Está en la página 1de 14

Chuyển VMkernel từ Standard Switch sang Distributed Switch không downtime

Migrate VMkernel from Standard Switch to Distributed Switch without downtime.


Bài lab này dành cho các bạn muốn chuyển hệ thống ảo hóa vsphere của mình từ Standard
Switch sang Distributed Switch thì có ảnh hưởng gì tới hệ thống không?
Phần này sẽ nói về việc migrate VMkernel hoặc service console Network trên Standard
Switch sang Distributed Switch mà không làm ảnh hưởng tới hệ thống production đang
chạy và nó cũng không có downtime khi các bạn thực hiện migrate.
Series cacs bài lab về vSphere Distribuuted Switch trong series lab triển khai công nghệ ảo
hóa của VMware từ A-> Z.
Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan trong series lab vSphere Distributed
Switch
Chuyển VMkernel từ Standard Switch sang Distributed Switch không downtime

Trong bài lab này VMkernel của mình là “vmk0: 10.123.10.108” trên Standard Switch
“vSwitch 0” của ESXi 8.

Mình sẽ tiến hành migrate VMkernel vmk0 này từ Standard Switch sang Distributed
Switch “DSwitch-Production”.
Yêu cầu để migration không bị downtime
 Đảm bảo ESXi host đã được add vào dvswitch trước khi thực hiện migration. Ở đây
mình đã add ESXi 8 vào dvswitch ở các bài lab trước rồi.
 Đảm bảo kết nối network của Distributed Switch uplink cùng VLAN, trunk giống
như Standard switch uplink. Bạn nên so sánh cấu hình của Distributed switch mà bạn
migrate tới với cấu hình của Standard Switch, đảm bào nó được cấu hình của chúng
như nhau khi kết nối với physical switch. Ở đây mình có dvswitch uplink 1 (vmnic 1)
và dvswitch uplink 2 (vmnic 2) có cùng kết nối network nhưu standard switch uplink
(vmnic 0).
 Đảm bảo dvportGroup sẽ sử dụng vmkernel hoặc service console được cấu hình phù
hợp với cấu hình port group của Standard switch (VLAN, NIC Teaming).
Tiến hành Migrate VMkernel from Standard Switch to vSphere Distributed Switch
Login vào vCenter thông qua vSphere web client và click vào Distributed switch
(DSwitch-Production). Click vào action và chọn “Add and Manage Hosts”.

Chọn “Manage Host Networking” và nhấn Next


Chọn Esxi host từ danh sách các host được quản lý bởi distributed switch
ESXi 8 đã được chọn để thực hiện cấu hình migrate.
Chọn “Manage VMkernel adapters” để add hoặc migrate VMkernel network adapter đến
dvswitch, chỉ định chúng đến dvportgroup, cấu hình VMkernel Adapter hoặc xóa cấu hình
có sẵn.
Chọn VMkernel Network (vmk0) trên Standard Switch (vSwitch 0) với port group
“Management Network” của ESXi 8 mà bạn muốn migrate sang Distributed Switch.
Click vào “Assign Port Group” để migrate
Chọn dvportGroup (DVPG-MGMT) trong dvswitch (DSwitch-Production) mà bạn muốn
migrate VMkernel trên Standard switch đến
Xem lại cấu hình migrate mà chúng ta đã cấu hình
Phân tích nhwunxg tác động của cấu hình trên có thể ảnh hưởng đến hệ thống đang chạy
Xem lại cấu hình của chúng ta
Trước khi nhấn Finish chúng ta sẽ thực hiện ping tới VMkernel được migrate sang
Distributed Switch 10.123.10.108 và VM nằm trên ESXi 8 10.123.10.220. Click Finish để
kiểm tra.
Chúng ta có thể thấy việc migration VMkernel từ Standard Switch sang Distributed switch
đã hoàn thành và hệ thống không bị downtime.
Bạn có thể thấy VMkernel adapter 10.123.10.108 đã nằm trên DSwitch-Production và
dvportgroup là DVPG-MGMT.

Calificar