Está en la página 1de 3

Master Chart LIBRE SOY Barak

Feat. Alex Campos

4
q = 135 E.Guit Melody

&4 À À ÏÏÀ À ÏÏ À À Ï Ï ÏÏ Ï Ï À À ÏÏÀ À ÏÏ À À Ï Ï ÏÏ Ï Ï

4
Band Kicks
A min7
&4 ó Î î ó Î î ó Î î ó ó ó ó
> > > ß ß ß ß
% Full Band Intro (E.Guit Melody)
A min7 Ï Ï Ï ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ
ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï ..
F add9 C add9 G sus
& .. Ï Ï Ï
5

A Verse (1th 7Time Soft Band / 2th Time Full Band)


A min F add9
& .. Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ
9

C add9 G sus
&Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ..
13

B Pre-Chorus
7
(Synth + Bass Groove Kick Π) Simile
A min F add9
& ó. ó ä ó ó. ó ä ó ó. ó ä ó ó. ó ä ó Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ
J J J J
17

C add9 G sus
&Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ
21

C Chorus (E.Guit
7
Intro Melody)
A min F add9 C add9 G sus
& .. Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ .. D.S. y Sigue
25

Copio: Cesar F. Rodriguez


puntoextremorecords@hotmail.com
2 LIBRE SOY - Barak
D Chorus
A min7 F add9 C add9 G sus
& .. Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ..
29
Bridge (Full Band Groove)
E
ù
Ï Å >Ï ä Ï Ï
N.C.
& .. Ï Ï Ô Ô Ô
33
ß ß

ù >Ï Ï Ï ù >Ï Ï Ï
&Ï Ï Ï Ï Å ä Ï Ï Ï Å ä Ô Ô ..
37
ß ß ß ß ß
F Full Band Intro + Vox (E.Guit Melody)
A min Ï Ï Ï
7
ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ
ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï ..
F add9 C add9 G sus
& .. Ï Ï Ï
41

N.C.
Ï ùÏ C add9Ï Ï Ï Ï Ï G sus Ï Ï Ï Ï Ï
& Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
45
ß ß ß ß

A min7 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
F add9 C add9 G sus
&Ï Ï Ï
49

G Pre-Chorus
7
(Synth + Bass Groove Kick Π) Simile
A min F add9
& ó. ó ä ó ó. ó ä ó ó. ó ä ó ó. ó ä ó Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ
J J J J
53

C add9 G sus
&Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ
57

H Chorus 7
A min F add9 C add9 G sus 4x
& .. Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ..
61
LIBRE SOY - Barak 3
I Ending - Full7 Band (E.Guit Melody) add9
A min Ï Ï Ï ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ
ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï ..
F C add9 G sus
& .. Ï Ï Ï
65

N.C. ùÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
C add9 G sus
& Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
69
ß ß ß ß

A min7 Ï Ï Ï ùÏ >Ï ùÏ >Ï >Ï >Ï


Ï Ï
N.C.
&Ï Ï Ï Ï Ï Ï J J Î

~~~
73
ß ß ß

También podría gustarte