Está en la página 1de 44

Ceip Cas Serres – 07001435

Carrer del Músic Fermí Marí, 53

Eivissa, 07800

Telf/fax: 971-303-811

Adreça electrònica: ceipcasserres@educaib.eu

Adreça web: ceipcasserres.org

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14 1


INDEX

Pàg.
1. Diagnòstic inicial. 3-4
2. Actuacions per al curs 2018 -2019 5-11
3. Organització general del centre:
a) Calendari i horari general. 12
b) Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre . 12-14
c) Mesures per l’aprofitament dels espais i recursos. 15
d) Calendari de reunions i avaluacions. 16-20
4. Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics. 21
Resultats de la prova censal i propostes d’actuació.
5. Plans específics del centre. Programa d’activitats complementàries i extraescolars. 22-25
6. Desenvolupament dels projectes institucionals. 26

ANNEXOS
Annex 1: Programacions didàctiques, programacions d’aula i adaptacions curriculars. Pla 27-33
d’actuació de l’equip de suport.
Annex 2: Pla de formació del professorat. 34
Annex 3: Projecte Pati Coeducatiu. 35-43
Annex 4: Memòria administrativa. 44
Annex 5: Avaluació de la PGA. 45
Annex 6: Acta d’aprovació de la PGA pel Consell Escolar. 45

DIAGNÒSTIC INICIAL

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14 2


MODIFICACIONS EN EL CONTEXT DEL CENTRE
El curs escolar comença amb un grup més de 4t d’Educació Infantil, iniciant el curs amb
186 alumnes, 60 d’educació infantil i 126 d’educació primària.

En total, el claustre està integrat per 23 docents i una ATE. Cal dir que comptem amb
una mestra més, per la concessió del Projecte d'Innovació Pedagògica i mitja mestra més, per
ser Centre d'Atenció Preferent. Així, tenim 2 mestres de Pedagogia Terapèutica (una d’elles amb
funcions de Cap d’Estudis), una mestra i mitja d’Audició i Llenguatge i una mestra d’Atenció a la
Diversitat (amb funcions de Secretària).

Tal i com ja hem reflectit en altres ocasions, ens continua preocupant la gran fluctuació
de matrícula que tenim durant el curs, amb altes i baixes constants motivades principalment per
motius laborals atès que la majoria de les famílies són de fora de l'illa que han vingut a treballar
de temporada, sent una minoria els que canvien per proximitat del centre amb el seu domicili.

Pensem que, a més de la feina que ens correspon a nosaltres com a centre i com a
docents, les institucions s’haurien de plantejar mecanismes per evitar aquesta situació: reduint
ràtios a tots els centres escolars, repartint equitativament l’alumnat NESE i continuant amb la
millora de l'organització del transport públic al municipi per tal de permetre la mobilitat del nostre
alumnat, tant a l’entrada com a la sortida de l’escola.

PRINCIPALS MODIFICACIONS GLOBALS EXTRETES DE


LA MEMÒRIA DEL CURS ANTERIOR

La Programació General Anual s’ha realitzat a partir dels objectius del Projecte de Direcció
i de les conclusions extretes a la Revisió del Sistema-Memòria 2018-2019, així com de les
propostes del Claustre i del Consell Escolar.

Una proposta que va sorgir de la Memòria va ser la necessitat de dur a terme un canvi
metodològic. En aquest sentit, al Pla de Formació del centre queda reflectit l'interès del claustre
en iniciar una formació en Projectes de Treball lligat a l’Aprenentatge Cooperatiu, per a continuar
duent a terme el canvi metodològic que demanden els docents donant resposta a les necessitats
dels nostres infants. Aquesta eina ens ajudarà a la millora del rendiment acadèmic de l’alumnat,
objectiu prioritari del Pla Estratègic i del Pla d'Innovació Pedagògica.

També es continuarà amb els Ambients a Educació Infantil aquest curs, donant continuïtat
a la metodologia iniciada el curs passat i amb els Tallers d’Estimulació Oral, oferint una resposta
adient a les necessitats educatives dels infants amb dificultats de llenguatge.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14 3


A la memòria es va fer palès la necessitat de donar un caire diferent als tallers. Així,
aquest curs, s’han augmentat a 4 setmanals les hores dels tallers, incloent en ells continguts
curriculars que seran avaluats tant per l’alumnat com pels mestres que els imparteixen.

Un altre aspecte que també s'ha reflectit és la necessitat de dur a terme més claustres
per a compartir experiències, on tots puguin participar i siguin escoltats, per tal d'adquirir noves
visions i formes de treballar. Per això, s’ha contemplat al calendari de reunions al menys un
claustre pedagògic mensual.

D'altra banda, és menester obrir l'escola a les famílies, engegant estratègies que les facin
sentir part de la nostra comunitat educativa i donant a conèixer, als mitjans de comunicació i a
les xarxes socials, les diferents activitats que es duen a terme al centre per tal de millorar la
nostra imatge exterior. Així mateix, es durà a terme una jornada de portes obertes o algun tipus
d'activitat per a donar a conèixer l'escola fora de l'àmbit educatiu per tal d'arribar a tota la
societat.

Es reflecteix la voluntat d'implicar més a l'APIMA en les activitats del centre, captant més
socis i implicant a més famílies pel bé comú de tots els implicats i, principalment, dels infants.

Essent conscients de la diversitat d’alumnat que tenim, posarem en marxa, gradualment,


tècniques per treballar l’educació emocional i la resolució de conflictes amb el nostre alumnat,
prioritzant dins l'horari una hora setmanal de tutoria i posant en marxa els/les alumnes
mediadors/es. A banda d’això, s’han prioritzat els suports dins l’aula durant quasi bé tota la
jornada escolar a tots els cursos, augmentant les reunions d’E.C.E a dues o tres per mes, per
tal de poder programar conjuntament els Projectes de Treball, les activitats d’Aprenentatge
Cooperatiu i els Tallers, implicant a tot el professorat del centre.

Continuant amb aquesta línia es va decidir, i així consta a la Memòria, engegar un el


Projecte de Patis Coeducatius (incloent el projecte ofert per l’Ajuntament d’Eivissa del Banc de
l’amistat en el que participarem aquest curs), habilitant espais i espais al pati per tal de fer un
pati igualitari per nens i nenes i, oferint a l’alumnat activitats més pausades. A banda d'això,
també s'obrirà la biblioteca un altre dia ja que ha estat una demanda per part dels alumnes.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14 4


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

ACTUACIONS PER AL CURS 2019-2020


CURS CURS 17- CURS
INDICA- META 19-20 FREQÜÈN RESPON-
ÀMBIT OBJECTIU 18-19 18 16-17 ACCIONS
DOR MILLO- VALOR VALOR VALOR -CIA SABLE
REF
RA ASSOLIT ASSOLIT ASSOLIT
% - Augment de les activitats d'expressió oral per tal
d'alumnes de millorar la competència lingüística dels alumnes.
Millorar la aprovats a
competència l’àrea de 42 42 50 - - Organització de tallers, desdoblaments, suports o
en castellà agrupaments per competència lingüística a les
comunicació amb més àrees de Llengua Catalana i Llengua Castellana que
lingüística a d'un 6. permetin una atenció més individualitzada dels Equip
l'àrea de alumnes. directiu/
llengua ≥5% Trimestral
% Equip docent
catalana i d'alumnes - Dur a terme més reunions de coordinació del tre- de 1r i 2n
llengua aprovats a ball entre els tutors/es i els/les membres de l'equip
castellana l’àrea de 33 33 50 - de suport que entren dins l'aula.
de 1r i 2n català
d'E.P. amb més - Treballar de forma globalitzada els continguts a
d'un 6. partir dels diferents projectes, treball cooperatiu i
tasques competencials.
- Reunions docents per a l'elaboració de material
didàctic i presentació al claustre d'alguna activitat
ÀMBIT
pedagògica realitzada.
ACADÈ-
MIC I
- Ús dels materials elaborats.
PEDAGÒ
Elaborar
GIC
materials - Implicació de l'alumnat en l'elaboració dels seus
Percentat-
didàctics per propis materials, enregistrant el procés i visualit-
ge de Equip
donar zant la feina feta.
grups que 30 ≥10% 30 20 Trimestral Directiu/
resposta als 30
creen Claustre
projectes - Intercanvi d'experiències amb línies pedagògi-
material.
d’aula i als ques afins.
tallers.
- Repositori digital al Drive, amb carpetes organit-
zades per cursos on compartir enllaços del material
didàctic fet a l'ordinador, per a què cada mestre/a
el pugui adaptar i imprimir: bingos, fitxes de pre-
guntes i respostes, jocs de taula...
Assolir els Percentat-
Equip
objectius i ge - Assignació d'un/a mestre/a tutor/a pels nouvin-
Directiu/
continguts d'aprovats 73 ≥70% - - guts/des. Trimestral
73 Claustre
de les àrees a les

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

de CN i CS, diferents - Primers 15 dies de curs, dedicar un temps diari a


matemàtiqu àrees. treballar la cohesió de grup amb dinàmiques de
es, llengües l'àmbit A.
i artística.
(Objectiu - Després de la quinzena fer, com a mínim, una di-
PIP) nàmica de l'àmbit A mensual per mestre/a i grup.
Augmentar
la motivació - Durant la primera setmana d'octubre, s’establiran
dels els grups heterogenis de cada classe (grups base).
alumnes/as. La 1a. setmana serà de prova i la 2a. s’utilitzarà
(Objectiu per fer els canvis pertinents. Després es mantin-
PIP) dran tot el trimestre, si n'és el cas. A infantil, la
creació de grups es farà de forma progressiva, res-
Augmentar pectant el període d'adaptació a 4t E.I. I les pare-
el grau lles cooperatives a 5è i 6è E.I, i al 3r trimestre de
d'implicació Percentat- 5è d’E.I. (depenent del grau de maduració), co-
i iniciativa ge mençaran a fer-se els grups base, atribuint càrrecs.
dels d'alumnes A 6è E.I. funcionaran a partir de grups base. Equip
alumnes/as. que Trimestral Directiu/
(Objectiu - -
milloren ≥90% 80 - Comissió d’Aprenentatge Cooperatiu. Claustre
PIP) 80
les
competèn- - Dinàmiques i estructures dels àmbits A, B i C, se-
cies. gons l'àrea a treballar.
Augmentar
el grau de - Projecte de Treball Cooperatiu (decret de mínims
comprensió inclòs).
del que es
fa i del per - Formació del professorat.
què es fa.
(Objectiu -Passar una enquesta a l’alumnat per saber què
PIP) espera quan ve al centre i quin tipus d’activitats
són les que li agraden més.
- Revisió trimestral de les actes.
% de
propostes
- Dur a terme els acords de tots els processos.
de millora
Millorar
ÀMBIT sorgides al
l’organitzaci - Dur a terme accions de millora i suggeriments
NORMA- Claustre, Equip
ói 25 que ens aportin una millora continua.
TIU I
coordinació
CCP i 25 ≥5% 15 10 Trimestral Directiu/
ORGA- Consell - Tenir en compte les propostes que sorgeixin de la CQ
dels
NITZATI Escolar CCP, el Claustre i el Consell Escolar.
docents.
U que s'han
dut a
terme. - Calendari de reunions en començar el curs.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

-Establir un calendari d’activitats complementàries


a l’abast de tothom.
- Traspàs d'informació entre tutors/es de les dife-
rents etapes.

- Programació de les actuacions que es duen a


terme entre les diferents etapes educatives (IES,
seguiment acadèmic, etc.).

- Establiment d'una sessió a la setmana al 3r tri-


mestre perquè els alumnes de 6è d’E.I. vagin al
pati de primària i facin una sessió dins l'aula amb
els alumnes de 1r.

- Demanda de les qualificacions d'antics alumnes


de l'IES.

- Establiment d'un calendari de reunions de coordi-


nació al llarg del curs.

- Xerrada a l'IES pels nens/es de 6è.

- Formació als mestres en Noves Tecnologies per


tal que la informació arribi a tot el claustre.

- Coordinació per afavorir l'accés a les noves


tecnologies com a eina facilitadora de comunicació.

- Utilització del Gsuite per part de tot el claustre.

- Gestió tota la informació pels mestres mitjançant


el Gsuite.
Percentatg
e de grups - Projecte CEPS (eix Educació Emocional).
Millora de que Equip
l’ambient de treballen - Aplicació de tècniques adients per a la resolució Directiu/
de conflictes: Trimestral
treball al diferents 37 ≥20% 37 22 11 Comissió de
centre. tècniques • Pràctiques restauratives. convivència
de • Racó d'escoltar i parlar per a resoldre els
resolució conflictes del pati.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

de • Alumnes/as responsables que facin de


conflictes. mediadors.

- Creació de la figura del delegat a partir de 4t de


primària per afavorir la seva participació en decisi-
ons del centre.

- Projecte Patis Coeducatius. S'inclouran diferents


jocs de pati com: jocs de taula, bitllets, construcci-
ons..., creant un responsable dels jocs de pati per
aules. Cada setmana tocarà a un curs diferent
treure els jocs i guardar-los.

- Potenciació de la comunicació i la participació


entre els membres del claustre.

- Afavoriment de l'adaptació als mestres


nouvinguts a la dinàmica del centre.

- Claustres democràtics on s'afavoreixi l'escolta.

- Dinàmiques de cohesió d’Aprenentatge


Cooperatiu als claustres.

Distribuir
horaris en
funció dels
alumnes i - Distribució de l'alumnat, per cicles, als tallers.
dels tallers.
(Objectiu
Grau de
PIP)
satisfacció
Ampliar el
d'alumnes
material Equip
/as i - Distribució dels horaris per tal que hi hagi dos
manipulatiu Directiu/
mestres/a 7 ≥8 7 - - mestres a cada taller i dins les aules durant tot el Trimestral
dels tallers. Claustre
s dia.
(Objectiu
participant
PIP)
s.
Distribuir
l'horari en
- Distribució dels horaris per tal de poder fer el
funció del
desdoblament dels grups durant el treball d’aula i
desdoblame
els escacs.
nt que es du
a terme al

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

Treball
d’aula i els
escacs.
(Objectiu
PIP)

Iniciar la
formació en
Projectes de
- Segons petició a FeC (Veure punt. Pla de Forma-
Treball
ció PIP).
lligats a
l’Aprenentat
Grau de - Estades Pedagògiques amb el CEIP S’algar de Equip
ge
transferèn Porto Colom. Directiu/
Cooperatiu.
cia dels 8 ≥8 - - Comissió
(Objectiu 8
continguts - Informació als mestres de diferents opcions for- Treball
PIP) Trimestral
apresos a matives mitjançant el representant del CEP. Cooperatiu i
Consolidar
les aules. Projectes/Cla
la formació
- Oferta d'activitats de formació a distància. ustre
en avaluació
competencia
- Motivació per part de l'equip directiu.
l. (Objectiu
PIP)

- Implicació de les famílies en tallers, festes,


celebracions, festivals, etc.

- Coordinació amb l'APIMA envers l'organització de


les festes escolars, si escau.
Ampliar la
ÀMBIT
participació - Informació de les actuacions i activitats que es
DE Percentatg
de les duran a terme al centre, mitjançant la Web,
PARTI- e de
famílies en Facebook, etc.
CIPACIÓ participaci
les activitats 25 Equip
DE LA ó de les 25 ≥50 15 - Trimestral
lúdiques - Tots els mestres incentiven als alumnes a què Directiu
COMUNI famílies
realitzades engresquin a les famílies en la participació de les
TAT convoca-
al centre. activitats realitzades al centre.
EDUCAT des.
(Objectiu
IVA
PIP) - L’Equip Directiu fa difusió als diferents mitjans de
comunicació mitjançant notes de premsa cada cop
que s’ha de dur a terme una activitat.

- Es demana col·laboració a les famílies en totes les


activitats que es duran a terme, mitjançant el

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

contacte directe amb les famílies, amb notes


internes, la Web del centre o les xarxes socials.

- Es fan reunions amb l’APIMA per tal que ens


ajudin a què les famílies participin activament de
les activitats.

- Els mestres tutors/es fan difusió de totes les


activitats que es duran a terme a les reunions amb
les famílies, com per exemple: trencada, festa de
Nadal, actuació a la residència d’ancians,
Carnestoltes, Jornades Culturals, cursa solidària,
Halloween, Projecte CEPS, Tallers, Postals
solidàries, Sant Jordi, etc.
- Participació de les famílies en diferents activitats
relacionades amb la temàtica estudiada.
Percentatg
e de grups - Implicació de les famílies en el Bloc d'aula.
Promoure la que
participació realitzen - Activitats on s'afavoreixi el coneixement de les
de les activitats 55 diferents cultures que cohabiten al centre amb la Equip
55 ≥ 50 44 33 Trimestral
famílies en dins l'aula col·laboració dels pares/mares. Directiu
activitats amb la
dins l'aula. participaci - A Educació Infantil s’ha iniciat aquest curs el
ó de les “Protagonista de la setmana”.
famílies.

Publicar als
mitjans de
comunicació
Augment - Difusió de les activitats que es realitzen al centre
ÀMBIT i a les
del per diferents vies: premsa, ràdio, xarxes socials, ... Equip
DE xarxes 123 ≥ 20% 123 101 50 Trimestral
nombre de Directiu
GESTIÓ socials les
seguidors. - Difusió dels tríptics del centre.
I activitats
ADMINI realitzades
S- al centre.
TRACIÓ Fomentar la Percentatg - Elaboració del full de demanda.
DE comunicació e
CENTRE i la d'incidènci 70 - Emplenament de les graelles de seguiment. Equip
70 ≥ 10% 70 60 Trimestral
coordinació es resoltes directiu
entre les per a - Instàncies i reunions amb les Administracions
Administraci millorar corresponents per adequar les infraestructures.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

ons per les


adequar les infraestruc - Recollida de propostes fetes i devolució per part
infraestructu tures i el de la CCP.
res i el seu seu
mantenimen mantenim
t. ent.
Número - Realització d’un informe per escrit de la situació
de econòmica del centre, explicant quines despeses es
Informar al
vegades poden fer per aula.
claustre de
que -
la situació - ≥2 - - Trimestral Secretària
s’informa - El mes d’abril es passarà als docents la quantitat
econòmica
durant el que queda per gastar fins a final de curs.
del centre.
curs
escolar.
- L'Equip Impulsor vetllarà perquè tot el claustre
estigui informat, assabentat i implicat en el
funcionament de l’eina d’autoavaluació.
Número
Aplicar l'eina d'àmbits a - L'Equip Impulsor garantirà i planificarà el
d'autoavalua millorar i seguiment de les àrees de millora dels diferents
Equip
ció al planificar 2 àmbits (si escau).
1 ≥1 - - Trimestral directiu/Equi
centre. a la PGA
p Impulsor
(Objectiu com a - L'Equip Directiu planificarà els àmbits a millorar a
PIP) objectiu la PGA, com a un objectiu del centre.
de centre.
- Participació del claustre en l'aplicació de l'eina
d'autoavaluació del centre.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE

a) CALENDARI I HORARI GENERAL

CALENDARI ESCOLAR CURS 2019-2020

Inici de les activitats lectives: 11 de setembre de 2019.


Finalització activitats lectives: 19 de juny de 2020.
Vacances escolars i dies festius: Nadal, 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
Pasqua, 9 d'abril al 19 d’abril ambdós inclosos.
Són festius: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre. Dia no lectiu: 2 de març.
Dies de lliure disposició 4 de novembre i 2 de març.
Dies substitutoris de festes locals: 27 de febrer i 4 de maig.
Total dies lectius: 176 dies.

HORARI GENERAL DEL CENTRE

Horari lectiu del centre: 9 a 14 hores.


Horari d’exclusiva: 8 a 9 del matí, a excepció de dimarts (14 a 15 hores).
Horari sessions de classe: les establertes a la normativa.
Horari activitats extraescolars: 16.00 a 18.00.
Horari escola matinera: 7.45 a 9.00.

b) CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS DEL


CENTRE.
CRITERIS PEDAGÒGICS

Els horaris s'elaboren seguint la normativa vigent establerta per la Conselleria d’Educació i
Universitat.

ALUMNAT DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL: c onfeccionats a partir de


perspectiva globalitzadora, els ambients i les tres àrees curriculars.

ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA: després de pactar amb el claustre, es va decidir assignar


4 hores de tallers, 2 hores de treball a l’aula i 8 hores de Projectes, juntament amb les hores dels
especialistes.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

L’horari s’estructura de manera que es prioritzi l’assignació de professorat en equips de treball,


facilitant així que els membres d’un mateix cicle puguin coordinar-se millor dins del mateix.
S’ha procurat que el tutor faci el major número d’hores dins el grup. A més a més, s’han
estructurat els suports de manera que hi haurà dues persones a cada taller. Cal afegir que el
fet de tenir les persones de suport assignades al cicles, ha suposat que es puguin ampliar les
hores de reforç a les aules, quedant la major part del dia, dos mestres dins cada aula. També
es faran desdoblaments d’escacs i anglès.
També s’estableix als horaris com a mínim una sessió diària de lectura a cada grup.

CONTROL D'ACOMPLIMENT PER PART DE L'ALUMNAT:

L' horari és d'obligat compliment per part de tot l’alumnat matriculat al centre. Això implica:

• Control de l'assistència i dels retards per part dels mestres (tutors/es i no


tutors/es).

• Seguiment del protocol d'absentisme del centre segons normativa establerta per
la Conselleria d'Educació i Universitat.

ENTRADES D'ALUMNAT DESPRÉS D'INICIAR LA JORNADA

Es seguiran les instruccions establertes al Reglament d'Organització i Funcionament de


Centre.

PROFESSORAT

Data d'incorporació del professorat: Segons calendari escolar establert per la


Conselleria d’Educació i Universitat.
Horari del professorat de 8:00hs a 14 h., excepte dimarts que és dia d'atenció a pares i mares,
de 8:50hs. a 14:50 h.

CRITERIS PER A COBRIR LES ABSÈNCIES DELS MESTRES

EN GENERAL

A l'inici de curs s'elabora un pla de substitució de professorat per tal d'afavorir la docència a les
classes i la deguda atenció als alumnes durant l’absència de qualsevol mestre/a.
Tots els mestres sense docència directa a un gran grup, en una determinada sessió, estan
obligats a cobrir l'absència dels seus companys/es quan així se l'indiqui la directora o la cap
d'estudis.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

EN PARTICULAR

Per substituir a qualsevol mestre tutor o especialista es seguirà un ordre segons el protocol
següent:
- Mestres que estan fent el suport al grup en el moment.
- Mestres que no tenen atenció directa a un grup.
- Mestres en reducció de jornada, majors de 55 anys.
- Equip directiu.

ORIENTACIONS SOBRE ELS DEURES O TASQUES A LA LLAR

Tenint en compte la normativa vigent, els deures o tasques escolars, es fan per:
1. Adquirir una sèrie d'hàbits de feina i responsabilitat.
2. Reforçar continguts treballats o recerca d'informació.
3. Flexibilitzar temps i poder acabar el que s'ha iniciat a classe.

És per això que considerem important no sobrecarregar a l'alumne/a, la correcció i


autoavaluació i la distribució d'àrees setmanalment, en el cas de 4t, 5è i 6è.

En el cas de 1r, 2n i 3r, no s'enviaran deures entre setmana, en tot cas s'emportaran les feinetes
sense acabar dins classe.

A 4t, 5è i 6è, en principi, no s’enviaran deures entre setmana, en tot cas s'emportaran les feinetes
sense acabar dins classe. En el cas que, per alguna activitat en especial s’hagin de posar deures,
l’equip docent es posarà d’acord per a no carregar a l’alumnat.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

c) MESURES PER A L’APROFITAMENT DELS ESPAIS I RECURSOS.


ESPAIS USOS MATERIALS
1.- AULA D’USOS 1.- Psicomotricitat. Material específic de psicomotricitat.

MULTIPLES. 2.- Escola matinera.


3.- Activitats complementàries di-
verses.
4.- Menjador.

2.- BIBLIOTECA. A més dels propis: Llibres de consulta i lectura classificats


1. Aula de Religió. per cicles, en llengua castellana i
2.-Aula de Suport. catalana.
3.-Reunions de coordinació Docent. Jocs de taula.
4.- Reunions de Claustre i Consell Biblioteca de consulta del professorat i
Escolar. dels infants.
5.- Consulta i recerca de material. Material didàctic.
6.- Escola matinera. Material digital.

3.- AULA D’INFORMÀTICA. 1.-Suport TIC a infantil i Primària. Material informàtic de diferents tipus.
2.-Aula de Suport. 14 ordinadors sobretaula. PDI i canó
projector.

4.- AULA DE PEDAGOGIA 1.-Suport individual i Petit grup Ordinador de sobretaula.

TERAPÈUTICA. alumnat NESE. Material específic de reforçament i


adaptacions específiques.
Jocs didàctics.

5.- AULA D’ATENCIÓ A LA 1.-Suport alumnat Incorporació Material específic d’acollida i

DIVERSITAT. Tardana. reforçament.


2.-Suport en petit grup alumnat Jocs didàctics.
NESE.

6.- AULA D’AUDICIÓ I 1.-Suport alumnat NESE. Ordinador de sobretaula.

LLENGUATGE. Material específic.

7.- AULES DE GRUP. 1.-Activitats d’aula. Ordinador de sobretaula per al


professorat.
Carretó amb microportàtils a les aules
de cinquè i de sisè de primària.
Material imprès d’editorial.
Material digital.
Mobiliari inventariat.
8.- SALA DE PROFESSORS. 1.- Esmorzar i temps d'esbarjo. Nevera.
Microones.
Torradora.
Estris de cuina.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny 14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

d) CALENDARI DE REUNIONS I AVALUACIONS

CALENDARI DE REUNIONS DE COORDINACIÓ


REUNIÓ COMPONENTS ACCIONS RESPONSABLE/S TEMPORITZACIÓ
Directora, Cap d'estudis,
coordinadors d’ECE i coor- Coordinar les accions peda-
La directora és l'encarre-
dinadora de Qualitat. Ex- gògiques que conformen el
CCP gada de convocar les reu- Mensual.
cepcionalment, es poden procés d'ensenyament-apre-
nions.
convocar altres mes- nentatge.
tres/as.
Seguiment del grau de con-
secució dels objectius anuals
Els tutors/ les tutores de (generals i d'àrees). Acords
COORDINACIÓ cada un dels grups i un i propostes de millora.
membre de l'equip – Seguiment dels resultats Els coordinadors / les co-
DOCENT
directiu. Segons el nostre dels projectes de treball i els ordinadores de cicle s'en-
EQUIPS DE tallers. carreguen de convocar
ROF, els cicles són: Ed.
COORDINACIÓ – Acords per la millora, si cal, les reunions segon els 2 o 3 sessions al mes.
Infantil; 1r cicle de
EDUCATIVA en els resultats de les àrees terminis establerts i d'ai-
primària (1r, 2n i 3r
cursos); 2n cicle de de llengües i matemàtiques. xecar les actes correspo-
primària (4t, 5è i 6è – Acords referits al Projecte nents.
cursos). de centre.
– Qualsevol tema que l'equip
docent consideri i que afecti
directament al grup.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

Seguiment de l'alumnat, en
general, tant curricular com
la informació que el
Tots els mestres que tutor/la tutora pugui aportar
imparteixen docència de les entrevistes amb les
directa al grup d'alumnes famílies.
així com els mestres/as – Pla d'acció tutorial: accions
de suport que hi Els tutors / les tutores de
conjuntes i coordinades.
intervenen. Tenint en cada grup són els encar-
– Proposta i seguiment
compte que els regats de convocar els
EQUIPS DO- d'activitats complementàries.
mestres/as especialistes – Seguiment dels projectes mestres, seguint els me- Al menys, mensual
CENTS
són tutors/es, només canismes establerts així
de treball i els tallers:
assistiran a les reunions establir mecanisme de feina, com d'aixecar les actes
que siguin adientment corresponents.
objectius,
convocats/des perquè els criteris d'avaluació, etc. per
punts de l'ordre del dia desprès tractar-ho a les
així ho aconsellin. reunions de cicle.
– Qualsevol tema que l'equip
docent consideri i que afecti
directament el grup.
Coordinació curricular.
El tutor/la tutora del grup
Traspàs d'informació d'alum-
Els tutors/es dels dife- superior s'encarrega de
INTERCICLE nat. Trimestral.
rents grups. fer la convocatòria i d'ai-
Coordinació, si cal, d’activi- xecar l'acta.
tats.
Les mestres: PT, AD, AL.
Igualment hi formen part, La coordinadora s'encar-
EQUIP DE SU- la cap d'estudis en repre- Seguiment de l'alumnat rega de fer la convocatò-
Setmanal.
PORT sentació de l'equip direc- NESE. ria i d'aixecar les actes
tiu i els membres de l'E- corresponents.
OEP assignats al centre.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

Mestres de l’equip de su- La coordinadora de


EQUIP DE SU-
port que intervenen al ci- Seguiment de l’alumnat l’equip de suport fa les
PORT MÉS CI- Trimestral.
cle, membres de l’EOEP, NESE. convocatòries i aixeca
CLES
tutors/es dels cicles. l’acta.
La directora és l'encarre-
gada de realitzar les con-
Tots els mestres que con- vocatòries, seguint l'esta-
Tot el que està establert al blert. Al menys, una reunió
CLAUSTRE formen la plantilla del
ROC. trimestral.
Ceip Cas Serres. La secretària s'encarrega
d'aixecar les actes corres-
ponents.

Directora, cap d'estudis, Tot allò que afecta a la convi- La directora s'encarrega
un/a mestre/a elegit entre vència del centre. de fer les convocatòries.
COMISSIÓ DE els membres del Consell El mestre s'encarrega Al menys una al tri-
CONVIVÈNCIA. Escolar. Un pare/una d'aixecar les actes corres- mestre.
mare membre del Consell ponents.
Escolar.
Membres de la CCP. Dinamitzar les accions for- L'Equip Directiu s'encar-
matives. rega d'articular els meca-
nismes necessaris per tal
EQUIP IMPUL- Impulsar la línia metodolò-
que les coordinacions i
SOR PLA D'IN- gica del centre. Al menys una reunió
les intervencions es pu-
ALTRES NOVACIÓ PEDA- Vetllar per l'òptim desenvolu- guin dur a terme. mensual.
GÒGICA pament de totes les actuaci-
ons educatives. El Coordinador PIP s'en-
carrega d'aixecar les ac-
tes corresponents.
La seva composició ve re- Aprovació de la PGA i Memò- La directora s'encarrega
CONSELL ESCO- gulada per la normativa ria del centre. de fer les convocatòries. Al menys una reunió
LAR que figura al ROC. al trimestre.
Aprovació del pressupost La secretària aixeca les
anual. actes corresponents.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

Qualsevol altre competència


legalment establerta.
La cap d'estudis en repre- Fer un seguiment dels alum- El PTSC assignat al centre
REUNIONS EN sentació del centre. El nes NESE. s'encarrega de fer les Al menys una reunió
XARXA PTSC i representants de convocatòries. al trimestre.
les institucions de l'illa.
La directora, la cap d’es- Elaborar, revisar i aprovar els La coordinadora de Quali-
SGQ. EQUIP DE tudis, la coordinadora de diferents documents que in- tat s’encarrega de fer les
Al menys, mensual.
MILLORA. qualitat i un representant tegren el nostre projecte. convocatòries amb l’ordre
de cada cicle. del dia i d’aixecar l’acta.

Tots els mestres que im- Fer l'avaluació individual de Els tutors / les tutores
parteixen docència directa l'alumnat. s'encarreguen de realitzar
a un grup d'alumnes. No les convocatòries i d'aixe-
Valorar l'assoliment dels ob-
SESSIONS s'inclouen els mestres jectius fixats. car les actes correspo- En finalitzar cadascun
AVALUACIÓ
D’AVA- LUACIÓ que, tot i no formar part nents. dels trimestres.
Establir les propostes de
de l’equip de suport – PT,
millora.
AD o AL- realitzen suports
esporàdics.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

CALENDARI DE SESSIONS D’AVALUACIÓ I ENTREGA DE BUTLLETINS


Totes les sessions d’avaluació es duran a terme a les 8 hores del dia indicat.

1a. Avaluació 2a. avaluació 3a. Avaluació i Ordinària

4t EDUCACIÓ INFANTIL 9 de desembre 23 de març 1 de juny

5è EDUCACIÓ INFANTIL 10 de desembre 24 de març 2 de juny

6è EDUCACIÓ INFANTIL 11 de desembre 25 de març 3 de juny

PRIMER DE PRIMÀRIA 9 de desembre 23 de març 1 de juny

SEGON DE PRIMÀRIA 10 de desembre 24 de març 2 de juny

TERCER DE PRIMÀRIA 11 de desembre 25 de març 3 de juny

QUART DE PRIMÀRIA 12 de desembre 26 de març 4 de juny

CINQUÈ DE PRIMÀRIA 13 de desembre 27 de març 5 de juny

SISÈ DE PRIMÀRIA 16 de desembre 30 de març 8 de juny

CALENDARI D’ENTREGA DE BUTLLETINS

1ª AVALUACIÓ 2ª AVALUACIÓ AVALUACIÓ ORDINÀRIA


20 desembre de 2018 (16.30 a 18.30 hs) 16 d'abril de 2019 (16.30 a 18.30 hs) 15, 16, 17 i 18 de juny de 2019 (8:00 a 8:50
hores)

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

4. PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS


RESULTATS ACADÈMICS. RESULTATS DE LA PROVA CENSAL I PLA DE
MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC.

Avaluació inicial.
Cada mestre/a du a terme l'avaluació inicial dels alumnes. Els resultats serveixen per establir
els alumnes que hauran de necessitar suport i per elaborar la Programació anual d'àrees. Els
resultats s'analitzen a la primera reunió de la CCP següent a la finalització de les avaluacions
inicials.

Avaluació trimestral
Tot i que l'avaluació és contínua, a final de cada trimestre, pel que fa a l'educació primària, es
duran a terme proves objectives de coneixements dels Projectes de Treball. La valoració dels
resultats es farà a les reunions dels equips docents, dels equips de cicle i a la CCP.

Avaluació final
Es durà a terme a final de curs. Serà el resultat de l'avaluació dels continguts mínims treballats
al llarg de tot el curs. La valoració dels resultats es farà a les reunions de coordinació i es
reflectiran a la memòria de final de curs.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DEL RENDIMENT


ACADÈMIC

PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC


A partir dels resultats acadèmics reflectits a la Revisió del Sistema de curs 2018-2019
i les propostes de millora sorgides, s’han establert les actuacions a dur a terme per tal
d’assolir els objectius fixats per enguany.

Aquest Pla d’actuació figura a l’apartat d’actuacions per al curs 2019-2020 d’aquesta
Programació General Anual, concretament a l’àmbit Pedagògic.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

5. PLANS ESPECÍFICS DEL CENTRE.

5.1 SISTEMA DE GESTIO DE LA QUALITAT.

Durant aquest curs continuarem la tasca per a la millora de la qualitat al centre elaborant la
sistemàtica presentada pel Programa de Millora Contínua a l’inici de curs. Les actuacions previs-
tes per als processos ja elaborats tenen en compte les propostes de millora de la memòria del
curs anterior.

MP01.- OFERTA EDUCATIVA, MATRICULACIÓ I HORARIS.

MP02.- ENSENYAMENT-APRENENTATGE.

MP03.- MESURA, ANÀLISI I MILLORA.

MP04.- GESTIÓ DOCUMENTAL.

MP05.- ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ ANUAL.

• Les propostes d’actuació són les incloses al capítol 2 d’aquesta PGA.

MP06.- GESTIÓ DE PERSONES.

MP07.- GESTIÓ DE RECURSOS, COMPRES I PROVEÏDORS.

MP08.- PRESTACIÓ DE SERVEIS.


Les propostes d’actuació del Programa de Centres Promotors de la Salut i el Pla d'Activitats
Complementàries i Extraescolars queden reflectides als punts: 5.2 i 5.3, d’aquesta Programació.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

5.2 PROGRAMA DE CENTRES PROMOTORS DE LA SALUT.


A partir de l’anàlisi de la realitat del centre i de les circumstàncies que envolten els nostres
alumnes, es va plantejar el curs 2015-2016, realitzar accions que milloressin l’educació
emocional tant dels alumnes, com dels mestres.
El punt de partida va ser la participació del centre al Programa de Centres promotors de la Salut
2015-2016, organitzat per Conselleria d’Educació i Conselleria de Salut del Govern de les Illes
Balears i del qual tornarem a participar aquest any.
L’objectiu general del projecte és “Facilitar que la comunitat educativa adopti estils de vida
saludables i convertir els centres educatius en un espai que afavoreixi el benestar i la salut
emocional.”

Per assolir la finalitat del projecte es duran a terme activitats amb la implicació de tot el Claustre
de professors i tots els grups d’alumnes.

5.3 PLA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS.


El projecte de centre tractarà algun tema de rellevància pels infants i treballant aspectes
relatius al tema triat.
La cloenda de les activitats es realitzarà la setmana del 6 al 8 d’abril de 2020.
Les celebracions que durem a terme com a centre:
• Trencada de fruits secs (darrers dies del mes d’octubre, principis de novembre).
• Nadal.
• Dia Escolar de la No-violència i la Pau.
• Carnestoltes.
• Dia del llibre.
• Cursa Solidària.
• Festa de final de curs.

PROGRAMADES PELS EQUIPS DE COORDINACIÓ EDUCATIVA:


EDUCACIÓ INFANTIL
Primer Trimestre:
• Sortida pel parc i els voltants de l'escola.
• Sortides al teatre, concerts didàctics, dins viu la cultura de l’Ajuntament i Institucions
(segons oferta educativa).
• Sortida a la residència per fer el concert de Nadales.
• Sortida Trencada a Ses Salines (31 d’octubre de 9:30 a 13:00.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Primer trimestre:
1r, 2n i 3r d’Ed. Primària
• Viatge al fons marí (GEN-GOB) 1r i 2n.
• L’aigua a Eivissa, un repte, una necessitat (GEN-GOB) 1r i 2n.
• Aquarium Cap Blanc 1r, 2n i 3r.
• Activitat “Restes d’arribada” a càrrec del Camp d’Aprenentatge de Sa Cala 1r.
• Activitat “Apicultura I” a càrrec del Camp d’Aprenentatge de Sa cala 2n.
• Trencada 1r, 2n i 3r.
• Cinema 1r, 2n i 3r.
• Visita granja Ca’n Pere Mussona 1r i 3r.
• Decoració nadalenca a l’escola 1r, 2n i 3r.
• Concert didàctic de Nadal 1r, 2n i 3r.
• Postals positives per l’hospital 1r, 2n i 3r.
• Activitats formatives d’atletisme a les classes d’Educació Física 1r, 2n i 3r.
Segon:
• Concert de música (jazz, rock...) 1r, 2n i 3r.
• Contacontes (Pepet, fada, reciclatge...) 1r, 2n i 3r.
• Activitat Toca-toca (rèptils) 1r, 2n i 3r.
• Obra de teatre Ahmed (dia de la pau) 1r, 2n i 3r.
Tercer trimestre:
• Excursió a la platja 1r, 2n i 3r.

4t, 5è i 6è d’EP (depenent de les sortides poden afectar a un grup, a dos o als tres grups)
Primer trimestre, segon i tercer trimestre:
• Activitat tipus Scape Room a l’església de Santa Creu 4t, 5è i 6è, amb la mestra de religió.
• Promoció i sortida d’handbol amb el CEIP Poeta Villangómez (1a setmana de novembre a
l’escola de 10:00 a 13:00).
• Educació Vial.
• Tallers inclosos dins el Projecte Olimpo, concretament el Programa Atenea per a 4t, Ulises
per a 5è i Hèrcules per a 6è (primer trimestre).
• Activitat “El pitjor és guanyar” del Centre d’Aprenentatge Científico-matemàtic CentMat i
5è i 6è i “Multiplicar és divertit” per a 4t.
• Activitats Projecte Semilla, depenent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca amb activitats destinades a promocionar els aliments de les Illes Balears.
• Visites al Camp d’Aprenentatge de Sa Cala.
• Taller mediambiental, xerrada i “Toca-toca” de rèptils i amfibis per part de n’Alejandro

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

Soriano, responsable del Taller mediambiental 5è.


• Qualsevol activitat relacionada amb audicions musicals, exposicions, teatre...
• Activitats ofertes per CaixaFòrum.

A més a més, es duran a terme les activitats complementàries que s’ofereixen al llarg del curs i
es considerin adients a la nostra programació d’aula. Algunes d’aquestes activitats poden patir
variacions respecte a la seva temporització, ja que depenen de factors externs al centre.

PLA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:


Les següents activitats es duran a terme al centre entre les 16.00 i les 18.00 hs. Durant aquest
període hi haurà sempre un mestre de guàrdia com queda establert a l’Ordre de 21 de maig de
2002.
Les activitats entraran en funcionament si hi ha un mínim de 5 alumnes inscrits.
La participació de l’APIMA, a través del pare/de la mare en qui delegui, serà un eix fonamental
per a la posada en marxa de dites activitats.

ACTIVITATS:
Taekwondo: dimarts i dijous de 16.00 a 17.00 hores, per alumnes de primària.
Bàsquet: dilluns i dimecres de 16:00 a 17:00 hores de 4t d’educació infantil a 2n d’educació
primària. De 17:00 a 18:00 hores de 3r a 6è d’educació primària.

Igualment es podran posar en marxa qualsevol altra activitat que, complint la normativa, sigui
proposada per la Comissió d’Activitats Extraescolars

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

6. DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS.

ACCIONS RESPONSABLE 1r. TRIMESTRE 2n. TRIMESTRE 3r TRIMESTRE


PROJECTE (1)Afavorir l’autoaprenentatge dels
EDUCATIU alumnes fomentant la seva capacitat Claustre
(Actualitzat el curs d’observació...
2014-2015) (4) Educar els alumnes per viure en Comissió de
pau, en democràcia i llibertat, practicant convivència del
el diàleg i per resoldre els conflictes. centre
PROJECTE Revisar, i adaptar a la realitat actual del
LINGÚÍST.(Actualit centre, el PLC. Equip directiu.
zat el curs 2016- Claustre
2017)
PLA D’ATENCIÓ A Revisar i adaptar a la realitat actual del Equip directiu.
LA DIVERSITAT. centre, el PAD. Equip de suport
PLA D’ACCIÓ Afavorir un ensenyament individualitzat
TUTORIAL. i personalitzat que tingui en compte les
(Actualitzat el curs característiques de cadascun dels Tutors/tutores
2014-2015) alumnes i ajudi al desenvolupament i
coneixement de la pròpia personalitat.
REGLAMENT Afavorir l’autonomia dels alumnes en
D’ORGANITZACIÓ I l’entrada a l’aula a l’inici del període Claustre
FUNCIONAMENT lectiu i en finalitzar l’esbarjo.
(Actualitzat el curs Valorar la idoneïtat de les mesures
2019-2020) preses per optimitzar les reunions de Claustre
coordinació.
CONCRECIÓ Revisar i adaptar a la normativa actual
CURRICULAR - la nostra CC i les PD. Claustre
PROGRAMACIONS
DIDÀCTIQUES

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

ANNEXOS

ANNEX 1. PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES, PROGRAMACIONS D’AULA I ADAPTACIONS CURRICULARS, PLA


D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT

Les programacions didàctiques s’inclouen a un fitxer adjunt.

Pel que fa a les programacions d’aula (Diari de classe), aquestes es van realitzant a mesura que es comencen els Projectes de Treball. Cada
mestre/a ha de tenir la seva programació actualitzada.

Les Adaptacions curriculars les realitza el tutor amb el suport de la mestra de Pedagogia Terapèutica o de la mestra d’Atenció a la Diversitat, si
escau. La data límit per a l’entrega de les Adaptacions Curriculars és el 18 de novembre.

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT PER AL CURS 2019-2020

A) RELACIÓ DE COMPONENTS DE L’EQUIP DE SUPORT: Mónica Salom (directora), María Roldán (PT) Cap d’estudis, Virginia
Sansano (suport) Secretària, Sílvia González (PT), Maria Pinya (suport), Cristina Ferrà ( 1/2 AL), Ana Torres (Auxiliar Tècnic Educativa),
Débora García (AL) Coordinadora, Teresa Ruíz (EOEP) -orientadora, Hortensia Gallego (EOEP)- Professora Tècnica de serveis a la comu-
nitat, Juan Francisco Estepa (mestre suport E.I.).

B) IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE LES NECESSITATS DE SUPORT A L’ESCOLA (30 SETEMBRE 2019) Revisió gener 2020

CURS DERIVADES DE NEE DERIVADES DIFICUL- DIFICULTATS DERI- DERIVADES DE CONDI- DERIVADES D'INCOR-
TATS ESPECÍFIQUES VADES DE TDA-H CIONS PERSONALS I PORACIÓ TARDANA
D'APRENENTATGE HISTÒRIA ESCOLAR
E.I. 3 ANYS 2
E.I. 4 ANYS 1 2
E.I. 5 ANYS 1 5
E.P. 1r 1 2
E.P. 2n 1 3 1 5
E.P. 3r 1 2 5
E.P. 4t 3 2
E.P. 5é 5 1 3
E.P. 6è 2 3 1 2 3
TOTALS 7 17 2 8 23
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

• Aquest llistat inclou només els alumnes que consten al Gestib, encara que, hi ha alumnes derivats pendents de valoració i d'in-
cloure dins d'una categoria, que reben suport per part dels professionals de l'equip.

• C) OBJECTIUS DE L'EQUIP DE SUPORT

OBJECTIUS GENERALS DE L'EQUIP DE SUPORT


VALOR OBTINGUT
OBJECTIUS ACCIONS RECURSOS INDICADORS VALOR
DESITJAT 1R 2N 3R
TRIM. TRIM TRIM
1. Impulsar i dinamit- - Elaboració del Pla anual d'ac- - Tots els membres de la - Número de reunions
zar des d'una pers- tuació de l'equip de suport. comunitat educativa. mensuals de coordi- 6
pectiva inclusiva mo- nació amb la resta de
dels organitzatius i - Dur a terme un horari d'a- la comunitat educa-
metodològics que tenció a l’alumnat d'acord a tiva.
afavoreixen una res- les característiques que pre-
posta educativa de senten.
qualitat per atendre
la diversitat de tot - Reunions de l'equip de su-
l’alumnat. port, equips docents, famílies i
serveis externs.

- Suport directe i indirecte a


l'alumnat.
2. Col·laborar en la - Du a terme les derivacions - Equip de suport, equips - % de derivacions
detecció i l'anàlisi de pertinents segons les necessi- docents, Orientadora, realitzades en els ca- 88%
les necessitats educa- tats detectades. PTSC i Serveis externs. sos pertinents.
tives de l'alumnat.
- % de fulls d'inter-
venció de resposta
60% *Final
- Protocol d'absentisme. de curs
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

realitzades per l'E-


OEP.

- Reunions de l'equip de su- - % de qüestionaris 70%


port. passats als possibles
casos de dislèxia de-
tectats a les aules.

3 (1 tri-
- Número de reunions
mestral)
de suport amb el pro-
tocol d'absentisme.
3. Donar una atenció - Atenció dins i/o fora de - Equip de suport i equip
adient a l'alumnat l'aula. docent.
NESE d'acord a les - % d’Altes Capacitats 90%
seves necessitats i - Adaptacions curriculars sig- - Tutories i aules específi- d’alumnat realitzades
competències. nificatives i no significatives. ques. i revisades.

- Estratègies d'aula; racons, - Material adaptat. - % d'avaluacions tri- 90%


tallers, agrupaments flexibles, mestrals fetes de les
agrupaments per nivell de - Recursos educatius. adaptacions curricu-
competència curricular, etc. lars.
- Reunions de coordina-
- Preparació de materials com- ció. 91%
- % d'informes NESE
plementaris. realitzats i revisats.
- Adaptacions curriculars.
- Avaluacions periòdiques a
partir de la programació esta- - Informes trimestrals
blerta. dels mestres PT i AL.

- Observacions al Gestib.
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

OBSERVACIONS

• RESUM DE DERIVACIONS D’AQUEST CURS

- PRIMER TRIMESTRE:

- SEGON TRIMESTRE:

- TERCER TRIMESTRE:

D) COORDINACIONS I HORARIS DE L’EQUIP DE SUPORT

Els horaris i les coordinacions necessàries per al desenvolupament del pla de feina de l'equip de suport, tant a nivell del propi equip,
com amb cada tutora o tutor amb l'equip educatiu corresponent, són les estipulades a la PGA pel curs 2019-2020.

E) OBJECTIUS ESPECÍFICS A DESENVOLUPAR PER PART DE L’EQUIP DE SUPORT

MESTRES ESPECIALISTES A EDUCACIÓ INFANTIL


Mestres adscrits/es: Ana Torres (Auxiliar Tècnic Educativa), Virginia Sansano (suport), Juan Francisco Estepa (mestre de su-
port E.I.) i Débora García (AL).
VALOR OBTINGUT
OBJECTIUS ACCIONS RECURSOS INDICADORS VALOR
DESITJAT 1R 2N 3R
TRIM. TRIM. TRIM
- Realitzar activitats educati- - Avaluacions inicials i se- - Mestres especialis-
ves de suport a l’alumnat amb guiment dels objectius tes, equips docents -% de casos d'alumnes 100%
necessitats de suport educa- programats. implicats i famílies. de NEE que s'han atès al
tiu. centre.
- Disseny d'activitats i - Tutories i aules es-
materials. pecífiques. -% de casos d'alumnes 85%
amb altres necessitats
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

de suport educatiu que


- Coordinacions amb l'e- - Recursos educa- s'han atès al centre.
quip docent, famílies i tius i materials.
serveis externs.
MESTRE ESPECIALISTA A 1R CICLE DE PRIMÀRIA
Mestres adscrites: María Roldán (PT) Cap d’estudis i Silvia González (PT)
VALOR OBTINGUT
OBJECTIUS ACCIONS RECURSOS INDICADORS VALOR
DESITJAT 1R 2N 3R
TRIM. TRIM. TRIM
- Atendre als alumnes amb - Avaluacions inicials i se- - Mestres especialis-
trastorns del llenguatge per guiment dels objectius tes, equips docents -% de casos d'alumnat
donar-li una resposta educa- programats. implicats i famílies. NEE que s’han atès al 100%
tiva adaptada a les seves ne- centre.
cessitats. - Disseny d'activitats i - Tutories i aules es-
materials. pecífiques. - % d’alumnat amb al-
tres necessitats de su- 85%
- Coordinacions amb l'e- - Recursos educa- port educatiu que s’han
quip docent, famílies i tius i materials. atès al centre.
serveis externs.

MESTRES ESPECIALISTES A 2N CICLE


Mestres adscrites: Mónica Salom (directora), María Pinya (suport) i Cristina Ferrà ( 1/2 AL)
VALOR OBTINGUT
OBJECTIUS ACCIONS RECURSOS INDICADORS VALOR
DESITJAT 1R 2N 3R
TRIM. TRIM. TRIM
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

- Realitzar activitats educati- - Avaluacions inicials i se- - Mestres especialis- - % d'atenció a l'alum- 100%
ves de suport a l’alumnat amb guiment dels objectius tes, equips docents nat NEE que s’han atès
necessitats de suport educa- programats. implicats i famílies. al centre.
tiu.
- Disseny d'activitats i - Tutories i aules es- - % de casos d’alumnat
materials. pecífiques. amb altres necessitats
de suport educatiu que 85%
- Coordinacions amb l'e- - Recursos educa- s’han atès al centre.
quip docent, famílies i tius materials.
serveis externs.

Observacions respecte a la consecució dels objectius dels diferents apartats:

OBSERVACIONS PRIMER TRIMESTRE:

OBSERVACIONS SEGON TRIMESTRE:

OBSERVACIONS TERCER TRIMESTRE:


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

ANNEX 2. PROGRAMA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT.

Nom del curs / Data Ponent Adreçat a Mesura de l'eficàcia Valor efi- Responsable Data mesura
activitat de for- caç de la mesura
mació

Pràctica reflexiva i Al llarg del A determinar Claustre Expectatives d’aplicació en 70,00% CQ Al llarg del curs
Neuroeducació curs el centre

Formació en Pro-
jectes de Treball Al llarg del A determinar Claustre Expectatives d’aplicació en CQ Al llarg del curs
65,00%
lligat a l’Aprenen- curs el centre
tatge Cooperatiu
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

ANNEX 3. PROJECTE PATIS COEDUCATIUS

CEIP CAS SERRES


Curs 2018-2019

Toca, mira, olora, tasta, explora, sent, descobreix… JUGA!!!


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

ÍNDEX

1. PRESENTACIÓ.

2. JUSTIFICACIÓ.

3. OBJECTIUS.

3.1 Objectiu General.

3.2 Objectius Específics.

4. ÀMBITS D’ACTUACIÓ.

5. TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE.

6. INTEGRACIÓ EN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE.

7. AVALUACIÓ

8. ANNEX

– Plànol del pati amb els elements a instal·lar.


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

1. PRESENTACIÓ.

El CEIP Cas Serres és un centre públic d’educació infantil i primària, amb un total de 191
alumnes/as, per tant és un centre d’una línia, situat fora del nucli urbà d’Eivissa a l’extraradi.

Al pati d’educació infantil, els nens i nenes, disposen d’un espai obert amb tres zones
diferenciades. En primer lloc, un arener de grava, una caseta infantil, pneumàtics, pales,
rastrells, cubs, etc. També hi ha un espai diàfan on juguen i corren, on hi ha també una
cuineta. En darrer lloc, hi trobem un petit espai amb tobogans i cavallets, juntament amb una
pista d’educació vial pintada al terra.

Al patid’educació primària, hi ha tres zones diferenciades:

A. Àrea destinada als més petits de primària, on es juga principalment a bàsquet


i vòlei. Hi trobem una pista de mini bàsquet i un porxo amb bancs.

B. Àrea destinada a l’alumnat més gran de primària, amb una pista de futbol i un
petit espai al racó que dóna a l’espai d’infantil.

C. Esdevé una zona intermèdia destinada a l’alumnat més gran (de 3r a 6è), amb
una pista de bàsquet, dos bancs i dos jocs pintats al terra.

El pati de l’escola és principalment un espai obert, amb pocs elements i línies de les
pistes pintades al terra, juntament amb cistelles i porteries que defineixen els usos
que s’hi realitzen. Aleshores, els principals elements que trobem al pati són:

• Porteries.

• Cistelles de bàsquet.

• Les escales de l’entrada.

• Les baranes.

• La font.

• Les portes i finestres.

• Els bancs.

• El pàrquing de les bicicletes.

• Les columnes.

• Els contenidors.
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

• Les espirals pintades al terra.

• ...

Des de fa uns anys, degut als conflictes continus al pati, el claustre va decidir separar
l’alumnat a l’hora del pati per zones i segons la franja d’edat. Els principals conflictes
estaven relacionats amb el futbol i el seu espai, amb baralles continuades entre l’alumnat de
6è i 1r. Aquesta distribució per zones, va reduir les baralles i els conflictes a l’hora del pati.
A més a més, el professorat és l’encarregat de proporcionar el material del pati: pilotes,
cordes, etc., segons la zona del pati.

2. JUSTIFICACIÓ.
L’escola esdevé un espai de referència pels infants, poc normativitzat i amb una llibertat que
facilita l’expressió de les representacions socials de gènere de manera espontània en les
activitats i usos del pati. Nens i nenes passen la major part del dia a l’escola, per això, és
fonamental que aquest espai ofereixi garanties d’igualtat a nenes i nens, forjant els valors,
les actituds i les actuacions necessàries per a la consecució de la igualtat de gènere.
La coeducació exigeix situacions de igualtat d’oportunitats, eliminant que cap persona sigui
tractada en situació de desavantatge, per raó de sexe, per aconseguir els mateixos objectius.
Segons Marina Subirats (1988):
“La coeducació, en el moment actual planteja com a objectiu la desaparició dels mecanismes
discriminatoris, no només en l’estructura formal de l’escola, sinó també en la ideologia i en
la pràctica educativa. El terme coeducació ja no pot simplement designar un tipus d’educació
en el qual les nenes hagin estat incloses en el model masculí, tal com es va proposar
inicialment. No hi pot haver coeducació si no hi ha alhora fusió de les pautes culturals que
anteriorment es van considerar específiques de cada un dels gèneres.
Per tant, s’ha d’entendre la coeducació com un procés educatiu que busca el
desenvolupament de tot l’alumnat independentment del seu sexe, eliminant desigualtats i
discriminacions per raó de sexe i d’aquesta manera que l’alumnat no trobi cap tipus de
limitació ni condicionament, donant-se situacions reals d’igualtat.
Per tot això, emfasitzem l’aspecte de la coeducació al pati escolar en el nostre projecte, ja
que és un espai socialitzador on l’alumnat passa gran part del seu temps social i, després
d’un anàlisi en profunditat del mateix, s’ha detectat una manca d’estructuració coeducativa,
amb fonts de desigualtat que s’han de combatre.

3. OBJECTIUS.

3.1 Objectiu General.


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

1) Aconseguir una coeducació real en el pati escolar del nostre centre, de forma
que es possibilitin espais que donin resposta a les necessitats de tot
l’alumnat, buscant solucions a les possibles discriminacions per raó de sexe
i eliminant barreres en els espais de joc del pati.

3.2 Objectiu Específic.

2) Aplicar les mesures de correcció, redistribució o canvis dels jocs o dels


espais al pati de l’escola.

4. ÀMBITS D’ACTUACIÓ.

a. Utilitzar un llenguatge no sexista: ser conscients de la importància de l’ús


del gènere tant masculí com femení.
b. Educar en els nous rols de masculinitat i feminitat:s’ha de tenir en compte
aquest aspecte per tal d’incloure els nous rols dins les activitats.
c. Fer visible la figura de les dones:utilitzant un llenguatge no sexista per tal de
no incloure a la dona dintre del concepte general masculí que normalment
s’ha utilitzat.
d. Fomentar la cura d’un mateix, de l’entorn i de les relacions: expressant
sentiments i tenint cura de les persones que ens envolten, sent conscients del
que podem fer perquè es sentin bé.

5. TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE.

L’estudi dels Espais Coeducatius dut a terme el curs passat va donar els seus fruits a final de
curs quan ens van fer el feedback dels resultats. A partir d’aquest moment, al claustre es va
aprovar iniciar aquest camí cap a la coeducació que materialitzarem presentant aquest
projecte, del que seria el nostre pati ideal, informant també al Consell Escolar, tenint en
compte les característiques del nostre centre i del nostre alumnat.
D’altre banda, s’ha creat una comissió que serà la que realitzarà les propostes i supervisarà
la instal·lació d’aquests elements addicionals. Hi formen part, la directora, tres mestres, un
representant de l’Ajuntament i un representant dels pares/mares. A més a més, s’ha informat
a la inspectora d’aquest projecte.
El projecte s’inclourà a la PGA d’aquest curs 2018-2019, amb una descripció dels elements
i un plànol amb la seva ubicació, quedant aprovada a dia 15 d’octubre. D’igual forma a
s’aprova també en el Consell Escolar de dia 16 d’octubre.
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

Finalment, després de presentar el projecte, restem a l’espera de què l’Ajuntament d’Eivissa


l’aprovi, per tal que el mes de gener es puguin començar a dur a terme les modificacions que
permetran oferir un pati que fomenti la coeducació.

6. INTEGRACIÓ EN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE.

Des del claustre, som molt conscients de la necessitat d’assolir aquests valors envers la
coeducació i, el que és més important, que s’integrin en totes i cadascuna de les activitats
desenvolupades al centre. Per això, hem iniciat aquest procés de canvi que no s’adreça només
al temps d’esbarjo, sinó que esdevé un projecte a llarg termini on els canvis seran a tots els
àmbits del centre. Cal remarcar la importància de l’escola com a espai social, ja que es donen
unes condicions ideals per a poder treballar la igualtat entre sexes, respectant la diferència.

7. AVALUACIÓ

L’avaluació és una part molt important d’aquest procés, ja que ens permet fer un anàlisi de
la consecució dels objectius, reflexionant tant del procés com del resultat, plantejant les
propostes de millora pertinents.
Així doncs, el projecte s’avaluarà mitjançant unes enquestes trimestrals internes, per part
dels mestres i els propis alumnes/as, a banda de tractar, si escau, al Claustre i a la Comissió
de Coordinació Pedagògica qualsevol incidència que es pugui donar. A més a més,
s’informarà al Consell Escolar de totes les accions que es duguin a terme, juntament amb les
valoracions pertinents del projecte.

8. ANNEX

- PLÀNOL DEL PATI AMB ELS ELEMENTS A INSTAL·LAR

A continuació s’adjunta el plànol del pati, amb les modificacions pertinents.


Només hi faltaria posar el rocòdrom que aniria a la paret just devora de l’hort
que dóna al despatx de direcció. La paret d’aquest espai és ideal perquè no és
molt alta i, a més, és un espai mort que no s’utilitza. S’hauria de mirar de posar
una superfície esmorteïda damunt de les voreres que permetin als nens pujar més
de 30 cm, evitant cops al cap en cas de caiguda d’un infant.
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

MATERIAL

• 13 Bancs.
• 6 jardineres o similar (una d’elles rodona).
• 7 Jocs de pati (alguns poden estar pintats al terra o bé comprar taulells de
jocs grans).
• 2 Taules de pícnic o similar (per la zona de descans).
• Aixecar la paret que separa el pati d’infantil i primària.
• Ensostrar la zona A i la zona de descans a fi de disposar d’espais d’ombre.

ZONA A
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

ZONA B i C

ZONA DE DESCANS
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

ANNEX 4. MEMÒRIA ADMINISTRATIVA

a) Estadística de principi de curs.


(Queda pendent fins rebre instruccions al respecte per part de l’administració.)

b) Estat de les instal·lacions i els equipaments.

Anualment, en els terminis establerts, s’envia a Conselleria d’Educació i Universitat


l’estat de les instal·lacions i la demanda de reformes i de mobiliari per al centre.

Instal·lacions:

• Canvi el canvi de la fusteria d’alumini i finestres dels despatxos de direcció,


prefectura d’estudis i secretaria que daten de l’any 1976 i obren i tanquen
malament.

• Cal millorar la pavimentació del pati.

• Cal adequar la sala de psicomotricitat: posar protecció als radiadors i al terra.


• Cal la instal·lació d'aire condicionat.

• Cal un espai cobert per a Educació Física.

Equipament:

• Cal millorar la dotació de mobiliari a les aules. Especialment d’armaris i


prestatgeries.

• Cal renovar la dotació d’equipaments informàtics del centre.

• Calen jocs exteriors per a Educació Infantil i Primària.


ANNEX 5. AVALUACIÓ DE LA PGA.

El seguiment del grau de consecució dels objectius proposats per enguany es durà a terme a
les reunions de Comissió de Coordinació Pedagògica, Claustre de Professors i Consell Escolar.

La temporització serà l’establerta al Pla d’actuacions.

ANNEX 6. ACTA D’APROVACIÓ DE LA PGA PEL CONSELL ESCOLAR.

Virginia Sansano Roselló, secretària del Consell Escolar del CEIP Cas Serres (07001435),

CERTIFICA

Que el present document, Programació General Anual, tal com figura al llibre d’actes, va ser
aprovat a la reunió ordinària del Consell Escolar, celebrada dia 22 d’octubre de 2018, a les 14
hores.

I perquè consti, signo aquest certificat a Eivissa 22 d’octubre de 2019.

La secretària Vist i Plau, la directora

Virginia Sansano Roselló Mónica Salom Sastre

DC050201_ Programació General Anual Rev. 0 – Juny,14