Está en la página 1de 1

S.C.

(date de identificare)
Nr. de inregistrare ………….

ADEVERINTA

Prin prezenta, se adevereste ca doamna ........................................, CNP ........................ , domiciliata


in ........., str. .............., nr. ......, bl. ...., sc. .., ap..., jud. ...., a fost salariata S.C. ................. pana la
data de .................. si i s-a reţinut şi virat lunar contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate
potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare.
Venitul brut lunar din ultimele 6 luni care a stat la baza calculului contribuţiei de asigurări sociale a fost
conform tabelului de mai jos:
Nr.
Luna Venit brut Nr. zile
Crt.
1 (Se completeaza
2 incepand de la ultima
3
luna lucrata)
4
5
6 Menţionăm că societatea a achitat
la bugetul de stat contribuţiile de asigurări sociale, în procentele prevăzute de lege.

Eliberăm prezenta adeverinţă deoarece îi este necesară la locul de munca.

Reprezentant Legal,