Está en la página 1de 10

How to install VMware vSphere Replication 5.

Hướng dẫn cài đặt VMware vSphere Replication 5.8 để thực hiện backup các máy ảo trên
hệ thống VMware vSphere 5.5
- VMware vSphere Replication dùng để backup máy ảo trên hệ thống VMware vSphere
thông qua cơ chế Snapshot các máy ảo đang chạy và stop. Sau đó VMware vSphere
Replication tạo ra một máy ảo Backup bằng cách copy file snapshot mà vSphere
Replication đã tạo ở trên.
- vSphere Replication 5.8 cho phép bạn lập lịch để backup máy ảo theo khoảng thời gian
trong 1 ngày.
- vSphere Replication 5.8 chỉ thực hiện backup full máy ảo trong lần đầu tiên và kể từ lần
sau nó chỉ thực hiện backup những gì mà máy ảo đó thay đổi.
1. Chuẩn bị deploy VMware vSphere Replication 5.8
- Các bạn download vSphere Replication 5.8 tại đây:
https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=VR5801&productId=353&r
PId=7389
https://mega.nz/#!KoxzUJ4L!mE5PA2IzdeSzALfYo_OaCOHUBfkTQSG6jH-fOABcV48

- Các bạn cần cài đặt VMware vCenter để deploy vSphere Replication 5.8.
- Các tính năng vSphere Replication 5.8 chỉ hoạt động trên vSphere Web Client và nó
không hỗ trợ vSphere Client.
2. Cài đặt VMware vSphere Replication 5.8
- Các bạn sử dụng vSphere web Client login vào vcenter để tiến hành deploy vSphere
Replication server 5.8. Mình sẽ deploy vSphere Replication server 5.9 trên VMware ESXi
Host 03.
- Trên VMware ESXi 03 các bạn phải chuột lên và chọn "Deploy OVF Tenplate..." để
tiến hành deploy VMware vSphere Repliacation 5.8
- Các bạn trỏ file source cài đặt vSphere Replication server 5.8 từ file .ovf mà bạn đã
download ở trên để deploy.
- Ở đây bạn có thể thấy version vSphere Replication Appliance mà mình cài đặt là version
5.8
 Product: vSphere Replication Appliance
 Version: 5.8.1
 Download size: là kích thước file .OVF dùng để deploy vSphere Replication
Appliance 5.8
 Size on Disk: là dung lượng đĩa cần cần để vSphere Replication deploy.
- Nhấn “accept” để chấp nhận các điều khoản khi cài vSphere Replication và “next” để qua
bước tiếp theo.

- Đặt tên cho vSphere Replication server 5.8 mà bạn sẽ cài đặt
- Số vCPU để sử dụng cho vSphere Replication 5.8 default là 2 vCPU hoặc 4 vCPU. Ở đây
mình sẽ sử dụng 2vCPU.
- Chọn nơi lưu trữ vSphere Replicaion server 5.8 và định dạng của ổ cứng cho vSphere
Replication server 5.8. Mình sẽ sử dụng ổ cứng dạng Think Provision để tiết kiệm không
gian lưu trữ. Nếu bạn nào có điều kiện thì chọn đĩa dạng Thick để có performance tốt hơn.
- Cấu hình Default gateway, subnet mask và DNS server, set IP static cho VMware
vSphere Replication 5.8
- Cấu hình IP và password user "root" cho vSphere Replication server 5.8
- VMware vCenter sẽ tiến hành cài đặt 1 extension vSphere Replication. Sau khi cài đặt
xong vSphere Replication 5.8 bạn sẽ thấy Extension của vSphere Replication trên giao diện
của vSphere Web Client.

- Sau khi deploy thành công chúng ta sẽ khởi động vSphere Replication server lên.
Bây giờ trong màn hình Home của vSphere Web Client bạn sẽ thấy thêm biểu tượng của
vSphere Replication đã xuất hiện trên giao diện của vSphere Web Client.

Calificar