Está en la página 1de 9

RAÍCES TRANSFORMADAS.

VERBOS FUTURO AORISTO PERFECTO

βάλλω disparar βαλῶ ἔβαλον βέβληκα

γίγνομαι llegar a ser γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα

ἔχω tener ἕξω ἔσχον ἔσχηκα

καλέω llamar καλῶ ἐκάλεσα κέκληκα

λείπω dejar λείψω ἔλιπον λέλοιπα

πάσχω sufrir πείσομαι ἔπαθον πέπονθα

πείθομαι obedecer πείσομαι ἐπιθόμην πέποιθα

πίπτω caer πεσοῦμαι ἔπεσον πέπτωκα

φεύγω huir φεύχομαι ἔφυγον πέφευγα

VERBOS INCOATIVOS.

VERBOS FUTURO AORISTO PERFECTO

διδάσκω enseñar διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα

εὑρίσκω encontrar εὑρήσω εὗρον εὕρηκα

θνῄσκω morir ἀπο-θανοῦμαι ἀπ-έθανον τέθνηκα

γιγνώσκω conocer γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα

ἀνα-μιμνήσκω recordar ἀνα-μνήσω ἀν-έμνησα

μιμνῄσκομαι acordarse μνησθήσομαι ἐμνήσθην μέμνημαι

VERBOS CON REFUERZO E.

VERBOS FUTURO AORISTO PERFECTO

γαμέω tomar por esposa γαμῶ ἔγημα γεγάμηκα


δοκέω parecer δόξω ἔδοξα δέδογμαι(pas)

δοκεῖ videtur δόξει ἒδοξε(ν) δέδοκται

δεῖ es preciso δέησει ἐδέησε δεδέηκε

VERBOS CON REFUERZO NASAL.

VERBOS FUTURO AORISTO PERFECTO

ἀφ-ικνέομαι llegar ἀφ-ίξομαι ἀφ-ικόμην ἀφ-ῖγμαι

βαίνω (βανyω) marchar βήσομαι ἔβησα ἔβην βέβηκα

αἰσθάνομαι percibir αἰσθήσομαι ᾐσθόμην ᾐσθημαι

ἁμαρτάνω fallar, ἁμαρτήσομαι ἥμαρτον ἡμάρτηκα

λανθάνω estar oculto λήσω ἔλαθον λέληθα

λαγχάνω tener por λήξομαι ἔλαχον εἴληχα


suerte

λαμβάνω coger, λήψομαι ἔλαβον εἴληφα

μανθάνω aprender μαθήσομαι ἔμαθον μεμάθηκα

πυνθάνομαι informarse πεύσομαι ἔπυθόμην πέπυσμαι

τυγχάνω obtener τεύξομαι ἔτυχον τετύχηκα

VERBOS IRREGULARES

pdf

Consideraciones previas

Los verbos llamados “irregulares” griegos se pueden clasificar en cuatro tipos

1. Verbos polirrizos. Forman sus tiempos sobre temas procedentes de raíces distintas. voy,
iré, fui fero tuli latum. En este tipo se confunden verbos que forman sus tiempos sobre
temas que, si bien proceden de la misma raíz, aparecen como distintos debidos a las
transformaciones que experimentan.
2. Verbos incoativos o verbos cuyo tema de presente está reforzado con el sufijo -σκ (-
ισκ después de consonante). Se llaman incoativos (del latín incohare, empezar, porque
este refuerzo σκ, ισκ indica el comienzo de la acción verbal, como en
latín: γηράσκω, senesco envejecer.

3. Verbos con refuerzo en ε en el tema de presente, alargando en η en los temas de futuro,


aoristos y perfecto

4. Verbos con refuerzo nasal en el tema de presente

1 VERBOS POLIRRIZOS

A) Verbos con temas pertenecientes a raíces totalmente distintas.

Verbos Signifcado Temas Futuro Aoristo Perfecto

αἱρέω, ῶ A. coger αἱρήσω εἱ'λον ἡv¡ρηκα

M. elegir ἁρ-, ἑλ- αἱρήσομαι εἱλόμην ἡv¡ρημαι

P. ser elegido αἱρεθήσομαι ἡ¡ρέθην ἡv¡ρημαι

ἐvρχομαι ir, venir ἐρχ-, ἰ, ἐλ(υ)θ- εἰ'μι ἠ'λθον ἐvλήλυθα

ἐσθίω comer ἐδ-, φαγ- ἐvδομαι ἐvφαγον έδήδοκα

λέγω decir λεγ-, Fερ, Fεπ ἐρῶ εἰvπον εἰvρηκα

ὁράω, ῶ A ver Fορ-, ὀπ-, Fιδ ὀvψομαι εἰ'δον ἑόρακα

P. ὀφθήσομαι ὠvφθην ἑοραμαι

πίνω A Beber πι-, πο-, πίομαι ἐvπιον πέπωκα

P. ποθήσομαι ἐπόθην πέπομαι

τρέχω correr τρεχ-, δραμ- δραμοῦμαι ἐvδραμον δεδράμηκα

φέρω llevar A φερ-, οἰ-, ἐνε(γ)κ- οἰvσω ἠvνεγκον ἐνήνοχα

P ἐνεχθήσομαι ἠνέχθην ἐνήνεγμαι


B) Verbos con temas pertenecientes a la misma raíz, pero transformados

Verbos Significado Temas Futuro Aoristo Perfecto

βάλλω dlisparar βαλ-, βλη- βαλῶ ἐvβαλον βέβληκα

γίγνομαι llegar a ser γν-, γεν-, γον γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα

ἑvπομαι seguir ἑπ-, ψπ- ἑvψομαι ἐσπόμην ἐvσχηκα

ἐvχω tener ἐχ-, σχ-, σεχ- ἐvξω ἐvσχον ἐvσχηκα

καλέω, ῶ llamar A καλ-, κλη- καλῶ ἐκάλεσα κέκλημαι

P κληθήσομαι ἐκλήθην κέκλημαι

κάω, καίω incendiar κα- καυ- καύσομαι ἐvκαυσα κέκαυκα

κλάω, κλαίω llorar κλαι-, κλα- κλάυσομαι ἐvκλαυσα

λείπω dejar λιπ-,λειπ-, λοιπ λείψω ἐvλιπον λέλοιπα

πάσχω sufrir παθ-,πενθ-, πονθ- πείσομαι ἐvπαθον πέποιθα

πείθομαι obedecer πιθ-, πειθ-, ποιθ- πείσομαι ἐvπιθομην πέποιθα

πίπτω caer πτ-, πετ- πεσ- πεσοῦμαι ἐvπεσον πέπωκα

πνέω soplar πνε- πνευ- πνεύσομαι ἐvπευσα πέπvευκα

πλεω navegar πλε- πλευ- πλεύσομαι ἐvπλευσα πέπλευκα

ῥέω fluir ῥε-, ῥυ-, ῥευ- ῥεύσομαι ἐρρύην ἐρρύηκα

τείνω extender A τεν-, τα- τενῶ ἐvτεινα τέτακα

P ταθήσομαι ἐτάθην τέτακα

τίκτω dar a luz τεν-, τοκ-, τκ-, τέξομαι ἐvτεκον τέτοκα

χέω verter A χε-, χυ-, χέω ἐvχεα κέχυκα

P χυθήσομαι ἐχύθην κέχυμαι

φεύγω huir φυγ-, φευγ- φεύξομαι ἐvφυγον πέφευγα


2. VERBOS INCOATIVOS

A) Sin reduplicación en el presente

Verbos Significado Temas Futuro Aoristo Perfecto

ἁλίσκομαι ser cogido ἁλ-, ἁλω- ἁλώσομαι ἑάλων ἑάλωκα

ἀναλίσκω gastar ἀναλω- ἀναλώσω ἀνήλωσα ἀνήλωκα

ἀρεσκω agradar ἀρε- ἀρέσω ἠvρεσα

γηράσκω envejecer γηρα- γηράσομαι ἐγήρασα γεγήρακα

διδάσκω enseñar διδαχ- διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα

εὑρίσκω encontrar A εὑρ-, εὑρε- εὑρήσω εὑ'ρον εὑvρηκα

M εὑρη- εὑρήσομαι εὑρόμην εὑvρημαι

P εὑρεθήσομαι εὑρέθην εὑvρημαι

ἡβάσκω ser joven ἡβα- ἡβήσω ἡvβησα ἡvβηκα

θνη¡vσκω morir θαν-, θνη- ἀπο- ἀπ-έθανον τέθνηκα


θανοῦμαι

ὀφλισκάνω incurrir ὀφλ-, ὀφλε- ὀφλήσω ὠ'φλον ὠ'φληκα

B) Con reduplicación en presente

Verbos Significado tema Futuro Aoristo Perfecto


γιγνώσκω conocer γνω(σ)- γνώσομαι ἐvγνων ἐvγνωκα

διδράσκω huir δρα- δράσομαι ἐvδραν δέδρακα

ἀνα-μιμνή¡σκω recordar μνη- ἀνα-μνήσω ἀν-έμνησα

μιμνή¡σκω acordarse μνη- μνησθήσομαι ἐμνήσθην μέμνημαι

τιτρώσκω herir τρω- τρωθήσομαι ἐτρώθην τέτρωμαι

Verbos con refuerzo ε

A)Tema de presente reforzado por ε

Verbos Sigificado Tema Futuro Aoristo Perfecto

Tomar por γαμε-


esposa A
γαμέω, ῶ γαμ- γαμῶ ἐvγημα γεγάμηκα
Tomar por
Mararido M
γαμοῦμαι ἐγημάμην γεγάμημαι

δοκέω,ῶ Parecer δοκε, δοκ δόξω ἐvδοξα δέδογμαι

δοκεῖ Videtur δόξει ἐvδοξε δέδοκται

ὠθέω Rechazar A ὠθε, ὠθ- ὠvσω ἐvδοξε(ν) ἐvωκα

P ὠσθήσομαι ἐώσθην ἐvωσμαι

B) Tema de futuro, aoristo y perfecto reforzado por ε (η)

Verbos Sigificado Tema Futuro Aoristo Perfecto

αὐvξω Aumentar αὐξ- αυξη αὐξήσω ηὐvξησα ηὐvξηκα

ἀvχθομαι afligirse ἀχθ-,ἀχθε- ἀχθέσομαι ἠχθέσθην

βούλομαι querer βούλ- βουλη- βουλήσομαι ἐβουλήθην βεβούλημαι

δεῖ Es preciso δε-,δεη- δεήσει ἐδέησε δεδέηκει


δέομαι Necesitar δε-, δεη- δεήσομαι ἐδεηθην δεδέημαι

ἐθέλω Querer ἐθελ,-, ἐθελήσω ἐθέλησα ἠθέληκα


ἐθελη-

ἐvρομαι Interrogar ἐρ-, ἐρη-, ἐρήσομαι ἠρόμην

μάχομαι Combatir μά-,μαχε-, μάχοῦμαι ἐμαχεσάμην μεμάχημαι

μέλει μοι Me interesa μελ-, μελη-, μελήσει ἐμέλήσε μεμέληκε

μέλλω Estar a punto μελλ-, μελλη- μελλήσω ἐμέλλησα


,

ὀvζω Dar dolor ὀζ, ὀζη- ὀζήσω ὠvζησα (ὀvδωδα)

οἰvομαι, Creer οι-, οἰη-, οἰvήσομαι ὠ¡ηθην


οἰ'μαι

οἰvχομαι Partir οἰχ-, οἰχη-, οἰχήσομαι ὠ¡χόμην

ὀφείλω Deber ὀφειλ- ὀφειλήσω ὠφείλησα ὠφείληκα


,ὀφειλη-,

Verbos con refuerzo nasal

a. Tema de presente reforzado por ν

Verbos Significado Tema Futuro Aoristo Perfecto

δάκνω Morder δακ-, δηκ-, δήξομαι ἐvδακον δέδηγμαι

ἐλαυνω Empujar ἐλα(F)-, ἐλα- ἐλῶ ἠvλασα ἐλήλακα

κάμνω Fatigarse καμ-, κμη-, καμοῦμαι ἐvκαμον κέκμηκα

τέμνω Cortar τεμ-, τμη-, τεμῶ ἐvτεμον τέτμηκα

τινω Expiar τι-, (τει)-, τείσω ἐvτεισα τέτεικα

φθάνω Anticiparse φθα-, φθη- φθήσομαι ἐvφθην ἐvφθακα


b. Tema de presente reforzado por νε

Verbos Significado Tema Futuro Aoristo Perfecto

ἀφι-κνέομαι Llegar ἰκ, ἀφ-ίξομαι ἀφ-ικόμην ἀφ-ῖγμαι

ὑπ-ισχνέομαι Prometer σχ-, ὑπο-σχήσομαι ὑπ-εσχόμην ὑπ-έσχημαι

c. Tema de presente formado por ιν (=νy)

Verbos Significado Tema Futuro Aoristo Perfecto

βαίνω Marchar A βα-, βη- βήσομαι 1 έvβησα 1 βέβηκα

2 ἐvβην 2 βέβαα

P ἐβάθην βέβαμαι

d. Tema de presente reforzado por αν

Verbos Significado Tema Futuro Aoristo Perfecto

αἰσθvάνομαι Percibir αἰσθ- αἰσθήσομαι ἠ¡σθόμην ἠ¡'σθημαι

ἁμαρτάνω Errar ἁμαρτ- ἁμαρήσομαι ἠvμαρτον ἑμάρτηκα

ἀπ- Ser odioso ἀπ-εχθ- ἀπ-εχθήσομαι ἀπ-ηχθόμην ἀπ-ήχθημαι


εχθάνομαι

αὐξάνω Acrecentar αυξ- αὐξήσω ηὐvξησα αὐvξηκα

βλαστάνω germinar βλαστ- βλαστήσω έvβλαστον βεβλάστηκα

δαρθάνω dormirse δαρθ- δαρθήσομαι ἐvδαρθον δεδάρθηκα


e. Tema de presente reforzado por αν y por la inserción de una nasal (ν,μ, γ)

Verbos Significado Tema Futuro Aoristo Perfecto

λανχάνω conseguir por λαχ-, ληχ- λήξομαι ἐvλαχον εἰvληχα


suerte

λαμβάνω coger, tomar λαβ-, ληβ λήψομαι ἐvλαβον εἰvληφα

λανθάνω estar oculto λαθ-, ληθ- λήσω ἐvλαθον λέληθα

μανθάνω aprender μαθ- μηθ- μαθήσομαι ἐvμαθον μεμάθηκα

πυνθάνομια informarse πυθ- πευθ- πεύσομαι ἐπυθόμην πέπυσμαι

τυγχάνω obtener τυχ- τευχ- τεύξομαι ἐvτυχον τετύχηκα

También podría gustarte