Está en la página 1de 10

Install VMware Virtual SAN in VMware vSphere 5.

5 - config VMkernel Virutal SAN

Hướng dẫn cấu hình VMware Virtual SAN trên VMware vSphere 5.5. Phần đầu chúng ta
sẽ tạo vSwitch trên các VMware ESXi host và cấu hình VMkernel cho vSwitch để chạy
Virtual SAN traffic.

I. Mô hình triển khai VMware VSAN


1. Diagram VMware Virtual SAN

- Các thành phần để triển khai VMware Virtual SAN bao gồm các VMDK disk được gom
lại để tạo thành một Virtual SAN. Bên cạnh đó cần có file Witness để giám sát trạng thái
các host chứa vmdk trong vSAN.

2. yêu cầu triển khai VMware VSAN.


- Tối thiểu phải có 3 ESXi
- Mỗi ESXi phải có ít nhất 1 SSD + 1 HDD
- Mỗi ESXi phải có 6GB Ram trở lên
II. Triển khai VMware Virtual SAN
1. Cấu hình VMware vSAN

- Yêu cầu để tạo VMware Virutual SAN là các ESXi Host tham gia phải có tối thiểu 1 SSD
+ 1 HDD và 6GB Ram trở lên.
- Bạn phải sử dụng trình duyệt web client login vào vCenter App để cấu hình VMware
vSAN (vSphere Client không được dùng để triển vSAN)

- Bạn có thể thấy khi turn on Virtaul SAN nó sẽ có thông báo yêu cầu bạn Turn off
vSphere HA
- Để cấu hình tính năng VMware Virtual SAN. Các bạn cần tắt các tính năng vSphere HA
và DRS.
- Sử dụng vSphere Web Client login vào VMware vCenter và tắt các tính năng vSphere
HA và DRS.

- Để cấu hình vSAN chúng ta cần tạo các vSwitch cho các ESXi Host. vSwitch này chỉ
dành cho traffic của VMware virtual SAN.
- Các bạn sử dụng trình duyệt web login vào vCenter và vào từng ESXi Host để tạo các
vSwitch.

- Trên vSwitch các bạn tạo VMkernel để chạy các traffic của VMware virtual SAN.
- Select Connection type: các bạn chọn loại kết nối là "VMkernel Network Adapter".
- Bạn có thể sử dụng vSwitch có sẵn của Esxi Host để chạy VMware virtual SAN. Nhưng
tốt nhất chúng ta nên tạo vSwitch mới để dành riêng cho VMware vSAN.
- Các bạn chọn Adapter để sử dụng cho vSwitch mà chúng ta đang tạo ở trên.
- vSwitch mới này sẽ sử dụng card mạng mới của ESXi Host. Ở đây mình sử assign card
"vmnic1" cho vSwitch này.
- Thông tin tổng hợp về vSwitch mà chúng ta vừa tạo mới. Cấ bạn kiểm tra xem có cần
thay đổi gì không. Chọn "next" để tiếp tục cấu hình.
- Cấu hình vSwitch chạy các traffic của VMware virtual SAN.
- Các bạn check vào checkbox "Virtual SAN traffic" để kích hoạt service virtual SAN
traffic cho vSwitch này.

- Đặt IP cho VMkernel của vSwitch mà chúng ta mới tạo.


- Cuối cùng là các thông tin mà chúng ta đã config ở trên. Các bạn xem lại xem có cần thay
đổi thông tin nào không. Chọn "next" để hoàn thành cấu hình vSwitch cho VMware virtual
SAN.
- Các bạn vào "ESXi Host --> Manage --> Networking --> vSwitch 1" để xem vSwitch mới
được tạo.

Calificar