Está en la página 1de 8

DOll(Tí OfiCIAl DOl(TíN OfiCIAl

DEL DEL
,

CONSELL DEL "-


CONSELL DEL
,
,

PA I S V A LE N C I A PAIS VALENCIANO

D.L. V - 1556 - 1981 16 - 2 - 1981 Número 40

SUM A R I SUM A R I O

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Decrets 1.1. Decretos


DECRETO por el que se publica el acuerdo
DECRÉT pel qual es publica l'acort del del Consell del País Valenciano que aprueba
Conséll del País Valencia, que aprova el canvi el cambio de denominación del municipio de
de denominació del municipi de Jeresa. Pago 1 Jeresa. Pág. 1

n. NOMENAMENTS I CESSAMENTS n. NOMBRAMIENTOS Y CESES

2.1. Nomenaments 2.1. Nombramientos


ORDEN por la que se nombra Jefe de. la
ORDE per la qual es nomena Cap de la Sección de Presupuestos de la Conselleria de
Secció d'Economia i Hisenda a D. Josep Economía y Hacienda a D. José Antonio
Antoni Pérez García. Pago 2 Pérez García. Pág. 2

IV. CONSELLERIES IV. CONSELLERIAS

4.1. Economia i Hisenda 4.1. Economía y Hacienda

4.1.1. Ordens 4.1.1. Ordenes

ORDE dictant normes per a l'elaboració deIs ORDEN dictando normas para la elaboración
Presuposts del Conséll del País Valencia, per de los Presupuestos del Consell del País Va­
a l'any 1981. Pago 2 lenciano para el afto 1981. Pág. 2

4.4. Obres Públiques i Urbanisme 4.4. Obras Públicas y Urbanismo

4.4.1. Ordens 4.4.1. Ordenes

ORDE per la qual es publiquen els acorts ORDEN por la que se publican los acuerdos
adoptats en la sessió de la Comissió Provincial adoptados en la sesión de la Comisión Pro­
d'Urbanisme de Valéncia, celebrada el dia 27 vincial de Urbanismo de Valencia, celebrada
de ginér de 1981. o• • Pago 8 el día 27 de enero de 1981. Pág. 8

DECRÉT del Pie del Conséll pel qual DECRETO del Pleno del Consell por el
s 'aprova el canvi de nom del municipi de que se aprueba el cambio de nombre del
Jeresa pel de Xeresa. municipio de Jeresa por el de Xeresa.
Vist l'expedient instruít per l'Ajuntament de JERESA Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de
(Valéncia) per al canvi del nom actual pel de XERESA, i JERESA (Valencia) para el cambio del nombre actual por
que ha segút registrat en esta Conselleria al número el de XERESA, y que ha sido registrado en esta Conselleria al
237/80. número 237/80.

RESULTANT: Que l'Ajuntament de JERESA, en RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de JERESA, en


sessió plénaria celebrada en el quorum legal el dia 2 sesión plenaria, celebrada con el quórum legal el día 2 de
d'abríl de 1980, aprova l'expedient instruít per a solicitar abril de 1980, aprobó el expediente instruido para solicitar
el canvi del nom actual pel de XERESA, a la fi el cambio del nombre actual por el de XERESA, a fin de
d'adeql.lar el nom castellanisat del municipi a la toponí­ adecuar el nombre castellanizado del municipio a la topo­
mia valenciana. nimia valenciana.

RESULTANT: Que l'Excma. Diputació Provincial de RESULTANDO: Que la Excma. Diputación de Valen­
Valéncia ha emitít son informe favorable. cia ha emitido su informe favorable.
2 16 - 2 - 81 B. O. del C. P. V. - Núm. 40

RESULTANT: Que a l'expedient s'afíg un escrít del RESULTANDO: Que al expediente se une escrito del
Doctor en Historia i Catedratic de l'I.N.B. «Ausias Doctor en Historia y Catedrático del I.N.B. «Ausias
March» de Gandia, don Jos�p Camarena Mahiques en el March» de Gandía don José Camarena Mahiques, en el
qual dictamina la correcció solicitada per l'Ajuntament. que dictamina la corrección solicitada por el Ayunta­
miento.
CONSIDERANT: Que 1'articul 22 de la Llei de Regim
Local i el 34 del Reglament de Població i Demarcació CONSIDERANDO: Que el artículo 22 de la Ley de
Territorial, establixen la possibilitat d'alterar els noms Régimen Local y el 34 del Reglamento de Población y
deIs municipis, als Ajuntaments, per mig d'instrucció Demarcación Territorial, establecen la posibilidad de
d'expedient i justificació de les raons que aconsellen el alterar los nombres de los municipios a los Ayuntamientos,
canvi. mediante la instrucción de expediente y justificación de las
razones que aconsejan el cambio.
CONSIDERANT: Que 1'acort municipal ha segút
adoptat en el quorum exigít per l'articul 303 de la Llei de CONSIDERANDO: Que el acuerdo municipal ha sido
Regim Local, havent-se aportat la documentació necessa­ adoptado con el quórum exigido por el artículo 303 de la
ria, que fonamenta la petició de l'Ajuntament, per mig Ley de Régimen Local, habiéndose aportado la documen­
del dictamen del Doctor en Historia don Josep Camarena tación necesaria, que fundamenta la petición del Ayunta-
Mahiques. . miento, mediante el dictamen del Doctor en Historia don
José Camarena Mahiques.
CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispost en els
CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en los
articuls l.er 2-3 del Real Decrét 795/1979, de 13 de artículos l.°-2-3 del Real Decreto 795/1979, de 13 de
febrér, i 5.nt 2-3 del Decrét del Conséll del País Valen­
febrero, y 5.°-2-3 del Decreto del Consell del País Valen­
cia de 21 d'agóst de 1979, correspon la resolució del pre­ ciano de 21 de agosto de 1979, corresponde la resolución
sent expedient al PIe del Conséll del País Valencia. del presente expediente al Pleno del Consell del País
VISTES les disposicions legals anteriorment menciona­ Valenciano.
des i demés de general aplicació. VISTAS las disposiciones legales anteriormente men­
EL PLE DEL CONSÉLL, en sa reunió -del dia 19 de cionadas y demás de general aplicación.
ginér de 1981, a proposta de la Conselleria de l'Interior, El Pleno del Consell, en su reunión del día 19 de enero
acorda per unanimitat aprovar el canvi de nom del muni­ de 1981, a propuesta de la Conselleria del Interior, acordó,
cipi de JERESA, de la província de Valéncia, pel nom de por unanimidad, aprobar el cambio de nombre del muni­
XERESA. cipio de JERESA, de la provincia de Valencia, por el
Lo qual es fa public per a general coneiximent. nombre de XERESA.
Donat en la ciutat de Valéncia, a 19 de ginér de Lo que se hace público para general conocimiento.
1981.
Dado en la ciudad de Valencia, a 19 de enero de 1981.
El President del Conséll (en funcions)
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO El Presidente del Consell (en funciones)
ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

ORDE per la qual es nomena Cap de la ORDEN por la que se nombra Jefe de la
Secció de Presuposts de la Conselleria Sección de Presupuestos de la Conselleria
d'Economia i Hisenda a D. Josep Antoni de Economía y Hacienda a D. José Antonio
Pérez García. Pérez García.

En us de les atribucions que em conferíx I'articul 19 a) En uso de las atribuciones que me confiere el artículo
del Reglament de Regim Interior del Conséll, vine en no­ 19 a) del Reglamento de Régimen Interior del Consell,
menar Cap de la Secció de Presuposts de la Direcció Gene­ vengo en nombrar Jefe de la Sección de Presupuestos de la
ral d'Hisenda de la Conselleria d'Economia i Hisenda, Dirección General de Hacienda de la Conselleria de
D. Josep Antoni Pérez García. Economía y Hacienda, D. José Antonio Pérez García.

Lo qual es fa public per a general coneiximent. Lo que se hace público para general conocimiento.

Valéncia, a 2 de febrér de 1981. Valencia, a 2 de febrero de 1981.

El Consellér d'Economia i Hisenda El Conseller de Economía y Hacíenda


ENRic MONSONÍS DOMINGO ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

ORDEN de /3 de febrero de /98/, de la


ORDE de 13 de febrér de /98/ de la Con­ Conselleria de Economía y Hacienda, dic­
selleria d'Economia i Hisenda, dictant nor­ tando normas para la elaboración de los
mes per a I'elaboració deis Presuposts del Presupuestos del Consell del País Valen­
Conséll del País Valencia, per a l'any /981. ciano, para el año 198/.

En compliment de lo dispóst pel R. D. L. 16/1980, de En cumplimiento de lo dispuesto por el R. D. L.


12 de'desembre, dispón aprovar les següents normes per a 16/1980, de 12 de diciembre, dispone aprobar las siguien­
I'elaboració deis Presuposts Generals del Conséll del País tes normas para la elaboración de los Presupuestos Gene­
Valencia per a l'eixercici 1981. rales del Consell del País Valenciano para el ejercicio de 1981.

I.cr Les normes d'esta Orde, en els termens que en ca- l .o Las normas de esta Orden, en los términos que en
B. O. del C. P. V. - Núm. 40 16 - 2 - 81 3

da cas s'establixquen, seran aplicables al Conséll del País cada caso se establecen, serán aplicables al Consell del
Valencia. País Valenciano.
o
2. La Dirección General de Hacienda examinará,
2."n La Direcció General d'Hisenda examinara, con arreglo al calendario que se establecerá oportuna­
d'acórt en el calendari que s'establira oportúnament, en mente, en coordinación con los Servicios de las demás
coordinació en els Servicis de les demés Conselleries, la Consellerías, la documentación presupuestaria de las mis­
documentació presupostaria de les mateixes, que servira mas, que servirá como base a la. elaboración del presu­
com a base I'elaboració del presupóst de 1981. puesto de 1981.
.o Esta Conselleria, con base en los resultados del
3.'" Esta Conselleria, en base en els resultats de l'exa­ 3
men de la documentació presupostaria, i ponderats els de­ examen de la documentación presupuestaria, y ponderados
més factors que senyala I'articul 54 de la Llei General Pre­ los demás factores que señala el Art. 54 de la Ley General
supostaria, sometra a I'acórt del Pie del Conséll el Decrét Presupuestaria, someterá al acuerdo del Pleno del Consell
d'aprovació deis presuposts generals ans del 28 de febrér el Decreto de aprobación de los presupuestos generales an­
de 1981. tes del 28 de febrero de 1981.
4. o
rl El Presupuesto del Consell se ajustará a una clasi­
4. El Presupóst del Conséll s'ajostara a una classifi­
cació organica i económica. ficación orgánica y económica.

a) La classificació organica facilitara la gestió i con­ a) La clasificación orgánica facilitará la gestión del
tról del Presupóst i la determinació de les despeses deis Presupuesto y la determinación de los costes de los servi­
servicis. A tal efecte, els credits s'enumeraran de forma que cios. A tal efecto los créditos se enumerarán de forma que
estiguen agrupats tots els corresponents a una mateixa estén agrupados todos los correspondientes a una misma
Conselleria. Conselleria.

La identificació de I'orgue gestor es realisara per mig La identificación del órgano gestor se realizará median­
d'una clau numerica de tres digits, els dos primers deis te una clave numérica de tres dígitos, los dos primeros de
quals es referiran a_la Conselleria i el tercér a la Direcció los cuales se referirán a la Conselleria y el tercero a la Di­
General o Servicio rección General o Servicio.
L'estructura organica deis presuposts de despeses La estructura orgánica de los presupuestos de gastos se
s'ajustara a la classificació que figura en l'Anex 1. El des­ ajustará a la clasificación que figura en el Anexo 1. El
glossament de la mateixa es realisara, segóns procedixca, desglose de la misma se realizará, según proceda, en Direc­
en Direccions Gene.-als, servicis o seccions en els que ciones Generales, servicios o secciones en los que se estruc­
s'estructuren les diferents Conselleries. turan las diferentes Consellerias.
a) Classificació económica. Dins de cada Direcció b) Clasificación económica. Dentro de cada Dirección
General, Servici o Secció, els credits s'adequaran segóns sa General, Servicio o Sección, los créditos se adecuarán se­
naturalea económica, en a.rreglament a la classificació que gún su naturaleza económica, con arreglo a la clasificación
es detalla en I'Anex 11. EIs articuls de despeses podran di­ que se detalla en el Anexo 11. Los artículos de gastos
vidir-se en conceptes, i estos al matéix temps desglossar-se podrán dividirse en conceptos y éstos, a su vez, desglosar­
en partides. se en partidas.

nl 5. o
5. l . -El Presupóst del Conséll del País Valencia l .-El Presupuesto del Consell del País Valenciano
s'elaborara per triplicat i comprendra els següents docu­ se elaborará por triplicado y comprenderá los siguientes
ments, els models normalisats deis quals es dissenyaran documentos, cuyos modelos normalizados se diseñarán
per la Direcció General d'Hisenda: por la Dirección General de Hacienda:
P. 1. Permenor del presupóst de despeses. P. 1. Pormenor del presupuesto de gastos.
P. 2. Resúm general per servicis i articuls del presu­ P. 2. Resumen general por servicios y artículos del
post de despeses de cada Conselleria. presupuesto de gastos de cada Conselleria.
P. 3. Estat de diferencies. P. 3. Estado de diferencias.
P. 6. Plantilles i retribucions del personal laboral. P. 6. Plantillas y retribuciones del personal laboral.
P. 7. Plantilles i retribucions del personal contractat, P. 7. Plantillas y retribuciones del personal contrata-
eventual i vario do, eventual y vario.
P. 8. Quotes de Seguritat Social. P. 8. Cuotas de Seguridad Social.
P. 10. Despeses d'inversions. P. 10. Gastos de inve rs iones .

P. 11. Memória. P. 11. Memoria.

2. La fin al it at contengút de I s nomenats documents 2. La finalidad y contenido de los mencionados docu­


sera la següent: mentos será la siguiente:

P. l. Por meno r del presupuesto de gastos: Tiene _por


P. 1. Per menor del presupóst de des peses : te per ob­ objeto enumerar correlativamente para �ada
jecte enumerar correlativament per a cada ser­ servicio, y por orden que figura en la clasifica­
vic i , i per orde que figura en la classificació ción económica, los distintos créditos del pre­
económica, els distints credits del presupost. supuesto.

P. 2. Resúm g en er al per servicis i articuls del presu­ P. 2. Resumen General por servicios y ar tículos del
póst de despeses de cada Conselleria: constituíx presupuesto de gastos de cada Co nsel le ri a:
4 16 - 2 - 81 B. O. del C. P. V. - Núm. 40

el document-resúm de les despeses de cada una constituye el documento-resumen de los gastos


de les Conselleries. de cada una de las Consellerías.
P. 3. Estat de diferencies: Te per objecte detallar i P. 3. Estado de diferencias: Tiene por objeto detallar
justificar les variacions que experimenten els y justificar las variaciones que experimentan los
credits solicitats en relació en els de l'eixercici créditos solicitados en relación con los del ejer­
precedent. Tan sois es consignaran els concep­ cicio precedente. Solamente se consignarán los
tes que tinguen variacions. conceptos que tengan- variaciones.
L'explicació de les variacions s'efectuara de La explicación de las variaciones se efec­
forma clara i succinta, indicant les justifica­ tuará en forma clara y sucinta, indicando las
cions Ilegals o d'atra classe que amparen les justificaciones legales o de otra índole que am­
modificacions propostes. paren las modificaciones propuestas.
P. 6. Plantilles i retribucions del personal laboral: Te P. 6. Plantillas y retribuciones del perso·nal laboral:
per objecte eixamplar la infofmació contesa en Tiene por objeto ampliar la información conte­
els credits globals del presupost destinat al pa­ nida en los créditos globales del presupuesto
gament de retribucions de personal subjecte a destinado al pago de retribuciones de personal
reglamentació labora!. sujeto a reglamentación labora!'
Es detallaran les categories laborals basi­ Se detallarán las categorías laborales básicas
ques d'acort en les denominacions que figuren de acuerdo con las denominaciones que figuren
en els convenis o reglamentacions, així com el en los convenios o reglamentaciones, así como
número de treballadors enquadrats en cada una el número de trabajadores encuadrados en cada
de les mateixes i en detall deis distints concep­ una de las mismas y con detalle de los distintos
tes d'acreditament. conceptos de devengo.
P. 7. Plantilles i retribucions del personal eventual, P. 7. Plantillas y retribuciones del personal eventual,
contracta! i varis: Te per objecte eixamplar la contratado y vario: Tiene por objeto ampliar la
informació deis credits globals destinats al pa­ información de los créditos globales destinados
gament de les retribucions del personal de la al pago de las retribuciones del personal de la
naturalea mencionada. naturaleza mencionada.
P. 8. Quotes de la Seguritat Social: Tenen per objec­ P. 8. Cuotas de Seguridad Social: Tiene por objeto
te desenrollar els credits globals per al paga­ desarrollar los créditos globales para el pago de
ment de la quota d'empreses que li correspon­ la cuota de empresas que le corresponde al
guen al Conséll, pel personal laboral depenent Consell, por el personal laboral dependiente del
del servici respectíu. servicio respectivo.
P. 10. Anexos de inversiones: Tiene por objeto enu­
P. 10. Anexes d'inversions: Te per objecte enumerar merar los distintos programas, proyectos y
els distints programes, proyectes i obres que fi­ obras que figuren en los presupuestos con espe­
guren en els presuposts en especificació deis ob­ cificación de los objetivos, unidades físicas de
jectius, unitats físiques de realisació i explicació realización y explicación del área geográfica
de l'aria geografica provincial en que es realisa, provincial en que se realiza, así como la refun­
així com la refundició deis que realisa la conse­ dición de los que realiza la Conselleria respec­
lleria respectiva. tiva.
P. 11. Memoria. P. 11. Memoria.
El anteproyecto del Presupuesto irá acom­
L'anteproyecte del Presupost anira acom­ pañado de una Memoria que refiera los crédi­
panyat d'una Memoria que referixca els credits tos que se soliciten y que, posteriormente, se
que es soliciten i que, posteriorment, s'ajustara ajustará a los que se aprueben por el Pleno del
als que s'aproven pel Pie del Consél!. Consel!.
En la mateixa es fara constar, entre atres, En la misma se hará constar, entre otros,
els detalls següents: los datos siguientes:
a) Els relatius a la Conselleria que ho formu­ a) Los relativos a la Conselleria que la formu­
la, data de sa creació o estructuració ac­ la, fecha de su creación o estructuración
tual i disposicions que la regulen. actual y disposiciones que la regulan.
b) Estructura organica. b) Estructura orgánica.
e) Funcions que desempenyora i objectius que e) Funciones que desempeña y objetivos que
es pretenen conseguir en les dotacions que se pretenden conseguir con las dotaciones
es soliciten. que se solicitan.
En armonía con dichos objetivos, los
En armonia en dits objectius, els credits créditos serán agrupados por programas
seran agrupats per programes que, en la que, en la medida posible, se relacionarán
mida possible, es relacionaran en les uni­ con las unidades físicas de realización pre­
tats físiques de realisació previstes. vistas.
d) La descripció deis criteris seguits per a l'as­ d) La descripción de los criterios seguidos pa­
signació deis credits i les mides que, en or- ra la asignación de los créditos y las medi-
B. O. del C. P. V. - Núm. 40 16 - 2 - 81 5

de a la racionalisació deIs servicis i activi­ das que, en orden a la racionalización de


tats i minvament de despeses operatives, es los servicios y actividades y disminución de
proyecten realisar. costes operativos, se proyecten realizar.
e) L'especificació de les unitats de servici ren­ e) La especificación de las unidades de servi­
dides en funció de dites activitats, es rela­ cio rendidas en función de dichas activida­
cionaran en la despesa d'aquelles expressa­ des se relacionarán con el coste de aquéllas,
des en forma global o per unitats de pro­ expresadas en forma global o por unidades
ducció. de producción.

f) Los indicadores de actividades, en función


f) Els indicadors d'activitats, en funció de les de las competencias concretas de la Conse­
competencies concretes de la Conselleria. llería.
g) Les plantilles de personal agrupat per ni­ g) Las plantillas de personal agrupado por ni­
vells. veles.
Lo qual es fa public per a general coneiximent. Lo que se hace público para general conocimiento.
Valéncia, a 13 de febrér de 1981. Valencia, a 13 de febrero de 1981.
El Consellér d'Economia i Hisenda El Conseller de Economía y Hacienda
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO ENRIQUE MONSONIS DOMINGO

ANEX 1 ANEXO 1

CLASIFICACI Ó ORGÁNICA DE PRIMÉR GRAU CLASIFICACION ORGANICA DE PRIMER GRADO


DELS PRESUPOSTS GENERALS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL CONSÉLL DEL PAÍS VALENCIÁ DEL CONSELL DEL PAÍS VALENCIANO

Seccions Denominació Secciones Denominación

0.1. Presidencia del Conséll 0.1. Presidencia del Consell


0.2. Economia i Hisenda 0.2. Economía y Hacienda
0.3. Interior 0.3. Interior
0.4. Obres Públiques i Urbanisme 0.4. Obras Públicas y Urbanismo
0.5. Educació 0.5. Educación
0.6. Treball 0.6. Trabajo
0.7. Indústria i Comerv 0.7. Industria y Comercio
0.8. Agricultura 0.8. Agricultura
0.9. Turisme 0.9. Turismo
lO. Transports i Benestar Social lO. Transportes y Bienestar Social
11. Sanitat i Seguritat Social 11. Sanidad y Seguridad Social
12. Cultura 12. Cultura

ANEX 11 ANEXO 11

CLASSIFICACIó -ECONÓMICA DEL PRESUPÓST CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO


GENERÁL DEL CONSÉLL DEL PAÍS VALENCIÁ GENERAL DEL CONSELL DEL PAÍS VALENCIANO

Cap. Art. Concepte Cap. Art. Concepto

Estat A. DESPESES Estado A_ GASTOS


o Obligacions d'eixercicis tancats o Obligaciones de ejercicios cerrados
0.1. Operacions corrents 0.1. Operaciones corrientes
0.2. Operacions de capital 0.2. Operaciones de capital

1. Remuneracions de personal 1. Remuneraciones de personal


1.1. Retribucions basiques 1.1. Retribuciones básicas
1.2. Retribucions complementaries 1.2. Retribuciones complementarias
1.2.1. Despeses de representació 1 1.2.1. Gastos de representación
1.2.2. Indemnisació per residencia 1.2_2. Indemnización por residencia
1.2.5. Retribucions complementaries, or- 1.2.5. Retribuciones complementarias, or-
dinaries i especials dinarias y especiales
1.2.6. 1.2.6_
a Las demés remuneracions a Las demás remuneraciones
1.2.9. 1.2.9.
1.3. Complement familiar 1.3. Complemento familiar
1.4. Remuneracions en especie 1.4. Remuneraciones en especie
6 16 - 2 - 81 B. O. del C. P. V. - Núm. 40

Cap. Art. Concepte Cap. Art. Concepto

1.6. Personal en regim laboral 1.6. Personal en régimen laboral


1.6.1. Retribucions basiques 1.6. 1. Retribuciones básicas
1. 6. 2. Despeses de representació 1.6. 2. Gastos de representación
1. 6. 3. Indemnisació per residencia 1.6.3. Indemnización por residencia
1. 6. 4. Retribucions complementaries, or- 1.6.4. Retribuciones complementarias, or-
dinaries y especials dinarias y especiales
1. 6.5. 1. 6. 5.
a Les demés remuneracions a Las demás remuneraciones
1.6. 9. 1.6.9.
1. 7. Personal eventual, contractat 1. 7. Personal eventual, contratado y
van vario
1. 7. 1. Funcionaris d'ocupació eventual 1. 7. 1. Funcionarios de empleo eventuales
1. 7. 2. Personal contractat 1. 7. 2. Personal contratado
1. 7. 3. Atre personal 1. 7. 3. Otro personal
1.8. Quotes de Segurs Socials 1. 8. Cuotas de Seguros Sociales
1.9. Classes passives 1.9. Clases pasivas

2. Comprament de bens corrents i ser­ 2. Compra de bienes corrientes y ser­


vicis vicios
2. 1. Dotació ordinaria per a despeses 2.1. Dotación ordinaria para gastos de
d'oficina oficina
2.2. Despeses d'immobles. 2.2. Gastos de inmuebles
2. 2.1. Lloguers. 2. 2. 1. Alquileres
2.2. 2. Conservació reparació ordina- 2. 2.2. Conservación y reparación ordina­
ries rias
2. 2.3. Neteja, calefacció, ventilació, en- 2. 2.3. Limpieza, calefacción, ventilación,
lIumenament, aigua, segurs, etc. alumbrado, agua, seguros, etc.
2.3. Transports y comunicacions 2. 3. Transportes y comunicaciones
2.4. Dietes, locomoció i traslat 2.4. Dietas, locomoción y traslados
2.5. Despeses especials per al funcio­ 2.5. Gastos especiales para funciona-
nament deIs servicis miento de los servicios
2.6. Conservación y reparación ordina­
2.6. Conservació i reparaclO ordina­ ria de inversi ones (excepto edifi­
ria d'inversions (excepte edificis) cios)
2. 7. Mobiliari, equíp d'oficina i atre 2. 7. Mobiliario, equipo de oficina y otro
material inventariable per a ser­ material inventariable para ser­
VICIS ya exi stents, inclús sa vicios ya existentes, inclusive su
conservació i reparació conservación y reparación
2.9. Dotacions per a servicis nous 2.9. Dotaciones para servicios nuevos

3. Interessos 3. Intereses
3. 1. De deute repressentat per tituls 3.1. De deuda representada por títulos
valors valores
3.2. D'anticipaments i prestecs 3.2. De anticipos y préstamos
3.Z:1. De l'Estat 3.2. 1. Del Estado
3.2.2. D'organismes autonoms 3. 2.2. De organismos autónomos
3.2. 3. D'ents territorials 3.2. 3. De entes territoriales
3.2. 4. De la Seguritat Social 3. 2. 4. De la Seguridad Social
3.2.6. D'empreses 3.2. 6. De empresas
3. 2.7. D'institucions sense fins de lucre 3.2. 7. De instituciones sin fines de lucro
3.2.9. De l'exterior 3. 2. 9. Del exterior
3.3. De deposits 3.3. De depósitos

4. Transferencies corrents 4. Transferencias corrientes


4.1. A l'Estat 4.1. Al Estado
4.2. A organismes autonoms 4.2. A organismos autónomos
4.3. A ents territorials 4.3. A entes territoriales
4A. A la Seguritat Social 4.4. A la Seguridad Social
4.6. A empreses 4.6. A empresas
4.7. A instituciQns sense fins de lucre 4.7. A instituciones sin fines de lucro
,4.9. A l'exterior 4.9. Al exterior

6. Inversions reals 6. Inversiones reales

7. Transferencies de capital 7. Transferencias de capital


B. O. del C. P. V. - Núm. 40 16 - 2 - 81 7

Cap. Art. Concepte Cap. Art. Concepto

8. Variació d'actius financers 8. Variación de activos financieros

9. Variació de passius financers 9. Variación de pasivos financieros

Estat B. INGRESAMENTS Estado B. INGRESOS


o. Obligacions d'eixercicis tancats o. Obligaciones de ejercicios cerrados
0.1. Operacions corrents 0.1. Operaciones corrientes
0.2. Operacions de capital 0.2. Operaciones de capital

1. 1.

2. Imposts indirectes 2. Impuestos indirectos

3. Taxes i atres ingresos 3. Tasas y otros ingresos


3.2. Prestament de servicis 3.2. Prestación de servicios
3.3. Atres taxes 3.3. Otras tasas

4. Transferencies corrents 4. Transferencias corrientes


4.1. De l'Est¡'lt 4.1. Del Estado
4.2. D'organismes autonoms 4.2. De organismos autónomos
4.3. D'ents territorials 4.3. De entes territoriales
4.4. De la Seguritat Social 4.4. De la Seguridad Social
4.6. D'empreses 4.6. De empresas
4.7. D'institucions sense fins de lucre 4.7. De instituciones sin fines de lucro
4.9. De I'exterior 4.9. Del exterior

5. Ingresos patrimonials 5. Ingresos patrimoniales


5.1. Interessos de tituls valors 5.1. Intereses de títulos valores
5.2. Interessos d'anticipaments i prestecs 5.2. Intereses de anticipos y préstamos
5.3. Interessos de deposit 5.3. Intereses de depósito
5.4. Dividents i participació en bene­ 5.4. Dividendos y participación en bene­
ficis. ficios.
5.6. Rendes d 'immobles 5.6. Rentas de inmuebles
5.7. Productes de concessions aprofi- 5.7. Productos de concesiones y aprove­
taments especials chamientos especiales
5.9. Atres 5.9. Otros

6. Alienació d'inversions reals 6. Enajenación de inversiones reales

7. Trasferencies de capital 7. Trasferencias de capital


7.1. De l'Estat 7.1. Del Estado
7.2. D'organismes autonoms 7.2. De organismos autónomos
7.3. D'ents territorials 7.3. De entes territoriales
7.4. De la Seguritat Social 7.4. De la Seguridad Social
...
7.6. D'empreses 7.6. De empresas
7.7. D'institucions sense fins de lucre 7.7. De instituciones sin fines de lucro
7.9. De I'exterior 7.9. Del exterior

8. Variació d'actius financers 8. Variación de activos financieros


8.1. Reintegraments de deposit 8.1. Reintegros de depósito
8.2. Alienació de tituls 8.2. Enajenación de títulos
8.3. Alienació d'obligacions 8.3. Enajenación de obligaciones
8.4. Alienació d'accions 8.4. Enajenación de acciones
8.7. Remanent de tresoreria 8.7. Remanente de tesorería

9. Variació de passius financers 9. Variación de pasivos financieros


9.1. Deposits recebits 9.1. Depósitos recibidos
9.2. Emissió de Deute 9.2. Emisión de Deuda
9.4. Prestecs recebits 9.4. Préstamos recibidos
8 16 - 2 - 81 B. O. del C. P. V. - Núm. 40

aRDE per la qual es publiquen els acorts ORDEN por la que se publican los acuer­
adoptats en la sessió de la Comissió Pro­ dos adoptados en la sesión de la Comisión
vincial d ' Urbanisme de Valéncia, celebrada Pronvincial de Urbanismo de Valencia, ce­
el dia 27 de ginér de 1981. lebrada el día 27 de enero de 1981.

En compliment de lo establít en l' Art. 44 del text En cumplimiento de lo establecido en el Art. 44 del
refos de la vigent Llei del Sol, a continuació es trans­ texto refundido de la vigente Ley del Suelo, a continua­
cruiuen els assunts aprovats per la Comissió Provincial ción se transcriben los asuntos aprobados por la Comisión
d'Urbanisme de Valéncia, en sessió celebrada el dia 27 de ProvinCial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada
ginér de 1981. el día 27 de enero de 1981.

ALBERIQUE.-Pla General d'Ordenació Urbana ALBERIQUE.-Plan General de Ordenación Urbana


adaptat a la nova normativa de la Lrei del Sol. adaptado a la nueva normativa de la Ley del Suelo.

ALCÚDIA DE CARLÉT.-Pla General d'Ordenació ALCUDIA DE CARLET.-Plan General de Ordena­


Urbana, en modificacions, adaptat a la nova normativa ción Urbana, con modificaciones, adaptado a la nueva
de la Llei del Sol. normativa de la Ley del Suelo.

SIETE AGUAS.-Normes Subsidi aries de Planejament SIETE AGUAS.-Normas Subsidiarias de Planea­


d' ambit municipal. miento de ámbito municipal.

BENAGUACIL.-Pla Parcial d'Ordenació residencial BENAGUACIL.-Plan Parcial de Ordenación residen­


«Vilanova», de promoció particular. cial «Vilanova», de promoción particular.

SIETE AGUAS.-Pla parcial d'Ordenació residencial SIETE AGUAS.-Plan parcial de ordenación residen­
«La Loma» de promoció particular. cial ,<La Loma», de promoción particular.

SIETE AGUAS.-Pla parcial «La Peraleja» de promo­ SIETE AGUAS.-Plan parcial «La Peraleja», de pro­
ció particular. moción particular.

S'aprovaren les següents modificacions de planeja­ Se aprobaron las siguientes modificaciones del pla­
ment: neamiento:

BUÑOL.-Modificació del Pla General en els carrers BUÑOL.-Modificación del Plan General en las calles
del «So}" i «losé María Pemán». del Sol y José María Pemán.

PUZOL. -Modificació de les aliniacions del carrér PUZOL.-Modificación de las alineaciones de la calle
«Santa Teresa». Santa Teresa.

ALZIRA.-Modificació de l' Art. 2.5 de les ordenances ALCIRA.-Modificación del Art. 2.5 de las ordenan­
del Pla Parcial del Poligon número 7 (Alborchí). zas del Plan Parcial del Polígono número 7 (Alborchí).

S'aprovaren els següents proyectes d'urbanisació: Se aprobaron los siguientes proyectos de urbanización:

ALCÚDIA DE CARLÉT.-Proyecte d'urbanisació deIs ALCUDIA DE CARLET.-Proyecto de urbanización


carrers «Estación», «Maestro Serrano», «Noria», «Santa de las calles Estación, Maestro Serrano, Noria, Santa
Rosa», «Jaume Roig», «Papa Juan XXIII», «Prolongación Rosa, Jaume Roig, Papa Juan XXIII, Prolongación Ma­
Mariano Benlliure», tro� de «Beata Amat», tro�os de «2 riano Benlliure, tramo de Beata Amat, tramos de 2 de
de Maig» i carrér «Consultorio». Mayo y calle Consultorio.

ALGEMESÍ.-Estación transformadora per al Centre ALGEMESI.-Estación transformadora para el Centro


de Formació Professional de l. ér i 2. ón Grau. de Formación Profesional en l.er y 2. 0 Grado.

ALGEMESI.-Enllumenament public del «CamÍ Fon­ ALGEMESI.-Alumbrado público del Camí Fondo
do» (Carretera ATginét), contigües i en proyecte. (Carretera Alginet), contiguas y en proyecto.

TABERNES DE VALLDIGNA.-Proyecte d'Urbani­ TABERNES DE VALLDIGNA.-Proyecto Urbaniza­


ssació del Sector Sun?st. ción del Sector Sureste.

ALGEMESÍ.-Proyecte urbanissació carrér <,Cova­ ALGEMESI.-Proyecto urbanización calle Covadonga.


donga».

ALGEMESí.-Proyecte urbanissació «Plaza de la Ri­ ALGEMESI.-Proyecto urbanización plaza de la


bera». Ribera.

BELLREGUÁRT.-Proyecte d'urbanisació de la «Pla­ BELLREGUART.-Proyecto de urbanización de la


za de España». plaza España.
RIBARROJA DEL TURIA.-Pavimentació de 1'«Avin­ RIBARROJA DEL TURIA.-Pavimentación de la
guda Pacadar». avenida Pacadar.
TORRENT.-Urbanisació deIs carrers «Benisaeb> i TORRENTE.-Urbanización de las calles Benisaet y
«ChenilleÍ». Chenillet.
La Comissió informa, en virtút de lo establít en l'Art. La Comisión informó, en virtud de lo establecido en el
5nt-2 de la Llei del Sol, els següents usos i obres de carac­ Art. 58-2 de la Ley del Suelo, los siguientes usos y obras
ter provisional: de carácter provisional:

(Conclusió en el próxim número) (Conclusión en el próximo número)


EDITA: SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA PRESIDENCIA
PALACIO DE BENICARLO . PL. SAN LORENZO, 4 . VALENCIA·4

aUlLES, ARTES GRAFICAS . GRAVADOR ESTEVE, 19· VALENCIA·5