Está en la página 1de 1

URRIAK 12 de OCTUBRE de 2019

OHARRAK NOTAS
Nagusien ibilbidea paperezko zinte horiz dago 1 El recorrido de Adultos está marcado con cintas
markatuta. de papel amarillo.

Nagusiei dagokienez, talde bakoitza bi Las patrullas, en Adultos, se compondrán de


pertsonaz osatutakoa izango da. Ibiltariren 2 dos personas. En el supuesto de que un
batek bikoterik gabe izena ematen badu, saririk marchista se apunte individualmente no tendrá
jasotzeko eskubidea ez du izango. derecho a premio.

Bikote bakoitzeko bi kideek elkarrekin igaro Será obligatorio que los dos componentes de
behar dute kontrolguneen aurrean, eta hola 3 cada patrulla pasen juntos por todos los
egiten ez duen bikotea lehiatik kanpo geratuko controles, siendo descalificados los que no lo
da. hagan así.

Hamarretakoa hartzeko gunean 5 minutuko En la zona de avituallamiento habrá una parada


geldialdia egingo da. 4 de 5 minutos.

12:30 etan itxiko da Nagusien heldueraren A las 12:30 se realizará el Cierre del Control de
Kontrol-mahaia eta, ondorioz, beranduago 5 Llegada de los Adultos, de tal forma que los que
iritsiko diren bikoteek ez dute saririk jasotzeko lleguen posteriormente no tendrán derecho a
eskubiderik izango. premio.

Gaztexoen sari banaketa 12:00 etan hasiko da La entrega de premios de los Gaztetxos será a
eta Adultoenak 13:00etan Algortako Batzokiko 6 las 12:00 y los de los Adultos a las 13:00 horas
jolastokian. Sariak banatzen diren une horretan en el patio del Batzoki de Algorta. Estos
jaso behar dira eta ekitaldi hau bukatu eta ordu premios deberán ser recogidos en el momento
laurdena igaro ondoren saria ezingo da jaso. de la entrega y nunca más tarde de 15 minutos
desde su finalización.

Gaztetxoen ibilaldia herrikoia da eta banaka La marcha de Gaztetxoak es marcha popular,


emango dute izena partaideek. Gaztetxo 7 apuntándose individualmente. Cada Gaztetxoa
bakoitzak opari bat jasoko du recibirá un premio.

Gertatu daitezken arazoak baztertze aldera, Se ruega a todos los participantes que no se
partaide guztiek marratutako bidearen barruan 8 aparten del camino trazado para evitar todos los
ibili behar dute. problemas posibles.

Bere borondatetik kanpoko arrazoirik gertatuz La organización se reserva el derecho de


gero, Antolakundeak egitaraua edo/eta ibilbidea 9 alterar el programa o el recorrido de la marcha
aldatzeko eskubidea izango du. si hubiese algún motivo ajeno a su voluntad.