Está en la página 1de 52
Aprovat pel Consell Escolar, 30 de juny de 2012 Actualització aprovada pel Consell Escolar, 30
Aprovat pel Consell Escolar, 30 de juny de 2012 Actualització aprovada pel Consell Escolar, 30

Aprovat pel Consell Escolar, 30 de juny de 2012 Actualització aprovada pel Consell Escolar, 30 de juny de 2015

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

1

INDEX

Pàg.

0

Introducció

3
3

1

Organització de la participació de tots els membres de la comunitat educativa en la dinàmica del centre. Organigrama.

4
4

1.1

Òrgans de govern.

4
4

1.2

Òrgans de coordinació docent

6
6

2

Normes de convivència per afavorir les relacions entre els membres de la Comunitat Educativa.

10
10

3

Normes d'organització, participació i convivència que garanteixen els drets i els deures dels alumnes

11
11

3.1

Estratègies de prevenció i gestió de conflictes

11
11

3.2

Correcció a les conductes que incompleixen les normes de convivència.

11
11

3.3

Instruments i procediments d'informació i comunicació a les famílies.

29
29

3.4

Protocols d'actuació en relació a l'absentisme escolar

30
30

4.

Mecanismes bàsics de funcionament de la comissió de convivència.

31
31

5.

Canals d'informació i comunicació interna.

33
33

6

Organització dels recursos, materials i instal·lacions del centre. Normes per a l'ús correcte. Pla d'evacuació, emergència i prevenció de riscos.

34
34

6.1

Espais.

34
34

6.2

Materials

36
36

6.3

Instal·lacions

37
37

6.4

Pla evacuació, emergència i prevenció de riscos.

40
40

7

Normes de funcionament dels serveis educatius del centre

40
40

8

Normativa interna.

41
41

8.1

Sobre entrades dels alumnes.

41
41

8.2

Sobre sortides.

43
43

8.3

Alumnes que no són recollits a l'hora

43
43

8.4

Sobre sortides dels alumnes dins l'horari lectiu

44
44

8.5

Assistència de l'alumnat.

44
44

8.6

Material no permès al centre

44
44

8.7

Ús de telèfons mòbils al centre.

45
45

8.8

Patis

45
45

8.9

Vestimenta

46
46

8.10

Llibres de text

46
46

8.11

Programació docent

46
46

8.12

Reunions de pares i informació a les famílies

47
47

8.13

Avaluacions

47
47

8.14

Butlletins i informes. Mecanismes d'entrega a les famílies.

48
48

8.15

Horari

48
48

8.16

Activitats complementàries. Sortides i excursions

51
51

8.17

Agenda

51
51

8.18

Gestió de compres

52
52

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

2

0. INTRODUCCIÓ

BASE LEGAL:

Constitució Espanyola (27 de desembre de1978) fonamentals.

LOE ( 3 de maig de 2006), Article 1. Principis :

al seu Títol 1, article 10, parla de drets i deures

j ) La participació de la comunitat educativa en la organització, govern funcionament dels centres docents. k) L'educació para la prevenció de conflictes i para la resolució pacífica dels mateixos, així com la no violència en tots els àmbit de la vida personal, familiar i social.

ROC ( decret de 27 de Setembre de 2002) on s'estableixen les disposicions generals d'organització i funcionament dels centres i en concret estableix el contingut del Reglament.

DECRET 121/2010, de 10 de desembre, sobre Drets i Deures dels alumnes.

LLEI ORGÀNICA per a la MILLORA de la QUALITAT EDUCATIVA ( Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre).

Respectant en tot moment la normativa vigent, aquest document estableix la necessitat de regular el desenvolupament de la vida en el nostre centre i arbitra els procediments de funcionament per tal de fer més eficients les actuacions de tots els qui formen part de la nostra comunitat educativa.

Tal com assenyala l'article 61 del decret 119/2002, aquest document ha estat elaborat per l'equip directiu i analitzat per la Comissió creada a tal efecte i formada per representants dels quatre cicles educatius.

Es podrà modificar i ampliar quan ho sol·liciti l'equip directiu, el Claustre, qualsevol sector del Consell Escolar o un terç dels membres d'aquest.

Aquest document entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per part del Consell Escolar. Es seguirà la normativa vigent per a qualsevol contingut no inclòs al present.

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

3

1.- ORGANITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA EN LA DINÁMICA DEL CENTRE. ORGANIGRAMA.

La participació dels membres de la comunitat educativa està reflectida a la normativa vigent:

“Els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes, l'alumnat, el professorat, el personal d'administració i serveis i els ajuntaments participaran en la gestió dels centres a través del Consell Escolar” (Decret 119/2002. Tit. II, cap I, art 6.1).

ORGANIGRAMA

(Decret 119/2002. Tit. II, cap I, art 6.1). ORGANIGRAMA 1.1 ORGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ

1.1 ORGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DOCENT.

Segons els capítols III i IV de la LOMQE s'estableixen als centres públics els següents òrgans de govern:

1.1.1 EQUIP DIRECTIU

Tal com preveu el ROC, a les escoles d'educació infantil, als col·legis d'educació primària i als col·legis d'infantil i primària existirà un equip directiu nomenat d'acord amb el que preveu al capítol III del Reglament.

Els òrgans de govern al nostre centre són: Director/a, Cap d'Estudis i Secretari/ària. L'equip directiu es reunirà al menys dues vegades al mes per tractar temes de les seva competència.

DIRECTOR/A:

Normativa reguladora: ROC, Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol II, capítol III. Funcions: És qui representa l'Administració educativa al centre i té atribuïdes les competències establertes a: ROC, al Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol II, Capítol III, Article 34 i al Capítol IV, article 132 de la LOMQE

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

4

CAP D'ESTUDIS:

Normativa reguladora: ROC, Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol II, Capítol III Funcions: Té atribuïdes les competències establertes a: ROC, Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol

1. Capítol III, article 37.

SECRETARI/ÀRIA:

Normativa: ROC, Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol II. Capítol III. Funcions: Té atribuïdes les competències establertes a: ROC, Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol II. Capítol III. Article 38.

1.1.2 CONSELL ESCOLAR

És l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa (pares, representant

de l'ajuntament, representant de l' APIMA, mestres i PAS) en el funcionament i govern del centre . És

presidit pel director/per la directora.

Les competències, composició, funcionament, comissions, mecanismes d'elecció i renovació dels

seus membres, procediment per cobrir vacants, així com tot el procés electoral, venen reflectits al Decret 119/2002 de 27 de setembre. Capítol II, articles 8 a 21 i al Capítol III, arts. 126 i 127 de la

LOMQE

els membres elegits per formar part del Consell Escolar contreuen el deure d'informar al sector pel qual són elegits, sobre els punts a tractar i sobre els acords presos.

Les sessions del Consell Escolar tindran lloc, preferentment, dimarts a les 14 hores.

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR. COMPOSICIÓ.

Al Consell Escolar es constituirà la Comissió Permanent, la qual estarà formada per:

Director/a. Cap d'Estudis. Secretari/ària. Un representant dels mestres. Un representant del pares.

Les seves competències estan recollides al Reglament Organització de Centres (ROC).

1.1.3. CLAUSTRE DE PROFESSORS

És l'òrgan de participació del professorat. És presidit pel director/ per la directora i ntegrat per tots els mestres que presten serveis docents al centre.

La composició, competències, funcionament, atribucions i normes generals es reflecteixen al Decret 119/2002 de 27 de setembre, Cap. II, articles 22 a 25.

Té la responsabilitat de planificar, coordinar, avaluar, decidir i, si escau, informar sobre aspectes docents.

Les convocatòries amb l'Ordre del dia, així com l'acta de la darrera reunió i la documentació

adient, si escau, s'adreçaran als mestres en els terminis legalment establerts fent servir mitjans informàtics.

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

5

El nombre de reunions mínimes serà l'establert a la normativa vigent. El lloc de reunió serà la Sala de Professors del Centre.

Si el nombre de punts de l'ordre del dia, impossibilités l'acabament de la reunió el dia de la convocatòria, es continuarà al dia següent.

Per a que les reunions de Claustre de Professors siguin eficients, cal:

+ Respectar l'hora de començament.

+ Participació activa en els temes de debat.

+ Correcció en el tracte entre iguals.

+ Respectar el torn de paraula.

+ Concretar i no divagar en les exposicions.

L'ordre del dia de les convocatòries inclourà sempre el punt: “Revisió dels acords presos a la

darrera reunió”.

Les sessions del Claustre de Professors tindran lloc, preferentment, el dijous a les 8 hores.

1.2 ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT

Són els següents:

a) Comissió de Coordinació Pedagògica.

b) Equips docents de nivell. Tutories.

c) Equips de Coordinació Educativa.

d) Equips de suport.

f) Altres coordinacions.

A) COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

La CCP del centre estarà formada per:

Director/a que la presideix i fa les convocatòries.

Cap d'Estudis que la presidirà en absència del director/de la directora.

Els mestres coordinadors de cada un dels Equips de Coordinació Educativa.

El coordinador/la coordinadora de l'equip de suport.

El coordinador/la coordinadora del SGQ.

Els representants de l' EOEP, assignats al centre.

D'acord a l'establert al títol III capítol V del ROC :

El director designarà i nomenarà un secretari entre els membres de la comissió de coordinació pedagògica, qui serà l’encarregat d’aixecar acta de les reunions.

Excepcionalment, i sempre que siguin convocats, hi assistiran altres coordinadors.

La Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP) es reunirà al menys una vegada al mes.

Els coordinadors dels Equips de Coordinació Educativa podran demanar, fins una setmana abans de la reunió, la inclusió a l'ordre del dia de qualsevol tema.

Les competències de la CCP estan recollides al Capítol V, article 49 del ROC (Decret 119/2002 de 27 de setembre).

Tenint en compte el nombre reduït de mestres al centre, alguns aspectes curriculars (elaboració o actualització de documentació) es faran directament a través del Claustre de Professors, a partir de grup de feina.

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

6

B) EQUIPS DOCENTS DE NIVELL. TUTORIES.

Normativa reguladora: ROC (Decret 119/2002, 27 de setembre).

Els equips docents estaran formats per tots els mestres que imparteixen docència a un grup

classe.

Com a norma general, els equips docents de nivell es reuniran al menys una vegada al mes, coordinats pel tutor/per la tutora qui farà les convocatòries amb ordre del dia i aixecarà acta. Les convocatòries es realitzaran per correu electrònic. Serà enviada a tots els mestres de l'equip docent de nivell, afegint còpia (cc) a Prefectura d'Estudis ( a l’adreça ceipcasserres1435@gmail.com) . L'ordre del dia de la convocatòria de reunió s'escriurà al “Cos del missatge”.

També es podrà realitzar altres reunions no establertes al calendari mensual de coordinacions,

necessari, prèvia convocatòria del tutor/ de la tutora o del Cap/de la Cap

sempre que ho considerin d'Estudis.

En el moment en que un mestre especialista d'Ed. Artística ( Música) i d'Educació Física siguin també tutors, la seva presència a les reunions dels altres equips docents de nivell serà puntual, és a dir, sempre que els punts de l'ordre del dia aconsellin la seva presència i siguin convocats. Sempre assistiran a les reunions d'avaluació.

A final de cada trimestre es faran les corresponents reunions d'avaluació. L'anàlisi, les propostes de millora, els sistemes de recuperació, etc., s'inclouran a les corresponents actes, les quals, una vegada redactades, s'enviaran per correu electrònic a cada un dels mestres de l'equip docent de nivell per a la seva lectura abans de signar-les.

Les actes de les reunions s'entregaran, signades a la Cap d'Estudis en el termini màxim de set dies d'haver-se realitzat la reunió.

L'ordre del dia de les convocatòries de reunions dels equips docents de nivell inclouran sempre els punts:

1r punt: Seguiment i valoració dels acords presos a la darrera reunió. Últim punt: Precs i preguntes.

La temàtica de les reunions dels equips docents de nivell han de tractar, entre d'altres, temes que afecten directament al grup classe:

a) Informació rellevant de l'alumnat.

b) Unificació d'objectius, continguts i estàndards d'avaluació.

c) Convivència.

d) Activitats complementàries del grup classe.

e) Avaluació.

f) Reforçament de l'alumnat.

La redacció de les actes ha de començar amb l'explicació del desenvolupament de la reunió i han d'acabar amb els acords presos i les propostes de millora.

TUTORIES

Normativa reguladora: ROC ( Decret 119/2002 de 27 de setembre).

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

7

Cada grup d'alumnes comptarà amb un/a mestre/a tutor/a. Serà designat pel director/a ( Art.

41). Aquesta designació es farà a proposta de la Cap d'Estudis, qui s'encarregarà de la coordinació

dels tutors i mantindrà amb ells les reunions periòdiques necessàries.

Es procurarà que el tutor/la tutora sigui el mateix al llarg dels tres cursos acadèmics que

composen el cicle ( tant a Educació Infantil com a Educació Primària) i serà designat d'entre els mestres que imparteixen docència al grup.

En casos excepcionals, tenint en compte les especials característiques d'un grup o a petició del

propi tutor/ de la pròpia tutora, les tutories podran abastar més d'un cicle dins la mateixa etapa.

Al mateix temps, si en finalitzar el curs acadèmic, prèvia justificació i argumentació de les

causes, un mestre podrà sol·licitar no continuar amb el mateix grup d'alumnes, malgrat no haver finalitzat el cicle.

Serà obligació del tutor/de la tutora del nostre centre:

a) informar la resta de mestres de l'equip docent de qualsevol esdeveniment que

afecti la dinàmica del grup.

b) coordinar les diferents programacions d'aula dels mestres que intervenen

amb el grup-classe.

C) Tenir en compte les orientacions i directrius incloses al Pla d'Acció tutorial.

L'ordre per a la designació de tutors/tutores tindrà en compte:

1.- Continuïtat amb el mateix grup d'alumnes, si no s'ha finalitzat el cicle, tenint en compte l'esmentat abans. 2.- Professorat definitiu al centre. 3.- Professorat interí. I d'aquestos tindran prioritat els més antics al centre. 4.- Formació en TIC ( especialment per als cursos de cinquè i sisè, tal com estableixen les Instruccions de Funcionament de Centres).

C) EQUIPS DE COORDINACIÓ EDUCATIVA.

Normativa reguladora: LOMQE.

Al CEIP Cas Serres hi trobarem 3 Equips de Coordinació Educativa:

Equip de segon cicle d'Educació Infantil.

Equip de Coordinació Educativa integrat pels grups de 1r, 2n i 3r d'Educació Primària.

Equip de Coordinació Educativa integrat pels grups de 4t, 5è i 6è d'Educació Primària.

Els equips de Coordinació Educativa estaran formats pels tutors dels esmentats grups. En el cas d'Educació Infantil, també hi formarà part el mestre de Suport a l'etapa. Depenent de la temàtica a tractar, prèvia convocatòria, hi podrà assistir un membre de l'equip de suport.

Es constituiran sota la supervisió del Cap/de la Cap d'Estudis i organitzaran i desenvoluparan els ensenyaments propis del cicle.

Als equips de Coordinació Educativa hi haurà un coordinador/una coordinadora d'acord a l'establert a l'Article 44 del ROC.

La persona encarregada de la coordinació serà nomenada pel director/a del centre. Per al seu nomenament es tindrà en compte:

- Ser funcionari definitiu al centre, o en el seu defecte, haver impartit docència al cicle, com a mínim el darrer curs escolar. - No haver estat coordinador/a els tres darrers cursos consecutius. A l'etapa d'Educació Infantil es procurarà, sempre que es donin les condicions adequades, designar coordinador al mestre de Suport.

El coordinador/la coordinadora haurà de ser un mestre que imparteixi docència al cicle.

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

8

El coordinador és l'encarregat de convocar les reunions, amb ordre del dia i d'aixecar acta.

Les convocatòries s'enviaran per correu electrònic als mestres, amb la inclusió de l'ordre del dia

i, si escau, adjuntant la documentació necessària. S’enviarà còpia de la convocatòria a la Cap d’Estudis

Els equips de Coordinació Educativa es reuniran al menys cada mes. Serà prescriptiu l'anàlisi del

desenvolupament de les Programacions Didàctiques en tots els seus aspectes, així com dels resultats

de l'avaluació a cada un dels grups que conformen el cicle.

F) EQUIP DE SUPORT

Normativa reguladora: ROC (Decret 119/2002, 27 de setembre).

La composició i les funcions de l'equip de suport venen establertes a l'Article 46 del ROC

L'equip de suport es reunirà setmanalment. Hi haurà un coordinador/una coordinadora designat

per la direcció del centre, d'entre els membres de l'equip i preferiblement amb destinació definitiva. Aquest coordinador està encarregat de convocar les reunions amb l'ordre del dia i d'aixecar les actes corresponents, segons el protocol establert.

Les convocatòries s'enviaran per correu electrònic als mestres, amb la inclusió de l'ordre del dia i, si escau, adjuntant la documentació necessària.

Sense perjudici del seu caràcter unitari, els membres de l'equip de suport ( PT, AD, AL) s'assignaran a E.C.E. determinat.

Al menys uns vegada al trimestre es farà una reunió de coordinació entre l'equip de suport i els

diferents Equips de Coordinació Educativa, on es tractaran aspectes concrets dels alumnes de cada cicle educatiu. A aquestes reunions hi assistiran els membres de l'equip de suport assignats, sense perjudici de que hi puguin assistir altres dels seus membres, voluntàriament o convocats expressament.

L' encarregat /l'encarregada de convocar aquestes reunions serà el mestre de l'equip de suport assignat. Les convocatòries amb ordre del dia s'enviaran per correu electrònic als membres de l'equip de Coordinació educativa corresponent. Igualment s'enviaran les actes a tots els mestres per després ser signades.

Serà prescriptiu, d'acord amb la normativa vigent, que l'equip de suport elabori un pla anual d'actuació que inclourà sempre les propostes de millora del curs anterior i tenint en compte la realitat del centre.

G) ALTRES COORDINACIONS

A més dels òrgans de coordinació establerts fins ara, al centre hi poden haver altres coordinacions establertes a les Instruccions de Funcionament de Centres, sempre que es consideri necessari.

Les funcions dels coordinadors estan regulades als Capítols VI i VII, articles 50 a 57 del ROC (Decret 119/2002 de 27 de setembre).

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

9

2. NORMES DE CONVIVÈNCIA PER AFAVORIR LES RELACIONS ENTRE ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.

És necessari establir unes mesures que permetin una bona relació entre els membres de la Comunitat Educativa.

Aquestes mesures, com a criteri general, han de tenir en compte en tot moment el que figura a la normativa publicada per Conselleria d'Educació i al nostre Pla de Convivència

De manera general, i, depenent de la problemàtica, tindrem en compte el capítol 2, apartats 2.2 i 2.3 del Pla de Convivència del Centre així com el capítol 6 on s'estableixen els procediments d'actuació en diferents àmbits de la vida escolar.

Per tal d'optimitzar al màxim les intervencions en cas de conflictes que impedeixin la bona dinàmica, especialment quan els protagonistes siguin els alumnes i/o les seves famílies, es seguirà el següent protocol d'intervenció. No es passarà al graó següent sense haver esgotat els recursos a l'anterior:

TUTORS/TUTORES COORDINADOR/COORDINADORA E.C.E. CAP D'ESTUDIS
TUTORS/TUTORES
COORDINADOR/COORDINADORA
E.C.E.
CAP D'ESTUDIS
COORDINADOR/COORDINADORA E.C.E. CAP D'ESTUDIS DIRECTOR/A COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA CONSELL ESCOLAR

DIRECTOR/A

E.C.E. CAP D'ESTUDIS DIRECTOR/A COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA CONSELL ESCOLAR DC060301
COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA CONSELL ESCOLAR
COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
CONSELL ESCOLAR

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

10

3. NORMES D'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA QUE GARANTEIXEN ELS DRETS I ELS DEURES DELS ALUMNES

3.1ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES.

Aplicació del Pla d'Acció tutorial, especialment el seu objectiu 2. Incorporació al treball tutorial de programes d'habilitats socials, resolució de conflictes i intel·ligència emocional a través de programes a l'efecte.

Tenir en compte el Pla de Convivència del centre, capítol 6.

Considerar la mediació una de les principals estratègies per la resolució de conflictes, sempre d'acord al que estableix el Decret 121/2010, de 10 de desembre, sobre drets i deures dels alumnes.

3.2CORRECCIÓ A LES CONDUCTES QUE INCOMPLEIXEN LES NORMES DE CONVIVÈNCIA

Aquestes s'ajustaran a l'establert al Títol V del Decret 121/2010 de 10 de desembre.

A) PRINCIPIS GENERALS DE LES CORRECCIONS:

Han de tenir caràcter educatiu i recuperador.

Han de garantir el respecte dels drets de la resta dels alumnes.

Han de procurar la millora de les relacions de tots els membres de la comunitat educativa.

B) ASPECTES A TENIR EN COMPTE AL MOMENT DE LA CORRECCIÓ:

No es pot privar els alumnes del dret a l'educació ni a l'escolarització.

No poden posar-se correccions contràries a la integritat física ni a la dignitat de l'alumne.

Les mesures correctores han de ser proporcionals a la conducta de l'alumne i, sempre que sigui possible, han d'estar relacionades amb el que tractem de corregir.

C) OBJECTIUS PRIORITARIS DE LES MESURES CORRECTORES:

Millorar el procés educatiu de l'alumne i, en particular, el seu comportament.

Reparar els danys causats i, en especial, protegir les víctimes o restituir-los els danys.

D) REPARACIÓ MATERIAL DELS DANYS CAUSATS I RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA DELS PARES O TUTORS LEGALS.

Els alumnes que, individualment o col·lectivament, causin danys de forma intencionada o per

negligència a les instal·lacions del centre o al material, estan obligats a reparar el any causat o a

rescabalar el cost econòmic de la seva reparació.

Igualment, els alumnes que sostraguin bens del centre han de restituir el que han sostret. En tot cas, els pares o els tutors legals en són responsables. (Art. 45, Decret 121/2010).

E) FALTES D'ASSISTÈNCIA A CLASSE I AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA.

La falta d'assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que s'apliquin correctament els criteris d'avaluació i la mateixa avaluació contínua, i pot donar lloc a una avaluació extraordinària convenientment programada.

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

11

S'entén que s'impossibilita l'avaluació continuada d'una alumne quan aquest ha faltat a classe el 30 % de les sessions.

Un alumne podrà gaudir d'una avaluació extraordinària si les seves absències han estat suficientment motivades i justificades, en cas contrari la seva avaluació serà negativa i la promoció dependrà del que estableixin els criteris de promoció corresponents.

Es consideren faltes injustificades d'assistència a classe o de puntualitat d'un alumne les que no puguin ser excusades de forma escrita pels pares de l'alumne amb el justificant oficial corresponent o mitjançant l’agenda de l’alumne.

F) GRADACIÓ DE LES CORRECCIONS.

Es consideren circumstàncies pal·liatives les següents:

a) Reconeixement espontani de la conducta incorrecta.

b) La petició d'excuses.

c) La voluntat d'arribar a un acord amb la mediació.

d) L'absència d'intencionalitat maliciosa en causar el dany o en pertorbar les activitats del centre.

e) la reparació voluntària del dany produït, ja siguin físics o morals.

f) El caràcter ocasional de la falta en la conducta habitual de l'alumne.

Es consideren circumstàncies agreujants:

a) La premeditació i la reiteració.

b) Qualsevol conducta que suposi atemptar contra el dret a no ser discriminat per raó de naixement,

sexe, llengua, nivell social o conviccions morals, polítiques o religioses, així com per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques o per qualsevol circumstància personal o social.

c) Quan la injúria, agressió, sostracció o ofensa es faci contra algú en inferioritat de condicions a causa

de l'edat, discapacitat o incorporació recent al centre.

d) Publicitat de la comissió de la conducta infractora.

e) Quan s'inici o s'estimuli l'actuació col3lectiva lesiva dels drets dels membres de la comunitat

educativa.

G) ÀMBIT DE LA CONDUCTA QUE ES POT CORREGIR.

S'han de corregir les conductes dels alumnes contràries a les normes de convivència del centre quan aquests es trobin dins el recinte escolar o mentre facin activitats complementàries o extraescolars.

Igualment, es poden corregir les actuacions d'un alumne que, encara que es facin fora del recinte escolar, estiguin directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.

H) SUPERVISIÓ DEL COMPLIMENT DE LES CORRECCIONS.

El director/ la directora ha de tenir coneixement que les correccions que s'apliquen, es compleixen en els termes establerts.

El consell escolar n'ha d'estar informat i ha de vetllar perquè s'atengui la normativa vigent, d'acord amb el que estableix l'article 4.2 del decret 121/2010 de 10 de desembre.

I) COORDINACIÓ INSTITUCIONAL EN L'ÀMBIT DE LES ACTUACIONS CORRECTORES.

Els centres poden demanar els informes que considerin necessaris sobre les circumstàncies personals, familiars, socials de l'alumne als pares o tutors legals, o en el seu cas a les institucions públiques competents.

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

12

En els casos en què, una vegada duita a terme la correcció oportuna, l'alumne continuï presentant reiteradament conductes greument pertorbadores de la convivència al centre, aquest amb coneixement dels pares i mares traslladarà a les institucions públiques de l'àmbit sanitari, social o qualsevol altre tipus la necessitat d'adoptar mesures adreçades a modificar les circumstàncies familiars, personals o socials de l'alumne.

En els casos que el centre demani la intervenció directa dels pares, mares o tutors legals i aquestos la rebutgin de forma expressa, el centre ha de posar en coneixement de les institucions públiques competents els fets.

J) CITACIONS I NOTIFICACIONS.

Les citacions i notificacions als pares o tutors legals es faran pel mitjà que permeti tenir constància de la recepció, inclosos mitjans electrònics.

La incompareixença, la inactivitat o el rebuig de les notificacions s'ha de fer constar a l'expedient, amb l'especificació de les circumstàncies de l'intent de justificació. En qualsevol cas, s'ha de tenir per efectuat el tràmit i es seguirà el procediment establert.

DC060301 Reglament d’Organització i funcionament del Centre

Rev.0

Juny, 14

13

3.2.1 CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE I MESURES DE CORRECCIÓ.

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈN- CIA.

POSSIBLES MESURES DE CORRECCIÓ DECONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA.

Les conductes prescriuen als tres mesos d'haver tingut lloc.

(Decret 121/2010 de 10 de desembre , article 52 )

( Decret 121/2010 de 10 de desembre, articles 52-53-54-55 ,)

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.

MESTRES:

b) Les conductes que puguin impedir o dificultar als companys

l’exercici del dret o el compliment del deure d’estudi.

1. Conversar privadament amb l'alumne.

2. Reconèixer els fets davant la persona o les persones que hagin po- gut resultar perjudicades i demanar-los disculpes.

c)

La negativa reiterada a acudir a classe amb el material necessa-

ri o a esforçar-se per fer les activitats d’aprenentatge indicades pels professors.

3. Reunir-se amb l'alumne i la seva família.

4. Dur a terme activitats d'aprenentatge amb la finalitat d' exterioritzar pautes de conducta correctes.

5. Retirar durant la jornada escolar aparells electrònics o d'altre tipus

que puguin destorbar les activitats escolars, quan no s'hagin d'utilit- zar.

6. Amonestar per escrit . Comunicar al tutor de l'alumne

d)

els professors o altre personal del centre, quan aquests no impli-

Els actes de desobediència, incorrecció o desconsideració vers

quin menyspreu, insult o indisciplina deliberada.

e)

Les actituds, les paraules o els gestos desconsiderats contra

companys o contra altres membres de la comunitat educativa.

7. Comparèixer davant el director o el cap d'estudis del centre.

f) El fet de causar danys lleus a les instal·lacions del centre o al material d’aquest o de membres de la comunitat educativa.

8. Suspendre el dret a romandre al lloc on es dugui a terme l'activitat i durant el temps que duri la sessió corresponent, com a màxim. No- més si es garanteix l'atenció immediata d'alumne per un professor. Posteriorment comunicar al tutor i cap d'estudis . Determinar les tasques que l'alumne ha de fer durant aquest temps.

g)

El deteriorament de les condicions d’higiene del centre.

h) La incitació o l’estímul a cometre una falta contrària a les nor-

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

14

mes de convivència.

9. Privar de temps d'esplai per un període màxim de cinc dies lectius.

i)

La falta d’higiene personal o l’assistència a classe amb indumen-

tària prohibida pels òrgans de govern del centre en l’àmbit de les seves competències.

DIRECTOR /CAP D'ESTUDIS

 

10. Suspendre el dret a participar en determinades activitats extraesco- lars o complementàries dins i/o fora del centre. Màxim quinze dies lectius, sempre que durant l'horari escolar l'alumne sigui atès dins el centre.

j)

L’ús indegut d’aparells electrònics.

k) El fet de copiar o de facilitar que altres alumnes copiïn en exà- mens, proves o exercicis que hagin de servir per qualificar, o fer servir durant la seva execució materials o aparells no autoritzats.

11. Negociar acords educatius, d'acord amb els articles 40, 41 i 42.

l)

L’alteració d’escrits de comunicació als pares o representants

12. Assignar un tutor individualitzat i comprometre's a reunir-s'hi, d'a- cord amb el art.40, 41 i 42.

legals i la modificació de les respostes, així com el fet de no lliu-

rar-los als seus destinataris.

13. Participar, dins o fora del centre, en programes específics d'habili- tats socials, resolució de conflictes i desenvolupament personal en general.

14. Participar activament en la mediació escolar. La mediació escolar es pot emprar també un cop s'hagi aplicat alguna de les mesures con- tingudes en els punts 8,9,10,16,17.

15. Desenvolupar tasques relacionades amb la norma de convivència in- complerta, dins o fora del seu horari, com la participació en feines de servei a la comunitat, la realització de tasques acadèmiques o la reparació dels danys causats a instal·lacions o material del centre o a pertinences d'altres membres de la comunitat educativa. La realit- zació d'aquestes tasques no es pot perllongar més de cinc dies lec- tius.

16. Canviar de grup, com a màxim quinze dies . Després l'òrgan compe- tent valora si continuar o retornar al grup d'origen.

DIRECTOR

17. Suspendre el dret d'assistència a algunes classes o totes, com a màxim tres dies lectius o fins a entrevistar-se amb els pares o tu- tors legals, sense que aquesta mesura pugui excedir els tres dies. L'alumne ha de romandre al centre fent la feina acadèmica que els professors que li imparteixen docència li encomanin. El/la cap d'es- tudis organitzarà l'atenció a l'alumnat.

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

15

18. Suspendre el dret a assistir a serveis complementaris : escoleta ma- tinera com a màxim tres dies lectius, quan la conducta contrària a la convivència afecti a l'àmbit d'aquests serveis.

19. Suspendre el dret a assistència a activitats extraescolars fora d'ho- rari lectiu, quan la conducta de l'alumne ès contrària a la convivèn- cia durant aquestes activitats.

20. Suspendre el dret de l'alumne d'assistir al centre com a màxim tres dies lectius. L'alumne ha de fer els treballs acadèmics que hagin de- terminat els professors que li imparteixen docència.

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

16

3.2.2 CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE I MESURES DE CORRECCIÓ.

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE.

Les conductes prescriuen als tres mesos d'haver tingut lloc, exclosos els períodes no lectius

(Decret 121/2010 de 10 de desembre, article 57)

a)

L'agressió física a qualsevol membre de la comunitat educativa.

b)

Les amenaces o coaccions a qualsevol membre de la comunitat

educativa.

 

c)

La provocació d'altercats o conductes agressives que impliquin un

risc greu de provocar lesions o la participació en aquests.

 

d)

L'assetjament escolar, entès com un comportament prolongat d'insult verbal, rebuig social, intimidació psicològica i agressi- vitat física d'uns alumnes cap a uns altres ( un o uns quants) que es converteixen , d'aquesta manera, en víctima dels seus companys.

 

e)

L'assetjament sexista entès com qualsevol conducta contrària a la igualtat d'homes i dones, és a dir, qualsevol comporta- ment verbal, no verbal o físic no desitjat dirigit contra una persona per raó del seu sexe i amb el propòsit d'atemptar contra la seva dignitat o de crear un entorn intimidador, hos- til, degradant, humiliant o ofensiu.

POSSIBLES MESURES DE CORRECCIÓ DE CONDUCTES GREU- MENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE. (De- cret 121/2010 de 10 de desembre, articles 58,59 i 60 )

Les mesures de correcció imposades prescriuen als sis mesos, exclosos els períodes no lectius prevists en el calendari escolar de l'any en curs.

prevists en el calendari escolar de l'any en curs. DIRECTOR 1. Desenvolupament de tasques relacionades amb

DIRECTOR

1. Desenvolupament de tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta, com la participació en feines de ser- veis a la comunitat.

2. Desenvolupament de tasques acadèmiques.

3. Reparació dels danys causats a les instal·lacions, al material del centre o a pertinences d'altres membres de la comunitat educa- tiva. Entre sis i vint-i-dos dies lectius.

4. Suspensió del dret a participar en determinades activitats ex- traescolars o complementàries dins i/o fora del centre. Entre setze dies lectius i tres mesos. Durant la suspensió, l'alumne ha de ser atès al centre.

5. Canvi de grup.

6. Suspensió del dret d'assistència a algunes o a totes les classes. Entre quatre i vint -i-dos dies lectius. Durant la impartició d'a- questes classes, l'alumne ha de romandre al centre i fer treballs acadèmics. El cap d'estudis ha d'organitzar l'atenció a l'alumne.

7. Suspensió del dret d'utilització dels serveis complementaris. En-

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

17

f)

Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la co- munitat educativa, particularment si tenen un component se- xista, d'orientació sexual, racial o xenòfob o s'adrecen a alumnes amb discapacitat, amb alumnes amb necessitat es- pecífica de suport educatiu o de nou ingrès.

g)

Les injúries, calúmnies i ofenses a qualsevol membre de la comunitat educativa, siguin verbals, escrites o expressades per mitjans informàtics o audiovisuals.

h)

La difusió de rumors que atemptin contra l'honor o el boin nom de qualsevol membre de la comunitat educativa.

i)

L'ús indegut d'aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida acadèmica i l'enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, de continguts que afec- tin l'honor, la intimitat o la pròpia imatge de qualsevol mem- bre de la comunitat educativa.

j)

Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat perso- nal dels membres de la comunitat educativa, com són el con- sum de tabac, alcohol o drogues , o la incitació a consumir- ne.

k)

Els danys greus causats a locals, materials o documents del centre o als béns d'altres membres de la comunitat educativa, així com la sostracció d'aquests.

l)

La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.

m)

La falsificació, sostracció o modificació de documents acadè- mics, tant en suport escrit i digital.

n)

El fet de facilitar l'entrada al centre docent de persones no au- toritzades, o entrar amb elles, en contra de les normes de convivència establertes pel reglament d'organització i funcio- nament del centre.

o)

La reiteració en un mateix curs escolar de conductes contràri-

tre quatre i vint -i-dos dies lectius quan la conducta que perju- diqui greument la convivència afecti l'àmbit d'aquest serveis.

8. Suspensió del dret d'assistència al centre. Entre quatre i vint -i- dos dies lectius. Fer les tasques acadèmiques que hagin deter- minat els professors.

9. Canvi de centre, només com a conseqüència d'expedient disci- plinari.

Es fa efectiva , només, quan la Conselleria d'Educació i Cultura hagi assignat una plaça escolar en un altre centre docent, de conformitat amb la normativa vigent.

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

18

 

es a les normes de convivència del centre recollides en l'arti- cle 52 del Decret 121/2010 de 10 de desembre.

p)

Els actes explícits d'indisciplina o insubordinació, inclosa la negativa a complir les mesures correctores imposades, davant els òrgans de govern del centre docent o els professors.

q)

Qualsevol acte injustificat que pertorbi greument o impedeixi el normal desenvolupament de les activitats del centre.

r)

Qualsevol conducta que suposi incomplir els propis deures quan vagi directament en contra del dret a la salut , a la inte- gritat física, a la llibertat d'expressió, de participació, de reu- nió i de no-discriminació, i del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat educativa o d'altres persones.

dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

19

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

20

MESURES DE CORRECCIÓ DE CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE MESURES PROVISIONALS ( Article 61) Es poden aplicar quan s'hagin iniciat el procediment per aplicar mesures de correcció de conductes greument perjudicials per a la convivència al centre, d'acord amb el que estableixen les seccions segona i tercera del capítol III, o en qualsevol moment de la seva instrucció. D'acord amb l'article 4, el director ha de comunicar trimestralment al consell escolar les resolucions i les mesures correctores imposades i informar el claustre trimestralment de les resolucions i les mesures correctores aplicades.

FINALITATS:

 

Assegurar l'eficàcia de la resolució final en els casos de resolució per conformitat o d'incoacció d'expedient disciplinari. Evitar la persistència dels efectes de la infracció. Garantir les exigències dels interessos generals, sempre que ho motivi adequadament.

 

ABANS DE L'ADOPCIÓ DE MESURES SANCIONADORES:

 

Sempre que sigui possible, s'ha d'emprar la mediació escolar i la negociació d'acords com a mesures educatives de correcció. Quan no sigui possible acudir als sistemes esmentats, o com a mesura complementària, es pot adoptar alguna de les següents mesures:

 

MESURES *

QUI?

PROCEDIMENT

 

OBSERVACIONS

Realització

de

tasques

 

+

Notificar l'alumne i

els

seus

 

relacionades

amb

la

norma

de

pares.

 

convivència incomplerta.

El director, per decisió pròpia o a

 

Per períodes inferiors a sis dies lectius.

Canvi temporal de grup

 

proposta,

si

és

el

cas,

de

 

Notificar l'alumne i

els

l'instructor

+

pares.

 

seus

 

Suspensió del dret d'assistir a determinades classes o activitats.

+ Audiència de l'alumne i els seus pares.

La suspensió ha de

períodes inferiors a sis dies lectius. L'alumne ha de dur a terme les tasques acadèmiques que determinin els professors que li imparteixen docència, per evitar la interrupció del procés formatiu.

per

ser

Suspensió

del

dret

d'assistir

al

centre.

+ Notificar a l'alumne i pares.

als seus

 

* El període en què l'alumne hagi estat subjecte a la mesura provisional es considera a compte de la sanció que s'ha de complir ( Article 61.3)

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

21

En tot el que no es preveu expressament en aquest article, és d'aplicació el que disposa l'article 72 de la llei 30/1992 de 26 de desembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ARTICLE 72. Mesures provisionals.

1. Iniciat el procediment, l'òrgan administratiu competent per resoldre'l podrà adoptar les mesures provisionals que estimi oportunes per

assegurar l'eficàcia de la resolució que pugui dictar, si hi ha elements de judici suficients per això.

2. No es poden dictar mesures provisionals que puguin causar perjudici de difícil o impossible reparació als interessats o que impliquin violació

de drets emparats per lleis.

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

22

MESURES DE CORRECCIÓ DE CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE RESOLUCIÓ PER CONFORMITAT ( Article 62) Les conductes prescriuen als tres mesos d'haver tingut lloc, exclosos els períodes no lectius. Les mesures de correcció imposades prescriuen als sis mesos, inclosos els períodes no lectius prevists al calendari de l'any en curs. El director ha de comunicar trimestralment al consell escolar les resolucions i les mesures imposades i informar el claustre trimestralment de les resolucions i les mesures correctores adoptades.

MESURES

QUI?

PROCEDIMENT

 

OBSERVACIONS

   

QUAN:

   

+

En el termini de cinc dies lectius

que es va tenir coneixement dels fets.

Director

COM:

 

+

Citar l'alumne i els seus pares

Les resolucions de conformitat s'han d'aplicar en els termes en què es redactin, sense que l'alumne o els seus pares puguin impugnar la conformitat lliurement acceptada ( article 62.4)

ABANS: d'aplicar les mesures de correcció de conductes greument perjudicials per a la convivència al centre, s'ha de valorar la possibilitat de resoldre la conducta per conformitat de l'alumne i dels seus pares ( article 62.1)

per

tal

d'assabentar-los

de

les

Sens perjudici de les facultats del consell escolar del centre previstes en l'article 127.f de la Llei orgànica 2/2006 i en l'article 57.d de la Llei orgànica 8/1985

conductes

 

mereixedores

 

de

correcció

i

per

oferir-los

la

possibilitat

de

resoldre

el

procediment per conformitat.

 
 

+

Hi

ha

d'assistir,

a

més

del

 
 

director, el cap

d'estudis

o

el

S'exclou d'aquest procediment la decisió de canvi de centre, la qual cosa per ser imposada requereix sempre la instrucció del procediment disciplinari.

(d'entre les competències del consell escolar no hi ha la de revocar les decisions del director)

mestre en qui delegui.

 

QUÈ:

 
 

+

Reconeixement per part de

l'alumne dels fets o conductes mereixedores de correcció i, si és

 

el cas, la petició de disculpes.

 

+

Compromís de reparar el dany

causat i la voluntat de respectar

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

23

 

les

normes

de

convivència

del

centre.

 

+

Mesures educatives de correcció

acordades

 

+ Signatura de conformitat del

director

,

l'alumne

i

els

seus

pares.

 

+

Lliurament de còpia als pares.

NO

ACCEPTACIÓ

 

O

INCOMPLIMENT

DE

LA

RESOLUCIÓ:

 

Inici procediment disciplinari en 48 hores.

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE CORRECCIÓ MITJANÇANT INCOACIÓ D'EXPEDIENT DISCIPLINARI ( Articles 63,64 i 65) En quaranta vuit hores des que es constata la impossibilitat de signar una resolució per conformitat o l'incompliment d'algun dels acords signats El director ha de comunicar trimestralment al consell escolar les resolucions i les mesures correctores imposades i informar el claustre trimestralment de les resolucions i les mesures correctores adoptades.

MOMENTS

QUI

PROCEDIMENT

OBSERVACIONS

Decisió inici expedient

 

Decidir inici expedient i procedir a l'obertura.

En un termini màxim de sis dies lectius des del coneixement dels fets o de les conductes mereixedores de correcció o, alternativament i com a màxim, en quaranta vuit hores des que es constata la impossibilitat de signar una resolució per conformitat o l'incompliment d'algun dels acords

 

Director

 

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

24

     

signats.

 

Nomenament d'instructor

Nomenar l'instructor

 

L'instructor s'ha abstenir d'actuar quan es donin les circumstàncies l'article 28 de la Llei 30/1992 i ho ha de comunicar al director del centre que ha de resoldre el que sigui pertinent.

Acord d'inici de procediment

Notificar a l'instructor, a l'alumne i als seus pares.

La notificació ha de contenir:

 
 

a)

Nom

i llinatges de l'alumne

 

expedientat.

 

Possibilitat que l'alumne i, si és el

b)

Els fets, breument exposats,

cas,

els

seus

pares

recusin

que motiven la incoació del procediment.

l'instructor en el termini de dos

dies lectius, d'acord amb el que

c)

La data

en

la

qual

es

van

preveu

l'article

29

de

la

Llei

produir els fets. d) El nom del professor instructor.

30/1992.

 

Comunicar l'inici del procediment a Inspecció Educativa

 

Instrucció de l'expedient

Instructor.

Realitzar actuacions tendents a aclarir els fets i a determinar les persones responsables

Pot

prendre

declaració

a

les

persones

que

puguin

aportar

dades per esclarir els fets i n'ha

 

d'estendre

 

la

diligència

corresponent.

 

El termini màxim d'instrucció és

de deu

dies

lectius

des

de

la

notificació

de

l'inici

del

procediment.

 

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

25

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE CORRECCIÓ MITJANÇANT INCOACCIÓ D'EXPEDIENT DISCIPLINARI ( Articles 63,64 i 65)

 

MOMENTS

QUI

PROCEDIMENT

OBSERVACIONS

 

Proposta de resolució

Instructor

Si s'aprecia l'existència d'alguna infracció, la proposta ha de contenir:

En el cas que no hi hagi proposta de resolució, s'ha de proposar la declaració d'inexistència d'infracció o responsabilitat sobre els fets.

   

- els fets i les conductes mereixedores de correcció.

- Les conductes que perjudiquen greument la convivència al centre.

 

-

La valoració de la responsabilitat de

l'alumne o els alumnes, amb especificació, si escau, de les circumstàncies pal·liatives o agreujants de la seva actuació.

-

Les mesures educatives de correcció

aplicables.

L'especificació de la competència del director per resoldre.

-

En

cas

d'acord

i

renúncia a

+

audiència a l'alumne i els seus pares per

l'esmentat termini, s'ha de formalitzar per escrit la proposta de resolució de l'instructor.

comunicar-los la proposta de resolució i el termini de dos dies lectius per al·legar el que

estimin oportú. ANNEX 13

 

+

Elevar el director l'expedient complet, que

Un cop transcorregut el termini d'al·legacions.

ha d'incloure la proposta de resolució i les

 

al·legacions que s'hagin formulat.

Resolució del procediment, notificació i recurs

Director

+ Resoldre i imposar, si escau, la mesura correctora que correspongui. Notificar a l'alumne i els seus pares la resolució del procediment ha de ser motivada i ha de contenir ( ANNEX 15):

En un termini lectius.

màxim de 30

dies

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

26

a)

Els fets i les conductes mereixedores de

correcció.

 

b)

Les

circumstàncies

 

pal·liatives

o

agreujants, si n'hi ha.

 

c)

Els fonaments jurídics en què es basa la

correcció imposada.

 

d)

El contingut de la mesura correctora i la

data d'efecte.

 

e)

Els recursos que

es poden interposar

contra

la

re4solució

i

els

terminis

per

interposar-los.

 

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE. CORRECCIÓ MITJANÇANT INCOACIÓ D'EXPEDIENT DISCIPLINARI ( Article 63,64 i 65)

 

MOMENTS

QUI?

 

PROCEDIMENT

OBSERVACIONS

 

Possibilitat de requerir reunió de consell escolar

Els

pares

dels

Requerir el consell escolar perquè es reuneixi en el termini de cinc dies lectius des de la recepció de la sol·licitud per revisar la resolució adoptada i proposar, si és el cas, les mesures oportunes en l'àmbit de les seves competències.

En un termini de dos dies lectius des de la notificació de la resolució

alumnes

     

Possibilitat d'interposar un recurs d'alçada

Els

pares

de

Presentar un escrit davant el director del centre en el termini previst a l'article 114 i següents de la Llei 30/1992

(Art. 114)

El

termini per

a

la

l'alumne

interposició del recurs ordinari serà d'un mes. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi interposat el recurs, la resolució serà ferma a tots els efectes.

Comunicació al DIE

Director

 

Comunicar al Departament d'Inspecció Educativa la resolució adoptada i, si n'hi ha, la revisió o la confirmació

 
     

Resolució de la DGPIIE

DGPIIE

 

El recurs ha de ser resolt per la Direcció

En el termini de tres mesos.

 

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

27

General

de

Planificació,

Inspecció

i

En els àmbits territorials d'Eivissa pot delegar en el delegat territorial. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. La resolució no és executiva fins que no s'hagi resolt el recurs corresponent o hagi transcorregut el termini per interposar-lo. No obstant això, la resolució pot preveure les mesures provisionals necessàries per garantir-ne l'eficàcia mentre sigui executiva.

Infraestructures Educatives

 

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

28

3.3

INSTRUMENTS I PROCEDIMENTS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LES FAMÍLIES.

PROCEDIMENTS

INSTRUMENTS

Reunió de pares

Bloc del centre Tauler d'anuncis Agenda de l'alumne Nota informativa

TUTORS

Entrevistes

Agenda de l'alumne Telèfon Carta Correu electrònic

CAP

ESTUDIS

Entrevistes

Carta Telèfon SMS Correu electrònic

EOEP

Entrevistes

Carta Telèfon SMS Correu electrònic

ALTRES:

UTS, MENORS

Citacions

Carta

Telèfon

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

29

3.4PROTOCOLS D'ACTUACIÓ EN RELACIÓ A L'ABSENTISME ESCOLAR

TUTOR /TUTORA
TUTOR /TUTORA

Informació i instruccions sobre protocol d'absentisme a les reunions i entrevistes amb les famílies. Seguiment diari i detecció de casos de risc ( passar llista). Cridada telefònica al domicili al segon dia d'absència. Seguiment setmanal dels alumnes de risc. Recollida d'informació. Derivacions de casos.

de risc. Recollida d'informació. Derivacions de casos. CAP D'ESTUDIS Entrevista amb les famílies. Seguiment

CAP D'ESTUDIS

Entrevista amb les famílies. Seguiment setmanal. Coordinació EOEP. Coordinació en Xarxa.

PTSC
PTSC

Coordinació amb el tutor, el/la Cap d'Estudis i amb l'equip de treball en xarxa. Citacions i entrevistes amb les famílies. Derivacions a altres organismes: UTS, Menors.

DC060301 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre.

Rev. 0

Juny, 14

30

4.

4. MECANISMES BÀSICS DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA.

MECANISMES BÀSICS DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA.

4. MECANISMES BÀSICS DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA.

Normativa reguladora: Decret 12/2010, 10 desembre.

4.1COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA:

Ve regulada a la Normativa vigent.

Les funcions de la comissió de convivència són:

1. Participar en l'elaboració, revisió i modificació del Pla de convivència del centre.

2. Fer el seguiment de l'aplicació del Pla de convivència escolar i coordinar -la.

3. Coordinar i assegurar la coherència de totes les iniciatives destinades a millorar la convivència que es diguin a terme al centre educatiu.

4. Col·laborar en la planificació i la implantació de la mediació escolar i la negociació d'acords educatius.

5. Impulsar el coneixement i l'observança de les normes de convivència.

6. Elaborar la proposta d'informe anual del pla de convivència.

7. Elevar al consell escolar del centre suggeriments i propostes per millorar la convivència.

Les funcions de la comissió de convivència s'han d'entendre sense perjudici de les competències en matèria d'aplicació de les normes de convivència, els òrgans de govern, unipersonals o col·legiats, als centres educatius.

4.2 FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

La comissió es reunirà al menys tres vegades al curs, per tal d'analitzar les incidències produïdes, les actuacions duites a terme i els resultats aconseguits en relació a l'aplicació del pla de convivència. Igualment pot elevar al consell escolar noves propostes per millorar la convivència.

El director del centre és l'encarregat de convocar les reunions de la comissió.

Per tal de planificar les actuacions a dur a terme, la comissió es reunirà a començament de curs, sempre.

Els membres de la comissió de convivència ho seran per un període de dos cursos escolars. No obstant això, cada inici de curs es nomenaran nous membres en cas de vacants.

4.3 COORDINADOR DE CONVIVÈNCIA

Segons la normativa actual, els centres docents han de disposar d'un coordinador de convivència d'entre els membres que formen la comissió. Les funcions del coordinador són:

a) Coordinar les accions previstes en el pla de convivència.

b) Fer de nexe de relació de la comunitat educativa i l'administració educativa i amb l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, sense perjudici de les competències atribuïdes al director del centre.

5. CANALS D'INFORMACIÓ I COORDINACIÓ INTERNA.

- Calendari de reunions de coordinació, torns de pati i guàrdies extraescolar: A finals del mes anterior, s'envia per correu electrònic a tot el claustre la planificació de tasques del mes següent.

- Per a les convocatòries de reunions es farà servir el correu electrònic.

Claustres: S'annexarà al correu electrònic el document de convocatòria, signat i segellat per la directora. Aquest document inclourà l'ordre del dia , la data de reunió i l'hora. Igualment, s'inclourà l'acta de la darrera reunió celebrada. El termini per a les convocatòries ordinàries serà de set dies. Per a les convocatòries extraordinàries, quaranta vuit hores.

Consell Escolar: S'enviarà al professorat i a la resta de membres del Consell Escolar que disposin d'adreça de correu electrònic, la convocatòria de reunió per aquesta via. Es farà servir també paper per convocar a la resta de membres que no disposin de mail. S'annexarà al correu electrònic el document de convocatòria, signat i segellat per la directora. Aquest document inclourà l'ordre del dia, la data de reunió i l'hora. El termini per a les convocatòries ordinàries serà de set dies. Per a les convocatòries extraordinàries, quaranta vuit hores.

Resta de reunions: Es farà servir el cos del missatge per incloure l'odre del dia, la data i l'hora de la reunió. S'enviarà a tots els mestres que han d'assistir a la reunió i a més amb còpia a l'adreça: ceipcasserres1435@gmail.com, la qual es farà servir per arxivar i registrar totes les convocatòries que es duguin a terme cada curs escolar. S'annexarà a les convocatòries els documents necessaris per agilitzar les reunions. El termini per a les convocatòries serà de cinc a vuit dies, màxim. Per a les convocatòries extraordinàries, quaranta vuit hores. Els tutors o, en el seu cas, els coordinadors redactaran les actes de les reunions mantingudes i les enviaran, per a la seva lectura, a la resta de l'equip docent en un termini màxim de cinc dies, temps suficient per a fer les alegacions que es considerin oportunes. En un termini màxim de set dies, les actes s'entregaran a la cap d'estudis per a la seva custòdia.

Altres canals:

Taulell informatiu situat a la Sala de Professors. Es deixaran els diferents calendaris de tasques, documentació general, avisos, etc.

Taulell informatiu situat davant Secretaria. Informació general del centre: calendari escolar, informació institucional, avisos, etc.

Portes d'accés al centre. Es deixaran els calendaris de torns de pati i

les zones de jocs.

6.

ORGANITZACIÓ

DELS

ESPAIS,

RECURSOS

I

INSTAL·LACIONS

DEL

CENTRE.

NORMES

D'ÚS

CORRECTE.

PLA

D'EVACUACIÓ,

EMERGÈNCIA

I

PREVENCIÓ

DE

RISCOS.

6.1 ESPAIS

AULES

La ubicació dels grups a les aules respon a criteris de funcionalitat. Per això, cada etapa educativa està distribuïda a un únic espai. Educació Infantil ocupa la planta baixa i Educació Primària, el primer pis.

La distribució és la següent:

EDUCACIÓ INFANTIL

AULES

Grup d'alumnes de tres anys.

2

Grup d'alumnes de cinc anys.

3

Grup d'alumnes de quatre anys.

4

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

AULES

PRIMER CURS

8

SEGON CURS

9

TERCER CURS

5

QUART CURS

7

CINQUÈ CURS

6

SISÈ CURS

1

Tenen la mateixa consideració d'aula, les pròpies de suport ( PT, AL i IT).

ESPAIS D'USOS COMUNS A MESTRES I ALUMNES:

Són principalment la Biblioteca i l'aula d'Informàtica.

ESPAIS D'ÚS EXCLUSIU DE MESTRES:

Sala de Professors.

ALTRES ESPAIS:

Despatxos, Sala de Psicomotricitat, Sala de Fisioteràpia/Farmaciola.

6.1.1 ASSIGNACIÓ DELS ESPAIS ALS MESTRES I LES SEVES RESPONSABILITATS.

Cada mestre/a a qui se li assigni un espai, aula o qualsevol altra dependència del centre, en serà responsable, d'acord amb els següents criteris:

1. - Cada tutor

dependència, així com del material i del mobiliari que hi hagi en ella. Té l'obligació de tenir

cura del seu bon estat general ( incloent materials informàtics, audiovisuals, didàctics l'obligació de mantenir ordenat el material que hi hagi a la sala.

màxim responsable de la cura de la seva aula o

o

especialista és el

).

2. - En el moment precís d'adonar-se d'algun desperfecte, ho posarà en coneixement de la

direcció del centre.

3.

- Ha d'induir als alumnes a respectar l'aula, així com el mobiliari i el material que hi

hagi.

4.

- Té l'obligació de tancar amb clau les sales o dependències en el moment de l'esplai i

en finalitzar la jornada, exceptuant que se li indiqui el contrari. Per tal motiu, cada mestre/a disposarà del joc de claus necessari, que li serà entregat cada començament de curs escolar i que haurà de retornar en finalitzar aquest o quan acabi el període pel qual va ser contractat en aquest centre. L'encarregat /l'encarregada de facilitar les claus serà un membre de l'equip directiu al moment oportú.

5. - En el moment d'abandonar l'aula, el mestre tutor o, en el seu defecte, el mestre

especialista, ha de controlar que els llums estiguin apagats, les persianes tancades, les cadires

dels alumnes damunt les taules, la pissarra esborrada, sense papers en terra, les papereres de reciclatge buides i, en el cas d'aules amb ordinador i PDI, apagats. S'caonsella nomenar encarregats d'aula als alumnes, per tal d'afavorir la seva autonomia i responsabilitat.

6. - Vetllar per la seguretat dels seus objectes personals.

7. - Els tutors/ els especialistes estan obligats a mantenir actualitzat l'inventari de la seva

aula/sala. Aquest inventari serà revisat, anualment, amb el Cap d'Estudis/ l Cap d'Estudis a

l'inici i al final de cada curs escolar.

8. - Els mestres que no són responsables directes d'un aula, però en són usuaris, són

responsables de la part que els hi pertoca.

En cap moment es deixaran sols els alumnes a les aules o altres dependències. Si això succeeix s'avisarà al company de l'aula propera, per controlar puntualment el grup, i s'avisarà a un membre de l'equip directiu.

Tots els mestres tenen l'obligació de ser puntuals en els canvis d'aula. Per deferència al mestre que s'hi trobi dins finalitzant la feina, els mestres esperaran al passadís desprès d'haver avisat de la seva presència i de l'acabament del temps lectiu.

S'ha de procurar que les classes mantinguin l'adequat to de treball. Procurar que la porta estigui tancada i fer el mínim soroll per no interrompre el normal funcionament de la resta d'aules.

A les sales d'ús comú es col·locarà a començament de curs un horari amb els períodes d'utilització, que s'haurà de respectar.

6.2MATERIALS

6.2.1 MATERIAL D'ÚS COMÚ

SALA DE PROFESSORS.

- Mapes i murals diversos.

Programes per treballar les habilitats socials.

Material per treballar l'expressió oral dels alumnes.

Llibres de consulta.

Material per treballar el Medi Natural.

Vídeos i CD-Rooms.

SALA MULTIUSOS:

Material de Música ( instruments i Cds de música.

Matalassos i material de Psicomotricitat.

SALA D'ESPORTS:

Pilotes, cordes i altre material d' EF que també es por utilitzar a l'esplai.

DIRECCIÓ:

Una càmera fotogràfica.

Una càmera de vídeo.

Qualsevol mestre/a pot utilitzar-les. Ha de demanar la clau a direcció. El mestre que utilitzi

aquests materials és el responsable de eliminar les imatges quan abans millor. Ha d'avisar de la necessitat de carregar les bateries, si escau.

ALTRE MATERIAL:

3 Fotocopiadores ( 1 d'elles a color)

1 plastificadora.

1 enquadernadora.

1 guillotina.

Un TV amb el corresponent reproductor DVD i Vídeo que e troben a l'aula d'informàtica.

Diferents reproductors de música 8 ubicats a akgunes aules, principalment).

6.2.2 MATERIAL D'AULA

Cada aula té el material mínim que necessita per fer feina. Les aules d'Educació Infantil, per les seves característiques tenen el seu propi material, que inclou pissarra digital i ordinador de professorat.

A Educació Primària:

Comú a totes les aules:

Bossa de recursos per treballar la Competència Matemàtica ( Edit. santillana).

Biblioteca d'aula, formada pels llibres de lectura adquirits a través del Programa de Reutilització de Llibres i material didàctic.

Aules digitalitzades.

A partir del tercer curs de primària:

Lot de diccionaris de llengua catalana, de llengua castellana i llengua anglesa.

A cinquè i sisè de primària: Armaris amb Netbooks pels alumnes.

L'equip de suport també disposa del seu material. És responsabilitat del coordinador/de la coordinadora tenir actualitzat l'inventari i tenir-lo a disposició dels mestres que necessitin fer-lo servir.

6.2.3 NORMES PER A L'ÚS CORRECTE DEL MATERIAL

Els recursos materials d'ús comú poden ser utilitzats per tots els mestres del centre, els quals una vegada utilitzats els tornaran al seu lloc per a poder tornar a ser emprats per altres professors.

Els mestres que, per causes excepcionals, s'emportin material de les aules, han d'avisar al mestre tutor, responsable de l'inventari actualitzat de la seva classe.

Pel que fa al material informàtic de les “Aules 2.0” els mestres s'atendran a allò que disposa el Pla Estratègic d'Us de les TIC al centre.

FOTOCOPIADORES:

Les fotocòpies les farà el bidell del centre. Els mestres / les mestres deixaran amb

temps suficient els originals que vulguin fotocopiar, indicant: nombre de fotocòpies, nom i curs

per al qual es demanen. Igualment, indicaran si les volen en color o a doble cara.

Els originals amb les dades indicades es deixarà a una safata expressament per

aquesta finalitat.

Una vegada fetes les fotocòpies, el bidell les deixarà a la safata del professor que les ha demanat i que es troba a la Sala de Professors.

Els mestres procuraran no fer-ne per facilitar el bon funcionament i manteniment de la màquina.

Tot i que no hi ha un nombre màxim de còpies per mestre/a hem de procurar mantenir

una economia de fitxes que pugui permetre no haver de marcar un límit de còpies als mestres.

La fotocopiadora a color està connectada en xarxa. Això facilita que els mateixos

mestres puguin enviar material digitalitzat sense necessitat de demanar còpies al bidell.

6.3

INSTAL·LACIONS

La direcció del centre comunicarà al Consell Escolar sobre les necessitats de reforma, millora de les instal·lacions així com la necessitat de creació de nous espais., per tal de treballar per a la consecució de les mateixes.

És competència i obligació de la direcció del centre comunicar als organismes corresponents les necessitats del centre.

6.3.1 NORMES PER A L'ÚS CORRECTE DE LES INSTAL·LACIONS

L'escola, com edifici públic i de propietat municipal, té l'obligació de permetre la realització d'activitats fora de l'horari lectiu.

Aquestes activitats es poden incloure dins el Programa d'Activitats Extraescolars, però també poden ser organitzades per altres institucions. En tot cas, el seu ús i les condicions que s'hauran de tenir en compte venen contemplades al ROC i complementades a les Instruccions de Funcionament de Centre.

En tot cas, aquestes institucions s'hauran de fer càrrec dels possibles desperfectes que puguin ocasionar a l'escola.

Fora de l'horari lectiu, i quan no siguin responsables directes els mestres que formen el Claustre de Professors, es procurarà utilitzar només els espais d'us comú ( Biblioteca o Sala de Psicomotricitat). A casos excepcionals, per l'edat dels nens o les característiques de l'activitat es faran servir altres sales.

6.3.2 BIBLIOTECA

La biblioteca com aula d'ús comú ha d'estar en tot moment organitzada. Dins la seva funció per a la que va ser creada. Compta amb un coordinador/ una coordinadora, qui amb l'ajut dels alumnes de cinquè i sisè de primària s'encarreguen de la seva promoció.

La biblioteca roman oberta a l'hora de l'esplai, dimarts i dijous, per facilitar el préstec i la lectura de llibres.

També pot utilitzar-se como aula de reforçament escolar dins l'horari lectiu, per la qual cosa hi ha un horari a la porta, recordant els moments en que està ocupada.

Les normes d'ús de la biblioteca del centre estan contemplades al Projecte de Biblioteca escolar.

6.3.3 AULA INFORMÀTICA

Per la utilització de l'aula d'informàtica, el/la coordinador/a TIC elaborarà un horari per la sala. A aquest horari es prioritzarà els torns de sessió TIC de cada un dels grups.

Als espais lliures, cada mestre/a que desitgi utilitzar l'aula ho indicarà al calendari mensual.

Sempre que un grup d'alumnes utilitzi els ordinadors hauran d'estar acompanyats d'un mestre.

No es pot canviar deliberadament la configuració dels equips informàtics així com la introducció als ordinadors de qualsevol tipus de software sense el coneixement del coordinador TIC, ja que això pot canviar la configuració del sistema o introduir qualsevol tipus de virus informàtics.

Qualsevol anomalia s'ha de comunicar immediatament al coordinador/a TIC.

Per qualsevol altra qüestió es tindrà en compte el Pla d'ús de les TIC al centre.

6.3.4 AULA D'USOS MÚLTIPLES

Es troba a la planta baixa de l'edifici. Aquesta aula s'utilitza principalment per les sessions de psicomotricitat de l'alumnat d'educació infantil. A la porta de la sala hi haurà un horari amb les sessions ocupades.

Qualsevol mestre pot fer servir aquesta sala als moments buits. Per això s'apuntarà al full que es troba penjat a la porta.

6.3.5 SALA DE CURES - FARMACIOLA

Es troba a la sala de Fisioteràpia. Al costat de la farmaciola i a lloc visible es troben les instruccions bàsiques de primers auxilis, aixi com del contingut de la farmaciola.

El contingut de la farmaciola es revisarà al menys una vegada al trimestre. La responsable és la directora, la qual pot delegar en altres persones.

En cas de produir-se un accident a l'aula serà el mestre d'aula amb l'ajut del bidell l'encarregat de curar l'alumne. Si l'accident es produeix al pati serà el mestre de torn de pati qui, amb l'ajut del bidell si escau, s'encarregarà de la cura de l'alumne.

Si la lesió de l'alumne necessita atenció mèdica s'ha d'avisar la família per a que vingui a cercar-lo i el porti. Si la lesió és greu s'avisarà al 061 o a l'112 i un mestre es quedarà amb l'alumne fins que un familiar arribi.

Tot el protocol d'emergència està inclòs al Pla d'emergència del centre.

6.3.6.

BANYS

Al centre hi ha quatre banys interiors per als alumnes, dos un per boixos i altre per boixes a la planta baixa i el mateix al primer pis.

Tres banys per a mestres, dos a la planta baixa i un al primer pis.

La zona d'Educació Infantil també disposa de banys adaptats pels alumnes i un pel professorat.

Tenim un bany adaptat a la planta baixa ( Sala de Fisioteràpia).

Igualment, hi ha dos banys exteriors.

L'ús dels banys per part dels alumnes se farà tenint en compte:

Procurar respectar els canvis de classe.

Els alumnes sempre hauran de demanar permís al mestre/a la mestra que

correspongui.

Mai aniran al bany més d'un alumne per grup alhora.

Els alumnes podran utilitzar, independentment, els banys de les dues plantes de

l'escola.

En els moments d'higiene, abans de l' esmorzar, ha d'haver sempre un mestre/una

mestra de suport, o el tutor o la tutora, responsable del control del passadís no córrer,

silenci

-

així com dels recursos del bany.

Al banys ha d'haver sempre paper higiènic per l'ús dels alumnes i dels adults. En cas

contrari, s'haurà d'avisar al bidell o a un membre de l'equip directiu.

L'ús dels banys per par dels alumnes d' EF ocasiona sovint problemes de soroll, d'espai,

etc, per això els alumnes hauran de fer servir els banys del pati per la seva higiene, per la qual cosa han de recordar agafar els estris d'higiene quan tenen EF.

En cas que els banys es facin servir per a la neteja de material d'aula, serà el

professorat el responsable de que l'espai quedi en ordre.

6.3.7 PASSADISSOS

Durant el temps de classes no es poden deixar alumnes castigats als passadissos. Si, excepcionalment, s'ha de fer, ho serà per un període mínim de temps suficient per a que l'alumne es calmi i deixant la porta de l'aula oberta controlant els seus moviments.

S'han d'aprofitar els espais dels passadissos per complementar les activitats de l'aula. Als alumnes els agrada poder mostrar la seva feina a la resta de companys. El color dels murals i altres activitats fa el centre més acollidor.

Hem de procurar respectar la feina de la resta de classes quan s'aprofiten els passadissos com annexe de l'aula, per feines en grup

És important que els grups d'alumnes que surten de les seves classes per anar a altres activitats ( Religió, informàtica, E. Física, recolzaments) ho facin en silenci. És responsabilitat dels mestres que així succeeixi.

6.4 PLA D'EVACUACIÓ, EMERGÈNCIA I PREVENCIÓ DE RISCOS.

El centre té elaborat un Pla d'emergència i evacuació del centre, aprovat el curs 2006-2007.

Cada curs escolar es farà al menys un simulacre d'evacuació del centre com estableix la normativa vigent. El resultat del simulacre i l'informe preceptiu es comunicaran a la Direcció General corresponent.

L'equip directiu és el responsable d'actualitzar, si cal, el Pla d'Emergència, que inclou també el protocol d'ús de la farmaciola del centre.

Igualment, l'escola té un Manual d'Autoprotecció de Riscos elaborat per l'empresa SONTER l'octubre de 2008, a partir d'un encàrrec de la Direcció General d'Emergències.

7. NORMES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS EDUCATIUS DEL CENTRE.

7.1 ESCOLETA MATINERA

L'objectiu fonamental és facilitar les famílies la conciliació de la vida familiar i laboral.

Per això, l'escola estableix aquest servei, tenint en compte la normativa establerta per la Direcció General Corresponent.

La responsabilitat del funcionament de l'Escoleta és de la direcció del centre, essent necessària l'aprovació del Consell Escolar per a la posada en marxa. La direcció del centre pot delegar en l' APIMA per la gestió de l'Escoleta.

Hi poden assistir els alumnes matriculats al centre ( des del primer curs d'educació infantil des de sisè). Les famílies han de fer una despesa que serveix per al pagament del monitor/ de la monitora, que pot ser o no voluntari educatiu.

Fins el moment, Conselleria d'Educació fa una aportació anual que serveix per la compra de material.

La quota que paguen les famílies és aprovada pel Consell Escolar junt amb el projecte anual.

Els alumnes usuaris de l'Escoleta Matinera estan obligats a complir l 'establert a aquest ROF i al Pla de Convivència.

7.2

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

D'acord amb l'Ordre de 21 de maig de 2002 que regula la jornada escolar, el Consell Escolar és el responsable de l'elaboració i de l'execució del pla d'activitats extraescolars.

Correspon al president/la presidenta del Consell Escolar organitzar les mesures oportunes per tal de complir aquest requisit.

Les activitats extraescolars tindran com a principal objectiu complementar el Projecte Educatiu i Curricular de Centre, concretat a la Programació General Anual.

D'acord amb la normativa vigent, cada curs, el director/ la directora haurà d'actualitzar les dades de les activitats: objectius, monitors o monitores, titulacions, etc.

Serà d'aplicació aquest ROF i el Pla de Convivència a les Activitats Extraescolars.

les 16.30 hores

d'aquestes activitats organitzades pel Consell Escolar, serà les 18.30.

L'inici de les activitats extraescolars serà

a

i

l'horari de finalització

Independentment, l' APIMA del centre pot dur a terme activitats extraescolars fora d'aquest horari de les quals en serà única responsable.

Les activitats extraescolars es desenvoluparan al espais que des de la direcció del centre determini. Es procurarà que s' utilitzin espais comuns ( sala de psicomotricitat, biblioteca o pati per esports). Les aules es faran servir com últim recurs i segons l'edat dels alumnes.

8. NORMATIVA INTERNA

8.1 ENTRADES D'ALUMNES

Les portes del centre s'obriran a les 8.50 hores. L'encarregat d'obrir les portes serà el bidell del centre. En cas d'absència des de la direcció s'organitzaran els encarregats d'obrir-les.

Els alumnes d'Educació Infantil entraran per la porta d'accés directe al seu pati, situada a la zona pe atonal del carrer Músic Fermí Marí. Els alumnes de primària ho faran per l'accés pe atonal situat al carrer Felip Curtois i Valls.

Els alumnes d'Educació Infantil entren directament a les seves aules. Es permetrà certa flexibilitat, especialment a l'inici de curs, per facilitar l'adaptació dels nens al centre i als mestres, per la qual cosa les famílies podran accedir fins l'aula, tot i que s'intentarà que els nens entrin sols des del pati. Un mestre, preferiblement el mestre de suport d'Infantil, estarà a la porta d'entrada per agilitzar el procés.

Els alumnes d'Educació Primària entren sols a l'escola. Serà responsabilitat de cada tutor o tutora fer entendre els pares de la necessitat de fomentar l'autonomia dels nens en aquest tema. No obstant això, els primers dies de cada curs escolar hi haurà una certa flexibilitat, sobre tot en el cas de l'aportació de material.

En cas que els pares hagin de resoldre qüestions de Secretaria s' els permetrà entrar tot i que hauran d'esperar que s'obre l'oficina.

Els alumnes d'Educació Primària que acompanyen els seus germans d'educació infantil podran entrar a la seva zona des del pati d'infantil.

8.1.1

INICI DE LES CLASSES

A les 8.55 en punt, la megafonia del centre indicarà l'hora de pujar a les aules. Els alumnes

aniran pujant a les aules lliurement. Els mestres de suport i l'equip directiu controlaran que cap alumne es quedi al pati. En aquest moment, els tutors/les tutores estaran a les aules esperant els seus alumnes.

A les 9 del matí, el bidell tancarà les portes d'accés al centre deixant únicament la porta

principal per a gestions a Secretaria. En el cas d'absència del bidell, la directora o en el seu defecte, la persona en qui delegui, anomenarà el mestre responsable de tancar-les.

La porta principal del centre es tancarà a les 9,05 hs.

8.1.2 ACCÉS AL CENTRE QUAN S'HA INICIAT EL PERÍODE LECTIU:

Tot i que la prevenció de l'absentisme escolar és una de les prioritats de l'escola, motiu pel qual tenim establert un estricte control i seguiment de l'absentisme escolar, no és pot permetre la interrupció contínua dels alumnes, quan s'han iniciat les classes.

Per tant s'ha d'establir un mecanisme que garanteixi el dret de l'alumne a venir a classe i el dret de la resta d'alumnes a no ser interromputs quan s'han iniciat les tasques diàries.

Com a noma general, es deixarà entrar els alumnes que arriben tard, sense perjudici de demanar les justificacions pertinents als pares o tutors legals.

La reincidència d'un alumne en l'hora d'arribada sempre que no estigui justificada per causa major, p.e. Tractament mèdic- autoritza el mestre a no deixar entrar l'alumne a classe fins la finalització del temps lectiu corresponent. En aquest cas, l'alumne romandrà a la Biblioteca del centre, fent les seves tasques o llegint, sempre que hi hagi algun mestre. En cas contrari es quedara a l'aula multiusos. Si no és possible aquesta darrera opció, la direcció del centre resoldrà la situació.

El tutor/la tutora de l'alumne indicarà al programa de Gestió (Gestib) el retard de l'alumne,

no justificat i, si hi ha reincidència, avisarà la família.

Si l'actitud de l'alumne o de la família no millora, s'inclourà el fet al full de risc assabentar el PTSC del centre.

per tal d'

Cas a part el formen els alumnes d'educació infantil per les seves característiques. En aquest cas, les famílies en són més responsables. Per aquest motiu, tenint en compte que els pares/les mares saben des de la primera reunió o entrevista mantinguda amb ells, de l'obligació de ser puntuals, en cas d'alumnes reincidents ( entenent arribar més tard de les 9.05 hores ) s'informarà oralment o per escrit a les famílies que no podran entrar fins l'hora de l'esplai.

En aquest últim cas, hauran de conèixer el cas el bidell del centre i els membres de l'equip directiu.

En qualsevol cas, sempre que l'alumne arribi tard, ha de presentar justificant per escrit ( al menys escrit del pare o mare a l'agenda ). Cada tutor ha de valorar la justificació. Adormir-se no és justificable.

8.2

SOBRE SORTIDES DELS ALUMNES

Tots els alumnes del centre surten a les 14 hores, puntualment. No obstant això i per tal d'agilitzar la sortida dels alumnes d'educació infantil, que per les seves especials característiques és més lenta, i permetre un contacte més directe entre els mestres i les famílies, especialment important en aquesta etapa, la porta d'educació infantil s'obrirà 10 minuts abans.

En aquesta etapa, els alumnes romandran a les seves aules amb el tutor o la tutora. Les

famílies

entraran a l'aula a recollir els alumnes i poder-se comunicar amb els mestres, si

escau.

No obstant això, només es pot considerar retard a l'hora de recollir els alumnes si passa de les 14 hores. Passats 10 minuts de les 14 hores, s'haurà d'iniciar el protocol corresponent a alumnes no recollits.

L'encarregat d'obrir les portes serà el bidell del centre. En la seva absència obrirà el primer mestre o la primera mestra que surti.

La sortida dels alumnes de primària es farà per la porta d'accés peatonal al carrer Felip Curtois i Valls. Els mestres han d'acompanyar els alumnes fins a la sortida. En cap moment, han de baixar tot sols, al contrari la baixada ha de servir per a aprendre comportament cívic.

Els mestres tutors sortiran del centre quan tots els seus alumnes han sortit. Mai abans. Els tutors/ les tutores dels alumnes de primer cicle ( 1r, 2n, 3r d'EP) han de vigilar la sortida dels seus alumnes, comprovant que s'en van acompanyats d'un adult, o en el seu defecte, d'un germà major.

Si algun alumne de primer cicle s'ha d'anar tot sol. Cal que el pare o la mare ho indiqui per escrit.

La responsabilitat del mestre finalitza a les 14 hores. No obstant això, tenint en compte la legalitat establerta, i per evitar l'abandó del menor, s'ha de deixar clar el protocol amb les famílies i, si és necessari, signaran un escrit fent-se responsables si l'alumne es queda al carrer. Aquest darrer supòsit només es tindrà en compte en el cas dels alumnes de segon cicle de primària ( 4t, 5è i 6è d'EP).

8.3 ALUMNES QUE NO SÓN RECOLLITS A L'HORA.

Passats 10 minuts de l'hora de sortida i si ningú ha recollit un alumne s'ha de posar en marxa el protocol per aquests casos. Aquest protocol és prescriptiu pels alumnes d'Educació Infantil, de primer, segon i tercer cursos de primària, principalment, i casos molt particulars de quart, cinquè o sisè de primària. No podem oblidar la normativa vigent sobre drets d'assistència dels menors.

El primer és salvaguardar el benestar dels nens. El tutor / la tutora cridarà per telèfon als pares i en el seu defecte a altres familiars. Quan més números de telèfon de contacte per a cada alumne disposi el mestre, millor.

Només en el cas de no obtenir resposta, malgrat haver-ho intentat vàries vegades, la directora procedirà a comunicar a la Policia Local el presumpte abandó d'un menor.

Aquesta circumstància es reflectirà al full de risc.

En tot cas, un membre de l'equip directiu ( que, llevat de casos urgents, no abandonaran el centre mentre hi hagi alumnes) recolzarà les accions dels mestres.

Sota cap concepte es deixaran alumnes custodiats per personal que no pertany a Conselleria d'Educació.

8.4

SOBRE SORTIDES DE L'ALUMNE DINS L'HORARI LECTIU

Cap alumne menor d'edat pot sortir tot sol del centre en horari lectiu. Sempre ha de ser recollir per un adult, pare o mare o qui ostenti la guarda legal.

Si per algun motiu el recull altra persona, qui té la custòdia de l'alumne ha d'avisar al mestre d'aquesta circumstància.

La persona que s'emporta l'alumne ha de signar un document que se li donarà al moment d' emportar-se'l. El mateix document signarà en cas de sortida de l'alumne per malaltia.

A la primera reunió del curs o a la primera entrevista familiar, es demanarà a les famílies que si no és per causa urgent aprofitin les hores d'esplai per recollir els infants.

No obstant l'anterior preval la prevenció de l'absentisme en els nens. I per aquest motiu s'observarà especialment els alumnes que s' en van massa sovint els mateixos dies i a les mateixes hores, demanant, si escau justificació.

8.5 ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNAT

L'assistència a classe és un dret de l'alumne. Els alumnes de primària no solen ser, en general, responsables de les seves absències.

Des del moment que una família matricula un fill o una filla està acceptant les normes que sobre assistència formen part dels drets i deures dels alumnes, independentment de l'edat de l'infant.

Quan per causes desconegudes un alumne deixa d'assistir a classe es seguirà el protocol d'absentisme establert per Conselleria d'Educació.

Sempre es demanarà justificació a la família. Millor per escrit. Serà vàlida la justificació del pare o de la mare a l'agenda escolar. En el cas dels alumnes d'educació infantil o de primer, si l'alumne falta sovint, els pares hauran d'omplir un full de justificació de faltes que li entregarà el centre. Els tutors / les tutores informaran al full de risc, si escau, i consignarà les faltes al programa de gestió de centres ( Gestib).

S'ha de recordar que algunes faltes tot i que es justifiquin per escrit, no són justificables i així se li farà entendre a les famílies.

8.6 MATERIAL NO PERMÉS AL CENTRE

Llevat de moments especials, a les aules no es poden portar cap tipus de llaminadures. Tampoc és permès portar llaunes de refresc i ampolles de vidre.

Està prohibit que els alumnes portin a l'escola objectes potencialment perillosos: cúter, navalles

8.7

ÚS DE TELÈFONS MÒBILS AL CENTRE.

Es desaconsella portar telèfon mòbil a l'escola. En cas de portar-lo, aquest ha d'estar apagat fins l'hora de sortida. En cap moment es podrà treure a l'aula ni al pati. El mestre/la mestra que vegi un alumne amb mòbil a la mà abans de sortir de l'escola, el requisarà i l'entregarà immediatament a la família o quedarà confiscat de tres a cinc dies.

Es considerarà una falta molt greu l'enregistrament d'imatges, veus, etc. Sense el consentiment del protagonista.

Només, en casos excepcionals, marcats per la programació del mestre, el mòbil es podrà treure a l'aula. Sempre serà sota la supervisió del mestre responsable. Es necessari informar les famílies a la primera reunió o a la primera entrevista de cada curs escolar.

Pel que fa al professorat, haurà de tenir el seu telèfon mòbil en silenci,tant a les classes com en els moments de les reunions de coordinació, així com als claustres i reunions de Consell Escolar. En casos excepcionals que l'hagi de fer servir per qüestions personals, sortirà de l'aula.

8.8 PATIS

L'etapa d'Educació Infantil inicia l'esplai una vegada finalitzat l'esmorzar i els hàbits d'higiene, aproximadament a les 11,30 hores.

Els alumnes romanen a la seva zona independent fins les 12 hores. Anualment s'estableix un calendari de torns de pati entre els mestres. La responsable de donar el vist i plau al calendari és la Cap d'Estudis.

A l'Educació Primària el període d'esplai s'inicia a les 11,30 i finalitza a les 12 hores. Tots els grups surten a la mateixa hora. A la finalització del període d’esbarjo els alumnes pujaran a les seves aules. Tots els mestres, els posaran esment per a que els alumnes accedeixen a les seves aules sense provocar aldarulls.

Segons normativa vigent, tots els mestres del centre seran responsables de la cura i vigilància de l'alumnat el temps d'esplai. Únicament l'equip directiu n'està exempt, segons Instruccions de funcionament de centres.

Per aquesta vigilància, s'organitzaran torns entre els mestres/les mestres del centre.

Durant el període d'esplai els alumnes, a excepció dels que prefereixen accedir a la Biblioteca, estaran al pati. En cas de romandre a les aules, ho faran tutelats per un mestre/una mestra. En tot cas, no podran estar pels passadissos.

Mentre dura el temps d'esplai els mestres de torn no podran abandonar la zona que tenen assignada. Intentaran vigilar especialment les zones més potencialment conflictives.

Si per una urgència el mestre s'ha d'absentar de la zona ho comunicarà a un company per a que li faci suport.

A les 11.55 la megafonia començarà a avisar de la finalització de l’esbarjo. A partir d’aquest moment, els alumnes retornaran al mestre responsable el material de joc i començarà a pujar a les aules. El pati de primària està dividit en tres zones. Tot i que els alumnes poden accedir a elles lliurement, diàriament s’assignarà a un grup d’alumnes les zones.

8.9 VESTIMENTA.

El fet de ser una escola pública ens obliga a respectar la indumentària que els alumnes duguin per creences culturals o religioses.

Al contrari, no es permetrà portar símbols polítics, no permesos a la legislació vigent que atemptin contra la bona convivència al centre.

A les aules els alumnes evitaran portar el cap cobert per gorres o capells que res tenen que

veure amb la seva creença cultural o religiosa.

A les reunions inicials de pares o a les entrevistes primeres s'observarà la necessitat de

venir a l'escola amb roba còmoda per al desenvolupament de l'alumne, amb calçat adient per

al moment.

Serà obligatori portar la indumentària adequada els dies d'educació física.

8.10 LLIBRES DE TEXT

Són considerats un recurs més a l'abast del mestre, els quals complementen la Concreció Curricular i les Programacions Didàctiques.

S'intentarà eliminar gradualment els llibres de text en favor del treball per Unitats didàctiques.

El centre oferirà, sempre que compti amb el suport de Conselleria d'Educació, d'un sistema de reutilització de llibres pels alumnes i les famílies, del qual s'informarà anualment.

La direcció del centre publicarà, al tauló d'anuncis i al bloc del centre, a començament del mes de Juliol la relació de llibres i material didàctic previst per al proper curs.

Els

llibres de text

no

es poden canviar fins que no han transcorregut quatre anys.

Únicament en casos excepcionals i amb informe favorable d'Inspecció Educativa podran ser substituïts.

En cas de fer servir llibres de text, l'etapa educativa seguirà una mateixa línia editorial. Només en casos plenament justificats hi podran coincidir més d'una línia editorial.

El centre participa al Programa de Reutilització de Llibres de text i material didàctic per alumnes de primària. Anualment s’oferirà a les famílies l’opció d’adherir-se, per la qual cosa hauran d’acceptar el Plec de Condicions aprovat pel Consell Escolar.

8.11 PROGRAMACIÓ DOCENT

A començament de curs, s'establiran els objectius prioritaris de feina de les Programacions

Didàctiques i la línia de feina, a partir de la detecció de necessitats observades a l'avaluació darrera i explicitades a la memòria anual.

Aquestes

programacions

didàctiques

programaran els equips docents.

es

concretaran

a

les

unitats

didàctiques

que

Els documents que conformen la Programació de cada mestre són els establerts pel nostre SGQ.

Quan un mestre imparteix més d'una assignatura a un grup d'alumnes inclourà els objectius, continguts, criteris d'avaluació, etc. de cada una de les àrees a una mateixa programació.

Es prescriptiu fer un anàlisi a les reunions de coordinació de la consecució dels objectius didàctics i establir les propostes de millora.

A principi de curs, s'establiran els terminis per lliurar les programacions a Prefectura d'Estudis.

8.12 REUNIONS DE PARES I INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES.

Es realitzarà una reunió de pares i mares de cada grup a l'inici del curs escolar. Es faran tres reunions individuals per l'entrega de butlletins i informes. A més, cada tutor/a farà les reunions individuals o col·lectives que consideri necessàries al llarg del curs.

A la reunió general d'inici de curs s'explicarà la línia metodològica que es seguirà al grup

classe i els aspectes generals de la dinàmica del centre. A aquesta reunió s'entregarà per escrit la informació general del centre.

Les convocatòries de reunió es faran amb el corresponent imprés normalitzat. Totes les reunions i entrevistes amb les famílies quedaran registrades al document corresponent.

8.13

AVALUACIONS

Es seguirà el procediment establert a la normativa vigent.

Criteris particulars:

Els grup d'educació infantil en faran tres reunions d'avaluació, una per trimestre.

Als grups de primària es duran a terme tres reunions d'avaluació, una per trimestre. A més, una avaluació ordinària al mes de juny.

Tots els mestres assistiran a les sessions d'avaluació amb el corresponent equip docent.

A les reunions d'avaluació es rebrà informació dels resultats obtinguts pels alumnes, es

valoraran conjuntament i s'establiran les propostes de millora.

Prèviament a les reunions d'avaluació tots els mestres (tutors, especialistes i membres de l'equip de suport) hauran introduït les notes i la informació necessària per a optimitzar al màxim les reunions. Aquestes dades s'han d'haver introduït al GESTIB segons calendari establert a principi de curs.

8.13.1 CUSTÒDIA DE DOCUMENTACIÓ I MATERIAL D’AVALUACIÓ.

1.- Els documents oficials d’avaluació es custodien al centre, sota la responsabilitat de la secretària, la qual haurà d’emetre les certificacions que se sol·licitin. Aquests documents han de romandre al centre mentre aquest existeixi, excepte l’historial acadèmic, que se lliurarà a l’alumne quan pertoqui en els termes establerts per la normativa vigent.

2.- S’ha de conservar al centre tot el material d’avaluació que hagi pogut contribuir a donar una qualificació ( proves escrites, treballs i qualsevol altra producció de l’alumnat. Les persones responsables de la conservació i custòdia seran els mestres de cada una de les àrees. Aquest material s’haurà de conservar fins a tres mesos després d’haver otorgat les qualificacions finals, excepte si formen part d’una reclamació. En aquest cas, s’han de conservar fins que s’hagi resolt el procés de reclamació.

3.- Tenint en compte la llei Orgànica de Protecció de Dades de caire personal (BOE, 14 de desembre de 1999):

a) La documentació que , a més de nom i cognom de l’interessat, inclogui altres

dades personals, s’ha d’eliminar mitjançant la seva destrucció.

b) La resta de material d’avaluació que s’hagi d’eliminar, també serà destruït

abans de llençar-ho al contenidor de paper.

8.14 BUTLLETINS I INFORMES. MECANISMES D'ENTREGA A LES FAMÍLIES

Cada mestre ( tutor, especialista i membre de l'equip de suport) introduirà les qualificacions i observacions als butlletins i informes. El tutor/ la tutora ha de tenir introduïdes les faltes d'assistència de l'alumnat al programa GESTIB.

A principi de curs, a la PGA quedarà establert el calendari d'avaluació i d'entrega de butlletins, que serà d'obligat compliment. Qualsevol canvi, haurà de ser per causa justificada. Als informes i butlletins s'inclourà tota la informació curricular que sigui significativa, indicant sempre qualsevol actuació que s'hagi fet sobre l'alumne. Especialment, s'ha d'informar dels alumnes avaluats negativament.

Els butlletins s'entregaran personalment als pares els dies senyalats. En cas que els pares no els puguin recollir, el tutor/la tutora els custodiarà uns dies, citarà les famílies per altre dia i si així tampoc venen, desarà el butlletí i l'informe a l'expedient de l'alumne i comunicarà la incidència al Cap/ a la Cap d'estudis.

Quan els butlletins són entregats a les famílies, aquestes el pare o la mare- signarà el rebut corresponent i farà per escrit les observacions que vulgui. Aquest rebut quedarà en poder del tutor que el guardarà al Quadern de Tutoria.

8.15

HORARI

L'horari general de centre des del curs 1985-86 és de jornada continuada, de 8:00 a 14:00, llevat del dimarts que és de 8:50 a 14:50.

La puntualitat a la feina, així com el compliment dels horaris, són deures inexcusables, necessaris pel bon funcionament de l'organització escolar i així ho vetllarà la direcció del centre.

Les portes del centre s'obren a les 8,50 hores i en aquest moment tot el professorat ha d'estar ja al centre i preparat per l'inici de la jornada.

La distribució setmanal de l'horari, d'acord amb la normativa vigent, de 37'5 hores, serà:

Total hores de docència directa: 25.

Hores d'obligada permanència al centre: 5

Hores de lliure disposició ( assistència a cursos de formació, preparació de classes, altres ) : 7'30 hores.

8.15.1 HORARI DE DOCÈNCIA DIRECTA:

Els horaris seran elaborats a començament de cada curs escolar per l'equip directiu, tenint en compte, si escau, les propostes dels cicles.

Els horaris seran presentats al Claustre de Professors per a la seva aprovació els primers dies del mes de setembre.

La confecció dels horaris s'atendrà a allò que indiquin les Instruccions i la normativa

vigent.

8.15.2 HORARI D'OBLIGADA PERMANÈNCIA AL CENTRE (HOP)

Les hores d'obligada permanència al centre seran de 8:00 a 9:00 a excepció del dimarts que seran de 8:50 a 9:00 i de 14 a 14:50 hores.

Són d'obligat compliment per a tots els mestres del centre. Qualsevol modificació o canvi puntual haurà de ser autoritzada per direcció del centre.

Els mestres o els equips de mestres que s'ocupin de cobrir les guàrdies durant les activitats extraescolars del centre, restaran tantes hores de l' HOP com faci al capvespre. No obstant això, si coincideix en un mateix dia reunions de coordinació docent, haurà d'assistir a les reunions i es descomptarà el temps altre dia, comunicant-ho a direcció o a Cap d'Estudis.

Com

a

norma general, la distribució d'activitats a realitzar a les hores d'obligada

permanència són les següents:

DILLUNS

DIMARTS

 

DIMECRES

DIJOUS

 

DIVENDRES

Equips docents.

Atenció

pares

i

ECE

Claustres

 

Equips docents

ECE

mares

equips docents

Equip

de

suport

ECE

Consell Escolar

 

més cicles.

 

CCP

Els dies sense reunió específica, programada, es destinaran a preparació de classes.

D'acord amb l'Ordre reguladora de la jornada escolar ( Ordre de 21 de maig de 2002) cada dia, un mestre / una mestra del centre, s'encarregarà de la guàrdia en horari de tarda.

La seva funció serà la d'informar l'equip directiu sobre eventualitats de força major que es puguin produir al centre durant aquest lapse de temps i resoldre les de menor importància que es puguin presentar.

Aquest mestre es trobarà a un lloc localitzable per les persones encarregades d'impartir les activitats extraescolars. L'horari màxim de permanència serà de 16.30 a 18.30 hores.

Per qüestions d'optimització de feina, es pot establir un calendari de guàrdies format per mestres d'un mateix cicle al mateix dia.

8.15.3

SORTIDA DELS MESTRES EN HORARI LECTIU

Com a norma general, qualsevol gestió de tipus personal que els mestres / les mestres hagin de fer s'intentarà que sigui en horari no lectiu.

En casos de força major, s'ha de comunicar amb antelació suficient al Cap/la Cap d'Estudis mitjançant els fulls de permís establert.

Els mestres / les mestres han de romandre al centre a l'horari de l'esbarjo, tot i que no els correspongui vigilància.

8.15.4 PROCEDIMENT A SEGUIR EN ABSÈNCIA D'UN MESTRE.

Els mestres estan obligats a complir els horaris personals aprovats pel nostre centre. La puntualitat a la feina és el principi d'una eficient jornada laboral.

Per tal d'aconseguir una millor i més operativa organització es seguiran les pautes que a continuació s'enumeren.

A. Retards o absències previstes ( d'1 a 3 dies inclosos)

S'ha de comunicar l'absència prevista el més aviat possible: Al director/ a la directora per motius administratius.

Al Cap d'estudis/ a la Cap d'Estudis per motius d'organització de centre.

El mestre absent deixarà sempre la feina preparada d'acord amb el planning setmanal,

amb les instruccions oportunes per escrit havent-se coordinat, si és possible, amb el mestre/la mestra substitut/a.

Les tasques que s'encomanin al mestre substitut no han de ser referides a avaluacions.

Aquestes són pròpies del mestre. Tampoc s'han d'enviar com a “deures” per a casa i fer-ne

altra activitat diferent.

El mestre substitut/la mestra substituta informarà el mestre del desenvolupament de la

sessió.

B. Retards o absències no previstes.

Tenint en compte que al centre hi ha personal des de les 7.45 hores, s'ha de notificar el retard o l'absència amb la major promptitud, per qüestions organitzatives. La comunicació l'ha de fer, sempre que sigui possible, el mestre/la mestra afectat/ada amb cridada telefònica al centre.

C. Criteris per organitzar les substitucions.

Tant a Ed. Infantil com a Ed. Primària les substitucions s'articularan preferentment dins la seva etapa. En cas de necessitat es recorrerà a qualsevol personal docent indiferent de l'etapa on es trobi; l'atenció al grup serà la tasca prioritària. Els mestres de suport ( tant d'educació infantil com de primària) podran tenir disponibilitat per tota l'escola a l'hora de fer les substitucions seguint els mateixos criteris que la resta de professorat.

En cas de substitucions de diversos dies, quan la conselleria no ha anomenat cap persona, les substitucions s'intentaran organitzar de manera que el grup classe sigui atès pel menor nombre possible de mestres.

Els criteris que es seguiran seran:

1. Mestres que estan fent el suport al grup en el moment.

2. Mestres que no tenen atenció directa a un grup.

3. Mestres amb reducció de jornada, majors de 55 anys.

4. Equip directiu.

8.16

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. SORTIDES I EXCURSIONS.

Cada equip de Coordinació Educativa elaborarà a començament de curs uns previsió d'activitats complementàries que s'inclourà a la PGA.

Són activitats complementàries totes les que es realitzen dins l'horari escolar, tant si es duen a terme al centre com si són a l'exterior. Per les seves característiques, les sortides fora de l'illa, son considerades extraescolars tot i que s'integrin a l' horari lectiu.

Algunes de les activitats complementàries, pel seu interès en la formació integral de l'alumne, són fixes cada any. Entre aquestes activitats s'han d'incloure “Educació Vial” i “Tallers mediambientals”.

En el moment de la planificació didàctica, els mestres han de tenir en compte incloure aquestes activitats dins la planificació, per tal d'evitar que siguin accions aïllades i sense significació pels alumnes. Tot al contrari, s'hauran de preveure activitats prèvies, durant i per després de la realització de l'activitat o se la sortida. Aquestes activitats quedaran reflectides a les corresponents planificacions.

A la finalització de l'activitat, els mestres/les mestres responsables ompliran un full de registre que es guardarà a la carpeta digital. Una còpia s'entregarà al Cap/a la Cap d'Estudis.

Per a les activitats complementàries que impliquin sortida del centre, el Cap / la Cap d'Estudis establirà els suports i acompanyants. Per facilitar la tasca s'establirà un mecanisme de comunicació òptim per a totes les parts.

En el cas de les sortides dels alumnes d'Educació Infantil, les famílies hi podran fer d'acompanyants, sempre a criteri de l'equip docent i prèvia comunicació al Cap/la Cap d'Estudis.

En el cas dels alumnes de primària, per facilitar l'autonomia dels alumnes s'evitarà recórrer les famílies com a acompanyants.

8.17

AGENDA

8.17.1. QUADERN DEL MESTRE i QUADERN DE TUTORIA

Cada mestre del centre està obligat a tenir el denominat “Quadern del mestre”, l'índex del qual està establert al SGQ.

Cada tutor/a disposarà d'un “Quadern de Tutoria”, l'índex del qual està establert al SGQ.

8.17.2. AGENDA DE L'ALUMNE

Els alumnes disposaran d'una agenda escolar. des de primer curs fins a sisè els alumnes tenen el mateix model, facilitat pel centre, adquirit a partir de la quota que les famílies aporten per a material.

És obligació del tutor donar a conèixer l'ús de l'agenda als seus alumnes, establint, especialment a començament de curs, les sessions necessàries de tutoria per que els alumnes puguin aprendre quan més aviat millor el seu ús.

El tutor coordinarà a les respectives reunions d'equip docent una mateixa línia d'actuació

que hauran de seguir tots els mestres respecte l'agenda dels alumnes.

A la primera reunió del curs o a les primeres entrevistes individuals, s'insistirà en la

necessitat de que els pares controlin l'agenda.

8.18 GESTIÓ DE COMPRES

8.18.1 CRITERIS GENERALS.

Es tindran en compte els criteris publicats per la Secretaria General Tècnica de CECU:

a) Despeses d'import inferior o igual a 2.100 €: És suficient l'aprovació de la despesa per al direcció del centre.

b) Despeses d'import superior a 2.100 euros, o inferior o igual a 6.000 euros i, despeses plurianuals d'import inferior o igual a 6.000 euros. La despesa haurà de ser aprovada pel Consell Escolar, prèvia presentació de tres pressupostos de tres empreses diferents.

8.18.2 COMPRES EFECTUADES PEL PROFESSORAT

El professorat haurà de comunicar a Secretaria del centre la intenció d'efectuar una compra sempre que aquesta superi l'import inicial de 100 euros. En tot cas, haurà de presentar factura/justificant, de les compres efectuades, on figuri amb claretat les dades fiscals de l'empressa.

EMPRESSES ON ES POT COMPRAR I DEMANAR ALBARÀ:

Vara de Rey.

Hipérbole.

Carlin.

Eloy Serrano.

Per a la resta de comerços, els mestres hauran d'abonar l'import i després presentar el rebut i/o factura a Secretaria pel seu reemborsament.