Está en la página 1de 15

How to Install, configure vSphere Data Protection (VDP) - Backup and recovery in

vSphere

hướng dẫn cài đặt và cấu hình vSphere Data Protection (VDP) để Backup và
Recovery VM trong VMware vSphere
Deploy vSphere Data Protect

- Sử dụng vSphere Client kết nối tới VMware vCenter và lựa chọn ESXi 09 để tiến hành
deploy máy ảo vSphere Data Protection của VMware.
- Phải chuột lên ESXi 09 và chọn "File --> Deploy OVF Template..."

- Chọn “Browse” và chỉ ra source .ovf cài đặt VMware vSphere Data Protection 6.0.
- Một vài thông tin về product, version, kích thước ổ cứng… khi deploy VM vSphere Data
Protection
 Product: vSphere Data Protection 6.0
 version: 6.0.1.5
 Download size: dung lượng của file source cài đặt vSphere Data Protection là 4.3 GB
 Size on Disk: là dung lượng đĩa cứng trên hệ thống VMware vSphere sử dụng để cài
đặt vSphere Data Protection.
- Nhấn “accept” để đồng ý với các điều khoản của VMware. Nhấn "next" để tiếp tục cài đặt
vSphere Data Protection.
- Đặt tên cho máy ảo vSphere Data Protection 6.0 và vị trí kho lưu trữ VM cho máy ảo
vSphere Data Protection 6.0
- Các bạn chọn Datastore để lưu máy ảo vSphere Data Protection.
- Các bạn chọn định dạng cho đĩa cứng của máy ảo vSphere Data Protection 6.0. Bạn có
thể sử dụng format Thick cho đĩa cứng của vSphere Data Protection để có performance tốt
hơn.
- Mình sử dụng format đĩa cứng cho vSphere Data Protection 6.0 là Think Provision để tiết
kiệm dung lượng lưu trữ cho hệ thống Storage của mình.
- Lựa chọn port-group của vSwitch mà vNIC của máy ảo vSphere Data Protection 6.0 sẽ sử
dụng để kết nối.
- Thiết lập IP, subnet mask, Gateway, DNS… cho máy ảo vSphere Data Protection 6.0
- Các bạn review lại thông tin cài đặt vSphere Data Protection 6.0. Nếu các thông tin đã
đúng thì bạn chọn "Finish" để hoàn thành cấu hình deploy vSphere Data Protection 6.0.
- Các bạn đợi chút để VMware vSphere deploy máy ảo vSphere Data Protetion 6.0
- Hoàn thành quá trình Deploy VM vSphere Data Protection

- Các bạn có thể vào "edit setting" của vSphere Data Protection để chỉnh sửa các phần cứng
ảo của vSphere Data Protection.
- Khởi động VM vSphere Data Protection mà chúng ta mới deploy xong.
- Các bạn bật vSphere Data Protection lên. Đây là giao diện menu boot của VM vSphere
Data Protection 6.0. Nhấn "Enter" để khởi động vSphere Data Protection 6.0
- Giao diện console của VM vSphere Data Protection 6 sau khi chúng ta khởi động xong. Ở
giao diện console của vSphere Data Protection 6.0 các bạn có thể cấu hình
 Các bạn có thể sử dụng trình duyệt web login vào VDP để cấu hình vSphere Data
Protection (VDP)
 Kiểm tra lại thông tin cấu hình Network của vSphere Data Protection (VDP)
 Cấu hình timezone cho vSphere Data Protection (VDP)
 Cấu hình thông tin login của vSphere Data Protection (VDP)
 cấu hình đăng ký VDP với vCenter
 Kiểm tra kết nối vSphere Data Protection (VDP)

Calificar