Está en la página 1de 15

How to config Openfiler iSCSI for use with VMware vSphere 5.

- Ở phần trước chúng ta đã cài đặt Openfiler xong.


- Phần này chúng ta sẽ cấu hình Openfiler giả lập SAN để làm Share Storage cho cho hệ
thống VMware vSphere.

3. Cấu hình OpenFiler

- Tiếp theo các bạn sử dụng trình duyệt web và truy cập vào OpenFiler để cấu hình
Openfiler làm Share Storage. Trên Openfiler chúng ta sẽ tao các LUN giống như trên hệ
thống SAN và mapping các LUN trên Openfiler vào ESXi 5.5 làm Storage cho hệ thống ảo
hóa VMware vSphere thông qua giao thức iSCSI.
https://172.16.1.20:446
- Bạn login với username và password là: openfiler|password

- Đây là giao diện overview của Openfiler


- Ở đây các bạn có thể thấy được các thông số nhưu CPU, RAM, các ổ cứng,... của Server
đang chạy OpenFiler.

- Bạn có thể thấy Openfiler đang chạy bao nhiêu % RAM cho những ứng dụng nào, bạn đã
sử dụng bao nhiêu MB và còn trong bao nhiều MB của các đĩa cứng gắn trên Openfiler.
- Tiếp theo các bạn qua Tab System để config Network cho OpenFiler nhé. Các bạn điền
Hostname, cấu hình DNS, Gateway cho Openfiler.
- Bạn kéo xuống phía dưới và đảm bản SAN Openfiler đã Share. Ở đây bạn có thể cáu hình
Openfiler chia sẽ cho 1 IP hay 1 Subnet có thể truy cập vào Openfiler nhé.
Create LUN in Openfiler

- Volume: Là thông tin quan trọng nhất mà chúng ta cần config trong bài Lab này. Bạn cần
biết 1 vài khái niệm có liên quan đến cái Volume này trước khi config nhé

 Volume Group: chứa Physical Volumes và Logical Volume được tạo ra từ đó.
 Physical Volume: là không gian còn trống trên một đĩa vật lý. Nó được để sử dụng
trong một Group Volume.
 Logical Volume (LUN): đây là phần sẽ được sử dụng trên các Host ESXi server
- Đầu tiên chúng ta cần tạo 1 Physical Volume để chúng ta có thể sử dụng trong Volume
Group.
- Để tạo Volume Group các bạn cần chọn từ Block Devices.

- Sau khi tạo xong thông tin physical Volume mà bạn tạo sẽ được hiện thị như hình dưới
của mình.
- Kéo xuống dưới màn hình và bạn sẽ thấy không gian HDD còn trống, cùng với một số
thông số khác.
- Ở đây bạn có thế tạo ra một thiết lập RAID cho physical volume, mình sẽ không đụng tới
cái RAID trong bài lab này nhé.
- Sau đó chọn physical volume khi đó chọn kiểu phân vùng của bạn ‘Mode’ là ‘Primary’.

Sau đó bạn cần thay đổi các thông số của Star và End cylinders sao cho phù hợp, sau đó
chon nút Create để tạo.
Tạo New Volume Group
- Tiếp theo chúng ta cần tạo 1 New Volume Group từ Physical Volume. Các bạn nhập tên
cho Volume Group cần tạo nhé
- Và đây là thông tin của Volume Group mà chúng ta vừa tạo xong. Sau đó các bạn chọn
Add Volume bên tay trái để tạo 1 Volume nhé.

Tạo Volume
- Tiếp theo chúng ta cần tạo 1 Volume để chia sẽ cho các ESXi host. Các bạn chọn Group
Volume để cần tạo 1 Volume nhé.
Config iSCSI in Openfiler to Share Storage for VMware vSphere

- Tiếp theo là dung lượng mà bạn sẽ sử dụng để làm Storage cho ESXi nhé. Mình chơi Full
luôn cho phê .
- Các bạn lưu ý chọn trong phần Filesystem/Volume type là iSCSI
- Sau khi tạo xong các bạn sẽ thấy thông tin về dung lượng đã sử dụng và chưa sử dụng
trong Volume Group nhé.

Service
- Sau khi tao xong Volume việc tiếp theo là bạn cần Enable Server iSCSI target server để
các máy chủ ESXi có thể kết nối đến OpenFiler.
- Các bạn qua Tab Server và Enable service iSCSI target lên nhé.

- Tiếp theo là bạn phải add 1 iSCSI target. Các bạn để mặc đinh của nó là Target IQN sau
đó nhấn nút Add là xong.
- Tiếp theo các bạn thực hiện LUN mapping nhé.

- LUN mapping thành công


- Đây chính là 1 ACL mà các server hay host nào có thể được truy xuất đến OPenfiler. Mặc
định của nó là Deny nhé, bạn cần chỉnh lại Alow và subnet cho nó nhé
- Done. Vầy là xong phần cài đặt và cấu hình OpenFiler làm Storage nhé. Bài tiếp theo sẽ
là móc cái Storage Openfiler này vào cho ESXi 5.5

Calificar