Está en la página 1de 5

$T]ÃeTkÕ˝≤ yÓTÆq+bÕ{Ï uÛ≤düÿsY

Ç+f…*C…+{Ï˝≤àHé
z s√Eq •e⁄&É÷ bÕs¡«r Äø±X¯e÷sêZq n#·Ã≥÷¢ eTT#·Ã≥÷¢ #Ó|ü ≈£î+≥÷
yÓfi¯óÔHêïs¡T. {≤|t j·÷+–˝Ÿ˝À qT+∫ øÏ+~øÏ #·÷ùdÔ uÛÑ÷$TMT<ä z |æ˝≤¢&ÉT
#Óf…º≈£îÿ‘·÷ ø£qã&ܶ&ÉT. ªªnjÓ÷´bÕ|ü+! |æ˝≤¢&ÉT |ü&çb˛‘ê&˚yÓ÷!µµ n+~ bÕs¡«‹
ø£+>±s¡T>±. eT∞fl Ä yÓ+≥H˚, ªª•e⁄&ç Ä»„ ˝Òì<˚ NeT ≈£L&Ü ≈£î≥º<+ä {≤s¡T ø£<ë!
|æ˝≤¢&TÉ |ü&bç ˛≈£î+&Ü #·÷&É+&û!µµ n+~ ÁbÕ<Û̊jT· |üPs¡«ø£+>±.
ªªyêDÏí H˚H˚ |ü&˚j·TuÀ‘·THêïqTµµ nHêï&ÉT •e⁄&ÉT.
ªªm+<äT≈£L?µµ
ªªá ø±\|ü⁄ |æ\\¢ øÏ Ç<√ |üØø£.å |ü&e˚ TT+<äT yê&ÉT ªne÷ൠnì ns¡TkÕÔ&√,
ªHêHêïµ nì πøø£ ô|&É‘ê&√ #·÷<ë›+. Ç|üŒ{Ï |æ\¢\øÏ ‘·*¢MT<ä Áù|eT m≈£îÿyê,
‘·+Á&ç MT<ä Áù|eT m≈£îÿyê nqï~ ‘Ó\TdüT+Ô ~. ªne÷ൠnì n]ùdÔ qTe⁄« s¡ø+åÏ #·T.
ªHêHêïµ n+fÒ H˚qT ø±bÕ&ÉT‘êµµ nHêï&ÉT •e⁄&ÉT düs¡<ë>±.
•e⁄&ç Ä»„ nsTT+~. #Óf…º≈£îÿ‘·Tqï |æ˝≤¢&ÉT |ü≥Tº ‘·|æŒ »Ás¡Tq C≤sê&ÉT.
yê&ÉT ªne÷ൠn+{≤&Ü, ªHêHêïµ n+{≤&Ü nì •ebÕs¡«‘·T*<äs› ÷¡ #Óe⁄\T
]øÏÿ+∫ $+≥THêï&ÉT.
ø±˙, Ä myéT{°M C…qπswüHé |æ˝≤¢&ÉT ªne÷ൠnH˚¢<äT, ªHêHêïµ nH˚¢<äT.
ªªs¡øÏå+#·T dü÷|üsYe÷Hé!µµ nì bı*πøø£ ô|{≤º&ÉT.
e÷]b˛‘·Tqï ø±\+ >∑T]+∫ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ á ø£<∏äì Hê≈£î #Ó|æŒ+~ e÷
q÷sY eTVü≤eTà<é. Äj·Tq ˇø£ f…Æ\s¡T.
m{≤¢>∑÷ •e⁄&ç‘√ yÓTT<ä˝…{≤ºeTT ø±ã{°º, q÷sY eTVü≤eTà<é>±s¡T f…Æ\sY
1
$T]ÃeTkÕ˝≤ yÓTÆq+bÕ{Ï uÛ≤düÿsY
ø±ã{°º, •e⁄&ç ø±dü÷º´yéT >∑T]+∫ ø±düÔ #Ó|ü≈£î+<ë+. •e⁄&ÉT q&ÉTeTTøÏ πøe\+
ˇø£ |ü⁄*‘√\T e÷Á‘·+ #·T≥Tº≈î£ +{≤&ÉT. eø£då \úü + nHê#Ûêä~‘·+>± ñ+&É&+É eTq
yêfi¯fl≈£î yÓTT<ä{ÏqT+N n\yêfÒ! eTVü‰ nsTT‘˚ ˇø£ ñ‘·ÔØj·T+ ø£|ü≈£î+{≤s¡T.
b˛‘˚ ` $wüßíeT÷]Ô m|ü&É÷ |ü≥Tº |”‘ê+ãsê˝Ò <Ûä]kÕÔ&Éì eTq+ $+{≤+. n~
≈£L&Ü <Û√e‘˚ ` nπøwüq˝Ÿ>± ñ‘·ÔØj·TeT÷q÷. ª•e⁄&ÉT |ü⁄*‘√˝Ò m+<äT≈£î
#·T≥Tº≈£î+{≤&ÉT`$wüßíe⁄ m\¢|ü&É÷ |ü≥Tºã≥º˝Ò m+<äT≈£î ø£≥Tº≈£î+{≤&É÷?µ n+fÒ
<ëìøÏ ø±s¡D+ ˝≤+Á&û u≤<Û\ä T |ü&˝É øÒ £ nì Ç~es¡øπ ˇø£ dæ<ë∆+‘·+ ñ+~. |ü⁄*‘√\T,
|ü≥Tºã≥º\÷ u≤>± e÷|ü⁄q≈£î Ä>∑T‘êsTT. e÷{Ïe÷{Ïø° ñ‘·ø£qKâs¡˝Ò<äT. ˝≤+Á&û
qT+∫ ã≥º\T sê˝Ò<˚ nqï ∫+‘· ñ+&É<äT. <ëìï e÷ ø=+f… øÏwüºj·T´ Ç+ø±
kÕ>∑Bdæ •e⁄&ÉT ñ‘·Ô|ü⁄*‘√\÷, $wüßíe⁄ |ü≥Tº|ü+#ê e÷Á‘·y˚T ø£≥Tºø√e&É+ f…Æ\s¡¢
u≤<Ûä |ü&˝É øπÒ nì dæ<ë∆+rø£]+#ê&ÉT. f…\Æ s¡T¢ #˚ùd ˝Ò≥T >∑T]+∫ ‘·q kÕ«qTuÛeÑ +
ˇø£{Ï #ÓbÕŒ&ÉT ø=+f… øÏwüºj·T´. n‘·qT ˇø£kÕ] z f…Æ\s¡TøÏ ã≥º\T Ç∫Ã
≈£î≥ºeTHêï&ÉT≥. @<√ ø±s¡D≤\ e\¢ Ä dü+>∑‹ n‘·H˚ eT]Ãb˛j·÷&ÉT. |ü<˚fi¯fl
‘·sê«‘· |ü⁄düøÔ ±\T düsT¡ ‘› T· +fÒ yê{Ï˝À¢ á f…\Æ s¡T Ç∫Ãq s¡d<” Tä <=]øÏ+~. ªndü˝≤
cÕ|ü⁄ Ç+ø± e⁄+<√ ˝Ò<√!µ nqT≈£î+≥÷ yÓ[fl #·÷ùdÔ Ä cÕ|üP nø£ÿ&˚ ñ+~. n<˚
f…Æ\s¡÷ ñHêï&ÉT.
ªªkÕØ! |ü<˚fi¯fl ‘·sê«‘· edüTÔHêïqT. ã≥º\T ÇkÕÔyê?µµ nHêï&ÉT ø=+f…
øÏwüºj·T´ s¡d”<äT #·÷|ædü÷Ô.
ªªm\T¢+&ç kÕj·T+Á‘êìøÏ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ≈£î{Ϻ ¬s&û #˚kÕÔqT kÕsY!µµ nHêï&ÉT
f…\Æ sY n\yê≥T>± yêsTT<ë y˚d÷ü .Ô
ø±˙ e÷ q÷sY eTVü≤eTà<é |ü<ä∆‹ n{≤¢ ø±<äT. bÕ+≥÷ wüs¡TºøÏ ø=\‘·\T
ÇkÕÔe÷. ªªãC≤s√¢ |üì #·÷düT≈£îì s¡+&ç ` á ˝À>± ≈£îfÒºdæ ¬s&û>± ñ+#·T‘êqTµµ
n+{≤&ÉT. n~ |ü+&É>∑ f…ÆeTT nsTTHê, |üã“+ f…ÆeTT nsTTHê düπs! n~>√!
n|ü&˚ nì|æ+∫+~ Hê≈£î. Äj·Tq e÷eT÷\T eTìwæ ø±&Éì.

2
$T]ÃeTkÕ˝≤ yÓTÆq+bÕ{Ï uÛ≤düÿsY
#ê˝≤ø±\+ bÕ≥T eTqøÏ ª≈£î≥ºì ã≥º\Tµ y˚dTü ø√e&ÉyT˚ Ä#ês¡+>± e⁄+&ç+~
ø£<ë. Ç|üŒ{Ïø° |üP»\÷ ô|[flfi¯Sfl #˚sTT+#˚ |üPC≤s¡T\÷, |ü⁄s√Væ≤‘·T\÷ <Û√e‹
ø£≥Tº≈î£ ì ô|q’ n+>∑eÅd+Ôü e÷Á‘·+ ø£≥Tº≈î£ +fÒH˚ ì+&ÉT>± ø£qã&ÉT‘·T+~. bÕ´+≥T
wüs÷¡ º y˚dTü ≈£îì |üP»\T #˚sTTkÕÔeT+fÒ eTq≈£î n<√˝≤ ñ+≥T+~. bÕ‘·ø±\+˝À
s√eTHé\T {À>± nH˚ Á&ÓdTü ‡ y˚dTü ≈£îH˚ yêfi¯ófl. q&ÉT+øÏ+<ä ˇø£ eÅd+Ôü , uÛTÑ »+ #·T≥÷º
Ç+ø=ø£ eÅdüÔ+. n+‘˚! Vü≤CŸ j·÷Á‘·≈£î yÓfi‚fl eTTdæ¢yéT\T ≈£L&Ü ≈£î≥ºì ã≥º\T
y˚dTü ø√e&ÉyT˚ Ä#ês¡+.
ÇVü≤b˛‘˚ eÅkÕÔ\+ø±s¡ Á|æj·TT\sTTq sêE\T ñ+&˚yês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é
sêC≤´ìï bÕ*+∫q Äs¡e Á|üuÛÑTe⁄ MTsY ñkÕàHé Ä©U≤Hé eTVü‰ $˝≤dü |ü⁄s¡Twüß&˚
ø±≈£î+&Ü, >=|üŒ <Ûë]à≈£î&ÉT ≈£L&Ü. Äj·Tq ˇø£kÕ] y˚dTü ≈£îqï ã≥º\T eT∞fl s¬ +&√kÕ]
y˚düT≈£îH˚yê&ÉT ø±&Éì Á|ür‹. MTsY yÓTVü≤ã÷uŸ U≤Hé ìedæ+∫q |ü⁄sê˙ Vü≤y˚©
bÕ˝…dt˝À Á|ü|ü+#·+˝À¬ø˝≤¢ n‹ ô|<ä› yêsY¶s√uŸ ñ+~. e+<ä\ø=B› »‘·\ ã≥º\T
n+<äT˝À |ü&É‘êsTT. Ç|ü&Ü bÕ˝…dt˝Àì ˇø£ uÛ≤>±ìï eT÷´õj·T+>± e÷sêÃs¡T
ø±ã{Ϻ Ç+Áf…dTü º ñqï yêfi¯ófl yÓ[fl #·÷&Ée#·TÃqT. n˝≤π>, nø£ÿ&çøÏ <ä>sZ∑ ˝¡ ÀH˚ e⁄qï
eTø±ÿeTd”<äT˝À MTsY yÓTVü≤ã÷uŸ Ä©U≤Hé düe÷~Û ñ+~. nø£ÿ&É yÓTTøÏÿ‘˚ ø£cÕº\T
ø£&‘É s˚ T¡ ‘êj·Tì n+{≤s¡T.
Äj·Tq ø=&ÉT≈£î ñkÕàHé Ä©U≤Hé ‘·+Á&ç m+‘·{Ï $˝≤dü|⁄ü s¡Twüß&√ ‘·qj·TT&ÉT
n+‘·{Ï ìsê&É+ãs¡T&ÉT! ‘·+Á&ç ˇø£kÕ] y˚düT≈£îqï ã≥º\T eT∞fl y˚düT≈£îH˚ yê&ÉT
ø±<ä˙, ø±˙, ‘·qj·TT&ÉT ˇø£kÕ] y˚düT≈£îqï ã≥º\T e~˝Ò yê&ÉT ø±&É˙ düs¡<ëøÏ
n+≥T+{≤s¡T. á ∫e] HÓ’C≤eTT ã≥º\T ≈£îfÒº uÛ≤>∑´+ dæøÏ+<äsêu≤<é˝À ñ+&çq
ªC≤Hé ãs¡Hº µé f…\Æ sY‡øÏ ‘·øÿÏ +~. ªÄHé nbÕŒsTT+{ŸyTÓ +{Ÿ ≥T Væ≤CŸ m>±®˝&º… é ôV≤’ HÓdt
<ä HÓ’C≤+µ nì dü>∑s¡«+>± sêdüT≈£îH˚ yêfi¯ófl Ä f…Æ\s¡T¢.
ªC≤Hé ãs¡ºHéµ nH˚ ù|s¡Tì e÷ ∫qï|ü&ÉT ø=+<äs¡T n|üÁuÛÑ+X¯+>± ªC≤Hé
ã≥ºHéµ nì |ü*øÏ, <ëìøÏ ˇø£ ø£*Œ‘· >±<∏äì #ÓãT‘·÷ ñ+&˚yêfi¯ófl. C≤Hé ªã≥ºHéµ
ã≥º\øÏ >∑T+&û\T ≈£î≥º&É+˝À mø˘‡|üs¡º≥. zkÕ] z qyêãTøÏ ùwsê«D° ≈£î{≤º&ÉT≥.
3
$T]ÃeTkÕ˝≤ yÓTÆq+bÕ{Ï uÛ≤düÿsY
Ä qyêãT wæ|ü˝À yÓfi¯SÔ düeTTÁ<ä+˝À |ü&çb˛j·÷&ÉT≥. Äj·Tìï s¡øÏå+#·&ÜìøÏ
>±q÷ ‘ê&ÉT $dæ]‘˚ n~ Äj·Tq ùwsê«D°øÏ ñqï ˇø£ >∑T+&ûøÏ ‘·>∑T\T≈£î+~≥.
|ü≥Tº≈î£ ì ô|ø’ Ï ˝≤>±s¡T. qyêãT>±s¡T ã‹øÏ u…≥’ |ü&ܶsT¡ . >∑T+&û e÷Á‘·+ }&É˝<Ò Tä .
ø±e&ÜìøÏ n~ ø£≥Tºø£<∏˚ nsTTHê C≤Hé ãs¡ºHé f…Æ\s¡T bÕ|ü⁄˝≤]{°øÏ Ç~ ˇø£
e⁄<ëVü≤s¡D!
ùwsê«D° nq>±H˚ ˇø£ ñs¡÷› #·‘·Ts√øÏÔ >∑Ts¡TÔ edüTÔ+~. ùwsê«D° n+fÒ ˇø£
˝≤+>¥ ø√≥T˝≤+{Ï~. HÓC’ ≤eTT\ ø±\+˝À #ê˝≤ bÕ|ü⁄\sY. n~ y˚dTü ≈£î+fÒ ˝À|ü*
˝≤©Ã ∫]–, e÷dæ, e÷dæø\£ T |ü&<¶É sä TTHê, ô|ø’ Ï ø£qã&É<Tä . ;<ä]ø±ìï ø£|Œæ ô|{Ϻ
ô|’øÏ &ÜãT>± ø£qã&É{≤H˚ï ª}|üsY ùwsê«D° ` n+<äsY |üπsXÊ˙µ n+≥÷ ñ+{≤s¡T.
ªªe÷ f…\Æ s¡¢ u≤<Û\ä T |ü&˝É øÒ H£ ˚ •e⁄&ÉT |ü⁄*‘√\T #·T≥Tº≈î£ Hêï&ÉT. $wüßeí T÷]Ô
|ü≥Tº |ü+#Ó ø£{≤º&ÉT. ÇVü≤ b˛‘˚ jÓ÷– y˚eTq ¬>≥|ü n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚ >∑<ë!µµ
nì, ªª|ü⁄{Ïqº |ü⁄Œ&ÉT ã≥º ø£≥˝º <Ò Tä `b˛j˚T≥|ü&ÉT n~ yÓ+≥sê<äT`q&ÉTeT ã≥ºø&£ ‘ç ˚
q>∑Tu≤≥Tµµ nqï z dæìe÷ bÕ≥ Vü≤yéT #˚XÊ&ÉT e÷ q÷sY eTVü≤eTà<é qe⁄«‘·÷.
dæìe÷\ dü+>∑‹øÏ eùdÔ ` dæìe÷˝À¢ ã≥º\T ‘·j·÷s¡T #˚ùd ø±dü÷º´eTT
&çbÕs¡Tyº TÓ +≥T y˚sπ ñ+≥T+~. ªø±dü÷´º yéT ø£èwüµí ˝≤+{Ï ø=+<ä]øÏ yêfi¯fl &çbÕs¡Tyº TÓ +≥T
ù|sπ Ç+{Ï ù|s¡T>± e÷]+~. nsTT‘˚ ˇø£{.Ï dæ˙V”≤s√sTTq¢ eÅkÕÔ\+ø±s¡+ |üP]Ô
y˚sπ >± ñ+≥T+~. ˇø£ ÁπøJ &Ós¬’ ø£sº T¡ >±s¡T ø±dü÷´º eTT N|òøt Ï ˇø£ ø£ØÃ|ò⁄ü Ç∫Ã, Bì‘√
V”≤s√sTTHéøÏ ø±dü÷´º eTT ≈£î≥ºeTHêï&ÉT≥.
n~ eÅkÕÔ\+ø±s¡+ ø±<ä˙, ª$eÅkÕÔ\+ø±s¡+µ n˙ e÷ ø=+f…øwÏ j
ºü T· ´ &Ó|ìæò wüqT!
ndü\T dü+>∑‹øÏ e<ë›+. e÷ q÷sY eTVü≤eTà<äT >±] f…\Æ s¡T cÕ|ü⁄øÏ yÓfi≤fleT+fÒ
ø=\‘·\T rdüT≈£îH˚ ˝À|ü\ Äj·Tq ˇø£ q÷s¡T ˙‹ ø£<∏ä\T #ÓãT‘ê&ÉT. n$ ˇø£ÿ
eT‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q$ ø±e⁄. nìï eT‘ê\M. ndü\T dædü˝…’q ôd≈£L´\]düTº
n+fÒ Äj·TH˚!

4
$T]ÃeTkÕ˝≤ yÓTÆq+bÕ{Ï uÛ≤düÿsY

s¡ø£s¡ø±\ eT‘ê\ ø£\sTTø£‘√ ø£˝Òï‘· eÅdüÔ $X‚wü+ ˝≤+{Ï eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯


˝ÖøÏø£ $<ÛëHêìï ªôd≈£L´\sY bòÕÁ_ø˘µ n+≥THêï+.
ˇø£y|’Ó ⁄ü q á eÅkÕÔìï |üesY Vü≤+Á^ bı*{°wj
æ T· qT¢ ∫+|æ ù|*ø£\T #˚ùddüT+Ô fÒ,
Ç+ø=ø£y|’Ó ⁄ü q q÷sY eTVü≤eTà<é˝≤+{Ï Ç+f…*C…+{Ï˝à… Hé Ä ù|*ø£\H˚ ø£w|ºü &ü ç ª≈£î{ϵº
@<√ ˇø£ s¡÷bÕq eTq ôd≈£L´\sY bòÕÁ_ø˘ì ì\u…&ÉT‘·THêïs¡T.

V
(08`05`2003 Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T dü∫Á‘· yês¡|üÁ‹ø£)