Está en la página 1de 10

How to backup and restore virtual machine by vSphere Replication 5.

Hướng dẫn sử dụng vSphere Replication 5.8 để backup và restore máy ảo


Replicate Virtual Machine Snapshot
- vSphere replication 5.8 không chỉ cho phép chúng ta backup một máy ảo mà còn cho
phép backup cả những snapshot của máy ảo đó. Bài lab này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng
vSphere Replication 5.8 để backup máy ảo có các snapshot.
- Đây là 1 máy ảo windows server 2003 đã có 2 Snapshot. Mình sẽ tiến hành cấu hình
vSphere Replication để backup máy ảo có 2 snapshot này này từ.
- Các bạn có thể xem lại cách backup VM bằng vSphere Replication ở bài lab

[Lab 8.2] Hướng dẫn cấu hình VMware vSphere Replication 5.8

- Trên vSphere Web Client các bạn tiến hành backup máy ảo bằng cách vào vSphere
Replication và chọn Configure Replication.
- Chọn replication type là "Replication to a vCenter Server". Nếu bạn có cloud thì bạn có
thể backup máy ảo lên trên Cloud của bạn. Ở đây mình chỉ có 1 vCenter nên mình chọn nó
luôn.
- Chọn Site mà bạn muốn restore máy ảo đến. Ở đây mình chỉ có một site nên không cần
chọn
- Nếu bạn có nhiều vSphere Replication server thì bạn có thể chọn dòng "Select vSphere
Replication" để chọn vSphere Replication thực hiện việc restore máy ảo. Ở đây mình chỉ
có 1 vSphere Replication Server nên chọn options nào cũng được.
- Chọn nơi để lưu máy ảo backup của VM window server 2003. Bạn sẽ sử dụng 1 datastore
nào đó khác với datastore của VM windows server 2003 bạn đầu.
- Quiescing là option cho phép dữ liệu đang chạy trên RAM của máy ảo được đẩy xuống
disk. Sau đó vSphere Replication mới tiến hành Snapshot máy ảo đó và thực hiện backup.
- Để sử dụng Quiescing bạn phải cài đặt VMware tools trên các máy ảo.
- Bạn có thể chọn phương thức quiescing để thực hiện backup cả bộ nhớ RAM của máy ảo
lúc đang hoạt động.
- Thời gian thực hiện backup máy ảo windows server 2003 là 15 phút.Cứ mỗi 15 phút
vSphere Replication sẽ thực hiện snapshot máy ảo windows server 2003 và backup
incremental máy ảo đó.
Tóm tắt các thông tin cấu hình vSphere Replication để backup máy ảo windows server
2003.
Nhấn "Finish" để hoàn thành cấu hình.
- Các bạn tham khảo bài lab trước để xem hướng dẫn cách recovery một máy áo được
backup bởi vSphere Replication.
- Bây giờ các bạn thực hiện recovery như trên và bạn sẽ thấy win 2k3 vừa được sao chép
cũng có cả Snapshot của VM 2k3 ban đầu. Máy ảo windows server 2003 mà chúng ta thực
hiện recovery của chúng ta có thể start lên để thay thế cho máy ảo ban đầu trong trường
hợp máy ảo ban đầu bị lỗi hoặc sự cố

Calificar