Está en la página 1de 3

Republic of the Philippines

Region I
DIVISION OF LA UNION
PUGO DISTRICT
PUGO CENTRAL SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
ARALING PANLIPUNAN VI
4th QUARTER

COGNITIVE PROCESS DIMENSIONS

Pag-aanalisa
Pang-unawa
Blg.

Paglalapat/
Pagbabalik

Pagtataya
Blg.

Paggamit

Paglikha
COMPETENCIES Ng
Ng Aytem
Araw

1. Naiisa-isa ang mga pangyayari na nagbigay-daan sa


pagtatakda ng Batas Militar AP6TDK-Iva-1 4 5
 Nakabubuo ng konklusyon ukol sa epekto ng Batas Militar sa 1-5
politika,pangkabuhayan at pamumuhay ng mga Pilipino
2. Naiisa-isa ang mga karanasan ng mga piling taumbayan
sa panahon ng Batas Militar AP6TDK-IVb-2 6 6
 Natatalakay ang mga pagtutol sa Batas Militar na nagbigay 6-11
daan sa pagbuo ng samahan laban sa Diktaturang Marcos
 Naiisa-isa ang mga pangyayari na nagbigay-daan sa pagbuo
ng People Power I
3. Natatalakay ang mga mungkahi tungo sa pagbababgo
ng ilang probisyon ng Saligang Batas ng 1987 AP6TDK- 5 7
IVd-e-5 12-18
 Naiisa-isa ang mga kaakibat na tungkulin na binibigyang-diin
ng Saligang Batas ng 1987
4. Nasusuri ang mga patakaran at programa ng
pamahalaan sa pagtugon ng mga hamon sa pagkabansa 9 13
ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan 19-23 24-31
AP6TDK-IVc-d-4
 Naiisa-isa ang mga kontribusyon ng bawat pangulo na
nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at sa bansa
5. Nasusuri ang mga kontemporaryong isyu ng lipunan
tungo sa pagtugon sa mga hamon ng malaya at maunlad 8 9
na bansa- Pampulitika AP6TDK-IVe-f-6 32-40

6. Nabibigyang-halaga ang kontribusyon ng “People Power


I” sa muling pagkamit ng kalayaan at kasarinlan sa 1 3
mapayapang paraan AP6TDK-IVb-3 41-43

7. Naipapahayag ang saloobin na ang aktibong pakikilahok 1 2 44-45


ay mahalagang tungkulin ng bawat mamamayan tungo sa
pag-unlad ng bansa AP6TDK-IVi-8
8. Naiuugnay ang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling
produkto sa pag-unlad at pagsulong ng bansa AP6TK- 4 5
IVg-h-7 46-50
 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagpapabuti at
pagpapaunlad ng uri ng produkto o kalakal ng bansa sa pag-
unlad ng kabuhayan nito
 Naipakikita ang kaugnayan ng pagtitipid ng enerhiya sa pag-
unlad ng bansa
 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pangangalaga ng
kapaligiran
TOTAL 38 50

Prepared by: Checked by:

GIZELE S. POLO CAROLINA D. REFUGIA,Ed.D


Subject Teacher Principal II