Está en la página 1de 2

NETPLAN

Netplan es un framework de Ubuntu para xestión de redes que está dispoñible para todos os
sistemas Ubuntu a partir da súa versión 17 tanto na súa versión Desktop coma Server.

En lugar de utilizar o arquivo /etc/network/interfaces para configurar as interfaces de rede e


súa configuración IP agora temos que editar o arquivo /etc/netplan/01-netcfg.yaml para facer
as operacións de configuración de rede.

Configurar unha conexión DHCP

Configurar unha conexión IP estática

Comandos de Netplan
Para comprobar que non hai error na configuración:
netplan try

Se non hai error pasamos a aplicar a configuración coa seguinte orde:


netplan apply

No caso de que o instalador do sistema non teña xerado o arquivo 01-netcfg.yaml podemos
ordenar a súa xeración co comando:

sudo netplan generate


Cuestiones a ter en conta
1. Os ficheiros de configuración . yaml non poden ter tabuladores para o sangrado, tense
que facer coa barra espaciadora, ademais é importante que se respecte o sagrado como
vén nos ficheiros de exemplo (con 1 carácter é suficiente).
2. Cada vez que se realiza un cambio na configuración débese executar o comando
netplan apply
3. O servicio ligado a NETPLAN é systemd-networkd, polo tanto, podemos utilizar o
comando systemctl status/start/restart
4. O servicio networkd non crea un servicio /etc/resolv.conf, así que no caso de ter
problemas coa configuración DNS débase deshabilitar o servicio systemd-resolved
y despois, manualmente, crear un arquivo /etc/resolv.conf.
5. No caso de problemas coa configuración de NETPLAN debemos abrir o ficheiro
/run/systemd/network/10-netplan-nombredeinterfaz.network
e comprobar que as direccións de rede das interfaces se corresponden coas descritas en
etc/netplan/01-netcfg.yaml. Cada interface pode ter os seus propios arquivos
de configuración.

Para saber mais


https://netplan.io/examples