Está en la página 1de 2

1 As características das civilizacións fluviais b.

Concentraban nas súas mans todos os 
son: poderes, posuían as terras e mandaban o
a. Forte poder político, sociedade  exército.
xerarquizada e grandes obras arquitectónicas. c. Os sacerdotes e os escribáns  tiñan o 
b. Baséanse  nunha economía de cazadores  poder,   e o faraón dependía deles para todo.
recolectores.
c. O poder reside no pobo, que participa  7 A capital do Imperio Antigo…
nas decisións de o rei. a. Estaba no Baixo Exipto e era  Menfis.
b. Estaba no Alto Exipto e era Tebas.
2 Mesopotamia divídese en dous partes: c. Estaba no Alto Exipto e era  Karnak.
a. O Alto  Nilo e o Baixo Exipto.
b. Sumer e  Acad. 8 Os escribáns eran importantes porque só
c. Alta Mesopotamia ( Asiria) e Baixa  eles…
Mesopotamia (Caldea) habitada por  a. Podían falar cos deuses e ter acceso 
sumerios e  acadios. ao santuario do templo.
b. Sabían ler e escribir, e levar as contas 
3 Os grupos sociais privilexiados en dos  almacéns do faraón.
Mesopotamia foron… c. Gobernaban as provincias de Exipto e 
a. O rei, escribáns , os soldados e os  posuían  as terras fértiles.
artesáns.
b. O rei, os nobres, os sacerdotes e  9 Os exipcios eran politeístas, o que
escribáns. significa…
c. O rei, os nobres, os artesáns e os  a. Que falaban varios idiomas: exipcio, 
campesiños ricos. copto  e arameo.
b. Crían en moitos deuses. O seu deus
4 Os edificios máis representativos de principal era  o Sol, chamado,  Ra,  Amón 
Mesopotamia foron… ou  Atón.
a. As murallas, os templos e os  hipoxeos. c. Tiñan varias profesións: eran guerreiros, 
b. As pirámides, o  cigurat e as  mastabas. campesiños e escribas.
c. Os templos, o  cigurat e o palacio.
10 Os templos dividíanse en varias partes, que
5 A escritura mesopotámica foi… son…
a. A escritura  xeroglífica. a. Entrada, corredor de acceso, cámara 
b. A escritura alfabética. funeraria e enxoval.
c. A escritura  cuneiforme. b. Avenida de  esfinxes,  pilonos, patio, sala 
hipóstila e santuario.
6 Os faraóns exipcios… c. Empalizada, patio,  cigurat e santuario.
a. Eran democráticos, permitían ao pobo 
participar nas decisións importantes.
Responde a estas preguntas:
Que tiñan en común as rexións onde se formaron as primeiras civilizacións?

Que elementos principais caracterizaban a estas primeiras civilizacións?

Que importancia tiña para estas primeiras civilizacións a crecida dos ríos?

Que efecto tiveron as melloras agrícolas no comercio e a artesanía?

Por que se necesitaban funcionarios? Describe a organización política destas primeiras


civilizacións.

Por que se inventou a escritura? Que dúas etapas históricas divide?

Responde a estas preguntas e escribe unha redacción sobre os trazos e as etapas históricas da
civilización mesopotámica:
Que significa a palabra Mesopotamia?
En que se diferencia un imperio dunha cidade-estado?
Por que eran frecuentes os conflitos entre as cidades sumerias?
Despois dos sumerios, que pobos dominaron Mesopotamia?