Está en la página 1de 13

How to Migrate Virtual Machine Network from vSphere Standard Switch to vSphere

Distributed Switch without downtime

Hướng dẫn di Network máy ảo từ vSphere Standard Switch sang vSphere Distributed
Switch mà không downtime.

Bài lab này dành cho các bạn muốn chuyển hệ thống ảo hóa vsphere của mình từ Standard
Switch sang Distributed Switch thì có ảnh hưởng gì tới hệ thống không?

ở phần trước chúng ta đã thực hiện chuyển VMkernel và các Service console Network từ
Standard Switch sang Distributed Switch.

Phần tiếp theo này sẽ nói về việc migrate Virtual Machine Network từ Standard Switch
sang Distributed Switch mà không làm ảnh hưởng các Virtual machine trên hệ thống
Production đang chạy và nó cũng không có downtime khi các bạn thực hiện migrate.

Đây là series bài lab về vSphere Distribuuted Switch trong series lab triển khai công nghệ
ảo hóa của VMware từ A-> Z.
Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan trong series lab vSphere Distributed
Switch
Mình sẽ tiến hành migrate các máy ảo nằm trên portgroup (VM Network) từ Standard
Switch (vSwitch 0) sang dvportgroup (DVPG-MGMT) trên Distributed Switch “DSwitch-
Production”.
Trong bài lab migrate các máy ảo đang sử dụng Standard Switch chuyển sáng Distributed
Switch mà không bị downtime thì hệ thống bạn phải đảm bảo:
 Đảm bảo ESXi host đã được add vào dvswitch trước khi thực hiện migration. Ở đây
mình đã add ESXi 8 vào dvswitch ở các bài lab trước rồi.
 Đảm bảo kết nối network của Distributed Switch uplink cùng VLAN, trunk giống
như Standard switch uplink. Bạn nên so sánh cấu hình của Distributed switch mà bạn
migrate tới với cấu hình của Standard Switch, đảm bào nó được cấu hình của chúng
như nhau khi kết nối với physical switch. Ở đây mình có dvswitch uplink 1 (vmnic 1)
và dvswitch uplink 2 (vmnic 2) có cùng kết nối network nhưu standard switch uplink
(vmnic 0).
Tiến hành Migrate:
Login vào vCenter thông qua vSphere web client và click vào Distributed switch
(DSwitch-Production). Click vào action và chọn “Add and Manage Hosts”.
Chọn “Manage Host Networking” và nhấn Next
Chọn Esxi host từ danh sách các host được quản lý bởi distributed switch
ESXi 8 đã được chọn để thực hiện cấu hình migrate.
Chọn “Migrate Virtual machine networking” để migrate VM Network adapter đến
distributed port groups trên Distributed Switch.
Chọn máy ảo hoặc Network Adapter của máy ảo trong danh sách mà bạn muốn migrate
sang Distributed Switch. Click vào “Assign Port Group” để migrate.
Chọn dvportGroup (DVPG-MGMT) trong dvswitch (DSwitch-Production) mà bạn muốn
migrate VM Network trên Standard switch đến.
Xem lại cấu hình migrate mà chúng ta đã cấu hình
 Source portgroup: VM Network (nằm trên Standard Switch “vSwitch 0”).
 Destination portgroup: DVPG-MGMT (nằm trên Distributed Switch “DSwitch-
Production”).
Trước khi nhấn Finish chúng ta sẽ thực hiện Remote và ping tới máy ảo Backup 1 sẽ
migrate sang Distributed Switch. Click Finish để kiểm tra.
Chúng ta có thể thấy việc migration máy ảo Backup 1 từ Standard Switch sang Distributed
switch đã hoàn thành và hệ thống không bị downtime. Có thể thấy chúng ta mất 1 gói ping
tới máy ảo Backup 1 nhưng session remote desktop tới máy ảo Backup 1 không bị rớt.
Bạn có thể thấy VM Network adapter của máy ảo Backup 1 đã nằm trên DSwitch-
Production.

Calificar