Está en la página 1de 4

TRUSA DE URGENTA PENTRU CABINETUL DE MEDICINA DENTARA

Autori:
Prof.univ.dr.Alexandru Bucur+
Conf.univ.dr.Octavian Dinc6+
$.l.dr.CristianVl5dan* ! u' (

*Clinicade chirurgie OMF, Spitalul Cliilic de chirurgie OMF "Prof,dr.D.Theodorescu" BucureSti

A. Aparaturfl gi materiale obligatorii

I Tensiometru electronic cu mdsurare la incheietura m0inii 1 buc.


2. Fese 10x10 cm 3 role
3. Bandd adezivd 5x5 cm 2rcle
4. Solu{ie polividon-iodat @ETADINE, IODINA, IODOSEPT, 1 flacon
POLIODINE) sau clorhexidine (HIBISCRUB, HIBITANE,
CLORHEXIN, DESMANOL) pentru tegumente
5. Serinsi 5 ml / 10 ml sterile 5 buc.

B. Medicamente obligatorii

Nr. DCI (denumirile Forma Cantitate Observa{ii


comerciale sunt listate in farmaceuticI
Daruntezd')
I Nitroglioerind Cpr. 0,5 mg 1 cutie Se administreazfl cpr
(NITROGLICERINA) (20 cpr.) sublingual in ciza de angind
pectorald, infarct miocardic
Atenfie la acut, edem pulmonar acut cu
sau sau valabilitate TAs>100 mg Hg; se poate
(6luni) ! repeta administrarea la
intervale de 5 min (pdndla3-4
Nitroglicerin[ Aerosol cpr)
(MAYCORNITRO 0,4mgldozd I flacon Se administrcazd 2 pufuri
SPRAY, NITROMINT) (lo e) sublingual in qiza de angind
pectoral[, infarct miocardic
acut, edem pulmonar acut cu
TAs>100 mg Hg; se poate ,

reDeta la 5 min.
2. Nifedipin6 Cpr. 10 mg 1 cutie Se administreazll cpr.
(ADALAT,CORDIPIN, (10 cpr.) sublingual, pentru reducerea'
CORINFAR,NIFEDIPIN, TA
NIFADIL. NIFELAT)
a Se administreazdYz cp
Acid acetilsalicilic Cpr. 500 mg 10 buc.
(ASPIRINA) mestecat in cazul suspiciunii
de infarct miocardic acut
4. Enalapril (ENAP) Cpr.25 mg 10 buc Se administreazd 1 cpr
sublingual pentru reducerea
TA; la nevoie se mai poate
administra 1 cor

no1
ro_
Adrenalin[l : 1000 fiole Se administr eazd in cazul gocului
lmg/1ml anafilactic 0,3 ml soluJie injectabild
nediluati s.c. / intralingual; se poate
repeta la l0-15 minute dacd este
sau sau necesar (pdnd la TAs> 90 mm Hg)

AdreanalinSl:1000 stick 2buc. 4

(EPIPEN, autoinjector Se administr eazd ln cazul gocului


EPIPEN 300)
0,3mg anafilactic, injectdndu-se o doz[ i.m.;
(adulli) se poate repeta la 10-15 minute dac[
Adrenalin6l:2000 este necesar
(EPIPEN JLINIOR, stick
2buc.
EPIPEN 150) x autoinjector
0,15 mg Se administr eaz\ in cazul gocului
(copii>30 anafilactic, injectdndu-se o dozd i.m.;
ke) se poate repeta la 10-15 minute dac[

* medicament obligatoriu doar in trusa de urgenld din dotarea abinetelor qcolare de medicin[
dentar[. conform ordinului comun al MEN/MS nr.3764/694/20ft
Hidrocortizon Hemisuccinat 10x100m9 Se administreazdi.m. in cazul
(FLEBOCORTID, reac{iilor alergice acute, al crizei de
HIDROCORTIZONE, astm bronqic sau al crizei
HIDROCORTIZONE Addisoniene
NATRIU SUCCINA

Prometazine ROMERGAN) fiole 5 buc. Se administreazdi.m. profund o fiol6


5}mgl2ml ln cazul reacliilor alergice acute

sau

Loratadina (CLARITINE) cpr.10 mg 5 buc. Se administreazd IcPr. in cazul


reactiilor alergice acute
sau

Desloratadind (AERIUS) cpr.5 mg 5 buc. Se administreazdl cPr. in cazul


reacliilor alergice acute
sau

Cetirizinb (ZYRTEC) I sticld Se administreazd5 mg (10 picdturi)


iilor alereice acute
Se administr eazL l -2 pufuri inhalate
SALBUVENT,VENTOLIN oral in caz de crizd de astm
Se administreazd5-10 ml oral incaz
de hipoelicemie
Se administreazd | fiold i'm' in caz
de crlza convulsivl

no)
FO' -
ll Ketorolac Cpr 10mg 5 buc. Se administreazd I cpr. oral
(KETOROL,KETRODOL, ca analgetic
TORADOL)

sau

Metamizol Cpr 500 mg 5 buc.


(ALGOCALMIN.ANALGIN)
12. Drotavertine NO-SPA) Cpr.40 mg l0 buc Se adrniniStrcazd I ciir. oral
ca analgetic la pacienta
insircinatd
13. Amoxicilind (OSPAMOX, Cpr.500mg 5 buc. Se administreazd2 g oral
DUOMOX, E-MOX, pentru antibioprofilaxie
EPHAMOX, MOXILEN) **

sau

Clindamicind (DALACIN C, Cpr.600 mg 5 buc. Se administrcazd, I cpr oral


CLINDAMICIN, KLINDAN, pentru antiprofilaxie
LANACINE)
** Nl se administreaz[ pacientilor alergici la peniciline!!

C. Aparaturi facultativi:
o butelie de oxigen cu reductor
o balon de resuscitare
o pipd orafaringiand

ng?
tsb'"
tu-
Bibliografie:
l. Voroneanu M, Bucur A, Iordache N, B6lan H. Urgenle medico-chirurgicale in cabinetul de
medicind dentarL, Ed. Medicale, 20lI
2. Bucur A, Cioac[ R. Urgenfe gi afec]iuni medicale in cabinetul stomatologic. Editura ETNA
Bucuregti,2004
3. Asistenfa medicald Urgent6 la etapa de prespital. Nivelul bazal. Edifia a III-a. Northwest
Medical Teams,2005.
4. Medicina de urgenld. Ghid pentru studiu compretensiv. v.1 9i 2. Ed. CPSS. Bucureqti, 2009
5. Arafat R, Vass Hajnal (subiedaclia). Primul ajutor calificat. Editura Mirliiterului Administra{iei
gi Internelor, Bucuregti 2009
6. Stoica V, Scripcaru V. Compendiu de specialitdli medico-chirurgicale, Ed.Medical6,,2016
7. Harrison. Manual de Medicina, ed.18, Editura All,20l4
8. Ghid de management al endocarditei infeclioase al Societ[Jii Europene de Cardiologie (ESC).
Romanian Joumal of Cardiology I Vol.26, No. 3,2016
9. Weitz JI, Hirsh J, Samama MM. New antithrombotic drugs: American College of Chest
Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest., 2008
10. Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al. ACC/AHA 2007 guidelines on perioperative
cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery: a report of the American College of
Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines

pc.4