Está en la página 1de 16

11 DE NOVIEMBRE DE 2009 Nº 259

boletin@deputacionlugo.org Administración: San Marcos, 8 - 27001 Lugo


www.deputacionlugo.org Dep. Legal: LU - 1 - 1968 Teléf.: 982 26 01 24/25/26 - fax: 982 26 02 05

AYUNTAMIENTOS Ningún.
BALEIRA PRAZA DE TRABALLADOR SOCIAL.
Anuncio Admitidos:
Por resolución de Alcaldía de data 6 de novembro de Clementina Saa Méndez DNI 33326513L
2009, adoptouse a seguinte Resolución:
Excluídos:
“APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITI-
DOS E EXCLUÍDOS E MODIFICACIÓN DA COMPOSI- Ningún.
CIÓN DOS TRIBUNAIS. PRAZA DE OPERARIO CONDUCTOR.
Vista a publicación da lista provisional de admitidos e Admitidos:
excluídos para as cinco prazas convocadas no Concello
de Baleira, publicada no BOP de Lugo Nº 242 de 22 de Manuel Deiros Pardo DNI 33811327Q
outubro de 2009. Manuel Pardo Díaz DNI 33835700D
Vista a finalización do prazo de dez días hábiles sina-
José Manuel Díaz Pardo DNI 33322377T
lado para enmendas.
Vistas as renuncias de varios dos membros nomea- Ismael Fernández Fernández DNI 33550295B
dos para formar parte dos tribunais cualificadores, así Ángel Pillado Balado DNI 33551011Z
como a renuncia e aceptación da recusación presentada
por parte dos membros recusados. Excluídos:

Esta Alcaldía ten a ben dictar a seguinte RESOLU- Ningún.


CIÓN: PRAZA DE ALGUACIL-CELADOR DE OBRAS E
Primeiro.- Aprobar a lista definitiva de admitidos e ex- SERVIZOS.
cluídos, con indicación do motivo de exclusión. Admitidos:
PRAZA DE TÉCNICO DE XESTIÓN DE ADMINIS- Ángel Álvarez Pereira DNI 76562557L
TRACIÓN XERAL.
Excluídos:
Admitidos:
Sandra Neira Gómez DNI 33334377V Ningún.

Xiana López Arias DNI 33546358F Segundo.- Modificar a composición dos tribunais cua-
lificadores, tendo en conta a recusación e renuncias pre-
Excluídos: sentadas neste Concello, que estará constituído polos
Ningún. membros que se relacionan a continuación:

PRAZA DE AXUDANTE DE SERVIZOS MÚLTI- PRAZA DE TÉCNICO DE XESTIÓN DE ADMINIS-


PLES. TRACIÓN XERAL.

Admitidos: Presidente.
Alberto Alonso Fernández DNI 33322812K Titular: Águeda Martínez de Azcoitía Rey.
Ismael Fernández Fernández DNI 33550295B Suplente: Héctor Manuel Corujo González.
Lucía Rodríguez Villagarcía DNI 33542741R Secretario.
Ángel Pillado Balado DNI 33551011Z Titular: Purificación Freán Caldas.
Excluídos: Suplente: Mónica Vázquez Fandiño.
2 Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 B.O.P. de Lugo

1º Vogal. 3º Vogal.
Titular: Evaristo García Canosa. Titular: Milagros Vázquez Tenorio.
Suplente: Emilio Ruzo Sanmartín. Suplente: Sara Fernández López.
2º Vogal. PRAZA DE OPERARIO CONDUCTOR.
Titular: Alberto Gallego Becerra. Presidente.
Suplente: María Isabel Villamor Cabado. Titular: Águeda Martínez de Azcoitía Rey.
3º Vogal. Suplente: Héctor Manuel Corujo González.
Titular: Milagros Vázquez Tenorio. Secretario.
Suplente: Sara Fernández López. Titular: Purificación Freán Caldas.
PRAZA DE AXUDANTE DE SERVIZOS MÚLTI- Suplente: Manuel Vilela Fernández.
PLES. 1º Vogal.
Presidente. Titular: Evaristo García Canosa.
Titular: Águeda Martínez de Azcoitía Rey. Suplente: Emilio Ruzo Sanmartín.
Suplente: Héctor Manuel Corujo González. 2º Vogal.
Secretario. Titular: Alberto Pardo Fernández.
Titular: Purificación Freán Caldas. Suplente: Manuel Jesús González López.
Suplente: Manuel Vilela Fernández. 3º Vogal.
1º Vogal. Titular: Milagros Vázquez Tenorio.
Titular: Evaristo García Canosa. Suplente: Sara Fernández López.
Suplente: Emilio Ruzo Sanmartín. PRAZA DE ALGUACIL-CELADOR DE OBRAS E
SERVIZOS.
2º Vogal.
Presidente.
Titular: Alberto Gallego Becerra.
Titular: Águeda Martínez de Azcoitía Rey.
Suplente: María Isabel Villamor Cabado.
Suplente: Héctor Manuel Corujo González.
3º Vogal.
Secretario.
Titular: Milagros Vázquez Tenorio.
Titular: Purificación Freán Caldas.
Suplente: Sara Fernández López.
Suplente: Manuel Vilela Fernández.
PRAZA DE TRABALLADOR SOCIAL.
1º Vogal.
Presidente.
Titular: Evaristo García Canosa.
Titular: Águeda Martínez de Azcoitía Rey.
Suplente: Emilio Ruzo Sanmartín.
Suplente: Héctor Manuel Corujo González.
2º Vogal.
Secretario.
Titular: Manuel Fernández Pérez.
Titular: Purificación Freán Caldas.
Suplente: Pedro Cortón Fernández.
Suplente: Mónica Vázquez Fandiño.
3º Vogal.
1º Vogal.
Titular: Milagros Vázquez Torneiro.
Titular: Evaristo García Canosa.
Suplente: Sara Fernández López.
Suplente: Emilio Ruzo Sanmartín.
Terceiro.- Os membros do Tribunal estarán someti-
2º Vogal. dos ás causas de abstención e recusación dos artigos 28
Titular: Beatriz Leclère Rodríguez. e 29 da Lei 30/1992 , de 26 de novembro, de Réxime Xu-
rídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Suplente: Concepción Pousada Carballo. Administrativo Común.
B.O.P. de Lugo Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 3

Cuarto.- Convocar ós membros dos tribunais cualifi- través de Servicio Provincial de Recadación da Excma.
cadores para a súa constitución e a valoración da fase Deputación Provincial de Lugo.
de méritos o día 17 de novembro ás 10:00 horas, no local
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto
da Cámara Agraria do Concello de Baleira, publicándose
de exposición ó público dos padrós e anuncio de cobran-
seguidamente a relación de puntos obtidos por cada as-
za, ten o carácter de notificación colectiva, ó amparo do
pirante na fase de concurso no taboleiro de anuncios do
establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria.
Concello e no local da propia Cámara Agraria, lugar de
realización dos tres exercizos. Begonte, 27 de outubro de 2009.- O ALCALDE, José
Quinto.- Convocar ós membros dos tribunais cuali- Antonio Vázquez García.
ficadores e ós aspirantes para as cinco prazas para a R. 05901
realización do 1º exame que será o vindeiro día 17 de
novembro de 2009 ás 11:00 horas no local da Cámara ____
Agraria do Concello de Baleira. BOVEDA
Sexto.- Ordenar o traslado desta Resolución ó Boletín EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO E AUDIENCIA
Oficial da Provincia de Lugo para a súa publicación.
OS INTERESADOS
Baleira, 6 de novembro de 2009.- O ALCALDE, Fran-
cisco Acal Eiros”. Aprobada inicialmente a modificación do Regulamen-
to do Servizo de Axuda a Domicilio por acordo do Pleno
R. 06023 adoptado en sesión celebrada o día vinte e seis de ou-
____ tubro de dous mil nove, ábrese un período de informa-
ción pública por prazo de trinta días, contados a partir do
BEGONTE
seguinte ó da inserción deste anuncio no Boletín Oficial
Información pública da Provincia de Lugo, para que calquer persoa física ou
Habéndose aprobado por resolución da Alcaldía de xurídica poida examina-lo expediente na Secretaría do
data 26 de outubro de dous mil nove os padrós que a Concello e formula-las reclamacións e suxerencias que
continuación se relacionan, e expóñense o público polo estimen pertinentes.
prazo de quince días hábiles contados dende o seguinte Dase igoalmente, polo mesrno prazo audiencia ós
ó da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Pro- interesados para que poidan presentar reclamacións e
vincia de Lugo. suxerencias. De non producirse estas alegacións, a or-
- Taxa por abastecemento de auga e ive sobre o seu denanza considerarase aprobada definitivamente.
consumo, correspondente o terceiro trimestre do ano Bóveda, a 28 de outubro de 2009.- O Alcalde-Presi-
dous mil nove. dente, José Manuel Arias López.
- Taxa por recollida de lixo correspondente o terceiro R. 05921
trimestre do ano dous mil nove.
____
- Taxa pola rede de sumidoiro correspondente o ter-
ceiro trimestre do ano dous mil nove. Determinación do custe dos servicios
municipais ano: 2009
Recurso: Contra o acordo da aprobación do padrón
poderá interporse recurso de reposición. Anuncio de aprobación provisional
Prazo de presentación do recurso: Un mes contado Aprobada inicialmente a modificación da ordenanza
dende o día inmediato seguinte ó do término do período reguladora do prezo público pola prestación do servizo
de exposición ó público do padrón. de axuda a domicilio por acordo do Pleno adoptado en
Órgano ante o que se recorre: Sr. Alcalde-Presidente sesión celebrada o día vinte e seis de outubro de dous
do Concello de Begonte. mil nove, ábrese un período de información pública por
prazo de trinta días, contados a partir do seguinte ó da
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia
de reposición que no seu caso se formulen poderán in- de Lugo, para que calquer persona física ou xurídica
terporse recurso contencioso-administrativo na forma e poida examina-lo expediente na Secretaría do Concello
nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei Regula- e formula-las reclamacións e suxerencias que estimen
dora da referida xurisdicción. pertinentes.
ANUNCIO DE COBRANZA Dase igoalmente, polo mesmo prazo audiencia ós
Para o cobro dos mesmos, os recibos seranlles car- interesados para que poidan presentar reclamacións e
gados nas contas bancarias respectivas, e fíxase como suxerencias. De non producirse estas alegacións, a or-
período de cobro voluntario o prazo de dous meses, denanza consideraráse aprobada definitivamente.
contados a partir do período de exposición pública. Fi- Bóveda, a 28 de outubro de 2009.- O Alcalde-Presi-
nalizado o exercicio pasarase o seu cobro pola vía de
dente, José Manuel Arias López.
constrinximento, cos recargos previstos no artigo 28 da
Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei Xeral Tributaria, a R. 05922
4 Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 B.O.P. de Lugo

CERVO Descripción do inmoble:


A os efectos de dar cumprimento ó disposto no artigo Consiste nun antigo edificio (65 m2 de superficie en
38 do Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia, planta) do que só quedan as paredes perimetrais de
faixe público a Resolución da Alcaldía núm. 364 de data mampostería, ata unha altura de aproximadamente catro
26 de outubro de 2009, do seguinte teor literal: metros. Se atopa en moi mal estado de conservación,
con importantes desplomes e desprendementos de pe-
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 364/09
dras e morteiro.
D. ALFONSO VILLARES BERMÚDEZ, ALCALDE-
A edificación non se atopa habitada nin en condicións
PRESIDENTE DO CONCELLO DE CERVO (LUGO).
de habitar. As paredes se atopan inestables, correndo
Visto o informe do cabo do servicio de Extinción de perigo de desplome sobre o camiño.
Incendios, Salvamento e Protección Civil do Concello de
SEGUNDO.- Poñer de manifesto o expediente ós pro-
Cervo no que se pon de manifesto a existencia dunha
pietarios ou titulares de dereitos reais sobre o inmoble ó
vivenda en ruínas en Madeiro en cuxo interior unha vez
obxecto de que no prazo de quince días poidan alegar e
desprendida a cuberta, sobresae abundante vegetación
presentar os documentos ou xustificacións que estimen
e que os muros da mesma se atopan cubertos de vege-
pertinentes.
tación en un estado moi deteriorado, ameazando caerse
sobre a mencionada vivenda. TERCEIRO.- Ós efectos do previsto no artigo 59.4 da
Lei 30/1992, de 26 de novembro, do Réxime Xurídico
Visto o informe do técnico municipal D. Manuel Cam-
das Administracións Públicas e do Procedemento Ad-
pos Ratueira, de data 19 de outubro, no que despois de
ministrativo Común, modificada pola Lei 4/1999, do 13
describir o inmoble e de sinalar o valor do edificado e das
de xaneiro, publica-lo presente acordo no taboleiro de
reparación así como as circunstancias que aconsellan a
anuncios municipal e no Boletín Oficial da Provincia para
demolición do mesmo conclúe que procede declarar o
os efectos de legal notificación ós propietarios, morado-
inmoble en estado de ruína total, ordenando a súa de-
res ou titulares de dereitos reais sobre o inmoble, se os
molición tendo en conta que o coste das obras necesa-
houbera, e demais interesados que poidan resultar des-
rias de consolidación ou conservación é superior ó 50%
coñecidos, ignorando o seu enderezo.
do valor actual do edificio, excluído o valor do terreo. O
edificio presenta un esgotamento xeneralizado dos seus CUARTO.- No caso de que non se presentaran ale-
elementos estructurais ou fundamentais e que o edificio gacións no prazo de quince días, ordenar os propietarios
require a realización de obras que non poden ser auto- a demolición do inmoble, no referido prazo, polo perigo
rizadas por atoparse o edificio en situación de fora de de desplome sobre o camiño o atoparse o inmoble en
ordenación. estado de ruína total. De non facelo o Concello procede-
rá a súa demolición xirando os gastos que se deriven de
Visto o artigo 38 do RDUG do seguinte teor: dita actuación.
“1.- Iniciado o expediente, se porá de manifesto ó pro-
Cervo, 26 de outubro de 2009.- O Alcalde-Presidente,
pietario, ós moradores e ós titulares dos dereitos reais
Alfonso Villares Bermúdez”.
sobre o inmoble, se os houbese, dándolles traslado lite-
ral dos informes técnicos, para que, no prazo non inferior Este anuncio servirá de notificación nos termos do ar-
a dez días nin superior a quince, prorrogable pola me- tigo 59 da Lei 30/92, do 26 de novembro, do Réxime Xu-
tade do concedido, aleguen e presenten por escrito os rídico das Administracións Públicas e do Procedemento
documentos e xustificacións que estimen pertinentes na Administrativo Común, ós propietarios, moradores ou ti-
defensa dos seus dereitos.” tulares de dereitos reais sobre o inmoble, se os houbera,
e demais interesados que poidan resultaren descoñeci-
Visto que a finca carece de referencia catastral e non dos, ignorando o seu enderezo ou ben intentada a súa
constan no Concello datos sobre os propietarios da mes- notificación, non poidan seren notificados persoalmente.
ma as notificacións da presente resolucións faranse en
base o establecido no artigo 59 da LRXPAC. Cervo, 26 de outubro de 2009.- O Alcalde, Alfonso
Villares Bermúdez.
Visto canto antecede, esta Alcaldía en base as atribu-
cións que teño concedidas pola lexislación vixente. R. 05847
RESOLVE ____
PRIMEIRO.- Declarar en situación de ruína total o se- Edicto
guinte inmoble:
REGA PINTURAS MARIÑA, S.L., con CIF B27227941,
Finca sita en Cuíña sen número de policía nin refe- solicitou licencia municipal para “taller de pintura y bar-
rencia catastral, linda: Norte, con Mª Ángeles Díaz Pé- nizado”, na parcela 150, naves 9-10 do Parque Empre-
rez; Sur, camiño público; Este, camiño público; Oeste, sarial de Cuíña (Cervo). Rexistrada de entrada co núm.
Mª Angeles Díaz Pérez. 5569 do 16-10-2009.
B.O.P. de Lugo Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 5

Cumprindo co disposto polo aptdo. 3º, do artigo 8 do disposición básicas); na Lei 5/1997, de 22 de xullo, da
Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a Administración Local de Galicia; no Real Decreto Lexis-
avaliación de incidencia ambiental, sométese á informa- lativo 1/2008, de 13 de marzo, polo que se aproba o
ción pública por período de vinte días hábiles, co fin de Texto Refundido da Lei da Función Pública de Galicia;
que durante o mesmo -que comezará a contarse dende o na Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade
día seguinte ó da inserción do presente edicto no Boletín das mulleres de Galicia; no Real Decreto 896/1991, de
Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia- poda 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e
examinarse o expediente, na Secretaría deste Concello, os programas mínimos a que debe axustarse o procede-
polas persoas que dalgún xeito se consideren afectadas mento de selección dos funcionarios da Administración
pola actividade que se pretende instalar e formular por Local. Con carácter supletorio tamén se aplicará o De-
escrito as reclamacións ou observacións que estimen creto 95/91, de 20 de marzo, polo que se aproba o re-
oportunas. gulamento de selección do persoal da administración da
Comunidade Autónoma de Galicia, no que non se opoña
Cervo, 20 de outubro de 2009.- O Alcalde, Alfonso ó Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 13 de marzo, polo
Villares Bermúdez. que se aproba o Texto Refundido da Lei da Función Pú-
R. 05848 blica de Galicia; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
polo que se aproba o regulamento xeral de ingreso do
____ persoal ó servizo da Administración do Estado e demáis
disposicións aplicables.
O CORGO
SEGUNDO.- FUNCIÓNS.
BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO SE-
LECTIVO PARA A SELECCIÓN DUN CANDIDATO/A, O cometido funcional deste contrato será o estableci-
PARA A SÚA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL do no Art. 4 da Orde de 22 de xaneiro de 2009, polo que
COMO AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR DO CONCE- se regula a axuda no fogar.
LLO DO CORGO, E A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE
EMPREGO VÁLIDA ATA O 31.12.2010. TERCEIRA.- REQUISITOS DOS ASPIRANTES.

PRIMEIRA.- OBXECTO E NORMATIVA APLICA- Para participar nas probas selectivas, os aspirantes
BLE. deberán reunir os requisitos que a continuación se indi-
can segundo o establecido no artigo 56 do EBEP, referi-
A presente convocatoria ten por obxecto a selección dos todos e cada un deles á data de remate do prazo de
dun candidato/a para o desempeño do traballo de auxi- presentación de solicitudes, e deberán manterse durante
liar de axuda no fogar do Concello do Corgo, mediante todo o proceso selectivo:
a formalización dun contrato laboral temporal, nas mo-
dalidades previstas no Art. 15 do Estatuto dos Traballa- a) Ter a nacionalidade española sen prexuízo do dis-
dores, para cubrir necesidades da organización (vaca- posto no artigo 57 do EBEP ou nacionais de Estados
cións, incapacidades laborais transitorias e substitucións membros da Unión Europea ou cualquera que sexa a
do persoal con dereito a reserva do posto de traballo, súa nacionalidade aos cónxuxes dos españois ou dos
acumulación de tarefas, etc). nacionais de estados membros da UE, nos termos do
Art. 57 do EBEB.
Nesta mesma liña, e co fin de non interromper a pres-
tación de servizo de axuda a domicilio, o presente proce- b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño
demento selectivo servirá de bolsa de emprego ata o 31 das tarefas.
de decembro de 2010. Esta bolsa se formará con aque- A condición de discapacitado e a súa compatibilidade
les candidatos/as que superen o proceso selectivo, pero acreditarese coa oportuna certificación.
que non acaden a puntuación precisa para ser propostos
para a contratación por esta entidade local. c) Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso,
da idade máxima de xubilación forzosa.
O proceso selectivo regularase polo previsto nas
presentes bases e no non previsto nelas, polo estable- d) Non ter sido separado/a mediante expediente disci-
cido nas seguintes disposicións: Na Lei 7/2007, de 12 plinario do servizo de calquera das Administracións Públi-
de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (en cas, ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das
sucesivas citas EBEP); na Lei 30/84, de 2 de agosto, de Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación
Medidas para a Reforma da Función Pública (naquelas absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos
disposicións ainda vixentes e que sexan básicas); na Lei por resolución xudicial, para o acceso a corpos ou esca-
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxi- las de persoal funcionario, ou para exercer funcións simi-
me Local; no Texto Refundido das disposicións legais lares ás que desempeñaban no caso de persoal laboral,
vixentes en materia de Réxime Local, aprobado por Real no que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser
Decreto Lexislativo 781/1986, de 13 de xuño (naquelas nacional doutro Estado, non encontrarse inhabilitado ou
6 Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 B.O.P. de Lugo

en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción das, determinado polo Tribunal, será a que lle correspon-
disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, da os 15 puntos, o que suporá un reaxuste da valoración
nos mesmos termos o acceso ao emprego público. de cada reposta acertada con respecto ao total.
e) Estar no posesión do título de formación profe- A puntuación final neste exercicio virá determinada
sional de grado medio de atención sociosanitaria ou polos puntos obtidos a partir do 15.
equivalente, regulado no Real decreto 496/03, de 2 de
maio, ou en posesión do certificado de profesionalidade 3º EXERCICIO: Consistirá nunha proba oral, en se-
de atención socio sanitaria a persoas no domicilio ou sión pública, sobre aspectos relacionados co traballo a
equivalente. desenvolver, dentro das materias do anexo, e sobre o
coñecemento do término municipal do Corgo.
f) Estar en posesión do permiso de conducir da cate-
goría B, e dispoñer de vehículo propio. Nesta proba valorarase o coñecemento das función
dun auxiliar de axuda a domicilio, e o coñecemento do
g) Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel término municipal, referido as vías de comunicación que
de Celga 3 (ou o curso de iniciación, nos termos esta- enlazan os distintos asentamentos de población, lugares
blecidos na disposición adicional 1ª da Orde de 16 de de residencia de posibles usuarios, ao ser preciso para
xullo de 2007). Se non se pode acreditar este concre- un desenvolvemento rápido e eficiente do servicio.
to requisito, poderase acceder ó proceso selectivo pero
Esta proba non será eliminatoria, pero puntuará un
será necesaria a realización dun exercicio, segundo se
máximo de 3 puntos.
especifica na cláusula cuarta.
A proba desenvolverase durante un tempo máximo
h) Non poderá participar no proceso selectivo quen
de 10 minutos.
nun periodo de 30 meses anteriores a data da convoca-
toria, estivera contratada por esta entidade local durante A puntuación total virá determinada pola obtida no
un periodo de 24 meses, con ou sin solución de continui- segundo exercicio máis a obtida no terceiro, se ben esta
dade, mediante un ou varios contratos temporais, para o só se terá en conta para aqueles candidatos que supe-
posto de auxiliar de axuda a domicilo. ren o segundo exercicio. O Tribunal elevará proposta de
contratación temporal ao órgano competente do candi-
CUARTA.- SISTEMA SELECTIVO.
dato/a que obtivese máis puntuación. Así mesmo, elabo-
O proceso de selección consistirá: rará unha lista coas puntuacións dos candidatos/as que
superaron o segundo exercicio para formar a bolsa de
1º EXERCICIO: Obrigatorio para aquelas persoas emprego para futuras contratacións ata o 31.12.2010.
que non poidan acreditar o coñecemento de galego no
nivel CELGA 3 (ou o curso de iniciación). En caso de empate de puntuacións se resolverá a fa-
vor dos aspirantes que acaden maior número de puntos
Os candidatos que se atopen na circunstancia ante- no segundo exercicio. De persistir o empate, realizara-
rior deberán realizar un exame consistente en traducir se a favor da persoa que leve máis tempo inscrito como
do castelán ao galego, un texto de entre tres que elixirá desempregado nos servicios públicos de emprego. Para
libremente o Tribunal. acreditar este extremo, os candidatos poderán aportar
xunto coa solicitude unha certificación destes servicios
Esta proba terá unha duración de 20 minutos. de atoparse en algún dos supostos esixidos no Art. 208
da Lei Xeral da Seguridade Social, referido a data da
Este exercicio valorarase como apto ou non apto, sen- convocatoria. De non achegarse este documento xunto
do necesario para superalo obter o resultado de apto. a solicitude, non se terá en conta para realizar o desem-
2º EXERCICIO: Consistirá en contestar por escrito pate.
un cuestionario de 30 preguntas tipo test, relativas as QUINTA.- ANUNCIO DA CONVOCATORIA E SOLI-
materias que se relacionan no anexo, con tres respostas CITUDES E ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
alternativas, das que só unha será correcta. O tempo de
realización deste escrito será de 40 minutos. Este exame O anuncio de convocatoria farase público no Boletín
será eliminatorio. Oficial da Provincia de Lugo. A data da súa publicación
será a que serva para computar o prazo para a presen-
Neste exercicio só se poderá acadar unha puntuación tación de solicitudes. Todo elo, sen prexuízo de que a
máxima de 30 puntos, sendo preciso para aprobalo obter convocatoria tamén se publique na páxina web do Con-
15 puntos, é dicir, 15 respostas acertadas. No suposto de cello.
que ningún dos candidatos acade a puntuación mínima
esixida, é dicir, as 15 respostas acertadas, o Tribunal Os sucesivos anuncios en relación con este proceso
poderá determinar un número de respostas acertadas publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello do
inferior a 15, sen que en ningún caso sexa inferior a 10. Corgo e na páxina web desta entidade: www.concello-
Neste suposto, o número mínimo de respostas acerta- docorgo.net
B.O.P. de Lugo Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 7

As instancias para poder tomar parte neste proceso Empleado Público, o Tribunal terá a seguinte composi-
selectivo faranse mediante o modelo que figura no anexo ción:
II da presente convocatoria, dirixido ao Alcalde, presen-
tándose no Rexistro Xeral do Concello ou a través de - Presidente: Un empregado público con nivel de titu-
calquera dos medios que prevé a Lei 30/92 do 26 de lación igual ou superior ao esixido para o acceso ó posto
novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Pú- convocado.
blicas e do Procedemento Administrativo Común, no seu
- Secretario: Un empregado público con nivel de titu-
artigo 38, no prazo de dez días hábiles seguintes, conta-
lación igual ou superior.
dos a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio
da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Se o últi- - Vogais: Tres empregados públicos con nivel de titu-
mo día de prazo coincide con sábado, domingo ou festi- lación igual ou superior ao esixido para o acceso ó posto
vo, entenderase que o prazo remata o primeiro día hábil convocado.
seguinte. As bases íntegras publicaranse no taboleiro de
edictos do Concello e na páxina web. O nomeamento dos membros do Tribunal e os seus
suplentes, realizarase por Decreto do Alcalde, e publica-
Na solicitude os aspirantes manifestarán que reúnen rase no taboleiro de anuncios, e na páxina web.
tódolos requisitos da convocatoria e aportarán a docu-
mentación acreditativa dos méritos que alegan, en orixi- O Tribunal non poderá constituírse, nin actuar sen a
nal ou copia compulsada ou cotexada. presenza, cando menos, de máis da metade dos seus
membros, titulares ou suplentes, indistintamente. En
Dentro dos cinco días hábiles seguintes, contados a
todo caso requírese a asistencia do/a presidente/a e do/
partir do día seguinte ao da finalización do prazo para
a secretario/a ou dos que legalmente os substitúan.
presentar as instancias, o Alcalde dictará resolución, que
se publicará no taboleiro de anuncios do Concello e na O Tribunal poderá dispoñer a incorporación de ase-
páxina web, admitindo ou inadmitindo aos solicitantes, sores especialistas para as probas en que así o estimen
indicando a causa de exclusión neste último caso, e necesario ou conveniente. Os ditos asesores, actuarán
abríndose un prazo de 3 días hábiles para a subsana- con voz e sen voto limitándose ao exercicio das especia-
ción de defectos. Este prazo de subsanación de defectos lidades técnicas en base ás cales colaboran no respec-
comezará a contarse desde o día seguinte ao da publi- tivo Tribunal.
cación da resolución do Alcalde no taboleiro de anuncios
desta entidade local. Na mesma resolución sinalará a Os membros do Tribunal, así como os asesores ou
composición do Tribunal cualificador, a data e hora na colaboradores, que se incorporen a este, terán derei-
que se constituirá para valorar os méritos dos aspirantes to, pola súa concorrencia ás sesións, ao pagamento de
admitidos. asistencias na contía establecida de conformidade co
previsto no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, ten-
As instancias, para participar neste proceso selectivo, do en conta as actualizacións desta, vixentes na data
que non se reciban no prazo de 3 días hábiles, contados da realización das probas, agás que estean prestando
a partir do día seguinte ao da publicación destas bases servizos nesta entidade local.
no BOP, serán rexeitadas, polo que se recomenda a súa
presentación no Rexistro de Entrada do Concello do Cor- 6.2 Adopción de acordos:
go.
O Tribunal resolverá por maioría de votos dos seus
Contra a resolución do Alcalde pola que se declaren membros presentes, tódalas dúbidas e propostas que se
definitivamente excluídos do proceso selectivo, o/a in- produzan para a aplicación das normas contidas nestas
teresado/a poderá interpoñer recurso de reposición no bases, e estará facultado para resolver as cuestións que
prazo de un mes, a contar desde o día seguinte a publi- poidan suscitarse durante o proceso selectivo.
cación no taboleiro de anuncios da devandita resolución,
ou ben directamente o recurso contencioso administrati- Concluidas as probas, elevarase proposta de candi-
vo, no de dous meses desde a citada data. datos para a formalización do correspondente contrato
laboral, que en ningún caso poderá exceder do nº de
No se poderá interpoñer recurso contencioso admi- prazas convocadas.
nistrativo ata que sexa resolto expresamente o recurso
de reposición ou se producise a súa desestimación pre- O mesmo día de celebración das probas elevaráse
sunta. proposta do candidato/a seleccionado, que vinculará
á Adminsitración, sen prexuízo de que esta, no seu
SEXTA.- TRIBUNAL CUALIFICADOR. caso, poida proceder á súa revisión, consonte ao esta-
6.1 Composición: blecido nos Art. 102 e seguintes da Lei 30/92, de 26 de
novembro, de Réxime Xurídico e Procedemento Admi-
De conformidade con canto se establece polo artigo nistrativo Común. Os seus acordos só poderán impug-
60 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do narse de acordo coa Lei 30/1992, do 26 de novembro,
8 Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 B.O.P. de Lugo

do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 5) Declaración xurada de non encontrarse incurso
Procedemento Administrativo Común. en ningunha causa de incapacidade e incompatibilida-
de de conformidade coa lexislación vixente e referido ó
6.3 Data e lugar de constitución do Tribunal. momento da súa toma de posesión.
O Tribunal non poderá constituírse, nin actuar sen a Os/as aspirantes que fagan valer a súa condición de
presenza, cando menos, de máis da metade dos seus persoas con discapacidade deberán presentar certifica-
membros, titulares ou suplentes, indistintamente. Na do dos órganos competentes que acredite tal condición
mesma resolución na que se aprobe a lista provisional e igualmente deberán presentar certificado dos citados
de admitidos e excluidos se sinalará a composición do órganos ou da administración sanitaria acreditativo de
Tribunal cualificador, a data e hora na que se consti- compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións
tuirá. correspondentes.
6.4.- Abstención e recusación. A non presentación dentro do prazo fixado da docu-
mentación esixida nesta base, e agás nos caso de for-
Os membros dos tribunais deberán absterse de za maior, ou cando do exame da mesma dedúzase que
intervir cando concorran neles, circunstancias das carecen dalgún dos requisitos sinalados na base 3ª,
previstas no artigo 28 da Lei de Réxime Xurídico das non poderán ser contratados e quedarán anuladas as
Administracións Públicas e do Procedemento Adminis- actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que
trativo Común. incorreran por falsidade na solicitude de participación.
Así mesmo, os/as aspirantes poderán recusar aos OITAVA.- FORMALIZACIÓN DOS CONTRATOS
membros do Tribunal cando concorran neles algunha DE TRABALLO.
das circunstancias previstas na presente base, confor-
me o artigo 29 da citada Lei. Rematado o proceso selectivo e presentada a do-
cumentación polos interesados, o Alcalde resolverá o
SÉTIMA.- APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN proceso selectivo e se procederá a formalización do
DO CANDIDATO/A SELECCIONADO/A. contrato laboral conforme a lexislación vixente.
Os/as candidatos/as propostos/as deberán achegar NOVENA.- IMPUGNACIÓN.
no prazo de 5 días a partir do seguinte a aquél en que
o Tribunal publique no tablón de edictos o candidato/a Contra as presentes bases, sendo que o seu acordo
seleccionado, a seguinte documentación, salvo que xa aprobatorio é definitivo en via administrativa, poderase
a presentaran: interpor polos interesados lexitimados os seguintes re-
cursos:
1) Copia compulsada do DNI ou documento de iden-
tificación do extranxeiro ciudadano dun Estado mem- Con carácter potestativo recurso de reposición ante
bro da UE. o mesmo órgano que dictou o acto recurrido en prazo
dun mes a contar dende o día seguinte ó da publica-
2) Copia compulsada da titulación esixida. ción das bases no BOP. Se transcurrira un mes dende
o día seguinte ó da interposición do recurso de reposi-
3) Certificado médico acreditativo de posúir a capa- ción, sen que este fora resolto, poderá entenderse que
cidade funcional para o desenvolvemento das tarefas foi desestimado para interpor o recurso contencioso-
habituais da praza á que se aspira, e no que se fará administrativo, á súa elección, ante o Xulgado do Con-
constar que non se padece enfermidade ou limitación tencioso-Administrativo no prazo de seis meses.
física ou psíquica incompatible coas funcións do pos-
to. Recurso contencioso-administrativo á súa elección
ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo
4) Declaración xurada de non ter sido separado me- dentro do prazo de dous meses contados dende o día
diante expediente disciplinario do servizo de calquera seguinte ó da publicación das bases no BOP.
das administracións públicas ou dos órganos constitu-
cionais ou estatutarios das comunidades autónomas, Contra cantos actos administrativos se deriven das
nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para bases e da actuación do Tribunal, poderán ser inter-
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial. postos polos interesados os oportunos recursos nos
casos e na forma establecidas na Lei 30/1992, de 26
No suposto de ser nacional doutro Estado, decla- de novembro, e na Lei 29/98, de 13 de xullo, Regulado-
ración xurada ou promesa de non atoparse inhabilita- ra da Xurisdicción Contencioso-Administrativa
do ou en situación equivalente nin ter sido sometido a
sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu O Corgo, a 24 de outubro de 2009.- O Alcalde, José
Estado, o acceso ó emprego público. A. Ferreiro González.
B.O.P. de Lugo Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 9

NOTA: Os datos de carácter persoal poderán ser tratados para futuras contratacións no exercicio 2010, de con-
formidade coa Lei 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Sr. Alcalde do Concello do Corgo.


10 Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 B.O.P. de Lugo

ANEXO II. Temario. PERIODO DE COBRANZA.


1.- HIXIENE E ATENCIÓN DOMICILIARIA. CARAC- De conformidade co disposto no artigo 87.2 do Regu-
TERÍSTICAS E NECESIDADES DE ATENCIÓN HIXIÉ- lamento Xeral de Recadación, aprobado por Real Decre-
NICO-SANITARIAS DAS PERSOAS DEPENDENTES. to 1.684/1990, de 20 de decembro, na súa modificación
dada polo R.D. 448/1995, de 24 de marzo, fíxase como
2.- ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS E TRATA- PRAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO o
MENTOS A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICI- comprendido ENTRE OS DÍAS 1 DE NOVEMBRO E 31
LIO. DE DECEMBRO DE 2009, en horario de 9:00 a 13:00
3.- MANTEMENTO E REHABILITACIÓN PSICOSO- HORAS, de LUNS A VENRES, nas dependencias da
CIAL DAS PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO. RECADACION MUNICIPAL.
Transcorrido o prazo de pago en período voluntario,
4.- APOIO ÁS XESTIÓNS COTIÁS DAS PERSOAS
iniciarase o período executivo, que determina a existen-
DEPENDENTES. cia dos xuros de demora, e dos recargos do período exe-
5.- INTERRELACIÓN E COMUNICACIÓN COA PER- cutivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 58/2003,
SOA DEPENDENTES E OS SEU CONTORNO. de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e no seu caso das
costas do procedemento de apremio, de acordo co esta-
6.- ATENCIÓN DOMICILIARIA E ALIMENTACIÓN blecido no artigo 161 da citada Lei, procedéndose a súa
FAMILIAR. XESTIÓN, APROVISIONAMENTO E CO- recadación pola vía administrativa de constrinximento,
CIÑA NA UNIDADE FAMILIAR DE PERSOAS DEPEN- segundo o preceptuado do Regulamento Xeral de Re-
DENTES. cadación. O recargo será do 5% cando a débeda non
ingresada en período voluntario se satisfaga na súa to-
7.- MANTEMENTO, LIMPEZA E ORGANIZACIÓN
talidade antes da notificación ó debedor da providencia
DO DOMICILIO DE PERSOAS DEPENDENTES.
de apremio, de acordo co previsto no artigo 28.2 da Lei
DILIXENCIA.- Exténdoa para facer constar que as 58/2003, Xeral Tributaria.
presentes bases foron aprobadas por Resolución do Al- A presente publicación, nos dous supostos, de edicto
calde de 2 de novembro de 2009. de exposición ó público dos padróns e anuncio de co-
O Corgo, a 4 de novembro de 2009.- O Secretario, branza, ten o carácter de notificación colectiva, ó am-
Marco A. García-Gabilán Sangil. paro do establecido no art. 102.3 da indicada Lei Xeral
Tributaria.
R. 06030
En Foz, 22 de outubro de 2009.- O ALCALDE, José
____ María García Rivera.
FOZ R. 05864
Edicto ____
Por Decreto de Alcaldía de data 22/10/2009, pres- LOURENZA
touse aprobación ó Padrón do IMPOSTO DE ACTIVIDA- Anuncio
DES ECONOMICAS (IAE) correspondentes ó exercicio
de 2009, e altas do 3º e 4º trimestre de 2008 e 1º e 2º O Pleno do Concello, na sesión ordinaria celebrada
trimestre de 2009. o día dezanove de outubro do dous mil nove, adoptou
o acordo de delegación de competencias do Concello
Por medio do presente, ponse en coñecemento dos na Excma. Deputación Provincial para a contratación
contribuíntes, obrigados ó pago do imposto antes cita- da subministración de enerxía eléctrica aos alumeados
do, conforme ó disposto no art. 102.3 da Lei Xeral Tri- públicos, edificios e outros servizos de titularidade mu-
butaria, que os padróns aprobados quedan expostos ó nicipal, o que se fai publico de conformidade co dispos-
público (nas dependencias da Recadación Municipal, en to no artigo 13 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
horario de 9:00 a 13:00 horas), durante o prazo de 15 Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Pro-
días, contados a partir do día seguinte ó da publicación cedemento Administrativo Común e sendo o contido do
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Durante acordo o seguinte:
dito prazo, as persoas interesadas poderán examinalos “O Pleno do Concello de Lourenzá, fundamentándo-
e formula-las alegacións ou reclamacións que estimen se en todo canto antecede, en votación ordinaria e por
pertinentes. unanimidade dos once concelleiros presentes na sesión
Así mesmo, e de conformidade co artigo 223.1 da Lei e que constitúe o seu número legal, ACORDA:
Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de reposi- Primeiro.- Delegar na Deputación Provincial de Lugo,
ción ante a Alcaldía no prazo dun mes, que comezará a a contratación da subministración eléctrica edificios e
contar dende o día seguinte ó da finalización do período servizos municipais que se relacionan no anexo número
voluntario de pagamento, sen prexuízo de poder interpo- I dese acordo, aos efectos da súa contratación centrali-
ñer calquera outro recurso que considere oportuno. zada ou conxunta con outros municipios da provincia.
B.O.P. de Lugo Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 11

A delegación alcanza a todos actos administrativos Polo demais, o réxime xurídico do exercicio da de-
de tramitación do expediente de contratación, dende a legación aterase a canto se establece na Lei 30/2007,
fase de preparación ata a adxudicación definitiva, man- do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público; Lei
téndose a titularidade municipal das respectivas submi- 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
nistracións, de tal forma que os respectivos contratos de Administracións Públicas e do Procedemento Adminis-
subministración formalizaranse entre a empresa adxudi- trativo Común, Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
cataria e o Concello. Bases de Réxime Local; Lei 5/1997, do 5 de agosto, de
Segundo.- O Concello obrígase a formalizar o con- Administración Local de Galicia e na Lei 54/1997 de 27
trato coa empresa comercializadora que resulte adxu- de novembro do Sector Eléctrico.
dicataria da contratación centralizada efectuada pola
Deputación Provincial, nos términos fixados na licitación Cuarto.- A duración de contrato será de dous (2) anos,
e nos correspondentes pregos de cláusulas económico prorrogables por outros dous por anualidades (1+1).
administrativas particulares e de prescricións técnicas, e Quinto.- O presente acordo deberá publicarse no Bo-
ao cumprimento estricto de todas e cada unha das obri- letín Oficial da Provincia, en cumprimento de canto se
gas que do mesmo se deriven.
establece polo artigo 13 da Lei 30/1992.
Terceiro.- A Deputación Provincial poderá exercer a
Sexto.- Facúltase amplía e expresamente ao señor
competencia delegada, nos términos do parágrafo pri-
meiro deste acordo, mediante a tramitación do expedien- Alcalde -Presidente para que, en nome e representación
te de contratación da subministración de electricidade do Concello, asine o correspondente convenio no que se
de forma centralizada ou conxunta ou, no seu caso, me- formalice a delegación de competencias acordada.”
diante os acordos marcos aos que, por este acordo, se Lourenzá, 28 de outubro do 2009.- O Alcalde-Presi-
considera adherido este municipio, sen prexuízo de cal- dente, Vidal Martínez-Sierra López.
quera outra forma de selección do contratista que estime
oportuno. R. 05863

MONFORTE DE LEMOS
Edicto
De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992 de 26 de novembro de Réximen Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, publícase notificación da resolución sanciona-
dora dictada nos expedientes que continuación se relacionan, por denuncias formuladas en materia de tráfico polos
axentes da autoridade ás persoas ou entidades que se indican, ao non ser posible realizala notificación, despoís de
intentala no domicilio coñecido do infractor, feito do que se ten constancia no expedente.
Nº Expediente NIF Infractor Nome e apelidos Municipio Data/Hora Infracc. Art/Lei/Apd F.ND/F. Importe

41/2009 24801233B GAMBERO GONZALEZ FRANCISCA ASIS MALAGA 09/01/2009 / 10:40 91 / RGC 0 91,00

184/2009 X 4357018J MARTINS DE SOUSA ANTONIO PARADELA 28/04/2009 / 16:30 91 / RGC 0 91,00

190/2009 37334107R SANCHEZ OLLE SERGIO MONFORTE DE LEMOS 08/04/2009 / 16:05 118 / RGC 3 150,00

189/2009 36130718H FUNGUEIRIÑO ARGIBAY VIGO 30/04/2009 / 13:05 94 / RGC 0 48,00

MANUEL ANDRES

207/2009 34128433K MOURE ALVAREZ MANUEL MONFORTE DE LEMOS 28/05/2009 / 15:45 171 / RGC 0 60,00

211/2009 34234153X GARCIA BELTRAN JOSE MONFORTE DE LEMOS 14/05/2009 / 10:16 91 / RGC 0 91,00

216/2009 X05709675V BARBOZA HECTOR WILLIAM MONFORTE DE LEMOS 08/05/2009 / 16:20 91 / RGC 0 91,00

238/2009 X08134746Z ALVES DE CARVALHO CASIMIRO MONFORTE DE LEMOS 27/05/2009 / 18:55 154 / RGC 0 90,00

264/2009 34264255M VIDAL PEREZ BEGOÑA SOBER 26/06/2009 / 01:10 171 / RGC 0 60,00

268/2009 34263258C PEREZ DIAZ OLGA SOBER 09/06/2009 / 13:15 154 / RGC 0 90,00

289/2009 76562831 VALIÑA LEGASPI FIDEL PANTON 29/05/2009 / 14:41 154 / RGC 0 90,00

300/2009 X 0803438W MARINHO FERREIRA FERNANDO MONFORTE DE LEMOS 01/06/2009 / 16:40 91 / RGC 2 150,00

303/2009 39178432W LOPEZ RUEDA JOSE LUIS MONFORTE DE LEMOS 08/06/2009 / 09:40 154 / RGC 0 90,00

308/2009 34249369T SANTIN SANCHEZ EUGENIO MONFORTE DE LEMOS 12/06/2009 / 12:15 154 / RGC 0 90,00
12 Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 B.O.P. de Lugo

314/2009 34244514K RODRIGUEZ MACIA ANTONIO MONFORTE DE LEMOS 19/06/2009 / 18:05 154 / RGC 0 90,00

316/2009 X06738862T COBOS SOLER JHONNATAN REINALDO MONFORTE DE LEMOS 22/06/2009 / 10:25 91 / RGC 0 91,00

317/2009 34250261H RODRIGUEZ CEDRON MARIANO MONFORTE DE LEMOS 11/06/2009 / 16:51 171 / RGC 0 60,00

328/2009 34263638D CASTILLO VAZQUEZ JOSE MANUEL MONFORTE DE LEMOS 30/05/2009 / 13:16 1 / GDC 4 450,00

Contra o precedente acto de imposición de sanción só poderá interpoñerse recurso de reposición perante o
mesmo órgano que adoptou a resolución impugnada dentro do prazo dun mes contado desde o día seguinte ó da
presente publicación, tendo carácter obligatorio previo ó recurso contencioso-administrativo (art. 14.2 RDL 2/2004
de 5 de marzo e 108 da Lei 7/1985 de 2 de abril).
O recurso contencioso-administrativo poderase interpoñer no prazo de dous meses, contados desde o día se-
guinte á notificación da resolución que poña fin ó recurso de reposición, perante o Xulgado do Contencioso-Admi-
nistrativo de Lugo ou dacircunscripción na que teña o seu domicilio o sancionado (art. 46.1 e 4 da Lei 29/1998 de
13 de xullo).
Se non se producira resolución expresa do recurso de reposición, o recurso contencioso-administrativo poderase
interpoñer no prazo de seis meses contados desde o día seguinte a aquél no que deba entenderse presuntamente
desestimado o recurso previo de reposición. Non obstante, poderase interpoñerse calquera outro recurso que o
interesado estime procedente con arreglo a dereito.
A sanción poderá facerse efectiva na súa totalidade dentro dos 15 días seguintes á presente publicación. Trans-
corrido o prazo establecido para o pago en periodo voluntario, o seu cobro realizarase co recargo correspondente,
costas e xuros de demora, de conformidade co establecido nos artigos 161.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, e 21.2
do Real Decreto 320/1994, de 25 de febreiro.
Lugar e forma de pagamento: En calquera sucursal da rede de oficinas Caixa Galicia.
Monforte de Lemos, 22 de outubro de 2009.- O Alcalde - Presidente, Severino Rodríguez Díaz.
R. 05900

Edicto cas retribucións de funcionarios, segundo determina a


Lei de Presupostos do Estado.
O Pleno do Concello de Monforte de Lemos en se-
sión ordinaria celebrada o 20 de agosto do ano actual , Monforte de Lemos, a 5 de novembro de 2009.- O
prestou aprobación, por mayoría, á creación dunha nova Alcalde, Severino Rodríguez Díaz.
adicación exclusiva do concelleiro de Medio Rural, don R. 06017
Antonino Luces Díaz pasando a ser concelleiro de Me-
dio Rural e Medio Ambiente cunha asignación económi- ____
ca bruta anual de 35.800,00 euros. Estas retribucións MONTERROSO
distribuiranse en 14 mensualidades e incrementaranse
Información pública
anualmente na mesma procentaxe cas retribucións de
funcionarios, segundo determina a Lei de Presupostos O Pleno deste Concello con data 29/10/09 acordou
do Estado. aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal
reguladora da taxa pola prestación do servizo de submi-
Publicado o preceptivo anuncio no Boletín Oficial nistración de auga.
de Provincia de Lugo número 226, do un de outubro
de 2009, e transcurrido o prazo de exposición pública e O referido acordo exponse ó público polo prazo de
reclamacións, consonte ó establecido no artigo 169 do trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ó da pu-
blicación deste edito no BOP, ós efectos de que os inte-
Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, procede
resados poidan presentar as reclamacións que estimen
a aprobación definitiva da modificación orzamentaria, co oportunas. De non presentarse reclamacións entende-
seguinte detalle: rase definitivamente adoptado o acordo, procedéndose
Adicación exclusiva do concelleiro de Medio Rural e á publicación íntegra das devanditas modificacións das
Medio Ambiente don Antonino Luces Díaz cunha asig- ordenanzas.
nación económica bruta anual de 35.800,00 euros. Monterroso, 30 de outubro de 2009.- O Alcalde, Anto-
nio E. Gato Soengas.
Estas retribucións distribuiranse en 14 mensualidades
e incrementaranse anualmente na mesma porcentaxe R. 05902
B.O.P. de Lugo Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 13

OUTEIRO DE REI 5. Garantías exigidas. Definitiva 5%.


ANUNCIO DE LICITACIÓN 6. Requisitos específicos del contratista:
1. Organismo. Ayuntamiento de Outeiro de Rei. a. Clasificación: Grupo O, subgrupo 4, categoría A.
a. Dependencia que tramita el expediente: Secreta- 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-
ría. cipación:
b. Domicilio. Plaza do Concello S/N. a. Fecha límite de presentación: Quince días a contar
desde la publicación en el BOP.
c. Localidad y código postal. Outeiro de Rei. CP
27150. b. Modalidad de presentación: En sobre cerrado.

d. Teléfono. 982.393281. c. Lugar de presentación:

e. Dirección de Internet del perfil del contratante: 1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento
http://www.outeiroderei.org. de Outeiro de Rei.
2. Domicilio: Plaza do Concello S/N.
Las publicaciones sucesivas de los actos relativos a
la tramitación del contrato se llevarán a cabo en el perfil 3. Localidad y código postal. Outeiro de Rei. CP
de contratante del Ayuntamiento de Outeiro de Rei. 27150.
Los pliegos de condiciones administrativas particula- En Outeiro de Rei, a 26 de octubre de 2009.- El Alcal-
res y de condiciones técnicas se encuentran publicadas de, José Pardo Lombao.
en el perfil de contratante. Los proyectos técnicos e infor- R. 05907
mes técnicos se encuentran disponibles en la Secretaría
de la Corporación. ____
2. Objeto del contrato: A POBRA DO BROLLON
a. Tipo: Contrato administrativo de servicios. Edicto

Descripción: Gestión integral del agua del Ayunta- Aprobado polo Pleno en sesión de 22 de outubro de
miento de Outeiro de Rei. El contrato tiene por objeto la 2009 a modificación fas ordenanzas fiscais:
gestión integral de los servicios de abastecimiento, eva- 1º.- Ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens
cuación y tratamiento del agua de este Ayuntamiento de inmobles.
Outeiro de Rei.
2ª.- Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
La gestión integral abarcará la totalidad de las ins- vehiculos de tracción mecánica.
talaciones municipales afectas a la prestación de los
3ª.- Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
servicios municipales de abastecimiento domiciliario de
construccións, instalacións e obras.
agua potable y a la evacuación y tratamiento de aguas
residuales. 8ª.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida
e tratamento de lixo.
b. Lugar de ejecución: Término municipal de Outeiro
de Rei. 9ª.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa da rede de
sumidoiros.
1. Domicilio.
10ª.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo sumi-
2. Localidad y código postal. Outeiro de Rei. CP nistro de auga.
27150.
19ª.- Ordenanza fiscal reguladora do prezo público
c. Plazo de ejecución: Dos años. pola participación en excursións organizadas polo Con-
d. Admisión de prórroga: Dos años. cello.
e. CPV 65120000-0; 65130000-3; 90481000-2; 22ª.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola pres-
90492000-2. tación do servizo punto limpo do Concello da Pobra do
Brollón.
3. Tramitación y procedimiento:
E das tarifas dos correspondentes impostos, taxas e
a. Tramitación: Ordinaria. prezos públicos, faise publico o acordo por un prazo de
b. Procedimiento: Abierto. 30 dias hábiles a efectos de exame e reclamacións, con-
siderándose definitivamente aprobada de non presentar-
c. Criterios de adjudicación: Precio total del contrato. se ningunha en dito prazo.
4. Presupuesto base de licitación: A Pobra do Brollón, 23 de outubro de 2009.- O AL-
CALDE, José Luis Maceda Vilariño.
a. Importe neto 200.000 euros. IVA (%) 16 Importe
total 232.000 euros. R. 05904
14 Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 B.O.P. de Lugo

Decreto JOSE SIMAL GANDARA 33267047P


Visto o expediente de concurso oposición libre para a MARIA CRISTINA PARDO OTERO 76579581T
provisión en propiedade como laboral fixo de unha praza
MARIA ANGELES TEIJEIRO GONZALEZ 33335002K
de traballador/a social vacante no Concello da Pobra do
Brollón e rematado o prazo de presentación de instan- EXCLUIDOS:
cias:
NOME E APELIDOS DNI MOTIVO
RESOLVO:
DA EXCLUSIÓN
1º- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluí-
MARIA REY GARCIA 47.381.563E 1
dos que se detalla a continuación:
(1) Non achegar fotocopia compulsada do DNI.
ADMITIDOS:
2º.- Conceder un prazo de dez días hábiles para a
NOME E APELIDOS DNI
presentación de reclamacións documentación comple-
ENMA GARCÍA LÓPEZ 76621838Y mentaria, xustificante de méritos que teñan pendentes
de achegar.
NATALIA TABOADA TOUZON 34270267Z
Mandouno e asina o Alcalde José Luís Maceda Vilari-
LAURA ESTRADA PEREZ 34265762V
ño na Pobra do Brollón, a 26 de outubro de dous mil nove
SORAYA FERNÁNDEZ GARCIA 34265090N do que dou fe.
MARIA MELANIE QUIROGA VIDE 34270469D R. 05905

RABADE
ANUNCIO
VEHÍCULO ABANDONADO NA VÍA PÚBLICA
Faise público que por resolución de 15 de setembro do 2009 en relación co vehículo abandonado na vía pública
que se indica acordouse:
Resultando que o pasado 10 de setembro a Policía Local emite parte de denuncia do vehículo no que se pon de
manifesto que o vehículo marca SEAT, modelo IBIZA, matrícula C-2815-BL, propiedade de D. José Luís Sánchez
García, presenta evidentes mostras de abandono fronte ó nº 9 da rúa José Pardo y Pardo Montenegro deste muni-
cipio, RESOLVO:
1° Requirir ao propietario ou causahabentes do mesmo ao que se fará referencia para que no prazo de 15 días
hábiles contados dende o seguinte á publicación desta resolución, por ser imposible a notificación individual proce-
dan á retirada do vehículo do lugar onde se atopa abandonado nesta vila, advertindo que de non facelo así procede-
rase ao seu tratamento como residuo sólido urbano.
Vehículo Titular e DNI Lugar do abandono
Seat Ibiza C-2815-BL José Luis Sánchez García X-2209862-E Rúa José Pardo y Pardo Montenegro, Nº 9
2° Por parte da administración pasaranse aos titulares dos vehículos os custos correspondentes á execución
subsidiaria efectuada da retirada dos vehículos e, no seu caso, do tratamento como RSU.
O que se fai público en cumprimento do artigo 58 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo Común, significándolle que contra o presente acordo,
poderá interpoñer os seguintes recursos:
a) Potestativo de reposición, ante o Órgano administrativo que ditou este acto, no prazo dun mes, contado dende
o día seguinte ó de recibo desta notificación, tal e como establece o artigo 52 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
das Bases de Réxime Local.
b) Contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de DOUS MESES, contados dende o día seguinte ao de recibo desta notificación, se opta pola
impugnación directa ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, ou dende o día seguinte a aquél en que
se lles notifique a resolución expresa do recurso de reposición potestativo ou en que este deba entenderse presun-
tamente desestimado.
c) Sen prexuízo de que poida exercitar, no seu caso, calquera outro que estime procedente.
Rábade, a 27 do outubro do 2009.- O ALCALDE, Francisco Xosé Fernández Montes.
R. 05846
B.O.P. de Lugo Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 15

RIBADEO pedientes de modificación de créditos de crédito extraor-


dinario CE/1/2009, CE/2/2009 e CE/3/2009, e de suple-
Anuncio
mento de crédito SC/1/2009, SC/2/2009, e SC/3/2009 do
APERTURA DE PRAZO DE CONVOCATORIA Concello de Sarria, quedan elevados a definitivos ó non
PUBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS DO presentarse reclamacións no prazo de exposición ó pú-
CONCELLO DE RIBADEO blico, quedando despois de dito expediente, o resume
por capítulos dos estados de gastos dos referidos orza-
Aprobadas por Resolución da Alcaldía Presidencia
mentos para 2009, da seguinte forma:
de data 28 de outubro de 2009, as bases reguladoras da
convocatoria pública de subvencións municipais do Con- Orzamento do Concello de Sarria:
cello de Ribadeo para o exercicio 2009, faise público un
Cap. 1 Gastos de persoal 3.992.993,10
extracto das mesmas así como a apertura de prazo para
presentación de solicitudes, có seguinte tenor: Cap. 2 Gastos en bens correntes
Finalidade e obxecto.- A presente convocatoria ten e servizos 4.010.490,53
por obxecto o establecemento de axudas económicas
Cap. 3 Gastos financeiros 91.804,41
para que os interesados realicen as seguintes activida-
des: Culturais, deportivas, e asistencia e benestar social Cap.4 Transferencias correntes 499.930,60
e, con carácter xeral, todas aquelas actividades de inte-
Cap. 6 Inversións 8.827.630,75
rese para os veciños do Concello que representen unha
mellora da calidade de vida dos mesmos ou da cohesión Cap. 7 Transferencias de capital 51.686,73
social.
Cap. 8 Activos financeiros 9.000,00
Destinatarios.- Entidades e asociacións sen fans de
Cap. 9 Pasivos financeiros 377.602,57
lucro, domiciliadas en Ribadeo, legalmente constituidas
e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, e as TOTAL 17.861.138,69
persoas físicas ou colectivos para iniciativas temporais
Sarria, 28 de outubro de 2009.- O ALCALDE-PRESI-
de interese cidadá, sen ánimo de lucro, sempre que en
DENTE, Claudio M. Garrido Martínez.
ambos casos non teñan recoñecida subvención nomi-
nativa nos orzamentos municipais. Excepcionalmente R. 05898
cando a actividade teña interese para o municipio, xa
____
sexa de carácter social, económico ou humanitario po-
derase conceder unha subvención a entidades foráneas, MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
ou non inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións,
Secretaría de Estado de la Seguridad Social
fundamentando o interese mediante achega de memoria
ó efecto. Instituto Nacional de la Seguridad Social
Procedemento e prazo.- As solicitudes presentaranse Dirección Provincial de Lugo
no Rexistro Xeral do Excmo. Concello de Ribadeo, no
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y
prazo de 20 días naturais contados dende o seguinte ó
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
da súa publicación no taboleiro de anuncios do Conce-
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
llo.
26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999,
Documentación a presentar.- A que figura na base 5ª y habiéndose intentado la notificación al interesado y sin
das aprobadas pola resolución da Alcaldía. que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la Dirección Provincial de la Seguridad Social en
Xustificación.- O prazo de xustificación rematará, im-
el último domicilio conocido, se pone de manifiesto, me-
prorrogablemente, o 20 de decembro de 2009.
diante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
Ribadeo, 28 de outubro de 2009.- O Alcalde, Fernan- notificar el acto cuyo interesado, número de expediente
do Suárez Barcia. y procedimiento se especifica a continuación.
R. 05896 Contra el mismo asiste a la parte interesada el dere-
cho a interponer reclamación previa ante el órgano que
____
lo dictó, en el plazo de treinta días contados a partir del
SARRIA siguiente a la fecha de publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
Ós efectos do disposto no artigo 169.3 do Real Decre-
lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
to-Lexislativo 2/2004, Texto Refundido da Lei 39/1988,
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
reguladora das Facendas Locais ó que se remite o artigo
creto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (BOE del día 11).
177.2 da mesma Lei, e no art. 20.1 en relación co 38.2 do
Real Decreto 500/1990, faise público para xeral coñece- Expediente: 2002/504136.- Resolución deuda. per-
mento que o acordo inicial adoptado polo Concello Pleno cepción indebida de prestación de jubilación. Interesa-
en sesión ordinaria de 24/09/2009 de aprobación dos ex- do.- Francisco Iglesias Rodriguez, DNI 27.797.947D.
16 Núm. 259 - Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 B.O.P. de Lugo

Domicilio: C/. Estaca de Bares 23, 25-2°D 27004 LUGO. Fronte a estes acordos que non poñen fin á vía ad-
Legislación que se considera infringida: Artículo 165 del ministrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada ante
Real Decreto 1/94, de 20 de junio. o Director Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade
Social no prazo dun mes, que se contará dende o día
El Director Provincial, Juan Carlos González Santín. seguinte ao da súa notificación, e advírteselle que tal in-
R. 05858 terposición non suspenderá o procedemento recadador
salvo que se realice o pagamento da débeda, se garanta
____ con aval abondo ou se consigne o seu importe; todo iso
Tesorería General de la Seguridad Social de conformidade co disposto nos artigos 30.5 do Texto
Refundido da Lei Xeral de Seguridade Social, segundo
Dirección Provincial de A Coruña redacción dada pola Lei 52/2003, do 10 de decembro
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL de disposicións específicas en materia de Seguridade
Social e o artigo 46, apartados 1 e 2 do Regulamen-
DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES to Xeral de Recadación da Seguridade Social aplicados
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DOS ACORDOS DE en virtude da disposición adicional sexta, punto 2 da Lei
DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDADE A SUXEITOS 30/1992, do 26 de novembro de Réxime Xurídico das
RESPONSABLES. Administracións Públicas e do Procedemento Adminis-
trativo Común.
Esta Subdirección Provincial da Tesourería Xeral da
Transcorrido o prazo de tres meses computados den-
Seguridade Social, en uso das competencias atribuídas
de a data de interposición do dito recurso sen que recaia
no artigo 18 do Texto Refundido da Lei Xeral da Segu-
resolución expresa, este poderá entenderse desestima-
ridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
do, segundo dispón o artigo 115.2 da Lei 30/1992, o que
1/1994, do 20 de xuño (BOE de 29), en materia de xestión
se comunica para os efectos do establecido no artigo
recadadora, e os artigos 15 e 104, segundo redacción 42.4 da dita Lei, e queda expedita a vía xurisdicional
dada pola Lei 52/2003, do 10 de decembro, de disposi- contencioso-administrativa.
cións específicas en materia de Seguridade Social (BOE
do 11); os artigos 2, sobre competencia e atribución de Para coñecemento do contido do correspondente
funcións, 12, 13, 14 e 15, reguladores, respectivamente, acordo, o interesado poderá comparecer, se o estima
dos responsables de pagamento, normas comúns, dos oportuno, ante os órganos responsables da súa trami-
responsables solidarios, dos responsables subsidiarios, tación, nesta Dirección Provincial da Tesourería Xeral
e dos sucesores por causa de morte, e 62.2 sobre recla- da Seguridade Social da Coruña, sita na rúa Federico
macións de débeda do Real Decreto 1.415/2004, do 11 Tapia, n.º 54–3º.
de xuño, polo que se aproba o Regulamento Xeral de A Coruña, 20 de octubre de 2009.- La Subdirectora
Recadación da Seguridade Social (BOE de 25), ditou os Provincial de Procedimientos Especiales, P.A. la Jefa de
acordos de derivación de responsabilidade que se citan Sección, Rosa Paz Carro.
na relación que se acompaña.
Nº EXPTE. - CCC/NAF/DNI/NIE - RAZÓN SOCIAL/
Por resultar infrutuosas as xestións tendentes á deter- NOMBRE DEL SUJETO RESPONSABLE - DIRECCIÓN
minación do actual domicilio dos suxeitos responsables, - TIPO DERIVACIÓN - IMPORTE - PERIODO - RAZÓN
procede practicar a notificación dos acordos de deriva- SOCIAL/NOMBRE DEL SUJETO ANTECESOR.
ción de responsabilidade que se relacionan en virtude
do previsto nos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26 Expte. 400/08 - 15109669586 – Construcciones Pro-
de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións queija, S.L. – C/. Lois Pena Novo - Estac. Autobuses, 4 –
VILLALBA (LUGO) - Solidaria – 141,02 euros - 11/2003-
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, se-
11/2004 – Carballeira Calaza, M. José.
gundo reacción dada pola Lei 4/1999, de modificación da
Lei 30/1992 (BOE de 14). R. 05886

PRECIOS DE SUSCRIPCION ANUNCIOS Y OTRAS INSERCIONES


Al año ...................................................................36,06 €
Al semestre ...........................................................24,04 € Por cada palabra o números ....................................................................0,15 €
Mas gastos de envio - Las inserciones con carácter de urgencia, el importe será el doble de la inserción normal.
Los municipios de la provincia recibirán gratuitamente una suscripción.
- La tarifa se incrementará en un 50%, en los casos en que los textos a publicar no se entre-
guen o envíen en soporte informático compatible, según establece el art. 10 de la ordenanza
VENTA DE EJEMPLARES SUELTOS reguladora del B.O.P.
Por ejemplar de hasta 8 páginas ................................................... 0,60 € - Importe mínimo de publicación................................................................ 6 €
Por ejemplar de más de 8 y hasta 12 páginas ............................... 0,90 €
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS
Por ejemplar de más de 12 páginas .............................................. 1,35 €
Depósito Legal LU-1-1968 / Franqueo concertado (27-2)
LAS SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS SE HARAN PREVIO PAGO DE SU IMPORTE Imprime: “El Progreso de Lugo, S.L.”

También podría gustarte