Está en la página 1de 5

Dēclīnātiō V (temas en –e–)

díēs, diēī, m. día


singular plural
nom./voc. dí-ē-s díēs
acus. díem diēs
genit. diēī diērum
dat. diēī diēbus
abl. díē diēbus

Ut ‘diēs’ m dēclīnātur ‘merīdiēs’ m, item ‘faciēs’ f, ‘glaciēs’ f, et pauca alia vocābula fēminīna.

rēs, réī, f., cosa, asunto


singular plural
nom./voc. r-ē-s rēs
acus. rem rēs
genit. réī rērum
dat. réī rēbus
abl. rē rēbus

• rēs pūblica: república, estado, patria


• rēs adversae: la adversidad
• rēs secundae: la prosperidad
• rēs familiāris: el patrimonio familiar
• rēs gestae (pl): las hazañas
• rēs dīvīna: sacrificio, ceremonia
• rēs mīlitāris: estrategia, arte de la guerra
• rēs nauticae: arte naval
• rēs novae (pl): novedad política, revolución
• rēs rūsticae: agricultura, asuntos del campo.

1
Pretérito imperfecto de subjuntivo (-rē-)

laudō, laudāre, laudāvī, elogiar

singular plural
1ª persona laudārem yo elogiara laudārēmus nosotros elogiáramos
2ª persona laudārēs tú elogiaras laudārētis ustedes elogiaran
3ª persona laudāret él/ella elogiara laudārent ellos/ellas elogiaran

moneō, monēre, monuī, advertir

singular plural
1ª persona monērem yo advirtiera monērēmus nosotros advirtiéramos
2ª persona monērēs tú advirtieras monērētis ustedes advirtieran
3ª persona monēret él/ella advirtiera monērent ellos/ellas advirtieran

agō, agere, ēgī, actuar

singular plural
1ª persona agerem yo actuara agerēmus nosotros actuáramos
2ª persona agerēs tú actuaras agerētis ustedes actuaran
3ª persona ageret él/ella actuara agerent ellos/ellas actuaran

capiō, capere, cēpī, tomar

singular plural
1ª persona caperem yo tomara caperēmus nosotros tomáramos
2ª persona caperēs tú tomaras caperētis ustedes tomaran
3ª persona caperet él/ella tomara caperent ellos/ellas tomaran

audiō, audīre, audīvī, oír

singular plural
1ª persona audīrem yo oyera audīrēmus nosotros oyéramos
2ª persona audīrēs tú oyeras audīrētis ustedes oyeran
3ª persona audīret él/ella oyera audīrent ellos/ellas oyeran

2
Verbo sum, ser, estar, haber, existir

singular plural

1ª persona essem yo fuera essēmus nosostros fuéramos

2ª persona essēs tú fueras essētis ustedes fueran

3ª persona esset él/ella fuera essent ellos/ellas fueran

Usos del pretérito imperfecto de subjuntivo:

a) Deseos irrealizables:

• Cuperem vultum tuum videre tuum, cum haec legerēs, quisiera ver tu cara mientras lees

esto (Cicerón a Ático).

• Utinam vīveret frāter! ojalá viviera mi hermano.

• Utinam istud ex animō dīcerēs, ojalá me lo dijeras con sinceridad.

b) Valor potencial (posibilidad en el pasado):

• Crēderēs mīlitēs victōs, hubieras creído a los militares vencidos (uno podría creer)

• Putāres, pensarías (uno podría imaginarse)

• Vidēres, hubieras visto (uno podría ver)

3
PENSVM A: Epitafio para Primigenia

D·M·S

OCTAVIAE · PRI

MIGENIAE · MA

TRI · OPTIMAE

POSVIT · GAETVLI

CVS · FILIVS · T · T · L· S

VIX · AN · LX

D(īs) m(ānibus) s(acrum). Octāviae Prīmigeniae mātrī optimae posuit Gaetulicus fīlius. T(erra)

t(ibi) l(evis) sit. Vīx(it) an(nōs) LX.

PENSVM B: SENTENTIAE

1. Fallācēs sunt rērum speciēs (Séneca)

2. Stōicus noster, “Vitium”, inquit, “nōn est in rēbus sed in animō ipsō (propio)”. (Séneca)

3. Spēs est ultimum adversārum rērum sōlācium. (Séneca)

4. Fortūna rērum hūmānārum domina est. (Cicerón)

5. Amīcum certum in rē incerta cernimus. (Ennio)

4
PENSVM C: Pāvō et Iūno (Fedro)

Pāvō suāvēs lusciniī cantūs audīverat (había oído); tunc certātim cantāvit; sed raucā et

inconcinnā vōce cunctārum āvium rīsum mōvit. Tunc pāvō Iūnōnem supplicī vōce ōrāvit: “Deōrum

deārumque regīna, vōcem et cantum suāvem pāvōnī quoque, Iūniōnae avī, tribue (concede); diī

pulchram speciem pāvōni dēdērunt; sed sine vōcis suāvitāte cēterārum āvium rīsum excitāmus”. Tunc

dea respondit: “Fatōrum arbitrium avibus tribuit dōtēs: aquilae vīrēs, vōcem lusciniō, laeva ōmina

cornīcī, pāvōnī fōrmōsam faciem: nūlla (ninguna) āvis omnibus rēbus est exornāta; tū omnēs fōrmā,

magnitūdine, pictīs plūmīs, gemmeā caudā vincis. Ut (como) cēterae avēs rēbus suīs laetae sunt, ita

(así) tū quoque speciē tuā contentus esse dēbēs”.