Está en la página 1de 8

Giả lập SAN bằng Starwind Virtual SAN và kết nôi Starwind với VMware vSphere

5.5

- Như ở bài lab trước chúng ta đã cài đặt Starwind Virtual SAN trên trên windows server
2003 và tạo các vSwitch để kết nối từ ESXi server đến hệ thống SAN ảo (Starwind Virtual
SAN).
- Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đưa kết nối hệ thống SAN ảo (Starwind virtual SAN) vào
VMware vSphere 5.5 thông qua giao thức iSCSI.
- Series các bài lab cài đặt và cấu hình giả lập SAN Storage bằng Starwind
- Từ vsphere client login vào vCenter để thực hiện cấu hình mapping Starwind Virtual
SAN.

- Để kết nối với hệ thống SAN ảo Starwind Virtual SAN thông qua giao thức iSCIS. Các
bạn phải cấu hình iSCSI trên các ESXi Host. Trước tiên mình sẽ vào một ESXi host và
chọn "Configuration" nhìn bên tay trái và chọn "storage Adpaters". Sau đó bạn nhấn vào
nút "Add..." ở góc bên phải màn hình.
- Các chọn "Add Software iSCSI Adapter" để ESXi host tiến hành add adapter iSCSI.
Bạn phải add iSCSI trên ESXi host đó thì ESXi host đó mới có thể kết nối đến hệ thống
SAN ảo Starwind Virtual SAN.

- Kết quả bạn đã thấy ESXi đã thuwck hiện add thêm 1 Adapter Storage sử dụng loại giao
thức iSCSI. Các bạn nhìn bên tay phải là thấy địa chỉ WWN của iSCSI ESXi.
- Thực hiện kết nối đến hệ thống SAN ảo Starwind virtual SAN được cài trên win 2k3
thông qua giao thức iSCSI.
- Để cấu hình các bạn phải chuột lên iSCSI Adpater mà bạn vữa mới add thêm vào cho
ESXi host và chọn "Properties..."

- trong tab "Dynamic Discovery" các bạn chọn nút "Add" để add địa chỉ của Stardwind
Virtual SAN.
- Nhập IP và port của máy chủ SAN ảo Starwind Virtual SAN mà bạn đã cài đặt (với
starwind mặc định là port 3260). Nếu trên Starwind Virtual SAN bạn sử dụng port khác thì
bạn phải thay đổi lại.
- Bây giờ bạn qua tab "Static Discovery" nó sẽ tự động detect IP của SAN ảo StarWind
virtual SAN và tên nơi lưu trữ của SAN là đúng. Đến đây là bạn đã có thể kết nối hệ thống
SAN ảo Starwind với ESXi Host này.
- Tiếp tục chúng ta sẽ cấu hình cho ESXi sử dụng nơi lưu trữ SAN này.Các bạn vào tab
"Configuration" chọn "Storage" và chọn "Add Storage..." để tiến hành add Datastore mà
chúng ta mới mapping từ Starwind Virtual SAN với ESXi Host.

- Hệ thống SAN ảo Starwind kết nối với ESXi host thông qua giao thức iSCSI. Nên chúng
ta sẽ chọn Storage Type là "Disk/LUN".

- ESXi Host quét thấy Storage và dụng lượng của Storage mà chúng ta đã thực hiện
mapping từ Starwind Virtual SAN lên ESXi Host.
- Đặt tên cho Datastore sẽ mapping lên ESXi Host.

- Cấu hình dung lượng sẽ sử dụng từ Datastore mà chúng ta vừa add vào ESXi Host. Mình
chọn sử dụng toàn bộ dung lượng có sẵn trên datastore này.

- Và kết quả chúng ta đã mapping thành công hệ thống SAN ảo Starwind Virtual SAN lên
thành một Datastore của ESXi Host.

Calificar