Está en la página 1de 3

ANUNȚ

Primăria comunei Bascov, județul Argeș, organizează în data de 13.05.2015


concurs pentru ocuparea unor posturi de funcționari publici: referent, clasa III, gradul
profesional superior în cadrul compartimentului Taxe și Impozite Locale și auditor, clasa I, grad
profesional principal în cadrul compartimentului Audit Public Intern.
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Bascov, str.Păișești Dn
7C, nr.125, județul Argeș și va consta în probă scrisă și interviu, desfășurându-se în 3 etape:
1) Selecția dosarelor;
2) Proba scrisă în data de 13.05.2015, ora 𝟏𝟎𝟎𝟎 ;
3) Interviul în data de 15.05.2015, ora 𝟏𝟎𝟎𝟎 .
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile art.54 din Legea nr.188/1999 privind
statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CONDIȚII SPECIFICE:
a) REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR ÎN CADRUL
COMPARTIMENTULUI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
 Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției – minim 9
ani.
b) AUDITOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL ÎN CADRUL
COMPARTIMENTULUI AUDIT PUBLIC INTERN
 Studii superioare de lungă durată, absolvită cu diplomă de licență sau
echivalentă în studii economice;
 Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției – minim 5
ani.

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului
Impozite și Taxe Locale
1) Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
2) Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
3) Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

1
4) Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările
și completările ulterioare;
5) Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu
modificările și completările ulterioare;
6) OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu
modificările și completările ulterioare.
7) Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
8) HG nr.44/2004 – Partea I și a II a pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru postul de auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului
Audit Public Intern
1) Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
2) Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
3) Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
4) Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările
și completările ulterioare;
5) Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu
modificările și completările ulterioare.
6) OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu
odificările și completările ulterioare;
7) Legea nr.82/1991, legea contabilității, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
8) Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
9) HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organiyarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
10) Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare;
11) Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și
completarile ulterioare;
12) HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de
audit public intern;
13) OUG nr.75/1999 privina activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

2
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente conform prevederilor art.49 din
Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completatăî de HG nr.1173/2008:
a) Formularul de înscriere, conform anexei nr.3 din HG nr.611/2008,
modificată;
b) Actul de identitate original și copie;
c) Documentele care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea
unor specializări original și copii;
d) Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz adeverință
care să ateste vechimea în muncă;
e) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată de către medicul de familie;
f) Cazierul judiciar, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu
funcția pentru care candidează;
g) Declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a
desfășurat activități de poliție politică.