Está en la página 1de 9

How to config Cluster HA on vCenter 5.5 and Add ESXi to vCenter 5.

- Để quản lý các Esxi và triển khai các tính năng như HA, DSR... chúng ta sẽ tiến hành tạo
cluster trên vCenter và thực hiện add các Esxi host này vào.
- Các bước thực hiện
- Login vào vCenter bằng chương trình vsphere client
1. Tạo và cấu hình Cluster HA, Cluster DRS trên VMware vCenter 5.5

- Thực hiện tạo mới 1 Cluster trên Vmware vCenter 5.5. Các bạn phải chuột vào
Datacenter trên vCenter và chọn "New Cluster...".

- Để bật tính năng HA hoặc DRS trên Cluster. Các bạn check vào checkbox để enbale tính
năng cần sử dụng.
 Turn On vSphere HA
 Turn On vSphere DRS.
- Chọn chế độ hoàn toàn tự động cho Cluster mà bạn cấu hình tính năng vSphere DSR.

- Các bước tiếp theo cứ để mặc định


- Các bạn sẽ phải cấu hình các policy cho tính năng vSphere HA và vSphere DRS.
- Khi máy ảo bị hư sẽ được restart trên một ESXi Host khác trong cùng Cluster HA. Các
bạn có thể set mức độ ưu tiên khi restart máy ảo trong trường hợp ESXi host của nó bị lỗi:
Medium

Chọn công cụ giám sát máy ảo bằng VMware. Để các máy ảo có tính năng HA trong
vSphere Cluster bạn phải cài đặt VMware tools trên máy ảo đó. VMware tools sẽ kiểm tra
trạng thái của máy ảo đó. Trong trường hợp máy ảo nằm trên ESXi Host bị lỗi thì VMware
sẽ biết máy ảo đó bị failed và khởi động lên ESXi host trong cùng Cluster. Đó là nhờ vào
VMware tools mà chúng ta đã cài đặt trên máy ảo.
Cấu hình CPU tương thích giữa các ESXi host để có thể chạy vMotion giữa các ESXi
Host. Option bạn chỉ sử dụng trong trường hợp khi các Server physical cài đặt ESXi host
có các CPU khác nhau. Chẳng hạn CPU intel trên ESXi 01 và CPU AMD trên ESXi 02.
Lúc này bạn mới cần cấu hình tới option này.

- Đối với swapfile các bạn chọn lưu trữ cùng với các máy ảo để tăng tốc vMotion
- Các bạn xem lại cấu hình mà chúng ta đã cấu hình trên Cluster của vSphere.

2. Add các ESXi host vào Cluster HA

- Sau khi cài đặt và cấu hình xong Cluster HA. Chúng ta sẽ add các ESXi host vào Cluster
HA này. Để add các ESXi host vào Cluster HA các bạn phải chuột lên Cluster HA đã cài ở
trên và chọn "Add Host".
- Các bạn nhập thông tin của ESXi Host mà bạn muốn add vào Cluster HA.
 Host: esxi1.svuit.vn. Các bạn có thể sử dụng Hostname (nếu có DNS phân giải
hostname của ESXi) hoặc IP address của ESXi Host.
 Username: root. User dùng để quản lý ESXi Host 1
 Password: Password của user "root".
- Tương tự các bạn thực hiện add Esxi2 vào Cluster HA trên vCenter 5.5.

Reconfigure HA on ESXi Host

- Nếu bạn thấy có 1 ESXi Host nào trong Cluster HA chưa chạy tính năng HA được thì các
bạn có thể chạy HA và DSR lại bằng cách. Phải chuột lên ESXi Host cần cấu hình HA lại
và chọn "Reconfigure for vSphere HA".

Calificar