Está en la página 1de 12

DOU(Tí OfiCIAl DonTíN OfiCIAl

DEL DEL
CONSELL DEL
,
CONSELL DEL
,

PAI S V A L E N C I A P AIS VALEN


- CIANO

D.1,. V - 1556 - 1978 2 - 3 - 1981 Número 41

SUM A R I SUM A R I O

1. DISPOSICIONS GENERALS l. DISPOSICIONES GENERALES


1.1. Decrets 1.1. Decretos
DECRET pel qual es publica la Liquida­ DECRETO por el que se publica la Li­
ció del Presupost de Despeses de l'Ent quidación del Presupuesto de Gastos del
corresponent a l'eixercici de 1980. Pago 2 Entre correspondiente al ejercicio de 1980.
DECRET pel qual es publica el Presu­ DECRETO por el que se publica el Pre­
post General de Despeses i Ingresos del supuesto General de Gastos e I ngresos
Conséll del País Valencia per a l'eixerci­ del Consell del País Valenciano para el
ci de 1981. Pago 2 ejercicio de 1981. Pág. 2
DECRETO por el que se publica el
DECRET pel qual es publica l'acort del acuerdo del Pleno del Consell del País
Pie del Conséll del País Valencia, apro­ Valenciano, aprobando los Estatutos del
vant els Estatuts del Consorci d'Extinció Consorcio de Extinción de I ncendios y
d'I ncendis i Salvament del Vin alopó Salvamento del Vinalopó ( Alicante), se­
(Alacant), segóns expedient instruít per gún expediente instruido por la D ipu­
la D iputació Provincial d' Alacant. tación Provinc ial de Alicante . Pág. 4
DECRET pel qual es publica l'acort del DECRETO por el que se publica el
Conséll del País Valencia aprovant el acuerdo del Consell del País V alenciano
canvi de denomin ació del Municipi de aprobando el cambio de denomin ación
Cuatretonda. Pago 5 del municipio de Catretonda. Pág . 5

2. NOMENAMENTS I CESSAMENTS 2. NOMBRAMIENTOS Y CESES


2.1. Nomerzaments 2.1. Nombramientos
DECRET pel qual es nomena a don DECRETO por el que se nombra a don
Francésc Xaviér Ugarte Oterino, Secre­ Francisco Javier Ugarte Oterino, Secreta­
tari General Tecnic de la Conselleria de rio General Técnico de la Conselleria de
Treball . Pago 6 Trab ajo. Pág. 6
3. PRESIDENCIA DEL CONSELL 3. PRESIDENCIA DEL CONSELL
3. 1. ardes 3.1. Ordenes
ORDE de la Presidencia disposant la ORDEN de la Presidencia disponiendo la
publicació en el «BoHetí Oficial del Con­ publicación en el « Boletín Oficial del Con­
sélh de l' Orde de la Presidencia del Go­ selh de la Orden de la Presidencia del
vern de 18 de febrér de 1981, per la Gobierno de 18 de febrero de 1981; por
qual es dicten disposicions complemen­ la que se dictan disposiciones comple­
taries per a la formació deis censos de mentarias para la formación de los cen ­
població i viven des de la nació i per a la sos de población y viv iendas de la n ación
renovació del padró municipal d'ha­ y para la renovación del padrón munici­
bitants. Pago 6 pal de habitantes. Pág. 6
ORDE de la Presidencia, disponent la ORDE N de la Presidencia disponiendo la
publicació en el « Bolletí Ofic ial del Con­ publicación en el « Boletín Oficial del Con­
sél¡" del Real Decrét-Llei 3/1981, de 16 sel¡" del Real Decreto-Ley 3/1981, de 26
de ginér pel qual s'aproven determina­ de enero, por el que se aprueban deter­
des mides sobre regim juridic de les min adas medidas sobre régimen jurídico
Corporacions Locals. Pago 11 de las Corporaciones Loc ales . Pág . 11
4. CONSELLERIES 4. CONSELLERIAS
4. 1. ardes 4. 1. Ordenes
ORDE per la qual es publiquen els ORDEN por la que se publican los acuer­
acorts adoptats en la sessió de la Co­ dos adoptados en la sesión de la Comi­
missió Provincial d'Urbanisme de Valén­ sión Provincial de Urbanismo de Valen­
cia, celebrada el dia 27 de ginér de cia, celebrada el día 27 de enero de 1981
1981 (conclusió). Pago 12 (conclusión) . Pág . 12
2 2 - 3 - 81 B. O. del C. P. V. - Núm. 41

DECRET pel qual es publica la Liquida­ DECRETO por el que se publica la Liqui­
ció del Presupost de Despeses de I'Ent dación del Presupuesto de Gastos del Ente
corresponen t a l'eixercici de 1980. correspondiente al ejercicio de 1980.

En compliment de lo dispost en el Real Decrét-Llei En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto­


16/1980, de 12 de desembre, pel qual es determina el Ley 16/1980, de 12 de dic iembre , por el que se determina
Regim Presupostari i Patrimonial deis Ents Preautono­ el Régimen Presupuestario y Patrimonial de los Entes
mics, i d'acort en lo prece ptuat en l' articul 2 del Decrét Preautonómicos, y de acuerdo con lo preceptuado en el
de 27 de juny de 1978 sob re normes d'eixecució del Pre­ artículo 2 del Decreto de 27 de j u n io de 1978 sobre
supost i del Regim Economic del Conséll del País Valen­ normas de ejecución del Presupuesto y del Régimen Eco­
cia , pel Consellér d'Economia i H isenda s'ha elaborat la nómico del Consell del País Valenciano, por el Conseller
Liquidació del Presu post de Despeses de l'Ent correspo­ de Economía y Hacienda se ha elaborado la Liquidación
nent a l 'eixercici de 1980, que ha segút aprovat pel Pie del Presupuesto de Gastos del Ente correspondiente al
del Conséll en sa reunió del dia 2 de mar<; de 1981, ej ercicio de 1980, que ha sido aprobado por el Pleno del
liquidació el resúm de la qual es el següent: Consell en su reun ión del día 2 de marzo de 1981
'
liquidación cuyo resumen es el siguiente:
L I QU I DAC I Ó DEL PRESU PÓST DE L 'EI XE R C I C I 1980
LIQUIDACION DEL PRESU PUESTO DEL EJERC I C I O 1980

Prc\upml Prc\upo\t Pagament\ Penden! ... de Ohligacion\ Fqat


CONS¡'¡ ¡ 1·I{IIS inlcl,H \111JlficaClOTl\ dcfinitlu llquid\ pagament liquidade\ d 'execucló
CONS¡'¡ I f'RI>\S Prcq¡plH'\[n \1odificacionc\ Prc\UpUC\lO Pago" PendIente ... Obligacione\ F�lado de
1IllClal definiti\o liqUldm de pago liQuidada� ejecución

Presidencia
Presidencia . 24.727.309 24.727.309 22.983.043 681.309 23.664.352 1.062.957
Economia i Hisenda
Economía y Hacienda . 15.885.145 946.932 16.832.077 16.501.442 331.635 16.832.077
Interior
Interior 14.283.414 120.335 14.403.749 13.518.159 406.708 13.924.867 478.882
Obres Públiques i Urb.
Obras Públicas y Urb. 14.315.422 66.713.497 81.028.919 18.272.444 99.362 18.371.806 62.657.113
Educació
Educación. 14.528.552 5.208.056 19.736.608 14.390.903 166.118 14.557.021 5.179.587
Treball
Trabajo . 15.891.988 -751.356 15.140.632 10.234.771 211.395 10.446.166 4.694.466
Industria i Comer,
Industria y Comercio 14.535.387 1.000.000 15.535.387 14.540.743 24.824 14.565.567 969.820
Agricultura
Agricult ura . 16.059.974 36.519.358 52.579.332 50.554.074 1.271 50.555.345 2.023.987
Turisme
Turismo . . . . 18.305.961 1.410.011 19.715.972 18.883.163 177.581 19.060.744 655.228
Transports
Transportes 16.000.759 2.226.055 18.226.814 16.616.741 756.385 17.373.126 853.688
Sanitat i Seg. Social
Sanidad y Seg. Social 14.435.437 76.343.741 90.779.178 21.947.810 26.032 21.973.842 68.805.336
Cultura
Cultura 14.337.965 690.809 15.028.774 14.916.596 112.178 15.028.774
Despeses Comunes
Gastos Comunes . 12.000.000 259.357 12.259.357 12.259.357 12.259.357
Fondo Inversions
Fondo Inversiones .. . .. . . . . 35.333.360 35.333.360 25.000.000 25.000.000 10.333.360

Total.
Total 240.640.673 190.686.795 431.327.468 270.619.246 2.994.798 273.613.044 157.714.424

Lo qual es fa public per a general coneiximent. Lo que se hace público para general conocimiento.
Valéncia, a 2 de mar<; de 1981. Valencia, a 2 de marzo de 1981.
El President del Conséll ( e n funcion s) El Presidente del Consell (en funciones)
ENRIC MONSONIS DOMINGO ENRIQUE MONSONIS DOM INGO

Les transferencies de credit que donen lloc a esta Las transferencias de crédito que dan lugar a esta
liquidació serán publicades en el proxim número del liquidación serán publicadas en el próximo número del
Bolletí Oficial del Conséll . Boletín Oficial del Consell.

DECRETO por el que se publica el Presu­


DECRET pel qual es publica el Presupost puesto General de Gastos e Ingresos del
General de Despeses i Ingresos del Conséll Consell del País Valenciano para el ejerci­
del País Valencia per a l'eixercici de 1981. cio de 1981.

En compliment de lo dispóst en l'articul 20n del Real En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.° del
Decrét-Llei 16/1980, de 12 de desembre, pel qual es de­ Real Decreto-Ley 16/1980, de 12 de diciembre, por el
termina el Regim Presupostari i Patrimonial dei s Ents que se determina el Régimen Presupuestario y Patrimo­
Preautonomics, el Pie del Conséll del País Valencia, en sa nial de los Entes Preautonómicos, el Pleno del Consell
B. O. del C. P. V. - Núm. 41 2 - 3 - 81 3

del País Valenciano, en su reunión del día 2 de m arzo de


reunió del dia 2 de mare; de 1981 i a proposta del Conse­ 1981, y a propuesta del Conseller de Economía y Hacien­
llér d'Economia i Hisenda, aprova el Presupost General da, aprobó el Presupu esto Gen eral de G astos e Ingresos
de Despeses i I ngressos del Conséll per a l'eixercici del Consell para el ej ercicio de 1981 cuyo resumen es
de 1981, el resúm d el qual es el segü ent: el siguiente:

EST ÁT A. DESPESES PER CON SELLERIES


ESTADO A. GASTOS POR CON SE LLERI AS

CONSELLERIFS CAP. I CAP. 2 CAP. 6 TOTAL


CONSFLI FRIAS CAP. I CAP. 2 CAP. 6 TOTAL

Presidencia
Presidencia 21.428.440'- 11.594.517'- 33.022.957'-
Economia i Hisenda
Economía y Hacienda .. ... . ... ... ... . ... . 18.206.607'- 7.043.393'- 25.250.000'-
Interior
Interior . ... ... .. . 16.250.000' - 478.882'- 16.728.882'-
Obres Públiques i Urbanisme
Obras Públicas y Urbanismo .. . . . . .. . ... . . 14.046.520'- 4.244.861'- 134.677.462'- 152.968.843'-
Educació
Educación ... 10.983.709'- 17.000.875'- 27.984.584'-
Treball
Trabajo .. ... ......... 11.576.310'- 9.378.156'- 20.954.466'-
Indústria i Comen;:
Industria y Comercio . . ... . .......... 12.693.409'- 5.511.812'- 18.205.221'-
Agricultura
Agricultura . .. . .. . ...... ... . , . . .... 13.291.416'- 40.077.571'- 6.900.000'- 60.268.987'-
Turisme
Turismo .. .. ... . ... . . . .. . .. . ... . .. .... .. 12.901.083'- 5.458.145'- 18.359.228'-
Transports
Transportes .. . .. . ... ... ... . .. . .. . ... .. . . 15.247.952'- 4.401.736'- 19.649.688'-
Sanitat i Seg. Social
Sanidad y Seg. Social . .. 24.370.148'- 2.616.439'- 145.684.749'- 172.671.336'-
Cultura
Cultura 12.969.578'- 11.805.654'- 26.127.000'- 50.902.232'-
Fondo inversions
Fondo inversiones . .. .... 40.000.000'- .
40.000.000'-
Comp. Transferencies
Comp. Transferencias . 5.623.000'- 5.623.000'-

Total
Total .... ........ .......... 183.965.127'- 125.235.041'- 353.389.211'- 662.589.424'-

ESTÁT B . ESTADO B.
I NGRESSOS CON SÉLL DEL PAÍS VALENCIÁ I NGRESOS CON SE L L DEL PAI S VALENCIANO

CODEG CONTENGÚT 1MPORT CODIGO CONTENIDO IMPORTE


4. TRANSFERENCIES 4. TRANSFERENCIAS
CORRENTS CORRIENTES
4.1. DE L'ESTÁT 3 19.670.000 4.1. DEL ESTADO 319.670.000
4.1.1. APORTACIÓ GENERÁL 198.000.000 4.1.1. APORTACION GENERAL 198.000.000
4.1.2. APORTACIÓ 4.1.2. APORTACION
TRANSFERENCIA 64.670.000 TRANSFERENCIA 64.670.000
4.2. D'ENTS 4.2. DE ENTES
TERRITORIALS 57.000.000 TERRITORIALES 57.000.000
7. TRANSFERENCIES 7. TRANSFERENCIAS
DE CAPITÁL 185.205.000 DE CAPITAL 185.205.000
7.1. DE L'ESTÁT 185.205.000 7.1. DEL ESTADO 185.205.000
O. OPERACIONS O. OPERACIONES
EIXERCICI TANCÁT 157.714.424 EJERCICIO CERRADO 157.714.424
0.1. OPERACIONS 0.1. OPERACIONES
CORRENTS 32.678.464 CORRIENTES 32.678.464
0.2. OPERACIONS 0.2. OPERACIONES
DE CAPITÁL 125.035.960 DE CAPITAL 125.035.960
TOTÁL INGRESSOS ' TOTAL INGRESOS 662.589.424

Lo qual es fa public per a general coneiximent. Lo que se hace público para general conocimiento.
Valéncia, a 2 de mare; de 1981. Valencia, a 2 de marzo d e 1981.
El President del Conséll (en funcions) El Presidente del Consell ( en funcion es)
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO ENRIQUE MONSONIS DOM INGO
4 2 - 3 - 81 B. O. del C. P. V. - Núm. 41

DECRETO por el que se publica el acuer­


DECRÉT pel qual es publica l'acort del do del Pleno del Consell del País Valen­
Pie del Conséll del País Valencia, aprovant ciano, aprobando los Estatutos del Consor­
els Estatuts del Consorci d'Extinci6 d'In­ cio de Extinción de Incendios y Salo/amento
cendis i Salvament del Vinalop6 (Alacant), del Vinalopó (Alicante), según expediente
seg6ns expedient instruít per la Diputació instruido por la Diputación Provincial de
Provincial d 'Alacant. Alicante.

VIST l ' expedient instruít per l ' Excma. D iputació Pro­ <<VISTO el expediente instruido por la Excma. Dipu­
vincial d'Alacant relatíu a l'aprovació deIs Estatuts del tación Provincial de Alicante, relativo a la aprobación de
Consorci per al servici d'Extinció d'Incendis i Salvament Estatutos del Consorcio para el Servicio de Extinción de
del Vinalopó d' Alacant, i que ha segút registrat en esta Incendios y Salvamento del Vinalopó de Alicante, y que
Conselleria al número 12/81. ha sido registrado en esta Consell eria al número 12/81.
RESULTANT: que dit Consorci esta integrat pels RESULTANDO: Que dicho Consorcio está integrado
Mu nicipis que han participat en la redacció deIs Estatuts por los Municipios que han participado en la redacción
i aprovats el s mateixos pels correspon ents Aj untaments, de los Estatutos y aprobados los mismos por los correspon­
en el quorum que exigíx la Ll ei; que son el s següents: dientes Ayuntamientos, con el quórum que exige la Ley;
Excma. D iputació Provinc ial d' Alacant, i el s Municipis que son los �iguientes: Excma. Diputac ión Provincial de
d'Elda, Petrél, Vjllena, Novelda, Aspe, Monovar, Sax, Alicante y los Municipios de Elda, Petrel, Villena,
Biar, Monforte del Cid, B enejama, Campo de Mirra, Novelda, Aspe, Monóvar, Sax, Biar, Monforte del Cid,
Cañada, Hondón de las N ieves, Hondón de los Frailes i B enej ama, Campo de M irra, Cañada, Hondón de las
La Romana. Nieves, Hondón de los Frail es y La Romana.
RESULTANDO : Que por los Plenos de la Excma.
RESULTANT : Que pels Plens de l ' Excma. Diputació Diputación Provincial de Alicante y de los Ayuntamientos
Provincial d' Alacant i d eIs Ajuntaments rela�ionats en relacionados en el anterior Resultando, se acordó inicial­
l' anterior Resultant, s' acorda in icialment la incorporació mente la incorporac ión al Consorcio, habiendo sido redac­
al Consorci, havent segút redactats els Estatuts per l a tados los Estatutos por la Comisión G estora en su
Comissió Gestora en sa reunió de 2 0 d e j uny d e 1980. reunión del 20 de junio de 1980.
RESULTANT : Que els Plens deIs Ajuntamení i de RESULTAND O : Que los Plenos de los Ayuntamientos
1'Excma. Diputació Provincial d' Alacant, foren aprovats y de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, fu eron
el s anteriors Estatuts. aprobados los ant eriores Estatutos.
RESULTANT: Que en la tramitació del present expe­ RESULTANDO : Que en la tramitación del presente
'
dient s'han complít tots els requisits prevists per les expediente se han cumplido todos los requ isitos previstos
disposicions legals i compl ementaries. por las disposiciones legales y reglamentarias.
CON SIDERANT: Que la competencia per a coneixer i CONSIDERAND O : Que la competencia para conocer,
en son cas aprovar els presents Estatuts del Consorci per y en su caso aprobar, los presentes Estatutos del Consor­
al' Servici d'Extinció d'Incendis i Salvament, ve atribuida cio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salva­
al PIe del Conséll del País Valencia, en virtút de lo mento, viene atribuida al Pleno del Consell del País
prevengút en l' articul 1. 10.1 del Real D ecrét 695/1979, de Valencia, en virtud de lo prevenido en el artículo 1. 10. 1
13 de febrér, en relació en lo dispost en l 'articul 5. 10. 1 del Real D ecreto 695/1979, de 13 de febrero, en relac ión
del Decrét del Conséll de 2 d'agost de 1979, de 13, pel con lo dispuesto en el artículo 5.10. 1. del D ecr eto del
qual es regula l ' exercici de l es competencies transferides Consell de 2 de agosto de 1979, de 13 por el que regula
per l'Estat. el ej ercicio de las competenCias transferidas por el Estado.
CONSIDERANDO: Que el informe de la Excma.
CON SIDERANT : Que l' informe de l ' Excma. D iputa­ Diputación Provincial de Alicante, a qu e se refiere el ar­
ció Provincial d'Alacant a que es ref eríx l 'articul 2ón del tículo 2. ° del Real Decreto 695/1979, de 13 de febrero, se
'
Real Decrét 695/1979, de 13 de febrér, es considera considera evacuado, puesto que este Ente es parte inte­
évaquat, ya que est Ent es part integrant del Consorci grante del Consorcio que hoy se aprueba, hab iendo
que hui s' aprova, havent ratificat sos Estatuts. ratificado sus Estatutos.
CONSIDERANT : Que l es Corporacions Locals estan CONSIDERANDO: Que las Corporaciones Locales
facultades per a aprovar els Consorcis en Entitats Públi­ están facultadas para aprobar los Consorcios con Entida­
ques que consideren oportunes en ares a la prestació deIs des Públicas que estimen oportunos en aras a la presta­
Servicis d'interés Local ( art. 37 a 40 Reglament de ciÓn de los servicios de interés local (art. 37 a 40 Regla­
Servicis, en relació en l' articul 107 del R elÍl Decrét 3. 046/ mento de Servicios, en relación con el artículo 107 del
77, de 6 d'octubre). Real Decreto 3. 046/77, de 6 de octubre).
CON SIDERANT: Que els presents Estatuts del Con­ CONSIDERANDO: Que los presentes Estatutos del
sorci, foren aprovats per l ' Orgue d'Administració Munici, Consorcio fueron aprobados por el Organo de Admin is­
pal competent, l'Ajuntament en PIe i l ' Excma. Diputació trac ión Munic ipal competente, el Ayuntamiento en Pleno
Provincial en PIe, en el quorum que exigís l' articul 303 y la Excma . D iputación Provincial en Pleno, con el
de la L.R.L. quórum que exige el artículo 303' de la L.R.L.
CONSI DERANDO: Que los Estatu tos del Consorcio
CONSIDERANT: Que els Estatuts del Consorc i obj ec­ obj eto de resolución se ajustan a lo prevenido en las
te de resolució, s'ajusten a lo previngút en les d isposicions disposiciones legales v igentes sobre la materia, sin que
legal� v igents sobre la materia, sense que per atra part por otra parte se aprecie infracción alguna a preceptos de
s'aprecie infracció alguna a preceptes de caracter general. carácter general.
VISTES l es d isposicions legals anter iorment citades i VISTAS las disposiciones legales anteriormente citadas'
demés de general aplicació. y demás de general aplicación .
B. O. del C. P. V. - Núm. 41 2 - 3 - 81 5

EL PLENO DEL CONSELL, en su reunión del día


EL PLE DEL CONSÉLL, en sa reunió del dia 2 de 2 de marzo de 1981, a propuesta de la Conselleria de
mar¡; de 1981, a proposta de la Conselleria de l'Interior, l'Interior, ha resuelto aprobar el expediente, y con ello los
ha resolt aprovar I'ex pedient, i en aixo els Estatuts del Estatutos del Consorcio de Extinción de Incendios y
Consorci d'Extinció d'incendis i Salvament del Vinalopó Salvamento del Vinalopó ( Alicante) , integrado por la
(Alacant) , integnH per I'Excma. D iputació ProvinciaJ Excma. Diputación Provincial de Alicante y los M unici­
d' Alacant i els M unicipis d'Elda, Petrél , Villena, Novel­ pios de Elda, Petrel, V illena, Novelda, A spe, Monóvar,
da, Aspe, Monovar, Sax, Biar, Monforte del Cid , B eneja­ Sax, B iar, Monforte del Cid , B enejama, Call1po de
ma, Campo de M irra, Cañada, Hondón de las Niev es, Mirra, Cañada, Hondón de las Nieves, Hondón de los
Hondón de los F railes i La Romana, trobant-Ios ajustats Frailes y La Romana, encontrándolos ajustados a Dere­
a D ret i no procedint per lo tant formular cap d'objecció. cho y no procediendo por tanto formular reparo alguno.
Comunique's esta Resolució a l'Excma. Diputació Provin­ Comuníquese esta Resolución a la Excma. Diputac ión
cUt! d' Alacant, en expressió deIs recursos que corres­ Provinc ial de Alicante, con expresión de los recursos que
ponguen. correspondan.
Lo qual es fa public per a general coneiximent. Lo que se hace público para general conocimiento.
Valéncia, a 2 de mar¡; de 1981. Valencia, a 2 de marzo de 1981.
El President del Conséll ( en func ions) El presidente del Consell ( en funcion es)
ENRÍ C MONSONÍS DOMINGO ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

DECRÉT pel qual es publica l'acort del DECRETO por el que se publica el acuer­
Conséll del País Valencia aprovant el canvi do del Consell del País Valenciano apro­
de denominaci6 del Municipi de Cuatre­ bando el cambio de denominaci6n del
tanda. municipio de Cuatretonda.

V I ST I'expedient instruít per I'Ajuntament de Cuatre­ VISTO el expediente instruido por el Ayuntam iento de
tonda (Valéncia) per al canvi del nom actual pel de Cuatretonda ( Valencia) para el cambio del nombre actual
Quatretonda i que ha segút registrat en esta Consel leria por el de Q uatretonda, y que ha sido registrado en esta
al núm ero 43/81. Conselleria al número 43/81.
RESULTANT: Que I'A juntament de Cuatretonda en RES UL TAND O : Q ue el Ayuntam iento de Cuatretonda
sessió plenaria cel eb rada en el quorum l egal el dia 30 de en sesión plenaria celebrada con el quórum legal, el día
maig de 1980, va aprovar l'expedient instruít per a 30 de mayo de 1980, aprobó el expediente instruido para
solic itar el canvi de nom actual pel de Quatretonda, a fi solicitar el cambio del nombre actual por el de Quatre­
d'adequar el nom castellanisat del Municipi a la toponí­ ton da, a fin d e adecuar el nombre castellanizado del
mia valenciana. m unicipio a la toponimia valencian&.
RESULTANT: Que l'expedient va estar expost al RESULT ANDO: Que el expediente estuvo expuesto al
public pel terme d ' un mes, sense que contra el matéix público por el plazo de un mes, sin que contra el m ismo
s'haja presentat cap de rec1amació, havent-se afegít infor­ se presentara reclamación alguna, habiéndose unido infor­
me favorable de l'Excma. D iputació Provincial de Valén­ me favorable de la Excma. D iputación Provincial de
cia . Valencia.
RESULTANT: Q u e a I'expedient s'afíg un escrít del RESULTANDO : Que al expediente se une escrito del
Departam ent de Llingüística Valenciana, de la Facultat Departamento de Lingüística Valenciana, de la Facultad
de F ilosofia de la Universitat de Valéncia, en el qual es de F ilosofía de la Univ ersidad de Valencia, en el que se
dictamina la correcció del canvi que es solicita. dictamina la corrección del cambio que se solicita.
CONSIDERANT: Q ue I'articul 22 de la Llei de Regim CONSIDERANDO: Que el artículo 22 de la Ley de
Local i 34 del Reglament de Població i Demarcació Régim en Local y 34 del Reglamento de· Población y
Territorial establixen la possibilitat d'alterar els noms deIs Demarcac ión Territorial, establecen la posib ilidad de
municipis als Ajuntaments, per m ig de la instrucció alterar los nombres de los Municipios a los Ayuntamien­
d'expedient i justificac ió de les raons que aconsellen el tos mediante la instrucción de expedient e y justificación
canvi. de las razones que aconsejan el cambio.
CONSIDERANT: Q ue I'acort m un icipal ha segút CONSIDERANDO: Que el acuerdo m unicipal ha sido
adoptat en el quorum exigít per l'articul 303 de la Llei de adoptado con el quórum exigido por el a rtículo 303 de la
Regim Local. Ley de Régim en Local.
CON SIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en los
CONSIDERANT: Que a tenor de 10 d ispost pel artículos 1.°. -2-3 del Real D ecreto 695/1979, de 13 de
articul 1""-2-3 del Real D ec rét 695/1979 de 13 de febrér i febrero, y 5.°.-2-3 del Décreto del Consell del País
5nt-2-3 del Decrét del Conséll del País Valencia de 2 Valenciano de 2 de agosto de 1979, corresponde l a
d'agóst de 1979 correspon la resolució del present expe­ resolución d el presente expediente al Pleno d el Consell del
d ient al PIe del Conséll del País Valencia. País Valenciano.
VISTES les disposicions legals anteriorment esmenta­ VISTAS las disposiciones legales anteriormente men­
des i demés de general aplicació. cionadas y demás de general aplicación.
EL PLE DEL CONSÉLL en sa reunió del dia 2 de EL PLENO DEL CONSELL, en su reunión del día 2
mar¡; de 1981, a proposta de la Conselleria de l'Interior, de marzo de 1981, a propuesta de la Conselleria del
acorda per unanim itat aprovar el canvi d e nom del Muni­ Interior, acordó, por unanimidad, aproba r el cambio de
cipi de Cuatretonda, de la Província de Valéncia, pel nombre del municipio de Cuatretonda, de la provincia de
nom de Q uatretonda. Valencia, por el nombre de Q uatreto nda.
6 2 - 3 - 81 B. O. del C. P. V. - Núm. 41

Lo qual es fa public per a general coneiximent. Lo que se hace público para general conocimiento.
Valéncia, a 2 de mar� de 1981. Valencia, a 2 de marzo de 1981.
El President del Conséll (en funcions) El Presidente del Consell (en funciones)
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

DECRETO por el que se nombra a don


DECRÉT pel qual es nomena a don Fran­ Francisco Javier Ugarte Oterino, Secretario
césc Xaviér Ugarte Oterino, Secretan' Ge­ General Técnico de la Conse/leria de
neral Tecnic de la Conselleria de Treball. Trabajo.

En virtút de lo determinat en el Reglament de Regim En virtud de lo determinado en el Reglamento de


I nterior del Conséll i a proposta del Consellé r de Treb all, Régimen I nterior del Consell, y a pro puesta del Conseller
el PIe del Conséll, i per unanimitat, acorda nomenar de Trabajo, el Pleno del Consell, por unanimidad, acordó
Secretari General Tecnic de la Conselleria de Treball a nomb rar Secretario General Técnico de la Consellería de
don F rancésc Xavié r Ugarte Oterino, en els drets i deures Trabajo a don F rancisco Javier Ugarte Oterino, con los
inherents al carrec . derechos y deberes inherentes al cargo.
Lo qual es fa public per a general coneiximent. Lo que se hace público para general conocimiento.
Valéncia, a 2 de mar� de 1981. Valencia, a 2 de marzo de 1981.
El President del Conséll (en funcions) El Presidente del Consell (en funciones)
ENRÍC MONSONÍS DOMI NGO ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

ORDEN de la Presidencia disponiendo la


ORDE de la Presidencia disposant la pu­ publicación en el Boletín Oficial del Con­
blicació en el «Bolletí Oficial del Conséll» de sell, de la Orden de la Presidencia del Go­
tOrde de la Presidencia del Govern de 18 bierno de 18 de febrero de 1981, por la
de febrér de 1981, per la qual es dicten que se dictan disposiciones complementa­
disposicions complementaries per a la for­ rias para la formación de los censos de
mació deis censos de població i vivendes de población y viviendas de la nación y para
la nació i per a la renovació del padró mu­ la renovación del padrón municipal de
nicipal d'habitants. habitantes.

El «Bolletí Oficial de l 'Esta!» del dia 20 del mes El «Boletín Oficial del Estado.. de fecha 20 del mes
actual, publica l 'Orde de la Presidencia del Govern de 18 actual, publica la Orden de la Presidencia del Gobierno
de febrér de 1981, en disposicions complementaries per a de 18 de feb rero de 1981, con disposiciones complemen­
la formació deIs censos de població i viven des i per a la tarias para la formación de los censos de población y
renóvació del padró municipal d'habitants, la qual, dona­ viviendas y para la renovación del padrón municipal de
da sa importancia, es dispón siga publicada en el «Bolletí habitantes, la cual , dada su importancia, se dispone sea
Oficial del Consél h>. publicada en el « Boletín Oficial del Consell ...
Valéncia, a 23 de febi'ér de 1981. Valencia, 23 de febrero de 1981.
El President del Conséll (en funcions) El presidente del Consell (en funciones)
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

PRE S I D ENCIA DEL GOVERN


ORDEN de 18 de febrero de 1981 por la
ORDE de 18 de febrér de 1981 per la qual que se dictan las disposiciones complemen­
es dicten les disposicions complementaries tarias para la formación de los censos de
per a la formació deis censos de població población y viviendas de la nación y para
i per a la reno vació del padró municipal la renovación del padrón municipal de
d'habitants. habitantes.

Excelentísimos señores:
Excelentissims senyors: El Real Decreto 2810/1980, de 14 de noviembre, dis­
El Real Decrét 2. 810/1980, de 14 de noviembre, pone la formación de los censos de población y viviendas
dispón la formació deIs censos de població i vivendes de de la nación y la renovación del padrón municipal de
la nació i la renovació del padró municipal d'habitants; i habitantes; y en su artículo décimo se establece que por
en son articul decim s'establix que pels Ministeris d'Eco­ los Ministerios de Economía y Comercio y de Adminis­
nomia i Comer� i d'Administració Territorial es dictaran tración Territorial se dictarán las disposiciones comple­
les disposicions complementaries que requerixca el com­ mentarias que requiera el cumplimiento de lo dispuesto
pliment de lo dispost en dit Real Decrét. en dicho Real Decreto.
Així matéix, i en coordinació en la Direcció General Asismismo, y en coordinación con la Dirección Ge­
d' Administració Local, s'h a estudiat i aprovat el model de neral de Administración Local, se ha e studiado y apro -
B. O. del C. P. V. - Núm. 41 2 - 3 - 81 7

fulla i instruccions que fan referencia a la inscripció bado e l modelo de hoja e instrucciones que hacen refe­
patronal. rencia a la inscripción padronal.
En sa virtút i a proposta deIs M inistres d'Economia i En su virtud, y a propuesta de los Ministros de Eco­
Comer� i d'Administració Territorial, esta Presidencia del nomía y Comercio y de Administración Territorial, esta
Govern dispon: Presidencia de Gobie rno. dispone :

l. Realisació i data de referencia deis censos de pobla­ 1. Realización y fecha de referencia de los censos de
ció i viven des i de la renovació del padró municipal población y viviendas y de la renovación del padrón
d ·habitants. municipal de habitantes.

Articul 1er. L'lnstitút Nacional d'Estadística realisara Artículo 1. 0 El I nstituto Nacional de Estadística rea­
els censos de població i v ivendes de 1981 en tot el lizará los censos de población y viviendas de 1981 en todo
territori espanyol, en les colaboracions i en arreglo als el territo rio español, con las colabo racione s y con arreglo
preceptes contesos en les disposicions citades en l'articul a los preceptos contenidos en las disposiciones citadas en
primer del Real Decrét 2. 810/1980 de catorze de no­ el artículo primero del Real Decreto 2810/1980, de 14 de
vembre. noviembre.
Pe r a dur a te rme els treballs censals i padronals, Para llevar a cabo los trabajos censales y padronales
s'utilisara la divisió en seccions estadístiques deIs termes se utilizará la división en secciones estadísticas de los tér­
municipals, elaborada conforme a lo dispost en l'O rde minos municipales, elaborada conforme a lo dispuesto en
del Ministeri d'Economia de 18 d'octubre de 1978 i la Orden del M inisterio de Economía de 18 de octubre
actualisada en ocasió del cens d'edificis i locals realisat de 1978, y actualizada con ocasión del censo de edificios
en compliment de lo prevíst en el Real Decrét 1. 567/1980 y locales realizado en cumplimiento de lo previsto en el
de 30 de juny. Real Decreto 1567/1980, de 30 de junio.
Art. 20n• Segóns lo dispost en el Decrét 65/1971, de Art. 2. 0 Según lo dispuesto en el Decreto 65/1971,
14 de ginér, i en l'articul tercér del Real Decrét 2. 810/ de 14 de enero, y en el artículo tercero del Real Decre­
1980, de 14 de novembre, el repartiment i recollida del to 2810/1980, de 14 de noviemb re, el reparto y recogida
qüestionari deIs censos de població i vivendes i de la fulla del cuestionario de los censos de población y viviendas y
d'inscripció del padró municipal d'habitants es fara si­ de la hoja de inscripción del padrón municipal de habi­
multániament d'acort en les instruccions conteses en la tantes se hará simultáneamente, con arreglo a las instruc­
present arde. ciones contenidas en la presente O rden.
Art . 3er• Tots els detalls recollits en el qüestionari Art. 3. 0 Todos los datos recogidos en el cuestionario
censal i en la fulla d'inscripció padronal estaran refe rits a censal y en la hoja de inscripción padronal estarán referi­
les zero hores del dia 1 de mar� de 1981. En el cens de dos a las cero horas del día 1 de marzo de 1981. En el
població i en el padró municipal d'hab itants figu raran, censo de población y en ei padrón municipal de habitan­
per tant, els naixcuts abans de la mija nit del dia 28 de tes figu rarán, por tanto, los nacidos antes de la media­
feb rér de 1981. No seran inscrits els naixcuts posterior­ noche del día 28 de feb rero de 1981, Y no serán inscritos
ment qualsevol que fora el. dia en que es diligencien dits los nacidos posteriormente, cualquiera que sea la fecha en
qüestionaris i fulla. que se diligencien dichos cuestionarios y hoja.

11. Colaboració pública en les operacions censal pa' /l. Colaboración pública en las operaciones censal y
dronál. padronal

Art. 4. ° Conforme al artículo octavo de la Ley de


Estadística de 31 de diciembre de 1945; todas las per­
Art. 4rt• Conforme l'articul octau de la Llei d'Estadís­ sonas individuales y colectivas españolas o extranjeras
tiques de 31 de decembre de 1945, totes les persones con residencia en España, están obligadas a facilitar,
individuals i colectives, i. espanyoles o forasteres en con exactitud y dentro de los plazos fijados, los datos
residencia en E spanya, estan obligades a facilitar, e n contenidos en el cuestionario de los ce nso s de pobla­
exactitút i dins deIs' termes fixats e l s detalls contesos e n e l ción y viviendas. El incumplimiento de esta obligación
qüestionari deIs censos de població i v ivendes. L'incom­ podrá ser sancionada de acuerdo con el Reglamento de
pliment d'esta obligació podra ser sancionada d'acort en E stadística de 2 de febrero de 1948.
el Reglament d'Estadística del 2 de febré r de 1948. Igualmente, según lo establecido en los artículos 50 y
Igualment, segóns lo establít en els articuls 50 i 55 de 55 de la vigente Ley de Régimen Local y 90 Y 95 del
la vigent Llei de Regim Local i 90 i 95 del Reglament de Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, las Entidades Locales, todo español o ext ranjero que viva
tot espanyol o forastér que vixca h abitualment en el habitualmente en el te rritorio nacional habrá de estar
territori nacional haura d'estar empadronat com a resi­ empadronado como residente en un solo M unicipio, te­
dent en un sol M u nicipi, tenint l'obligació d'inscriure's e n niendo la obligación de inscribirse en el padrón de un
e l padró d'un Municipi totes l e s persones que ressidix­ Municipio todas las pe rsonas que residan o se encuentren
que n o es troben en el corresponent terme municipal en en el correspondiente término municipal en el momento
el moment d'inscripció padronal. La negació a diligenciar de inscripción padronal. La negativa a diligenciar la hoja
la fulla d'inscripció padronal podra ser sancionada per de inscripción padronal podrá ser sancionada por el
l'alcalde del respectíu Municipi conforme a l 'escala de la alcalde del respectivo Mu nicipio, conforme a la escala de
disposició adicional novena del Real Dec rét-Llei 11/1979, la disposición adicional novena del Real Decreto-ley
de 20 de juliol. 11/1979, de 20 de julio.

III. Secrét estadistic IJI. Secreto estadístico

Art. 5. Dt En virtút de lo dispost en l'articul 11 de la Art. 5. ° En virtu d de lo dispuesto en el artículo 11


8 2 - 3 - 81 B. O. del C. P. V. - Núm. 41

nomenada Llei d'Estadística, les persones de tota classe de la mencionada Ley de Estadística, las personas de
que intervinguen en la recoBida de detal l s i demés toda clase que intervengan en la recogida de datos y
operacions del procés censal guardaran absolút secrét demás operaciones del proceso censal guardarán absoluto
sobre la informació contesa en els qüestionaris, i els secreto sob re la información contenida en los cuestiona­
detalJs relatius als mateixos no podran publicar-se ni rios, y los datos relativos a los mismos no podrán
facilitar-se mes que en forma numerica , sense referencia publicarse ni facilitarse más que en forma numérica, sin
alguna de caracter individual. referencia alguna de carácter individual.

IV. Unitats censals IV. Unidades censales

Art. 6.�t Les unitats basiques a que deuen referir- se A rt. 6 . ° Las unidades básicas a que deben referirse
els censos de població i viven des son respectívament: los censos de población y viviendas son, respectivamente:
J'habitant i la família pe r al primér, i la vivenda per el habitante y la familia para el primero, y la vivienda
al segón. para el segundo.
Art. 7.'m Es definÍx com a habitant a tota persona Art. 7 . ° Se de fine como habitante a toda persona
física que, en eí moment censal, tinga sa residencia en física que, en el momento censal, tenga su residencia en
Espanya o es trobe en son territorio España o se encuentre en su territorio.
Esta definició comprén a : Esta definición comprende a:
a) Les persones d e nacionalitat espanyola o forastera a) Las personas de nacionalidad española o extra nje­
que tinguen fixada la residencia en E spanya, encara que ra que tienen fijada su residencia en E spaña, aunque en
en el moment censal estiga fora de son domicili, i inclús el momento censal se encuentren fuera de su domicilio, e
fora d'E spanya. incluso fuera de España.
b) Les persones de nacionalitat espanyola o forastera b) Las personas de nacionalidad española o extran­
que tenen sa residencia fora d'Espanya, pero que en et jera que tienen su residencia fuera de España, pero que
moment censal es troben e n territori espanyol. en el momento censal se encuentran en territorio español.
Art. 8"". Es definÍx com a família, a efectes Art. 8.
o Se de fine como familia, a efectos censales, el
censals, el grup de persones vinculades generalme nt per gru po de personas vinculadas generalmente por parentes­
parentésc, que fan vida en com ú, ocupant normalment la co, que hacen vida en común, ocupando normalmente l a
totalitat d'una vivenda. S 'inclouran en la família les totalidad de una vivienda. S e incluirán e n la familia las
persones del servici domestic que pernocten en la vivenda personas del servicio doméstico que pernocten en la
i els hostes en regim familiar. vivienda y los huéspedes en régimen familiar.
Art. ge-n• Es considera vivenda, a efectes censals, tot Art. 9. ° Se considera vivienda, a efectos censales,

recint estructuralme nt separat i independent que, per la todo recinto estructuralmente separado e independiente
forma en que fon construít, reconstruít, transformat o que, por la forma en que fue construido, reconstruido,
adaptat, estiga concebút per a ser habitat per persones, o transformado o adaptado esté concebido para ser habita­
si no fora aixÍ, estiga efectiva i realment habitat en el do por personas, o, si no fuese así, esté efectiva y
moment censal. realmente habitado en el momento censal.

V. Qüestionaris i inscripció V. Cuestionarios e inscripción

Art. 10. L'Institút Nacional d'Estadística utilisara Art. 10. El I nstituto Nacional de E stadística util izará
com a qüestionaris per a la recollida de detalls deis como cuestionarios para la recogida de datos de los
censos de població i vivendes els impresos models CP-1-C censos de población y viviendas los impresos modelos
i CP-2-C. CP-1-C y CP-2-C.
El impreso modelo CP-1-C se utilizará para censar las
L' imprés model CP-1-C s'util isara pe r a censar les viviendas familiares y alojamiento y la población que los
vivendes famili ars i alJojament i la població que els habita. Este cuestionario será rellenado por la persona
habita. Este qüestionari sera reomplít per la persona principal de la famina -aquella a quien los otros miem­
principal de la familia - aquella a qui els atres membres bros de la familia reconocen como tal- , o bien por el
de la familia reconeixen com a tal-, o be per l 'agent si Agente si fuese solicitado para ello, el cual recogerá los
fora solicitat per a aixo, el qual recoBira els detalls de la datos de la persona principal de l a familia o de quien
persona principal de la família o de qui l a represente. la represente.
El impreso CP-2-C se usará para censar la población
L' imprés CP-2-C s'usara per a censar la població que que vive en establecimientos colectivos. E ste cuestionario
viu en establiment s colectius. E ste qüestionari sera com­ será cumplimentado por el Jefe o A d ministrador del es­
plimentat pel Cap o A d mi nistrador de l 'establiment. tablecimiento.
Art. 11. Para la inscripción padronal se utilizará el
Art. 11. Per a la inscripció padronal s'utilisara el modelo de hoja que, en v irtud de lo previsto en el ar­
model de ful Ja que, en v irtút de lo prevíst en l'articul 93 tículo 93 del Reglamento de Población y Demarcación
del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Territorial de las Entidades Locales, ha sido a probado
Entitats Locals, ha segút aprovat per l ' Institút Nacional por el I nstituto Nacional de Estadística y que se publica
d'Estadística i que es publica com a anex d 'esta Orde. como anexo de esta Orden. Esta hoja de inscripción
Esta fulJa d'inscripció padronal sera complimentada en padronal será cumplimentada en todos sus datos, a
tots els seu s detalJs, a excepció deis de qualificació ve"inal, excepción de los de calificación vecinal, por el cab eza de
pel cap de família o qui el substituixca en els seus familia o quien le sustituya en sus deberes, firmándolo
d�ur6s, firmant-lo en els seus noms i llinages. con sus nombres y apellidos.
Les Comunitats Autonomes i Corporacions Locals Las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales
podran recabar la informació complementaria d'inscripció podrán recabar la información complementaria de inscrip­
padronal que i:onsideren d'utilitat previa aprovació de la ción padronal que estimen de utilidad, previa a prob ación
B. O. del C. P. V. - Núm. 41 2 - 3 - 81 9

mateixa per I'Institút Naional d'Estadística. de la misma por el I nstituto Nacional de Estadística.
Així matéix, les Comunitats Autonomes, en 1'ambit de Asimismo, las Comunidades Autónomas, en el ámbito
sun te rritori, podran colaborar en I'Institút Nacional de su territorio, podrán colaborar con el I nstituto Nacio­
d'Estadística en la renovació del Padró municipal d'Ha­ nal de Estadística en la renovación del padrón municipal
bitants. de habitantes.
Art. 12. Els agents censals e nt regaran i recolliran les A rt. 12. Los Agentes censales e ntregarán y recogerán
fulles d'insc ripció padronal jú ntament en el qüestionari de las hojas de insc ri pción padronal juntamente con el cues­
vivenda-població. tionario de vivienda- población.
Art. 13. La distribución y recogida de ambos docu­
Art. 13. La distribuci ó i recollida deIs dos documents mentos se iniciará en la primera quincena del mes de
comene;ara en la primera quinzena de mare; de 1981. marzo de 1981.
A rt. 14. La qualitat de resident i t ranseunt i les Art. 14. La cualidad de residente y t ranseúnte y las
situacions de presencia i ausencia ha de ser comunes i situaciones de presencia y ausencia han de ser comunes y
concordants en les inscripcions censal i padronal, a fi de concordantes en las inscripciones censal y padronal, a fin
que la població de fet i de dret deIs Municipis s'aju sten de que la poblaci ón de hecho y de derecho de l os
als resultats censals. Mu nicipios se ajusten a los resultados censales.

VI. Operacions censal i padronal VI. Operaciones censal y padronal


, Art. 15. Per a la realisaci ó de les operacions censal i Art. 15. Para la realización de las ope raciones censal
padronal, a que es referixen els apartats anteriors, l'Insti­ y padronal a que se refieren los apartados anteriores, el
tút Nacional d'Estadística dete rminara 1'organisació cen­ Instituto Nacional de E stadística dete rminará la organiza­
tral, provincial i comarcal, així com les fu ncions i compe­ ción central, provincial y comarcal, así como las funcio­
tencies deIs seus funcionaris en la labor de recollida i nes y competencias de sus funcionarios en la labor de
inscripció deIs censos. recogida e inscripción de los censos.
Per a compensar la insuficiencia de personal de Para compensar la insuficiencia de pe rsonal del Insti­
I'Institút NacionaI d'Estadística, per al desenróll de les tuto Nacional de Estadística, para el desarrollo de las
funcions que s'encomanen a la inspecció comardtl , es funciones que se encomienden a la i nspección comarcal,
nomenaran, a proposta del nomenat I nstitút el número se nomb rarán, a propuesta del mencionado I nstituto, el
d'Auxiliars d'inspecció que ell matéix considere neces­ número de Auxiliares de i nspección que el mismo consi­
saris. dere necesarios.
El personal enquadrat en esta organisació tindra El personal encuadrado en esta organización tendrá la
1'autoritat i obligacions que per a complir en son comés autoridad y obligaciones que para cumplir su cometido
determina la Llei i el Regla ment d'Estadística. determina la Ley y el Reglamento de Estadística.

VII. Oficines d'Empadronament Municipal i Assessories V I I . Oficinas de Empadronamiento Municipal y Aseso­


Locals. rías Locales.
Art. 16. En cada Municipi l'Ajuntament habilitara Art. 16. En cada Municipio, el Ayuntamiento habili­
un local pe r a 1'Oficina d'Empadronament que s'establix­ tará un local para la Oficina de Empadronamiento que se
ca en el matéix. establezca en el mismo.
En els Municipis de trescentsmíl habitants, l 'Ajunta­ En los Municipios de trescientos mil habitantes el
ment podra propondre al Delegat provincial d'Estadística Ayuntamiento podrá proponer al Delegado provincial de
el número d'oficines d'Empadronament que considere més Estadística el número de oficinas de e mpadronamiento
adequat per a una bona realisació deIs treballs, així com que considere más adecuado para una buena realización
sa ubicació. de los trabajos, así como su ubicaci ón.
Estes oficines, baix la direcció de l 'Institút Nacional Estas oficinas, bajo la dirección del I nstituto Nacional
d'Estadística, a efectes censals i d'empadronament, tin­ de Estadística a efectos censales y de empadronamiento,
dran la següent: tendrán la siguiente:
Composició: Composición:
Estara constituida per l 'A ssessor local, com a Cap de Estará constituida por el Asesor local, como Jefe de la
la mateixa; els Encarregats de grup en els Municipis misma; los Encargados de grupo en los Municipios
majors de deumíl habitants, i els agents censals. mayores de diez mil habitantes, y los Agentes censales.
L'Assessor local sera un funci onari de l'Ajuntament El Asesor l ocal será un funcionario del Ayuntamiento
nomenat per 1'ilustrissim senyor Delegat provincial d'Esta­ nombrado por el ilustrísimo señor D elegado provincial de
dística, previa proposta de l' Ajuntament respectíu. Estadística, previa propuesta del Ayuntamiento respectivo.
Art. 17. L'Assessor local tindra les següents: Art. 17. El Asesor local tendrá las siguientes
Competencies: Competencias:
- Dur a fi el reclutament i proposta per a la selecció - Llevar a cab o el reclutamiento y propuesta para la
d'Agents, segóns les directrius emanades de l'Institút selección de Agentes, según las directrices e manadas del
Nacional d'Estadística. I nstituto Nacional de Estadística.
- Assistir als cu rsos de form(!.ció en el lloc i dia en - Asistir a los cursos de formación en el lugar y
que siga convocat per la Delegació Provincial d'Estadís­ fecha en que sea convocado por la Delegación Provincial
tica. de E stadística.
- Preparar i custodiar l a documentació i material per - Preparar y custodiar la documentación y material
a la realisació del treball. para la realización del trabajo.
- Realisar les funcions de control i inspecció que se - Realizar las funciones de control e inspección que
li atribuixquen específicament segóns el tamany del Mu­ se le atribuyan específicamente según el tamaño del
nicipi. Municipio.
10 2 - 3 - 81 B. O. del C. P. V. - Núm. 41

- Resoldre els problemes d'ambit local que puguen - Resolver los problemas de ámbito local que puedan
presentar-se o solicitar ajuda de l'Ajuntament si no pot presentarse, o solicitar el apoyo del Ayuntamiento si no
resoldre'ls per ell mateix. puede resolverlos por sí mismo.
- Qualsevol atra que figure en el manual d'inst ruc­ - Cualquier otro que figure en el manual de instruc­
ció, que li sera facilitat pe r la Delegació Provincial ción que le será facilitado por la Delegación Provincial
d'Estadística. de Estadística.

VIII. Encarregats de grup i Agents censals VIII. Encargados de grupo y Agentes censales.

Art. 18. La distribució i recollida deIs qüestionaris Art. 18. La distribución y recogida de los cuestiona­
censals i fulles d'inscripció padronal es realisara per mig rios censales y hojas de inscripción padronal se realizará
d'Agents censals i E ncarregats de grupo mediante Agentes censales y E ncargados de grupo.
Encarregat de grup: En els Municipis majors de Encargado de grupo: En los Municipios mayores de
deumíl hab itants, es nomenara un Encarregat de grup 10. 000 habitantes, se nombrará un Encargado de grupo
pe r cada set seccions; en els Municipis de fins deumíl por cada siete secciones; en los Mu nicipios de hasta
habitants no es realisara tal nomenament. 10.000 habitantes no se efectuará tal nombramiento.
Agents censals: En tots els Municipis es nomenara u n Agentes censales: En todos los Mu nicipios se nomb ra­
Agent censal per cada secció en que s'haja dividít e l rá un Agente censal por cada sección en que se haya
terme municipal. dividido el término municipal.
Estos Agentes censales, en los Municipios mayores
Estos Agents censals, en els Municipis majors de de 10. 000 hab itantes, dependerán de un Encargado
deumíl habitants, dependran d'un Encarregat del grupo de grupo.
En caso necesario, y siempre que ello no suponga
En cas necessari, i sempre que aixo no suponga retras retraso en la recogida de datos, podrá hacerse cargo un
en la recollida de detalls, podra fer-se carrec un Agent Agente de un máximo de hasta dos secciones, pero de­
d'un maxim de fins dos seccions, pe ro depenent en qual­ pendiendo en cualquier caso de un solo Encargado de
sevol cas d'un so l Encarregltt de grupo grupo.
Els Encarregats de grup tindran com a missió el Los Encargados de grupo tendrán como misión el
control deIs treballs deIs Agents censals que els siguen control de los trabajos de los Agente s censales que les
assignats, la depuració de qüestionaris, formació de sean asignados, la depuración de cuest ionarios, formación
resumens primaris i totes aquelles funcions que els de resúmenes primarios y todas aquellas funciones que les
siguen encomanades en els seus manuals d'instrucció. sean encomendadas en sus manuales de i nstrucción.
Els Age nts censals tindran com a missió la recollida Los Agentes censales tendrán como misión la recogi da
d'info rmaci ó deIs censos i padró municipal en la secció o de información de los censos y padrón municipal en la
seccions que els assignen i les demés funcions que els sección o secciones que les asignen y las demás funciones
siguen encomanades en sos manuals d'instrucció. que les sean encomendadas en sus manuales de i nstrucción.
Art. 19. La selecció d'Agents censals i E ncarregats Art. 19. La selección de Agentes censales y E ncarga­
de g rup sera realisada per un I nspector comarcal de dos de gru po será realizada por un I nspector comarcal
l'Institút Nacional d'Esta dística, previa assistencia als del I nstituto Nacional de E stadística, previa asistencia a
cursos per als quals siguen convocats. los cursos para los que sean convocados.

IX. Pagament de les despeses que origine la realisació IX. Pago de los gastos que origine la realización de las
de les operacions censiU i padronal. operaciones censal y padronal.

Art. 20. Les despeses que origine la realisació deIs Art. 20. Los gastos que origine la realización de los
censos de població i vivendes i la renovació del padró censos de población y viviendas y la renovación del
municipal d'habitants e s sufragaran en la forma que padrón municipal de habitantes se sufragarán en la forma
prevé l'articul septim del Real Decrét 2. 810/1980, de 14 que previene el artículo séptimo del Real Decreto 2810/
de novembre, i, en quant al pe rsonal funcionari que 1980, de 14 de noviembre, y, en cuanto al pe rsonal
intervinga, s'estara a lo que dispon l'articul octau del funciona rio que intervenga se estará a lo que dispone el
nomenat Re al Decret. artículo octavo del mencionado Real Decreco.

X. Aprovació deis censos i pu b/icació de resultats. X. Aprobación de los censos y publicación de resultados.
Art. 21. Els Delegats provincials d'Estadística, a la Art. 21. Los Delegados provinciales de Estadística, a
vista deIs resultats censals obtesos, propondran a la Di­ la vista de los resultados censales obte nidos, propondrán
recció General de l'Institút Nacional d'Estadística sa a la D irección General del I nstituto Nacional de Estadísti­
aprovació, i, en son cas, la revisió i comprovació sob re el ca su aprobación o, en su caso, la revisión y comproba­
terrény deIs censos a que afecte. ción sobre el terreno de los censos a que afecte.
Una vez aprobadas las cifras censales de la población
Una volta aprovades les cifres censals, de la població de hecho y de de recho de cada Municipio y obtenidas las
de fet i de dret de cada Municipi i obteses les cifres cifras nacionales, el D irector general del I nstituto Nacio­
nacionals, el Director general de l'Institút Nacional d'Es­ nal de E stadística las propondrá al Gobie rno para su
tadística les propondra al Govérn per a sa aprovació, a aprobación, a partir de la cual adquirirán validez oficial
partir de la qual adquiriran validea oficial a tots els a todos los efectos y con referencia al día 1 Qe marzo de
efecfes i en referencia al dia 1 de man; de 1981. 1981.
Art. 22. Per l'Institút Nacional d'Estadística es pro­ Art. 22. Por el I nstituto Nacional de Estadística se
cedira a la publicació deIs resultats generals deIs censos i, procederá a la publicación de los resultados generales de
·
posteriorment, a 1'obtenció i publicació de les classifica- los censos y, posteriormente, a la obtención y publicación
B. O. del C. P. V. - Núm . 41 2 - 3 - 81 11

cions de la informació censal prevista en el Pla de pu­ de las clasificaciones de la información censal prevista en
blicacions. el plan de publicaciones.
Los Ministerios, las Comunidades Autónomas, las
Els Ministeris, les Comunitats Autonomes, les Corpo­ Corporaciones Locales y otras Instituciones de la Admi­
racions Locals i atres Institucions de l' Administració nistración Pública podrán recabar la información especial
Pública podran recabar la informació especial de caracter de carácter numérico colectivo que pudiera ser de interés
numeric colectíu que poguera ser d'interés per al compli­ para el cumplimiento de sus propios fines, que el Institu­
ment de ses propies fins, que l ' I nstitút Nacional d'Esta­ to Nacional de Estadística podrá facilitar en la forma que
dística podra facilitar en la forma que es determine. se determine .
Art . 23. L' aprovació del padró municipal d'habitants Art . 2 3 . La aprobación del padrón municipal de
i de sus resultats, una volta recollides les fulles d'inscrip­ habitantes y de sus resultados, una vez recogidas las
ció, seguira els tramits senyalats en els articuls 1 00 i hojas de inscripción, seguirá los trámites señalados en los
següents del Reglament de Població i Demarcació Territo­ artículos 1 00 y siguientes de Reglamento de Población y
rial de les Entitats Locals reformat per Decrét 65/ 1 97 1 , Demarcación Territorial de las Entidades Locales refor­
de 1 4 de ginér. mado por el Decreto 65/ 1 9 7 1 , de 14 de enero.

DI SPOS I C I O FINAL D I SPOSICION FI NAL


Se faculta a los Directores generales del I nstituto
Es faculta als Directors generals de l ' I nstitút Nacional Nacional de Estadística y de Administración Local para
d'Estadística i d' Administració Local per a dictar les ins­ dictar las instrucciones que se precisen, en la esfera de su
truccións que es precisen , en l'esfera de sa respectiva respectiva competencia, para el exacto cumplimiento de lo
competencia, per a l'exacte compliment de lo dispost en dispuesto en la presente Orden y para dictar las direc­
la present Orde i per a dictar les directrius tecniques, per trices técnicas para la conservació n , custodia y rectifica­
a la conservació, custodia i rectificacions anuals del padró ciones anuales del padrón municip al de habitantes y para
municipal d'habitants i per a sa mecanisació. su mecan ización .
Lo qual ho comunique a V V . EE . Lo que comunico a V V . E E .
Deu guarde a V V . E E . molts anys. Dios guarde a V V . EE. muchos años .
Madrít, 18 de febrér de 1 98 1 . Madrid, 18 de febrero de 1 98 1 .

ARIAS SALGADO Y MONTALVO ARIAS SALGADO Y MONT ALVO


Excelentlssims Senyors Ministres d' Administració Terri­ Excmos . Sres . Ministros de Administración Territorial y
torial i d'Economia i Comen;. de Economía y Comercio.

ORDEN de la Presidetlcia disponiendo la


ORDE de la Presidencia, disponent la pu­ publicación en el Boletín Oficial del Con­
blicació en el «Bol/eté Oficial del Consél/» del sell, del Real Decreto-Ley 3/1 981, de 26 de
Real Decrét-Llei 3/ 1981, de 16 de ginér enero, por el que se aprueban determina­
pel qual s 'aproven determinades mides so­ das medidas sobre régim en jurídico de las
bre regim juridic de les Corporacions Locals. Corporaciones Locales.

El « Boletín Oficial del Estado » . de fecha 3 1 de enero


El «Bolletí Oficial de l'Estat» del dia 3 1 de ginér ultim, último, inserta el Real Decreto-ley 3 1 1 98 1 , de 1 6 de
du el Real Decrét-Llei 3/ 1 98 1 , de 1 6 de ginér, pel qual enero, por el que se aprueban determinadas medidas
s'aproven determinades mides sobre regim jurídic de les sobre régimen jurídico de las Corporaciones Locales , que
Corporacions Locals: que per son in terés es dispon siga por su interés se dispone sea publicado en el Boletín
publicat en el « Bolletí Oficial del Consél\». Oficial del Consel ! .
Valéncia, a 1 6 de febrér de 1 98 1 . Valencia, a 1 6 d e febrero d e 1 98 1 .
El President del Conséll (en funcions) El Presidente del Consell (en funciones)
ENRÍe MONSONÍS DOM INGO EN RIQUE MONS ONIS DOMINGO

REAL DECRETO -LE Y 3/ 1981, de 16 de


REAL DECRÉT-LLEI 3/1981, de 16 de enero, por el que se aprueban determina­
ginér, pel qual s'aproven determinades mi­ das medidas sobre el régimen jurídico de
des sobre regim juridic de les Corporacions las Corporaciones Locales.
Locals.
La Constitución española consagra tres principios
La Constitució espanyola consagra tres principis fona­ fundamentales en relación con el Régimen Local : La
mentals en relació en el Regim Local : l ' Autonomia de les Autonomía de las Corporaciones Locales en la gestión de
Corporacions Locals en la gestió deis seus interessos; el sus intereses; el carácter democrático y representativo
caracter democratic i representatíu de sos orgues de de sus órganos de Gobierno, y la suficiencia de las
Govern i la suficiencia de les Hisendes Locals . El pie Haciendas Locales. El pleno desarrollo y aplicación de
desenróll i aplicació d'estos principis contesos en el ca­ estos principios contenidos en el capítulo II del título
pitul II del titul V I I I de la Constitució exigira, de confor- V I I I de la Constitución exigirá, de conformidad con lo
12 2 - 3 - 81 B. O. del C. P. V. - Núm. 41

mitat en lo prevÍst en I ' articul cent quarantanou i nou previsto en el artículo ciento cuarenta y nueve punto uno
punt u punt dihuit del propi text constitucional, la pro­ punto dieciocho del propio texto constitucional , la pro­
mulgació d'una llei per la qual s'aproven les bases del mulgación de una Ley por la que se aprueben las bases
Regim Local. del Régimen Local.
No obstante parece conveniente abordar con carácter
No obstant. paréix convenient abordar en caracter inmediato algunos problemas y cuestiones que demandan
inmediat alguns problemes i qüestions que demanen urgente solución. Con este propósito, el presente Real
urgent solució. En este proposit el present Real Decrét­ Decreto-ley introduce diversas modificaciones en la vigen­
Llei introduÍx diverses modificacions en la vigent llegisla­ te legislación del Régimen Local, con el fin de dotar de
ció del Regim Local, en la fi de dotar de major autono­ mayor autonomía, agilidad y eficacia a las Corporaciones
mia. llaugerea i eficacia a les Corporacions Locals. Locales .
(Concl u ,i ó en e l próxim n ú mero) (Conc1u,ión en el próx i m o n ú m ero)

aRD E per la qual es publiquen els acorts ORDEN por la que se publican los acuer­
adoptats en la sessió de la Comissió Pro­ dos a doptados en la sesión de la Comisión
vincí¿il d 'Urban isme de Valéncia, celebrada Pronvincial de Urbanismo de Valencia, ce­
el día 27 de ginér de 1981. lebrada el día 27 de enero de 1981.

( CONCLU SI ON)

ALFAFA R . -Desfeta de coches km. 254, Hm 520 ALFAFAR. -Desguace de automóviles Km. 254,
CN-332, Pista de Silla, a petició de Don Josep Martínez Hm. 520 CN-332, Pista de Silla, a petición de don José
Valls. MartÍnez Valls.
GAND IA. -Nau metalica promoguda per don Fran­ GAND I A . -Nave metálica, promovida por don Fran­
césc Costa Cuquerella. cisco Costa Cuquerella.
VALENCIA . -Almagasén de chapes que te lloc en VALENC IA. -Almacén de chapas sito en Valencia,
Valéncia, carrér en proyecte, sense número, paralela a calle en proyecto, s/n . , paralela a Giménez y Costa, a
"Giménez y Costa» , a petició de don LluÍs Gómez López . petición de don Julio Gómez López.
VALENCIA . - I nstalació d'un deposit aeri per a alma­ VALENCIA.-Instalación de un depósito aéreo para
gasenament de gas liquat propano, en destÍ al berenador almacenaje de gas licuado propano, con destino al meren­
"La Garrofa>} . dero La Garrofa.
VALENCIA . -Solicitút de llid:ncia per a garaig en el VALENC I A . - Solicitud de licencia para garaje en la
carrér « Francisco Bladomá» , número 6, a petició de don calle Francisco Baldomá, número 6, a petición de don
Josep Bernabeu Alemany. José Bernabeu Alemany.
XA TIVA.-Obres d'acondicionament en un immoble XA TIV A. -Obras de acondicionamiento de un inmue­
que te lloc en l' Avda. « S elgas» número 7, a petició de ble sito en la avenida Selgas, número 7, a petición de
don LluÍs Ródenes Pelejero. don Luis Ródenes Pelejero.
La Comissió acorda otorgar, en virtút de lo establít en La Comisión acordó otorgar, en virtud de lo estable­
els articuls 85 i 86 en relació en I'Art. 43. 3 de la Llei del cido en los artículos 85 y 86 en relación con el Art. 43. 3
Sol, la següent aprovació definitiva: de la Ley del Suelo, la siguiente aprobación definitiva:
NAQU E RA . -Vivenda familiar a petició de don Miquel NAQU E RA . -Vivienda familiar a petición de don Mi­
Pérez Fort. guel Pérez Fort.
S'otorga I'aprovació previa, en virtút deis citats ar­ Se otorgó la aprobación previa, en virtud de los cita­
ticuls. a les seguents solicituts de construcció de viven des dos artículos a las siguientes solicitudes de construcción
familiars: de viviendas familiares :
ALZIRA. -Vivenda familiar a petició de don Miquel ALZIRA . -Vivienda familiar a petición de don Joa­
Sales Torres. quín Cañes Beltrán.
A LGIMIA DE ALFARA , -Vivienda familiar a peti­
ción de don Miguel Sales Torres .
Lo qual es fa public per a general coneiximent. Lo que se hace público para general conocimiento.
Valéncia, 27 de ginér de 1981. Valencia, 27 de enero de 1981.
El Consellér d'Obres Públiques i Urbanisme El Conseller de Obras Públicas y Urbanismo
(per delegació) (por delegación)
LLUÍS VERDÜ LÓPEZ L U I S VERDU LO PEZ

E D ITA: SECR ETA R I A G E N E R A L T E C N I C A DE LA P R ES I D E N C I A


PALACIO D E B E N ICARlO P l . S A N L O R E NZO, 4 VAlENCIA·4

Q U l l ES. A R T E S G R A FICAS . G R A V A D O R ES T E V E , 1 9 · V A l E N C I A·5