Está en la página 1de 8

Hướng dẫn cấu hình vSphere Data Protection 6.

0 restore máy ảo đã backup

Restore máy ảo bằng vSphere Data protection: Ở phần trước chúng ta đã cấu hình VDP
lập lịch backup các máy ảo thành công. Phần này chúng ta sẽ thử restore các máy ảo mà
VDP đã backup ở bài lab trước để kiểm tra xem máy ảo được backup có thể khôi phục và
sử dụng khi máy ảo ban đầu bị hư không.
4. cấu hình VDP restore máy ảo đã backup
- Sử dụng vSphere Web Client login vào VMware vCenter và vào menu vSphere Data
Protection 6.0 để restore những máy ảo đã được VDP backup rồi.
- Trong tab Restore chúng ta chọn máy ảo đã được backup ở bài lab trước để restore máy
ảo đó.
http://svuit.vn/threads/lab-8-8-vsphere-data-protection-6-0-backup-virtual-machine-994/

- Trong tab này sẽ có những bản backup của máy ảo đó được vSphere Data Protection thực
hiện backup (Full backup và Incremental backup). Bạn có thể chọn bản backup của máy ảo
đó ở ngày nào mà bạn cần để tiến hành restore.
- Ở đây máy ảo này chỉ có một bản backup vào lúc 3:41 Am ngày 13/8/2015. Mình chỉ có
thể seclect máy ảo đã được backup vào ngày này để restore nó lại.
- Set Restore options: Các bạn phải cấu hình các options để restore máy ảo
 Name Server: Đặt tên cho máy ảo mà bạn sẽ restore.
 Destination: Lựa chọn nơi lưu trữ máy ảo mà bạn cần restore.
- Chọn location và inventory cho máy ảo mà bạn sẽ restore vào.
- Chúng ta sẽ lưu máy ảo được backup trên Cluster 2
- Advanced options: Chọn datastore để lưu trữ cho máy ảo mà bạn sẽ restore.
- Power-one: cho phép bật máy ảo lên luôn khi restore xong bằng cách check vào "Power
On".

- Chọn "Finish" để hoàn thành cấu hình restore máy ảo bằng vSphere Data Protection.
- Quá trình restore máy ảo sẽ được bắt đầu. Mình đã restore thành công một máy ảo vào hệ
thống VMware vSphere như hình dưới đây.

- Qua phần vSphere Client chúng ta có thể thấy rõ quá trình restore máy ảo ở menu
"Tasks". Các bạn vào ESXi host mà bạn cấu hình restore máy ảo lên sẽ thấy máy ảo đó trên
ESXi host đó.

- Quá trình restore máy ảo thành công và chúng ta có thể bật máy ảo lên để kiểm tra máy
ảo được restore so với máy ảo được backup.
- Như các bạn thấy máy ảo restore khởi động lên được hoạt động tốt. Trên máy ảo vừa
được restore vẫn còn các ứng dụng mà mình đã cài lên máy ảo nào khi được backup.

Calificar