Está en la página 1de 16

COMPTABILITAT FINANCERA Curs 2018-19

DOSSIER DE SEMINARIS

Seminari 1.- Conceptes bàsics i comptes anuals

1.- Elaboració d’Estat de Fluxos de Tresoreria de l’últim any de l’empresa


Zardolla
2.016 2.015 2.014
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible 68.830 70.915 67.791
Inmovilizado material 57.626 57.835 45.347
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 322.508 306.290 326.048
Inversiones financieras a largo plazo 7.153 9.117 6.140
Activos por impuestos diferidos 13.014 12.525 11.733
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 469.131 456.682 457.059
ACTIVO CORRIENTE
Existencias 54.687 49.326 43.831
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 113.371 109.027 102.224
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 85.588 89.048 81.217
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 9.181 7.043 10.652
Otros deudores 18.602 12.936 10.355
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a CP - 960 1.597
Inversiones financieras a corto plazo 775 219 236
Periodificaciones a corto plazo 1.769 2.741 571
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.791 23.825 30.205
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 179.393 186.098 178.664
TOTAL ACTIVO 648.524 642.780 635.723

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.016 2.015 2.014


PATRIMONIO NETO
Fondos propios 338.819 330.270 314.039
Capital suscrito 47.046 45.237 43.497
Prima de emisión 37.472 73.615 108.411
Reservas 173.284 133.511 95.515
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (92) (92)
Resultado del ejercicio 154.836 151.159 143.495
(Dividendo a cuenta) (73.819) (73.160) (76.787)
Ajustes por cambios de valor 25.347 25.779 23.646
TOTAL PATRIMONIO NETO 364.166 356.049 337.685
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo 7.339 6.298 5.241
Deudas a largo plazo 922 2.154 8.410
Deudas con entidades de crédito 4898
Otras deudas a largo plazo 922 2.154 3.512
Deudas con empreas del grupo y asociadas a largo plazo 28.006 38.015 38.024
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 36.267 46.467 51.675
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo 11.972 8.508 9.501
Deudas a corto plazo 324 335 5.411
Deudas con entidades de crédito 155 166 5.222
Otras deudas a corto plazo 169 169 189
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 77.171 69.660 75.059
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 142.913 144.490 137.658
Proveedores 41.006 42.009 33.462
Otros acreedores 101.907 102.481 104.196
Periodificaciones a corto plazo 15.711 17.271 18.734
TOTAL PASIVO CORRIENTE 248.091 240.264 246.363
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 648.524 642.780 635.723

1
Pérdidas y Ganacias 2016 2015 2014

Importe neto de la cifra de negocio 570.291 558.078 562.306


Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.718 2.160 2.652
Aprovisionamientos (194.833) (179.490) (166.713)
Otros ingresos de explotación 332 2.204 682
Gastos de personal (167.169) (162.709) (171.795)
Otros gastos de explotación (44.244) (47.025) (43.196)
Amortización del' inmovilizado (10.060) (10.601) (10.279)
Deterioro y resultado por alienación del inmovilizado 999 (1.995) 39
RESULTADO EXPLOTACIÓN 157.034 160.622 173.696
Ingresos financieros 40.311 39.386 25.145
Gastos financieros (559) (1.100) (1.631)
Diferencias de cambio 24 (111) (66)
RESULTADO FINANCIERO 39.776 38.175 23.448
RESULTADO ANTES IMPUESTOS 196.810 198.797 197.144
Impuesto sobre beneficios (41.974) (47.638) (53.649)
RESULTADO DEL EJERCICIO 154.836 151.159 143.495

2.- L’empresa A presenta els següents comptes anuals, a 31-Desembre de l’any 2:


ACTIU Any 2 Any 1
Imm. Intangible 145.688 145.688
Imm. Material 3.553.687 3.241.452
Amort. Acumulada -1.214.472 -987.621
Inv. Financeres 153.550 164.253
Existències 1.086.465 1.046.075
Clients 1.959.588 1.127.638
Disponible 10.497 23.981
TOTAL 5.695.003 4.761.466
PN I PASSIU Any 2 Any 1
Capital 178.200 178.200
Reserves 1.694.685 1.598.010
Resultat 272.972 101.823
Prèstec ll.t. 739.344 666.223
Exigible c.t. 2.809.802 2.217.210
TOTAL 5.695.003 4.761.466

Compte de pèrdues i guanys

Vendes 7.276.470
Cost de les vendes -3.972.632
Despeses d'explotació -2.394.203
Amortitzacions -226.851
Dot. Provs. Clients -16.099
BAII 666.685
Rtat. Financer -273.549

BAI 393.136
Impostos -120.164
Resultat 272.972

2
Es demana:
a) Elaborar l’Estat de Fluxos de Tresoreria utilitzant el mètode indirecte. (L’exigible a
C.T. s’ha de considerar vinculat a l’activitat, “ordinari”)

3.- Preguntes test

1.- Indiqueu quin és el valor net realitzable de la següent operació: una empresa ven
existències per 2.500 €. Les despeses de transport sumen 250 €.

a) Si les despeses de transport van a càrrec de l’empresa compradora el valor net


realitzable és de 2.500 €.
b) Si les despeses de transport van a càrrec de l’empresa venedora el valor net
realitzable és de 2.250 €.
c) El valor net realitzable és de 2.500 €.
d) El valor net realitzable no es aplicable a aquesta operació.

2.- Ens concedeixen un préstec amb les següents característiques:

- Import del nominal: 250.000 €.


- Les despeses relacionades amb aquest préstec són de 3.000 €.
- Interès: 3,25%. Anual que es pagarà cada any.
- El préstec es retornarà al final del cinquè any.

Indica quines de les següents afirmacions són correctes:

a) El tipus d’interès efectiu és del 3,25%.


b) El tipus d’interès efectiu és del 3,52.
c) El tipus d’interès efectiu i el tipus d’interès nominal coincideixen.
d) Cap de les opcions és correcta.

3.- Una empresa adquireix un immobilitzat. L’immobilitzat té una vida útil estimada de
cinc anys. Al final de la vida útil l’immobilitzat tindrà relacionades unes despeses de
desmantellament de 25.000 €. El tipus d’interès relacionat amb l’operació és de 3%.

Indica quina de les següents afirmacions és correcta:

a) El valor actual de la provisió per desmantellament és de 25.000 €.


b) El valor actual de la provisió per desmantellament és de 21.565 €.
c) El valor actual de la provisió per desmantellament és de 22.000 €.
d) Cap de les opcions és correcta.

4.- Un producte està elaborat al 70%. Les despeses de producció fins a aquest moment
han estat de 70.000 €. El valor de venta del producte es de 150.000 €. Se sap que per
vendre aquest producte es tindran unes despeses de 300 €.

Indica quina de les següents operacions és correcta:

a) El valor net realitzable és de 119.700 €.

3
b) El valor net realitzable és de 149.700 €.
c) El valor net realitzable és de 150.000 €.
d) Cap de les opcions és correcta.

5.- Indiqueu quina de les següents afirmacions és correcta:

a) Els criteris de valoració no són obligatoris per a les PIMES.


b) Els principis comptables contemplats en el PGC són obligatoris per a totes les
empreses.
c) Els criteris de valoració que s’apliquen a les PIMES són diferents que els criteris
de valoració que s’apliquen per a la resta d’empreses.
d) Cap de les opcions és correcta.

6.- Indiqueu quina de les següents afirmacions és certa:

a) El procés de normalització comptable facilita la comparabilitat de la informació


donada per les empreses.
b) El Pla General de Comptabilitat complica la elaboració de la informació financera.
c) Totes les empreses han de presentar comptes anuals.
d) Cap de les opcions és correcta.

7.- Indiqueu quina de les següents afirmacions és correcta:

a) El Pla General de Comptabilitat contemplat en el Reial Decret 1514/2007 de 16


de novembre, pel que s’aprova el Pla General de Comptabilitat, és obligatori per
a totes les empreses.
b) El PGC contemplat en el Reial Decret 1514/2007 de 16 de novembre, pel que
s’aprova el Pla General de Comptabilitat, serà obligatori per a totes les empreses
que durant dos exercicis consecutius reuneixin, al tancament de cadascun d’ells al
menys dues de les circumstàncies següents:Que el total de les partides d’actiu no
superi el 2.850.000 euros, que l’import net de la seva xifra anual de negocis no
superi els 5.700.000 euros, que el nombre mitjà de treballadors ocupats durant
l’exercici no sigui superior a 50.
c) El flux de tresoreria és obligatori per a totes les empreses que segueixen el PGC
de PIMES.
d) Cap de les opcions és correcta.

8.- Indiqueu quina de les següents afirmacions és correcta:

a) El quadre de comptes del PGC de PIMES té 9 grups de comptes.


b) Els comptes que pertanyen als grups 1,2,3,4 i 5 són de balanç. Els comptes del
grup 6 i del grup 7 són de pèrdues i guanys.
c) El compte 480 Despeses anticipades és un compte de pèrdues i guanys.
d) Cap de les opcions és correcta.

9.- Indiqueu quina de les següents afirmacions és correcta:

a) El principi de meritació afirma que els ingressos i les despeses s’imputaran al


compte de pèrdues i guanys quan es produeixi el corrent real independentment de
quan es produeixi el corrent monetari.

4
b) El principi de meritació afirma que els ingressos i les despeses s’imputaran al
compte de pèrdues i guanys quan aquests es cobrin o es paguin.
c) El principi de meritació afirma que únicament es comptabilitzaran els beneficis
obtinguts a final de l’exercici.
d) Cap de les opcions és correcta.

10.- Indiqueu quina de les següents afirmacions és correcta:

a) El principi d’uniformitat afirma que un cop adoptat un criteri de valoració no es


pot canviar mai.
b) El principi d’uniformitat afirma que un cop adoptat un criteri cal mantenir-lo en
el temps, però que si les circumstàncies en que es va adoptar canvien, es pot
canviar, fent-ne menció a la memòria i quantificant l’efecte.
c) La uniformitat no és un principi obligatori, sinó que és un requisit de la informació
comptable.
d) Cap de les opcions és correcta.

11.- Indiqueu quina de les següents afirmacions és correcta:

a) El principi de prudència afirma que els beneficis es reconeixeran quan es


produeixin i les pèrdues quan es coneguin.
b) El principi de meritació afirma que els ingressos i les despeses les imputarem quan
es produeixi el corrent real independentment de quan es produeixi el corrent
monetari.
c) El principi de no compensació afirma que tret que una norma disposi el contrari
no es podran compensar partides d’actiu amb partides de passiu ni partides
d’ingressos amb partides de despeses.
d) Cap de les opcions és correcta.

12.- Una empresa compra unes existències per valor de 1000 €. Les despeses fins que
l’existència arriba al magatzem són de 10 €. i l’IVA de l’operació és de 212 €.

a) Si les despeses addicionals són a càrrec de l’empresa compradora les existències


es valoraran per 1222.
b) Si les despeses addicionals són a càrrec de l’empresa compradora, les existències
es valoraran per 1010.
c) Si les despeses addicionals són a càrrec de l’empresa venedora, les existències es
valoraran per 1010.
d) Cap de les opcions és correcta.

13.- Una màquina té un valor de mercat de 1000 €. Si l’empresa la ven tindrà unes
despeses inherents de 10 €.

a) El valor raonable és de 990 €.


b) El valor raonable és de 1000 €.
c) El valor raonable és de 1010 €.
d) Cap de les opcions és correcta.

14.- Una màquina té un valor de mercat de 1000 €. Si l’empresa la ven tindrà unes
despeses inherents de 10 €.

5
a) El valor net realitzable és de 1000 €.
b) El valor net realitzable és de 1010 €.
c) El valor net realitzable és de 1005 €.
d) Cap de les opcions és correcta.

15.- Indiqueu quina de les següents afirmacions és certa:

a) El procés de normalització té com a font principal la iniciativa privada.


b) El procés de normalització s’alimenta tant de la iniciativa privada com de la
iniciativa pública.
c) Totes les normes emeses pels organismes privats són obligatòries.
d) Totes les opcions són certes.

16.- Indiqueu quina de les següents afirmacions és certa:

a) L’emissió de normes comptables no té cap repercussió en l’entorn econòmic de


les empreses.
b) Tothom està d’acord en que ha d’esser l’Estat el que elabori les normes
comptables.
c) Les normes emeses pels organismes privats no serveixen per res.
d) Cap de les afirmacions és certa.

17.- Els organismes que emeten normes comptables a Espanya de caràcter obligatori son:

a) L’AECA.
b) L’ICAC.
c) El PGC.
d) Cap de les afirmacions és correcta.

18.- Indiqueu, com a certa, quina de les següents circumstàncies va en contra d’algun dels
principis comptables reconeguts en el PGC:

a) Una empresa comptabilitza les compres quan rep la factura.


b) Una empresa canvia la quota d’amortització d’un immobilitzat ja que la seva vida
útil ha variat.
c) Una empresa comptabilitza una venda en un exercici. El client li ha dit que li farà
la comanda a principis de l’exercici següent.
d) Cap de les circumstàncies descrites atenen a un principi comptable reconegut en
el PGC.

19.- Suposem que una empresa imputa com a despesa d’amortització 25 €. en comptes de
20 €. que és la quantitat que havia imputat fins a aquest exercici econòmic. El motiu és
que la vida econòmica del bé ha disminuït. Indiqueu quina de les següents afirmacions és
certa:

a) Des de el punt de vista comptable no ho pot fer ja que va en contra del principi
d’uniformitat.
b) L’empresa ho pot fer ja que no ha canviat el criteri de valoració.

6
c) L’empresa ha canviat el criteri de valoració i per tant n’haurà de fer menció a la
memòria dels efectes quantitatius i qualitatius del canvi de criteri.
d) Totes les afirmacions són certes.

20.- Indiqueu quina de les següents afirmacions és certa:

a) L’actiu no corren està constituït pels bens i drets que té l’empresa i que està previst
que tinguin un període de realització superior a un any.
b) El saldo del compte de pèrdues i guanys és el benefici/pèrdua de l’empresa generat
en un moment determinat del temps.
c) Les reserves són els recursos generats com a conseqüència de l’activitat de
l’empresa que es queden dintre de l’empresa.
d) Totes les opcions són certes.

21.- Indiqueu quina de les següents afirmacions és correcta:

a) Tots els comptes que figuren en l’actiu del balanç tenen saldo deutor.
b) El compte “Bestreta de clients” és un compte d’actiu.
c) Els comptes d’actiu augmenten pel deure.
d) Els comptes d’actiu tenen sempre saldo deutor.

7
Seminari 2.- Immobilitzat: valoració, altes i baixes

1. Exercici que s’ha de lliurar abans del començament del seminari.

Galetes MU ha comprat el dia 1 de març de l’any 2018 una màquina. El preu acordat amb
el proveïdor va ser de 450.000€. Galetes MU va tenir que fer front a les despeses de
transport de 600€, així com al cost de l’instal·lació de la màquina per un valor de 1.210€
IVA inclòs. Durant l’any 2018 la màquina va requerir de diferents reparacions cobertes
per la garantia per un import de 500€ i el consum d’energia elèctrica va ser de 750€. Per
finançar la compra de la màquina, l’empresa va demanar un préstec per un import de
500.000€ al 6% anual. El préstec l’ha demanat el 1 de febrer del 2018. La màquina va
entrar en funcionament el 1 de desembre del 2018. La vida útil de la màquina és de 5 anys
i el sistema d’amortització és el lineal.

ES DEMANA:

Comptabilitzar les operacions relacionades amb la màquina durant l’any 2018. L’IVA
de totes les operacions és del 21%.

2.- Una empresa té una màquina comptabilitzada amb un preu de cost de 200.000 €. La
màquina va estar adquirida per l’empresa el dia 1/1/2015.

La vida útil de la màquina és de 5 anys i el sistema d’amortització que utilitza l’empresa


és el decrexent, suma de dígits. El dia 1/1/2017 l’empresa realitza unes millores sobre la
màquina que incrementaran la seva vida útil en tres anys. L’import total de les millores
és de 12.500 €.

ES DEMANA:

Comptabilitzar les operacions relacionades amb aquesta màquina durant l’exercici 2016.

3.- Una empresa ha comprat una maquinaria especial que requerirà al final de la seva vida
útil el desmantellament de la mateixa.
Els cost de la maquinaria ha estat de 700.000€. L’empresa estima que els costos de
desmantellament pujaran a 10.000€. L’IVA relacionat amb l’operació és del 21%.

NOTA: No cal realitzar l’actualització de la provisió de desmantellament.

ES DEMANA:

Determinar el valor de la maquinaria i comptabilitzar l’operació d’alta.

4.- Flejes Rubí va adquirir una maquinaria. Es va finalitzar la instal·lació de la maquinaria


1 de juliol del 2018 amb els següents costos (la instal·lació va durar més d’un any):

Preu facturat pel proveïdor: 800.000 €. (paga al comptat)


Despeses de transport (a càrrec de Fejes Rubí, S.A.): 5.000 €. (paga al comptat).
El dia 1/1/2017 va demanar un préstec per valor de 600.000 €. El tipus d’interès era del
6% anual. Els interessos es paguen a final d’any. El préstec es tornarà el dia 31/12/2019.

8
El valor residual de la maquinaria és de 10.000 € i la vida útil estimada és de 6 anys,
aplicant el sistema d’amortització lineal.

ES DEMANA:

1.- Comptabilitzar l’alta de la maquinaria.


2.- Comptabilitzar l’amortització corresponent a l’any 2018.

9
Seminari 3.- Immobilitzat: Arrendament financer i correccions de valor.

1. Exercici que s’ha de lliurar abans del començament del seminari.

Mingu S.A.va subscriure un contracte de leasing, amb la finalitat d’adquirir una màquina.
La signatura del contracte es va fer l’1 de gener de l’any 2018.

El valor raonable de la màquina és de 500.000 €. L’empresa accepta dos pagaments per


valor de 240.000 € a realitzar el 31/12 dels anys 2018 i 2019. L’opció de compra és de
62.212 € (no inclosa en els pagament anteriors). La vida útil del bé és de 10 anys, sense
valor residual. El sistema d’amortització que utilitza la companyia és lineal. El tipus
d’interès del mercat és del 5%.

El contracte subscrit inclou el següent quadre:

Període Data Pagaments Interessos Amortització Capital


pendent
2018 01/01/2018 500.000
2018 31/12/2018 240.000 25.000 215.000 285.000
2019 31/12/2019 240.000 14.250 225.750 59.250
2020 31/12/2020 62.212 2.963 59.250
542.212 42.213 500.000

ES DEMANA:

Comptabilitzar el leasing financer del primer any.

2.- GAMALTA, va subscriure un contracte de leasing, amb la finalitat d’adquirir una


maquinaria d’alta gama per a la seva producció. La signatura del contracte es va fer l’1
de gener de l’any 2017.

El valor raonable de la maquinaria és de 300.000€. L’empresa accepta dos pagaments per


valor de 160.000 €. L’opció de compra és de 7.929 €. (no inclosa en els pagament
anteriors). La vida útil del bé és de 5 anys, sense valor residual. El sistema d’amortització
que utilitza la companyia és el de coeficients constants (coeficient corrector:2). El tipus
d’interès del mercat és del 6%.

El contracte subscrit inclou el següent quadre:

Període Data Pagaments Interessos Amortització Capital


pendent
2017 01/01/2017 300.000
2017 31/12/2017 160.000 18.000 142.000 158.000
2018 31/12/2018 160.000 9.480 150.520 7.480
2019 31/12/2019 7.929 449 7.480
327.929 27.929 300.000

10
ES DEMANA:

Comptabilitzar el leasing financer el primer any i el segon any.

3.- Una empresa va adquiri l’1 de gener de l’any 2016 una maquinaria que va tenir un
cost d’adquisició de 200.000€. El sistema d’amortització de la maquinaria és el de suma
dels dígits en sentit decreixent. La vida útil de l’immobilitzat és de 4 any i el seu valor
residual és de 5.000€.

Suposem que l’empresa es troba a 31/12/2018 després d’haver fet les amortitzacions. Se
sap que el valor raonable de la maquinaria és de 20.000€.

ES DEMANA:

Cal que l’empresa faci alguna anotació comptable a final de l’exercici?. Justifiqui la
resposta.

4. GAMALTA adquireix l’u de maig de l’any 2016 una maquinaria per valor de 600.000€.
Se sap que el valor residual de l’immobilitzat és de 5.000€. El sistema d’amortització és
el del percentatge fix sobre valor decreixent. La vida útil és de 8 anys (coeficient corrector
2).

Es sap que el valor raonable d’aquest immobilitzat a 31/12/2017 és de 200.000€.

El valor raonable d’aquest immobilitzat a 31/12/2018 és de 250.000€.

ES DEMANA:

Cal que l’empresa faci alguna anotació contable a final de l’exercici 2017 i de l’exercici
2018. Justifiqui la resposta.

5.- Una empresa ha adquirit una maquinaria per valor de 800.000 €. El mètode
d’amortització és el de les unitats productives. La capacitat productiva de la maquinaria
és 2.050.000 unitats que es reparteix de la següent manera entre els diferents anys de vida
útil:

2016: 900.000 unitats.


2017: 700.000 unitats.
2018: 300.000 unitats.
2019: 100.000 unitats.
2020: 50.000 unitats.

El dia 1 de gener de l’any 2018 l’empresa ven la maquinaria per valor de 200.000 €

ES DEMANA:

Realitzar les anotacions comptables en el moment de la venda.

11
Seminari 4.- Actius i passius financers

1. Exercici que s’ha de lliurar abans del començament del seminari.

FLIPO S.A. rep un préstec el 1 de gener de l’any 2016 que té les següents dades:

- Import: 300.000 €
- Interès: 7%.
- Despeses inherents a l’operació: 5.000€
- Es retorna íntegrament el 31/12/2018.

El quadre financer que resumeix l’operació és el següent:

Capital viu Capital viu


inici Amortització final
Anys periode Interessos financera Pagament periode

2016 295000 22546 -1546 21000 296546


2017 296546 22664 -1664 21000 298209
2018 298209 22791 298209 321000 0

ES DEMANA.

Comptabilitzar les operacions:

a) En el moment de signar el contracte.


b) A 31/12/2016.
c) A 31/12/2017.
d) A 31/12/2018.

2.- L’empresa FLIPO va adquirir 1000 títols de renda fixa (Inversions mantingudes fins
al venciment). Les dades relacionades amb l’operació són les següents:

- Data de la compra: 1/1/2017.


- VN= 150 €.
- Tipus d’interès: 4%. (Tipus d’interès implícit 7,217236%)
- Amortització el 31/12/2018 per valor de 160 €.

Completar el quadre financer que resumeix l’operació:

Amortització Capital viu final


Anys Capital viu inici periode Interessos financera Cobrament periode
2017 150000
2018

ES DEMANA:

Comptabilitzar les operacions:

12
- 1/1/2017.
- 31/12/2017.
- 31/12/2018.

3.- Nulex S.A. obté un préstec que té relacionades les següents dades:

- Data 1/1/2018.
- Import del préstec: 650.000 €.
- Tipus d’interès: 7%
- Reemborsament en quatre anualitats constants a final d’any.

El quadre financer que resumeix l’operació és el següent:

Anys Capital viu Interessos Amortització Pagament Capital viu


inici financera final
periode periode
2018 650000 45500 146398 191898 503602
2019 503602 35252 156646 191898 346956
2020 346956 24287 167611 191898 179344
2021 179344 12554 179344 191898 0

ES DEMANA:

Comptabilitzar les operacions corresponents a l’any 2018.

4.- El 1 de setembre del 2018, la societat Nulex, S.A. decideix adquirir 1000 obligacions
del BBVACX. Les característiques són les següents:

- Nominal de 120 € per títol.


- Cotització en el moment de la compra és del 130%
- Els títols tenen associat un tipus d’interès anual del 8% que es pagarà el 31 de
desembre de cada any (supposi que no hi ha retencions)
- Les despeses inherents a la compra són de 2 € per títol
- L’empresa mantindrà les obligacions fins al venciment

ES DEMANA:

Comptabilitzar les operacions a 1/9/2018 i a 31/12/2018

13
Seminari 5

1.- Exercici que s’ha de lliurar abans del començament del seminari.

L’1 de desembre de l’any 2017 una empresa va comptabilitzar la compra d’unes


existències per valor de 100.000 €.

Se sap que si l’empresa vengués aquestes existències en el mercat a 31/12/2017 obtindria


un import de 101.500 €. Les despeses inherents a la venda serien de valor de 2.500 €.

A 31/12/2018 si l’empresa vengués les existències en el mercat obtindria un import de


102.000 €. Les despeses inherents a la venda serien de valor de 2.500 €.

ES DEMANA

Comptabilitzar i justificar les operacions que calguin a 31/12/2017 i a 31/12/2018.

2.- Exercici que s’ha de lliurar abans del començament del seminari.

Una empresa ha tingut els següents moviments d’existències durant el mes de gener:

1.- Les existències inicials eren de 3000 unitats a 10 €/unitat.


2.- Va comprar 500 unitats a 10,5 €/unitat. Com paga al comptat el proveïdor li concedeix
un descompte per immediat pagament de 2 €/unitat.
3.- Va vendre 400 unitats a 20 €/unitat.
4.- Va compra 200 unitats a 11 €/unitat. Les despeses de transport són a càrrec de
l’empresa comprador i pugen a un total de 100 €.

ES DEMANA:

a) Comptabilitzar les operacions tenint en compte que totes es paguen en efectiu i que
l’IVA relacionat amb les operacions és del 21%.
b) Valorar les existències pel mètode del PMP i determinar el cost de la mercaderia
venuda.

3.- Una empresa té les següents operacions relacionades amb la comptabilitat dels
efectes:

1.- Una venda per valor de 100.000 € és gestionada a través d’efectes comercials.
2.- El efectes de l’apartat anterior es porten al descompte. Les despeses financeres
relacionades amb l’operació són del 2%. Les despeses bancàries són 0,3% del nominal.
3.- Un efectes que tenia l’empresa per valor de 10.000 € els porta en gestió de
cobrament uns dies abans del seu venciment.
4.- Els efectes de l’apartat 2 van ser cobrats tots excepte un de 1.210 €. El banc els va
retornar i va cobrar en concepte de despesa l’1% del nominal de l’efecte.
5.- Els efectes de l’apartat 3 van ser cobrats tots. Les despeses van pujar al 3% del
nominal.
6.- L’empresa va decidir provisionar els efectes de l’apartat 4 que no van ser cobrats.

Es demana:
Comptabilitzar les operacions anteriors.

14
4. Una empresa té els següents moviments d’existències durant l’exercici 2018:

1. Existència inicial : 1.000 unitats a 20 €.


2. Compra de 20.000 unitats a 25 €.
3. Despeses de transport a càrrec del comprador de la compra anterior, 2.000 €.
4. Venda de 2.500 unitats a 30 €.
5. Compra de 5.000 unitats a 26 €.
6. Despeses de la compra anterior a càrrec del venedor, 3.000 €.
7. Venda de 15.000 unitats a 30 €.

ES DEMANA:

Determinar el valor de les existències finals segons els mètodes de valoració PMP i FIFO.
L’IVA relacionat amb les operacions és del 21%.

5.- L’empresa Naflix realitza una venda a un client per un import de 400.000 € (IVA
21%). El cobrament es materialitzarà en dos venciments, el primer, per un import de
150.000 €, a 90 dies. La resta de l’import pendent, 21 mesos després del primer
venciment. (suposem TIR: 4%)

ES DEMANA:

Comptabilitza l’operació anterior.

15
Seminari 6.- Diversos

L’objectiu del seminari 6 serà treballar aquells conceptes en els que l’estudiant ha trobat
més dificultats durant el curs. Per aquest motiu els exercicis corresponents al seminari 6
seran definits a partir de la semana 8 en funció de les necessitates de l’estudiant.

16