Está en la página 1de 13

La psicología como ciencia básica.

¿Cuál es su universo de investigación?


EMILIO RIBES-IÑESTA

Universidad de Guadalajara

fÇÉ~ë=~Äëíê~Åí~ë=Åçå=èìÉ=åçë=Öìëí~=äáëçåàÉ~êåçë=ëçå= Kew words: ordinary language, mental terms, technical lan-


Éë~ëK=bå=íçÇçë=äçë=íáÉãéçë=ëÉ=Ü~å=ÇÉëäáò~Çç=ÉåíêÉ=äçë= guage, abstractions, natural history.
ÜçãÄêÉë=ÜÉêãçë~ë=Ñ~åí~ëí~ë=èìÉ=~Å~Ä~ãçë=ÅêÉóÉåÇç=
éçêèìÉ=åçë=Ü~ä~Ö~å=ó=éçêèìÉ=èìáëá¨ê~ãçë=èìÉ=ÑìÉê~å=
îÉêÇ~ÇÉê~ëÁ=mÉêçI=~ä=ääÉÖ~ê=~=ä~=îÉêÇ~Ç=ó=ä~=ÉñéÉJ i~=ÅáÉåÅá~I=Åçãç=~ÅíáîáÇ~Ç=éêçÑÉëáçå~äáò~Ç~I=Éë=ìå=
êáÉåÅá~I=åç=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=å~Ç~=ÇÉ=ÉëçI=Åçãç=ëìÅÉÇÉ=Åçå= ÑÉåµãÉåç= èìÉ= ëÉ= áåáÅá~= Éå= Éä= ëáÖäç= uuK= i~= éêçJ
äçë=ëìÉ¥çë=ÜÉêãçëçëI=èìÉ=~ä=ÇÉëéÉêí~ê=ëµäç=åçë=ÇÉà~å=Éä= ÑÉëáçå~äáò~Åáµå= ÇÉä= ÉàÉêÅáÅáç= ÇÉ= ä~= ÅáÉåÅá~= ëÉ= îáç=
ÇÉëéä~ÅÉê=ÇÉ=Ü~ÄÉêäçë=ÅêÉíÇç=îÉêÇ~ÇÉêçëK ~Åçãé~¥~Ç~=éçê=ä~=áåëíáíìÅáçå~äáò~Åáµå=ÇÉ=ëì=ÉåJ
ëÉ¥~åò~=Éå=ä~=råáîÉêëáÇ~ÇK=i~=råáîÉêëáÇ~Ç=åç=ëçäç=
gÉ~å=_~éíáëíÉ=mçèìÉäáå=EjçäáÉêÉF ëÉ=Åçåîáêíáµ=Éå=ä~=áåëíáíìÅáµå=èìÉ=~êêçéµ=ó=~ìëéáÅáµ=
bä=ÉåÑÉêãç=áã~Öáå~êáç ä~=~ÅíáîáÇ~Ç=ÅêÉ~íáî~=ÇÉ=äçë=ÅáÉåííÑáÅçë=ëáåç=èìÉI=~ä=
ãáëãç=íáÉãéçI=ä~=ëçÅáÉÇ~Ç=ÇÉäÉÖµ=Éå=Éää~=íçÇ~ë=ó=
Resumen ä~ë=úåáÅ~ë=~íêáÄìÅáçåÉë=êÉÅçåçÅáÇ~ë=é~ê~=Ñçêã~ê=ó=
Se examina la situación de la psicología como ciencia des- éêÉé~ê~ê=~=äçë=åìÉîçë=Åìäíáî~ÇçêÉë=ÇÉ=ä~ë=ÇáîÉêë~ë=
de la perspectiva de su objeto y niveles de conocimiento. ÇáëÅáéäáå~ë=ÅáÉåííÑáÅ~ë=ó=ëìë=~éäáÅ~ÅáçåÉëK
También se aborda la confusión existente en el empleo de bå= ÉëíÉ= éêçÅÉëç= ÜáëíµêáÅçI= ä~= éëáÅçäçÖí~= ëìêÖáµ=
diversos tipos de lenguaje, entre ellos, el lenguaje ordina- Åçãç= ìå~= ÇáëÅáéäáå~= Åçå= ìå~= ÅçåÑáÖìê~Åáµå= ~ãJ
rio. Se propone un análisis del conocimiento científico en ÄáÖì~I= éêçÇìÅíç= ÇÉ= ä~= ÅçåîÉêÖÉåÅá~= ÇÉ= áåíÉêÉëÉëI=
términos de cinco etapas de conocimiento, con lenguajes éêçéµëáíçë= ó= çêíÖÉåÉë= ÇáÑÉêÉåíÉëI= Åì~åÇç= åç= áåJ
que cubren diferentes funciones lógicas. Åçãé~íáÄäÉë= ÉåíêÉ= ëíK= ^ìåèìÉ= ãìÅÜçëI= ~Äìë~åÇç=
Palabras clave: lenguaje ordinario, términos mentales, len- ÇÉ= hìÜå= ENVSOI= íê~ÇìÅÅáµå= Éëé~¥çä~= NVTNFI= Ü~å=
guaje técnico, abstracción, historia natural. Å~ê~ÅíÉêáò~Çç=Éä=Éëí~Çç=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~=Åçãç=Éä=ÇÉ=
ìå~=ÇáëÅáéäáå~=ãìäíáé~ê~ÇáÖã•íáÅ~I=ëì=ÅáêÅìåëí~åÅá~=
Psychology as a basic science. êÉ~ä=ÅçêêÉëéçåÇÉ=~=ä~=ÇÉ=ìå=Åçåàìåíç=ÇÉ=ÇáëÅáéäáå~ë=
Which is its universe for research? é~ê~äÉä~ë=~ãé~ê~Ç~ë=éçê=ìå=ãáëãç=åçãÄêÉ=ç=ÇÉåçJ
The status of psychology as a science is examined from the ãáå~Åáµå=EoáÄÉëI=OMMMFK=i~=éëáÅçäçÖí~=“~é~êÉÅáµÒ=Éå=
viewpoint of its subject matter and knowledge levels. Prevai- Éä=ëáÖäç=uu=Åçå=Åì~íêç=Å~ê~ÅíÉêáò~ÅáçåÉë=Çáëíáåí~ëW
ling confusion in the employment of different types of lan-
guage, ordinary language, among them, is also examined. NK= `çãç= Éä= ÉëíìÇáç= ÉñéÉêáãÉåí~ä= ÇÉ= ä~= ÉñéÉJ
An analysis of scientific knowledge involving five stages, êáÉåÅá~= ëìÄàÉíáî~= EÑÉåµãÉåçë= ãÉåí~äÉëFI= ó= ëì=
with languages with different functional logics, is proposed. êÉä~Åáµå=Åçå=äçë=éêçÄäÉã~ë=ÇÉ=ä~=ÑáäçëçÑí~=íê~J
ÇáÅáçå~ä=ÇÉä=ÅçåçÅáãáÉåíç=ó=ä~=ãçê~äI
OK= `çãç=ä~=ÉñíÉåëáµå=ÉñéÉêáãÉåí~ä=ÇÉ=äçë=ÉëíìJ
Dirigir toda correspondencia al autor a: Centro de Estudios e Investigaciones en Comporta-
miento 12 de diciembre 204 (Col. Chapalita). Apartado Postal 5-374. Zapopan, México 45040. Çáçë=ëçÄêÉ=Éä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉä=ëáëíÉã~=åÉêJ
Correo electrónico: ribes@cencar.udg.mx îáçëç=ó=ä~=ÉîçäìÅáµå=ÄáçäµÖáÅ~I

Vol. 1, N.o 2, 2009 7


ARTÍCULO OBJETIVO: PSICOLOGÍA COMO CIENCIA BÁSICA

PK= `çãç=Éä=ÉëíìÇáç=ÇÉä=Åçãéçêí~ãáÉåíç=ÇÉ=äçë= çíê~ë=ÅáÉåÅá~ë=ó~=ÄáÉå=Éëí~ÄäÉÅáÇ~ëK=kç=Éë=ãá=éêçJ


çêÖ~åáëãçë=ó=ÇÉ=ëìë=~éäáÅ~ÅáçåÉë=~ä=ÅçãéçêJ éµëáíç= ~èìí= ~êÖìãÉåí~ê= ~= Ñ~îçê= ÇÉ= ìå= çÄàÉíç= ÇÉ=
í~ãáÉåíç=Üìã~åç=Éå=ëçÅáÉÇ~ÇI=ó ÅçåçÅáãáÉåíç=é~êíáÅìä~ê=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~K=jÉ=éêçJ
QK= `çãç=Éä=ÇÉë~êêçääç=ÇÉ=í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=ãÉÇáÅáµå=É= éçåÖç=ãçëíê~ê=èìÉI=~=éÉë~ê=ÇÉ=ä~ë=ÇáÑÉêÉåÅá~ë=èìÉ=
áåíÉêîÉåÅáµå=êÉä~Åáçå~Ç~ë=Åçå=ä~=~ÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ= ëÉé~ê~å=~=íçÇ~ë=ä~ë=éëáÅçäçÖí~ëI=íçÇ~ë=ëÉ=êÉÅçåçÅÉå=
äçë=ëÉêÉë=Üìã~åçë=Éå=äçë=Å~ãéçë=ÇÉ=ä~=ë~äìÇI= áåáÅá~äãÉåíÉ=ó=é~êíÉå=Éå=ìå=éêáåÅáéáç=ÇÉ=ä~ë=éê•ÅíáJ
ä~=ÉÇìÅ~Åáµå=ó=ä~ë=çêÖ~åáò~ÅáçåÉëK Å~ë=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçK=jÉ=éêçéçåÖç=í~ãÄá¨å=
ãçëíê~ê= èìÉ= ä~= ÅçåÑìëáµå= Éå= éëáÅçäçÖí~= éêçîáÉåÉ=
bëí~ë=Åì~íêç=Ñçêã~ë=ÇÉ=Å~ê~ÅíÉêáò~ê=~=ä~=éëáÅçäçÖí~= ÇÉ=èìÉ=äçë=ÅçåÅÉéíçë=èìÉ=ìíáäáò~=éÉêíÉåÉÅÉå=~=íêÉë=
ÇáÉêçå= äìÖ~ê= ~ä= ÇÉë~êêçääç= ÇÉ= Çáëíáåí~ë= ÇáëÅáéäáå~ë= åáîÉäÉë= ÇÉ= ÑìåÅáçå~äáÇ~Ç= Å~íÉÖçêá~ä= ÇáëíáåíçëW= Éä=
êÉ~äÉë=Eåç=åçãáå~äÉëFI=Åçå=ëìéìÉëíçë=ó=Ñçêã~ë=î~J äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçI=ä~=Üáëíçêá~=å~íìê~ä=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=
êá~Ç~ë=ÇÉ=ÅçåÅÉÄáê=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÇÉ=äç= çêÇáå~êáçI= ó= ä~= ~Äëíê~ÅÅáµå= ÇÉ= ÅçåÅÉéíçë= êÉëéÉÅíç=
“éëáÅçäµÖáÅçÒI=ÅçåÅÉéÅáçåÉë=ÇáîÉêÖÉåíÉë=ÇÉä=ã¨íçJ ÇÉ= ä~ë= éê•ÅíáÅ~ë= ÇÉä= äÉåÖì~àÉ= çêÇáå~êáçK= jÉ= éêçJ
Çç=~éêçéá~Çç=é~ê~=äçë=ãúäíáéäÉë=çÄàÉíçë=ÇÉ=ÅçåçJ éçåÖç=ãçëíê~ê=èìÉI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉ=ÇáëíáåÖ~å=äçë=
ÅáãáÉåíç= éä~åíÉ~ÇçëI= É= áãéäáÅ~ÅáçåÉë= ó= éêçéìÉëJ ìåáîÉêëçë=äµÖáÅçë=ó=ÉãéíêáÅçë=ÇÉ=Éëíçë=íêÉë=åáîÉäÉëI=
í~ë=Çáëíáåí~ë=ëçÄêÉ=ä~=~éäáÅ~Åáµå=ÇÉä=ÅçåçÅáãáÉåíç= ó=ëìë=ÉñíÉåëáçåÉë=~=ä~ë=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ãìäíá=É=áåíÉêJ
éëáÅçäµÖáÅç=Éå=ä~=îáÇ~=ëçÅá~äK=kç=ëçêéêÉåÇÉ=èìÉ=ä~= ÇáëÅáéäáå~êá~ëI=åç=ëÉ=éìÉÇÉ=éä~åíÉ~ê=ìå=éêçÖê~ã~=
ÅçåÑìëáµå= ÅçåÅÉéíì~ä= ó= ä~= áåÅçåãÉåëìê~ÄáäáÇ~Ç= ÇÉ=áåîÉëíáÖ~Åáµå=ÅçÜÉêÉåíÉ=ÇÉ=äçë=ÑÉåµãÉåçë=éëáJ
ÇÉ= ä~ë= éê•ÅíáÅ~ë= êÉ~äÉë= ëÉ~= äç= èìÉ= ãÉàçê= ÇÉëÅêáÄÉ= ÅçäµÖáÅçëK= cáå~äãÉåíÉI= Éë= ãá= áåíÉåÅáµå= ãçëíê~ê=
ä~=ÅçÉñáëíÉåÅá~=ÇÉ=ÇáëÅáéäáå~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë=~ãé~ê~Ç~ë= ä~ë=êìí~ë=ÇÉ=~ÅÅÉëç=ÄáÇáêÉÅÅáçå~äÉë=ÉåíêÉ=Éëíçë=ÇáëJ
Ä~àç=Éä=ãáëãç=åçãÄêÉ=ÇÉ=}éëáÅçäçÖí~…=EtáííÖÉåëJ íáåíçë=åáîÉäÉë=ÇÉ=áÇÉåíáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=äç=éëáÅçäµÖáÅçK=
íÉáåI= NVRPFK= i~ë= Çáëíáåí~ë= éëáÅçäçÖí~ë= ÇáÑáÉêÉå= Éå= `çå= Éä= çÄàÉíç= ÇÉ= ÑìåÇ~ãÉåí~ê= ãáë= ~êÖìãÉåíçëI=
ëì=ÅçåÅÉéÅáµå=ÇÉ=èì¨=Éë=äç=éëáÅçäµÖáÅçI=Éå=ŵãç=ëÉ= Éñ~ãáå~ê¨=áåáÅá~äãÉåíÉ=ä~=Üáëíçêá~=ó=çêíÖÉåÉë=ÇÉ=ä~=
ÉëíìÇá~I=ó=é~ê~=èì¨=ó=é~ê~=èìá¨å=ëÉ=~éäáÅ~=ÉëÉ=ÅçåçJ ~ãÄáÖüÉÇ~Ç= ó= ÅçåÑìëáµå= ÅçåÅÉéíì~ä= èìÉ= Ççãáå~=
ÅáãáÉåíçK=kç=Éë=ÅçêêÉÅíçI=éçê=ÅçåëáÖìáÉåíÉI=Ü~Ää~ê= ~ä=éêçóÉÅíç=ÇÉ=ìå~=ÅáÉåÅá~=ÇÉ=äç=éëáÅçäµÖáÅçK
~ÅÉêÅ~=ÇÉ=“ä~Ò=éëáÅçäçÖí~I=~äìÇáÉåÇç=~=ìå~=ÇáëÅáéäáJ
å~= áÇÉ~ä= Åçå= éêçéµëáíçëI= ãÉÇáçë= ó= ÑáåÉë= éêÉÅáëçë= La génesis del mito
Åçãé~êíáÇçë=éçê=íçÇçë=~èìÉääçë=èìÉ=ä~=éê~ÅíáÅ~åK= i~=éêáãÉê~=Ñçêãìä~Åáµå=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~=Åçãç=ìå~=
bå= ëÉåíáÇç= ÉëíêáÅíçI= ÇÉÄÉêí~ãçë= Ü~Ää~ê= ÇÉ= “ä~ë= ÇáëÅáéäáå~=ÇÉ=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÉãéíêáÅ~=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=
éëáÅçäçÖí~ëÒI= ~ÅÉéí~åÇç= ëìë= ÇáÑÉêÉåÅá~ë= áêêÉÅçåÅáJ Éå=äçë=qê~í~Ççë=^ÅÉêÅ~=ÇÉä=^äã~=éçê=^êáëíµíÉäÉë=
äá~ÄäÉë=Éå=Åì~åíç=~=çÄàÉíçI=ã¨íçÇç=ó=~éäáÅ~ÅáçåÉë= ENVTU=Jíê~ÇìÅÅáµå=Éëé~¥çä~FK=bå=ÇáÅÜçë=íê~í~ÇçëI=
ÇÉä= ÅçåçÅáãáÉåíç= EoáÄÉëI= OMMMFK= i~= ~ëí= ää~ã~Ç~= ^êáëíµíÉäÉë= éêçéìëç= ~ä= ~äã~= Åçãç= Éä= ÅçåÅÉéíç=
éëáÅçäçÖí~= ÅçåëíáíìóÉI= Éå= êÉ~äáÇ~ÇI= ìå= éäìê~äáëãç= ÅÉåíê~ä=ÇÉ=äç=èìÉ=~Üçê~=ää~ã~ãçë=éëáÅçäçÖí~I=éÉêç=
ÇáëÅáéäáå~ê=åç=êÉÅçåçÅáÇçI=Åìó~=Ñçêã~=ÇÉ=ÉñáëíÉåJ ÇáÅÜç= ÅçåÅÉéíç= íÉåí~= éçÅç= èìÉ= îÉê= Åçå= ä~= ~éêçJ
Åá~=Éë=Éä=ãáíç=ÇÉ=ìå~=ÇáëÅáéäáå~=ìåáÑáÅ~Ç~=ää~ã~Ç~= éá~Åáµå= Çì~äáëí~= èìÉ= íìîç= äìÖ~êI= éçëíÉêáçêãÉåíÉI=
éëáÅçäçÖí~K=i~=ÅçåÑìëáµå=ÅçåÅÉéíì~ä=ó=ä~=áãéêÉÅáJ Åçå=ä~=Ççãáå~Åáµå=áÇÉçäµÖáÅ~=ÇÉä=éÉåë~ãáÉåíç=àìJ
ëáµå=ÇÉ=ëìë=çÄàÉíáîçë=ó=äíãáíÉë=Éë=Éä=ãçÇç=ÇÉ=îáÇ~= ÇÉçJÅêáëíá~åç=Éå=ä~=Åìäíìê~=ÇÉ=lÅÅáÇÉåíÉ=Eh~åíçêI=
èìÉ=ÉëíÉ=ãáíç=áãéçåÉ=~=ëìë=éê~ÅíáÅ~åíÉëI=Éå=Éä=èìÉ= NVSPFK=bä=~äã~=é~ê~=^êáëíµíÉäÉë=åç=Åçåëíáíìí~=ìå~=
Å~Ç~=éëáÅçäçÖí~=êÉÅä~ã~I=ÇÉ=ìå=ãçÇç=ì=çíêçI=ä~=äÉJ ÉåíáÇ~Ç=ç=ëìëí~åÅá~=Çáëíáåí~=ÇÉä=ÅìÉêéç=èìÉ=íÉåí~=
ÖáíáãáÇ~Ç=ÉñÅäìëáî~=ÇÉä=åçãÄêÉ=Åçãé~êíáÇçK îáÇ~= EèìÉ= ëÉ= ÖÉåÉê~Ä~I= ëÉ= åìíêí~= ó= ëÉ= Åçêêçãéí~F=
i~= Å~ê~ÅíÉêáò~Åáµå= ÇÉ= ä~= éëáÅçäçÖí~= Åçãç= ìå~= óI=éçê=ÅçåëáÖìáÉåíÉI=åç=éçÇí~=éÉåë~êëÉ=Éå=ìå=~äã~=
ÅáÉåÅá~=Ä•ëáÅ~I=Éë=ÇÉÅáêI=Åçãç=ìå~=ÅáÉåÅá~=ÉñéÉêáJ èìÉ= Ü~Äáí~ê~= Éå= ìå= ÅìÉêéçK= m~ê~= ^êáëíµíÉäÉëI= Éä=
ãÉåí~ä=Åçå=ìå=ÜçêáòçåíÉ=ÉãéíêáÅç=éÉêÑÉÅí~ãÉåíÉ= ~äã~=Éê~=ëáÉãéêÉ=Éä=~äã~=ÇÉ=ìå=ÅìÉêéçK=kç=Ü~Äí~=
ÇÉäáãáí~ÇçI= åç= ëµäç= ÇÉéÉåÇÉ= ÇÉ= ä~= Ñçêãìä~Åáµå= ~äã~ë= Åçãç= ÉåíáÇ~ÇÉë= é~êíáÅìä~êÉë= áåÇÉéÉåÇáÉåJ
ÅçåëÉåëì~Ç~=ÇÉ=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÅçãJ íÉë=ÇÉ=äçë=ÅìÉêéçë=é~êíáÅìä~êÉëI=åá=í~ãéçÅç=Éñáëíí~=
é~íáÄäÉ= Åçå= äçë= ÅêáíÉêáçë= ó= ãçÇçë= Éå= èìÉ= çéÉê~å= ìå= ~äã~= ÖÉå¨êáÅ~= ç= ìåáîÉêë~ä= Åçãé~êíáÇ~= éçê= äçë=
ä~ë=ÇÉã•ë=ÅáÉåÅá~ëI=ëáåç=èìÉ=~ÇÉã•ë=êÉèìáÉêÉ=èìÉ= Çáëíáåíçë=ÅìÉêéçë=é~êíáÅìä~êÉëK=m~ê~=^êáëíµíÉäÉëI=Éä=
ÇáÅÜç= çÄàÉíç= ÇÉ= ÅçåçÅáãáÉåíç= åç= ëÉ= óìñí~éçåÖ~= ~äã~=Åçãç=ÉåíÉäÉèìá~=ÇÉ=ìå=ÅìÉêéç=é~êíáÅìä~êI=Éê~=
ç=ëÉ~=êÉÇìÅíáÄäÉ=~=äçë=çÄàÉíçë=ÇÉ=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÇÉ= Éä= Åçåàìåíç= ÇÉ= éçíÉåÅá~ë= ÇÉ= ÇáÅÜç= ÅìÉêéç= ÜÉÅÜ~ë=

8 Revista Mexicana de Investigación en Psicología


EMILIO RIBES-IÑESTA

~ÅíçK= aÉëÇÉ= Éëí~= éÉêëéÉÅíáî~I= Éä= ~äã~I= Åçãç= ÅçåJ ÇÉ=ÇáÅÜ~=ÉåíáÇ~Ç=Éëéáêáíì~ä=Éê~=éêìÉÄ~=ÇÉ=ä~=ÉñáëJ


ÅÉéíçI=ëÉ=~éäáÅ~Ä~=~=ä~=ÇÉëÅêáéÅáµå=ÇÉ=äçë=Çáëíáåíçë= íÉåÅá~= ÇÉ= aáçë= ó= ÇÉ= ëì= éÉêÑÉÅÅáµåI= ó= Åçå= Éääç= ëÉ=
íáéçë=ÇÉ=çêÖ~åáò~Åáµå=ÇÉä=ãçîáãáÉåíç=ÇÉ=äçë=ÅìÉêJ Ö~ê~åíáò~Ä~=ä~=îÉêÇ~Ç=ÇÉä=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÉãéíêáÅç=
éçë=îáîçë=Åçãç=éçíÉåÅá~ë=Éå=~Åíç=ÑêÉåíÉ=~=çíê~ë=ÉåJ Üìã~åç=Åçãç=ÅçåçÅáãáÉåíç=éçê=êÉÑäÉñáµå=ÇÉ=ÇáJ
íáÇ~ÇÉëI=çÄàÉíçë=ì=çêÖ~åáëãçëK=bå=çíê~ë=é~ä~Äê~ëI= ÅÜ~=äìò=å~íìê~ä=áåíÉêáçêK=aÉëÅ~êíÉë=Éä~Äçêµ=ä~=~êÖìJ
Éä=~äã~=Åçåëíáíìí~=~äÖç=èìÉ=ëÉ=éêÉÇáÅ~Ä~=ëçÄêÉ=äçë= ãÉåí~Åáµå=ó=Éä=ã¨íçÇç=èìÉ=ÑìåÇ~ãÉåíµ=ä~=åìÉî~=
ÅìÉêéçë=îáîçë=é~êíáÅìä~êÉëK ÅáÉåÅá~=éçëêÉå~ÅÉåíáëí~K=bå=bä=aáëÅìêëç=ÇÉä=j¨íçÇç=
fi`µãç=ëÉ=Çáëíçêëáçåµ=Éëí~=ÅçåÅÉéÅáµå=ÇÉä=~äã~= ÉñéêÉëµ=èìÉW
Éå=ä~=ÇÉ=ìå~=~ÅíáîáÇ~ÇI=éêçÅÉëç=ç=ÉåíáÇ~Ç=ãÉåí~äÉë=
èìÉ=íáÉåÉå=äìÖ~ê=Éå=Éä=ÅìÉêéçI=éÉêç=èìÉ=ëçå=ÇáëíáåJ “KKK=aáçë=Éë=Éä=Öê~å=äÉÖáëä~ÇçêI=ó=éçê=Éëç=å~ÇáÉ=ã•ë=
í~ë=ÇÉ=ëìë=~ÅÅáçåÉë=ó=~=ä~=îÉò=ëçå=Å~ìë~=ÇÉ=Éää~ë\ èìÉ= ¨ä= éìÉÇÉ= Éëí~ÄäÉÅÉê= éêÉÅÉéíçëKKK= aáçë= åçë= Ü~=
bë=áåÇìÇ~ÄäÉ=èìÉ=Éä=~äã~=ëÉ=ÇÉëå~íìê~äáòµI=Åçãç= Ç~Çç=ìå~=äìò=å~íìê~ä=é~ê~=ÇáëíáåÖìáê=äç=îÉêÇ~J
çÄàÉíç=ÇÉ=ÉëíìÇáç=ÅáÉåííÑáÅçI=Åçå=ä~=ÅçåëçäáÇ~Åáµå= ÇÉêç=ÇÉ=äç=Ñ~äëçKKK=q~å=ÅáÉêí~=Éë=ä~=ÉñáëíÉåÅá~=ÇÉä=
ÇÉä= éÉåë~ãáÉåíç= àìÇÉçÅêáëíá~åç= Åçãç= áÇÉçäçÖí~= pÉê= éÉêÑÉÅíç= Åçãç= ìå~= ÇÉãçëíê~Åáµå= ÖÉçã¨íêáÅ~=
ÜÉÖÉãµåáÅ~=ÇÉ=lÅÅáÇÉåíÉK=bä=~äã~=êÉÅìéÉêµ=ãìJ ó=~úå=ã•ë=ÉîáÇÉåíÉ=ä~=éêáãÉê~=èìÉ=ä~=ëÉÖìåÇ~ÒI=
ÅÜ~ë=ÇÉ=ä~ë=Å~ê~ÅíÉêíëíáÅ~ë=èìÉ=éçëÉí~=éêÉîá~ãÉåíÉ= EééK=NOINV=ó=OPFK
Éå=Éä=éÉåë~ãáÉåíç=ãíëíáÅç=éáí~ÖµêáÅç=ó=ãÉÇá~åíÉ=
ìå= ëáëíÉã•íáÅç= íê~Ä~àç= ÇÉ= ÇÉëÅçåíÉñíì~äáò~ÅáµåI= fi^= èì¨= ëÉ= êÉÑÉêí~= aÉëÅ~êíÉë= Åçå= Éëí~ë= ~Ñáêã~ÅáçJ
ÇÉÑçêã~Åáµå= ó= Ñê~ÅÅáçå~ãáÉåíç= ÇÉ= ä~= çÄê~= ~êáëJ åÉë\=aÉëÅ~êíÉë=áåíÉåí~Ä~=ÑìåÇ~ãÉåí~ê=ìå=ã¨íçÇç=
íçí¨äáÅ~I=Éä=ÅçåÅÉéíç=ÇÉ=~äã~=ÑìÉ=ÇÉëéçà~Çç=ÇÉ=ëì= ÇÉä=ÅçåçÅáãáÉåíç=Åçãé~íáÄäÉ=Åçå=Éä=ÅçåÅÉéíç=ÇÉ=
ëáÖåáÑáÅ~Çç=å~íìê~äáëí~=ó=ëÉ=áåÅçêéçêµ=~=ä~=ÑáäçëçÑí~= sÉêÇ~Ç=aáîáå~K=m~ê~=ÉääçI=êÉÅìêêáµ=~=ìå~=~êÖìãÉåJ
íÉçäµÖáÅ~=ÇÉ=ä~=é~íêíëíáÅ~=ó=ä~=ÉëÅçä•ëíáÅ~K=`çå=p~å= í~Åáµå= çåíçäµÖáÅ~= ÇÉä= ÅçåçÅáãáÉåíç= Éå= ä~= èìÉ= ä~=
^åëÉäãçI=Éä=~äã~=~Çèìáêáµ=ä~=Å~íÉÖçêí~=ÇÉ=ëìëí~åJ êÉîÉä~Åáµå=ëÉ=Ç~Ä~=Åçãç=ìå=éêçÅÉëç=ÉñÅäìëáî~ãÉåJ
Åá~=Çáëíáåí~=ÇÉ=ä~=ã~íÉêá~I=ó=Åçå=p~å=^ÖìëííåI=Éë~= íÉ=ê~Åáçå~äK=i~=îÉêÇ~ÇI=Åçãç=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÇÉÄí~=
~äã~I=ëìëí~åÅá~=Éëéáêáíì~äI=Çáëíáåí~=É=áåÇÉéÉåÇáÉåíÉ= áÖì~ä~êëÉI=Éå=éêáåÅáéáçI=Åçå=ä~=áÇÉ~=ÇÉ=éÉêÑÉÅÅáµåK=
ÇÉä=ÅìÉêéçI=ÑìÉ=Å~ìë~=éêáãÉê~=ÇÉä=ÅìÉêéç=Éå=í~åíç= aáçë= Éë=ä~=éÉêÑÉÅÅáµå= óI=Éå=Éë~=ãÉÇáÇ~I=ëì=ÅçåçJ
èìÉ= äÉ= çíçêÖ~Ä~= ä~= îáÇ~K= ^ä= ~Ä~åÇçå~ê= Éä= ~äã~= Éä= ÅáãáÉåíç=Åçãç=áÇÉ~=Éë=îÉêÇ~ÇÉêçI=éìÉë=Åçãç=ÅçJ
ÅìÉêéçI=¨ëíÉ=ëÉ=Åçêêçãéí~K=bä=~äã~=ëÉ=ÅçåîÉêíí~=~ëí= åçÅáãáÉåíç=ê~Åáçå~ä=Éë=~äÖç=ÅçåÅÉÄáÇç=ÇÉ=ã~åÉê~=
Éå=ìå~=ëìëí~åÅá~=éêçîÉåáÉåíÉ=ÇÉ=aáçë=ó=èìÉ=Åçå=ä~= Åä~ê~=ó=Çáëíáåí~K=i~ë=îÉêÇ~ÇÉë=ê~Åáçå~äÉë=áåáÅá~äÉëI=
ãìÉêíÉ=íê~åëãáÖê~Ä~=Ü~Åá~=aáçë=åìÉî~ãÉåíÉK=içë= “ä~ë=áÇÉ~ë=ÇÉ=aáçë=ó=ÇÉä=~äã~I=åìåÅ~=Ü~å=é~ë~Çç=éçê=äçë=
ëÉåíáÇçëI=éÉêíÉåÉÅáÉåíÉë=~ä=ÅìÉêéç=Åçãç=ëìëí~åÅá~= ëÉåíáÇçëÒ=EáÄíÇKI=éK=OPF=~Ñáêã~Ä~=aÉëÅ~êíÉëK
ã~íÉêá~äI=ãçêí~å=Åçå=Éä=ÅìÉêéçK=bä=~äã~=éçëÉí~=ä~= m~êíáÉåÇç=ÇÉä=ÜÉÅÜç=ÇÉ=èìÉ=äçë=~åáã~äÉë=Å~êÉJ
Ñ~Åìäí~Ç=ÇÉ=ä~=ê~òµå=ó=Éä=ÅçåçÅáãáÉåíçI=èìÉ=Éå=Éä= Åí~å=ÇÉ=ä~ë=áÇÉ~ë=ÇÉ=aáçë=ó=ÇÉ=ä~=éÉêÑÉÅÅáµåI=aÉëJ
Å~ëç=ÇÉä=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÇÉ=äç=Çáîáåç=ëÉ=Ç~Ä~=Åçãç= Å~êíÉë=~ÅÉéí~Ä~=ä~=å~íìê~äÉò~=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=ÇÉä=~äã~=
êÉîÉä~ÅáµåK= ÇÉ= äçë= ~åáã~äÉë= êÉëéÉÅíç= ÇÉ= ä~= ÇÉ= äçë= ÜçãÄêÉëK=
^ä=~ÇîÉåáê=Éä=oÉå~ÅáãáÉåíçI=Åçå=ä~=ÉñÅÉéÅáµå= jáÉåíê~ë= èìÉ= ä~= ÇÉ= äçë= éêáãÉêçë= Éê~= ëçä~ãÉåíÉ=
ÇÉ= ^îÉêêçÉë= ó= j~áãµåáÇÉë= Éå= Éä= ëáÖäç= uff= Éå= ëÉåëáíáî~I=ä~=ÇÉä=ÜçãÄêÉ=Éê~=ê~Åáçå~äK=i~=áãéÉêÑÉÅJ
`µêÇçÄ~I= ä~= íÉåÇÉåÅá~= ÇÉä= éÉåë~ãáÉåíç= áåáÅá~Ç~= Åáµå=ÇÉä=ÜçãÄêÉ=ê~ÇáÅ~Ä~=Éå=èìÉ=Éê~=ìå=ëÉê=ÅçãJ
Åçå= ä~= é~íêíëíáÅ~= Åìäãáåµ= Éå= ä~= ÅçåëçäáÇ~Åáµå= ÇÉ= éìÉëíç=éçê=ÅìÉêéç=ó=~äã~I=ãáÉåíê~ë=èìÉ=aáçë=Éê~=
ìå~= éëáÅçäçÖí~= Çì~äáëí~= ó= íê~ëÅÉåÇÉåí~äK= ^= é~êíáê= ëµäç=ÉëéíêáíìK=i~=o~òµåI=Åçãç=ÉëéíêáíìI=Éê~=äç=èìÉ=
ÇÉä= oÉå~ÅáãáÉåíç= ëìêÖáµ= ä~= åÉÅÉëáÇ~Ç= ÇÉ= ëÉé~ê~ê= áÇÉåíáÑáÅ~Ä~=é~êÅá~äãÉåíÉ=~ä=ÜçãÄêÉ=Åçå=ä~=ÇáîáåáJ
~= ä~= ÅáÉåÅá~I= Åçãç= ãçÇç= ÇÉ= ÅçåçÅáãáÉåíçI= ÇÉ= ä~= Ç~Ç=óI=éçê=ÉääçI=áÇÉåíáÑáÅ~åÇç=~ä=Éëéíêáíì=Åçå=ä~=ÑçêJ
íÉçäçÖí~=Åçãç=ÇçÅíêáå~=ÇÉä=ëÉêK=bëíç=çÄäáÖµ=~=äçë= ã~=ó=~=äç=ã~íÉêá~ä=Åçå=äç=ëÉåëáÄäÉI=Éä=ÅçåçÅáãáÉåíç=
éÉåë~ÇçêÉë= ÇÉä= oÉå~ÅáãáÉåíçI= ó= ~= äçë= èìÉ= äÉë= ëáJ îÉêÇ~ÇÉêç=ëµäç=éçÇí~=çÄíÉåÉêëÉ=~=é~êíáê=ÇÉ=ä~=ÇÉJ
ÖìáÉêçåI= ~= ÑìåÇ~ãÉåí~ê= äçë= ÅêáíÉêáçë= ÇÉ= îÉêÇ~Ç= ó= ÇìÅÅáµåI=Åçãç=êÉÖä~=Ä~ë~Ç~=Éå=ä~ë=Ñçêã~ë=ó=åç=Éå=
ÅÉêíÉò~=ÇÉä=ÅçåçÅáãáÉåíç=Éå=ä~=ÉñáëíÉåÅá~=ÇÉ=ìå~= äçë=ÅçåíÉåáÇçë=ëÉåëáÄäÉë=ÇÉ=äçë=çÄàÉíçëK=i~=ÇÉÇìÅJ
ÉåíáÇ~Ç= Éëéáêáíì~ä= Éå= Éä= ÜçãÄêÉ= Eä~= ãÉåíÉ= ç= ê~J ÅáµåI=ëáÉåÇç=Éä=ã¨íçÇç=ÇÉ=ä~=ÖÉçãÉíêí~I=éêçÅìê~Ä~=
òµåF=èìÉI=~=ä~=ã~åÉê~=ÇÉ=ìå~=äìò=å~íìê~ä=áåíÉêáçêI= Éä= ÅêáíÉêáç= ê~Åáçå~ä= éçê= ÉñÅÉäÉåÅá~W= ä~= ÇÉãçëíê~J
éÉêãáíí~=Éä=ÇáëÅÉêåáãáÉåíç=ÅçêêÉÅíçK=i~=çéÉê~Åáµå= ÅáµåK=i~=ÇÉÇìÅÅáµåI=Éå=í~åíç=ã¨íçÇç=ÖÉçã¨íêáÅçI=

Vol. 1, N.o 2, 2009 9


ARTÍCULO OBJETIVO: PSICOLOGÍA COMO CIENCIA BÁSICA

ëÉ= ÑìåÇ~ãÉåí~Ä~= Éå= ä~ë= Ñçêã~ë= éìê~ë= èìÉI= ÇÉëÇÉ= íçë= ÇÉ= äçë= ÅìÉêéçë= ~åáã~ÇçëI= áåÅäìóÉåÇç= Éä= ÇÉä=
Éä=éìåíç=ÇÉ=îáëí~=ÇÉ=ä~=o~òµåI=Åçåëíáíìí~å=äç=ã•ë= ÜçãÄêÉK=páå=ÉãÄ~êÖçI=Éå=Éä=Å~ëç=ÇÉä=ÜçãÄêÉI=ä~=
Åä~êç=ó=ÇáëíáåíçK=^úå=Åì~åÇç=ìå=íêá•åÖìäç=éìÇáÉê~= ÉñáëíÉåÅá~= ÇÉä= ~äã~= Åçãç= ìå~= ëìëí~åÅá~= Çáëíáåí~=
åç=Éñáëíáê=Éå=ä~=å~íìê~äÉò~I=ä~=íêá~åÖìä~êáÇ~Ç=ÇÉ=ìå= ó= ~ìíµåçã~= ÇÉä= ÅìÉêéç= åç= éçÇí~= ÉñéäáÅ~êëÉ= Åçå=
íêá•åÖìäç= Éê~= ~äÖç= ÅáÉêíç= É= áåÇìÇ~ÄäÉK= pì= ÅÉêíÉò~= Ä~ëÉ= Éå= äçë= éêáåÅáéáçë= ÇÉ= ä~= ãÉÅ•åáÅ~K= m~ê~= ÉëíÉ=
Éê~=ëµäç=Åçãé~ê~ÄäÉ=Åçå=ä~=ÇÉ=ä~=áÇÉ~=ÇÉ=aáçëK= Å~ëçI=aÉëÅ~êíÉë=ìíáäáòµ=ä~=ãÉí•Ñçê~=ÇÉ=ä~=µéíáÅ~K=bä=
~äã~I=Éå=ä~=ãÉÇáÇ~=Éå=èìÉ=Éê~=Åçãç=ìå~=äìò=áåJ
“KKKÉåëÉÖìáÇ~= åçí¨= èìÉ= ëá= óç= éÉåë~Ä~= èìÉ= íçÇç= íÉêå~I=êÉÑäÉñáçå~Ä~=ëçÄêÉ=ëìë=éêçéá~ë=áÇÉ~ë=ó=~èìÉJ
Éê~=Ñ~äëçI=óçI=èìÉ=éÉåë~Ä~I=ÇÉÄí~=ëÉê=~äÖìå~=Åçë~I= ää~ë=èìÉ=éêçîÉåí~å=ÇÉ=äçë=ëÉåíáÇçëK=^äã~=ó=ÅìÉêéç=
ÇÉÄí~= íÉãÉê= ~äÖìå~= êÉ~äáÇ~ÇX= ó= îáÉåÇç= èìÉ= Éëí~= çÄÉÇÉÅí~å=~=éêáåÅáéáçë=ÇáëíáåíçëK=i~=éêáãÉê~I=~=ä~ë=
îÉêÇ~ÇI=éáÉåëçI=äìÉÖç=ÉñáëíçI=Éê~=í~å=ÑáêãÉ=ó=ëÉÖìJ êÉÖä~ë=ÇÉ=ä~=ÇÉÇìÅÅáµå=ÖÉçã¨íêáÅ~=Éå=ä~=Ñçêã~=ÇÉ=
ê~=èìÉ=å~ÇáÉ=éçÇêí~=èìÉÄê~åí~ê=ëì=ÉîáÇÉåÅá~I=ä~= ìå= éêçÅÉëç= é~ê~µéíáÅç= EqìêÄ~óåÉI= NVTQFI= Éä= ëÉJ
êÉÅáÄí=ëáå=ÉëÅêúéìäç=~äÖìåç=Åçãç=Éä=éêáåÅáéáç=ÇÉ=ä~= ÖìåÇçI=~=äçë=éêáåÅáéáçë=ÇÉ=ä~=ãÉÅ•åáÅ~I=èìÉ=êÉÖí~å=
ÑáäçëçÑí~=èìÉ=ÄìëÅ~Ä~ÒI=EáÄíÇKI=éK=ONFK ~=íçÇçë=äçë=ÅìÉêéçë=ÇÉ=ä~=å~íìê~äÉò~K
bä= ~äã~= é~ê~= aÉëÅ~êíÉë= Éê~= ä~= ëìëí~åÅá~= ÅçÖJ
^éäáÅ~åÇç=Éëí~=êÉÖä~=~ä=éêçÄäÉã~=ÇÉ=ä~=éêçéá~=ÉñáëJ åçëÅÉåíÉI= ó~= ëÉ~= éçê= ãÉÇáç= ÇÉ= äçë= ëÉåíáÇçë= ç= ~=
íÉåÅá~I=aÉëÅ~êíÉë=ÅçåÅäìóµ=Éå=ä~=~ÅÉéí~Åáµå=ÇÉ=ä~= íê~î¨ë=ÇÉ=ëì=éêçéá~=êÉÑäÉñáµåK=bä=ÅìÉêéçI=Éå=Å~ãJ
ÉñáëíÉåÅá~= éêçéá~= ~= é~êíáê= ÇÉä= éÉåë~ãáÉåíç= Åçãç= ÄáçI=Éê~=ä~=ëìëí~åÅá~=îáåÅìä~Ç~=~=ä~=~ÅÅáµåI=~ä=ãçJ
ÇìÇ~=ó=Åçåëíáíìóµ=Éä=ÑìåÇ~ãÉåíç=é~ê~=~Ñáêã~ê=ä~= îáãáÉåíçK=aÉ=ÉëíÉ=ãçÇçI=Éä=ÜçãÄêÉ=ëÉ=ÉåÅçåíê~Ä~=
Çì~äáÇ~Ç=ÉëÉåÅá~ä=ÇÉä=ÜçãÄêÉ=ó=Åçåëíêìáê=Éä=Ä~ë~J Ñçêã~Çç=éçê=ìå~=ëìëí~åÅá~=ÅçÖåçëÅÉåíÉ=ó=ìå~=ëìëJ
ãÉåíç=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~=ÇÉ=åìÉëíêçë=Çí~ëW í~åÅá~=ãçîáÄäÉK=i~=áåíÉê~ÅÅáµå=ÉåíêÉ=Éä=~äã~=ó=Éä=
ÅìÉêéç= ÑìÉ= ä~= ~éçêí~Åáµå= é~êíáÅìä~ê= ÇÉ= aÉëÅ~êíÉë=
“bñ~ãáå¨= ~íÉåí~ãÉåíÉ= äç= èìÉ= Éê~= óçI= ó= îáÉåÇç= ~=ä~=êÉÑìåÇ~Åáµå=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~=Åçãç=ÇáëÅáéäáå~=
èìÉ=éçÇí~=áã~Öáå~ê=èìÉ=Å~êÉÅí~=ÇÉ=ÅìÉêéç=ó=èìÉ= ÉãéíêáÅ~K=i~=Ñçêã~=é~êíáÅìä~ê=ÇÉ=Éëí~=áåíÉê~ÅÅáµåI=
åç=Éñáëíí~=å~Ç~=Éå=èìÉ=ãá=ëÉê=ÉëíìîáÉê~I=éÉêç=èìÉ= ÇÉí~ää~Ç~=éêáåÅáé~äãÉåíÉ=Éå=Éä=qê~í~Çç=ÇÉä=ÜçãÄêÉ=
åç= éçÇí~= ÅçåÅÉÄáê= ãá= åç= ÉñáëíÉåÅá~I= éçêèìÉ= ãá= ó=Éå=Éä=qê~í~Çç=ÇÉ=ä~ë=é~ëáçåÉë=ÇÉä=~äã~I=Åçåëáëíáµ=Éå=
ãáëãç=éÉåë~ãáÉåíç=ÇÉ=ÇìÇ~ê=ÇÉ=íçÇç=Åçåëíáíìí~= ìå~=êÉä~Åáµå=é~ê~ãÉÅ•åáÅ~=ÉåíêÉ=Éä=~äã~=ó=Éä=ÅìÉêJ
ä~=éêìÉÄ~=ã•ë=ÉîáÇÉåíÉ=ÇÉ=èìÉ=óç=Éñáëíí~=JÅçãJ éçK=^ìå=Åì~åÇç=Éä=~äã~=åç=êÉëáÇí~=Éå=åá=êÉèìÉêí~=
éêÉåÇí=èìÉ=óç=Éê~=ìå~=ëìëí~åÅá~I=Åìó~=å~íìê~äÉò~= ÇÉä=ÅìÉêéç=é~ê~=ëì=ÉñáëíÉåÅá~I=áåíÉê~Åíì~Ä~=Åçå=¨ä=
ç=ÉëÉåÅá~=Éê~=~=ëì=îÉò=Éä=éÉåë~ãáÉåíçI=ëìëí~åÅá~= ~=íê~î¨ë=ÇÉ=ä~=Öä•åÇìä~=éáåÉ~ä=Éå=ÇçåÇÉI=Åçãç=îçJ
èìÉ=åç=åÉÅÉëáí~=åáåÖúå=äìÖ~ê=é~ê~=ëÉê=åá=ÇÉéÉåÇÉ= äìåí~Ç=ê~Åáçå~äI=éçÇêí~=~Åíáî~ê=~=äçë=Éëéíêáíìë=~åáJ
ÇÉ=åáåÖìå~=Åçë~=ã~íÉêá~ä=JÇÉ=ëìÉêíÉ=èìÉ=ÉëíÉ=óçJ=ç= ã~äÉë= ÇÉä= ÅìÉêéç= é~ê~= ÇáêáÖáê= ëìë= ãçîáãáÉåíçë= ó=
äç=èìÉ=Éë=äç=ãáëãçI=Éä=~äã~I=éçê=Éä=Åì~ä=ëçó=äç=èìÉ= Éå=ÇçåÇÉI=~=ëì=îÉòI=êÉÅáÄí~=äçë=áåÑäìàçë=ÇÉä=ÅìÉêéç=
ëçóI=Éë=ÉåíÉê~ãÉåíÉ=Çáëíáåíç=ÇÉä=ÅìÉêéç=ó=ã•ë=Ñ•Åáä= Éå=ä~=Ñçêã~=ÇÉ=é~ëáçåÉëK=bä=~äã~=ÅçåçÅí~=ÇáêÉÅí~J
ÇÉ=ÅçåçÅÉê=èìÉ=¨äÒI=EáÄíÇKI=éK=ONFK ãÉåíÉ=ó=éçÇí~I=ÇÉ=ã~åÉê~=é~ê~ãÉÅ•åáÅ~I=~ÑÉÅí~ê=äçë=
= ãçîáãáÉåíçë=ÇÉä=ÅìÉêéçK=^ëí=ëÉ=Åçåëíáíìóµ=Éä=jáíç=
aÉ= ~ÅìÉêÇç= Åçå= ÉëíÉ= ~êÖìãÉåíçI= aÉëÅ~êíÉë= åç= ÇÉä=c~åí~ëã~=Éå=ä~=j•èìáå~=EoóäÉI=NVQVFI=Åçå=ìå=
ëµäç=ÅçåÅáÄáµ= ~ä= ÜçãÄêÉ= Åçãç= ìå= ëÉê= Çì~äI= ëáåç= ÜçãÄêÉ= ÉëÅáåÇáÇç= Éå= ÅçåçÅáãáÉåíç= ó= ~ÅÅáµåI= ä~=
èìÉ=ëì=~äã~=JÉå=í~åíç=o~òµåJ=Åçåëíáíìí~=ëì=ÉëÉåJ ëìéìÉëí~ãÉåíÉ=ãçÇÉêå~=Çáîáëáµå=ÉåíêÉ=ÅçÖåáÅáµå=
Åá~K=bä=ÅìÉêéç=Éê~=ëÉÅìåÇ~êáç=ó=ã•ë=ÇáÑíÅáä=ÇÉ=ÅçJ ó=Åçãéçêí~ãáÉåíçK
åçÅÉêK=bä=óç=Éê~=Éä=~äã~=Éå=í~åíç=ê~òµåI=~äã~=èìÉ=
åç=êÉèìÉêí~=ÇÉä=ÅìÉêéç=é~ê~=ÉñáëíáêK=bå=ä~=ãÉÇáÇ~= La fenomenología de lo psicológico
Éå=èìÉ=“KKKä~ë=êÉÖä~ë=ÇÉ=ä~=ãÉÅ•åáÅ~=EèìÉF=ëçå=ä~ë= y las prácticas del lenguaje ordinario
ãáëã~ë=ÇÉ=ä~=å~íìê~äÉò~=EáÄíÇKI=éK=PMFI=aÉëÅ~êíÉë= ^ìåèìÉ=èìáò•=äç=èìÉ=ÇáÖ~=éìÉÇ~=ëçêéêÉåÇÉê=~=ìåçë=
ÅçåÅáÄáµ=Éä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉä=ÅìÉêéç=ÇÉä=ÜçãJ ó=Ü~ëí~=ÉëÅ~åÇ~äáò~ê=~=çíêçëI=ÅêÉç=èìÉ=Éä=éìåíç=ÇÉ=
ÄêÉ=ó=ÇÉ=äçë=~åáã~äÉë=Éå=Ñçêã~=~å•äçÖ~=~ä=ÇÉ=äçë= é~êíáÇ~=é~ê~=áÇÉåíáÑáÅ~ê=äç=éëáÅçäµÖáÅç=Åçãç=ÑÉåµJ
ÅìÉêéçë=ÅÉäÉëíÉë=É=áå~åáã~ÇçëK=i~=Å~ìë~äáÇ~Ç=ÉÑáJ ãÉåç=ëçå=ä~ë=éê•ÅíáÅ~ë=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáç=êÉJ
ÅáÉåíÉI=äµÖáÅ~=ëçÄêÉ=ä~=èìÉ=ëÉ=Åçåëíêìóµ=ä~=ãÉÅ•J ä~Åáçå~Ç~ë=Åçå=í¨êãáåçë=ó=ÉñéêÉëáçåÉë=“ãÉåí~äÉëÒK=
åáÅ~=êÉå~ÅÉåíáëí~I=Ç~Ä~=ÅìÉåí~=ÇÉ=äçë=ãçîáãáÉåJ páå=ÉãÄ~êÖçI=Éë=áãéçêí~åíÉ=~Åä~ê~ê=èìÉ=åç=ÅçåëáJ

10 Revista Mexicana de Investigación en Psicología


EMILIO RIBES-IÑESTA

ÇÉêç=èìÉ=äçë=í¨êãáåçë=ó=ÉñéêÉëáçåÉë=ãÉåí~äÉëI=í~ä= åÉë=íáÉåÉå=í~åíçë=ëÉåíáÇçë=ç=ëáÖåáÑáÅ~ÅáçåÉë=Åçãç=
Åçãç=çÅìêêÉå=Éå=Éä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçI=íÉåÖ~å=êÉJ ìëçë=Éå=ÅçåíÉñíç=ëÉ=éìÉÇ~å=áÇÉåíáÑáÅ~êK=
ä~Åáµå=~äÖìå~=Åçå=ÉåíáÇ~ÇÉë=áåçÄëÉêî~ÄäÉë=ç=íê~ëJ `ì~åÇç= ÇáÖç= èìÉ= ãÉ= ÇìÉäÉ= Éä= Éëíµã~ÖçI= åç=
ÅÉåÇÉåíÉëK= bä= ìëç= ÇÉ= äçë= í¨êãáåçë= ó= ÉñéêÉëáçåÉë= ìëç=ä~=é~ä~Äê~=“ÇçäÉêÒ=ÇÉ=ä~=ãáëã~=ã~åÉê~=Eó=éçê=
ãÉåí~äÉë=Éå=Éä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáç=ëáÉãéêÉ=ëÉ=êÉä~J ÅçåëáÖìáÉåíÉI= åç= ëáÖåáÑáÅ~= äç= ãáëãçF= èìÉ= Åì~åJ
Åáçå~I=ÉåíêÉ=çíê~ëI=Åçå=ÅáêÅìåëí~åÅá~ëI=íÉåÇÉåÅá~ëI= Çç=ÇáÖç=èìÉ=ãÉ=ÇìÉäÉ=Éä=Äçäëáääç=ç=èìÉ=ãÉ=ÇìÉäÉ=
ã~åÉê~ëI=éêçéÉåëáçåÉë=ó=êÉä~ÅáçåÉë=ÇÉ=ä~ë=éê•ÅíáÅ~ë= Ü~ÄÉê=ÇáÅÜç=äç=èìÉ=ÇáàÉK=`ì~åÇç=éáÉåëç=Éå=ŵãç=
ÇÉ= äçë= áåÇáîáÇìçë= Éå= ìå~= ëáíì~Åáµå= ÇÉíÉêãáå~Ç~= éçÇê¨=çêÖ~åáò~ê=ãá=Üçê~êáç=ä~=ëÉã~å~=éêµñáã~=åç=
EoóäÉI=NVQVX=j~äÅçãI=NVTNFK=fã~Öáå~êI=éÉåë~êI=êÉJ ëìéçåÖç= èìÉ= Ü~Öç= äç= ãáëãç= èìÉ= Åì~åÇç= éáÉåëç=
ÅçêÇ~êI=ê~òçå~ê=ó=ãìÅÜçë=çíêçë=í¨êãáåçëI=èìÉ=íáÉJ Éå= ŵãç= ÇáëÉ¥~ê= ìå= ÉñéÉêáãÉåíç= é~ê~= ëÉé~ê~ê= ä~=
åÉå=ëÉåíáÇç=ëµäç=Éå=Éä=ÅçåíÉñíç=ÇÉ=ÉñéêÉëáçåÉë=Éå= í~ë~=äçÅ~ä=ÇÉ=êÉÑçêò~ãáÉåíç=ÇÉ=ä~=í~ë~=ÇÉ=êÉëéìÉëJ
ëáíì~ÅáµåI=åç=ëáÖåáÑáÅ~å=~ÅíáîáÇ~ÇÉë=çÅìäí~ë=ç=ÉåíáJ í~=ÅçêêÉä~Åáçå~Ç~I=åá=í~ãéçÅç=íáÉåÉ=å~Ç~=èìÉ=îÉê=
Ç~ÇÉë=ãáëíÉêáçë~ëI=èìÉ=éçëÉÉãçëI=éÉêç=èìÉ=ëçãçë= Åçå=éÉåë~ê=Åì•åíç=ãÉ=Öìëí~êí~=îçäîÉê=~=îÉê=~=îáÉàçë=
áåÅ~é~ÅÉë=ÇÉ=áÇÉåíáÑáÅ~ê=EoáÄÉëI=OMMNFK=bëíçë=í¨êJ ~ãáÖçë=ÇÉ=ä~=àìîÉåíìÇK=`ì~åÇç=êÉÅìÉêÇç=èìÉ=íÉåÖç=
ãáåçë=ó=ëìë=ÉñéêÉëáçåÉë=ëµäç=ëáÖåáÑáÅ~å=äç=èìÉ=äçë= èìÉ=é~Ö~ê=ìå=~Äçåç=Ä~åÅ~êáç=Éå=ÇÉíÉêãáå~Ç~=ÑÉJ
~Åíçë=ÇÉä=èìÉ=Ü~Ää~=ó=äçë=èìÉ=ÉëÅìÅÜ~å=ÅçåëíáíìóÉå= ÅÜ~=åç=áåíÉêéêÉíç=èìÉ=çÅìêêÉ=äç=ãáëãç=èìÉ=Åì~åÇç=
Åçãç=éê•ÅíáÅ~ë=ÅçåíÉñíì~äáò~Ç~ë=éçê=ìå~=ëáíì~Åáµå= êÉÅìÉêÇç=Åçãç=ëÉ=ää~ã~Ä~=ìå=êÉëí~ìê~åíÉ=èìÉ=ãÉ=
EoáÄÉëI=NVVMFK=k~ÇáÉ=íê~í~=ÇÉ=~ëáê=ä~=áÇÉ~=èìÉ=Ç~=ÇÉ= ~Öê~ǵ= ãìÅÜç= Éå= iìÅ~I= ç= èìÉ= Åì~åÇç= êÉÅìÉêÇç=
îìÉäí~ë=Éå=ä~=Å~ÄÉò~=ÇÉ=~äÖìáÉåI=íê~í~=ÇÉ=Éñéêáãáê= ä~ë=í~Ää~ë=ÇÉ=ãìäíáéäáÅ~êI=ç=êÉÅìÉêÇç=ãá=åçãÄêÉI=ç=
ëì=äÉåÖì~=é~ê~=èìÉ=ë~äÖ~=ìå~=é~ä~Äê~I=ç=ÄáÉå=~ëáëíÉ= ÄáÉåI=êÉÅìÉêÇç=ìå=~êÖìãÉåíç=~ÅÉêÅ~=ÇÉ=ä~=áãéçëáJ
~ä=ÉåíáÉêêç=JáåÅäìëç=áã~Öáå~êáçJ=ÇÉä=~ãáÖç=ãìÉêíç= ÄáäáÇ~Ç=ÇÉ=ìå=äÉåÖì~àÉ=éêáî~ÇçK=aÉ=áÖì~ä=ãçÇçI=åç=
Éå=ìå=~ÅÅáÇÉåíÉ=~¨êÉç=Çìê~åíÉ=ìå=ëìÉ¥çK=q~ãéçÅç= áåÅìêêç=Éå=ÅçåÑìëáçåÉë=ÇÉ=äç=èìÉ=Ü~Öç=ó=ãÉ=çÅìJ
å~ÇáÉ=íáÉåÉ=ÑêÉåíÉ=~=ëìë=çàçë=ìå~=ÑáÉä=éÉäíÅìä~=ÇÉ=ìå~= êêÉ=Åì~åÇç=áã~Öáåç=èìÉ=éçÇêí~=é~ë~ê=Éå=ÉëíÉ=é~íë=
éä~ó~=ÇÉ=^Å~éìäÅç=Åì~åÇç=ëÉ=áã~Öáå~=Éëí~ê=~ääíI=ç= ëá= åçë= ÖçÄÉêå~ê~= ÖÉåíÉ= áåíÉäáÖÉåíÉ= ó= ÜçåÉëí~I= Éå=
íçã~=~å~äÖ¨ëáÅçë=é~ê~=é~äá~ê=Éä=Ççäçê=èìÉ=ëáÉåíÉ=éçê= Åçåíê~ëíÉ=Åì~åÇç=áã~Öáåç=èì¨=ãÉ=éìÉÇÉ=é~ë~ê=ëá=
ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=ìå=ëÉê=èìÉêáÇçK=`ì~åÇç=ìåç=ÇáÅÉ=èìÉ= ÉñéêÉëç=ãá=çéáåáµå=ÇÉ=ŵãç=ÇÉÄÉêí~=Åçãéçêí~êëÉ=
Éëí•=éÉåë~åÇç=åç=èìáÉêÉ=ÇÉÅáê=èìÉ=Éëí•=áåîçäìÅê~Çç= ìå=ÇÉíÉêãáå~Çç=ÑìåÅáçå~êáçI=ç=Åì~åÇç=áã~Öáåç=Éä=
Éå=ìå=íáéç=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~Ç=ÉëéÉÅá~ä=áÇÉåíáÑáÅ~ÄäÉ=Åçãç= ÇÉäÉáíÉ= èìÉ= ãÉ= éêçÇìÅÉ= ìå= ÇÉíÉêãáå~Çç= éä~íáääç=
éìÉÇÉ=ëÉê=íçÅ~ê=Éä=éá~åç=ç=àìÖ~ê=íÉåáëI=ó=Åì~åÇç=ëÉ= ~Åçãé~¥~Çç= ÇÉ= ÄìÉå= îáåç= Éå= ìå= êÉëí~ìê~åíÉ= ÇÉ=
~Ñáêã~=èìÉ=ëÉ=Ü~=éÉêÇáÇç=ä~=ãÉãçêá~=ÇÉ=~äÖçI=åç=ëÉ= _~êÅÉäçå~K=bå=íçÇçë=Éëíçë=ÉàÉãéäçëI=éÉåë~êI=êÉÅçêJ
ÅêÉÉ=èìÉ=ëÉ=Ü~=ÇÉà~Çç=ÇÉ=íÉåÉê=éçëÉëáµå=ÇÉ=~äÖç=èìÉ= Ç~êI=ÇçäÉê=É=áã~Öáå~ê=Ü~ÅÉå=êÉÑÉêÉåÅá~=~=ÉéáëçÇáçë=
Éëí~Ä~=ÇÉåíêç=ÇÉ=ìåç=ãáëãçK= ÇáÑÉêÉåíÉëI=~=ÅáêÅìåëí~åÅá~ë=Çáëíáåí~ë=óI=ÇÉ=åáåÖìå~=
i~=Å~ê~ÅíÉêíëíáÅ~=ÑìåÇ~ãÉåí~ä=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêJ ã~åÉê~I=ÇÉåçí~å=ç=ÇÉëÅêáÄÉå=ä~=çÅìêêÉåÅá~=ÇÉ=ìå~=
Çáå~êáç= Éë= ëì= ãìäíáîçÅáÇ~Ç= ç= éçäáëÉãá~K= i~ë= é~J ~ÅíáîáÇ~Ç=ÉëéÉÅá~ä=~ãé~ê~Ç~=éçê=ä~=ãáëã~=é~ä~Äê~I=
ä~Äê~ë= ~áëä~Ç~ë= éÉê= ëÉ= Å~êÉÅÉå= ÇÉ= ëáÖåáÑáÅ~ÇçK= i~ë= èìÉ=íáÉåÉ=Éå=Å~Ç~=ìëç=ëáÖåáÑáÅ~Ççë=ó=ÑìåÅáçåÉë=ÇáëJ
é~ä~Äê~ë=ëáÉãéêÉ=Ñçêã~å=é~êíÉ=ÇÉ=ÉñéêÉëáçåÉë=ó=Éë= íáåí~ëK=bëíç=åç=íáÉåÉ=å~Ç~=ÇÉ=Éñíê~¥çI=éìÉë=ä~ë=é~J
Éå= ä~ë= ÉñéêÉëáçåÉë= ç= Éå= ä~= éê•ÅíáÅ~ë= èìÉ= ä~ë= êÉãJ ä~Äê~ë=èìÉ=ëÉ=ìë~å=Éå=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=ãÉåí~äÉë=åç=
éä~ò~å=ó=~Åçãé~¥~å=Éå=ÇçåÇÉ=ä~ë=é~ä~Äê~ë=ÅçÄê~å= ëçå=í¨êãáåçë=í¨ÅåáÅçëK=pçå=í¨êãáåçë=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=
ëì=ëÉåíáÇç=éäÉåç=E^ìëíáåI=NVSOFK=i~ë=ÉñéêÉëáçåÉë= çêÇáå~êáç=èìÉ=ëÉ=ìë~å=ÇÉ=ã~åÉê~=î~êá~Ç~=Éå=Éä=ÅçåJ
ëçå=ëáÉãéêÉ=ÅçãéçåÉåíÉë=ÇÉ=ìå~=éê•ÅíáÅ~=ëçÅá~äI= íÉñíç=ÇÉ=ä~=éê•ÅíáÅ~=ÅçíáÇá~å~=ÇÉ=äçë=áåÇáîáÇìçë=êÉJ
ëáÉãéêÉ=çÅìêêÉå=Éå=ëáíì~Åáµå=ç=ÅçåíÉñíçI=ó=ëì=ëáÖJ ä~Åáçå•åÇçëÉ=Åçå=çíêçë=áåÇáîáÇìçë=ó=ëì=~ãÄáÉåíÉK=
åáÑáÅ~Çç=éêçîáÉåÉ=éêÉÅáë~ãÉåíÉ=ÇÉ=ëì=ìëç=Éå=ÅçåJ qçÇ~ë= ä~ë= ÉñéêÉëáçåÉë= ãÉåí~äÉë= ëçå= ÅçåëíáíìJ
íÉñíç=Éå=ìå=ãçãÉåíç=ÇÉíÉêãáå~Çç=ó=éçê=ìå~=ÅçJ óÉåíÉë=ÇÉ=äç=èìÉ=Ü~ÅÉ=ç=äÉ=ëìÅÉÇÉ=~=ìå=áåÇáîáÇìçK=
ãìåáÇ~Ç=äáåÖüíëíáÅ~=ÉëéÉÅíÑáÅ~K=iç=èìÉ=ä~ë=é~ä~Äê~ë= bë= Éå= ÉëíÉ= ëÉåíáÇç= èìÉ= éìÉÇÉ= ~Ñáêã~êëÉ= èìÉ= äç=
ó=ÉñéêÉëáçåÉë=ëçå=ÇÉéÉåÇÉ=ÇÉ=äç=èìÉ=ëÉ=Ü~Ö~=Åçå= éëáÅçäµÖáÅçI=Åçãç=ÑÉåµãÉåçI=çÅìêêÉ=ó=ëÉ=áÇÉåíáÑáJ
Éää~ë=ó=ãÉÇá~åíÉ=Éää~ë=Éå=ä~=éê•ÅíáÅ~=çêÇáå~êá~=ÉåíêÉ= Å~I=Éå=éêáåÅáéáçI=Éå=ä~=ÇáãÉåëáµå=ÇÉ=äç=áåÇáîáÇì~ä=
áåÇáîáÇìçëK=aÉ=~ääí=èìÉ=Éä=ëÉåíáÇç=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=åç= Üìã~åçI= ~úå= Åì~åÇç= ëÉ= ÉñíáÉåÇÉI= Åçå= ÅáÉêí~ë= äáJ
éìÉÇ~=~áëä~êëÉ=ÇÉ=ä~ë=éê•ÅíáÅ~ë=ó=ëáíì~ÅáçåÉë=Éå=èìÉ= ãáí~åíÉëI=~=çíê~ë=ÉëéÉÅáÉë=~åáã~äÉë=ç=~=ÅçäÉÅíáîçë=
çÅìêêÉå=Åçãç=ÑÉåµãÉåç=îáîçK=m~ä~Äê~ë=ó=ÉñéêÉëáçJ Üìã~åçëK=mçê=ÉääçI=~ìå=Åì~åÇç=ëÉ=ÇáÑáÉê~=Éå=ŵãç=

Vol. 1, N.o 2, 2009 11


ARTÍCULO OBJETIVO: PSICOLOGÍA COMO CIENCIA BÁSICA

ëÉ= ÅçåÅáÄÉ= ä~= å~íìê~äÉò~= ÇÉ= äç= éëáÅçäµÖáÅçI= Éå= ëì= içë= í¨êãáåçë= ó= ÉñéêÉëáçåÉë= ãÉåí~äÉë= åç= ëçå=
ÉëíêìÅíìê~=ó=Éå=ä~ë=ã~åÉê~ë=ÇÉ=éçÇÉê=ÅçåçÅÉêäçI=Éë= ÇÉëÅêáéÅáçåÉë=ÇÉ=ÉîÉåíçë=èìÉ=çÅìêêÉå=Éå=Éä=ãìåJ
áåÅìÉëíáçå~ÄäÉ=èìÉ=íçÇ~ë=ä~ë=éëáÅçäçÖí~ë=é~êíÉå=ÇÉä= Çç=áåíÉêáçêI=~ä=èìÉ=ëµäç=íáÉåÉ=~ÅÅÉëç=éêáîáäÉÖá~Çç=Éä=
êÉÅçåçÅáãáÉåíç= ÇÉ= äç= éëáÅçäµÖáÅç= Åçå= Ä~ëÉ= Éå= Éä= áåÇáîáÇìç=èìÉ=Ü~Ää~=Éå=éêáãÉê~=éÉêëçå~K=q~ãéçÅç=
ÅêáíÉêáç=ÇÉ=áåÇáîáÇì~äáÇ~Ç=èìÉ=ëÉ=ã~åáÑáÉëí~=Éå=ä~ë= ëçå=ÇÉëÅêáéÅáçåÉë=ç=êÉéçêíÉë=ÇÉ=ÉîÉåíçë=ó=~ÅÅáçåÉë=
ÉñéêÉëáçåÉë= èìÉ= áåÅäìóÉå= í¨êãáåçë= ãÉåí~äÉëK= iç= åç=çÄëÉêî~ÄäÉë=é~ê~=çíêçë=éçê=ëì=å~íìê~äÉò~=“ãÉåJ
éëáÅçäµÖáÅç=ëÉ=ÑìåÇ~ãÉåí~=Éå=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=éÉêJ í~äÒI=Éå=í~åíç=ÉñéÉêáÉåÅá~ë=éêáî~Ç~ëI=ç=éçê=çÅìêêáê=
ëçå~äÉë=êÉÑÉêáÇ~ë=~=ìå=“óçÒI=ó=éçê=~å~äçÖí~=~=äçë=“íúÒ= ÇÉåíêç=ÇÉ=ìå=ÅìÉêéç=çé~Åç=~=ä~ë=ãáê~Ç~ë=ó=çíÇçë=
ó=~=äçë=“¨äÒ=ç=“Éää~ÒI=~ìåèìÉ=Éëíçë=í¨êãáåçëI=ÑìÉê~=ÇÉ= ÇÉ=íÉêÅÉêçë=EoáÄÉëI=OMMQ~FK=
ìå=ÅçåíÉñíç=ëáíì~Åáçå~ä=é~êíáÅìä~êI=åç=ëçå=ã•ë=èìÉ= içë= í¨êãáåçë= ó= ÉñéêÉëáçåÉë= ãÉåí~äÉëI= Åçãç=
~Äëíê~ÅÅáçåÉë=ÇÉ=ëáëíÉã~ë=ÇÉ=êÉÑÉêÉåÅá~=áåÇáîáÇì~äK= áåíÉÖê~åíÉë= áåÇáëçäìÄäÉë= ÇÉ= éê•ÅíáÅ~ë= áåíÉêáåÇáîáJ
i~=ã~íÉêá~=ÅêìÇ~=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~=êÉëáÇÉ=Éå=ä~=Ä~ëÉ= Çì~äÉë=Éå=ä~=Ñçêã~=ÇÉ=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçI=ÅçåëíáíìJ
ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáç=ó=ÇÉ=ä~ë=éê•ÅíáÅ~ë=áåÇáîáÇì~J óÉå=ä~=ÑÉåçãÉåçäçÖí~=å~íìê~ä=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~K=i~=
äÉë= áåîçäìÅê~Ç~ë= Éå= Å~Ç~= ìå~= ÇÉ= ëìë= ÉñéêÉëáçåÉëK= ãÉåíÉ=Éë=ÅçåÇìÅí~=ÉåíêÉ=éÉêëçå~ë=ó=åç=çíê~=Åçë~K=
`ì~åÇç= Ü~Ää~åI= ä~ë= éÉêëçå~ë= ~Åíú~å= ó= ~Åíú~å= Éå= mçÇêí~ãçë= ÅçåÅäìáê= ÉëíÉ= ~êÖìãÉåíç= ~Ñáêã~åÇç=
êÉä~Åáµå=~=çíêçëI=~=ä~ë=Åçë~ë=èìÉ=íáÉåÉå=ëÉåíáÇç=éçê= èìÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~=Ü~=ÅçåÑìåÇáÇç=ëì=ÑÉåçãÉåçäçÖí~=
~íêáÄìÅáµå= ëçÅá~ä= ãÉÇá~åíÉ= Éä= äÉåÖì~àÉI= ó= ~Åíú~å= Åçå=ÇÉëÅêáéÅáçåÉë=ÇÉ=ìå=ãìåÇç=Ñ~åí~ëã~ÖµêáÅç=É=
Åçå=Ä~ëÉ=Éå=äç=èìÉ=äÉë=ëìÅÉÇÉ=ó=éìÉÇÉå=Ü~ÅÉêK=bä= áã~Öáå~êáç=EoáÄÉëI=NVUSFK
äÉåÖì~àÉ=îáîçI=Éä=ãìåÇç=ÇÉ=ä~ë=Åçë~ë=Åçå=ëÉåíáÇç=ó=
Éä=Åçãéçêí~ãáÉåíç=Åçãç=éê•ÅíáÅ~=êÉëéÉÅíç=ÇÉ=äçë= Lenguaje técnico, clasificación
çíêçëI= î~å= ëáÉãéêÉ= áåÇáëçäìÄäÉãÉåíÉ= ìåáÇçëK= kç= y abstracción científica
Ü~ó= ÅçåÇìÅí~= Üìã~å~= ëáå= äÉåÖì~àÉI= åç= Ü~ó= äÉåJ içë=í¨êãáåçë=í¨ÅåáÅçëI=~=ÇáÑÉêÉåÅá~=ÇÉ=äçë=í¨êãáåçë=
Öì~àÉ= ëáå= ÅçåÇìÅí~I= åá= çÄàÉíçë= ó= ~ÅçåíÉÅáãáÉåíçë= çêÇáå~êáçë=ç=åç=í¨ÅåáÅçëI=ëçå=ìåíîçÅçëK=`ì~åÇç=ìå=
Åçå=ëÉåíáÇç=~ä=ã~êÖÉå=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=Åçãç=ÅçåÇìÅí~= èìíãáÅç=Ü~Ää~=ÇÉä=éÉëç=~íµãáÅçI=íçÇç=ãìåÇç=ë~ÄÉ=
ëçÅá~äãÉåíÉ=Åçãé~êíáÇ~I=Éë=ÇÉÅáêI=ÇÉ=ä~ë=éê•ÅíáÅ~ë= ~= èì¨= ëÉ= êÉÑáÉêÉ= ó= åç= íáÉåÉ= èìÉ= ÉñéäáÅ~ê= ŵãç= äç=
ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçK ÉåíáÉåÇÉ= ç= äç= ÇÉÑáåÉK= aÉä= ãáëãç= ãçÇçI= Åì~åÇç=
mÉêçI= fièì¨= ëáÖåáÑáÅ~= ~Ñáêã~ê= èìÉ= ä~ë= éê•ÅíáÅ~ë= ìå=ÄáµäçÖç=Ü~Ää~=ÇÉ=ìå=åÉìêçíê~åëãáëçêI=åç=íáÉåÉ=
ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáç=ÅçåëíáíìóÉå=Éä=ã~íÉêá~ä=ÅêìJ èìÉ= Ü~ÅÉê= åáåÖìå~= ~Åä~ê~Åáµå= é~êíáÅìä~ê= êÉëéÉÅíç=
Çç= ÇÉ= ÉëíìÇáç= ÇÉ= ä~= éëáÅçäçÖí~= Åçãç= ÇáëÅáéäáå~\= ~=èì¨=ÉåíáÉåÇÉ=éçê=ÉëÉ=åÉìêçíê~åëãáëçêK=páå=ÉãJ
páÖåáÑáÅ~= èìÉ= ä~ë= é~ä~Äê~ë= ó= ÉñéêÉëáçåÉë= “ãÉåí~J Ä~êÖçI=ìå=éëáŵäçÖçI=ÇÉ=Åì~äèìáÉê=çêáÉåí~Åáµå=ÇáëJ
äÉëÒI= Åçãç= é~êíÉ= ÇÉ= ìå~= éê•ÅíáÅ~= Éå= ëáíì~ÅáµåI= åç= Åáéäáå~êI=é~ê~=ëÉê=ÅçãéêÉåÇáÇç=Å~Ç~=îÉò=èìÉ=Ü~Ää~=
ÅçåëíáíìóÉå=êÉéçêíÉë=ç=áåÇáÅ~ÇçêÉë=ÇÉ=ä~=çÅìêêÉåJ ~=ìå=~ìÇáíçêáç=ÉëéÉÅá~äáò~Çç=ÉãéäÉ~åÇç=í¨êãáåçë=
Åá~= ÇÉ= ÉîÉåíçë= ç= ~ÅÅáçåÉë= áåíÉêå~ëI= “ëÉåíáÇ~ëÒ= ç= í~äÉë= Åçãç= ãÉãçêá~I= éÉåë~ãáÉåíçI= áåíÉäáÖÉåÅá~I=
“éÉêÅáÄáÇ~ëÒI=Éå=çÅ~ëáçåÉëI=éçê=Éä=éêçéáç=Ü~Ää~åíÉ= áã~Öáå~ÅáµåI= éÉêëçå~äáÇ~ÇI= éÉêÅÉéÅáµåI= ~éêÉåÇáJ
Åçãç=ÉñéÉêáÉåÅá~ë=éêáî~Ç~ë=~ÇáÅáçå~äÉë=~=ëì=ÅçãJ ò~àÉ= ç= Åì~äèìáÉê= çíêç= ÇÉ= äçë= í¨êãáåçë= ÅçåëíáíìíáJ
éçêí~ãáÉåíç= ÉéáëµÇáÅçK= bëí~ë= éê•ÅíáÅ~ë= ëçå= äçë= îçë=ÇÉä=áåíÉê¨ë=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~I=íáÉåÉ=èìÉ=ÉãéÉò~ê=
ÑÉåµãÉåçë= éëáÅçäµÖáÅçë= éêçéá~ãÉåíÉ= ÇáÅÜçëK= kç= éçê=ÉñéäáÅáí~ê=èì¨=ÉåíáÉåÇÉ=éçê=ÉëÉ=í¨êãáåçI=ŵãç=
Ü~ó=å~Ç~=ã•ë=~ää•=ÇÉä=ÉéáëçÇáç=èìÉ=íáÉåÉ=äìÖ~ê=Éå= äç=ìë~=ó=~=èì¨=íáéç=ÇÉ=áåÇáÅ~ÇçêÉë=äç=êÉÑáÉêÉK=bëí~=
ä~=éê•ÅíáÅ~=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçK=`ì~åÇç=çÅìêêÉå= éê•ÅíáÅ~=ìåáîÉêë~ä=ÇÉ=åìÉëíê~=ÇáëÅáéäáå~I=èìÉ=éêáîáJ
ÉñéêÉëáçåÉë=èìÉ=áåÅäìóÉå=~=äçë=í¨êãáåçë=êÉä~Åáçå~J äÉÖá~=ëáãìäí•åÉ~ãÉåíÉ=ä~=ÜÉêãÉå¨ìíáÅ~=ó=Éä=çéÉê~J
Ççë=Åçå=êÉÅçêÇ~êI=éÉåë~êI=áã~Öáå~êI=ëÉåíáêI=éÉêÅáÄáêI= Åáçå~äáëãç= Åçãç= áåëíêìãÉåíçë= ÇÉ= î~äáÇ~Åáµå= ÇÉä=
ÅêÉÉêI=ó=çíêçë=ã•ëI=Éä=ëáÖåáÑáÅ~Çç=éëáÅçäµÖáÅç=ÇÉ=ÇáJ îçÅ~Äìä~êáç=í¨ÅåáÅç=EoáÄÉëI=OMMPFI=êÉÑäÉà~=ÉñÅäìëáJ
ÅÜ~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=ê~ÇáÅ~=úåáÅ~=ó=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=Éå= î~ãÉåíÉ=ä~=éêçÄäÉã•íáÅ~=ÅçåÅÉéíì~ä=ÅêÉ~Ç~=éçê=Éä=
Éä=ÉéáëçÇáç=Éå=Éä=èìÉ=íáÉåÉå=äìÖ~êK=mçê=Éë~=ê~òµåI=ëÉ= íê~ëî~ëÉ=ÇÉ=äçë=í¨êãáåçë=ãÉåí~äÉë=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêJ
éìÉÇÉå=áÇÉåíáÑáÅ~ê=í~åíçë=ëáÖåáÑáÅ~Ççë=ÇÉ=êÉÅçêÇ~êI= Çáå~êáç=Éå=ä~=Ñçêã~=ÇÉ=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅåáÅç=Éå=åìÉëíê~=
çäîáÇ~êI= éÉåë~êI= áã~Öáå~ê= ó= ëÉåíáêI= Åçãç= íáéçë= ÇÉ= ëìéìÉëí~=ÅáÉåÅá~K=
ÉéáëçÇáçë= Éå= äçë= èìÉ= ÇáÅÜçë= í¨êãáåçë= çÅìêêÉå= Éå= qçìäãáå=ENVRPF=Ü~=ÇáëíáåÖìáÇç=ÇÉ=ã~åÉê~=ãìó=
ÉñéêÉëáçåÉë= ÅçåëíáíìóÉåíÉë= ÇÉ= ä~ë= éê•ÅíáÅ~ë= áåîçJ ÅÉêíÉê~= ÉåíêÉ= Ççë= íáéçë= ÇÉ= äÉåÖì~àÉ= í¨ÅåáÅç= êÉä~J
äìÅê~Ç~ëK Åáçå~Ççë=Åçå=ä~=ëáëíÉã~íáò~Åáµå=ÇÉä=ÅçåçÅáãáÉåíç=

12 Revista Mexicana de Investigación en Psicología


EMILIO RIBES-IÑESTA

~ÅÉêÅ~=ÇÉä=ãìåÇçK=råç=ÇÉ=Éääçë=ÅçêêÉëéçåÇÉ=~=äç= êÉÖìä~êáÇ~ÇÉë=Ñçêã~äÉëK=i~=áÇÉåíáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=êÉÖìJ
èìÉ=ÇÉåçãáå~=ä~=Üáëíçêá~=å~íìê~ä=ÇÉ=ä~ë=Åçë~ë=ó=äçë= ä~êáÇ~ÇÉë=Éå=ä~ë=Ñçêã~ëI=Åçãç=äç=ÉñéêÉë~=qçìäãáåI=
~ÅçåíÉÅáãáÉåíçë=óI=Éä=çíêçI=~=ä~ë=~Äëíê~ÅÅáçåÉë=èìÉ= Éë=Éä=éêáãÉê=é~ëç=Éå=ä~=Éä~Äçê~Åáµå=ÇÉ=ìå=äÉåÖì~àÉ=
Ü~ÅÉ=ä~=ÅáÉåÅá~=ÇÉ=ä~ë=éêçéáÉÇ~ÇÉë=ó=ÅáêÅìåëí~åÅá~ë= í¨ÅåáÅç=ÇÉ=Å~ê•ÅíÉê=ëáëíÉã•íáÅçK=bëíÉ=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅJ
Éå= èìÉ= íáÉåÉå= äìÖ~ê= äçë= ÑÉåµãÉåçëK= i~ë= ÅáÉåÅá~ë= åáÅçI=èìÉ=éìÉÇÉ=êÉÅìéÉê~ê=í¨êãáåçë=ó=åçãÄêÉë=ÇÉä=
ÉãéíêáÅ~ë= Eé~ê~= ÇáëíáåÖìáêä~ë= ÇÉ= ä~ë= ÅáÉåÅá~ë= ÑçêJ äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçI=~=ÇáÑÉêÉåÅá~=ÇÉ=ÉëíÉ=úäíáãçI=ëÉ=
ã~äÉë= Åçãç= ä~= ã~íÉã•íáÅ~I= ä~= äµÖáÅ~I= ó= çíê~ë= ëÉJ ~éäáÅ~= ÇÉ= ã~åÉê~= ìåíîçÅ~= ~= éêçéáÉÇ~ÇÉë= Ñçêã~J
ãÉà~åíÉëF=é~êíÉå=ÇÉ=ä~=ÉñéÉêáÉåÅá~=Åçãúå=Åçå=äçë= äÉë= ç= ÑìåÅáçå~äÉë= Åçãé~êíáÇ~ë= éçê= äçë= Çáëíáåíçë=
ÑÉåµãÉåçë= å~íìê~äÉë= EóI= Éå= ÉëíçëI= çÄîá~ãÉåíÉ= ëÉ= ÑÉåµãÉåçë=óLì=çÄàÉíçëI=ó=éÉêíÉåÉÅÉ=~ä=•ãÄáíç=ÇÉ=
áåÅäìóÉå=äçë=ÑÉåµãÉåçë=ëçÅá~äÉë=Åçå=Å~ê~ÅíÉêíëíáÅ~ë= ä~=Üáëíçêá~=å~íìê~ä=ÇÉä=çÄàÉíç=ÇÉ=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÇÉ=
ÉëéÉÅíÑáÅ~ë=ó=éÉÅìäá~êÉëFK=páå=ÉãÄ~êÖçI=ä~ë=ÅáÉåÅá~ë= ä~ë= Çáëíáåí~ë= ÅáÉåÅá~ëK= aÉ= ÉëíÉ= ãçÇçI= ä~ë= ÉëíêÉää~ë=
ÉãéíêáÅ~ë= íáÉåÉå= Ççë= åáîÉäÉë= ÇÉ= ÑìåÅáçå~ãáÉåíçK= ëÉ=áÇÉåíáÑáÅ~å=Åçãç=ÅìÉêéçë=ÅÉäÉëíÉë=èìÉ=áêê~Çá~å=
bå= ìå= éêáãÉê= åáîÉäI= éçê= Éä= èìÉ= íçÇ~ë= ÉãéáÉò~åI= ÉåÉêÖí~= ó= ëÉ= ÇáëíáåÖìÉå= Éå= í¨êãáåçë= ÇÉ= ëì= ÉÇ~ÇI=
ä~ë= ÅáÉåÅá~ë= ëÉ= ÉàÉêÅáí~å= Éå= ìå= éä~åç= ÇÉëÅêáéíáîçI= í~ã~¥ç= ó= ÅçãéçëáÅáµåI= ~= ä~= îÉò= èìÉ= ëÉ= Åçåíê~ëJ
áåíÉåí~åÇç= ëáëíÉã~íáò~ê= ä~ë= êÉÖìä~êáÇ~ÇÉë= èìÉ= ëÉ= í~å=Åçå=éä~åÉí~ëI=äìå~ëI=~ëíÉêçáÇÉëI=ÅçãÉí~ë=ó=çíêçë=
çÄëÉêî~åI=ÇÉ=ã~åÉê~=å~íìê~äI=Éå=äçë=ÑÉåµãÉåçë=ÇÉ= ÅìÉêéçë=Éå=Éä=ìåáîÉêëçK=líêçë=ÉàÉãéäçë=ÅçåëéáÅìçë=
ëì=áåíÉê¨ëK=içë=ÑÉåµãÉåçë=çÄëÉêî~Ççë=ëÉ=Åçãé~êJ ÇÉ= ÉëíÉ= åáîÉä= ÇÉ= çÄëÉêî~Åáµå= ÇÉ= äçë= ÑÉåµãÉåçë=
íÉå=Åçå=äçë=èìÉ=ëÉ=ÉñéÉêáãÉåí~=ÅçãúåãÉåíÉ=Éå=ä~= ÅçãìåÉë= äçë= éêçÅìê~= ä~= ÄáçäçÖí~= Éå= ëìë= í~ñçåçJ
îáÇ~= ÅçíáÇá~å~K= páå= ÉãÄ~êÖçI= ~ìåèìÉ= Éä= ìåáîÉêëç= ãí~ëI= Åçåíáåì~ãÉåíÉ= Å~ãÄá~åíÉë= éçê= äç= ÇÉã•ëK=
ÇÉ=çÄëÉêî~Åáµå=ëÉäÉÅÅáçå~Çç=Éë=Éä=ãáëãçI=Éä=ÅêáíÉJ i~ë=ÉåíáÇ~ÇÉë=ÄáçäµÖáÅ~ë=ëÉ=êÉÅçåçÅÉå=~=é~êíáê=ÇÉ=
êáç=ÇÉ=çÄëÉêî~Åáµå=åç=äç=ÉëK= êÉÖìä~êáÇ~ÇÉë= èìÉ= Åçãé~êíÉå= Éå= ëìë= ÉëíêìÅíìê~ë=
bå=ä~=îáÇ~=ÅçíáÇá~å~=äçë=ÑÉåµãÉåçë=Eó=çÄàÉíçë= ó=ÑìåÅáçåÉëK=bä=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅåáÅç=ÇÉ=ä~=èìíãáÅ~=ëÉ=
áåîçäìÅê~ÇçëF=ëÉ=çÄëÉêî~å=Åçå=Ä~ëÉ=Éå=ä~=ÉñéÉêáÉåJ Ä~ë~=áÖì~äãÉåíÉ=Éå=ä~=áÇÉåíáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=êÉÖìä~êáÇ~J
Åá~= ÇáêÉÅí~= ç= áåÇáêÉÅí~= Éå= ëáíì~ÅáçåÉë= ÇÉíÉêãáå~J ÇÉë=Éå=ä~ë=Ñçêã~ë=ÇÉ=ä~ë=ëìëí~åÅá~ë=EãÉí~äÉëI=ë~äÉëI=
Ç~ëK= aÉ= ÉëíÉ= ãçÇçI= Çáëíáåíçë= ÑÉåµãÉåçë= éìÉÇÉå= ÉíÅKFI=éÉêç=Åçãç=ëÉ=ãçëíê~ê•=ã•ë=~ÇÉä~åíÉI=~ä=áÖì~ä=
ëÉê=çÄëÉêî~Ççë=Ä~àç=ìå=ãáëãç=åçãÄêÉ=ç=ÅêáíÉêáçI= èìÉ=ä~=ÑíëáÅ~=ó=ä~=ÄáçäçÖí~I=ÇáëéçåÉ=ÇÉ=ìå=ëÉÖìåÇç=
~= ä~= îÉò= èìÉ= ìå= ãáëãç= ÑÉåµãÉåç= éìÉÇÉ= ëÉê= çÄJ åáîÉäI=ÇÉ=ã~óçê=~Äëíê~ÅÅáµåI=Éå=èìÉ=äçë=ÅêáíÉêáçë=ÇÉ=
ëÉêî~Çç=ÇÉ=ã~åÉê~=ÇáÑÉêÉåíÉ=Éå=Çáëíáåí~ë=ëáíì~ÅáçJ ÇÉëÅêáéÅáµå=ó=çÄëÉêî~Åáµå=ó~=åç=ëÉ=ÇÉêáî~å=ÇÉ=ä~ë=
åÉëK=^ëíI=éçê=ÉàÉãéäçI=ä~=îáëáµå=é~êÅá~ä=ÇÉä=ëçä=Éå=Éä= éêçéáÉÇ~ÇÉë=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=çÄëÉêî~ÄäÉë=ÇÉ=äçë=ÑÉåµJ
ÜçêáòçåíÉ=ÇÉÄáÇç=~ä=ãçîáãáÉåíç=ÇÉ=êçí~Åáµå=ÇÉ=ä~= ãÉåçë= EoáÄÉëI= OMMQÄFK= i~= í~Ää~= éÉêáµÇáÅ~= ÇÉ= äçë=
íáÉêê~=Éë=ÇÉëÅêáí~=ÅçãúåãÉåíÉ=Åçãç=Ççë=ÑÉåµãÉJ ÉäÉãÉåíçëI=ÇÉë~êêçää~Ç~=~=é~êíáê=ÇÉä=éÉëç=~íµãáÅçI=
åçë=ÇáëíáåíçëW=ä~=“ë~äáÇ~Ò=ó=ä~=“éìÉëí~Ò=ÇÉä=~ëíêçK=aÉ= Éë=éêçÇìÅíç=ÇÉ=ÉëíÉ=ëÉÖìåÇç=åáîÉä=ÇÉ=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅJ
ä~= ãáëã~= ã~åÉê~I= ~= íçÇçë= äçë= éìåíçë= äìãáåçëçë= åáÅçI=íçí~äãÉåíÉ=~Äëíê~ÅíçI=Åçãç=äç=ëçå=äçë=ÅêáíÉJ
ÇÉ=åçÅÜÉ=Éå=Éä=Ñáêã~ãÉåíç=ëÉ=äÉë=êÉÅçåçÅÉ=Åçãç= êáçë=ÇÉ=Åä~ëáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=ä~ë=é~êííÅìä~ë=ÉäÉãÉåí~äÉë=
“ÉëíêÉää~ëÒI= áåÇÉéÉåÇáÉåíÉãÉåíÉ= ÇÉ= èìÉ= Éã~åÉå= Éå=ä~=ÑíëáÅ~=ó=ä~ë=Åä~ëáÑáÅ~ÅáçåÉë=ãçäÉÅìä~êÉë=ÇÉ=ä~=
äìò=éêçéá~=ç=ëµäç=ä~=êÉÑäÉàÉåK=bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=ä~ë=ÉñJ ÄáçäçÖí~=ãçÇÉêå~K
éêÉëáçåÉë=éëáÅçäµÖáÅ~ëI=äçë=ÉàÉãéäçë=ëçå=ã•ë=ÉäçJ bä= äÉåÖì~àÉ= í¨ÅåáÅç= êÉä~Åáçå~Çç= Åçå= ä~= çÄëÉêJ
ÅìÉåíÉë=íçÇ~îí~K=pÉ=ÉãéäÉ~=ä~=ÉñéêÉëáµå=“ãÉ=ÇìÉäÉÒ= î~Åáµå=ÇÉ=êÉÖìä~êáÇ~ÇÉë=Éå=ä~ë=Ñçêã~ë=ÇÉ=äçë=ÑÉåµJ
Éå=ÅçåÉñáµå=Åçå=ÑÉåµãÉåçë=ãìó=ÇáÑÉêÉåíÉë=Eìå~= ãÉåçë=ëÉ=~Äëíê~É=ÇÉ=ä~ë=ëáíì~ÅáçåÉë=é~êíáÅìä~êÉë=Éå=
ÜÉêáÇ~I=ìå~=é¨êÇáÇ~I=Éä=ÉÑÉÅíç=~åíÉ=ìå~=êÉ~ÅÅáµå=áåJ èìÉ= ëÉ= áåíÉê~Åíú~= ÅçíáÇá~å~ãÉåíÉ= Åçå= ÉääçëI= éÉêç=
ÉëéÉê~Ç~I=ìå~=Å~êÉåÅá~=éÉêã~åÉåíÉI=ÉíÅKFI=ãáÉåíê~ë= åç=ëÉ=ÇÉëäáÖ~=ÇÉ=ä~=ÉëéÉÅáÑáÅáÇ~Ç=ÇÉ=Å~Ç~=ÑÉåµãÉåç=
èìÉ=~åíÉ=ä~=Ñ~äí~=ÇÉ=ÅçãéÉíÉåÅá~=Éå=ìå~=ëáíì~Åáµå= Åçãç=í~äI=Éë=ÇÉÅáêI=çÄëÉêî~=Éä=çêçI=~=kÉéíìåç=ç=~=
ëÉ= Ü~Ää~= ÇÉ= åç= êÉÅçêÇ~êI= ÇÉ= áåëÉÖìêáÇ~ÇI= ÇÉ= åç= ìå~=çêèìíÇÉ~=ÇÉ=ä~=î~áåáää~K=bå=Éä=•ãÄáíç=ÇÉ=ä~=ÜáëJ
Ü~ÄÉê=éêÉëí~Çç=~íÉåÅáµåI=ó=ÉñéêÉëáçåÉë=ÑìåÅáçå~äJ íçêá~=å~íìê~ä=Å~Ç~=é~êíáÅìä~ê=éìÉÇÉ=ëÉê=åçãÄê~Çç=
ãÉåíÉ= Éèìáî~äÉåíÉëI= áåÅäìóÉåÇçI= Éå= çÅ~ëáçåÉëI= ä~= í¨ÅåáÅ~ãÉåíÉ=ÇÉ=ã~åÉê~=ìåíîçÅ~I=éÉêç=íçÇ~îí~=ëÉ=
ÇÉ=åç=ë~ÄÉêK ã~åíáÉåÉ=Éä=åáîÉä=ÇÉ=êÉÑÉêÉåÅá~=~=äç=é~êíáÅìä~êI=~ìåJ
bå= Å~ãÄáçI= ä~ë= çÄëÉêî~ÅáçåÉë= áåáÅá~äÉë= ÇÉ= ä~= èìÉ=Åçãç=ãáÉãÄêçI=ÉäÉãÉåíç=ç=é~êíÉ=ÇÉ=ìå~=Åä~ëÉ=
ÅáÉåÅá~I=Ä~ë~Ç~ë=í~ãÄá¨å=Éå=äçë=ÑÉåµãÉåçë=ó=çÄJ ÖÉåÉê~ä=ÇÉ=é~êíáÅìä~êÉë=Åçå=äçë=èìÉ=ëÉ=Åçãé~êíÉå=
àÉíçë= ÅçãìåÉëI= ëÉ= ÇáêáÖÉå= ~= ä~= áÇÉåíáÑáÅ~Åáµå= ÇÉ= Å~ê~ÅíÉêíëíáÅ~ë=ó=éêçéáÉÇ~ÇÉëK=bä=ëÉÖìåÇç=åáîÉä=ÇÉ=

Vol. 1, N.o 2, 2009 13


ARTÍCULO OBJETIVO: PSICOLOGÍA COMO CIENCIA BÁSICA

äÉåÖì~àÉ= í¨ÅåáÅç= Éå= ä~= ÅáÉåÅá~= íê~ëÅáÉåÇÉ= Éä= ÇÉ= ä~= éìÉÇÉ= ÇÉëÅçåçÅÉê= Ç~Ç~= ä~= ÉñáëíÉåÅá~= ÇÉ= é~ä~Äê~ë=
çÄëÉêî~Åáµå=ÅçãúåK=mçê=Éä=Åçåíê~êáçI=äçë=ÅêáíÉêáçë= èìÉ=ÇÉåçí~å=êÉÑÉêÉåíÉë=áåÅìÉëíáçå~ÄäÉë=~åíÉ=ä~=ÉñJ
ÇÉ= çÄëÉêî~Åáµå= ëçå= ãìó= ëÉäÉÅíáîçë= ó= åç= ëÉ= Ä~ë~å= éÉêáÉåÅá~=ÇÉä=éêçéá~=áåÇáîáÇìçK
Éå=ä~ë=çÄëÉêî~ÅáçåÉë=ÅçãìåÉëK=pçå=çÄëÉêî~ÅáçåÉë= i~= ëÉÖìåÇ~= éÉêîÉêëáµå= Éå= Éä= ìëç= ÇÉä= äÉåÖì~J
Öìá~Ç~ë=íɵêáÅ~ãÉåíÉ=óI=Éå=Éë~=ãÉÇáÇ~I=ëì=ÇÉëÅêáéJ àÉ=éêçîáÉåÉ=ÇÉ=~ëìãáê=èìÉ=íçÇ~ë=ä~ë=é~ä~Äê~ë=èìÉ=
Åáµå=ëÉ=êÉ~äáò~=Éå=ìå=äÉåÖì~àÉ=~Äëíê~Åíç=èìÉ=åç=Ü~ÅÉ= ìë~ãçë=äÉÖáíáã~å=ç=àìëíáÑáÅ~å=ä~=ÉñáëíÉåÅá~=ÇÉ=êÉÑÉJ
êÉÑÉêÉåÅá~=~=é~êíáÅìä~êÉëK=bä=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅåáÅç=ÇÉ=ä~= êÉåíÉë=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë=~=ÇáÅÜ~ë=é~ä~Äê~ëK=aÉ=Éëí~=
íÉçêí~=ÅáÉåííÑáÅ~=Éëí•=ÅçåÑçêã~Çç=éçê=Å~íÉÖçêí~ë=êÉJ ã~åÉê~I= ëÉ= ëìéçåÉ= èìÉ= Éä= ÅçåíÉåáÇç= ÇÉä= ÇáëÅìêëç=
ä~íáî~ë=~=ÇáãÉåëáçåÉëI=êÉä~ÅáçåÉëI=é~ê•ãÉíêçëI=ëìëJ Éë=íÉëíáãçåáç=ó=ÉîáÇÉåÅá~=ÇÉ=ä~ë=éÉêÅÉéÅáçåÉë=ÇÉä=
ÅÉéíáÄäÉë=ÇÉ=é~êíáÅìä~êáò~êëÉI=éÉêç=èìÉ=åç=ÇÉåçí~å= éêçéáç=ëìàÉíç=ëçÄêÉ=ëí=ãáëãçK=i~=êÉÑÉêÉåÅá~=JÉå=Éä=
é~êíáÅìä~êÉëK=qçìäãáå=ëçëíáÉåÉ=èìÉ=ÉëíÉ=äÉåÖì~àÉ=ó= ÇáëÅìêëçJ=~=í¨êãáåçë=èìÉ=ëçå=ëìëí~åíáîçëI=éêçåçãJ
ëì=ÜçêáòçåíÉ=çÄëÉêî~Åáçå~ä=Éëí•å=ÇáêáÖáÇçë=~=Éëí~J ÄêÉë=ó=îÉêÄçë=Éë=ÅçåÅÉÄáÇ~=Åçãç=ÉîáÇÉåÅá~=ÅÉêíÉê~=
ÄäÉÅÉê=ä~=Ñçêã~=ÇÉ=ä~ë=êÉÖìä~êáÇ~ÇÉëK= ÇÉ= ä~= ÇÉëÅêáéÅáµå= óI= éçê= ÉåÇÉI= ÇÉ= ä~= ÉñáëíÉåÅá~=ÇÉ=
ÉåíáÇ~ÇÉëI= ~ÖÉåíÉë= ó= ~ÅÅáçåÉë= ~= ä~ë= èìÉ= ëµäç= íáÉJ
El lenguaje de la psicología åÉ=~ÅÅÉëç=Éä=éêçéáç=ëìàÉíçK=içë=í¨êãáåçë=ãÉåí~äÉë=
i~= éëáÅçäçÖí~I= ~ä= Åçåíê~êáç= ÇÉ= çíê~ë= ÇáëÅáéäáå~ë= ëçå=ÇÉëîáåÅìä~Ççë=ÇÉ=íçÇ~=éê•ÅíáÅ~=ëçÅá~ä=ó=ëÉ=ÅçåJ
ÅáÉåííÑáÅ~ëI=Ü~=ÉäÉî~Çç=~=äçë=í¨êãáåçë=ó=ÉñéêÉëáçåÉë= îáÉêíÉå=Éå=ä~=éêìÉÄ~=ÇÉ=ä~=ÉñáëíÉåÅá~=ÇÉ=~ÅçåíÉÅáJ
ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáç=~ä=åáîÉä=ÇÉ=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅåáÅçK= ãáÉåíçë=ó=ÉåíáÇ~ÇÉë=áåíÉêå~ëI=åç=çÄëÉêî~ÄäÉë=éçê=
bëíÉ=Öê~îÉ=Éêêçê=Å~íÉÖçêá~ä=ëÉ=çêáÖáå~=Éå=Ççë=éÉêJ äçë=ëÉåíáÇçëI=ó=~=äçë=èìÉ=ëµäç=ä~=éêçéá~=ãÉåíÉ=íáÉåÉ=
îÉêëáçåÉë=ÅçãìåÉë=Éå=Éä=ìëç=ÇÉä=äÉåÖì~àÉK= ~ÅÅÉëç=Åçãç=Éä=ëìàÉíç=êÉ~ä=éêáîáäÉÖá~Çç=ÇÉ=í~ä=çÄàÉJ
i~=éêáãÉê~I=ÅçåëáëíÉ=Éå=ëìéçåÉê=èìÉ=ä~=ÑìåÅáµå= íç=ÇÉ=~ìíçÅçåçÅáãáÉåíç=EoáÄÉëI=OMMQÄFK=bä=áåÇáîáJ
Ä•ëáÅ~=ó=ÇÉÑáåáíçêá~=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=Éë=ÇÉåçí~ê=ó=ÇÉëÅêáJ Çìç=Éë=ÉëéÉÅí~Ççê=ó=éêçí~Öçåáëí~=ÇÉ=ëì=éêçéá~=îáÇ~I=
Äáê=ä~=êÉ~äáÇ~ÇI=Éë=ÇÉÅáêI=èìÉ=Éä=äÉåÖì~àÉ=ÅçåëíáíìóÉ= ÇÉëÇçÄä•åÇçëÉ= Éå= Éä= ~Åíçê= ó= ~ÖÉåíÉ= ÇÉ= äçë= ~ÅíçëK=
ìå=ã~é~=ÅçÖåçëÅáíáîç=ÇÉ=ä~ë=ÉåíáÇ~ÇÉëI=~ÅçåíÉÅáJ aÉ=ÉëíÉ=ãçÇçI=Éä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáç=Éë=ÇÉëéçà~Çç=
ãáÉåíçë=ó=éêçéáÉÇ~ÇÉë=ÇÉä=ãìåÇçK=bå=ÅçåëÉÅìÉåJ ÇÉ=íçÇ~=ëáÖåáÑáÅ~Åáµå=éê•ÅíáÅ~=ó=ëçÅá~äI=ó=ëÉ=äÉ=çíçêJ
Åá~=Åçå=Éëí~=éçëáÅáµåI=ëÉ=ëìéçåÉ=èìÉ=äçë=ëìëí~åíáJ Ö~=Éä=Å~ê•ÅíÉê=ÇÉ=ÉîáÇÉåÅá~=ÇÉ=ìå=ãìåÇç=áåíÉêåç=
îçë=ÇÉëáÖå~å=ç=ÅçêêÉëéçåÇÉå=ëáÉãéêÉ=~=ÉåíáÇ~ÇÉë= íê~åëãáíáÇç= ~ä= ÉñíÉêáçê= éçê= ìå~= ãÉåíÉ= ÅçëáÑáÅ~Ç~=
ì= çÅìêêÉåÅá~ëI= ãáÉåíê~ë= èìÉ= äçë= îÉêÄçë= ÇÉëÅêáÄÉå= ó= ëìë= ÇáîÉêë~ë= ÉëíêìÅíìê~ë= ó= ÑìåÅáçåÉë= éçê= ãÉÇáç=
~ÅÅáçåÉëK=`ì~åÇç=ëÉ=ÄìëÅ~=áÇÉåíáÑáÅ~ê=äçë=êÉÑÉêÉåJ ÇÉä=ÇáëÅìêëçK
íÉë=ÇÉ=í¨êãáåçë=í~äÉë=Åçãç=ÉãçÅáµåI=áåíÉäáÖÉåÅá~I= ^=é~êíáê=ÇÉ=äçë=~êÖìãÉåíçë=ÉñéìÉëíçëI=ëÉ=éìÉJ
ãÉãçêá~=ó=çíêçë=ëáãáä~êÉëI=ä~=Éëíê~íÉÖá~=ÅçåëáëíÉ=Éå= ÇÉå=Éñíê~Éê=Ççë=ÅçåÅäìëáçåÉëW
~ëìãáê=èìÉ=ëÉ=íê~í~=ÇÉ=ÉëíêìÅíìê~ë=ç=ÅçåíÉåáÇçë=èìÉ=
ÅçêêÉëéçåÇÉå=~=ÉëíêìÅíìê~ë=áåíÉêå~ë=ÇÉä=áåÇáîáÇìçK= NK= içë=ÑÉåµãÉåçë=éëáÅçäµÖáÅçë=åç=ëçå=ÑÉåµãÉJ
aÉ=áÖì~ä=ã~åÉê~I=ëÉ=éêçÅÉÇÉ=Åçå=í¨êãáåçë=Åçãç= åçë=áå~ëáÄäÉëI=Çáëíáåíçë=Éå=Åì~äáÇ~Ç=~=Åì~äèìáÉê=
éÉåë~êI=áã~Öáå~êI=êÉÅçêÇ~êI=ê~òçå~ê=ó=çíêçë=ã•ëI=äçë= çíêç= ÑÉåµãÉåç= å~íìê~äK= içë= ÑÉåµãÉåçë= éëáJ
Åì~äÉë=ëÉ=ëìéçåÉ=ëçå=~ÅÅáçåÉë=ç=~ÅíáîáÇ~ÇÉë=áåçÄJ ÅçäµÖáÅçë=ëÉ=ã~åáÑáÉëí~å=ó=íáÉåÉå=äìÖ~ê=Éå=ä~=
ëÉêî~ÄäÉëI=èìÉ=íáÉåÉå=äìÖ~ê=ÇÉ=ã~åÉê~=çÅìäí~=í~ãJ Ñçêã~=ÇÉ=éê•ÅíáÅ~ë=áåíÉêáåÇáîáÇì~äÉë=áåãÉêë~ë=
Äá¨å= Éå= Éä= áåíÉêáçê= ÇÉä= çêÖ~åáëãç= EoáÄÉëI= OMMNFK= ó= ÅçåëíáíìóÉåíÉë= ÇÉä= äÉåÖì~àÉ= çêÇáå~êáçK= bå=
bå=~ãÄçë=Å~ëçëI=ä~=äµÖáÅ~=ëìÄó~ÅÉåíÉ=ÅçåëáëíÉ=Éå= ÅçåëÉÅìÉåÅá~I=ä~=ã~íÉêá~=ÅêìÇ~=ÇÉ=ä~=ÑÉåçãÉJ
ëìéçåÉê=èìÉ=äçë=êÉÑÉêÉåíÉë=ÇÉ=ëìëí~åíáîçë=ó=îÉêÄçë= åçäçÖí~=éëáÅçäµÖáÅ~=ê~ÇáÅ~=Éå=ó=Éëí•=ÅçåëíáíìáJ
ëçå=ÉåíáÇ~ÇÉë=ì=çÅìêêÉåÅá~ë=ó=~ÅÅáçåÉëI=ó=èìÉ=Éå=ä~= Ç~=éçê=ä~ë=éê•ÅíáÅ~ë=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçX
ãÉÇáÇ~=Éå=èìÉ=Éë~ë=çÅìêêÉåÅá~ë=ó=~ÅÅáçåÉë=åç=ëçå= OK= içë=í¨êãáåçë=ãÉåí~äÉëI=èìÉ=Ñçêã~å=é~êíÉ=ÇÉ=
ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=çÄëÉêî~ÄäÉëI=ÇÉÄÉå=íÉåÉê=äìÖ~ê=Éå=Éä= ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=ó=~Åíçë=èìÉ=çÅìêêÉå=Åçãç=ÑÉJ
ãìåÇç=áåíÉêáçê=ÇÉä=áåÇáîáÇìçI=~éìåí~åÇç=~ä=ëáëíÉJ åµãÉåçë=éëáÅçäµÖáÅçëI=åç=ÅçåëíáíìóÉå=í¨êãáJ
ã~= åÉêîáçëç= Åçãç= ëì= ëÉÇÉ= éêáîáäÉÖá~Ç~K= aÉ= ÉëíÉ= åçë=í¨ÅåáÅçë=óI=~úå=Åì~åÇç=éçÇêí~å=ëÉê=ìë~Ççë=
ãçÇçI=Éä=áåÇáîáÇìç=éçëÉÉ=Éå=ëì=áåíÉêáçê=ìå=ÅçãJ Åçãç=í~äÉë=é~ê~=~äÖìåçë=éêçéµëáíçëI=ëì=å~íìJ
éäÉàç=ãìåÇç=ÄáçäµÖáÅç=ó=ìå=ÅçãéäÉàç=ãìåÇç=éëáJ ê~äÉò~=ãìäííîçÅ~=åç=éÉêãáíÉ=ÉãéäÉ~êäçë=Åçãç=
ÅçäµÖáÅç=EãÉåí~äFI=Åìóç=ÇÉäáÅ~Çç=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= Å~íÉÖçêí~ë=~Äëíê~Åí~ë=é~ê~=Åä~ëáÑáÅ~êëÉ=ó=êÉéêÉJ
êÉÅíéêçÅç=ëÉ=ÇÉëÅçåçÅÉI=éÉêç=Åìó~=ÉñáëíÉåÅá~=åç=ëÉ= ëÉåí~êëÉ=~=ëí=ãáëãçëK

14 Revista Mexicana de Investigación en Psicología


EMILIO RIBES-IÑESTA

oÉÅìéÉê~ê=äçë=ëáÖåáÑáÅ~Ççë=ÇÉ=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=ãÉåJ ëáëíÉã•íáÅ~=ìå=äÉåÖì~àÉ=íɵêáÅçI=èìÉ=~Äëíê~áÖ~=
í~äÉë=Éå=Éä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáç=êÉéêÉëÉåí~=Éä=éêáãÉê= ä~ë=çÄëÉêî~ÅáçåÉë=ó=ã~åáéìä~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=äçë=
é~ëç= é~ê~= èìÉ= ëÉ= éìÉÇ~= Åçåëíáíìáê= ìå= éìåíç= ÇÉ= ~ÅçåíÉÅáãáÉåíçë= ó= çÄàÉíçë= ÇÉä= ãìåÇç= ÇÉ= ëìë=
é~êíáÇ~=äáÄêÉ=ÇÉ=ÅçåÑìëáµå=ÅçåÅÉéíì~ä=é~ê~=ìå=éêçJ é~êíáÅìä~êáÇ~ÇÉëK
óÉÅíç=ÇÉ=éëáÅçäçÖí~K=pá=ä~=éëáÅçäçÖí~I=~ä=~Ä~åÇçå~ê= PK= bå= ä~= íÉêÅÉê~= Éëí~ÅáµåI= Éä= äÉåÖì~àÉ= ÉãéäÉ~Çç=
~ä= ãáíç= ÇÉ= ä~= ÅçÉñáëíÉåÅá~= ÇÉ= Ççë= ãìåÇçë= Éå= ìå= ÇÉëÅêáÄÉ=ä~ë=Ñçêã~ë=ÇÉ=ä~ë=Çáëíáåí~ë=êÉÖìä~êáÇ~J
ãáëãç=áåÇáîáÇìçI=Éë=Å~é~ò=ÇÉ=Åçåëíêìáê=ëì=éêçéáç= ÇÉë=çÄëÉêî~Ç~ë=Éå=ä~=Éëí~Åáµå=éêÉîá~=óI=~ÇÉã•ëI=
äÉåÖì~àÉ= í¨ÅåáÅçI= ÉëéÉÅíÑáÅç= ÇÉ= äçë= ~ÅçåíÉÅáãáÉåJ éêçãìÉîÉ=ä~=îáëáÄáäáÇ~Ç=ÇÉ=åìÉî~ë=êÉÖìä~êáÇ~J
íçëI=éêçéáÉÇ~ÇÉë=ó=ÇáãÉåëáçåÉë=èìÉ=äÉ=ÅçêêÉëéçåJ ÇÉë= ó= Ñçêã~ë= åç= áÇÉåíáÑáÅ~Ç~ë= éêÉîá~ãÉåíÉI=
ÇÉ=ÉëíìÇá~ê=Åçãç=ÇáëÅáéäáå~=ÉãéíêáÅ~I=ÉåíçåÅÉë=ëÉ= Ç~Çç=Éä=Å~ê•ÅíÉê=åç=~å~äííáÅç=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêJ
“ÉåÅçåíê~ê•Ò= Åçå= ä~ë= êÉä~ÅáçåÉëI= íÉåÇÉåÅá~ë= ó= ÅáêJ Çáå~êáçK=råç=ÇÉ=äçë=êÉèìÉêáãáÉåíçë=~=Åìãéäáê=
Åìåëí~åÅá~ë=êÉÑÉêáÇ~ë=Åçãç=ÅçåíÉåáÇçë=ÇÉ=ä~ë=ÉñJ Éë=èìÉI=~=éÉë~ê=ÇÉ=èìÉ=åç=íê~í~=Åçå=ÑÉåµãÉåçë=
éêÉëáçåÉë=ãÉåí~äÉë=Éå=Éä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçI=éÉêç= ì=çÄàÉíçë=é~êíáÅìä~êÉëI=ä~=äµÖáÅ~=ÇÉ=ëìë=Å~íÉÖçJ
äç=Ü~ê•=ÇÉ=ã~åÉê~=ëÉãÉà~åíÉ=~=Åçãç=äç=Ü~å=ÜÉÅÜç= êí~ë= ÇÉÄÉ= Éëí~ê=Éå=ä~= Å~é~ÅáÇ~Ç= ÇÉ= áåÅäìáê= ä~ë=
çíê~ë=ÅáÉåÅá~ë=èìÉI=Éå=Éä=íê~óÉÅíç=ÇÉ=êÉíçêåç=ÇÉ=ä~= éêçéáÉÇ~ÇÉë=ó=êÉä~ÅáçåÉë=èìÉ=Åçãé~êíÉå=íçÇçë=
íÉçêí~=~ä=ãìåÇç=ÅçíáÇá~åçI=éìÉÇÉå=~ÇÉÅì~ê=ç=íê~J äçë=ÑÉåµãÉåçë=é~êíáÅìä~êÉë=éçëáÄäÉëK
ÇìÅáê=ëì=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅåáÅç=J~ä=ãÉåçë=é~êÅá~äãÉåíÉJ= QK= i~=Åì~êí~=Éëí~Åáµå=Éë=Éä=éêáãÉê=éìåíç=ÇÉ=êÉJ
~ä=ÇÉ=ä~ë=éê•ÅíáÅ~ë=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçK=pµäç=ä~= íçêåç= ÇÉ= ä~= íÉçêí~= Ü~Åá~= Éä= ãìåÇç= ÅçíáÇá~åçK=
éëáÅçäçÖí~= é~êÉÅÉ= Ü~ÄÉê= êÉÅçêêáÇç= ÜáëíµêáÅ~ãÉåíÉ= páå=ÉãÄ~êÖçI=Éë=ìå=êÉíçêåç=Åçå=Å~ê~ÅíÉêíëíáÅ~ë=
Éä=Å~ãáåç=~ä=êÉî¨ëI=ÅçåîáêíáÉåÇç=~ä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáJ ÉëéÉÅá~äÉëK=bëíÉ=êÉíçêåç=ÅçåëáëíÉ=Éå=Éä=ìëç=ÇÉ=
å~êáç=Éå=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅåáÅç=Åçå=íê~ÇìÅáÄáäáÇ~Ç=ÇáêÉÅJ ä~ë=Å~íÉÖçêí~ë=ÇÉ=ìå=ÅìÉêéç=íɵêáÅç=é~ê~=áåíÉêJ
í~=ÉåíêÉ=ãìåÇç=ÅçíáÇá~åç=ó=íÉçêí~K= éêÉí~ê= ìå= Åçåàìåíç= ÇÉ= çÄëÉêî~ÅáçåÉë= ÇÉ= çíêç=
i~ë=ÑìåÅáçåÉë=ÇÉ=Å~Ç~=íáéç=ÇÉ=äÉåÖì~àÉ=ëÉ=~àìëJ Å~ãéç=ÇáëÅáéäáå~êáç=EãìäíáÇáëÅáéäáå~F=ç=ÇÉ=çÄJ
í~å=~=ä~=å~íìê~äÉò~=ç=äµÖáÅ~=ÇÉ=ëìë=éêçéµëáíçëK=mçê= ëÉêî~ÅáçåÉë=éêçéá~ë=ÇÉä=åáîÉä=ÇÉ=ä~=Üáëíçêá~=å~J
ÉääçI=Éä=ìëç=~éêçéá~Çç=ÇÉ=Å~Ç~=íáéç=ÇÉ=äÉåÖì~àÉ=Éë= íìê~äI=Éë=ÇÉÅáêI=ÇÉ=êÉÖìä~êáÇ~ÇÉë=ÉãéíêáÅ~ë=èìÉ=
åÉÅÉë~êáç=é~ê~=éêÉîÉåáê=Å~Éê=Éå=ÅçåÑìëáçåÉë=Å~íÉJ ÇÉÄÉå=áÇÉåíáÑáÅ~êëÉ=É=áåíÉêéêÉí~êëÉ=~=é~êíáê=ÇÉ=
Öçêá~äÉëI=Éå=ä~ë=èìÉ=ÉãéäÉÉå=ÅêáíÉêáçë=ó=Å~íÉÖçêí~ë= ä~=íÉçêí~=ÇáëÅáéäáå~êK
Åçå=äµÖáÅ~ë=Çáëíáåí~ëI=ó~=ëÉ~=éçêèìÉ=éÉêíÉåÉÅÉå=~= RK= cáå~äãÉåíÉI= ä~= èìáåí~= Éëí~Åáµå= ÅçåëíáíìóÉ= Éä=
Ççãáåáçë=ÇÉ=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÇáÑÉêÉåíÉë=ç=éçêèìÉ=åç= êÉíçêåç=~ä=ãìåÇç=ÅçíáÇá~åç=Åçãé~êíáÇç=éçê=Éä=
ÅçêêÉëéçåÇÉå=~=äçë=ãáëãçë=åáîÉäÉë=ÇÉ=~Äëíê~ÅÅáµåK= äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçI=Åçå=ÑÉåµãÉåçë=îáåÅìä~Ççë=
`çå=Ä~ëÉ=Éå=ä~=ÇáëíáåÅáµå=ÇÉ=äçë=Ççë=íáéçë=ÇÉ=äÉåJ ~= çÄàÉíçëI= ~ÅçåíÉÅáãáÉåíçë= ó= ÅáêÅìåëí~åÅá~ë=
Öì~àÉ=í¨ÅåáÅç=Éä~Äçê~Ç~=éçê=qçìäãáå=ENVRPFI=éêçJ é~êíáÅìä~êÉëK=páå=ÉãÄ~êÖçI=~èìíI=~=ÇáÑÉêÉåÅá~=ÇÉ=
éçåÇê¨=ìå~=Åä~ëáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=Éëí~ÅáçåÉë=Å~íÉÖçêá~äÉë= ä~=éêáãÉê~=Éëí~ÅáµåI=äçë=ÑÉåµãÉåçë=çÄëÉêî~Ççë=
Éå=Éä=êÉÅçêêáÇç=èìÉ=Ü~ÅÉå=ä~ë=ÅáÉåÅá~ë=Éå=ëì=éêçÅÉJ ëçå= áåíÉêéêÉí~Ççë= Åçãç= Å~ëçë= ÇÉ= éêáåÅáéáçë=
ëç=ÇÉ=ÅçåëíêìÅÅáµå=ó=~éäáÅ~Åáµå=ÇÉä=ÅçåçÅáãáÉåíç= ÖÉåÉê~äÉë=ÇÉëÅêáíçë=éçê=ä~=íÉçêí~=ÅáÉåííÑáÅ~K=pÉ=
ëçÄêÉ=Éä=ãìåÇçK íê~í~=ÇÉ=áÇÉåíáÑáÅ~ê=ä~ë=éêçéáÉÇ~ÇÉë=é~êíáÅìä~J
êÉë=áåîçäìÅê~Ç~ë=Éå=ìå=ÑÉåµãÉåç=ÇÉíÉêãáå~J
NK= bëíÉ=êÉÅçêêáÇç=ëÉ=áåáÅá~=Éå=Éä=ãìåÇç=ÇÉä=ÅçJ ÇçI=ó=ÇÉ=Ç~ê=ÅìÉåí~=ÇÉ=ÇáÅÜç=ÑÉåµãÉåç=Éå=í¨êJ
åçÅáãáÉåíç= çêÇáå~êáçI= ÅçíáÇá~åçI= Åçãé~êíáÇç= ãáåçë=ÇÉä=ÅçåçÅáãáÉåíç=íɵêáÅçJÉñéÉêáãÉåí~ä=
ëçÅá~äãÉåíÉ=éçê=íçÇçë=äçë=áåÇáîáÇìçë=ãÉÇá~åJ ëçÄêÉ=ÇáÅÜ~ë=éêçéáÉÇ~ÇÉë=Éå=ÅáêÅìåëí~åÅá~K=bë=
íÉ=Éä=äÉåÖì~àÉ=êÉëéÉÅíç=ÇÉ=ä~ë=Åçë~ëI=~ÅçåíÉÅáJ Éå= Éëí~= èìáåí~= Éëí~ÅáµåI= ëçêéêÉåÇÉåíÉãÉåíÉI=
ãáÉåíçë= ó= ~ÅÅáçåÉë= èìÉ= ëÉ= ÉñéÉêáãÉåí~å= ÇáJ Éå=ä~=úåáÅ~=Éå=ä~=èìÉ=íáÉåÉ=ëÉåíáÇç=Ü~Ää~ê=ÇÉ=ä~=
êÉÅí~ãÉåíÉK ÅçãéêÉåëáµå=ÇÉ=ìå=ÑÉåµãÉåç=Éå=í¨êãáåçë=ÇÉ=
OK= i~=ëÉÖìåÇ~=Éëí~Åáµå=ÇÉä=êÉÅçêêáÇç=ëÉ=ìÄáÅ~=Éå= ëìë=Å~ìë~ëK=qçìäãáå=ENVRPF=ÅçãÉåí~=èìÉW
Éä=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅåáÅç=ÇÉ=ä~=Üáëíçêá~=å~íìê~äI=êÉÑÉJ
êáÇç=~=ä~=áÇÉåíáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=êÉÖìä~êáÇ~ÇÉë=Éå=ä~ë= “ÁëáÉãéêÉ=èìÉ=ä~ë=ÅáÉåÅá~ë=ëÉ=~éäáÅ~å=Åçå=éêçéµJ
Ñçêã~ë=Åçå=èìÉ=ëÉ=áåíÉê~Åíú~=ÅçíáÇá~å~ãÉåíÉK= ëáíçë=éê•ÅíáÅçëI=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=èìÉ=ëÉ=Ü~Ää~=ÇÉ=Å~ìë~ë=
bëíÉ=íáéç=ÇÉ=äÉåÖì~àÉ=Éë=ä~=ÅçåÇáÅáµå=åÉÅÉë~J ó= ÉÑÉÅíçëK= mÉêç= Éå= ä~ë= ÅáÉåÅá~ë= ÑíëáÅ~ë= ãáëã~ëI= ä~=
êá~=é~ê~=éçÇÉê=Åçåëíêìáê=ÇÉ=ã~åÉê~=ÉñéäíÅáí~=ó= é~ä~Äê~= ÚÅ~ìë~Û= Éë= ìå= ~ìëÉåíÉ= í~å= åçí~ÄäÉ= Åçãç=

Vol. 1, N.o 2, 2009 15


ARTÍCULO OBJETIVO: PSICOLOGÍA COMO CIENCIA BÁSICA

ä~= é~ä~Äê~= ÚîÉêÇ~ÇÛK= EéK= NNVFÁiçë= éêçÄäÉã~ë= ÅáçåÉë=ó=Éä=áíáåÉê~êáç=ÇÉä=íê~óÉÅíç=ëÉê•å=ÇÉ=ìíáäáÇ~Ç=


ÇÉ= ~éäáÅ~Åáµå= ó= ä~ë= éêÉÖìåí~ë= ~ÅÉêÅ~= ÇÉ= ä~ë= Å~ìJ é~ê~=ÇÉëÅêáÄáê=ÇáÅÜ~=éêçÄäÉã•íáÅ~K=
ë~ë=ëìêÖÉå=Åçå=êÉÑÉêÉåÅá~=~=ÅçåíÉñíçë=é~êíáÅìä~êÉëI= bä=éêáãÉê=éêçÄäÉã~=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~=Éë=èìÉ=åç=
éÉêç=ä~ë=íÉçêí~ë=ÑíëáÅ~ë=Éëí•å=Ñçêãìä~Ç~ë=ÇÉ=ã~J íáÉåÉ=Åä~êáÇ~Ç=~ÅÉêÅ~=ÇÉ=ǵåÇÉ=ëÉ=áåáÅá~=Éä=áíáåÉê~J
åÉê~= áåÇáÑÉêÉåíÉ= ~= äçë= ÅçåíÉñíçë= é~êíáÅìä~êÉëÁ= êáçK=^ä=ÅçåÑìåÇáê=ä~=éëáÅçäçÖí~=äçë=í¨êãáåçë=ó=ÉñJ
åç=Ü~ó=å~Ç~=èìÉ=êÉèìáÉê~=èìÉ=Éä=í¨êãáåç=ÚÅ~ìë~Û= éêÉëáçåÉë=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáç=Åçå=ÇÉëÅêáéÅáçåÉë=
ÑáÖìêÉ=ÇÉåíêç=ÇÉ=ä~ë=íÉçêí~ë=ãáëã~ëK=Eé=NOOFK ç= ÇÉåçí~ÅáçåÉë= ÇÉ= ÉåíáÇ~ÇÉëI= ~ÅÅáçåÉë= ó= ~ÅçåíÉJ
ÅáãáÉåíçë=åç=çÄëÉêî~ÄäÉëI=åç=ëµäç=éáÉêÇÉ=ÇÉ=îáëí~=
bä=áíáåÉê~êáç=äµÖáÅç=êÉÅá¨å=ÇÉëÅêáíç=éä~åíÉ~=ÇáëíáåJ èìÉ= ÇáÅÜ~ë= ÉñéêÉëáçåÉë= ëçå= ÅçåëíáíìóÉåíÉë= ÇÉ= äçë=
íçë= åáîÉäÉë= ÇÉ= ÅçåçÅáãáÉåíç= Eó= ÇÉ= áåíÉêêÉä~ÅáµåF= ÑÉåµãÉåçë= ÇÉÑáåáíçêáçë= ÇÉ= ëì= ÇçãáåáçI= ëáåç= èìÉ=
ÇÉ= ó= Åçå= Éä= ãìåÇç= ~= íê~î¨ë= ÇÉä= áåëíêìãÉåíç= èìÉ= áåîÉåí~=ìå=Ççãáåáç=ãáíçäµÖáÅçI=èìÉ=åç=Éë=ÇáêÉÅí~J
äç= ÑìåÇ~ãÉåí~W= Éä= äÉåÖì~àÉK= pá= ÇáÅÜçë= åáîÉäÉë= åç= ãÉåíÉ=çÄëÉêî~ÄäÉ=ëáèìáÉê~=éçê=Éä=éêçéáç=“êÉÅÉéí•J
ëçå=áÇÉåíáÑáÅ~Ççë=ó=ÉàÉêÅáí~Ççë=Åçå=Åä~êáÇ~ÇI=ëÉ=Å~É= ÅìäçÒ=ÇÉ=äçë=ÑÉåµãÉåçëI=ó=~ä=èìÉ=êÉÅìêêÉ=áåÇáêÉÅí~J
áåÉîáí~ÄäÉãÉåíÉ=Éå=ä~=ÅçåÑìëáµåI=ó=ä~=ÅçåÑìëáµå=åç= ãÉåíÉ=~=íê~î¨ë=ÇÉä=ÅçåÅìêëç=çÄëÉêî~Åáçå~ä=ÇÉ=çíê~ë=
ëÉ=Éäáãáå~=Åçå=Éä=ÉãéäÉç=ÇÉ=í¨ÅåáÅ~ë=ÉñéÉêáãÉåJ ÇáëÅáéäáå~ë=EÅçãç=ä~=ÄáçäçÖí~I=ä~=ÑíëáÅ~=ó=ä~=èìíãáJ
í~äÉë=ç=éêçÅÉÇáãáÉåíçë=ã~íÉã•íáÅçëK=i~=ÅçåÑìëáµå= Å~FK=m~ê~=Ü~ÅÉêäçI=Éëí~ÄäÉÅÉ=Çáëíáåíçë=åáîÉäÉë=ÇÉ=ÇìJ
ëÉ=Éäáãáå~=ëçä~ãÉåíÉ=ãÉÇá~åíÉ=Éä=êÉÅçåçÅáãáÉåíç= Ççë~=ÅçêêÉëéçåÇÉåÅá~=ÉåíêÉ=äç=èìÉ=ëìéìÉëí~ãÉåíÉ=
ó=êÉëéÉíç=ÇÉ=äçë=ÅêáíÉêáçë=ó=äíãáíÉë=Å~íÉÖçêá~äÉë=ÇÉ= ÇÉåçí~å= äçë= í¨êãáåçë= ó= ÉñéêÉëáçåÉë= éëáÅçäµÖáÅ~ë=
ä~ë=ÑìåÅáçåÉë=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=Éå=ëìë=Çáëíáåíçë=•ãÄáíçë= Åçãç=ÑÉåµãÉåçë=ÇáëíáåíçëI=Åçå=~èìÉääçë=èìÉ=ÑçêJ
ÇÉ=ÉàÉêÅáÅáçI=ìëç=ó=~éäáÅ~ÅáµåK=bå=Éä=Å~ëç=ÇÉä=ÅçåçJ ã~å=é~êíÉ=ÇÉä=Ççãáåáç=çÄëÉêî~Åáçå~ä=ÇÉ=ä~ë=çíê~ë=
ÅáãáÉåíç= ÅáÉåííÑáÅçI= ¨ëíÉ= êÉèìáÉêÉ= ÇÉ= ìå= äÉåÖì~àÉ= ÇáëÅáéäáå~ëK=aÉ=ÉëíÉ=ãçÇçI=ëÉ=ÅêÉ~å=Ñ~äë~ë=ÅìÉëíáçJ
í¨ÅåáÅç=éêçéáç=ó=ÉëéÉÅíÑáÅç=ÇÉ=äçë=ÅêáíÉêáçë=ÇÉ=~ÄëJ åÉë=~ÅÉêÅ~=ÇÉ=ä~=ÅçêêÉëéçåÇÉåÅá~=ÉåíêÉ=ÑÉåµãÉåçë=
íê~ÅÅáµå= ~å~äííáÅ~= èìÉ= Å~ê~ÅíÉêáò~å= ~= ä~ë= ÅáÉåÅá~ë= éëáÅçäµÖáÅçë= ó= ÑÉåµãÉåçë= ÄáçäµÖáÅçëI= èìíãáÅçë= ó=
ÉãéíêáÅ~ëK= mÉêç= ~= ä~= îÉòI= ÉëíÉ= äÉåÖì~àÉ= åç= éìÉÇÉ= ÑíëáÅçëI=~=ä~=îÉò=èìÉ=ëÉ=ÉàÉêÅáí~=ä~=áåîÉëíáÖ~Åáµå=ÇÉ=
ÇÉë~êêçää~êëÉ= áåÇÉéÉåÇáÉåíÉãÉåíÉ= ÇÉ= ä~= áÇÉåíáÑáJ ÇáÅÜçë=ÑÉåµãÉåçë=Åçãç=ëá=ÑìÉê~å=ÉãéíêáÅ~ãÉåíÉ=
Å~Åáµå= ÇÉä= Å~ãéç= ç= Ççãáåáç= ÇÉ= ÑÉåµãÉåçë= èìÉ= Éèìáî~äÉåíÉëK= páå= ÉãÄ~êÖçI= Éä= éêçÄäÉã~= ÑìåÇ~J
ÅçåÑçêã~å=Éå=éêáåÅáéáç=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=ÅçåçÅáãáÉåíç= ãÉåí~ä= ó~ÅÉ= Éå= èìÉ= ä~= éëáÅçäçÖí~= éáÉêÇÉ= ÇÉ= îáëí~=
ÇÉ=ä~=ÇáëÅáéäáå~I=åá=ÇÉ=ä~=áÇÉåíáÑáÅ~Åáµå=éçëíÉêáçê=ÇÉ= ëì= éêçéáç= Ççãáåáç= ÇÉ= ÅçåçÅáãáÉåíç= ÉãéíêáÅçI= ~=
ä~ë=êÉÖìä~êáÇ~ÇÉë=çÄëÉêî~ÄäÉë=Éå=ÉëÉ=Ççãáåáç=ÉãJ éÉë~ê=ÇÉ=èìÉ=äç=íáÉåÉ=éêÉëÉåíÉI=ÑêÉåíÉ=~=Éää~I=Éå=ä~ë=
éíêáÅç=~ä=èìÉ=ëÉ=íáÉåÉ=~ÅÅÉëç=ÅçíáÇá~åçK=bä=äÉåÖì~àÉ= éê•ÅíáÅ~ë=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçK
í¨ÅåáÅç= ÇÉ= ìå~= ÇáëÅáéäáå~= ÅáÉåííÑáÅ~= ÇÉíÉêãáå~Ç~= bä=ëÉÖìåÇç=éêçÄäÉã~=ê~ÇáÅ~=Éå=èìÉ=ëÉ=ÇÉëÅçJ
åç=éìÉÇÉ=áåîÉåí~êëÉ=åá=íê~åëÑÉêáêëÉ=Eç=“áãéçêí~êJ åçÅÉ=ä~=ÉñáëíÉåÅá~=ÇÉ=ìå~=ëÉÖìåÇ~=Éëí~ÅáµåK=bå=ä~=
ëÉÒF=ÇÉ=çíê~=ÇáëÅáéäáå~=~êÄáíê~êá~ãÉåíÉI=Éå=ä~=ãÉÇáJ ãÉÇáÇ~=Éå=èìÉ=ëÉ=ÅçåÑìåÇÉ=~=äçë=í¨êãáåçë=ó=ÉñJ
Ç~=Éå=èìÉ=ÉëÉ=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅåáÅç=ÇÉÄÉ=ëÉê=ÉëéÉÅíÑáÅç= éêÉëáçåÉë= Åçå= êÉÑÉêÉåÅá~ë= ~= ÉåíáÇ~ÇÉëI= ~ÅÅáçåÉë= ó=
é~ê~=~Äëíê~Éê=ä~ë=Ñçêã~ë=ÇÉ=ä~ë=êÉÖìä~êáÇ~ÇÉë=ÉãéíJ ~ÅçåíÉÅáãáÉåíçë=ãííáÅçëI=åç=ëÉ=éìÉÇÉå=êÉÅçåçÅÉê=
êáÅ~ë=çÄëÉêî~Ç~ë=èìÉ=ÅçåëíáíìóÉå=Éä=Ççãáåáç=éêçéáç= ä~ë=êÉÖìä~êáÇ~ÇÉë=èìÉ=íáÉåÉå=äìÖ~ê=Éå=ä~=Ñçêã~=ÇÉ=
ó=ÉñÅäìëáîç=ÇÉ=ÇáÅÜ~=ÇáëÅáéäáå~K= ìå~=ÖÉçÖê~Ñí~=äµÖáÅ~=EoóäÉI=NVQVFI=èìÉ=éÉêãáíáêí~=
ìå~= éêáãÉê= Åä~ëáÑáÅ~Åáµå= ÇÉ= ÇáÅÜ~ë= ÉñéêÉëáçåÉë= ó=
Reflexión conceptual í¨êãáåçë=Åçãç=ÅçåëíáíìóÉåíÉë=ÇÉ=ÑÉåµãÉåçë=ÇÉJ
e investigación en psicología éÉåÇáÉåíÉë=ÇÉ=ëì=ÅçåíÉñíç=ÇÉ=ìëç=ì=çÅìêêÉåÅá~K=bä=
^=é~êíáê=ÇÉ=ä~ë=êÉÑäÉñáçåÉë=~åíÉêáçêÉëI=éìÉÇÉ=ÉåíÉåJ ~å•äáëáë=ÅçåÅÉéíì~ä=ÇÉ=äçë=í¨êãáåçë=ó=ÉñéêÉëáçåÉë=
ÇÉêëÉ=ä~=äµÖáÅ~=ÇÉä=~êÖìãÉåíç=éêáåÅáé~ä=ÇÉ=ÉëíÉ=ÉëJ éëáÅçäµÖáÅ~ë= Eç= ãÉåí~äÉëF= ÅçêêÉëéçåÇÉ= ~ä= éêçÅÉëç=
ÅêáíçW=äçë=éêçÄäÉã~ë=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~=~Åíì~äI=Åçãç= ÇÉ=êÉÅçåçÅÉê=ä~=Üáëíçêá~=å~íìê~ä=ÇÉ=äçë=ÑÉåµãÉåçë=
ÅáÉåÅá~I=åç=ê~ÇáÅ~å=Éå=ëìë=ã¨íçÇçë=ÇÉ=áåîÉëíáÖ~J éëáÅçäµÖáÅçë=Éå=í~åíç=ÅçåëíáíìóÉåíÉë=ÇÉ=ÇáÅÜ~ë=ÉñJ
Åáµå= åá= Éå= ëì= Öê~Çç= ÇÉ= Ñçêã~äáò~Åáµå= ã~íÉã•íáJ éêÉëáçåÉëI= Åçãç= ÉéáëçÇáçë= êÉ~äÉë= ÇÉ= áåíÉêêÉä~Åáµå=
Å~K= pìë= éêçÄäÉã~ë= ëçå= ÇÉ= å~íìê~äÉò~= äµÖáÅ~= ó= ëÉ= ÉåíêÉ= éÉêëçå~ë= ó= ëìë= ÅáêÅìåëí~åÅá~ëK= bä= Éëí~ÄäÉÅáJ
íê~ÇìÅÉå=Éå=ìå~=ÅçåÑìëáµå=êÉëéÉÅíç=ÇÉ=ëì=çÄàÉíç= ãáÉåíç= ÇÉ= ÅêáíÉêáçë= é~ê~= êÉÅçåçÅÉê= É= áÇÉåíáÑáÅ~ê=
ÇÉ=ÅçåçÅáãáÉåíç=ó=ÇÉ=ëìë=êÉä~ÅáçåÉë=Åçå=çíê~ë=ÇáëJ Çáëíáåí~ë= ÑìåÅáçåÉë= éëáÅçäµÖáÅ~ë= áåÇÉéÉåÇáÉåíÉJ
Åáéäáå~ë=ÅáÉåííÑáÅ~ëK=i~=~å~äçÖí~=ÇÉ=ä~ë=ÅáåÅç=Éëí~J ãÉåíÉ=ÇÉ=äçë=í¨êãáåçë=é~êíáÅìä~êÉë=ÉãéäÉ~ÇçëI=Åçå=

16 Revista Mexicana de Investigación en Psicología


EMILIO RIBES-IÑESTA

Ä~ëÉ=Éå=Éä=ÅçåíÉñíç=ó=ÅáêÅìåëí~åÅá~=ÇÉ=ëì=çÅìêêÉåJ óÉåI= Åçãç= é~êíÉ= ÇÉ= ä~ë= ÉñéêÉëáçåÉë= éê•ÅíáÅ~ë= ÇÉ=


Åá~I= íáÉåÉ= ìå~= ÇçÄäÉ= ÅçåëÉÅìÉåÅá~K= mçê= ìå~= é~êíÉI= ä~ë=éÉêëçå~ëI=Éä=ã~íÉêá~ä=ÅêìÇç=ëçÄêÉ=Éä=èìÉ=ÇÉÄÉ=
Éäáãáå~êí~= ä~= áÇÉåíáÑáÅ~Åáµå= ÉêêµåÉ~= ÇÉ= ìå= ãáëãç= ÅçåëíêìáêëÉ=ä~=íÉçêí~K=aÉ=áÖì~ä=ã~åÉê~I=Éä=äÉåÖì~àÉ=
í¨êãáåç=Åçå=Éä=éêçéáç=í¨êãáåç=Åçãç=ÑìåÅáµå=Eó=ëì= í¨ÅåáÅç=ÇÉ=ä~=íÉçêí~=éëáÅçäµÖáÅ~=åç=ÇÉÄÉ=áåÅçêéçJ
ÅçêêÉëéçåÇÉåÅá~=Åçå=ìå~=ÉåíáÇ~Ç=ç=~ÅíáîáÇ~Ç=áåçÄJ ê~êI=Åçãç=ÅçåÅÉéíçë=ÉëéÉÅíÑáÅçë=ÇÉ=ä~=ÇáëÅáéäáå~=~=
ëÉêî~ÄäÉFK= mçê= çíê~I= éÉêãáíáêí~= ÇÉäáãáí~ê= ìå= ã~é~= í¨êãáåçë=èìÉ=Ñçêã~å=é~êíÉ=ÇÉä=Ä~Ö~àÉ=ÅçåÅÉéíì~ä=
ÑìåÅáçå~ä= ÇÉ= ÉéáëçÇáçë= éëáÅçäµÖáÅçë= Åçå= Ä~ëÉ= Éå= ÇÉ= çíê~ë= ÇáëÅáéäáå~ëI= äáãííêçÑÉë= ç= åçK= rë~ê= í¨êãáJ
ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçK=bëíÉ=ã~é~= åçë= ÇÉ= ÇáëÅáéäáå~ë= ÅáÉåííÑáÅ~ë= ÅçåëçäáÇ~Ç~ë= åç= äÉ=
åç=Åçåëíáíìáêí~=ìå~=íÉçêí~=éêçéá~ãÉåíÉ=ÇáÅÜ~I=éÉêç= çíçêÖ~=~=ä~=íÉçêí~=éëáÅçäµÖáÅ~=ìå=ã~óçê=Öê~Çç=ÇÉ=
ëÉêí~=Éä=ã~êÅç=ÇÉ=êÉÑÉêÉåÅá~=~=é~êíáê=ÇÉä=Åì~ä=ëÉ=ÅçåJ î~äáÇÉò= ç= éÉêíáåÉåÅá~= ÅáÉåííÑáÅ~K= páå= ÉãÄ~êÖçI= Éå=
Ñçêã~êí~å= ä~ë= Å~íÉÖçêí~ë= ÇÉ= ä~= íÉçêí~I= ãÉÇá~åíÉ= ä~= ä~=ãÉÇáÇ~=Éå=èìÉ=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÇÉ=ä~=
~Äëíê~ÅÅáµå=ÇÉ=éêçéáÉÇ~ÇÉë=ó=êÉä~ÅáçåÉë=ÖÉåÉê~äÉëK éëáÅçäçÖí~=åç=éìÉÇÉ=ÇÉäáãáí~êëÉ=~ä=ã~êÖÉå=ÇÉ=äçë=
i~=íÉêÅÉê~=Éëí~Åáµå=ÇÉä=áíáåÉê~êáç=ÅçêêÉëéçåÇÉ=~= ÇÉ=çíê~ë=ÅáÉåÅá~ëI=ä~=íÉçêí~=êÉèìáÉêÉ=Å~íÉÖçêí~ë=èìÉ=
ä~=íÉçêí~=ÇÉ=ä~=ÇáëÅáéäáå~=ÅáÉåííÑáÅ~I=ÉåíÉåÇáÇ~=Åçãç= êÉÅçåçòÅ~å=äç=ÄáçäµÖáÅç=ó=ëçÅá~ä=Éå=äç=êÉä~íáîç=~=ä~=
ìå= ÅìÉêéç= ÅçÜÉêÉåíÉ= ÇÉ= Å~íÉÖçêí~ë= ó= ÅçåÅÉéíçëI= êÉ~ÅíáîáÇ~Ç=ÇÉä=áåÇáîáÇìçI=ó=~=ä~=å~íìê~äÉò~=ÇÉ=äçë=
Åçå= ìå= äÉåÖì~àÉ= í¨ÅåáÅç= ÇÉåçí~íáîç= ÇÉ= éêçÅÉëçëI= ãÉÇáçë=ó=ÉåíáÇ~ÇÉë=Éå=äçë=èìÉ=ÇáÅÜ~=êÉ~ÅíáîáÇ~Ç=ëÉ=
êÉä~ÅáçåÉëI=éêçéáÉÇ~ÇÉëI=ÇáãÉåëáçåÉë=ó=ÑìåÅáçåÉëI= ÇÉë~êêçää~=~=äç=ä~êÖç=ÇÉ=ä~=çåíçÖÉåá~K=
èìÉ=Ç~å=ÅìÉåí~=ÇÉ=ÑÉåµãÉåçë=ÖÉåÉê~äÉë=ÇÉ=ã~åÉê~= ^ëí=Åçãç=ä~=íÉêÅÉê~=Éëí~Åáµå=ÅçåëíáíìóÉ=Éä=åúJ
ëáëíÉã•íáÅ~=ó=äç=ã•ë=ÉñÜ~ìëíáî~=éçëáÄäÉK=i~=íÉçêí~I= ÅäÉç=áÇÉåíáí~êáç=ÇÉ=ä~=ÇáëÅáéäáå~I=ä~=Åì~êí~=Éëí~Åáµå=
Åçãç=ëáëíÉã~=äµÖáÅçI=ÇÉÄÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉê=~=ä~=ÉëéÉJ Éë= ìå= éìåíç= ÇÉ= ÅçåÑäìÉåÅá~= Åçå= çíê~ë= ÇáëÅáéäáå~ë=
ÅáÑáÅáÇ~Ç= ÇÉä= Ççãáåáç= ÉãéíêáÅç= Ä~àç= ÉëíìÇáçK= mçê= ÅáÉåííÑáÅ~ë= ó= ~éäáÅ~Ç~ëK= bå= ÉëíÉ= åáîÉäI= ä~= ÇáëÅáéäáJ
ÉääçI=Å~Ç~=ÇáëÅáéäáå~=ÅçåëíêìóÉ=ëì=éêçéá~=äµÖáÅ~=ÇÉ= å~=ëÉ=ÅçåîáÉêíÉ=Éå=ÅçãéçåÉåíÉ=ÇÉä=ÅçåçÅáãáÉåíç=
ÑìåÅáçåÉë=Å~íÉÖçêá~äÉë=ó=ìå=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅåáÅç=~éêçJ ãìäíá=ç=áåíÉêÇáëÅáéäáå~êáçI=~=ä~=îÉò=èìÉ=ëáëíÉã~íáò~=
éá~ÇçK=rå=ëáÖåç=ÇÉ=ÇÉÑáÅáÉåÅá~=Éå=ä~=íÉçêí~=ÇÉ=ìå~= ÇÉëÇÉ=Éä=éìåíç=ÇÉ=îáëí~=ÇÉ=äçë=éêçÅÉëçë=ÖÉåÉê~äÉë=
ÇáëÅáéäáå~=Éë=ä~=~éêçéá~Åáµå=ÇÉ=äµÖáÅ~ë=EãçÇÉäçëF=ó= ä~=Üáëíçêá~=å~íìê~ä=ÇÉ=ä~ë=éÉêëçå~ë=Éå=•ãÄáíçë=ÇÉJ
Å~íÉÖçêí~ë=ó=ÅçåÅÉéíçë=ÇÉ=çíê~ë=ÇáëÅáéäáå~ëK íÉêãáå~ÇçëI=Éå=ëì=ÇÉë~êêçääç=éëáÅçäµÖáÅç=ó=ëì=áåJ
aáÑíÅáäãÉåíÉ= éìÉÇÉ= éÉÇáêëÉ= ~= ä~= éëáÅçäçÖí~= ä~= ÇáîáÇì~ÅáµåK= i~= éëáÅçäçÖí~= ÇÉä= ÇÉë~êêçääç= Eç= ÉîçJ
ÅçåëíêìÅÅáµå=ÇÉ=ìå~=íÉçêí~=Åçå=ìå~=äµÖáÅ~=ÉëéÉÅíÑáJ äìíáî~F=ó=ä~=ää~ã~Ç~=éëáÅçäçÖí~=ÇÉ=ä~=éÉêëçå~äáÇ~Ç=
Å~=é~ê~=ÅçãéêÉåÇÉê=äçë=ÑÉåµãÉåçë=éëáÅçäµÖáÅçëI=ëá= ÅçåëíáíìóÉå= ÇÉêáî~ÅáçåÉë= ÇÉ= ä~= íÉçêí~= ÖÉåÉê~ä= ÇÉ=
ä~=ÇáëÅáéäáå~=Éë=áåÅ~é~ò=ÇÉ=ÇáëíáåÖìáê=ÅçåÅÉéíì~äJ éêçÅÉëç=~ä=~å•äáëáë=É=áåíÉêéêÉí~Åáµå=ÇÉ=ä~=çåíçÖÉJ
ãÉåíÉ= Éä= Ççãáåáç= ÉãéíêáÅç= èìÉ= äÉ= ÅçêêÉëéçåÇÉK= åá~=ó=ä~=ÄáçÖê~Ñí~=Åçãç=éêçÅÉëçë=ÇÉ=áåÇáîáÇì~Åáµå=
i~= éêçäáÑÉê~Åáµå= ÇÉ= ãçÇÉäçë= ãÉÅ•åáÅçëI= ÉäÉÅíêçJ ÖÉå¨êáÅ~= ó= éÉêëçå~äI= êÉëéÉÅíáî~ãÉåíÉK= bå= Éä= Å~ëç=
ã~Öå¨íáÅçëI=åÉìê~äÉëI=ÉîçäìÅáçåáëí~ëI=ÄáçèìíãáÅçëI= ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~=ÇÉä=ÇÉë~êêçääçI=ëÉ=Éñ~ãáå~=ìå=áåÇáJ
Åçãéìí~Åáçå~äÉëI= äµÖáÅçëI= ã~íÉã•íáÅçëI= äáåÖüíëíáJ îáÇìç=ÖÉå¨êáÅç=Éå=ìå=•ãÄáíç=ÉÅçäµÖáÅç=ó=Åìäíìê~ä=
Åçë=ó=ÇÉ=çíêç=íáéçI=~ëí=Åçãç=Éä=ìëç=ÇÉ=äçë=í¨êãáåçë= ÉëéÉÅíÑáÅç=EoáÄÉëI=NVVSFI=ãáÉåíê~ë=èìÉ=Éå=Éä=Å~ëç=
éëáÅçäµÖáÅçë=çêÇáå~êáçë=Åçãç=êÉÑÉêÉåíÉë=ÇÉ=äçë=ÑÉJ ÇÉ= ä~= éëáÅçäçÖí~= ÇÉ= ä~= éÉêëçå~äáÇ~Ç= ëÉ= Éñ~ãáå~= ~=
åµãÉåçë=~=ëÉê=ÉëíìÇá~ÇçëI=ëçå=ãìÉëíê~=áåÉèìíîçÅ~= ìå= áåÇáîáÇìç= ÅçåÅêÉíç= Éå= ìå~= ëáíì~Åáµå= ÖÉå¨êáÅ~=
ÇÉ=ä~=áåÉñáëíÉåÅá~=ÇÉ=ìå~=äµÖáÅ~=éêçéá~I=ÉëéÉÅíÑáÅ~I= EoáÄÉëI=OMMR~FK
ÇÉ=äçë=ÑÉåµãÉåçë=éëáÅçäµÖáÅçëK=aÉ=ÜÉÅÜçI=ä~=éëáÅçJ içë= ~å•äáëáë= É= áåíÉêéêÉí~ÅáçåÉë= ÇÉä= ÇÉë~êêçääç=
äçÖí~=åç=íáÉåÉ=íÉçêí~I=åá=í~ãéçÅç=äíãáíÉë=ÇÉÑáåáÇçë= éëáÅçäµÖáÅç=ó=ÇÉ=ä~=éÉêëçå~äáÇ~Ç=åç=éìÉÇÉå=~åíÉJ
Åçå=çíê~ë=ÅáÉåÅá~ëI=ÇÉ=ä~ë=èìÉ=ëÉ=åìíêÉ=áåÇáëíáåí~J ÅÉÇÉê=~=ä~=íÉçêí~=ÖÉåÉê~ä=ÇÉ=éêçÅÉëç=Éå=Éä=áíáåÉê~êáç=
ãÉåíÉ=ÇÉ=ÅçåÅÉéíçëI=í¨ÅåáÅ~ëI=ãçÇÉäçë=ó=ãÉÇáÇ~ëK= ÇÉ=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÇÉ=ä~=ÅáÉåÅá~K=^ãÄçë=ÅìÉêéçë=ÇÉ=
bä=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅåáÅç=Éå=ÉëíÉ=åáîÉä=ÇÉ=ÅçåçÅáãáÉåíç= ÅçåçÅáãáÉåíç=ëçå=ÇÉêáî~ÅáçåÉë=ÇÉ=ÇáÅÜ~=íÉçêí~K=mçê=
åç=éìÉÇÉ=áÇÉåíáÑáÅ~êëÉ=Åçå=äçë=í¨êãáåçë=ó=ÉñéêÉJ çíê~=é~êíÉI=Éä=ÅìÉêéç=íɵêáÅç=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~=éìÉÇÉ=
ëáçåÉë=éëáÅçäµÖáÅ~ë=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçK=q¨êãáJ ~éäáÅ~êëÉ=~ä=~å•äáëáë=ãìäíáÇáëÅáéäáå~êáç=É=áåíÉêÇáëÅáJ
åçë= Åçãç= éÉåë~ãáÉåíçI= ~éêÉåÇáò~àÉI= ãçíáî~ÅáµåI= éäáå~êáç=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë=èìÉ=áåîçäìÅê~å=ÇáãÉåëáçåÉë=
éÉêÅÉéÅáµåI= ãÉãçêá~I= ê~òçå~ãáÉåíçI= ÉãçÅáµåI= éÉêíáåÉåíÉë=~=äç=éëáÅçäµÖáÅç=EoáÄÉëI=OMMRÄFK
ÉåíêÉ=çíêçëI=åç=éìÉÇÉå=åá=ÇÉÄÉå=Ñçêã~ê=é~êíÉ=ÇÉä= bå= Éä= Å~ëç= ÇÉ= ä~= ãìäíáÇáëÅáéäáå~I= ëÉ= éìÉÇÉå=
ä¨ñáÅç= í¨ÅåáÅç= ÇÉ= ä~= íÉçêí~= éëáÅçäµÖáÅ~K= `çåëíáíìJ ÉãéäÉ~ê= ä~ë= Å~íÉÖçêí~ë= ó= ã¨íçÇçë= ÇÉ= ä~= íÉçêí~= ÇÉ=

Vol. 1, N.o 2, 2009 17


ARTÍCULO OBJETIVO: PSICOLOGÍA COMO CIENCIA BÁSICA

éêçÅÉëç=é~ê~=Éñ~ãáå~ê=éêçÄäÉã~ë=ÇÉ=áåîÉëíáÖ~Åáµå= íêÉë=~ÅÅáçåÉë=ÇÉÑáåáÇ~ëW=~F=ä~=ÇáîìäÖ~Åáµå=ÇÉä=ÅçåçJ
Éå=ÇáëÅáéäáå~ë=äáãííêçÑÉëI=Åçãç=ä~=ÄáçäçÖí~=ç=ä~=ëçJ ÅáãáÉåíç=ÅáÉåííÑáÅç=~=äçë=äÉÖçëI=Åçå=ÑáåÉë=áåÑçêã~J
ÅáçäçÖí~I=éçê=ÉàÉãéäçK=`ì~åÇç=ä~=íÉçêí~=éëáÅçäµÖáJ íáîçë=ó=ÇÉ=éêçÅìê~Åáµå=ÇÉ=ÅêáíÉêáçë=ÇÉ=ÅçãéêÉåëáµå=
Å~=~éçêí~=ã¨íçÇçë=ÇÉ=~å•äáëáë=ÅçãéäÉãÉåí~êáçë=~= ÇÉ=äçë=ÑÉåµãÉåçë=éëáÅçäµÖáÅçë=ÇÉ=ä~=îáÇ~=ÅçíáÇá~å~=
äçë=ÇÉ=ä~ë= ÇáëÅáéäáå~ë=èìÉ=Éñ~ãáå~å=ìå=éêçÄäÉã~= ó=ÇÉ=äçë=Ñ~ÅíçêÉë=èìÉ=äçë=êÉÖìä~å=ç=ÇÉíÉêãáå~åX=ÄF
ÇÉ=ëì=ÇçãáåáçI=Éä=Å~ãéç=ãìäíáÇáëÅáéäáå~êáç=ëÉ=ÇÉJ ä~=ÉåëÉ¥~åò~=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~I=Åçãç=ìå=ÅìÉêéç=ÇÉ=
ëáÖå~= Åçãç= ÄáçéëáÅçäçÖí~= ç= ëçÅáçéëáÅçäçÖí~I= éçê= ÅçåçÅáãáÉåíç= ëáëíÉã•íáÅç= ÇÉåíêç= ÇÉä= éêçÅÉëç= ÇÉ=
ÉàÉãéäçK=`ì~åÇç=Éë=ä~=éëáÅçäçÖí~=ä~=èìÉ=áåÅçêéçê~= áåëíêìÅÅáµå=Ñçêã~ä=Ä•ëáÅ~I=Åçå=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=Ççí~ê=
ã¨íçÇçë= ÇÉ= çíê~ë= ÇáëÅáéäáå~ë= é~ê~= ÅçãéäÉãÉåí~ê= ~= äçë= ó= ä~ë= ÉëíìÇá~åíÉë= ÇÉ= ÅêáíÉêáçë= ÅáÉåííÑáÅçë= ÇÉ=
ä~=éÉêëéÉÅíáî~=ÇÉ=~å•äáëáë=ÇÉëÇÉ=ëìë=éêçéá~ë=Å~íÉÖçJ áåíÉêéêÉí~Åáµå=ÇÉ=äçë=ÑÉåµãÉåçë=éëáÅçäµÖáÅçëX=ó=ÅF=
êí~ëI=Éä=Å~ãéç=ãìäíáÇáëÅáéäáå~êáç=ëÉ=ÇÉëáÖå~=Åçãç= ä~= íê~åëÑÉêÉåÅá~= ÇáêÉÅí~= ÇÉ= ÅçåçÅáãáÉåíç= ~= ìëì~J
éëáÅçÄáçäçÖí~= ç= éëáÅçëçÅáçäçÖí~K= bå= ~ãÄçë= Å~ëçëI= êáçëI=Éå=ä~=Ñçêã~=ÇÉ=ÅêáíÉêáçë=ãÉíçÇçäµÖáÅçë=é~ê~=
ÇÉÄÉ= Ç~êëÉI= Éå= éêáãÉê= äìÖ~êI= ä~= áÇÉåíáÇ~Ç= íɵêáÅ~= áÇÉåíáÑáÅ~ê= éêçÄäÉã~ë= ó= ëçäìÅáçåÉë= Éå=ëáíì~ÅáçåÉë=
ÇÉ= Å~Ç~= ÇáëÅáéäáå~= óI= éçëíÉêáçêãÉåíÉI= ä~= ÅçãéäÉJ èìÉ= áåîçäìÅê~å= ä~ë= êÉä~ÅáçåÉë= áåíÉêéÉêëçå~äÉë= Éå=
ãÉåí~Åáµå=ãÉíçÇçäµÖáÅ~=ÉåíêÉ=Éää~ë=é~ê~=Éñ~ãáå~ê= Çáëíáåíç=Öê~ÇçK=
Å~ëçë= ÉëéÉÅíÑáÅçë= èìÉ= ÅçêêÉëéçåÇÉå= ~= ä~= Üáëíçêá~= i~ë=Åì~êí~=ó==èìáåí~=Éëí~ÅáçåÉëI=åç=ëµäç=ÅçåëJ
å~íìê~ä=ÇÉ=ÇáÅÜçë=ÇçãáåáçëK=pÉ=íê~í~=ÇÉ=ä~=~éäáÅ~J íáíìóÉå= ~éäáÅ~ÅáçåÉë= ÇÉä= ÅçåçÅáãáÉåíç= ÅáÉåííÑáÅç=
Åáµå=ÇÉ=ä~=íÉçêí~=ÇÉ=éêçÅÉëç=~=ä~=áåíÉêéêÉí~Åáµå=ÇÉ= çÄíÉåáÇç=~=é~êíáê=ÇÉ=ìå=äÉåÖì~àÉ=í¨ÅåáÅç=~Äëíê~ÅíçI=
áåíÉêëÉÅÅáçåÉë=Åçå=çíê~ë=ÇáëÅáéäáå~ëK ëáåç=èìÉ=ÉàÉãéäáÑáÅ~å=ä~=Éä~Äçê~Åáµå=ÇÉ=Çáëíáåíç=åáJ
bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=ä~=áåíÉêÇáëÅáéäáå~I=ëÉ=~éäáÅ~=í~ãJ îÉäÉë=ÇÉ=äÉåÖì~àÉ=ÇÉ=áåíÉêÑ~ëÉ=é~ê~=êÉä~Åáçå~ê=ÇáÅÜç=
Äá¨å=ä~=íÉçêí~=ÇÉ=éêçÅÉëç=~=ä~=áåíÉêéêÉí~ÅáµåI=Éî~J ÅçåçÅáãáÉåíç=Åçå=ëáíì~ÅáçåÉë=ÇáîÉêë~ë=Éå=ä~=èìÉ=Éä=
äì~Åáµå= É= áåíÉêîÉåÅáµå= Éå= ëáíì~ÅáçåÉë= ÉÅçäµÖáÅ~ë= ÅçåçÅáãáÉåíç=éëáÅçäµÖáÅç=Éë=éÉêíáåÉåíÉK=`çåëíáíìJ
ç= ëçÅá~äÉë= èìÉ= “ÅçåíáÉåÉåÒ= ÇáãÉåëáçåÉë= éëáÅçäµJ óÉåI=ÇÉ=ÜÉÅÜçI=ä~ë=Éí~é~ë=ÇÉ=ÇÉëéêçÑÉëáçå~äáò~Åáµå=
ÖáÅ~ë= éÉêíáåÉåíÉë= é~ê~= ä~= ëçäìÅáµå= ÇÉ= éêçÄäÉã~ëK= ÇÉä=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÅáÉåííÑáÅçI=ÅáêÅìåëí~åÅá~=ÉëéÉÅá~ä=
i~ë=ëáíì~ÅáçåÉë=ã•ë=éêçãáåÉåíÉë=ÇÉ=ÉëíÉ=íáéç=ëçå= Éå=ä~=èìÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~=Éë=~éäáÅ~ÄäÉI=ó=åç=Åçãç=éêçJ
~èìÉää~ë=îáåÅìä~Ç~ë=~=ä~=ÉÇìÅ~ÅáµåI=ä~=ë~äìÇI=ä~=ÅçåJ ÑÉëáµå=ÇáêÉÅí~=EoáÄÉëI=NVUOFK
ëÉêî~Åáµå= ÇÉä= ãÉÇáç= ~ãÄáÉåíÉI= ó= ä~= é~êíáÅáé~Åáµå=
ó= çêÖ~åáò~Åáµå= ëçÅá~äK= bå= ÉëíÉ= Å~ëçI= í~ãÄá¨åI= åç= Comentarios finales
éìÉÇÉ= Ç~êëÉ= Éä= ÅçåçÅáãáÉåíç= áåíÉêÇáëÅáéäáå~êáç= bä=~å•äáëáë=éêÉîáç=ëçÄêÉ=äçë=ÇáîÉêëçë=åáîÉäÉë=ÇÉ=ÅçJ
ëá= åç= Éë= Åçãç= ~éäáÅ~Åáµå= ÇÉä= ÅçåçÅáãáÉåíç= ÇÉ= ä~= åçÅáãáÉåíç=ó=íáéçë=ÇÉ=äÉåÖì~àÉ=ÉãéäÉ~Ççë=Éå=ä~ë=
íÉçêí~= ÖÉåÉê~ä= ÇÉ= éêçÅÉëçK= bëí~= ~éäáÅ~Åáµå= ëÉ= Å~J Çáëíáåí~ë= Éí~é~ë= ÇÉä= èìÉÜ~ÅÉê= ÅáÉåííÑáÅçI= åçë= Ü~ÅÉ=
ê~ÅíÉêáò~= Éå= ä~= Ñçêã~= ÇÉ= áåîÉëíáÖ~Åáµå= ~éäáÅ~Ç~= ó= êÉÅçêÇ~êI= Åçãç= çíêçë= ó~= Ü~å= ëÉ¥~ä~Çç= Ee~åëçåI=
íÉÅåçäµÖáÅ~I=ó=Åçãç=íê~åëÑÉêÉåÅá~=ÇÉ=“íÉÅåçäçÖí~ÒK= NVURFI= èìÉ= ä~= ÅáÉåÅá~= åç= ÅçåëáëíÉ= Éå= ä~= ÄúëèìÉÇ~=
i~=éê•ÅíáÅ~=ëáå=íÉçêí~=èìÉ=ä~=ëìëíÉåíÉ=éêÉîá~ãÉåíÉ= ÇÉ=ÜÉÅÜçë=ó=Ç~íçë=Çìêçë=èìÉ=êÉîÉäÉå=Éä=çêÇÉå=ó=ä~ë=
Å~êÉÅÉ=ÇÉ=êáÖçê=ó=î~äáÇÉò=ÅáÉåííÑáÅ~K “äÉóÉëÒ=ÇÉ=ä~=å~íìê~äÉò~K=i~=çÄëÉêî~Åáµå=É=áåîÉëíáJ
cáå~äãÉåíÉI= ä~= èìáåí~= ó= úäíáã~= Éëí~Åáµå= ÇÉä= Ö~Åáµå=ÅáÉåííÑáÅ~ë=ÅçåëíáíìóÉå=ëáÉãéêÉ=ìå=éêçÅÉëç=
áíáåÉê~êáç= íáÉåÉ= èìÉ= îÉê= Åçå= Éä= êÉJÉåÅìÉåíêç= ÇÉä= Öìá~Çç=ó=ÇÉäáãáí~Çç=éçê=ä~=íÉçêí~=EoáÄÉëI=jçêÉåçI=
ÅçåçÅáãáÉåíç=ÅáÉåííÑáÅç=íɵêáÅç=Åçå=Éä=•ãÄáíç=ÇÉ= C=m~Çáää~I=NVVSFK=qçÇç=ÜÉÅÜç=ÅáÉåííÑáÅç=Éëí•=Å~êJ
ÅçåçÅáãáÉåíç=ÇÉ=ä~ë=éê•ÅíáÅ~ë=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~J Ö~Çç= ÇÉ= íÉçêí~K= `ì~åÇç= äçë= ÅçåÅÉéíçë= ó= ÅêáíÉêáçë=
êáçK=bëí~=é~êíÉ=ÇÉä=íê~óÉÅíç=áåîçäìÅê~=Ççë=íê~åëÑçêJ Åçåëíáíìíáîçë= ÇÉ= ä~= íÉçêí~= ëçå= Éä= éêçÇìÅíç= ÇÉ= áåJ
ã~ÅáçåÉë= ÇÉä= ÅçåçÅáãáÉåíç= íɵêáÅçK= mçê= ìå= ä~ÇçI= î~ëáçåÉë=äµÖáÅ~ë=ç=ÉêêçêÉë=Å~íÉÖçêá~äÉë=EqìêÄ~óåÉI=
ëÉ=íáÉåÉ=èìÉ=êÉÅçåçÅÉêI=Éå=éêáãÉê=äìÖ~êI=Éä=ëÉåíáÇç= NVTQFI=Éä=éêçÅÉëç=ÇÉ=áåÇ~Ö~Åáµå=ÉãéíêáÅ~I=åç=áãJ
ÑìåÅáçå~ä= ÇÉä= éä~åíÉ~ãáÉåíç= ÇÉ= éêçÄäÉã~ë= é~êJ éçêí~= Åì~å= êÉÑáå~Çç= í¨ÅåáÅ~= ó= Åì~åíáí~íáî~ãÉåíÉ=
íáÅìä~êÉë=Éå=Éä=•ãÄáíç=ÇÉä=äÉåÖì~àÉ=çêÇáå~êáçK=bå= ëÉ~I=ëµäç=ÖÉåÉê~ê•=ÅçåÑìëáµå=~ÇáÅáçå~äK=
ëÉÖìåÇç= äìÖ~êI= çÅìêêÉ= ìå~= áåíÉêéêÉí~Åáµå= ëáãáä~ê= bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~I=éçê=ê~òçåÉë=ÜáëíµJ
~ä=ÇÉ=ä~=Åì~êí~=Éëí~ÅáµåI=éÉêç=Éå=í¨êãáåçë=åç=í¨ÅJ êáÅ~ë=ÉëéÉÅá~äÉëI=ëÉ=Å~êÉÅÉ=ÇÉ=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=ÅçåçÅáJ
åáÅçëI= éêçéáçë= ÇÉä= äÉåÖì~àÉ= çêÇáå~êáçK= bå= Éä= Å~ëç= ãáÉåíç= ÅçåëÉåëì~ÇçI= äç= èìÉ= èìáò•= ëÉ~= Éä= çêáÖÉåI=
ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~I=ÉëíÉ=åáîÉä=ÇÉ=~éäáÅ~Åáµå=ÇÉä=ÅçåçJ åç=ëµäç=ÇÉ=ä~=ÅçåÑìëáµå=ÇÉ=í¨êãáåçë=Åçå=ÅçåÅÉéJ
ÅáãáÉåíç=ÅáÉåííÑáÅç=ëÉ=êÉä~Åáçå~=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=Åçå= íçë=Eí~ä=Åçãç=çÅìêêÉ=Éå=êÉä~Åáµå=~=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=

18 Revista Mexicana de Investigación en Psicología


EMILIO RIBES-IÑESTA

“ãÉåí~äÉëÒ= ÇÉä= äÉåÖì~àÉ= çêÇáå~êáçFI= ëáåç= í~ãÄá¨å= oáÄÉëI=bK=ENVVM~FK=mëáÅçäçÖí~=ÖÉåÉê~ä=EÅ~éííìäç=OFK=j¨ñáÅçI=aKcKW=qêáää~ëK


ÇÉ= ä~= áåî~ëáµå= ÇÉ= åáîÉäÉë= ÇÉ= ÅçåçÅáãáÉåíç= ó= ÇÉä= oáÄÉëI=bK=ENVUSFK=eáëíçêá~=ÇÉ=ä~=éëáÅçäçÖí~=fim~ê~=èì¨\=oÉîáëí~
jÉñáÅ~å~=ÇÉ=^å•äáëáë=ÇÉ=ä~=`çåÇìÅí~I=NOI=QQPJQSSK
ÉãéäÉç= ÇÉë~ëÉ~Çç= ÇÉ= ÇáîÉêëçë= íáéçë= ÇÉ= äÉåÖì~àÉë= oáÄÉëI=bK=ENVVSFK=oÉÑäÉñáçåÉë=ëçÄêÉ=ä~=å~íìê~äÉò~=ÇÉ=ìå~=íÉçêí~=ÇÉä=
í¨ÅåáÅçë= ÇÉåíêç= ÇÉ= ä~= éêçéá~= ÇáëÅáéäáå~= ó= êÉëéÉÅJ ÇÉë~êêçääç=ó=ëì=~éäáÅ~ÅáµåK=bå=pKtK=_áàçì=C=bK=oáÄÉëE`ççêÇëKFI=
íç=ÇÉ=çíê~ë=ÇáëÅáéäáå~ëK=bëéÉêç=èìÉ=Éä=áíáåÉê~êáç=ÇÉ= bä= ÇÉë~êêçääç= ÇÉä= Åçãéçêí~ãáÉåíçK= dì~Ç~ä~à~ê~W= råáîÉêëáÇ~Ç= ÇÉ=
ÅçåçÅáãáÉåíç= ~èìí= ÇÉëÅêáíç= ÉëíáãìäÉ= ä~= êÉÑäÉñáµå= dì~Ç~ä~à~ê~I=EééKOSTJOUOFK
oáÄÉëI=bK=EOMMMFK=i~ë=éëáÅçäçÖí~ë=ó=ä~=ÇÉÑáåáÅáµå=ÇÉ=ëìë=çÄàÉíçë=ÇÉ=
ÅêííáÅ~=ÇÉ=äçë=áåîÉëíáÖ~ÇçêÉë=ÇÉ=ó=Éå=ä~=éëáÅçäçÖí~=óI= ÅçåçÅáãáÉåíçK= oÉîáëí~= jÉñáÅ~å~= ÇÉ= ^å•äáëáë= ÇÉ= ä~= `çåÇìÅí~I= OSI=
Éå=Éë~=ãÉÇáÇ~I=ÅçåíêáÄìó~=~=Ç~ê=ìå=éêáãÉê=é~ëç=Éå= PSRJPUOK
ä~=ÇÉãçäáÅáµå=ÇÉ=ä~=qçêêÉ=ÇÉ=_~ÄÉä=èìÉ=Éë=åìÉëíê~= oáÄÉëI=bK=EOMMNFK=içë=ÅçåÅÉéíçë=ÅçÖåçëÅáíáîçë=ó=Éä=éêçÄäÉã~=ÇÉ=ä~=
ÇáëÅáéäáå~K çÄëÉêî~ÄáäáÇ~ÇK=^Åí~=`çãéçêí~ãÉåí~äá~I=VI=åúãÉêç=ãçåçÖê•ÑáÅçI=
VJNVK
oáÄÉëI=bK=EOMMPFK=tÜ~í=áë=ÇÉÑáåÉÇ=áå=çéÉê~íáçå~ä=ÇÉÑáåáíáçåë\=qÜÉ=Å~ëÉ=
çÑ=çéÉê~åí=éëóÅÜçäçÖóK=_ÉÜ~îáçê=~åÇ=mÜáäçëçéÜóI=PNI=NNNJNOSK=
REFERENCIAS oáÄÉëI=bK=EOMMQ~FK=i~=éëáÅçäçÖí~=ÅçÖåçëÅáíáî~=ó=Éä=ÅçåçÅáãáÉåíç=ÇÉ=
^êáëíµíÉäÉëK=ENVTUFK=^ÅÉêÅ~=ÇÉä=~äã~K=Eqê~ÇìÅÅáµå=Éëé~¥çä~FK=j~ÇêáÇW= çíê~ë= ãÉåíÉëK=^Åí~=`çãéçêí~ãÉåí~äá~I=NOI= åúãÉêç= ãçåçÖê•ÑáÅçI=
dêÉÇçëK TJONK
^ìëíáåI=gK=iK=ENVSOFK=eçï=íç=Çç=íÜáåÖë=ïáíÜ=ïçêÇëK=lñÑçêÇW=lñÑçêÇ= oáÄÉëI=bK=EOMMQÄFK=_ÉÜ~îáçê=áë=~Äëíê~ÅíáçåI=åçí=çëíÉåëáçåW=`çåÅÉéJ
råáîÉêëáíó=mêÉëëK íì~ä=~åÇ=ÜáëíçêáÅ~ä=êÉã~êâë=çå=íÜÉ=å~íìêÉ=çÑ=éëóÅÜçäçÖóK=_ÉÜ~îáçê=
aÉëÅ~êíÉëI= oK= ENVUMFK= aáëÅìêëç= ÇÉä= ã¨íçÇçK= Eqê~ÇìÅÅáµå= Éëé~¥çä~FK= ~åÇ=mÜáäçëçéÜóI=POI=RRJSUK
j¨ñáÅçI=aK=cKW=mçêêú~K oáÄÉëI=bK=EOMMR~FK=finì¨=Éë=äç=èìÉ=ëÉ=ÇÉÄÉ=ãÉÇáê=Éå=éëáÅçäçÖí~\=i~=
aÉëÅ~êíÉëI= oK= ENVUMFK= qê~í~Çç= ÇÉä= ÜçãÄêÉK= Eqê~ÇìÅÅáµå= Éëé~¥çä~FK= ÅìÉëíáµå=ÇÉ=ä~ë=ÇáÑÉêÉåÅá~ë=áåÇáîáÇì~äÉëK=^Åí~=`çãéçêí~ãÉåí~äá~I=
j~ÇêáÇW=bÇáíçê~=k~Åáçå~äK NPI=PTJROK=
aÉëÅ~êíÉëI=oK=ENVUQFK=qê~í~Çç=ÇÉ=ä~ë=é~ëáçåÉë=ÇÉä=~äã~K=Eqê~ÇìÅÅáµå= oáÄÉëI=bK=EOMMRÄFK=oÉÑäÉñáçåÉë=ëçÄêÉ=ä~=ÉÑáÅ~Åá~=éêçÑÉëáçå~ä=ÇÉä=éëáJ
Éëé~¥çä~FK=_~êÅÉäçå~W=mä~åÉí~K ŵäçÖçK=oÉîáëí~=jÉñáÅ~å~=ÇÉ=mëáÅçäçÖí~I=OOI=RJNQK=
e~åëçåI=kK=oK=ENVURFK=m~íêçåÉë=ÇÉ=ÇÉëÅìÄêáãáÉåíçK=lÄëÉêî~Åáµå=ó=ÉñJ oáÄÉëI=bK=jçêÉåçI=oKI=C=m~Çáää~I=jK^K=ENVVSFK=rå=~å•äáëáë=ÑìåÅáçå~ä=
éäáÅ~ÅáµåK=Eqê~ÇìÅÅáµå=Éëé~¥çä~FK=j~ÇêáÇW=^äá~åò~=råáîÉêëáÇ~ÇK ÇÉ=ä~=éê•ÅíáÅ~=ÅáÉåííÑáÅ~W=ÉñíÉåëáçåÉë=ÇÉ=ìå=ãçÇÉäç=éëáÅçäµÖáÅçK=
h~åíçêI=gK=oK=ENVSPFK=qÜÉ=ëÅáÉåíáÑáÅ=Éîçäìíáçå=çÑ=éëóÅÜçäçÖóK=`ÜáÅ~ÖçW= ^Åí~=`çãéçêí~ãÉåí~äá~I=QI=OMRJOPPK
mêáåÅáéá~=mêÉëëK oóäÉI=dK=ENVQVFK=qÜÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=ãáåÇK=kÉï=vçêâW=_~êåÉë=C=kçÄäÉK
hìÜåI=qK=pK=ENVTNFK=i~=ÉëíêìÅíìê~=ÇÉ=ä~ë=êÉîçäìÅáçåÉë=ÅáÉåííÑáÅ~ëK=j¨ñáJ qçìäãáåI=pK=ENVRPFK=qÜÉ=éÜáäçëçéÜó=çÑ=ëÅáÉåÅÉW=^å=áåíêçÇìÅíáçåK=içåJ
ÅçI=aKcKW=cçåÇç=ÇÉ=`ìäíìê~=bÅçåµãáÅ~K ÇêÉëW=eìíÅÜáåëçåK
j~äÅçãI=kK=ENVTNFK=mêçÄäÉãë=çÑ=ãáåÇW=aÉëÅ~êíÉë=íç=táííÖÉåëíÉáåK=kÉï= qìêÄ~óåÉI=`K=jK=ENVTQFK=bä=ãáíç=ÇÉ=ä~=ãÉí•Ñçê~K=j¨ñáÅçI=aKcKW=cçåÇç=
vçêâW=e~êéÉê=qçêÅÜÄççâëK ÇÉ=`ìäíìê~=bÅçåµãáÅ~K
oáÄÉëI=bK=ENVUOFK=bä=ÅçåÇìÅíáëãçW=êÉÑäÉñáçåÉë=ÅêííáÅ~ë=EÅ~éííìäçë=O=ó=SFK= táííÖÉåëíÉáåI=iK=ENVRPFK=mÜáäçëçéÜáÅ~ä=áåîÉëíáÖ~íáçåëK=lñÑçêÇW=_~ëáä=
_~êÅÉäçå~W=cçåí~åÉää~K _ä~ÅâïÉääK

Vol. 1, N.o 2, 2009 19