Está en la página 1de 16

1

float n1= Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Digite el Primer numero: ");

float n2= Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Digite el segundo numero: ");

float n3= Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Digite el tercer numero: ");

float mayor;

if (n1>n2){

mayor = n1;

}else{

mayor=n2;

if (n3>mayor){

mayor=n3;

JOptionPane.showMessageDialog(null, "El mayor es: "+mayor);


2

int primero=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese un año: ”);

int segundo=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el otro año: ");

int cantmeses=0;

if (primero>segundo){

cantmeses=(primero-segundo)*12;

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Pasaron "+cantmeses+" meses entre "+segundo+" y "+primero+".");

if (segundo>primero){

cantmeses=(segundo-primero)*12;

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Pasaron "+cantmeses+" meses entre "+primero+" y "+segundo+".");

if (primero==segundo){

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Los años no pueden ser iguales");

}
3.

float base=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Base:");

float altura=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Altura:");

float areatrian = (base*altura)/2;

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Area del triangulo es: "+areatrian+".");

4.

float capacidad=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Digite la capacidad de la manguera (litros*minuto):");

float tiempo=50/((capacidad/1000)*60);

JOptionPane.showMessageDialog(null,"El tiempo de llenado del tanque de 50 metros cubicos sera de: "+tiempo+".");
5. float adquisanda=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Valor proveedor compra de sandalias:");

float adquitenis=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Valor proveedor compra de Tenis:");

float adquimoca=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Valor proveedor compra de mocasines:");

float valvensanda=(float) (adquisanda+(adquisanda*0.55));

float valventenis=(float) (adquitenis+(adquitenis*0.55));

float valvenmoca=(float) (adquimoca+(adquimoca*0.55));

String nom = JOptionPane.showInputDialog(null,"Nombre del cliente: ");

int cantsan=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Pares de sandalias:");

int cantten=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Pares de tenis:");

int cantmoca=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Pares de Mocasines:");

float preciov=(valvensanda*cantsan)+(valventenis*cantten)+(valvenmoca*cantmoca);

float des=(float) (preciov*0.08);

float primertotal=preciov-des;

float total=(float) (primertotal+(primertotal*0.19));

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Nombre cliente: "+nom+" Valor venta="+preciov+", Descuento="+des+", Ven-Des="+primertotal+",


Gran Total="+total);
6.

float n1= Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Digite el primer numero:”);

float n2= Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Digite el segundo numero: ");

float n3= Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Digite el tercer numero: ");

float n4= Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Digite el cuarto numero: ");

float n5= Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Digite el quinto numero: ");

float promedio = (n1+n2+n3+n4+n5)/5;

float mpro = promedio/2;

JOptionPane.showMessageDialog(null, "El promedio es "+promedio+" y la mitad del promedio es= "+mpro);

7.

int num1= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el primer numero: ");

int num2= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el segundo numero: ");

int num3= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el tercer numero: ");

int num4= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el cuarto numero: ");

int num5= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el quinto numero: ");

List numerosprimos = new ArrayList();

int contgen= 0;
int cont1=0;

for (int i=1;i<=num1;i=i+1)

if (num1%i == 0){

cont1++;

if (cont1==2){

numerosprimos.add(""+num1);

contgen++;

int cont2=0;

for (int i=1;i<=num2;i=i+1)

if (num2%i == 0){

cont2++;

if (cont2==2){

numerosprimos.add(""+num2);

contgen++;

}
int cont3=0;

for (int i=1;i<=num3;i=i+1)

if (num3%i == 0){

cont3++;

if (cont3==2){

numerosprimos.add(""+num3);

contgen++;

int cont4=0;

for (int i=1;i<=num4;i=i+1)

if (num4%i == 0){

cont4++;

if (cont4==2){

numerosprimos.add(""+num4);

contgen++;

}
int cont5=0;

for (int i=1;i<=num5;i=i+1)

if (num5%i == 0){

cont5++;

if (cont5==2){

numerosprimos.add(""+num5);

contgen++;

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hay "+contgen+" Numeros primos: "+numerosprimos+".");

8.

int num1= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el primer numero: ");

int num2= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el segundo numero: ");

int num3= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el tercer numero: ");

int num4= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el cuarto numero: ");

int num5= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el quinto numero: ");


List numerospares = new ArrayList();

int contgen= 0;

if (num1%2 == 0){

numerospares.add(""+num1);

contgen++;

if (num2%2 == 0){

numerospares.add(""+num2);

contgen++;

if (num3%2 == 0){

numerospares.add(""+num3);

contgen++;

if (num4%2 == 0){

numerospares.add(""+num4);

contgen++;

if (num5%2 == 0){

numerospares.add(""+num5);

contgen++;
}

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hay "+contgen+" Numeros pares: "+numerospares+".");

9.

int num1= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el primer numero: ");

int num2= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el segundo numero: ");

int num3= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el tercer numero: ");

int num4= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el cuarto numero: ");

int num5= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el quinto numero: ");

List numerosimpares = new ArrayList();

int contgen= 0;

if (num1%2 != 0){

numerosimpares.add(""+num1);

contgen++;

if (num2%2 != 0){

numerosimpares.add(""+num2);

contgen++;

}
if (num3%2 != 0){

numerosimpares.add(""+num3);

contgen++;

if (num4%2 != 0){

numerosimpares.add(""+num4);

contgen++;

if (num5%2 != 0){

numerosimpares.add(""+num5);

contgen++;

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hay "+contgen+" Numeros impares: "+numerosimpares+".");

10.

float n1=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese la Nota 1: ");

float n2=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese la Nota 2: ");

float n3=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese la Nota 3: ");

float prom=(n1+n2+n3)/3;
if (prom<3){

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Promedio= "+prom+" > Reprobado.");

if (prom>=3){

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Promedio= "+prom+" ---> Aprobado.");

11

float marinas=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese la cantidad de millas marinas: ");

float metros=marinas*1852;

JOptionPane.showMessageDialog(null,""+marinas+" Millas marinas son iguales a "+metros+" metros.");

12

float compra=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Valor de la compra: “);

float descuento=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Valor del descuento: “);

float ahorro=(descuento*100)/compra;

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Descuento= "+descuento+" representa el ahorro "+ahorro+"% de la compra realizada por valor de:
"+compra+".");
13

int num1= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el primer número: “);

int num2= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el segundo número: “);

int suma=num1+num2;

int resta=num1-num2;

int multiplicacion=num1*num2;

float division=num1/num2;

int resto=num1%num2;

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Numeros: "+num1+", "+num2+". Suma="+suma+", Resta= "+resto+", Producto="+multiplicacion+",


Division="+division+", Modulo="+resto);

14.

Int numero=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(“Ingresa un número: ”);

int ultimodigito = numero%10;

JOptionPane.showMessageDialog(null,"El último digito del número ”+numero+” es “+ultimodigito);

15.

float base=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Base: ”);

float altura=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Altura: ”);


float area = (base*altura)/2;

float sum= ((base*base)+(altura*altura));

float hip = (float) Math.sqrt(sum);

float perimetro = hip+base+altura;

JOptionPane.showMessageDialog(null,"El área del triángulo cuya base mide "+base+" y la altura "+altura+" es: "+area+", y el perimetro es:
"+perimetro);

16.

float segundos=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el tiempo en segundos: ");

float minutos=segundos/60;

float hora=segundos/3600;

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Segundos="+segundos+", Minutos="+minutos+", Horas="+hora);

17.

float km=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Kilometros recorridos: “);

float pg=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Precio de la gasolina por litro: “);

float tg=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Dinero gastado en gasolina: “);

float th=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Tiempo en horas empleado en el recorrido: “);

float tm=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Tiempo en minutos empleado en el recorrido: “);


float resultado1=(100*tg)/k;

float resultado2= pri1/pg;

float 1k=resultado1/100;

float 2k=resultado2/100;

float km=k/th;

float ms=(k*1000)/(tm*60);

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Consumo euros cada 100km: "+resultado1+", Consumo litros cada 100km: "+resultado2+".");

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Consumo euros cada 1km: "+1k+", Consumo litros cada 1km: "+2k+".");

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Velocidad media km/h: "+km+", Velocidad media m/s: "+ms+".");

18.

float COP=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Dinero en pesos colombianos:");

float USD=(float) (COP/3467.20);

float EUR=(float) (COP/3845.29);

float MXN=(float) (COP/176.59);

float ARS=(float) (COP/63.24);


JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pesos colombianos: "+COP+", equivalen a: "+USD+" USD, "+EUR+" EUR, "+MXN+" MXN, "+ARS+"
ARS.");

Intereses relacionados