Está en la página 1de 1

COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA


CALENDARIO DA PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE
CONVOCATORIA ORDINARIA DE XUÑO DE 2019 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE XULLO DE 2019
MAIO XUÑO
1 2 3 4 5 8-31 MATRÍCULA ANTICIPADA 1 2 3 4 5 6 7 17- MATRÍCULA ANTICIPADA
6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 14 3 xullo
Matrícula anticipada en liña para realizar a proba de avaliación de Matrícula anticipada en liña para realizar a proba de avaliación de
13 14 15 16 17 18 19 bacharelato para o acceso á universidade.  Lugar: Nerta 15 16 17 18 19 20 21 bacharelato para o acceso á universidade.  Lugar: Nerta

C
20 21 22 23 24 25 26 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 22-23 RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DO BACHARELATO 29 30 31 25-26 RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DO BACHARELATO
Prazo de presentación de reclamacións ás cualificacións de 2.º curso de Prazo de presentación de reclamacións ás cualificacións do 2.º curso de
bacharelato. Lugar: centros bacharelato. Lugar: centros
23-27 PREMATRÍCULA DA ABAU 26-27 PREMATRÍCULA ABAU
Matrícula para a ABAU do alumnado que supere 2.º curso de Matrícula para a ABAU do alumnado que supere o 2.º curso de
bacharelato na convocatoria de xuño de 2019 (lugar de presentación: bacharelato na convocatoria extraordinaria de 2019. Lugar: centros
centros de bacharelato). Lugar: centros

i
XULLO
29-31 MATRÍCULA ORDINARIA
1 2 3 4 5 6 7 1-3 MATRÍCULA ORDINARIA
Por parte dos centros de bacharelato de Galicia nos LERD para o 8 9 10 11 12 13 14 Por parte dos centros de bacharelato de Galicia nos LERD para o
alumnado que superou o 2.º curso de bacharelato na convocatoria de 15 16 17 18 19 20 21 alumnado que superou o 2.º curso de bacharelato na convocatoria
xuño de 2019. Lugar: LERD 22 23 24 25 26 27 28 extraordinaria de 2019. Lugar: LERD
29 30 31
XUÑO 4 MATRÍCULA EXTRAORDINARIA
1 2 4 MATRÍCULA EXTRAORDINARIA Alumnado de centros de bacharelato de Galicia que aprobe o 2.º curso

U
3 4 5 6 7 8 9 do bacharelato despois da resolución das reclamacións ás cualificacións
Alumnado dos centros de bacharelato de Galicia que aprobe o 2.º curso
10 11 12 13 14 15 16 do bacharelato despois da resolución das reclamacións ás cualificacións pola comisión de supervisión. Lugar: LERD
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
pola comisión de supervisión. Lugar: LERD 10-11-12 REALIZACIÓN DOS EXERCICIOS DA ABAU
12-13-14 REALIZACIÓN DOS EXERCICIOS DA ABAU (Lugar: sedes das comisións delegadas)
(Lugar: sedes das comisións delegadas) 18 PUBLICACIÓN NA CiUG, NOS LERD E EN INTERNET DAS
CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS DA ABAU
21 PUBLICACIÓN NA CiUG, NOS LERD E EN INTERNET DAS
CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS DA ABAU 19 DIFUSIÓN NA PRENSA DA LISTAXE PROVISIONAL DE

G
APTOS POR COMISIÓN DELEGADA
22 DIFUSIÓN NA PRENSA DA LISTAXE PROVISIONAL DE
APTOS POR COMISIÓN DELEGADA 19-23 PRAZO DE SOLICITUDES DE SEGUNDA CORRECCIÓN E/OU
DE SOLICITUDES DE RECLAMACIÓN ÁS CUALIFICACIÓNS DA
22-26 PRAZO DE SOLICITUDES DE SEGUNDA CORRECCIÓN E/OU
ABAU (ata as 14:00 horas do día 23) Lugar: Nerta/ LERD
DE SOLICITUDES DE RECLAMACIÓN ÁS CUALIFICACIÓNS DA
ABAU (ata as 14:00 horas do día 26) 24 PUBLICACIÓN NA CiUG, NOS LERD E EN INTERNET DAS
28 PUBLICACIÓN NA CiUG, NOS LERD E EN INTERNET DAS CUALIFICA- CUALIFICACIÓNS DA ABAU DESPOIS DA RESOLUCIÓN DAS
CIÓNS DA ABAU DESPOIS DA RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS RECLAMACIÓNS
29-3 PRAZO DE SOLICITUDES DE RECLAMACIÓNS AO 26-30 PRAZO DE SOLICITUDES DE RECLAMACIÓNS AO
RESULTADO DA SEGUNDA CORRECCIÓN RESULTADO DA SEGUNDA CORRECCIÓN
xullo (só para o alumnado que no 1.º prazo solicitase a segunda corrección)
(só para o alumnado que no 1.º prazo solicitase a segunda corrección)
XULLO 31 PUBLICACIÓN NA CiUG, NOS LERD E EN INTERNET DAS
CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS DA ABAU
4 PUBLICACIÓN NA CiUG, NOS LERD E EN INTERNET DAS
CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS DA ABAU

CALENDARIO DE ADMISIÓN EN TITULACIÓNS CON LÍMITE DE PRAZAS DO SUG


XUÑO-XULLO 9-30 PREINSCRICIÓN ESPECIAL NO SUG
1 2 18-28 PREINSCRICIÓN ANTICIPADA NO SUG xullo Titulados universitarios graduados no 2019.
3 4 5 6 7 8 9 xuño Solicitudes anticipadas de admisión para cursar ensinanzas UNIVERSIDADE

10 11 12 13 14 15 16
DA CORUÑA AGOSTO
universitarias oficiais de grao no SUG. Lugar: Nerta
17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 19-23 PREINSCRICIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA NO SUG
24 25 26 27 28 29 30 24-2 PREINSCRICIÓN ORDINARIA NO SUG 5 6 7 8 9 10 11 Solicitude de admisión en titulacións con prazas vacantes do SUG.
xullo Solicitudes ordinarias de admisión para cursar ensinanzas 12 13 14 15 16 17 18  Lugar: Nerta /LERD
universitarias oficiais de grao no SUG. Lugar: Nerta /LERD 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 SETEMBRO
1 2 3 4 5 6 7 8-9 PREINSCRICIÓN EXTRAORDINARIA NO SUG
8 9 10 11 12 13 14 xullo Alumnado que aprobe a ABAU despois de reclamar a segunda
UNIVERSIDADE
DE VIGO
23-27 PREINSCRICIÓN ALUMNADO FÓRA DE GALICIA
15 16 17 18 19 20 21 1
corrección. Lugar: Nerta/LERD Solicitude Extraordinaria de Admisión (Prescrición) en titulacións do
22 23 24 25 26 27 28 2 3 4 5 6 7 8
SUG para alumnos que realizaron as ABAU, en setembro, fora da C.A.
29 30 31 12 FIN DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓNS AOS 9 10 11 12 13 14 15
de Galicia e que teñan nota superior á do último alumno admitido.
ERROS NAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN 16 17 18 19 20 21 22
(Reclamacións aos erros na preinscrición anticipada, ordinaria e 23 24 25 26 27 28 29
extraordinaria)  Lugar: LERD 30

CALENDARIO DE MATRÍCULA EN TITULACIÓNS CON LÍMITE DE PRAZAS DO SUG


XULLO Publicación da 5.ª listaxe de admitidos e de agarda (incorporación do
27 alumnado da ABAU extraordinaria)
1 2 3 4 5 6 7 16 Publicación da 1.ª listaxe de admitidos e de agarda
Reclamacións á 5.ª listaxe de admitidos e de agarda
8 9 10 11 12 13 14
Reclamacións á 1.ª listaxe de admitidos e de agarda 28-30
15 16 17 18 19 20 21 17-19 QUINTO PRAZO DE MATRÍCULA

2
22 23 24 25 26 27 28 PRIMEIRO PRAZO DE MATRÍCULA
SETEMBRO
29 30 31 Publicación da 2.ª listaxe de admitidos e de agarda
22 1 3 Publicación da 6.ª listaxe de admitidos e de agarda

0
Reclamacións á 2.ª listaxe de admitidos e de agarda 2 3 4 5 6 7 8
Reclamacións á 6.ª listaxe de admitidos e de agarda
23-26 9 10 11 12 13 14 15 4-6
SEGUNDO PRAZO DE MATRÍCULA 16 17 18 19 20 21 22 SEXTO PRAZO DE MATRÍCULA
30 Publicación da 3.ª listaxe de admitidos e de agarda 23 24 25 26 27 28 29 10 Publicación da 7.ª listaxe de admitidos e de agarda (DERRADEIRO PRAZO)

1 2 3 4 31 xullo-
AGOSTO
Reclamacións á 3.ª listaxe de admitidos e de agarda 1 30
11-13 SÉTIMO PRAZO DE MATRÍCULA (DERRADEIRO)
16-31 CHAMAMENTOS POLA LISTAXE DE AGARDA DAS VACANTES

9
5 6 7 8 9 10 11 2
12 13 14 15 16 17 18
TERCEIRO PRAZO DE MATRÍCULA out. PRODUCIDAS
19 20 21 22 23 24 25 20 Publicación da 4.ª listaxe de admitidos e de agarda (primeira listaxe 1 2 3 4 5 6 OUTUBRO
26 27 28 29 30 31 alumnado titulado universitario) 7 8 9 10 11 12 13
Preasignación de prazas (prazo extraordinario de matrícula para alumnos
Reclamacións á 4.ª listaxe de admitidos e de agarda 14 15 16 17 18 19 20 3 que realizaron as ABAU, en setembro, fora da C.A. de Galicia).
21-23 21 22 23 24 25 26 27
CUARTO PRAZO DE MATRÍCULA PRAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA
28 29 30 31 4-8 (ata ás 14:00 horas do día 8).

LUGARES DE MATRÍCULA
UNIVERSIDADE DA CORUÑA Nos centros onde se imparten as correspondentes titulacións UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
A matrícula tamén poderá facerse en internet (http://matricula.udc.es/matriculaprimeiro/) A matrícula deberá facerse en internet (http://matricula.usc.es)
UNIVERSIDADE DE VIGO Nos centros onde se imparten as correspondentes titulacións En caso de dúbidas, Unidades de Xestión Académica dos tres campus
A matrícula tamén poderá facerse en internet (http://seix.uvigo.es/automatricula)

INFORMACIÓN DAS LISTAXES DE PERSOAS ADMITIDAS E DE AGARDA


CiUG (Santiago de Compostela): 881 813 452 (das 9.00 ás 14.00 horas) • Universidade da Coruña: 981 167 000
Universidade de Santiago de Compostela: 881 812 000/881 811 000 • Universidade de Vigo: 986 813 630/986 813 755
htpp://ciug.gal