Está en la página 1de 16

Cấu hình Backup và Restore VMware vCenter bằng vSphere Replication 5.

Hướng dẫn cấu hình backup và restore VMware vCenter bằng vSphere Replication
5.8
5. Configure backup VMware vCenter by vSphere Replication 5.8
- Các bạn thực hiện backup máy ảo VMware vCenter tương tự như các máy ảo thông
thường khác. Các bạn có thể xem lại bài lab cấu hình backup VM trước để cấu hình.

- Chúng ta sẽ tiến hành backup máy ảo VMware vCenter thông qua vCenter Server. Nếu
bạn có Cloud thì bạn có thể sử dụng để backup máy ảo VMware vCenter lên trên Cloud
của bạn. Ở đây mình cỉ có 1 VMware vCenter nên mình sử dụng chính nó luôn.
- Chọn site để thực hiện backup máy ảo VMware vCenter. Ở đây mình chỉ có 1 site để thực
hiện replication cho máy ảo VMware vCenter.
- Các bạn vSphere Replication server để thực hiện backup máy ảo VMware vCenter. Ở đây
mình chỉ có 1 vSphere Replication server nên mình chọn nó luôn.
- Các bạn chọn Datastore dùng để lưu trữ máy ảo VMware vCenter mà bạn thực hiện
backup.
- Mặc định vSphere Replication sẽ dữ định dạng của đĩa cứng máy ảo backup VMware
vCenter giống với định dạng máy ảo VMware vCenter đạng chạy.
- Nếu các bạn muốn thay đổi định dạng đĩa cứng khi thực hiện replication thì bạn có thể
check vào "Advanced disk configuration" để thay đổi.
- Quiescing mode là chế độ cho phép bạn backup cả dữ liệu trên bộ nhớ RAM của máy ảo
VMware vCenter đang chạy. Quiescing dựa vào VMware tools sẽ thực hiện đẩy toàn bộ dữ
liệu đang chạy trên RAM của VMware vCenter xuống ổ cứng của VMware vCenter. Sau
đó vSphere Replication mới thực hiện nhiệm vụ snapshot và backup máy ảo VMware
vCenter.
- Để chạy được Quiescing bạn phải cài đặt VMware tools trên máy ảo đó.
- Mình sẽ cấu hình cho phép cứ 15 phút sẽ tiến hành đồng bộ dữ liệu giữa máy ảo VMware
vCenter đang chạy và máy ảo backup. Sau 15 phút (trừ lần đầu tiên là full backup) thì
vSphere Replication sẽ thực hiện incremental backup (chỉ backup những gì mà máy ảo
thay đổi trong 15 phút trước) VMware vCenter. Điều này giúp tăng performance và tiết
kiệm dung lưu lưa trữ máy ảo Backup.
- Các bạn xem lại thông tin cấu hình Backup máy ảo VMware vCenter bằng vSphere
Replication 5.8 xem oki chưa.
- Sau đó chọn "Finish" để hoàn thành việc cấu hình backup máy ảo VMware vCenter
- Quá trình sao chép vCenter đang được tiến hành
- Các bạn có thể thấy lần đầu tiên thực hiện backup vSphere Replication sẽ thực hiện full
backup VMware vCenter.
- Như vậy quá trình backup máy ảo VMware vCenter đã thành công. Bây giờ bạn đã có 2
bản VMware vCenter.
- Bản VMware vCenter thứ nhất là bản ban đầu và đang chạy.
- Bản thứ 2 chính là bản Full backup mà vSphere Replication server vừa thực hiện.
Recovery VMware vCenter by vSphere Replication 5.8

- Tiến hành Recovery VMware vCenter được backup ở phần trên để kiểm tra xem việc
backup của vSphere Replication có hoạt động tốt không.
Các bạn vào "vCenter --> maanager --> vSphere Replication --> Incoming Replications".
Phải chuột lên VMware vCenter backup và chọn recovery để tiến hành recovery cho
VMware vCenter.
- Mình sẽ tiến hành recoevry máy ảo VMware vCenter bằng bản Backup vCenter cuối
cùng và đang trong tình trạng sẵn sàng cho phép khôi phục.
- Chọn Datacenter mà bạn muốn recoevry máy ảo VMware vCenter vào.

- Chọn VMware ESXi Host mà bạn muốn recoevry máy ảo VMware vCenter đến.
- Các bạn chọn nơi lưu trữ VMware vCenter mà bạn muốn recovery máy ảo VCenter
backup.
- Mặc định vSphere Replication sẽ dữ định dạng của đĩa cứng máy ảo backup VMware
vCenter giống với định dạng máy ảo VMware vCenter đạng chạy.
- Nếu các bạn muốn thay đổi định dạng đĩa cứng khi thực hiện replication thì bạn có thể
check vào "Advanced disk configuration" để thay đổi.
- Các thông tin cơ bản của VMware vCenter được sao chép từ vCenter chính
- Bạn có thể khởi động VMware vCenter được recovery, và của mình đã khởi động
vCenter được backup thành công và nó đang chạy song song với VMware vCenter ban đầu

Calificar