Está en la página 1de 7

Hướng dẫn Add các ESXi Hosts vào vCenter server 5.

Ở lab 1.1 và 2.1 mình đã cài được thành công Esxi 5.5 và vCenter 5.5.
- Các bạn có thể xem mục lục toàn bộ các bài lý thuyết và lab cài đặt, triển khai hệ thống
ảo hóa VMware vSphere tại đây

- Ở phần này chúng ta sẽ thực hiện kết nối các ESXi 5.5 vào vCenter Server 5.5 được cài
đặt trên windows Server 2012R để thực hiện quản lý tập trung
Mô hình triển khai hệ thống ảo hóa VMWARE vSphere 5.5

- Sử dụng vsphere client truy cập vào vCenter để thực hiện các add host (ESXi) vào
vcenter server 5.5
- Tạo Datacenter để quản lý các máy chủ ESXi trong cùng 1 site. Các bạn phải chuột lên
VCENTER và chọn “New Datacenter”.

- Thực hiện add host(liên kết các máy chủ vào vCenter) vào Datacenter trên vCenter server
5.5. Các bạn phải chuột lên Datacenter và chọn “Add Host” để add ESXi host vào
vCenter server 5.5
Đưa máy chủ ESXi 1 vào vCenter 5.5 server windows. Các bạn khai báo các thông tin
 Host: esxi01.svuit.vn //các bạn có thể sử dụng tên hoặc IP để khai báo ở đây. Mình
sẽ sử dụng tên để linh động.
 Username: root
 Password: pass của user “root” để login vào ESXi host.
- Review lại các config của bạn. Chọn finish để hoàn tất việc cấu hình này.
- Các bạn thực hiện add ESXi host 02 vào vCenter server 5.5 tương tự với ESXi 01
- Xem lại các thông tin mà bạn đã cấu hình trước đó. Chọn Finish để hoàn thành việc cấu
hình add ESXi host vào vCenter server 5.5
- Trên vSphere Client các bạn có thể thấy kết quả 2 ESXi host 01 và ESXi02 mà bạn đã
add vào vCenter server 5.5 thành công như hình dưới đây.

Calificar