Está en la página 1de 1

Departament de Física i Química 2n Batxillerat Febrer 2019

Institut Salvador Dalí

Determinació de la capacitat amortidora de l’aigua mineral


carbonatada i altres dissolucions amortidores.
Objectiu
Estudiar el sistema amortidor HCO3-/CO32- en un aigua mineral carbonatada
comercial i en dissolucions amortidores preparades usant distintes proporcions de
carbonat de sodi i hidrogencarbonat de sodi.
Fonament Teòric
Les dissolucions amortidores són aquelles que poden suportar addicions d’àcids i bases
variant molt poc el seu pH. El sistema hidrogencarbonat-carbonat és molt important a
la sang on el HCO3- pren els protons lliures convertint-se en CO2, que s’expulsa pels
pulmons i el CO2 reacciona amb els productes bàsics del metabolisme de proteïnes
convertint-se en HCO3-.
El sistema es difícil de preparar donada la inestabilitat de l’àcid carbònic, que es
descompon en aigua i diòxid de carboni, ràpidament, però podem trobar una mena de
dissolució amortidora d’aquestes característiques en les aigües minerals carbonatades.
Podem calcular el pH d’una dissolució amortidora amb l’equació de Hendersson-
Hasselbalch
[𝐴− ]
𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔
[𝐻𝐴]
Prepararem dissolucions del sistema carbonat-hidrogencarbonat, per tal de comparar
la capacitat amortidora fent servir diferents proporcions de base i àcid conjugat, que
tindran un pH al voltant de 10,33.
Procediment Experimental
Es pesen 2g d’hidròxid de sodi en perles i s’agafen 4 ml d’àcid clorhídric al 37% i, per
separat, es dilueixen en 500 ml d’aigua destil·lada per tal preparar dissolucions 0,1 M.
Per als sistemes amortidors, es preparen 250 ml de dissolució 1M de NaHCO3 i 200ml
de dissolució 1M de Na2CO3.
Es preparen quatre sistemes amortidors:
- 20 ml de dissolució Na2CO3 i 30 ml de dissolució NaHCO3
- 25 ml de dissolució Na2CO3 i 25 ml de dissolució NaHCO3
- 30 ml de dissolució Na2CO3 i 20 ml de dissolució NaHCO3
- 100ml d’aigua mineral carbonatada
Es mesura el pH de les dissolucions amb un pH-metre prèviament calibrat.
Posteriorment, als sistemes amortidors preparats s’addicionen repetidament volums de
5 ml d’HCl 0,1M i es mesura el pH després de cada addició fins que aquest varia en
dues unitats de pH.
Per a l’aigua mineral carbonatada s’utilitza el mateix procediment però fent servir
volums d’1 ml de la dissolució de NaOH 0,1M.