Está en la página 1de 4
us aati Bases per a un acord per a la investidura del president o presidenta de la Diputacié de Barcelona Acord per a la investidura del president/a Els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 evidencien, una vegada més, la pluralitat i la diversitat de les opcions politiques triades per la ciutadania dels municipis de Barcelona a I'hora d'esoollir els seus representants municipals. Es evident que les eleccions municipals constitueixen un fet diferencial, una singularitat, que les fa especials i que guarden una clara relacié també amb la heterogeneitat del territori de Catalunya. Es per tot aixd que els sotasignats volem posar de relleu, novament, el dinamisme ila singularitat de la vida local i, consequent ment, del conjunt dels municipis de Barcelona. Es per aquest motiu que considerem que, en el proper mandat 2019-2023, la Diputacié de Barcelona ha de continuar centrant-se en el treball destinat al reforgament dels governs locals del conjunt del seu territori, adequant els mecanismes de cooperacié i de collaboracié a les diferents situacions que tenen els municipis, a les seves capacitats, als seus recursos i d'altres circumstancies per a la millora de lequilibri i la cohesié territorial i social. La prioritat de 'accié politica de la Diputaci6 ha de ser les politiques propies dels governs locals i optimitzaci6 del recursos propis. ‘A més, cal posar de relleu que els governs locals tenen com a prioritat de la seva accié de govern abordar canvis estructurals en el seu funcionament per tal de garantir les competéncies que li sén propies. Es per aixd que, davant d'aquests nous temps i nous reptes, el municipalisme necessita d'un marc estable a la Diputacié des d’on es valorin les oportunitats i es prioritzin les seves necessitats. Aquest és un dels objectius fonamentals de les polltiques de la Diputacié. Per fer possibles aquestes voluntats, cal atendre uns objectius basics: * Politiques de suport, cooperacié i assisténcia als municipis en e's ambits propis de Ia Diputacié de Barcelona, fent que la seva prestacié es faci en els termes de la major eficacia i eficiéncia possibles, tot cercant les eines de suport més idonies en cada cas, com per exemple en determinats territoris aprofitant també el dinamisme i les economies d’escala que es poden generar a través dels consells, comarcals, aixi com amb d'aitres nivells de govern supramunicipal d’émbit local. * Aquestes politiques han de tenir com a objectiu fonamental la millora de la cohesié territorial i social dins de tot ambit diintervencié de la Diputacié de Barcelona, tot avangant cap a 'equitat en la prestacié dels serveis municipals arreu del tertitori. sai (Kee | PSC-CP © Per aixd, caldra desenvolupar les eines necessaries per a lorganitzaci6 dels recursos econémics propis de la Diputacié de Barcelona i la dels recursos tacnics que lintegren. Afegint aixi valor, amb aquest suport técnic, als recursos econdmics propis de la Diputacié de Barcelona, i continuant posant de relleu alt capital huma de l'organitzacié. ‘* Adequar continuament les politiques de suport als municipis a les noves necessitats que, amb una societat tan dinamica i canviant, demanen els ajuntaments. Els eixos basics de les politiques de! nou govern de la Diputacié de Barcelona: © Unnou impuls al municipalisme. Una vegada superada la crisi que ha colpejat especialment els governs locals, cal que la Diputacié col-labori a refer el discurs municipalista, en el marc també d'una nova organitzacié territorial de Catalunya on municipis i vegueries siguin els eixos des d’on pivoti el nou model territorial del pais, de conformitat amb els textos legals vigents. En aquest sentit, ara la Diputacié ha d’assumir el repte d'actualitzar el seu model institucional i adaptar les seves politiques als canvis en la situacié social, econdmica i juridica. |, en parallel, ajudar al mén local a avangar en autonomia, eficiéncia i bon govern. La Diputacié ha de continuar essent referent en les politiques municipals i en la reivindicacié del govern local. © Cohesi6 territorial i Iluita contra la desigualtat. El territori on presta competéncies i serveis la Diputacié és social i econdmicament divers. Els diferents municipis tenen plantejats problemes comuns, perd també necessitats i prioritats diferents. L'accié de la Diputacié ha destar orientada a la consecucié de la cohesié territorial, en aquest cas expressada per una regla: igualtat d'accés a serveis, politiques publiques i equipaments dels habitants independentment d’en quin municipi visquin. Tot lluitant contra les desigualtats socials que existeixen en el teritori, entre muni ins d'ells, i tot en el marc de la heterogeneitat municipal del nostre ambit de representaci6. + ODS, Iluita contra el canvi climatic i Nova Agenda Urbana. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda Urbana marquen el cami pel qual a Diputacié de Barcelona ha de transitar per assolir habitats urbans inclusius i territoris sostenibles. L'objectiu és treballar per pal-liar els efectes del canvi climatic, a partir de politiques publiques urbanes i rurals integradores i del desenvolupament de les infraestructures verdes aprofitant el coneixement i la tradicié de la Diputacié en aquest camp. El capital civic i social i el foment de I'economia mediambiental, les energies netes, la qualitat en els espais urbans consolidats i en el sdl no urbanitzable, i el disseny de les noves xarxes de mobilitat cohesionada i sostenible s6n factors de progrés del territori. 2 se © Desenvolupament local, economia social, treball i innovacié. EI canvi de model productiu ha posat en evidancia la necessitat d’accions renovades per incidir en l'activitat econdmica. | fer-ho sobre la base de les potencialitats de cada territori, fomentant I'economia social i la innovacié. Els govern locals s'han d'implicar en el desenvolupament econdmic amb politiques i serveis especifics i, sobretot, amb la creacié dentorns favorables a la creaci6, el treball i la emprenedoria. La Diputacié consolidara la seva politica en turisme i Pot tenir un paper més proactiu en la defensa del comerg urba com element primordial de municipis més cohesionats. En linia amb l'Estratégia Europa 2020, cal promoure als pobles i ciutats un desenvolupament econdmic més intelligent, més sostenible i més socialment integrador. + Serveis a les persones, politiques d’igualtat i diversitat. Els efectes de la crisi social i econdmica encara son molt evidents en els municipis de Barcelona. Cal insistir en les politiques de benestar dirigides als col-lectius més necessitats i, al mateix temps, generar serveis de cohesié que garanteixin 'accés a amplies capes de la poblacié. D'altra banda, la Diputacié de Barcelona esta fermament compromesa en les politiques d'igualtat que han de ser una palanca per a la consecucié d’una societat més justa i igualitaria. La Diputacié es compromet a treballar els valors de la solidaritat i la integracié en of una societat que cada vegada sera més diversa. + Municipis creatius, educadors, solidaris i amb salut. CG Un nou impuls a la cultura i 'educacié, amb especial émfasi a aquells aspectes que ajuden al combat contra la desigualtat, al creixement personal i a la creacié diidentitat i al desenvolupament creatiu i econdmic. Impuls de les politiques de patrimoni i de les institucions culturals que sén responsablltat de la Diputaci6, i participacié en el redregament de! sector. Promocié de municipis saludables, fomentant la practica de l'esport i d’una vida activa en totes les franges de poblacié. * Actualitzacié de la Diputacié de Barcelona a les noves demandes dels ajuntaments. Conjuntament amb els objectius programatics, cal parar atencié a l'organitzacié interna de la Diputacié. Es necessari un replantejament de les actuals estructures de gestio per adaptar-les més encara als objectius deficiéncia necessaris. Qualsevol reforma ha de tenir present que el millor recurs que té la Diputacié és el seu personal. L’organitzacié afronta importants reptes fruit de! canvi de paradigma en el governs. Les persones que treballen a la Diputaci6 s6n el futur de la institucié, i caldran iniciatives que assegurin el seu desenvolupament i la seva implicacié en l'organitzaci6. En paral-lel, cal revisar estructura organitzativa i els processos per dotar la gestié de més eficiéncia, transparéncia i bon govern. | tot aixd en un moment en qué resulta imprescindible combinar experiencia acumulada per la trajectoria de la Diputacio amb nou talent per tal de donar resposta a les noves exigencies dels governs locals, i en la necessaria modernitzacié interna dels processos i del 3