Está en la página 1de 16

Configure vSphere Application HA and configure vCenter Hyperic Server

- Ở các bài lab trước chúng ta đã deploy xong vSphere Application HA và vSphere vCenter
Hyperic Server. Chúng ta cũng đã cài đặt các Hyperic agent lên các máy ảo cần giám sát
và cài hyperic agent lên vCenter thành công.
Phần này chúng ta sẽ cấu hình vSphere vCenter Hyperic giám sát các service của các máy
ảo cần giám sát. Tạo các policy để xử lý khi service trên một máy ảo bị lỗi. Sau đó chúng
ta sẽ tích hợp vCenter Hyperic vào VMware vCenter để quản lý và giám sát tập trung.
III. Config vSphere App HA
1. Config vCenter Hyperic Server
- Bây giờ bạn login vào Hyperic Server để cấu hình giám sát, theo dõi các OS, Application
hoặc các service cần thiết
- Các bạn sử dụng trình duyệt web để login vào Hyperic Server bằng địa chỉ
http://172.16.1.51:7080
- Trên giao diện của Hyperic server các bạn sẽ thấy các service mà Hyperic Agent trên VM
2k3 và vCenter kết nối về Hyperic Server
- Các bạn bấm vào nút Add to inventory để add vào Inventory của Hyperic Server

- Mình đã add cả 2 VM là win2k3 thành công


- Tương tự chúng ta cũng add VM vCenter vào inventory
- Các bạn click vào Resource -> Browse để tiến hành xác định plugin cho vCenter App

- Click vào Tools Menu -> New Server


- Đặt tên và lựa chọn server type là “Vmware vCenter AppHA”
- Install Path: “*” đối với vCenter App HA đường dẫn service không quan trọng

- Các bạn click vào configuration Properties để cấu hình


- Điền các thông tin sau
 URL: là đường dẫn truy cập đến vCenter App
 User và password: là username và pass để login vào vCenter
2. Connect vCenter with Hyperic Server
- Để cấu hình App HA thì bạn phải sử dụng vSphere Web Client login vào VMware
vCenter -> vào menu Administration để cấu hình.
- Chúng ta cần cấu hình plug-in App HA trên vCenter App kết nối với Hyperic Server để
đưa ra các chính sách khi 1 OS, Application hay service có vấn đề
- Các bạn điền đầy đủ các thông số như trong hình
 vCenter Hyperic Server: 172.16.1.51 là địa chỉ IP của Hyperic Server.
 username và password của Hyperic Server
 Port sử dụng là 7443
- Các bạn cần nhấp vào link như hình dưới đây để phê duyệt Certificate.
- Tới đây kết nối giữa Hyperic Server và vCenter đã được thiết lập thành công.
3. Create Policy on vSphere App HA

- Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Hyperic Server để giám sát 1 service trên 1 VM. Ở đây mình
sẽ giám sát service IIS 6 trên windows 2003
- Bạn chọn serrvice cần giám sát nhé rồi add nó vào inventory
- Tạo 1 policy quy đinh hành động cho service mà nó giám sát.
- Đặt tên cho policy mà bạn muốn tạo.
- Chọn service mà ứng dụng đang chạy.

- Phần này khá quan trọng nhé. Các bạn chú ý các chính sách trong phần này
 Khi service của ứng dụng đó bị lỗi, ngừng hoạt động thì App HA sẽ ra lệnh để
VM đó tự khởi động lại service trong vòng 1 phút (bạn có thể tùy chỉnh thời
gian khởi động lại service đó theo ý bạn nhé)
 Nếu VM khởi động service đó không được thì App HA sẽ yêu cầu VM đó khởi
động lại (bạn có thể tùy chỉnh theo ý bạn có muốn VM đó reset hay không nhé)
 Khi 1 service bị khởi động lại 2 lần trong vòng 5 phút thì App HA sẽ yêu cầu
VM đó khỏi động lại. (bạn có thể tùy chỉnh số lần restart và thời gian theo ý
bạn nhé)
- Và cuối cùng là thông tin tóm tắt mà chúng ta đã cấu hình nãy giờ
- các bạn kiểm tra lại thông tin cấu hình và chọn "Finish" để hoàn thành tao Policy cho
vSphere App HA.
- Nhấn Finish để hoàn thành việc tạo 1 policy

Calificar