Está en la página 1de 32
CUS ratee 06 MAL 209) SAIDA CONVOCATORIA DE MATRICULA NA PROBA DE AVALIACION DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE (CONVOCATORIA ORDINARIA -XUNO DE 2019) ‘A RESOLUCION conxunta do 11 de febreiro de 2019 (D0G n° 37 do 21 de febrero), da Secretaria Xeral de Universidades e da Direccién Xeral de Educacién, Formacién Profesional fe Innovacién Educative, pola que ee ditan inatuciéns para a realzacién, dentro do curso. 2018/19, da Avaliacion de Bacharelato para 0 Acceso a Universidade (ABAU) para 0 curso. 2019120 establece que en Galicia as cites probas estarén reguladas, de forma supletoria, e no {ue result compatible co novo marco normativo, pola Orde do 24 de marzo de 2011 (D0G N° 66 do 4 de abil) pola que se regulan as probas de acceso as ensinarzas universtarias offcais, de grao e 0 proceso de admision és tres universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG). Neste senso, no seu ariculado, a dita Orde do 24 de marzo de 2011 establece que 0 modelo de actuacién e a organizacién das probas de acceso 4s ensinanzas universitarias ‘oficas de grao no Sistema Universitario de Galicia (SUG) sera competencia da Comisién Interuniverstaria de Galicia (C1UG), ‘A efectos organizativos, sendo necesario realizar unha matricula nas probas de avaliacion de Bacharelato para o acceso Universidade (ABAU), a Comisién Interuniversitaria de Galicia (CIUG) RESOLVEU convocer a Matricula Anticinada, Ordinaria e Extraordinaria para a realizacion dos exercicios correspondentes 4s dltas probas, ne convecatoria ordinaria bkufio de 2019} conforme as sequintes BASES ‘Primeira: ESTRUTURA DA PROBA DE AVALIACION DE BACHARELATO PARA O ACCESO A UNIVERSIDADE (ABAU) ‘Aprota da avaacén de bacharelato para o acceso @ universe (ABAU) estuturarase en dias partes denominades, respectvamente, parte obrigatra Parte Obegatoria A parte obigetoraesté frmacia poles caro matrias xeras to bloque de materias ‘roncas (Lingus Galegee itrtura I Lingua Castel e Literatura, Histva de Espa te Primeira Lngue Estanxera I) ea materia toncal da motalidae elvida (Fundamentos 2 Ate I, Matemtices I, Matemateas aplicadas ds Ciencias Sodas I u Latin I) Parte Voluntaa: 0 alurnade que quera malar asta cualfcaion de admision poder examinarse dun maximo de cao materia queer de ent oresto de mateias non curses na fase obrigaloia, Edt, pode el 4 de entre as 18 seguintes mates: Matematicas I, Latin Il, Matematicas Aplicadas ‘CC.SS, Fundamentos da Avie I, Fisica, Xeografia, Cultura Audiovisual Il, Quimica, Grego Il, Deduxo Técnico Il Artes Escénicas, Segunda Lingua Estranxeira Il (Inglés, Francés, Aleman, Maka y Portugués), Bloloxia, Historia da Arte, Xeooxla, Historia da Fiosofia, Economia da ‘empesa, Desefo), O alumnado non pode examinarse das materias da parte obrigatoria,se ben ‘a materia troncal de modalidade pode contar como materia da parte volutara ‘Segunda: IPOS DE MATRICULA, PRAZOS, PROCEDEMENTO, LUGAR E HORARIO. 4.-MATRICULA ANTICIPADA: 1.4.-PRAZO: do 8 2031 de mato de 2019, 4.2 PROCEDEMENTO, LUGAR E HORARIO: a maticula anticipada efectuarse preferentemente a través da aplicacion informatica Nerta hitos/iww edu xunia esinesta De facelo nos Lugares de Entrega @ Recolida de Documentacién (LERD) habiitados en cada tn obs sete campus de Galicia, debera facerse no LERD correspondente (véxase 0 Anexo |), ‘en horario de 9,00 a 1400 horas. Para efectuar a matricula, utizarase unicamente 0 impreso oficial que se faciltaré. nos centos de ensino sacundatio, nos LERD cu que se xeraré a través da aplicacion informatica Nera 1.3QUEN PODE MATRICULARSE: Poderanse maticular no prazo sinalado para a Matraula Antcipada as persoas que obtivesen © titulo de Bacharelato ou declarado equivalente en anos anteriores ao curso 2018-2019 6 se alopen nalgunha das seguintes situacions 1) Alurmado dos centros de Bacharelato da CA. de Galicia que oblivese 0 titulo de Bacharelato en anos anteiores, pero non tefla aprobada a PAU ou a ABAU, deberd maticularse obrigatoriamente da probe de avallacién de Bacharsato para o acceso @ Universidade (ABAU) e, de sero caso, da Parte VoNitaria da dita proba. 1») Alumnade des centres dle Bacharolato da C.A, de Galicia que tendo aprabada 2 PAU ou 2 ABAU desexe mollorar a sia cualficacion, Poderd maticuarse da Parte Obrigatoria tou da Parte Voluntaria da ABAU. ©) Alumnado dos centros de Bacharetato de fora da C.A, de Galicia que tendo aprobada a PAU ou a ABAU desexe melirar a sa cualfcacion. Poders maticularse da Parte Obrigatova e/ou da Parte Voluntaria ds ABAU. (Deberd acrodiar asia resdencia na C.A de alii) o ° ® » ‘Alumnado procedente de ordenaciéns educativas anteriores (PREU, COU, LOXSE, MUSICA E DANZA) en posesién do Titulo de Bacharelato ou equivalente, que desexe rmeliorar a sia cualicacién de acceso, Poderd matrcularse da Parte Obrigaloria e/ou da Parte Voluntaria da ABAU. (0 lumnado dos centros de f6ra da C.A. de Gallia debers ‘creditara ss residencia na C.A. de Galicia) ‘Alumnado de FP de ens anteriores que estea en posesién do titulo de Técnico Superior de FP., TS. Artes Plasticas e Deseo ou Técnico Deporivo Superior ou fequivalentes que desexe melorar a ade cueliicacién de acceso. Podert maticuarse Uunicamente da Parte Voluntaia da ABAU. (0 alumnado de centtos de fora de Galcia doberd acrediter a sda residencia na C.A. de Galicia) ‘Alumnado de anos anteriores en posesion do titulo de Bacharelato Europeo en vitude das dleposiciéns contidas no Convenio polo que se establece o Estatuto das Escalas Europeas, feito on Luxemburgo 0 21 de xuflo de 1994 e/ou alumnade que obtiveran © Diploma do Bachareiato internacional, expedido pola Organizacién do Bacharelato Internacional, con sede en Xenebra (Suiza), que desexe mellorar a sia cualficacion. Poderd matricularse unicamento da Parte Voluntaria da ABAU. (Debord acrediiar @ sue residencia na CA.de Galicia), ‘Aumnado de anos anteriores procedente de sistemas educativos de estados membros da UE ou de estados cos que se tefian subscrito acordos internacionais aplicables 20 respecto, que cumpran os requisitos esixidos nos seus respectivos sistemas educativos para acceder &s sias universidades, que desexe mellorar a sis cualificacién, Poderé matricularse unicamente da Parte Voluntaria da ABAU, (Deberd aoredtar asia residencia na C.A, do Galicia) -Alumnado en posesién de titulo, diplomas ou estudos de Bacharelato /Art. 31.) do RD 4122014, de6 de xufo}. - Alumnado en posesion de titulos, diplomas ou estudos declarados equivalentes ov hhomologados aos ttuos de Técnico Superior de F. P, de Artes Plasticas e Desefio ou de T. Deportivo Superior. (Art. 3.12) do RD 41272014, de 6 de xuro}. = Alumnado en posesién de ttulos, diplomas ou estudos, diferentes dos equivalentes aos Uiulos de Bacharelato, Técnico Superior de F. P.de Artes Plisticas e Desetio ou de T. Deportivo Superior. (Art 3.1.9 do RD 412/201, de 6 de xuno} ‘Alumnado de anos anteriores en posesion de titulos, diplomas ou estudos equivalentes 20 titulo de Bacharelato do Sistema Educative Espafl, procedentes de sistemas educativos de estados membros da UE ou de estados cos que se tefian Ssubscrito acordos internacionais aplicables ao respecto, que non cumpra os requisitos académicos esixidos nos seus respectivos sistemas educativos para acceder as sas universidades [Art 9.2.6) do RD 412/2014, de 6 de xurlo}, que desexe mellorar a sia cualificacién ou Nota de Acceso & Universidade (NAU = Nota Media do Titulo homologado) mediante a cealizacion da Parte Obrigatoria e ~de ser © caso- da Parte Voluntaria da ABAU. Poderan matricularse da Parte Obrigatoria © -de sero caso- da isa De Raat WNT Gon: Bocas