Está en la página 1de 12

-ro'a'o '*-'€- --*C f,,r,,,

,r%(), yy*l- /-gy*'"- r¡r-&- -*"


-uoTlrrTpaco;rd ea.r1 soT sopo+ anb clcap e¡apod es 'u911sanc sT aP opuoJ I€ §Bt!
opue.f, roSaeque u¡g '*u9Tc€XTET¡r €T 6p o+uaTu¡peco.zd 1a ua udl9r? EosT?.rr.
. ns o+uauesTca¡d orroT+ e8n¡ ?T o? re?Inq.r €T 'e8rq¡ €T É o¡ac.re1 1e 'rI e1
óseuo¡Celce¡ uoc €uleif, slIIJoJ sT e ¡eBnT €p o+uaTu
-nuos-tsurro,{ €f e opun8es 1e 1
-lpacoad .reul.rd To 6IsY 'oAlug;Tfod o1e.r1ss un e? ssTs^Tu §e+uaroJTp'so¡+o
rod ,¡€?€+TIET¡.
se €opT ?r Ts - ?ncTTq"o n Te+uozTroq !€?TT?Tcuencas uB ?apT
€un op ec11d9.L'o Épdoc :u!1ce+luf ef ap o+IroTuT?aco;rd 1e (€) lf 6e1uen1
"11
-oe T€Tcuelod o+ug¡equT ns opneqca¿o¡de teTTe ap e1.red o €opT ¿un .rlpuedxe
:oTTorresep'ef 'o1ua¡nlpeci.ra Ie (¿) 3e¡6tpu a+ue¡oJTP a? ?apT €EeTE €un
.rl1eder tugTc€rJeÁ €T ap o+uaTtrlpecord Ie (I) lsec1¡¡cedsa seu¡oJ zaL ns ?
rp¿eua8 soTTe,' - ec11§]+¡€ €cTsBtr ?T opo+ arqo§ - €cTslu €T €?o+ uo so?
-ealdue uoe ualq 1e anb saTe+usttr€punJ so+uaTETpeoo¡d secl €oT§Ítul ue us+sTxg
' 'g o18¡s Ta lre oslnd
-rtrT o"trorur etelnb¡,e orád
.EX oISTs Ia ua ocod un epeuopueq€ onJ 'enc¡dsuoc
a+¡€ ap eu.roJ otroc oco.rr€E opo,qed 1a ue a+uouel¡dure re8n¡: e'¡
"peETfT+n
'(e1doc't§ oITTq.T¡+sa e.r1ua) gpuo¡ ?lrito; €T ue o (uglclsodxea¡
,( ollol.zessp a¡+uo) eleuos-€E;toJ €I ua .Ia?acns epand oaoo retropzllenlund
T€Tcrrap€c €Tnü¡gJ e¿rn ¡od op€eIITTop g+sa e.rdue¡s ou roldua§a .:od rec1u91
eT e ott¡o+oJ TE .s€TcIlepec ¡od anb olua¡ulpecoad .f, opluelúoo ep -else'x1udo
.rod Sgu Tt?zTIe+c?Jec as .ent seuoTccas 8e.r+ op aPuI mc¡€q? safe^It¡ sef€i[
'r€TcTuT Ta^Tu 1e o1e§ns Tep ÉTcuarrncer uoc TÉTr€ BcTug+ eI ts orüto+aE (€
'soc
-tpgstda sofToJt¡€ssp ua solUeuSeal _uoc
§?p€Tozaua¡+ua e+uamI€nsn rsOdn^I8
ua
'fep elcoa;r¡ncol uoc ssT?uo+ sol¡oTce1're¿ (¿
.o sald¡uTs s?p¿r+ua us o+a§nS
Wffiolasng rop r€Tr?+€E rep ug¡clsodxe €T (r ,-l
i{b
*?r*)'*- gQffrso+uaTtrTc"*gl*
**ffik";;;"w"r
'-o .1euo1 e.rn1 I
ap seTs.rrTu so¡+ ep. T€Tct¡sncss ugTc¡aede €T rrs e+sTsuoc enb¡od .
J
-cn¡+§o ns ue ueTq sgu ouTs .e.rnlcnaXso nE us TtsuoTcce§T.I+ ee e8n¡: "T ep €u
-xo¡ e1 enb üTco? eyapod es ou Oluequra u¡g 'T€rlTJ I? I€uo+ oI¡;ro+oc .f soclp
-9s1de soTToü¡esep .u9¡c¡sodxa alroT+ 6ae,¡eclsn6 aeulüoJ:§€¡+o,ouqo .óe8n¡ e'¡
sscrcrTrugfi@
" sg¡IorJt-zgHoo oru3rü
:: t.IosoJo¡a
II SETVCISnn svnuo'Í
'3r
uln
-2-€
toepresuponeBlavariaci6u,eaoandoooBooongeouenciaqueel.principio
tocla múeloa es Ia ftvariaoi6nrr'
original (óe orlgen), ae génesis básica d'e
Enefecto,uatlesarrollopre§uponevarlacidn,puestoque].aerpansidno
fragnentacldacleideaseÉr¡frama,Derad'edecirlascosa.sd.eotromodo.
antfpoda de Ia varj'a'oi6n en e1 sen-
asinisqo l-a i¡nitaci6n¡ que aunquo es La
ticloqueloqueselnltaaelmitaisual'preguponetambidnvariaoidn¡pues-
üiferentes niveles tonalee o tfmbricost
to que IaE i-nitaoiones sa reaLi züt &
tipos estoe tanlién d'e varj'aai6n'
a la ¡iolifonfa del siglo XIII' en la
Ios orfgenee de Ia fuga ss remonta¡r
formas ca.ndnioaB coEto la rota y e}
época d'e Perotinus, a las primitivas
clel siglo Xflf'
rond.eLlua y 1a oaoola y }a chasee
§o' 52'
) Vi¿. Antologfa de Davlsoa y Apel' Vol' I¡
EnelslgloXII¡l.aeobrasd.eloeoonpositoresde].a,Escuel.adleBorgoñay
(D'tay¡ ookeghen, obrecbt) juegan también un papel iE-
1os fra.noofla,nenooe
porta¡lteenlaevoluoidnd.eloguemásY*tardeser6lafuga.
I' ejenplos de es$os autores'
Yld, A¡rtologfa cle Davlson y ApeJ'' Yo1'
d'e la esouela flanenc'a de poli-
Josguln clee Prez repreeenta Ia ou]-ninaci6n
fonistas.EaloenotetesileJosquinsehallalaseocionaliiiladealaq¡¡eca-
técnica enpleaÁa luego eü Ia fuga'
d.a seaci6n ex¡lone rrn §ujeto inl.tá,ado1o,
Sarrooa ee baIlan en eI sig'Lo ITI y en
Las hu'elLas nás cercana§ de La fuga
y nlsas de este ra.
el teu¡lra.rro eigJ.o xvII. Hotetes, cha,r¡§onB' nadrigales
nucbas üe las técnicas
cliante perfodo de Ia polifonfa nod.aI, ejenplifiaa¡r
que ya en'el siglo XVIII hall'a¡t
de irnitaoidn contraprrntfetloa y desarrollo
eueaeinoenlafugayeloarroa.].astécnicasestnrctura]-esdelmotetey cono 1a fa¡r-
) la ohanson encuentrar¡ nuev¿ erllreei6n en formas instrr¡mentales
.el rioertar para drgano, coEo eu S¡reeli.nok, Fz.esoobald.i
ta,elal Ia canzona y
yFrobergerryenlasfantasfaslngleeaBparaconjunto(chestofviols)'
ouJra, oulninacidn se sitrla
en Eenry Pu¡ce11'
fa¡ltolagformasinstrumenta]'esconovocale§Jranencionadasquelasprece.
sus partes en sujetos (tenas)
dieron¡ multJ--secolonales casj- todas, variaba¡r
antiguo parece ser
y en textura. El rieerca¡ monotemátioo cuio oultsr nás
Lrrzzf¡KCba Lttzzwabi (1545 - 160?) ¡
l1ega a Eel el clireoto plecursor de Ia
d'e este perfodo se utiliza Ia palabra
fuga BaEooa, y en oierta literatura
ricercarindistinta,¡nenteconfugarooEloeusiaónimO'Ar'¡¡rBaohtensutrofren-
rma pieza en--forma de fuga'
da lfr¡sical¡r, enplea e1 térnino PaTa deaaÉJnar
(Ei' cle and¡ea Gabrieli)
;;".;aorugra de Davisoa y apel, vo1. r, I[o, 136
I
:i
:l'
I
!.rod €zT¡o+ce¡rc es s¡qrr egn; ,eT .oa.¡lapqne
,t oc¡lguerp sgrr n1g.r¡dse ep .¡f erqlT sgu as ocT+uguo¡ opol¡ad lep ?gnJ e'r I
I
.8poc ?un o e++apoc €un sgs¡ge es soco^ .a+rrBr
v
-npou¡ TeJr+uac e+¡€d €un uoc T€qrJ 1e .f ozueTuroo T?..€p es r€r¡o+ rrgrc€§TJ qt
I
(soqure ap f¡¡) C f V .eo¡ o8.raqepu€¡E ep sollecuog 3 ¡r
I
(o1e§ng Iap sop€lT¡op a€us+ r¡oa Ta¡+uec
alced Ér ap seseduoc 6¿ sor) rrr'z 'og o8;rnqepn€rg eB o+¡eilroc rqoeg .p¡¡
I
.fern+xa+ .f aollgrno+ ?tr+¡eqrT uoc slrFEJ sBcT+
I
-u9+?t€ s§re¡apT§r¡oá Ea?ot1d enb o¡ed r ¡sope8n¡-sgpuo¡r ouroo ueTq §?E s€pTuTJ
-eP oPTs uzq enb 'sele+senb¡o s?T ue o or¡e8.r9 e:red se8n¡ srf ua spu eürnco I
enb esoc 'sa1ue1se¡+uoc eeuá1 rtsTTeq o+uenca.rJ sa o![ -seca^ e .eo¡qusc uoc I
soI?¡Ja+uT € €ca.rBdt enb rolapng fep ugTcTsodre €un uoc euuaTuroc egn¡ eT
'a+uonJ €InosItuTE rtrn 0p €Ere¡üs T?T¡a+€rE Is o?o+ enb¡od §BEre?€ ,f pepeaerq ns C
a? uglze.r Éun aa !,"pTsualrrg ts?e.r+uoouoc nS .e^arq e+r¡gue+uenoe;r.¡r -f, ?turoJ-trs
uo €^T+c? s+uaul€suo+uT e ??e¡+uacuoo ruglsardxa ue €eoqoT¡dec se egn¡ e'¡.
'u¡r?rnqcs .f trqosslepqaH omoc .xJy o181s Ie? a6¡o+rx€
ua opo+ a¡qo§ ,( qceg ue e"¡c e+r¡ence¿J sa rBpoc? ?jEn+xs+ e¡ elaed er+o .rod
'e.rn+xa+ €f IE€ opt¡e¡a+f? relueualuenceJrJ reTfc seco/t sgJ .onr8.r9 s¡ed
se8n¡ s€I ue o (uceg ap ssesenSJnqucrpue.rg-) ¡sso.rg llleouoc ep spf"uTJ EoT
ua opo+ a¡qos teSnJ BT r¡a a+rrc+§uoc e+oTü+se Btrn so ou seco^ op rfts?T+rrec ?T
TYS0rfc 0üc[¿§7 0s t{E Ycn,{ YT
lo¡due§g .§o€¿sg+InETE rm¿ e+sÉ¡+troo uoosfqa+§e anb so¡
.so¡rese.¡sep u€^
¡rep¡;red uscaTq€+§r'enb solueuroTe sof sje¡+IIeTI¡[ .?uJroJ sp ugTc
-cnpo;rd a? €oTuca+ eun ge - ?gnJ €T sp Te+T^ 6seq - o.AT+e+To¡ oltrnde.r+uoc r[
'o+r¡auou 0€6 €+s?q o+sT^ sgue§ oo¡ú91ce1¡nb.re
o1;rq¡1gnba un e? oir+t¡oB socTugJTrod eos.fnco¡ §or so?o1 re101d-e es epuop
'sele.roc ,t se8n¡ 'sauotrgc ue r€aru o+TB s?E ne ?zu?cr€ EtnJ e¡ sqceg uog
.9e¿ i tt¿ ,ítZ .sol{ rfl .fo^ 31edy,t uosT,r€G ep a¡f,o1o+trv .?TJI
'qoeg ueao§ Tep soeug:rodueluoc soT ue .f gou
-€Tqc€q-ard so¡ ue trrrilx rap sozueTuroc f lu.r o1g1s rop BorrrJ ep eueuel€
TeBn.¡ €ün+€:re+Tl €T ue Ep es €coiru€g egn¡ €T ep o+€TpeEuT ofTo¡¡tssep TE
d -t-
' -+-É
1) Freouentes c aablos d'e t"=t',r""'
zi u"o d.e estratos acord.ales en lugar de simples lfness uelddicas-
3) Armon ízalrlÍ:6n a gran eEcala del Eat6?ial
cle Sujeto
piano (pág:inas flnales)
vid. césar Fraückrrpreludio, coral t'y Eugat" para
4) Frecuente uso de Ia honofonfa'
en Ia forrna-sonata o e1 rondó'
5) I¡ocluei6n d.e naterial contrastarotet como
6) Crecimiento total d1 La forma en Longitud''
?)Interrupclóntlelfl-ujod.elafugaycanb.logde||tempor| (tiene un coral
\fial. Fé1ix lit¿qtlelssoba, ftrga en mi Eenort oBus 35
I[o' 1
intermedio. )

Fuera de eeto en 1a fuga ee euplean recurao§


tales co¡ao!
Contrapunto reversible o permutable
Invereión en esPejo
Stretto
Pernutaoiones del tena
iá."á""i""
Aumentacioaes Y disninuciones
Betrogradaciones

Tr* s-grEq-o
quien determina Eu
El Sujeto (»ux o Proposta) es eI tema d.e Ia fuga y es
ca¡aoter y en él.resiale Ia cualiclad' esencial expresiva de}
clesagol]'o d'e
la fr:ga. E1 Sujeto es una. especie de nioroco§Eos que imadia eu luz
sob¡e

Ia la obrá entera. Generalnente es OOrtot pelo Ios hay


personaLid.acl. d.e '

-)
" "roO, @ o k .e'7"/ -ne b"
tambiénd'evariosco¡DpaEeB...l,,Lg,t.l--*-a.ffi.-.,4^46^,nt ryffi**,
bien teuperad.o, Yol. I, }fo. 4 ' f:áo,*' af'rt;4d) u*&n 44Ü.+"1
Vid. 3aoh, Clave
ff , r'Far.rtagfa:cronática y fuga'r, Fuga. - t'(^;**y',Yf^.:.É,. rA
,, I p'"Ji"ñi; i F*ga en Re o.ayor', p"i" 6rga'o¡'B.lf,?. 532
pana que el Suje ri: se dietinga de} conple jo polifdnl'co en su§ retornost. ¿
debe ser fraf¡oo y tllrecto en meloclfa y en ritno, A veces.-es asinétrico
j
en sus r¡niüades sqParadas.
Clave bien temperado, VoI' I: f:' 14.
j
:--- laoh¡
ViA.
u tr , II NO. L4
,
, ,t, l YOI
I
con-
EI Sujeio es frecuentenente autopropulsivo y sin una fuerte cadeneia'
clusiva a fin d.e aatrar en el uovimiento horizontatr'' Su oadencia
d.a o tra¿slapa.d-a en la Respuesta. I¿ r¡niclad- interna
se tanbién aI novimieato Parejo de eus notas, en ritmo o nelodfar
va elieli- ¿
d'el sujeto puetle deber- l
-l
¿
VLd. Bach, lloccata y Fh'ga en re Eeaor
e so a+u€uTrr¡op €+ou e¡ rl9nb€ " a+uou€cTu9ulr€ €polnoc? aE sauorc?+l1ü uoc Ü.; Pf I
elsandeau €f .Á tI ap €Juoru¡€ ef ap B+oI¡ ?un ue €uTlr¡e1 o1a[ng fa opr¡enC =f § ¡ §;
'ug¡clsodro €r a? I€coJ olrmd omoc tI e? €IuoELr€ e¡ ua I i 3 " §=J'
T;:;:";'":::;;:.":;";;-:',:-:::",;:::,:""::"::,1:"::"=::"::::-J ¡a€' u",Jpod
j=t.:
-ra*Tl euald ausT+ ao1¡soduoc f a enb ge epacns enb o1 !se1za'r i i -- t I
a+ueru"+ca¡=ad enb saf€uo+ selsandee.r rfeq
6.r¡cep eg'ocTu9trJ" o 1euo1 od i ^ -
I .
u€uru t<== " : I
-T+ ap sauoz?J .:od ep as a¡duets ou f€uo1 elsandsatr-eT*i.,,sauoTc"+nuu .{> -E'
ro+a[ns fap sol .{^v'' '- :;
-ousp os sa+uaJaJT? s€+ou s€I f,,1euo,¡ elsendsa¿¡¡ €ui"TI as r. " i:. !
€ so+uT+BTp sor€^ro+ur auaT+uoc elsandsag €r Ts ¡(tea"r alsandsa'r) o1afng t i ,li
(ro1ca¡:u1 t1
i I
Iap ugTcT'odsue,+ €+c€xa €f o+uauIe¡eue8 sa 't - ,0' ap Ta^Tu - Y h 5 -
-r€nc et o) ¡or¡adns e1u¡nb €T sa elsendeau €f op €p€.r+ua
ap ol"^ra+uT TS j- \+ : I
Ua
',¡€+raTq€ ^}\\ i : , I
5oT ug
{'}
elsendsar¡r € fa ua ',,epelJec elsendsa'ru ?Iu"Tf ae f t' ¿'1 sosec § I \ F¡
= o+6Fns ra uoo e¡redelsue.r+ r€+sa epan¿ (¡ b F§ I f
*úa, _=Jf
{'-s:";:l.,-.I."j::"I""i;::;::":::ffi":ffi::l:§§tT: ?zott
:?zo^ ,-e+o
zoL eú+o
r-r-+o iY \
§J
ilS o b§_
g
gTc€+TtrT €T
ua aca¡ede rt o1a§ns Tap uerc€+Twr se.(e+sod§1u o souroc) elsandssu ?T
€r senfti+soet* Fl.
.l
j -t Sl
(,1 uu
irf§T-n-E srñflrYtT¡ F
6 'o.N tI 'To^ 'o'pe;radua+ uoTq
[ffiÁ;
yl.
zso+teTcur so'€c u3?:^::r.^:::^'::: ¡'"'
os 'o1e[ng 1ep "§N tI
sauo.TcT+ade;r selusncasqns se1 ue oTq€+co+ep sa f, (o1ue1u1aoul Top
ugTcuo+a? I
?un o ec¡o91 zi.n caluauluord oc1.z19u olrrrd) lblcuapec opec¡¡1r€¡s
wt .,feq F F '.* i
§h
opuop olund re ue re+sendseE €I €.r+uo apuop €uTure+ a+uau¡Iensn o1a§ng 1g L t I
\i, .
apand F I
?Lm ¡ocr+srlro+ce¡¡ee ou+T¡ un roallce¡+€ orÉÁJo+uT r¡rt oT¡Tn+T+suoc
xeufTc Ig .r€ElfC souemtsT. fo enb fo+rruTuTnc olund un ¡(eq o1e[ng opo+
uS |
.oueld
¡)
e¡ed r¡e8ng.f, letog ro1pn1*r¿,, '{cue;rg es?C 'pTA Ñ'
3se¡oTJo+sod solduefa ue seuo¡odecxa lieq
:
I
o¡ed .o+e§ns tap seT€Touoss seJo+c€J uos §€?€,r+ §2+so eP s€.lrT+n+T+§uoc
I
s€+ou seT g lt op tt
'f e? eopea8 so1 bgn¡ ep I€uoTcTp€r+ o1'ro1'redaa Te t¡S
.§op€+TETI ¡¡os s+uoul?cIu9u.re .( ?trTcgp Eun a? og¡re¡ 1ep nesed ou soleCng sqf
I
.ssuoTc?T¡€A sn€ ,(, oa¡1ou un el¡oT+uoc o1e§ng oldurd 1e o
|
J-s-
I Bñ .f:t-,- #-&"r. *rb t^- .22 otu-¡.*tr Í Y flnt e Z,
'&..
r
ti hl' ,"rrrdo resoonrriüa o["0r" tónioa (en ascenso d.e cuarta)'nás que por 1a
N +J ffi:::.:;:::"H-":;;"';"'::X"::""1 ,"",oesta real. Esto, sin embargo,
,{
,
I n ffi;;;";;;
{ i! ;; es
no es una reglar per-e ¡¡uy frecuente y tiene §u Ia fuga o ini-
su origen en 1a iu
"=-,;-;;cuente
j § I r*r;";;.;;;-"i ,0"*' * - b¡ en la =""p,r."tÍt5"1 plagal b, - Ref De este
predonine desde nuy tenprarlo en eI enuncia'do
J §t mod.o se erita gue la doninante
i ,i § u" Ia fuga. Dado que 1os pivotes tonales r y v d'e la fuga, parten en dos
y eI f in de ao d-isturbar 1a homogeneidad
* § § ,t**ee tlesiguaLes la escala, co.n
que los Batrones requeridos sean I - 5, 5 - B
¡ \( u" Ia escala, es necesa.rio
§B$\
f a * §, oo 1 - 5, 5 - !. Esto explica por qué se lIaxna Respuesta tona1.#*
§'t:)*""* vez La Respuesta está a 1a cuarta superior (o quinta iaferior)
,\\ d§
d§§§ vi¿. r,yft +w
ur-u' B^?"p, §gl*3^"F*::1-j¡;"'=^H"rrj2ll"
o.t#*T:,L.,*,¡Fw;:"
soro, tr\rsa.
tr\rsa'
{S ¡ {i r,, d.e la fuga la cualid. an roffi' d-e las Respuestas no es ta¡r es-
"r1""to
¡

ru-
'""'iex'io' En
gas más'-i::::: es bastante frecuente Ia :::.::.::1:.I
{ ü §§*:1"*: noderuas ::".::i,::1"il^,1::::':: Respuesta reel.
Telmf-nu lltittPl¿sD L@ Ée 4pe §v¡-
It/¡¿
rtent¡adastr (tona-
St.,- Sujeto ai oual responder. En el ouerpo de 1a fuga hay
- \ pero
-Yt4 1es o reales)
r no Respuestas
-r-- ni d--r^-rr-
-r Sujetos.

EL C_O$-f RA SUJE TO. ],a asociaci§n contrapuntal libre yeI


contrapunto reversible, permutable o trocado.
La voz que hipo el Sujeto no se d.etiene sino que continúa baoiend-o un coll-
trapunto a Ia Xespuegta. Si aparece más de una vez asociad.o a las diferentes
entradas d.e1 Sujeto se IIama Contrasujetor eü€ no eE otra cosa que una aso-
ciacLdn contrapunta.l oontrastante con eI Sujeto en rituo y dirección y pué-
de ser notlvicamente seneja.nte{na fuga a cuatro Yoc-e§, tendrfa entonces
--=ffiÉ
dos o t¡es contrasujetos W
-r
s__:.S-'^...-.-;_,(,--
L.
z.
4,.
r-
B = Z,q*,f*J,r*,_
'4 /ul4 Lrb-,J L,- /LiTa-o*'e
c.s¿--k/¿*-rym
" ¡rrA;r?s_:"*
9.-c,sf

pero esto no es 1o usual. Se da¡¡ sf casos d'e fugas con dos'contrasujetos:


J
Vid. 3ach, 6lave blen temperado, To1. I., *:.
Ios Contrásujetos utilizan el cóntrapuñtÓ févereible. ú
Este funciona asf: Si la d.istancia original entre Contrasujeto y Sujeto es é
de una sexta, af innertirse los térrainos queda en una tercera; se dice s éa-
tonces que eI contrapunto es tra Ia octavatr. En el siglo XVIf[ se usaba prln-
rta 1a vigé-
Cipaluente lta La octavarr o ua Ia d.éci¡¡aquintatr (aotte octava) o

-/
'wn/rl :'*<
o¿ vo-23.!>.u..q:ty4 ¿ uvi-t.-V i .,\:¿ -.avcV;t¿ ry' h?)Ju./ú_/
Tap ?uerr.tt eldulls ugrcrsodxa €r uoc ocu'eTuoc egn¡: €T anb se s+uarr;.oc
á
'..oTposTdo.r sourareE€rr oT §O¡+Osou t(,.e++¡poc¡r rr?ur€Tr sorargle
anb) oa¡1Tsue.r+ orposrdo áaa¡q un rfeq óec¡u91 €T e? uglcl.rede ?T ap ugTce¡
-edard .(.se1euo+-ocrrrg*¿e selsase ap sauoze¡ ¡od .elsandseg .f olesng a¡+uEI
'r r lI A r secuo+ua 'opue¡s rs-s.-u-u-s -..oBro ro €+uaror^ as socaa ?
o¡ed 'or+enc € sa Ts t(u-s*u-s) a r a r !sa¡+ e sa rs .(s-u-s) jl
r r ,lsocoL
sop E sa e8n.¡c ?r opu€nc t (u
- s) a e r sp so eue+ rop §€?e¡+ua op uopro ru
'IBTcuap?c ugTcen+und enn E a erouettr .ragnb¡en3
ep enb o¡poe¡de un o ugrcrsodxa €T ap rEuTJ
Te a+usr.rüoc or se ?Tcuap€c €uo
'o1e§ng fa zoÁ e.reulad ;rod glcunue enb zo^ €f ua e1d
-tETs reuoTcTp€ e?er+ua erm zteq a+uourr€uor§eco -r€uo+ o rEax €u,;[oJ ua olefng
¡e euorrra':^ =.gr. '18"{ FTt"p e1.red g.rpurrcd €T so ug¡clsodxa
*ty?Ox¿ twTye tW+44H o'o1egn,{ ts
" 4-i&147
y'pá#WffiffiñEq- ,l
fT rreurns uaqep) (rr ¡e*ns uaqep) I
eg L a 6.orrr ¿T ftegt g6ot
a),
óL¿ g§bt ¿ T:€u¡Tcgponp eT €
olunde.rluoo
ELeEt t ¿ T 3€rtrTcap €T €;. t
olrrnde.rluoc ?J€d
(gf rau?rs ueqap¡-
"¡ed I
§ .reurns ueqep)
6- otrl¿TTTfTEI I?EbEgLB
L 9 l' ? .[' ¿,T:a1ulnbeu1c9p €Tr BL9§Vtzr.!€ae+coerts
I
olrmde.rluoc, €tr€d olrmde.rluoc ?J€d I
I
-o^ o¡+€tlc ep sgu) aTdT+Ir,rru o eldnrpgng 3e1d¡t¿ .elq.g( ap af,qurou r, ,;l:: I
olunda;c1uor'1" 'aeh-ánr1 o elnu.red e1 üzlpa¿ enb,sacoa
"n
o""*o..-r" oi"s I
'sa+uenco¡J spü uos }rX olggs Tep €IuoJ¡1od e1 ug .ooTsgfc I
,..-
olundealuoc rs uo soJ?¡ s9r¡r uos sora¿¡a+ur so.r+o e ugrs¡e^a¡ ep sod¡1 so¡+o
'e¿T Á .€OI ..rg ,f e alnu.tad ua .ss s eae
f
-eduoc ,( 'gs o9 seseduoc r9T 'oñ rII".rJl .operedua+ .*Tq. e^erc ,qceg .pT t
*1, ---+--€+-( I
l.-LE v
:l-orffi
=rt--¡¡r¡-¡f J
ffi# s \Ls
'€0T eT 'e¿T eT 'É¿¿ eT .€Er ?r 'eB er I
€ e+nu.rod ? e+nulra¿ ts e+nE¡o¿ B ?+nu¡o¿ É €+nEr.red
'ÉcTugltrJE"
I
?epaT¡e¿ ap Trn+¡T^ a+UonJ €r¡n ¡ss Ise e8e11.er¡.u¡ed o ugTs;a^a¿ €T .*€E I
-Tcgp €T €r¡ a+uaure.r€x sgu :( r€uTcaponp BT €, ó(aarlco eld¡.r1) uepun8esotrTs
I
J-L- I
T
7
_8_ f,
Sujeto. Pero hay fugae con intlortuooidn. 1
Vid. Beethoven¡ Cuarteto opus 133 ttGran t'ugarl ¿
St¡arrias§, Concerto para dos pianos. solos, tr'uga.

I,A CONTRAENPO§ICIO§
Es r¡na eatrada par o un grupo d.e entradag subsecuentes d.e Sujeto y Bespues-
la, a nenudo separad.as d.e Ia e=posioidn por un episod.io d.entro de la esfe-
¡a.d.eIyVoriginalea.
La Cont¡aexpoeieidn puecle Ee? Iparcialrr si entran un nrlmero d.e voces infe-
üior aI que contiene J.a fu$ar 2 d.e 3 o 3 ¿s 4i y rroompletarr, ouand.o entra¡r
tod.as o más d.e Ias voces que contiene 1a fuga.
Vid, 3ach, Concerto de Brandeburgo No. 5, IfI
Cono se podrá Éuponer la Contraerposición no es roalizada por una siuple
;i,,

voz, sino que representa una continuacidn y un apoyo a la intensiclad del


d.esarroIlo, La d-ensidad. y eI movimiento cara,cterfstico de 1a fuga.
'L at 3;l*
LOS DI VER I M T E ¡I T O S; Técnicas de desamollor'4 W
c,j}A,¿-ltl'uryl
-e*-
ffi
'

t. "o*r*#rr
eI d.esamolio de Ia fuga, que consiste en aparicfoaee alter¡adas d.el Suje-
to (trentradas interrrasrr) y pasajes en coutrapu¡ito libre. Estoe frltinos to-
¡aan e1 no¡eb¡e de Divertimentos (otroe autores los llanan rrepisod.iostl
Ios Divertinentos Eon areas de movimiento tonal (nod.u1aci6n) o manipulacidn
libre d.e notivos d.eI Sujeto o del Contrasujato¡ y pued.e ser3.
1) d.e Eanera seouancial
2) cono d.i§logo o coaflioto entre notivosr-or^ ¿f/t-"-t"a'veil'
Una fuga centrada en e1 §ujetor carece virtualmente de Divertimentos..
Vid.. 3ach, Clave bien temperado, Vo1, I, No. 1
Esta fuqa - cr\ya técuica se llana I'fuga en Strettolr - abandona eI Sujeto
uni-camente en 1os compases 1{, 2l y al finaL. De resto no tiene realnente
d.ivertinento§. r ,
á
Por otra parte los diverüiuentos pued.en ser muy extensoe y a veces intro - ¿
d.ucj.r matenial d.iferente no relacionado con eI d.e la erposleión.
¿
Vid-. Bach, Clave bien temperado, Yo1. I, No. 1O, conpás 15 y sÉ.
Rara ve.z, cuand.o eI naterial'd.e1 episod.io no d.eriva tlel Sujeto o d.e1 Contra-
.i
sujeto, se constru¡re sobre otros motivos do la er¡rosicidn: ¿
Vid.3ach, Cla-ve-bie+ temperador, Vo1. I, l[o. 1§. Aquf eI nateria]. de1
epieodio (co. 9-ro) de la erpoeición, pioporciona material J
para los sucesivos d.ivertinentos. .l
§
r
Ú 3
6L e LL 'cc tB 'o-U tI 'fo¿ nal¡¡¡t
g¿ .o .6 .oI[ ófI -To¡ . *,rall
6t'c,Z'oN rlf 'ToÁ roprz:redual uorq a^"fC,qc"g.pTn
'sauorcnuTusTp o sauoTc€+uaüTte o s€cTrgÁJa+uT EauoTc?Ja+re o (ugtceluaur?uJo
op oT¿€¡+uoc o¡) sauoTc€cT¡:¡1du¡s o souorce+uaru"uJo n s€cTtr+I¡ ssuoro?Ja+
-r? o fecT+ugruoJ erqTr egn¡: €I ua IsnE¡n sa olnoc eluregeduroo? ugrc€Jrl8t¡r uoc
úe8n¿
'ss r[ gg 'cc
'f¿ sndo r¡apueeg ap €üa+ un arqos €8nd r[ seuo¡c€Tl"Á 'surqecg 'p¡¡
sqrq
-Tr soceÁ € 'e1cr.r1sa seca^ € .o[adsa us ugTs¡o^uT ?T ruos sa+r¡BTr€a sE¡+o
'epeo¡1dxe e,t leuol ugtcrsodsuz.:1
3I 9+SO JIÉTr?Jr e? §€.:tousrrr s?qcnm o.r+ug .?TTe ue o+ue+¡odru¡ leded ¡¡n an8on0
ugTc€T¡€^ e1 anb oo18g¡ sa 'eclsgq ?Tcuasa ns so olafng 1a .rl1adat fo.,ll
(sece,r s€T op e¡.ror(eu e¡) €cTlguto+ouour €cTsEI¡r op suxroJ eun esn¡ €T opuoTs
OrI gfnS T gC sg.UOI CYfUYlI
'o?€T^arq€ o1e§ng
Is IIOo eTcuencaE¡ uo eursTrtr Is e €+TrrT os e+uouoeldugs zoa Eurr
anb s1 ue .'ss .lC (g .cc ,€ 'o¡I 'I 'To.¿I 'op,eaadme+ uoTq o^€Tc tqcefi 'pTA
:egnJ: Ér ap re.r+uec s+¡ed
€T ua ope.zedse oü oseons .relnb¡enc e¡ed ope;redard ;E€+so oqe?'?+sTI€trB TU
'ET 'c tZ 'r.q .I 'To/[ 'ope.redue+ uaTq. e^ÉtC 'qceg 'pTA
'||g0IE6.I O
"rp't"1u",,
r¡sof€uo+ s€pe.r+ua¡r uos ec¡¡gy'aae1ut rrgTc?uroJuoc ns uy8es 'sepnellue saT?ü
'soTdr¡Ts seperlug (g
's€+s6ndsag saI€+ u¡s odnr8 ue s?u.:ta+uT s€?e¡+ug (¿
'e8n; €f e? ug1c¡sodxo ÉT ue
goplcoTq€+se sof€ÁJe+uT soI r:,rr8es
selsandseg uoc §1au¡e+uT sepeclug (1
. sa¡+ua agnSu¡1s1? souapod
9f e ¿f 'cc 39T 'o¡I 'I 'foÁ ropeaaduel uoTCL e^?TC tqceg 'pT/I
'elsendse.r .f o1e§ns ep sodnr9 o olefng Iep sauoTcTl
-?de Á so+uoEIT+¡a^T? ¡?trJa+Tr e .f aeln?ou e ?zuaTtre.-. . - rte{ €T Ts - ugTc
-rsod-ae¡+troo €T o ug¡o¡sodxo ?T ep gfle sgur ?ur¡B^€ e8n¡ eT enb €pT?eE v
§€?e¡+ua ep soenrg .Á eea¡secns s
fT ry¿ ./ Lnroc rap etro+ ro uoc €p€ulquoc euod
-xaar-es e8n¡ e¡ eípudp olund fe ua .,,z8rq.rt 1eao3 óo¡rnre.r¿,, ':1cue;rg
T 'o¡I E€ Endo e8r.rl 'uqosslapueq 'pT.¿.
'§Eetrg+uetrou o s€^T+TuTJop ¡es uepend enb sauo¡cdnr.za1uf, 'e8n¡: Bf ep o^
-T+nTo o oseco¡d fap sauoTcdnraalu¡ uoc so+ueuT?re¿Tg ¡T?unJrroc oqepros o¡[
j -6-
-10- F a
J
La retrogradación y Ia retrogradación invertitla son extremadamente rara§.
La prinera la hallaaos eu: a
Seethove¡r, Sonata opua 106, IV é
Bachr "Ofrencla musicalft (canon.retrógrado)
Ie retrogradaci§n.obscurece Ias relacj.ones interrrálicas clel motivo original I
por ego casi no E€ r¡sB, pero sf eg frecuente Ia retrogradación d'irecta o a
invertitla d'e r¡n notivo pequeño y particular: 'a
Vid. Baoh¡ Invenci§n a do6 voceg en si trenor. G. d=original, c. 16=iaver-
sidn en eepejo, o. L3=retrdgrada en erpejo y c. L8=retrógrada, I
Ios cambios armdnicos que suf¡g Ia fuga hacen que eI §ujeto se presente a
bajo diferentes aspeotos y oon diflrentes funciones tonales: he aquf otro
d.e variaci6r.'
é
recurso
.:
a
I TINE RARIO TOIgAL: Divisiones cadenoial-esenlaforma
a
EI proceso tonaL d.e Ia fuga es como sigue. Las flechas indican las identi-
d.ad-es funcionales euperpuestas. Ejemplo: fi O/SO (tónica, es igual a d'oni-
na¿te de la subdrmi,nante). Las abreviaturas significan: T=Tónica¡ SD= Sub-
clorninante¡ D= Dominante¡ R= Relativo.
Proceso iohal básieo R

Otros niveles d'el


proceso tonal básieo
sD/sD

D/D

Es de obse¡var que muy raras veces las fugas del siglo X.IIIII usan el'pro-
i ceso tonal completo (nuene niveles en modo mayolt y 10 en modo menor) ni
tampoco que 1o excedar¡.
AJ.gunos ejemploe tfpicos en Sach¡ 4
Concerto d.e Brandeburgo No. 2 I.I.I= T D SD R SD/R ¿
Clave bien temperado, Vol. II, I[o. B= T D B SD SD-ll PIP
[gcqata y Irrga en Fa mayorr para 6rgano= T D B SD ryR SD/R ¿
E1 proceso tonal es eI rasgo más sobresalieate d.eI éstilo fugado y en las
fugas d.e 1os siglos XII y XX¡ se hallan incursiones tonales mqy por fuera
d.e Ios niveles ar¡otados. Globalnente Ia apari.encia total d-e Ia fuga es tri-
parti/tas eI conenzaP en una tonaliclad. y volver finalmente a el]-a. Esto no
quiere d.ecir que en Ia parte nedia se evite 1a tdnica:
VicL. Sach, Clave bien tenperado, Vo1. II, §o. 1r c. 39 y SS.
Si se nira la fuga como una forma seccional con claras pero a menudo no de-
masiado enfáticas cadencias, podemos detectar¡
'sop€¡o+rar ugpJog ,t ¡ePa¿ 'ss f I
e¡¿ snd.o tTepHEeH op €¡IIa+ un sJqos eAn¿ 'f ssuoTceTJe¡'surqe'rg
9L .c.op€+uou"u"o'r€iáa--,gi .oI[ .Ir .rol\ ¡ope.radurel uorq aÁeTc sqceg '?T¡. T
',.o1sanduoc lepadr¡ elII€Tf os (seeu91¡ntngs e1u¡nb '( ¡aluaut I
ef ua uglsuadsns ec
-?pllnJ) aIq.op sa TS 'e1ca¡:.rad eTcuapec "un ap a+uEuT¡IIo! I
u9p¡og Ts 'r¡oPTl're^uT lepad,t
-sa+uegr3 €un.otroc .re¡opTsuoc el.rpod os ll aJqos
u?Tque+ eueTT af as .rolaadns leped a+sa Y ';o¡'radns o ?Tpau a1'red ?f
ua Te? i
uen8utlstp ag I
-ed 1a 'e¡teda e1.red ?I ue ¿^ ugp.rog To 3TÉpad 1a '( ugprog Ts
'roTJaJuT o 'roleadns ocTuglflJ€ o+uaTuI I
-r^oü
' To ruoc zeptS¡.r tsgTJ ns ¡od ocT+9u€Jp o+cTguoc un opuea:c ' (1e ;xe Wl
'*r5,
a+uauf"nsJ] I
-Tf€uo+ €T ua oTl?sacau ou o¡ad o+ueuuluxoc) I o J ua sa leped Ta
(ope;redruel uaTq 44"13 rqoeg 'pT^ I
¿ .o¡I rI 'IoÁ
'€poc €f ep rme .lC e8n.¡:
€f ap soT?uTJ sottr€.r+ sof e ?Tcos" I
e+uamecTJ9aú
as 6o11a.r1s fo o[noc 6o¡ed 'ugrclsodxo €f ap sgndssp J€+sa apend
(_t
ñ'--re' I
t¿¿'o¡I lf 'IoÁ Úopre'raduel uaTq a^"TC tqce8'pTA
'ss.f, f9 'c a+ualuTe¡cadse I
's€pneJ+ua §€T ep ugzP¡Jec O zaqcajr+Sa €r
I
ep u?TqE?1 apuadap o++sJ+s lap p€pTsua+ur erf 'TeTcJ€d o++a'r+s ''( secoa se¡
I
§€po+.rTua-üra+uT ac€q anb ¡Te+o+ o++ar+s aI+ua.rrn8ullsrp anb feg 'oqco €u
uTS 'e8n3: e.¡ I
-l3pd as€g^ .sorra uoc s"gcaq e+uauTe+o+ Ts"c ee8n3: -r(eq oS.requa
ap saT"uTSi sa1:red s€Q " €!€Tcos€ o+caJo o§ua+uT e? €sT¡'rp aun sa ó11ar1s 1g I
.op]€J+rroc o1e[ng. oprrn8es 1a acaJede 'ss f (] 'c 'e1.:,t¡ ruelnbeS ó1'rezo¡r¡ 'PT^
'olaCng op €p€Jlua oüoc ?!rBcTJT+uapT ras I
e.¡ed €J€Tc o+uoua+uaTcTJns o1 o.red o1a[ng f ap €p€rÁeIqe €uIJoJ'?trn eI¡aTcua I
Bg
saoaJ1. y
'oulsTtr o8¡suoc uolr?c ua olacns fap s€?'eJ+ua'op ugrcrsod¡adns ?T
,'l
ffi '-l
I
'Grouos ognT.f
ue+
Ts? ugTo€IluT+Iroc el t;.eu-T+ue¡e8 -f uglsnlouoc ap olcadse o?o+ I
-T^a a+uonco§qns Touoq Ts To -,c e¡ac¡a+ €T sp opr"+sr TE 'ern+xe+
ap oTqu€c uoc oTposlda un eJluo enb e¡ed erfr'rlcuoc tr opeluau€rr¡o tqceg I
aueT^ o1e§ng Te'iztb+ 'O¿ ', ¿r?:rroo¡ iun ue 9 'ol{ ?lT+r€d '?TA
'.zouau
'o¡ouos ogn1g I
Tep €p'eTcrmuo¡d opÉTseus? ugtcdn.r.ra+uT €f .¡€+T^e ep
eSaecue es ooTUr+Ir I
o+uaTurTá.ou
Tg .olT+€Tnltrnc€ oaaco¡d Tgp ugTc€aoual €un rC T€ün+fa+ ?€?Tsuop I
Ér uo o+rroTET€cep un :rod sepecaeu e+ueua+uancoJJ uos s€Tcuapec c?T sgu¡apv
I
§i8.rtuop?c uoc -or{ rr -ToA .o¡re.radual ,"ro r*rá
*r: E;[ :t":"fr:::Hlffi
'g ¡opeaedue+ uoTq. oÁ€fg tqcrag =€?oc s?tr ?€pTTeuoTccesTE I
z 'ol[ ff ;tó¡
I
J -rt-
I
I
n) /
''742'

ET TRAMO FINAI,
La-fuga tieie r¡r¡ retonao final a.Ia tonalidad a=ialr una re-etrerg9ncia
fiual en Ia oual hay una desviacidn toaaL s6lo menor y pasajera; si Ia
!-

hay. F,recuentemente se a.firna pot med.io d.e r¡na semicadencia o una caáencia
auténtica a Ia t6nica, forraad.a por una entrad.a o grupo d.e entradas a nivel
d.e Ia tonalid.ad. axial. Por medio d.e arnonfas secund.arias se va acomodando
Ia cadencia final.
I,A CO}A
J
¿
El finaL cle Ia fuga es siempre enfátieo1 nürlc3 cooo relajacidn d.e su ener-
gfg'. A nenudo la textura se engrosa con enriquecimiento d.e Ia armonía y J
) grande sa en 1a cadencia fina1. J
I¿ cotla o codetta, cuaaelo Ia hay, eE un apéncLice conclusivo clel tramo fi
eolocado despues de una cadencia c1ara, prematura, a veces evitadar d.entro
tl.e la tonalidad. erial. AsÍ se pued.e d.istinguir entre Coda, Apéndice fin
f,
I-ategrado. La coda pued.e lncluir u¡a úItima entrada d.e1 Sujeto, ¿
Vid. Bacb, Clave bien tenperado, Vol' I, 3Io. 2
rr - n rr rr , Vo1. II , No. B, oon dos entradas simu.].tá-
-,
neas, r¡na directa Y la otra invertida. &L NeL
figuraciones en est¡i¡Io de trcadenzasrr¡l
Otras fugas'culminan en seccioaes con
Ias fugas d-e 6¡gano - que, d.icho sea d.e paso, en 3ach, al menosr son nuchf-
simo más libres y fantasiosEls que Iae de claveefn - tienen, eobr€ todo, es-
f,s 3asgo. Soa como especies de cad.encias armdnicas infladas.
ES frecuente eI uso de fa {9 para eonclufr en cadeacia plagalr a veces
l con entrad.a adicional .
I
Vid-. Sach¡ Concerto de Srand.eburgo §o. 2 IIf (fUaf ) r'
,t , Clave bfen temperado, Vol. II, [o. 2
J
y en textu¡a honofénica.
¿
¿
I
¿
a
I
I
É
!-

También podría gustarte