Está en la página 1de 7

Recovery Virtual machine by VMware vSphere Replication 5.

Hướng dẫn cấu hình recovery máy ảo bằng VMware vSphere Replication 5.8
Recovery Virtual machine by VMware vSphere Replication 5.8
 Ở phần trước chúng ta đã thực hiện backup máy ảo bằng vSphere Replicaiton 5.8.
Phần này chúng ta sẽ thực hiện recovery máy ảo đã backup ở bài trước bằng
vSphere Replication 5.8.
 Bây giờ bạn vào HDD trên Host 3 để kiểm tra xem có máy ảo windows 2003 đã
đưọc backup từ vSphere replication từ SAN qua HDD của ESXi 03 chưa. Chuột phải
lên Datastore Datastore của VMware ESXi 03 "DS02_ESX03" để kiểm tra máy ảo
windows 2003 đã được backup chưa.
 Bạn có thể xem lại bài lab thực hiện backup máy ảo windows server 2003 tại bài lab
[Lab 8.2] Cấu hình backup VM bằng vSphere Replication 5.8

 Và như bạn thấy trên Datastore "DS02_ESXi03" của VMware ESXi 03 đã có các file
backup của máy ảo windows 2003 nằm trên datastore "DS_SAN".
 Như vậy, chúng ta có 2 máy ảo windows server 2003 trong datastore của hệ thống
VMware vSphere. Một máy đang chạy trên hệ thống và một máy windows server
2003 backup.
 Bây giờ bạn có thể recovery máy ảo windows server 2003 backup để kiểm tra xem
máy ảo backup có hoạt động không.

 Mình sẽ tiến hành recovery máy ảo từ bản backup đã sẵn sàng. các bạn chọn "Use
latest available data".
 Chọn Datacenter trên hệ thống VMware vSphere để chứa máy ảo restore. Ở đây
mình chỉ có 1 lựa chọn Datacenter "SVUIT-Datacenter" và nhấn next để tiếp tục cài
đặt.
 Chọn ESXi Host để chứa máy ảo windows server 2003 recovery.
 Các bạn review lại thông tin cấu hình recevory máy ảo windows server 2003. Check
vào ô "Power on the virtual machine after recovry" để VMware vSphere tự động bật
máy ảo ngay khi nó thực hiện recovery thành công.
 Bây giờ bạn có thể khởi động VM2k3 được restore từ vSphere Replication lên. Lúc
này bạn sẽ thấy 2 máy ảo windows server 2003 giống hệt nhau chạy song song.
 Máy ảo Windows server 2003 ở trên là máy ảo ban đầu
 Còn máy ảo window server 2003 ở dưới là bản được recovery từ vSphere Replication
Như vậy chúng ta đã recovery thành công máy ảo được backup bởi vSphere Replication
5.8

Calificar