Está en la página 1de 22

Fun d a c i

ó Priv a d a En X a rxa
Seguim creixent juntes

M em òri
a
c urs
2017-18
C artadel p atronat p.1

M issió - visió - valors p.2

Línies pedagògiques p.3

Organigrama

En Xarxa en xifres
p.4

p.5
Í
Menjadors

Llars d’infants
pp.6 -7

p.8
N
Casals

Projectes de joves
p.9

pp.11-10
D
Gent Gran Activa

Atencióa infants, joves


pp.12 -13
E
X
i famílies en risc pp.14 -15

Formació p.16

Esports p.17

Informe econòmic pp.18 -19

Reptes de futur p.20


1. Carta de lPatronat
B elvolgudes totes:

Aquest curs 2017-2018 ja acabat , ha estat un any de consolidació dels difer-


ents projectes i models d’intervenció educativa. Un curs de treball per facilitar
el lleure dels infants i alhora de capacitar-los com a persones per als seus
reptes de futur.

Donem continuïtat als nostres 14 an y s d’existèn c ia amb el treball transversal a


totes les franges d’edats i situacions personals; des dels nadons de 0 anys que
participen del nostre model educatiu a les escoles bressol, fins a les persones
de 88 anys que participen del grup de teatre de la Gent Gran. I ho fem amb els
nostres valors i principis que permeten el creixement de les persones; tant
d’aquelles amb les que treballem com de nosaltres mateixes.

Els projectes
p d’atenció a les persones son fets per persones, i é s aquest grup
de persones professionals amb les que treballem les que contribueixen al
nostre objectiu ú ltim que no es cap altre que introduir elements de transfor-
mació del nostre entorn mé s proper.

Amb aquesta voluntat, de transformar i millorar, seguirem intervenint en el


nostre entorn durant el proper curs escolar 2018-2019. Tot esperant que en
pugueu é sser partí
cips.

Salut ialegria.

E lPatronat
El Patronat de la Fundació en Xarxa està constituit per les següents persones:

Pr esident
Joan Josep Izquierdo

V oca ls
Paco Moreno Rosalina Ponce Guillem Massot José M. Jimé nez

Francis Montero Antonio Jimenez Xus Sesé

1
2. M issió, V isió, V a lors
La nostra missió és acompanyar les persones en el seu procés de
creixement i treballar amb alegria i amb voluntat de transformar
l'entorn.

Volem ser una xarxa social d'educadors i educadores de referència en temes educatius
i de formació, aportant maneres de fer, pensar i sentir, més respectuoses i oferint a les
persones amb les que treballem la possibilitat de desenvolupar-se lliurement i de
manera responsable i autònoma.

EDUQ UEM I FO R M EM AM B ALEG R IA I AM B V O LUNTAT DE


TR ANSFO R M AR L' ENTO R N. V O LEM SER UNA XAR XA D'
EDUCA-
DO R S IEDUCADO R ES DE R EFER ÈNCIA.

2
3. Líniesp ed a gògiq u es
CAPACITACIÓ ,
PARTICIPACIÓ
AU TO NO M IA I
ACTIVA
RESPO NSABILITAT

SENSIBILITZACIÓ DINAM ITZACIÓ


IM EDIAM BIENT D’
ESBARJ O

GÈNERE
IIGU ALTAT

Ac o m p a nya m ent

El20 de m aig de 2017, 20 de m aig , l a FundacióPrivada En X arxa va ce l e b rar l a se va


IIA sse m b l
e a G e ne ral
.M és de 150 p rofe ssional
s de l'e ducacióe s van re unir p e r re fl
e x-
ionar i de b atre e ntorn e lconce p te d'acom p anyam e nt.

Creiem que acompanyar és fonamentalment l’acció de caminar al costat d’una


persona, compartint alguna part de la seva vida itinerant, ja sigui en l’àmbit profe-
sional i/o personal. Pensem que acompanyar és reconèixer la persona i aceptar el
que té d’única, respectar la seva personalitat, dignitat i intimitat tot ajudant-la a
descobrir el seu potencial i els seus desitjos. La nostra visió de l’acompanyament
vol empoderar, no supervisar, vol fer créixer, i no vigilar.

3
En Xa rxa
d ia gr
am a
3 00
t
reb a lla d o rs /
es

la rs
2 L
s
t
n f a n
d ’I
13 m enja d o rs
es co la rs

11ca s a ls
d e N a d a l,
es t
iu iSet
m a na Sa nt a

Inf a nts e n risc

Pr 2 cent
res o b ert
s i
oje cte
d e jov
es ta st
a
5 es p a is jo v es
s a lutjo v e v ila -s e-
ca
13 es co les

5
6 . TEM P SDE M IG DIA
M en jador sEscolar s

13 M en jador sEscolar s
El Catllar: ESCOLA L’
AGULLA
Constantí: ESCOLA Mn. RAMON BERGADÀ
Tarragona: ESCOLA L’ARRABASSADA
ESCOLA PAU DELCLÒ S
ESCOLA CÈ SAR AUGUST
ESCOLA ST. PERE I ST. PAU
ESCOLA MARCEL·LÍDOMINGO
ESCOLA DE PRÀ CTIQUES
Valls: ESCOLA EUGENI D’
ORS
Salou: ESCOLA EUROPA
Reus: ESCOLA TERESA MIQUEL
Torredembarra: ESCOLA ANTONI ROIG
ESCOLA MOLÍDE VENT

UN 6 0%DIP O SA
DE C A RN ETDE
M O N IT
O R/A DE
M ÉSDE 4 00.000 LLEURE I A LTRES
A LUM N ESA TESO S FO RM A C IO N S
(M A N IP ULA C IÓ
D’A LIM EN TS,RISCO S
M ÉSDE 16 0 LA BO RA LS,
M O N IT
O RSI G ÈN ERE...)
M O N IT
O RES

6
M e nús de qu a lita t
Treballem amb diferents cuines de la comarca per tal de potenciar el pro-
jecte de qualitat almèntària i-més ; basat en criteris de proximitat i eco-
logia. Oferim menú s equilibrats i variats, sense fregits i en les quantitas
adequades. I adaptem els menú s dels infants amb necessitats ali-
mentàries específiques.

Pe ra ltra ba nda ,du r a nte lte m ps de m igdia ,tr e ba lle m hàbits i va lors i po-
te ncie m l’a u tonom ia de ls ne ns i ne ne s a tr
a vés de ltr e ba llde le s nostre s5
línie s pe da gògiqu e s.

A m és, vole m qu e e ls infa nts visqu in l’e spa i de m igdia com u n e spa i de
cre a ció,de r e fle xióide joc. V ole m qu e e ls ne ns ine ne s s’e xpr e ssin,pu gu in
se re lls i e lle s m a te ixos i qu e ga u de ixin d’a qu e lla e stona .

7
9
9. Proje cte s de jove s
D es de la Fundació Privada E n Xarxa treballem en diferents programes de
joves, dels q uals destaq uem:

SALUT DINS ELS INSTITUTS


FORMACIÓ DE VOLUNTARIS/ES
ESPAIS JOVES I DINAMITZACIÓ DELS PIJ MUNICIPALS

Esp a is Hem gestionat els espais joves de:


Altafulla, La Pobla de Mafumet,

jov e s Vila-seca, Perafort, La Canonja.

A c tivita ts
Hora ri
e xtra ordinàrie s
Un horari d’atenció de tardes en Organitzem gran nombre d’activitats
horari extraescolar, alguns amb ober- extraordinàries: excursions, acam-
tura diària (Altafulla, Vila-seca) 4 dies pades, sortides en BTT, campanyes de
a la Canonja, 3 dies a la Pobla de Ma- sensibilització, etc.
fumet, i un dia a Perafort.

Treballen 13 persones amb dis-


tribuciódiferent.
Normalment es realitzen activitats de Atenem al voltant de 140
dinamització, amb un alt component joves cada setmana, tot i que
d’autogestiódels joves. També activi- es una dada molt variable.
tats de sensibilització i prevenció de
conductes de risc.

10
SALUT
Elpro jecte " S a lut jo ve a ls in stituts de V ila -seca "
po rta m és de 10 a n ys fen t-se.Eln o stre prin cipa l
o bjectiu,és po der do n a r respo sta a les n ecessita ts
iles in quietuts de sa lut detecta des pels jo ves,a

JO V E
tra vés d'un a m eto do lo gía din à m ica ipa rticipa tiva
treba lla n t des delco n structivism e.A pa rtir de la
crea ciód'un espa id'igua lta t creem ireflexio n em
bre la tem à tica a treba lla r.
so b

TEM À TIQU ES
2n ESO
1r ESO À M BIT
A U TO ESTIM A I RELA C IO NA L
PERTINENÇA A L G RU P D ES D E LA
PERSPEC TIVA D E

3r ESO G ÈNERE
RELA C IO NS
SO C IA LS I 4 tESO
C O M U NIC A C IÓ O C INO C TU RN:
SA BER,D EC IC IR I
A C TU A R

D A D ES
NºA lum nes A TESO S: 770
Ta lle r de
NºSessi
o ns fet es: 9 6 v íde o
N Pro fessi
o na ls t reb a lla nt 3 curt s
en elpro ject e: 5
https://www.youtube.com/watch?v=5bfEP4ch4m0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=9Op0XWLaT3s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=iRbQAu6QfWw&t=2s

11
10 .GentGr a n A c tiv a
Per sona l
C oordin a dor d’a ctivita ts:Francis Montero
Reun ion s de coordin a ció:dilluns de 8 a 9h
Reun ion s de seguim en t: una al trimestre 2 h

A c tiv ita ts O r dinàr ies:deL 3 octubre fin s a 18 jun y


11. At enci
óa i
nfa nt s ,
a d oles cent s ifa m íli
es en ri
sc
Treballem en diferents equipaments, en conveni amb diverses administracions públiques
que gestiones aquests serveis a la comarca del Tarragonè s. Tenim 3 tipologies de serveis
d’atenció a infants i adolescents (i les seves famílies) en situació d’exclusió social:

C ENTRES O B ERTS
o C ent re O bert d e La C a nonja .Equipament de l’Ajuntament de La
Canonja, depenent de Serveis Socials i coordinat tè cnicament pel Consell Comarcal
del Tarragonè s. Tenim 3 professionals treballant: 1 Educador Social i 2 monitors
del lleure. Anualment s’aten a més de 100 infants i adolescents.

o C ent re O bert d ’A lt a fulla .Eq uipam e nt de l


’Ajuntam e nt d’Al
taful
la, de -
pe ne nt de se rve is Social
s i coordinat tècnicam e nt pe lConse l
lCom arcalde lTarra-
gone s. Actualment tenim 1 educadora social i 1 integradora social. Anualment
s’aten a més de 50 infants.

TA STA
o TA STA i
tinera nt com a rca l.D e pe ne nt de lConse l
lCom arcalde lTarra-
gonès q ue re alitza un se rve i d’acciósocioe ducativa itine rant al s m unicipis de lTarra-
gonès q ue no dispose n de Ce ntre O b e rt i q ue aixíh o re q ue re ixe n. Aq ue st se rve i fun-
ciona a m unicipis com :La Pob l a de Montornès, Roda de Be rà , Cre ixe l l
, La Rie ra de
G aià , ElCatl
lar, Els Pal
lare sos, Vilallonga de lCam p... Tenim 5 educadores socials en
aquest projecte i s’aten anualment a més de 200 infants i adolescents.

o TA STA d e La P obla d e M a fum et .Eq uipam e nt de l ’Ajuntam e nt de La


Pob la de Mafum e t, de pe ne nt de Se rve is Social
s i coordinat tècnicam e nt pe lConse l
l
Com arcalde lTarragonès. Tenim 3 professionals treballant: 2 educadores socials i 1
integrador Social. Es tracta d’un equipament fixe, en procés de ser registrat com
a Centre Obert. S’aten anualment a més de 70 infants i adolescents.

14
15
12 . Form a ció
AE n Xarxa creiem amb la formació com a e ina de m il lora de q ual itat i d’
e vol
u-
ciópe rsonal, creiem en la p ersona ien les sev es p otencialitats,isobretot creiem
en la interrelació i la creació d e xarxes humanes en el nostre entorn.

C la ust
re :15 formad ors iformad ores

ge icoord in a ció:M aria Boronat


Lid e ra t
amb Antonio Jiménez

TIPO LO GIA DE C URSO S

iM O LTES C À PSULES FO RM ATIV ES

A q ue stcurs h e m fe tt
re ba lla ta ....
C ambrils,Salou,Tarrag ona,C onstantí,
La Pobla d e M afumet ialtres emp reses
d ’àmbit p riv at.

Nº d e pe rson e s form a d e s:
500 p ersones ap rox.

16
1
3.
al
tr
Esport
esext
si
raescol
ars
Bàs
quet Pat
inant
ge
AL
UMNES

1
50
Cros
s Mul
ties
port Unamitj
anade
Fut
bol 12perequi
p

CENTRES
CÈSARAUGUST ESCOL
A PRÀCTI
QUES
10Moni
tor
s/eses
por
ti
us 7Moni
tor
s/eses
por
ti
us

T
ambéf
em al
tresact
ivit
atsextraes
col
arsadi
vers
es
escolescom..
.

Bal
l T
eat
rei
dramat
itzaci
ó Angl
ès
Cui
na
TI
E
Manual
itat
s

1
7
14 . Inform eec onòm ic
L a F undació en Xarxa disposa la seva com ptabilitat per cursos escolars i no
per anys naturals.Per tant actualm ent disposem de les dades de tancam ent
de l’any econò m ic 201 6 -201 7 .

Aquest ha estat un any de consolidació de projectes i d’estructura d’or-


ganització .Tot assegurant la viabilitat tècnica de qualitat dels m ateixos i de la
prò pia fundació alhora.

I
nform a c i
ó G enera l d eProjec t es c urs 2016 -2017 .
Nom b rea c t ua l d et reb a lla d ors -es .Pres s up os t iProgres s i
ó.

Seguim avanç ant amb la consolidacióde projectes i propostes educatives, tot mil-
lorant-ne la qualitat i recollida de dades d’allò que fem; aixícom invertint forç a en
la capacitat de comunicar.

NO M BRE D E TREBA L L A D O RS/ES

18
15 . Reptes de futur
El present ens ofereix grans reptes i unes bones oportunitats per a treballar en
el futur, pero són aquests els que mouen els motors de la nostra organització:

- Mantenir i/o millorar la qualitat dels serveis que realitzem des de la Fun-
dació, tot atenent als criteris d'atenció personal i professional excel·lents.

- Potenciar la formació i la insersió laboral de persones amb dificultats d'accès


al mercat de treball, potenciant la funció social dels nostres projectes.

-Introduir elements de sostenibilitat i ecologia en l'alimentació dels menjadors.

-Tenir un procés de participació interna a través de l'execució d'un pla es-


tratègic amb la participació voluntària dels treballadors/es i col·laboradors/es
de la Fundació.

20