Está en la página 1de 10

configure and use VMware vSphere Replication 5.

8 backup Virtual machine

Hướng dẫn cấu hình backup máy ảo bằng VMware vSphere Replication 5.8
3. Cấu hình vSphere Replication 5.8 backup virtual machine

- Trên vSphere Web Client bạn phải chuột lên máy ảo mà bạn muốn backup bằng VMware
vsphere Replication chọn "All vSphere Replication Actions" và chọn "Configure
Replication".

- Bạn có thể sao chép máy ảo mà bạn muốn backup đến 1 site khác có vCenter hoặc sao
chép lên Cloud nếu bạn có mua Cloud. Ở đay mình sẽ replication máy ảo này thông qua
VMware vCenter.
- Ở đây bạn có thể sao chép Virtual machine mà bạn muốn Backup đến 1 Server khác trong
cùng 1 site hoặc 1 site khác (nếu hệ thống ảo hóa VMware vSphere của bạn có nhiều site).
- Ở đây bạn có thể chọn vSphere Replication để thực hiện sao chép nếu trong hệ thống
vSphere của bạn có nhiều site.
- Mình sẽ thực hiện backup máy ảo "windows 2003" đang được lưu trữ trên datastore của
SAN "DS_SAN" lên datastore "DS02_ESXi03" của VMware ESXi Host 03.
- ở đây bạn có thể chọn định dạng cho ổ cứng của máy ảo backup, tốt nhất thì chúng ta nên
để cùng định dạng với ổ cứng ban đầu để nó có cùng 1 định dạng để không tốn thời gian
VMware vSphere Replication convert disk. Bạn cũng có thể chuyển định dạng mới cho
máy ảo backup.
- Quiescing là option cho phép máy ảo đang chạy đưa các dữ liệu đang hoạt động trên
RAM xuống đĩa cứng ảo. Sau đó vSphere Replication mới tiến hành snapshot máy ảo đó.
Điều quan trọng là máy ảo đó phải cài đặt VMware tools.
- Thời gian mà bạn muốn Replication máy ảo cần backup. Nó chỉ cho phép Replication từ
15’ đến 24h. Mình cấu hình Replication máy ảo cần backup 15 phút một lần.
- Cuối cùng là thông tin tóm tắt nãy giờ chúng ta đã cấu hình để backup máy ảo bằng
VMware vSphere Replication.
- Như vậy chúng ta đã hoàn thành viêc backup cho máy ảo bằng VMware vSphere
Replication. Cứ 15 phút vSphere Replication sẽ tiến hành Backup máy ảo này một lần.
 Lần 1: Ở lần Backup đầu tiên vSphere Replication sẽ thực hiện full backup máy ảo.
 Ở các lần backup tiếp theo vSphere Replication chỉ backup những gì mà máy ảo đó
đã thay đổi trong 15 phút trước đó.
- Bạn cũng có thể tiến hành backup máy ảo ngay lập tức nếu bạn muốn bằng cách phải
chuột lên máy ảo backup trong vSphere Replication và chọn "sync now".

Calificar