Está en la página 1de 3

ΟΥΡΑΝΟΣ A’ ΟΥΡΑΝΟΣ A’

Θερινὰ μαθήματα πρακτικῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Curso de Verano de Griego Antiguo Vivo
γλώττης. Μαδρίτῃσι, ἀπὸ τῆς 19ης ἕως τῆς 22 ης Madrid, del 19 al 22 de Agosto de 2019
Αὐγούστου 2019. (C. M. Marqués de la Ensenada) (Colegio Mayor Marqués de la Ensenada)

♦ ΤΙΣΙ ΔΗ ΕΣΤΙΝ; DESTINATARIOS ♦


1. Διδασκάλοις ἀρχαίων γλωττῶν (τοῖς ἐνεργοῖς 1. Profesores de Lenguas Clásicas (en activo o
οὖσιν ἢ τοῖς ἀνέργοις). desempleados).
2. Μαθηταῖς Φιλολογίας ἀρχαίων γλωττῶν. 2. Alumnos o Graduados en Filología Clásica.
3. Τοῖς μέλουσι μαθεῖν πρακτικῶς τὴν ἀρχαίαν 3. Personas interesadas en el estudio activo de la
Ἑλληνικὴν γλῶτταν, προηγουμένως lengua griega antigua, que tengan conocimiento
ἐπισταμένοις τὰς στοιχειώδεις ἐννοίας τῆς τε previo de los conceptos morfosintácticos
μορφολογίας καὶ τῆς συντάξεως ταύτης τῆς fundamentales de esta lengua.
γλώττης.

♦ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ; OBJETIVOS ♦


• Κτᾶσθαι ἱκανότητα τῆς ἐπικοινωνίας, τῆς τε • Adquirir competencia comunicativa, tanto oral
προφορικῆς καὶ γραπτῆς, ἐν τῇ ἀρχαίᾳ como escrita, en lengua griega antigua.
Ἑλληνικῇ γλώττῃ. • Establecer estrategias de comunicación en lengua
• Ἐγκαθιστάναι στρατηγίας τῆς ἐπικοινωνίας griega.
ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἑλληνικῇ γλώττῃ. • Mostrar recursos para enseñar Griego en griego.
• Ἐμφαίνειν πόρους ὡς διδάξειν τὴν ἀρχαίαν
Ἑλληνικὴν γλῶτταν ἑλληνιστί.

♦ ΜΕΘΟΔΟΙ
METODOLOGÍA ♦
• Μαθήματα διδάσκεται παντελῶς ἑλληνιστὶ
• Clases impartidas íntegramente en griego por
ὑπὸ διδασκάλοις ἐμπειρίαν τῆς παιδείας
profesores experimentados en la docencia.
ἔχουσιν.
• El Curso consta de 30 horas: 24 h presenciales más
• Τὰ μαθήματα διαρκεῖ λ’ ὥρας· τὰς μὲν κδ’ τῶν 6h no presenciales.
ὡρῶν ἐν διδασκαλείῳ, τὰς δὲ ϛ’ οὐ. • Grupos de hasta 25 alumnos.
• Ἀγέλαι ἔχουσαι μέχρι κε’ μαθητῶν . • Los participantes se agruparán en los siguientes
• Οἱ μετέχοντες ἁθροισθήσονται ἐν τοῖς ἑξῆς niveles de competencia lingüística:
ἐπιπέδοις ἱκανότητος γλώττης·
NIVEL A: ΠΥΛΑΙ
ΕΠΙΠΕΔΟΝ A: ΠΥΛΑΙ
Νεώτεροι A1: Estudiantes con conocimientos básicos
Νεώτεροι A1· Μαθηταὶ μὲν ὀλίγας ἐννοίας τῆς
de griego y que no conozcan el método activo. Se
Ἑλληνικῆς γλώττης ἔχοντες καὶ τὴν πρακτικὴν
mostrarán las técnicas necesarias para trabajar con el
μέθοδον ἀγνοοῦντες. Ἔμφαίνονται δὲ αἱ τέχναι
método Ἀλέξανδρος (cap. I‐VI).
χρωμέναι ὡς διδάξειν σὺν τῇ μεθόδῳ
Ἀλέξανδρος (κεφ. Α-ΣΤ).

Νεώτεροι A2 · Μαθηταὶ μὲν ὀλίγας ἐννοίας τῆς Νεώτεροι A2:. Estudiantes con conocimientos básicos
Ἑλληνικῆς γλώττης ἔχοντες καὶ τὴν πρακτικὴν de griego y que conozcan el método activo. Se mostrarán
μέθοδον μὴ ἀγνοοῦντες. Ἔμφαίνονται δὲ αἱ las técnicas necesarias para trabajar con el método
τέχναι χρωμέναι ὡς διδάξειν σὺν τῇ μεθόδῳ Ἀλέξανδρος (cap. VI-X)
Ἀλέξανδρος (κεφ. ΣΤ-Ι).

I
♦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMA ♦

Σελήνης ἡμέρα, 19 η Αὐ γούστου Lunes, 19 de agosto


Ἀπὸ τῆς ὥρας 1:00 μ.μ.·
A partir de las 13:00 h:
Ὑποδοχὴ τῶν μετεχόντων
Recepción de asistentes y
καὶ δόσις σκευῶν entrega de material
14:30 – 15:30 ὥρᾳ ἄριστον 14:30 – 15:30 h almuerzo
16:00 – 17:00 ὥρᾳ Πρώτη σχολή /εἰσαγωγή 16:00 – 17:00 h Primera sesión
17:00 – 18:00 ὥρᾳ Δευτέρα σχολή 17:00 – 18:00 h Segunda sesión
18:00 – 18:30 ὥρᾳ διάλειμμα 18:00 – 18:30 h pausa
18:30 – 19:30 ὥρᾳ Τρίτη σχολή 18:30 – 19:30 h Tercera sesión
19:30 – 20:30 ὥρᾳ Τετάρτη σχολή 19:30 – 20:30 h Cuarta sesión
21:00 – 22:00 ὥρᾳ δεῖπνον 21:00 – 22:00 h cena

Ἄρε ως ἡμέρα 20 η καὶ Ἑρμοῦ ἡμέρα 21 η Αὐ γούστου


Martes 20 y miércoles 21 de agosto
08:00 – 09:00 ὥρᾳ ἀκράτισμα
08:00 – 09:00 h desayuno
09:30 – 10:30 ὥρᾳ Πρώτη σχολή 09:30 – 10:30 h Primera sesión
10:30 – 11:30 ὥρᾳ Δευτέρα σχολή
10:30 – 11:30 h Segunda sesión
11:30 – 12:00 ὥρᾳ διάλειμμα
11:30 – 12:00 h pausa
12:00 – 13:00 ὥρᾳ Τρίτη σχολή 12:00 – 13:00 h Tercera sesión
13:00 – 14:00 ὥρᾳ Τετάρτη σχολή
13:00 – 14:00 h Cuarta sesión

14:30 – 15:30 ὥρᾳ ἄριστον


14:30 – 15:30 h almuerzo

16:00 – 17:00 ὥρᾳ Πέμπτη σχολή


16:00 – 17:00 h Quinta sesión
17:00 – 18:00 ὥρᾳ Ἕκτη σχολή
17:00 – 18:00 h Sexta sesión
18:00 – 18:30 ὥρᾳ διάλειμμα 18:00 – 18:30 h pausa
18:30 – 19:30 ὥρᾳ Ἑβδόμη σχολή
18:30 – 19:30 h Séptima sesión
19:30 – 20:30 ὥρᾳ Ὀγδόη σχολή
19:30 – 20:30 h Octava sesión
21:00 – 22:00 ὥρᾳ δεῖπνον 21:00 – 22:00 h cena

Δι ὸ ς ἡμέρα 22 η Αὐ γούστου Jue ves, 22 de agosto

08:00 – 09:00 ὥρᾳ ἀκράτισμα 08:00 – 09:00 h desayuno


09:30 – 10:30 ὥρᾳ Πρώτη σχολή 09:30 – 10:30 h Primera sesión
10:30 – 11:30 ὥρᾳ Δευτέρα σχολή 10:30 – 11:30 h Segunda sesión
11:30 – 12:00 ὥρᾳ διάλειμμα 11:30 – 12:00 h pausa
12:00 – 13:00 ὥρᾳ Τρίτη σχολή καὶ τέλος 12:00 – 13:00 h Sesión de clausura

♦ ΠΕΡΙ ΕΔΡΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ SEDE, INSCRIPCIÓN Y PRECIOS ♦


ΤΙΜΑΙ
Τὰ μαθήματα ἔσται ἐν τῷ Colegio Mayor Marqués El curso tendrá lugar en el Colegio Mayor
de la Ensenada, ἐν τῇ Ciudad Universitaria (Λεω. Marqués de la Ensenada, en la Ciudad
Séneca, 18, 28040 Μαδρίτῃσι). Universitaria (Av. Séneca, 18, 28040 Madrid).

II
ΤΙΜΑΙ PRECIOS
ΕΠΙΛΟΓΗ 1· μαθήματα + καταγώγιον ἐν OPCIÓN 1: Curso + alojamiento con pensión
ἰδιωτικῷ δωματίῳ βαλανεῖον ἔχοντι + τροφή· σκε' completa en habitación individual con baño: 225 €
νομισμάτων Εὐρωπαίων ἀνὰ ἄνθρωπον. por persona.

(*) Εἰ βούλεσθε μένειν πλείονας ἡμέρας (χρὴ (*) En caso de contratar días de alojamie nto adicionales
σημῆναι τὴν ἡμέραν εἰσόδου τε καὶ ἐξόδου), ἡ τιμὴ (e spe cificando la fe cha de e ntrada y la de salida), e l
ἑκάστης ἡμέρας ἐστὶ (καταγώγιον + τροφή) με' incre me nto de precio diario e n régimen de alojamie nto con
νομισμάτων Εὐρωπαίων. pe nsión comple ta e s de 45 € por día e xtra.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2· μαθήματα + καταγώγιον ἐν διπλῷ OPCIÓN 2: Curso + alojamiento con pensión


completa en habitación doble (literas) con baño: 195
δωματίῳ (δύο κλίνας ἔχοντι· τὴν μὲν ἄνω, τὴν δὲ κάτω)
€ por persona (90 € curso + 105 € alojamiento).
βαλανεῖον ἔχοντι + τροφή: ρϙε' € ἀνὰ ἄνθρωπον (ϙ' €
μαθήματα + ρε' € καταγώγιον). En caso de que no se e spe cifique con quié n se quie re
Εἴ που οὐ σημαίνεται ἐν παρατηρήσεσι μετὰ τινὸς compartir habitación (e n observaciones), se le adjudicará
βούλεται καθεύδειν ἐν τῷ αὐτῷ δωματίῳ, una pe rsona de forma ale atoria.
ἀπονεμηθήσεται ἄνθρωπός τις τύχῃ.

ΕΠΙΛΟΓΗ 3 · μαθήματα + ἄριστον τῆς OPCIÓN 3: Curso + comidas a mediodía: 110 €


μεσημβρίας: ρι' € ἀνὰ ἄνθρωπον (ϙ' € μαθήματα por persona (90 € curso + 20 € comida).
+ κ' € τροφή).

ΕΠΙΛΟΓΗ 4 · μαθήματα: ϙ' νομισμάτων


Εὐρωπαίων ἀνὰ ἄνθρωπον. OPCIÓN 4: Curso: 90 € por persona.

Ἔξεστι ἀπογραφῆναι ἕως τῆς 5ης Ἰουνίου 2019,


La inscripción se puede realizar hasta el 5 de junio
ἀποδοθείσας μὲν τῆς συγγραφῆς ON LINE,
de 2019, cumplimentando el FORMULARIO ON
κατατεθέντων δὲ ϙ' νομισμάτων Εὐρωπαίων (90
LINE y efectuando el ingreso de 90 € en la cuenta
€) ἐν τῷ λογισμῷ κάτω γεγραμμένῳ.
indicada infra.
Oἱ μετέχοντες μερισθήσονται καθάπερ ἐκάστου
Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción,
ἀπογεγραμμένου, ληφθήσονται μαθηταὶ ἀριθμῷ teniendo preferencia los socios de Cultura Clásica y
μέχρι ν ', προτετίμηνται οἱ ἑταῖροι τῆς ἑταιρείας los previamente matriculados en el curso CAELVM.
C.Clásica καὶ οὗτοι οἳ ἤδη ἀπογεγράφασιν ἐν τῷ Número máximo de plazas: 50.
“Caelum VII”.

Τὰ τοῦ λογισμοῦ· Datos bancarios:


Ἡ τράπεζα· Bankia BANKIA
Titular: Asociación Cultura Clásica
Ὁ κεκτημένος· Asociación Cultura Clásica
IBAN: ES42 2038 3558 3860 0012 3526
IBAN· ES42 2038 3558 3860 0012 3526
BIC / SWIFT: CAHMESMMXXX
BIC / SWIFT· CAHMESMMXXX
Concepto del ingreso: “nombre y apellidos del
Ἀπαγωγή· “τὸ ὄνομα καὶ ἐπωνυμία τοῦ
participante + Ouranos 2019”
μετέχοντος καὶ Ouranos 2019”.

♦ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ PROFESORES ♦
• Mario Díaz Ávila • Mario Díaz Ávila
• Diana Pont Puig • Diana Pont Puig

III