Está en la página 1de 6

Propostes Seguretat

Prioritzarem les polítiques públiques de seguretat tot tenint en compte que


aquesta ja és la primera preocupació dels barcelonins i barcelonins segons el
Baròmetre municipal del segon semestre de 2018.

Un 21% dels barcelonins i barcelonines creuen que la inseguretat és el


principal problema de la ciutat. Aquestes dades contrasten amb la gestió de la
seguretat durant el mandat de l’alcalde Trias. En aquest sentit, entre els anys
2011 i 2015 (en plena crisi econòmica i social) els fets delictius van disminuir un
15%, mentre que en el període 2015-2019 han augmentat un 25%. A més,
segons l’enquesta de victimització, un 25,6% de la ciutadania afirmava haver
estat víctima d’un delicte. Aquestes dades tan preocupants són fruït de la
manca de lideratge polític del govern de Barcelona En Comú, tenint en compte
que durant el mandat 2015-2019 no ha existit un regidor de Prevenció i
Seguretat, i que les competències les ha assumit directament l’alcaldessa.

D’altra banda, cal afegir, les seves prevencions ideològiques envers els cossos
de seguretat i, en especial, la manca de confiança i de suport al cos de la
Guàrdia Urbana. Cal tenir present, a més, que continua vigent l’alerta 4
antiterrorista a la nostra ciutat, i que cal que la Guàrdia Urbana i la resta de
dispositius municipals d’emergències mantinguin la màxima col·laboració amb
els Mossos d’Esquadra i la resta de forces de seguretat. Fenòmens com els
narcopisos, les okupacions, la venda ambulant il·legal, els clubs cannàbics
il·legals, els furts, i més recentment els grups de menors desemparats que
utilitzen la violència per sobreviure, provoquen que tant els barcelonins i
barcelonines com els visitants de la nostra ciutat, en segon terme, expressin la
seva preocupació per la inseguretat que pateixen en aquesta.

En un altre ordre de coses cal també constatar el fracàs del govern de


Barcelona En Comú alhora de fer front al creixent incivisme i a l’ocupació
irregular de l’espai públic, fets que han contribuït a una preocupant degradació
de la ciutat. En aquest sentit el govern d’Ada Colau no ha exercit l’autoritat i
desenvolupat polítiques que li proporciona la Carta Municipal i les Ordenances
municipals per lluitar contra el fenomen de l’incivisme, que s’ha estès per tota la
ciutat. A més, cal constatar que el govern de Barcelona En Comú va fracassar
en el seu intent d’aprovar una nova ordenança de Civisme, que pretenia limitar
els seus efectes a l’ocupació de l’espai públic, per manca de suports polítics
suficients.

Objectiu:
L’objectiu polític per al mandat 2019-2022 és el de reduir la taxa dels fets
delictius als nivells de l’any 2015 i continuar-la rebaixant, recuperar per al Cos
de la Guàrdia Urbana el reconeixement social perdut durant el mandat d’Ada
Colau. Com també contribuirem a la resiliència de la ciutat. La seguretat pública
a la ciutat té dos eixos: la seguretat ciutadana i les emergències, que es
reforcen amb la resiliència. Garantir una ciutat resilient, tant social com urbana,
permet fer front als desastres, millorant la preparació i la resposta.

Davant d’aquesta situació, i per revertir el balanç negatiu en matèria de


seguretat, reduir el nombre de fets delictius i lluitar contra l’incivisme proposem
les següents mesures:

Seguretat ciutadana-Guàrdia Urbana:


1. Designarem un/a responsable polític de Prevenció i Seguretat del govern
municipal. Cal que un regidor/a assumeixi aquesta responsabilitat, de manera
exclusiva.

2. Recuperarem el lideratge polític per a una millor convivència i per a


recuperar com a mínim els nivells de seguretat assolits durant el mandat 2011-
2015, amb uns indicadors que assenyalaven 174.000 infraccions penals en
front dels 205.000 l’any 2010 i els 222.000 de l’any 2018. Per a l’assoliment
d’aquest objectiu, cal assumir la responsabilitat que li pertoca al govern
municipal i cercar la col·laboració, des de la lleialtat institucional i lideratge, amb
d’altres administracions i serveis públics.

3. Atorgarem a la Guàrdia Urbana el màxim suport i reconeixement polític,


revertint d’aquesta manera el menyspreu que han sofert durant aquest mandat.
4. Convertir la Guàrdia Urbana en el referent preventiu i més proper a la
ciutadania, com a garant de la seva llibertat i seguretat.
5. Elaborarem un nou Pla Director de la Guàrdia Urbana.

6. Elaborarem el Pla de Seguretat Local 2020-2023

7. Enfortirem les unitats dels districtes de la Guàrdia Urbana perquè puguin


oferir una millor capacitat de resposta i una millor cobertura territorial als barris.

8. Acordarem un nou Conveni de coordinació i col·laboració amb el


Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat i
policia.

9. Descentralitzarem el servei de nit de la Guàrdia Urbana als districtes, i


augmentarem els efectius, especialment els del torn de nit.

10. Constituirem equips conjunts de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana per


lluitar contra els nous fenòmens delictius, tal com ja s’havia fet en el mandat
Trias.

11. Reforçarem la presència policial al metro, amb patrulles mixtes de Mossos


d’Esquadra i Guàrdia Urbana per tal de teixir una millora en la seguretat i en la
cooperació.

12. Impulsarem un Pla de control, contenció i reducció del fenomen de la venda


ambulant il·legal, en coordinació amb les mesures que impulsarà el Govern de
la Generalitat, i des d’una aproximació d’integralitat de tots els serveis
municipals implicats.

13. Constituirem equips de delinqüència urbana a la Guàrdia Urbana de tots els


districtes.

14. Crearem el Servei de violència de gènere de la Guàrdia Urbana.

15. Recuperarem i modernitzarem la Unitat de Suport Policial de la Guàrdia


Urbana.

16. Reforçarem les unitats de la Policia de Barri de la Guàrdia Urbana.

17. Tot i que els serveis de seguretat dels que disposa Barcelona són molt
professionals i d’una capacitat elevada, en els darrers anys s’ha produït una
davallada del nombre dels seus efectius. En aquest sentit cal recordar que el
govern de Barcelona En Comú no va portar a terme la convocatòria de noves
places pel cos de la Guàrdia Urbana l’any 2016, amb la qual cosa es van
perdre al voltant de cent nous agents. I que l’aplicació del Reial decret sobre la
jubilació anticipada dels policies locals pot comportar la pèrdua d’entre 200 i
300 agents de la Guàrdia Urbana durant els anys 2019 i 2020. En aquest sentit
caldrà ampliar el nombre de places de les properes convocatòries d’agents de
la Guàrdia Urbana fins arribar als 3.400 agents l’any 2022.

18. Incrementarem la formació continuada dels agents de la Guàrdia Urbana,


incorporant les novetats tecnològiques aplicables a la seva organització i als
seus mitjans, millorant el material i l’equipament personal dels agents, i regulant
la incorporació d’eines com les pistoles Tàser i les càmeres personals
d’enregistrament de vídeo pels serveis operatius.

19. Consensuarem amb el Departament d’Interior de la Generalitat de


Catalunya l’augment d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Barcelona.

20. Recuperarem l’acompliment efectiu de les ordenances municipals, en


especial la de Civisme, per tal d’evitar la degradació de l’espai públic i
garantirem els drets dels ciutadans i la integritat dels béns públics i privats.

21. Potenciarem la figura dels agents cívics, especialment en les zones i àrees
on els comportaments incívics tenen més incidència.

22. Durem a terme un estudi d’anàlisi dels conflictes convivencials i el seu


impacte en la seguretat.

23. Impulsarem campanyes educatives i de sensibilització per garantir una


millor convivència i prevenir actituds incíviques.

24. Potenciarem la presència d’educadors de carrer i agents cívics als parcs i


espais amb una alta presència d’animals de companyia, per millorar
l’acompliment de l’Ordenança de Protecció, Tinença i venda d’animals i la
convivència entre persones i gossos.

Infraestructures i equipaments
1. Aprovarem el Pla municipal d’Infraestructures de seguretat 2020-2030, que
inclourà la millora de les comissaries i parcs que no reuneixen les condicions
materials i de seguretat adients, i la construcció de nous equipaments.

2. Construirem el nou Centre de Coordinació d’Emergències que substitueixi el


del carrer Lleida, des del que operaran el Mossos d’Esquadra, la Guàrdia
Urbana, els Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques.
3. Cercarem una ubicació definitiva a la Caserna de bombers de l’Eixample.

4. Executarem els projectes ja dissenyats i actualitzarem les inversions en els


parcs de bombers pendents a Barcelona.

5. Incorporarem la Guàrdia Urbana i els Bombers al telèfon d’Emergències 112.

6. Millorarem la comunicació de la GU i els Bombers amb la ciutadania, amb


l’ampliació dels canals de comunicació presencials, amb la potenciació de les
xarxes socials i amb l’establiment de canals per a les situacions no urgents.

7. Dotarem als Bombers i a la Guàrdia Urbana d’eines tecnològiques que els


permetin millorar el temps d’arribada als llocs dels incidents i de control de les
seves condicions de treball.

8. Aprovarem el Pla d’Igualtat de serveis de seguretat de l’Ajuntament, que


haurà d’impulsar la presència de la dona en els processos de selecció per
ingressar a la Guàrdia Urbana i als Bombers, i en tots els nivells de
comandament.

9. Rendirem comptes anualment de la feina feta per cadascun dels serveis, de


les dades estadístiques sobre delinqüència, incidents, emergències i
infraccions, i del resultat obtingut a les enquestes d’opinió ciutadana.

Seguretat Pública, Emergències, Prevenció i


Protecció Civil
1. Per tal de continuar dotant el cos de Bombers de més i millors mitjans,
executarem els acords del Pla Director de Bombers de 2014, i creant un nou
Pla Director de Bombers que garanteixi el compliment del mateix.

2.Estabilitzarem la plantilla de l’SPEIS en 750 bombers i personal tècnic i de


suport, fins a finals del mandat.

3. Impulsarem un nou Conveni de col·laboració i coordinació amb els Bombers


de la Generalitat per millorar-ne la cooperació, auxili i ajut mutus, en especial
en els àmbits d’intervenció concurrent de Collserola i els municipis veïns i de
l’Àrea Metropolitana, per garantir un sistema d’intervenció homogeni.

4. Enfortirem les activitats preventives dels Bombers, en coordinació i


cooperació amb els serveis tècnics dels districtes.
5. Impulsarem les activitats preventives adreçades a les activitats industrials i
econòmiques per tal de disminuir els riscos tecnològics i energètics.

6. Continuarem desplegant les activitats preventives adreçades a la població


enfront els riscos a la llar i en les activitats quotidianes.

7. Garantirem la millora dels plans d’autoprotecció de totes les activitats


municipals que es desenvolupen a la ciutat.

Barcelona, 13 de maig de 2019