Está en la página 1de 7

How to Join AD Domain in vCenter Server Appliance 6.

0
Connecting vSphere 6 VCSA to Active Directory

Hướng dẫn cấu hình vCenter 5.5 server Appliance - vCenter Linux Join Domain
Mặc định khi bạn login vào vCenter Appliance thì nó sử dụng username và password local
trên vCenter. Mặc định là username là "root" và password là "vmware"
Việc Join Domain sẽ giúp bạn login vào vCenter Appliance 5.5 với user và password nằm
trên Active Directory có sẵn của bạn. Nâng cao khả năng bảo mật và khả năng phân quyền
trong hệ thống quản lý tập trung. Với 1 cty nhiều chức vụ và vị trí IT thì việc sử dụng AD
để phân quyền quản trị vCenter cũng khá cần thiết
Join the vCenter 5.5 Server Appliance to an Active Directory Domain - step by step
1. Kiểm tra lại DNS và Active Directory 2008R2
- Trên Active Directory Windows server 2008R2 các bạn tạo user để vCenter 5.5 server
Appliance sử dụng join domain.
- Kiểm tra cấu hình IP và DNS trên Active Directory. Đảm bảo chính xác và có thể phần
giải các hostname trong DNS service

- Đảm bảo các bạn đã tạo các record A để phân giải các domain name của các VMware
ESXi Host, VMware vCenter và các thành phần khác trong hệ thống ảo hóa vSphere.
Config vCenter 5.5 Appliance join Active Directory Domain

2. Bạn sử dụng trình duyệt web vào login vào vCenter Appliance để config nhé.
https://172.16.1.10:5480
- Bạn kiểm tra các thông số của vCenter 5.5 Appliance như IP, gateway... và điều quan
trọng là bạn đã trỏ DNS của vCenter Appliance 5.5 về DNS server nhé
- Cấu hình NTP để vCenter Appliance đồng bộ với Active Directory
Tiến hành Join Domain svuit.vn cho máy vCenter Appliance 5.5

Invalid hostname. FQDN is required for joining a domain


Note:
Lỗi này là lỗi hay gặp nhất khi các bạn thực hiện Joind Domain
Invalid hostname. FQDN is required for joining a domain

- Nguyên nhân là bạn cần phải đặt Hostname cho vCenter Appliance 5.5 là Full FQDN:
name.domain
- Sau đó bạn qua tab Join Domain các bạn thực hiện Join Domain lại nhé

- Như vậy là mình đã Join Domain cho vCenter 5.5 Appliance thành công
- Sau khi Join Domain xong các bạn thực hiện Reboot lại để kiểm tra kết quả nhé

Calificar