Está en la página 1de 8

Test vSphere Application HA

Sau khi hoàn thành triển khai vSphere Application Ha và cấu hình monitor service các
máy ảo bằng vSphere App HA thì chúng ta sẽ test tính năng này thử.
Trên máy ảo chúng ta sẽ thử stop 1 số service để xem máy ảo có tự động restart lại service
đó hay không.
IV. Test monitor service virtual machine by vSphere App HA

- Các bạn cần đảm bảo vCenter đã bật tính năng vSphere HA và trong đó chức năng “VM
Monitoring” phải đang ở chế độ “VM and Application Monitoring” thì các bạn mới sử
dụng được vSphere Application HA để monitor service trên các máy ảo.

- Trên vSphere Web Client các bạn click vào Datacenter -> Monitor -> Applications
Availability để thấy trạng thái các service mà bạn đang giám sát.
- Bạn có thể thấy service IIS 6 đang hoạt động bình thường trên máy ảo "WS 2k3 Std".
- Các bạn có thể cấu hình để monitor thêm các service khác.
- Ở trên webserver mình đã tạo sẵn một trang html có nội dụng như hình dưới.
- Các bạn sử dụng các PC truy cập web-server sẽ thấy trang html với nội dung mình đã tạo
ra. Như vậy dịch vụ IIS 6 trên máy ảo window server đang chạy bình thường.

- Bây giờ trên VM 2k3 chúng ta tiến hành Stop service IIS trên win2k3 để kiểm tra xem
vSphere Application có restart lại service bị stop này hay không.
- Các bạn vào "services" --> phải chuột lên service "World wide web publishing service"
và chọn Stop để stop dịch vụ IIS trên windows server 2003.

- Tên vSphere web client các bạn vào "Monitor --> Application Services Availiability" để
kiểm tra lại service IIS của window server 2003.
- Và trên vCenter trong phần plug-in App HA của vCenter bạn sẽ thấy service IIS của
Win2k3 bị báo đỏ cho biết IIS đang bị lỗi lúc 10h54’.
- Các bạn nhấn vào nút resfresh để làm mới lại vSphere web Client. Và 1 phút sau, tức là
10h55’ bạn sẽ thấy vSphere Application HA đã tự động khởi động lại service IIS thành
công.
- Lúc này mình tiến hành restart lại service IIS thêm 1 lần nữa để xem vSphere Application
HA xử lý như thế nào với service IIS trên mấy windows server 2003 này.
- các bạn đợi chút để windows server 2003 restart lại service IIS.
- Thì lúc này VM windows server 2003 chạy IIS sẽ khởi động lại VM chứ không có reset
lại service như trước ( vì policy của mình là trong vòng 5 phút là mà 1 service bị khởi động
lại 2 lần thì nó sẽ khởi động lại VM. Chú ý là lúc 11h57 mình có reset thêm 1 lần nữa mà
không có ghi trong đây nhé )

- Các bạn có thể xem lại các cảnh báo về các hoạt động của VM bị theo dõi trên giao diện
web của Hyperic Server
- Và xem chi tiết thời gian các hoạt động mà App HA đã ra lệnh cho VM

Calificar