Está en la página 1de 6

Department of Education

Region III
Division of Zambales
SAN SALVADOR HIGH SCHOOL
Masinloc, Zambales
School ID: 307103

GRADE 10 LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN


FIRST QUARTER
July 16, 2018

NAME OF TEACHER: RICHARD A. MONTA DATE: JULY 18, 2018


GRADE AND SECTION: GRADE 10 - EINSTEIN TIME: 1:00-2:00

I. MGA LAYUNIN 1. Natatalakay ang katuturan ng lipunan at ang mga


bumubuo rito.
2. Nasusuri ang istrukturang panlipunan at ang mga elemento
nito.
3. Naisasabuhay ang kahalagahan ang mga gampanin at
gawa ng mga mamamayan sa lipunan.
A. Pamantayang Ang mga magaaral ay may pagunawa sa:
Nilalaman:
 Mga sanhi at implikasyon ng mga hamong
pangkapaligiran upang maging bahagi ng mga
pagtugon na makapagpapabuti sa pamumuhay ng
tao.
B. Pamantayan sa Ang mga mag-aaral ay:
Pag-ganap:  Nakabubuo ng angkop na plano sa pagtugon sa
mga hamong pangkapaligiran tungo sa
pagpapabuti ng pamumuhay ng tao.
C. Pamantayan sa 1. Natatalakay ang kasalukuyang kalagayang
Pagkatuto: pangkapaligiran ng Pilipinas.
2. Nasusuri ang epekto ng mga suliraning pangkapaligiran.
3. Natatalakay ang mga programa at pagkilos ng iba’t ibang
sektor upang pangalagaan ang kapaligiran.
II. NILALAMAN ANG LIPUNAN

KAGAMITANG PANTURO

A. Sanggunian:
1. Curriculum Guide: Pahina 1 at 2
2. Mga Pahina sa Gabay ng Guro: Pahina 2-22
3. Mga pahina sa Gabay ng Mag-aaral: Pahina 14-25
4. Mga Pahina ng Teksbuk:
5. Mga Karagdagang Kagamitan mula sa Portal ng learning resources.
6. Iba pang Kagamitang Panturo: Laptop, power point, cut out, flash card, film viewing
III. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa Panimulang Gawain:
nakaraang aralin
 Pagbati
at pasisimula ng
bagong aralin.  Panalangin
 Pag-tala ng mga lumiban

B. Paghahabi sa Ang mga mag-aaral ay pakikinggan ang awit na “Tatsulok” ng


layunin ng aralin bandang Bamboo at ibabahagi sa mga kaklase ang
mensahe nito.
C. Pag-uugnay ng Ang guro ay magpapakita ng mga larawan sa pamamagitan
mga halimbawa sa ng power point presentation na nagpapakita ng iba’t ibang
bagong aralin kultura, gawi at pamumuhay at iba’t ibang tao sa panig ng
mundo.

D. Pagtalakay ng Naipapaliwanag ang iba’t ibang paksa ng guro.


bagong konsepto at
1. Ang Istrukturang Panlipunan at Kultura
paglalahad ng
bagong kasanayan 2. Mga Elemento ng Istrukturang Panlipunan
a. Institution
#1
b. Social Group
c. Status
d. Gampanin (Roles)

E. Pagtalakay ng Naipapaliwanag ang iba’t ibang paksa ng guro.


bagong konsepto at
1. Katuturan ng Kultura
paglalahad ng
bagong kasanayan 2. Mga Elemento ng Kultura
#2 a. Paniniwala (Beliefs)
b. Pagpapahalaga (Values)
c. Norms
d. Simbolo (Symbols)

F. Paglinang sa Kabihasaan Ang mga mag-aaral ay gagawa ng Photo Essay na


nagpapakita ng iba’t ibang isyu at hamong panlipunan na dulot
(Tungo sa Formative ng mga elemento ng istrukturang panlipunan. Maaaring gumupit
Assesment
ng mga larawan sa magazine o kumuha ng mga ito sa internet.
Gawing batayan ang rubric sa pagmamarka bilang gabay sa
pagtupad ng gawaing ito.

Rubric sa pagmamarka ng Photo Essay


Pamantayan Deskripsiyon Puntos Nakuhang
Puntos
Kawastuhan Ang mga 7
inilagay na
larawan at
paliwanag ay
tumutugma sa
paglalarawan
at konsepto ng
isang isyu at
hamong
panlipunan
Nilalaman Wasto at 6
makatotohana
n ang
impormasyon.
May
pinagbatayan
g pag-aaral,
artikulo, o
pagsasaliksik
ang ginamit na
datos.
Organisasyon Kumprehensibo 4
at malinaw
ang daloy ng
photo essay.
Maayos na
naipahayag
ang konsepto
ng isyu at
hamong
panlipunan
gamit ang
mga larawan
at datos.
Pagkamalikhai May sariling 3
n istilo sa
pagsasaayos
ng photo
essay.
Gumamit ng
mga angkop
na disenyo at
kulay upang
maging kaaya-
aya ang
kaanyuan ng
produkto
Kabuuan 20
Gawain ng mag-aaral:
Panuto: Ang bawat mag-aaral ay sasagutin ang mga
G. Paglalapat ng katatanungan at magbibigay ng sariling opinion sa mga tanong
aralin sa pang-araw- na nabanggit.
araw na buhay
1. Ano ang kahalagahan ng istruktura ng lipunan at mga
elemento nito?
2. Ang Pilipinas ay may iba’t ibang kultura, paano
maiiwasan sa discriminasyon sa mga ito?
3. Sa anong mga paraan mo naipapakita ang kahalagahan
ng iyong kultura at ang iyong gampanin sa iyong lipunan?

H. Paglalahat ng Ang bawat mag-aaral ay mahahati sa 4 na grupo, ang bawat


Aralin grupo ay mag-papaliwanag ng kanilang naintindihan sa mga
paksang natalakay.

I. Pagtataya ng Aralin Timbangin Mo Basahin at unawain ang mga pahayag.


Isulat ang A kung tama ang nilalaman ng una at
ikalawang pahayag; B kung tama ang nilalaman ng
unang pahayag at mali ang ikalawa; C kung mali ang
nilalaman ng unang pahayag at tama ang ikalawa; D
kung mali ang nilalaman ng una at ikalawang pahayag.

___________1. A. Ang lipunan ay tumutukoy sa mga taong


sama-samang naninirahan sa isang organisadong
komunidad na may iisang batas, tradisyon, at
pagpapahalaga. B. Sa pag-aaral ng mga isyu at
hamong panlipunan, mahalagang maunawaan ang
bumubuo, ugnayan, at kultura ng isang lipunan.
___________2. A. Ayon kay Karl Marx, ang lipunan ay
binubuo ng mga taong may magkakawing na
ugnayan at tungkulin. B. Dahil sa magkakawing na
ugnayan at tungkulin ng mga tao sa isang lipunan,
makakamit ang kaayusang panlipunan sa
pamamagitan ng maayos na interaksiyon ng mga
mamamayan
___________3. A. Ang lipunan ay binubuo ng mga
institusyon. Tumutukoy ito sa matatag at
organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan. B.
May mga isyu at hamong panlipunang umuusbong dahil
sa kabiguan ng isang institusyong maipagkaloob ang
mga inaasahan mula rito.
___________4. A. Maituturing ang pamilya bilang isang
halimbawa ng secondary group. B. Tumutukoy ang
secondary group sa mga indibiduwal na may malapit at
impormal na ugnayan sa isa’t isa.
___________5. A. Ang bawat indibiduwal ay may posisyon
sa isang social group. Ang posisyong ito ay may
kaukulang gampanin o roles. B. Ang hindi pagganap sa
inaasahang gampanin ng isang tao sa isang social
group ay nakapagdudulot ng isyu at hamon na
makaaapekto sa bawat isa sa nasabing grupo.
J. Karagdagang gawain Takdang Aralin:
para sa takdang-aralin
at remediation 1. Tukuyin ang dalawang uri ng Kultura?
2. Ano-ano ang limang elemento ng kultura?
3. Ibigay ang kahalagahan ng kultura sa pag-unlad ng isang
lipunan.

IV. MGA TALA

V. PAGNINILAY

A. A. Bilang ng mag-aaral na ____ of learners who earned 80% above


nakakuha ng 80% sa
pagtataya

B. B. Bilang ng Mag-aaral na ____ of learners who require additional activities for remediation
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation.
C. Nakatulong ba ang ____ yes ____ no
remedial?Bilang ng Mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
____ of learners who caught up the lesson

D. Bilang ng mga Mag-aaral na ___ of learners who continue to require remediation


magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga estratehiyang Strategies used that work well:
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong
___group collaboration

___ games

___ solving puzzles/ jigsaw

___ answering preliminary activities/ exercises

___ carousel

___ diads

___ think- pair-share (TPS)

___ REREADING OF paragraphs poems/stories

___ differentiated instruction

___Role Playing/drama

___ discovery method

___ lecture method


___ complete IMS

___ availability of materials

___ pupils eagerness to learn

___ group member’s Cooperation in doing their tasks

Prepared by:

Richard A. Monta
Teacher III

Noted by:

Asuncion A. Eala
Principal I