar- I os, d i ri g i u·vos a: Para ped i dos, d i r i g i rse a:


«DIA RI OFICIA L DE LA GENERA L/TA TII «DIA RIO OFICIA L DE LA G ENERA L/TA T»
Presidencia Presidencia
Cavallers, 2 Cavallers, 2
VA L ENCIA VA LENCIA
EDITA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA PRESIDENCIA
CAVALLERS. 2 VALENCIA· 1

QUILES ARTES GRAFICAS GRAVADOR ESTEVE 19 VALENCIA 5